Page 1

MEHANIKA I STATIKA

UVOD Beograd, 2010. god.


UVOD PODELA MEHANIKE

Циљ теме је упознати се са:

1

Основном поделом механике

2

Дисциплинама механике


UVOD PODELA MEHANIKE

 Према карактеру проблема који се проучавају обично се усваја подела механике на три одвојене дисциплине:  статику;  кинематику; и  динамику.

 Статика проучава законе слагања сила и услове равнотеже ( мировања ) материјалних тела под дејством сила. сила  Кинематика проучава општа геометријска својства кретања материјалних тела. тела  Динамика проучава законе кретања материјалних тела под дејством сила.


UVOD PODELA MEHANIKE

 Према својствима материје материјалног тела које проучава механика се дели на:  механику материјалне тачке и система материјалних података;  механику крутог тела;  механику тела променљиве масе тј. тела чија се маса мења током времена; е а у чврстог рс о ( дефор деформабилног аб л о ) тела; ела;  механику  механику течности ( хидромеханика ); и  механику гасова ( аеромеханика ).

 Механика се стално развија решавањем све већег броја задатака који се пред њу постављају. постављају Због лакшег проучавања задаци се групишу у нове дисциплине, тако д да јје д дата подела д механике оквирна. р


UVOD PODELA MEHANIKE

Резиме

механика је подељена према карактеру проблема који се проучавају и према својствима материје материјалног тела које се проучава.

0120 - Увод - Подела механике