Page 1

Слајд 1

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ II ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ Београд, 2013/2014. год.


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА

• За димензионисано вратило из III графичког рада, треба решити ослонце лежишта и то тако да:

- ослонац А има клизно лежиште, - ослонац B има котрљајни лежај.


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА Потребно је:

1. Извршити избор и проверу радијално-аксијалног лежишта за добијене димензије рукавца А. 2. Извршити избор котрљајног лежаја. 3. Дати склопни цртеж и цртеже делова усвојеног радијално-аксијалног клизног лежишта. 4. Моделирати радијално-аксијално клизно лежиште у познатом CAD пакету.

Потребне податке при раду усвојити уз образложење.


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА Познати подаци из III графичког рада: - Број обртаја:

n  750 min 1

- Пречник рукавца на месту А:

d A  30mm

- Оптерећење ослонца А: - аксијално (резултујуће):

FAa  88,98N

- радијално (резултујуће):

FA  432, 4 N

- Пречник рукавца на месту B:

d B  25mm

- Оптерећење ослонца B: - радијално (резултујуће):

FB  1044 N


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА

1. Избор и провера радијално-аксијалног лежишта:

A

- ослонац

1.1 Површински притисак

p

( p) :

F F   pd A d b

b  20mm - дужина додира рукавац-постељица (из III графичког рада) pd  5N / mm2 - дозвољени површински притисак за Č/SL – [1]

p

432, 2  0, 72 N / mm2 - што задовољава 30  20

Из конструктивних разлога усвајам дужину постељице - 3 : bp  60mm 1.2 Брзина клизања

v

(v ) :

d    n 0,3    750   1,17m / s 60 60


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА

1.3 Карактеристика загревања

( p  v) :

p  v  0,72 1,17  0,85Nm / mm2 s Што задовољава јер је према Т1.3 страна 37 - 1 :

( p  v)d  4 Nm / mm2 s

1.4 Избор налегања у лежишту: С обзиром на релативно мало оптерећење и брзину клизања усвајам:

30H 7 / g 6


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА 1.5 Средњи релативни зазор

( ) :

Према Т1.2 страна 35 - 1 средњи релативни зазор за пречник рукавца 30mm и налегање 30H7/g6 је:

  0,00074mm

1.6 Средњи зазор ( Z sr ) :

Z sr    d  0,74  30 103  22, 2 m


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА 1.7 Дебљина уљног филма

(h0 ) :

Дебљина уљног слоја која обезбеђује флуидно трење:

Z sr 22, 2   3,17  m 7 7

h0 

hmin  0,8  h0  0,8  3,17  2,53 m

Усваја се:

1.8 Укупна храпавост површина ( Ri ) : Укупна храпавост површина мора бити мања од

hmin  2,53 m тј:

 R  2,53m i

Усваја се: Ra  1,6 m - средње аритметичко одступање Т1.11 стр. 32 -  2

1.9 Релативна дебљина уљног филма



2h0 2  3,17   0, 28 Z sr 22, 2

( ) :


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА

1.10 Сомерфилдов број ( S0 ) : b 20   0, 67 и   0, 28 Сомерфилдов број према слици За однос d 30 1.22 страна 38 - 1 износи:

S0  1,8 1.11 Динамичка вискозност уља

( ) :

p  2 8 0, 72  0, 000742 8  10  10  0, 029 P S0  n 1,8  750 1.12 Количина уља потребна за подмазивање лежишта

Q  3 107  d 2  b  n  Q  3 107  302  20  750  0,00074 Q  0,003l / min

(Q):


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА 1.13 Коефицијент трења

За случај када је



( ) :

S0  1

коефицијент трења се рачуна као:

3 3  0, 00074   0, 0016 S0 1,8

1.14 Развијена количина топлоте у лежишту (QR ) :

QR  0,06  F    v QR  0,06  432, 4  0,0016 1,17 QR  0,048kJ / min 1.15 Расхладна површина лежишта и вратила ( A) : За случај када је

d  100mm одређује се као:

A  (25  35)  d  b  10d 2  30d  b  10d 2 A  30  0,03  0,02  10  0,032

A  0,027m2


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА 1.16 Коефицијент прелаза топлоте

  1, 25kJ / min m2  0C 1.17 Температура у лежишту

t  t0 

( ) : - за нормално струјање ваздуха

(t ) :

QR A

t  20 

0, 048  21, 42 0C 1, 25  0, 027

1.18 Избор уља: За температуру t  21, 42 C и вискозност усвајам према слици 1.3, strana 26 - 1 : 0

lако уље N4

  0,029P


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА

2. Избор котрљајног лежаја: B - ослонац 2.1 Оптерећење лежаја: FB  1044 N - радијално: - аксијално:

Fa  88,98 N

Како је аксијално оптерећење лежаја релативно мало у односу на радијално при чему је испуњен услов:

Fa  0,33Fr

Fa  0,33 1044 Fa  344,52 N - што задовољава јер је наше

Fa  88,98 N

На основу ове анализе усвајам лежај:

6205 - прстенасти куглични једноредни радијални лежај Из таблице 2.8, стр.59 - 1 :

C  10, 4kN - динамичка моћ ношења

C0  7,1kN - статичка моћ ношења


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА

2.2 Еквивалентно динамичко оптерећење ( F ) : За број обртаја

n  750 min 1 врши се динамички прорачун лежаја

1 јер је испуњен услов да је: n  10 min

Тако да је:

F  xFr  yFa

За однос сила, таблица 2.1, стр.45 - 1 :

Fa 88,98   0, 0125 - добијамо интерполацијом: 3 C 0 7,110 Fa 88,98   0, 085 Fr 1044

e  0, 20

e  0, 20

Усвајамо из табеле коефицијенте радијалног и аксијалног оптерећења:

x 1 y0 Тако да је: F  xFr  yFa  11044  0  88,98  1044 N


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА

2.3 Век лежаја ( Lh ) :

Lh 

10  C  ft    60n  F  6

ft  1 - фактор температуре за радну температуру до t  100 0C

  3 - за кугличне лежаје Lh 

10  10, 4 10 1    60  750  1044  6

Lh  21967,7časova 2.4 Димензије лежаја (6205) :

d  25mm - пречник проврта

D  52mm - спољашњи пречник B  15mm - ширина лежаја

3

3


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА


ЛЕЖИШТА И ЛЕЖАЈИ IV ГРАФИЧКИ РАД – ЛЕЖИШТА

ЛИТЕРАТУРА

1 Спасоје Драпић, Машински елементи II за III разред машинске школе

 2 Спасоје Драпић, Машински елементи I за II разред машинске школе 3 Спасоје Драпић, Машински елементи са конструкцијама за III разред средње машинске техничке школе

IV графички рад - Лежишта