Page 1

MEHANIKA I STATIKA

RE[ETKASTI NOSA^I Beograd, 2010. god.


RE[ETKASTI NOSA^I OP[TI POJMOVI O RE[ETKASTIM NOSA^IMA

Циљ теме је упознати се са:

1

Дефиницијом и поделом решеткастих носача

2

Везом између броја штапова и броја чворова

3

Унутрашњим силама у штаповима


RE[ETKASTI NOSA^I OP[TI POJMOVI O RE[ETKASTIM NOSA^IMA

 Решеткасти носач или решетка је сложени носач састављен од штапова. штапова  Сваки штап је везан згобном везом на својим крајевима р ј са осталим штаповима у јједну д у круту ру у конструкцију, која се преко зглобних ослонаца ослања на подлогу.  Места спајања штапова називају се чворови решетке.  Зглобни ослонци преко којих се решетка ослања о подлогу су спољне везе, а чворови су унутрашње везе.  Према положају штапова решетке се деле на:  просторне – штапови распоређени у простору; и  равне – штапови као и оптерећења су у равни.


RE[ETKASTI NOSA^I OP[TI POJMOVI O RE[ETKASTIM NOSA^IMA

 Штап као носећи елемент је оптерећен дуж своје осе на затезање или притисак притисак, а то обезбеђују зглобне везе без трења и оптерећења, која су силе, а чије је дејство у чворовима.  При разматрању равне решетке уважавају се следећа ограничења: р  сви носећи елементи су штапови;  занемарује се трење у зглобовима;  оптерећења су силе које делују у равни решетке, а њихове нападне линије су чворови;  за занемарује е арује се сопствена со с е а тежина е а која оја је ззнатно а о мања а а од о оптерећења. ере е а

 Веза зглобовима, чворовима омогућује обртање јједног д штапа у односу д у на дру други,, д док се спојени ј крајеви р ј не могу померати један у односу на други.


RE[ETKASTI NOSA^I OP[TI POJMOVI O RE[ETKASTIM NOSA^IMA

 Штапови у решетки обележавају се арапским р ј 1, 2, 3, ..., а чворови р р римским бројевима р ј I, II, бројевима III, …

 Да би решетка била крута конструкција, штапови морају да буду повезани тако да образују троуглове троуглове.  Ако решетка има број штапова s и број чворова n, да би била сачињена од троуглова, троуглова мора постојати одређена зависност између њих.


RE[ETKASTI NOSA^I OP[TI POJMOVI O RE[ETKASTIM NOSA^IMA

 Први троугао решетке ( шрафирани троугао ) има три штапа 1, 2 и 3, као и три р чвора р I, II и III.

 За следећи д троугао р у потребна р суу јјош д два штапа 4 и 5,, као и један чвор IV. И за сваки следећи троугао потребна су по два штапа и један чвор.  За З решетку од n чворова број б ј штапова s се добије б ј када се почетном троуглу, који има три штапа и три чвора дода још број штапова који је једнак преосталом чвора, броју чворова n – 3 помножен са два: s  3  2   n  3  2  n  3


RE[ETKASTI NOSA^I OP[TI POJMOVI O RE[ETKASTIM NOSA^IMA

 Уколико је број штапова мањи од потребног броја, датог јједначином, та конструкција ру ј није ј крута ру фигура. ф ур s  3  2   n  3  2  n  3

 Ако је број штапова већи од потребног броја, броја унутрашње везе чине статичку неодређеност, па је решетка уунутраше р у р статички неодеређена, р ђ тј. ј статичким методама се не могу одредити силе у штаповима.  Статичка одређеност с обзиром на спољашње везе назива се спољашња статичка одређеност.  Ако се из статичких услова равнотеже могу одредити све реакције, решетка је спољашње статички одређена, а ако не могу, она је спољашње статички неодређена.


RE[ETKASTI NOSA^I OP[TI POJMOVI O RE[ETKASTIM NOSA^IMA

 Носећи елемент решетке је штап, а особина штапа је р оптерећење р дуж у своје ј осе на затезање или на да прима притисак.  Решетка је под дејством спољних сила у равнотежи.  Ако се издвоји из решетке један штап, нека то буде штап 1, са чворовима I и II и он мора да буде у равнотежи.


RE[ETKASTI NOSA^I OP[TI POJMOVI O RE[ETKASTIM NOSA^IMA

 Решетка преко чворова делује на штап у чвору I силом   F дуж осе штапа, а у чвору II супротном силом F .  Те е ссиле ле су за штап а сспољашње оља е силе с ле и затежу за е у га. а   Како је штап чврсто тело, својим унутрашњим силама S  и S уравнотежује спољне силе тј. штап делује на чвор решетке.  За штап изложен затезању унутрашње силе су усмерене од чворова ( сматрају се позитивним ). ) А када је штап изложен дејству спољашњих сила на притисак, унутрашње силе усмерене су ка чворовима ( сматрају се негативним ).


RE[ETKASTI NOSA^I OP[TI POJMOVI O RE[ETKASTIM NOSA^IMA

Резиме решеткасти носач или решетка је сложен носач састављен од штапова, тако да представља круту конструкцију, а може да буде у равни или у простору.

зглобови којима су међусобно везани штапови су унутрашње везе, а зглобни ослонци преко којих се носач ослања о подлогу су спољне везе, па носач мора да има спољашњу и унутрашњу статичку одређеност. одређеност

силе у штаповима су унутрашње силе и могу да буду на затезање или притисак.

0910 - Решеткасти носачи - Општи појмови о решеткастим носачима  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you