Page 1

MEHANIKA I STATIKA

ELEMENTI GRAFOSTATIKE Beograd, 2010. god.


ELEMENTI GRAFOSTATIKE GRAFI^KO ODRE]IVAWE REAKCIJA VEYA

Циљ теме је упознати се са:

1

Графичким одређивањем реакција веза код стубне дизалице

2

Графичким одређивањем реакција веза код греде с препустом


ELEMENTI GRAFOSTATIKE GRAFI^KO ODRE]IVAWE REAKCIJA VEYA

 На слици а) приказана је стубна дизалица која је причвршћена за зид лежајем у тачки В, који дозвољава померање у вертикалном правцу, а зглобним лежајем у тачки А за под. Тежина дизалице G = 20 kN делује у тежишту С, С а тежина терета који ј диже јје Q = 30 kN и делује на крају стреле. Остале потребне мере дате су на слици Потребно је одредити реакције у А и В графичким слици. путем.


ELEMENTI GRAFOSTATIKE GRAFI^KO ODRE]IVAWE REAKCIJA VEYA

 Најпре се у изабраној размери за дужине нацрта дизалица и уцртају познате силе које делују: сила тежине дизалице G и сила тежине терета Q. Q   Када се уклоне везе, на дизалицу   делују реакције FA и FB . Једино што се зна о реакцији FA јесте тачка  А која се налази на њеној нападној линији. Код реакције FB позната јје нападна д линија, ј , која ј јје хоризонтална р и пролази р кроз р тачку В и тако се уцртава. Графички услови равнотеже јесу да су полигон сила и верижни полигон затворени.


ELEMENTI GRAFOSTATIKE GRAFI^KO ODRE]IVAWE REAKCIJA VEYA

 Приступа се конструисању полигона сила усвајањем погодне размере за  силе. Из тачке а наноси се вектор G до тачке b и вектор Q од b до с (слика ( б) б).  Сада би  требало нанети реакцију FB од с до d, а реакција FA се наставља и морада полигон Како  затвара полигон. није познат интензитет реакције FB , није могуће одредити у d,, па се само из с повлачи правац р ц ове реакције. р ц ј тачку Тачка d се одређује из услова да је верижни полигон затворен, па се приступа његовој конструкцији.


ELEMENTI GRAFOSTATIKE GRAFI^KO ODRE]IVAWE REAKCIJA VEYA

  Бира се пол О и повлаче зраци 1, 2 и 3. Сила G је између зрака 1 и 2, али како мора да буде позната тачка која ј се налази у пресеку зрака 1 и нападне линије ј  реакције FA , то се зрак 1 повлачи из тачке А до пресека са  нападном линијом тежине G , па се повлачи зрак 2 до  пресека с нападном линијом тежине терета Q , а одатле  зрак 3. Тачка пресека зрака 3 и нападне линије реакције F B спојена с тачком А даје завршну страну затвореног верижног полигона, тј. зрак s.


ELEMENTI GRAFOSTATIKE GRAFI^KO ODRE]IVAWE REAKCIJA VEYA

 Када се нанесе  зрак s из пола О, он пресеца повучени правац реакције FB у тачки d. d

     На тајј начин задатак д је ј решен, р , јер ј р FA  da и FB  cd .   Ако је то од интереса, реакција FA , може да се разложи   у компоненте X A и YA , како је ј приказано на слици б). б)


ELEMENTI GRAFOSTATIKE GRAFI^KO ODRE]IVAWE REAKCIJA VEYA

 На слици а) приказана је гредаАВ  с левим  препустом, оптерећена вертикалним силама F1 , F2 и F3 .

 Пошто су све силе и реакција FA вертикалне, и реакција вертикална а то значи да су нападне линије FB биће вертикална, свих сила познате.  Пошто се усвоје погодне размере, размере нацрта се греда и повуку нападне линије свих сила, укључујући и реакције.


ELEMENTI GRAFOSTATIKE GRAFI^KO ODRE]IVAWE REAKCIJA VEYA

 Конструишесе полигон   сила abcd наношењем познатих сила F1  , F2 иF3 (слика б), а даље би требало нанети реакције FA и FB тако да се затвори полигон.    Тачка е, завршетак реакције FA и почетак реакције FB у полигону сила одређују се из услова да је верижни полигон затворен.


ELEMENTI GRAFOSTATIKE GRAFI^KO ODRE]IVAWE REAKCIJA VEYA

 Бира се пол О и повлаче зраци 1, 2, 3 и 4. Пошто су познате нападне линије свих сила, конструкција верижног полигона може да започне повлачењем зрака 1  из било које тачке до пресека с нападном линијом силе F1 , а затимсе  повлачи зрак 2 до пресека с нападном линијом  силе F2 , зрак 3 до пресека с нападном линијом силе  F3 и зрак 4 до пресека са нападном линијом реакције FB .


ELEMENTI GRAFOSTATIKE GRAFI^KO ODRE]IVAWE REAKCIJA VEYA

 Ова тачка  и тачка пресека зрака 1 с нападном линијом реакције FA одређују завршну страну затвореног верижног полигона, односно зрак s.  Знак З s, нанесен из пола О, О пресеца полигон сила у тачки е. На тај начин одређене су реакције, јер је:     FA  ea и FB  de


ELEMENTI GRAFOSTATIKE GRAFI^KO ODRE]IVAWE REAKCIJA VEYA

Резиме

коришћењем услова равнотеже одређују се реакције веза веза.

0660 - Елементи графостатике - Графичко одређивање реакција веза  
0660 - Елементи графостатике - Графичко одређивање реакција веза