Page 1

MEHANIKA I STATIKA

UVOD Beograd, 2010. god.


UVOD YADATAK, YNA^AJ I PRIMENA MEHANIKE U PRAKSI

Циљ теме је упознати се са:

1

Појмом механике

2

Задатком механике

3

Применом механике


UVOD YADATAK, YNA^AJ I PRIMENA MEHANIKE U PRAKSI

 Наука о законима кретања или равнотеже материјалних тела тела, као и о дејствима која том приликом настају између њих назива се механика.  Механика М је ј једна ј од најстаријих ј ј природних наука.  Заснива се на законима и закључцима који проистичу из искуства, а који ј се односе на природне појаве ј везане за кретање материјалних тела, и то за најједноставнији облик кретања – механичко кретање кретање.  Под кретањем се у механици подразумева промена положаја ј у простору једног ј материјалног ј тела у односу на друго материјално тело, а која се врши током времена.  Тело Т у односу на које ј се одређује ђ ј промена положаја ј назива се референтно или основно тело.


UVOD YADATAK, YNA^AJ I PRIMENA MEHANIKE U PRAKSI

 Ради лакшег проучавања одређених појава, занемарују се поједина својства материјалних тела тј. изузима (апстрахује) оно што је мање битно.  На тај начин добијају се упрошћени модели, модели који омогућују да се на релативно лак начин опише нека механичка е а а појава оја а и да се дође до одређе одређених за закона. о а  Закони и закључци постављени у механици увелико се примењују р ују у читавом низу у дру других научних у д дисциплина ц при решавању најразличитијих и најсложенијих проблема у савременој техници.  Њени закони и методе омогућују да се проучи и објасни мноштво појава у свету који нас окружује. На тај начин она доприноси даљем развоју ј технике и природних наука у целини.


UVOD YADATAK, YNA^AJ I PRIMENA MEHANIKE U PRAKSI

 Класична механика је механика чије су законе по први пут тачно формулисали и дали у дефинитивном облику Галилеј и Њутн.  Проучавањем структуре атома и кретања његових најситнијих честица, као и кретања материјалних тела чија је брзина кретања блиска брзини простирања светлости дошло се до закључка да су закони класичне светлости, механике за те случајеве неприменљиви.  Зато се р развила релативистичка р механика заснована на теорији релативитета Алберта Ајнштајна. у јје сачувала у својј  Класична механика у потпуности значај пошто се резултати добијени на основу закона класичне механике и закона релативистичке механике за е ар занемарљиво о раз разликују ј у домену о е брз брзина а материјалних а ер ја тела знатно мањих од брзине простирања светлости.


UVOD YADATAK, YNA^AJ I PRIMENA MEHANIKE U PRAKSI

Резиме задатак механике јесте проучавање закона кретања и мировања делова конструкције, па и целе конструкције, као и њихових узајамних дејстава. механика је природна наука, а закони и закључци постављени у механици служе као основа за развој технике и осталих природних наука.

и поред појаве релативистичке механике класична механика је задржала свој значај у проучавању “ спорих ” кретања материјалних тела.

0110 - Увод задатак, значај и примена механике у пракси  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you