Page 1

MEHANIKA I STATIKA

RAVANSKI NOSA^I Beograd, 2010. god.


RAVANSKI NOSA^I KONYOLA OPTERE]ENA KONCENTRISANOM SILOM NA KRAJU

Текст задатка:  Конзола дужине l  3m оптерећена је силом F  20kN , како је приказано на слици. Треба одредити отпор у уклештењуу и пресечне у р силе аналитички и графички. р ф


RAVANSKI NOSA^I KONYOLA OPTERE]ENA KONCENTRISANOM SILOM NA KRAJU

У уклештењу као реакција постоји сила FA , која је произвољна у равни и момент реакције р ц ј MA . Како ј оптерећење р  је вертикално, и FA биће вертикална сила. Смерови реакција приказани су на слици.  Једначине равнотеже су: Y FA  F  0

M

 Fi A

  MA  F  l  0

FA  F  20kN и за поље

Fal  0

MA  F  l  20  3  60kNm

0  x  l  0  x  3m Ft l  FA  20kN

Mfl  FA  x  MA  20  x  60  Трансверзална сила је константна дуж конзоле и износи 20kN . Дијаграм је приказан на слици.  Моментни дијаграм је права линија одређена вредностима момента савијања у два пресека, а то су: за x  0  Mf  0   MA  60kNm , а за x  l  3m  Mf  3   20  3  60  0


RAVANSKI NOSA^I KONYOLA OPTERE]ENA KONCENTRISANOM SILOM NA KRAJU  Конзола нацртана у размери са силама које делују на њу приказана је на слици.  Конструкција полигона сила аb приказана је на слици десно. Како је сила FA једина непозната, она мора да затвори полигон сила, па се тачка с поклапа с тачком а.  Бира се пол O тако да зрак 2 б е хоризонталан буде ор зо а а и на а рас растојању оја Н од полигона сила, тако да то растојање да прикладну размеру за моменте и повлаче се зраци 1, 2 и 3.   Верижни полигон почиње из тачке на нападној линији силе F повлачењем  зракова 1 и 2 до пресека с нападном линијом FA и зрака 3. 3  Зраци 1 и 3 су паралелни и на растојању d.  Момент реакције MA  Oc  d  uL  uF .

  Зраци 1 и 2 пресецају нападну линију силe FA у тачкама B и C.  Дуж BC је ордината y A , која у размери за моменте представља момент савијања у пресеку А.

0836 - Равански носачи - Конзола оптерећена концентрисаном силом на крају  
0836 - Равански носачи - Конзола оптерећена концентрисаном силом на крају