Page 1

MEHANIKA I STATIKA

RAVANSKI NOSA^I Beograd, 2010. god.


RAVANSKI NOSA^I KONYOLA OPTERE]ENA EKSCENTRI^NOM SILOM

Текст задатка:  Конзола дужине l  3m оптерећена је ексцентричном силом F  20kN с ексцентром a  1m , како је приказано на слици. Одредити р отпоре р ослонаца и дијаграме ј р пресечних р сила аналитички и графички.


RAVANSKI NOSA^I KONYOLA OPTERE]ENA EKSCENTRI^NOM SILOM

У уклештењу као реакција постоји сила FA , која је произвољна у равни и момент реакције р ц ј MA . Како ј оптерећење р  је вертикално, и FA биће вертикална сила. Смерови реакција приказани су на слици.  Једначине равнотеже су: Y FA  F  0

M

 Fi A

  MA  F   l  a   0

kN FA  F  20kN и MA  F   l  a   20   3  1  40kNm

за поље

Fal  0

0  x  l  0  x  3m

Ft l  FA  20kN

Mfl  FA  x  M A  20  x  40  Трансверзална сила је константна дуж конзоле и износи 20kN . Дијаграм је приказан на слици.  Моментни дијаграм је права линија одређена вредностима момента савијања у пресецима А и B, а то су: за x  0  Mf  0   MA  40kNm , а за x  l  3m  Mf  3   20  3  40  20kN


RAVANSKI NOSA^I KONYOLA OPTERE]ENA EKSCENTRI^NOM SILOM  Конзола нацртана у размери са силама које делују на њу приказана је на слици.  Конструкција полигона сила аb приказана је на слици десно. Како је сила FA једина непозната, она мора да затвори полигон сила, па се тачка с поклапа с тачком а.  Бира се пол O тако да зрак 2 б буде хоризонталан и на растојању ј Н од полигона сила, тако да то растојање да прикладну размеру р 1, 2 за моменте и повлаче се зраци и 3.  Конструкција верижног полигона почиње наношењем зрака 2 као нулте линије. линије   Верижни полигон почиње из тачке на нападној линији силе F повлачењем  зракова 1 и 2 до пресека с нападном линијом силе FA , као и до пресека с нападном  линијом редуковане силе F , тј тј. краја конзоле конзоле.  Дијаграм трансферзалних сила приказан је такође на горњој слици.

0837 - Равански носачи - Конзола оптерећена ексцентричном силом  
0837 - Равански носачи - Конзола оптерећена ексцентричном силом