Page 1

MEHANIKA I STATIKA

ELEMENTI GRAFOSTATIKE Beograd, 2010. god.


ELEMENTI GRAFOSTATIKE GRAFI^KO ODRE\IVAWE REYULTUJU]EG SPREGA

Циљ теме је упознати се са:

1

Графичким начином одређивања резултујућег спрега


ELEMENTI GRAFOSTATIKE GRAFI^KO ODRE\IVAWE REYULTUJU]EG SPREGA

 Ако раван систем сила нема главни вектор, а главни момент система постоји постоји, како је већ раније показано, такав систем се своди на резултујући спрег чији је момент главни момент система.  Полигон сила таквог система биће затворен, а верижни полигон отворен.      Нека је дат произвољан систем сила F1 , F2 , F3 и F4 (слика а), чији је полигон сила abcde затворен (слика б).


ELEMENTI GRAFOSTATIKE GRAFI^KO ODRE\IVAWE REYULTUJU]EG SPREGA

 У том случају у полигону сила први и последњи зрак се поклапају. У верижном полигону AВCDEG ти зраци су паралелни, тј. прва страна АВ и последња страна EG су паралелне.    Силе aO и Oe , које замењују дејство датог система, паралелне су, истог интензитета, а супротних смерова и делују на растојању d, чине спрег.


ELEMENTI GRAFOSTATIKE GRAFI^KO ODRE\IVAWE REYULTUJU]EG SPREGA

 Интензитет И момента тог спрега је: ј

M  aO  d  uF  uL  m  где је uL  усвојена размера за дужине.  1cm   У случају избора друге тачке за пол пол, промениће се величине растојање aO и растојање између сила d, али р д остати непромењен, р , тј. ј величина ће њихов производ момента резултујућег спрега не зависи од избора положаја пола.


ELEMENTI GRAFOSTATIKE GRAFI^KO ODRE\IVAWE REYULTUJU]EG SPREGA

Резиме

ако јје полигон сила затворен р а верижни р полигон отворен, р , тајј раван систем сила своди се на спрег.

величина момента спрега не зависи од избора положаја тачке за тренутни пол.

0630 - Елементи графостатике - Графичко одређивање резултујућег спрега  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you