Page 1

MEHANIKA I STATIKA

SISTEM PARALELNIH SILA I SPREGOVA U RAVNI Beograd, 2010. god.


SISTEM PARALELNIH SILA I SPREGOVA U RAVNI RAYLAGAWE SILA NA DVE PARALELNE KOMPONENTE

Циљ теме је упознати се са разлагањем сила на две паралелне компоненте када:

1

су им познати положаји нападних линија

2

су познати интензитет и положај нападне линије једне компоненте

3

је познат интензитет једне и положај нападне линије друге компоненте

4

је познат интензитет једне компоненте и растојање између нападних линија компонената


SISTEM PARALELNIH SILA I SPREGOVA U RAVNI RAYLAGAWE SILA NA DVE PARALELNE KOMPONENTE

 Приликом разлагања силе у два паралелна правца потребан је довољан број података да би проблем био једнозначно одређен. Довољно је да се знају:  положаји нападних линија компонената па да се одреде њихови интензитети и смерови;  интензитет и положајј нападне д линије ј јједне д компоненте па д да се одреде др д интензитет и положај нападне линије друге компоненте;  интензитет једне ј и положајј нападне линије ј друге компоненте па да се одреде интензитет друге и положај нападне линије прве компоненте; и  интензитет једне компоненте и растојање између нападних линија компонената да би се одредили интензитет друге компоненте и положај нападних линија компонената.


SISTEM PARALELNIH SILA I SPREGOVA U RAVNI RAYLAGAWE SILA NA DVE PARALELNE KOMPONENTE

 Приликом разлагања силе на две паралелне компоненте када д су у познати положаји ј нападних д линија ј могу да наступе два случаја, први, када се нападна линија дате силе налази између праваца компонената (слика лево)) и други, када је ј нападна линија ј дате силе изван праваца компонената (слика десно).


SISTEM PARALELNIH SILA I SPREGOVA U RAVNI RAYLAGAWE SILA NA DVE PARALELNE KOMPONENTE

 Када  је нападна линија дате силе F између праваца компонената, то значи да је она резултанта двеју паралелних сила истог смера.  Нека су правци компонената одређени растојањима a, b и l у односу д у на дату д у силу. у Користећи р пропорцију: l a b F F2 1   a   l и b   l или F F2 F1 F F

добијамо компоненте у правцима I и II: a b и F2   F F1   F l l

 Тако одређени интензитети компонената задовољавају услов: F  F1  F2 јер је l  a  b


SISTEM PARALELNIH SILA I SPREGOVA U RAVNI RAYLAGAWE SILA NA DVE PARALELNE KOMPONENTE

 Када  је нападна линија дате силе F изван нападних линија компонената, то значи да је ј она резултанта двеју паралелних сила супротног смера смера, и има смер ближе компоненте.  Правци компонената одређени су растојањима ј a, b и l у односу на дату силу. Користећи пропорцију: l a b F F2 1   a   l и b   l или F F2 F1 F F

добијамо компоненте у правцима I и II: a b и F2   F F1   F l l

 Тако одређени интензитети компонената задовољавају услов: F  F1  F2 јер је l  b  a


SISTEM PARALELNIH SILA I SPREGOVA U RAVNI RAYLAGAWE SILA NA DVE PARALELNE KOMPONENTE

  Дата је сила F , с нападном тачком у А, коју треба разложити у две  паралелне компоненте, од којих је једна позната сила F1 , чија је нападна линија на растојању а од те силе и с нападном тачком у В. Овај проблем има два решења Прво је када је F  F1 , а друго када је F  F1 . решења.

 Ако А јје F  F1 , компоненте су истог смера, па имамо слика б): F  F  F  F  F  F и 1

2

2

1

l a b F   l  a F F2 F1 F  F1


SISTEM PARALELNIH SILA I SPREGOVA U RAVNI RAYLAGAWE SILA NA DVE PARALELNE KOMPONENTE

 Ако је F  F1, компоненте су супротног смера, па имамо слика в):

F  F1  F2  F2  F1  F и l a b F   l  a F F2 F1 F1  F


SISTEM PARALELNIH SILA I SPREGOVA U RAVNI RAYLAGAWE SILA NA DVE PARALELNE KOMPONENTE

  Дата сила F , која делује у тачки А, треба да се разложити у  две паралелне компоненте, тако да  компонента F1 има дати интензитет а компонента F2 дати правац нападне линије II, који је на растојању b од дате силе слика а) а).

 Ако А јје прва компонента истог смера датојј сили, и при томе F  F1, компоненте су истог смера, па имамо слика б): F  F1  F2  F2  F  F1 и l a b F  F1   a  b F F2 F1 F1


SISTEM PARALELNIH SILA I SPREGOVA U RAVNI RAYLAGAWE SILA NA DVE PARALELNE KOMPONENTE

 Ако је F  F1, компоненте су супротног смера, па имамо слика в):

F  F1  F2  F2  F1  F и l a b F F   a  1 b F F2 F1 F1


SISTEM PARALELNIH SILA I SPREGOVA U RAVNI RAYLAGAWE SILA NA DVE PARALELNE KOMPONENTE

  Дата сила F треба да се разложити у две паралелне компоненте када је познат интензитет једне компоненте и растојање између нападних линија компонената l. Значи треба одредити интензитет друге компоненте и положај нападних линија компонената у односу на дату силу силу, растојања а и b.  Ако јје F  F1 компоненте суу истог смера, р , па имамо: F  F1  F2  F2  F  F1 и l a b    a  F  F1  l ; b  F1  l F F2 F1 F F

 Ако је F  F1, компоненте су супротног смера, па имамо:

F  F1  F2  F2  F1  F и l a b    a  F1  F  l ; b  F1  l F F2 F1 F F


SISTEM PARALELNIH SILA I SPREGOVA U RAVNI RAYLAGAWE SILA NA DVE PARALELNE KOMPONENTE

Резиме

разлагање паралелних сила је процес обрнут од слагања паралелних сила, па се користе формуле добијене приликом слагања сила.

0420 - Систем паралелних сила и спрегова у равни - Разлагање сила на две паралелне компоненте  
0420 - Систем паралелних сила и спрегова у равни - Разлагање сила на две паралелне компоненте