Page 1

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ II ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ СНАГЕ Београд, 2013/2014. год.


ELEMENTI YA PRENO[EWE SNAGE TOLERANCIJE I KONTROLA ZUP^ANIKA

 Одступања свих карактеристичних величина зупчаника морају се налазити у оквиру одређених граница, из следећих разлога:

• •

да би се осигурала заменљивост зупчаника зупчаних парова, да би се обезбедио миран рад,

да би се обезбедио константан преносни однос,

• •

да би се омгућило подмазивање, и да би се осигурала жељена носивост.

 У том циљу установљене су вредности толеранција за све главне мере зупчаника (SRPS М.С1.031 до 036).

 Контрола зупчаника обавља се одређивањем стварних мера, стварних одступања мера и облика и упоређењем са дозвољеним одступањима.


ELEMENTI YA PRENO[EWE SNAGE TOLERANCIJE I KONTROLA ZUP^ANIKA

 Разликују се појединачна одступања, збирна одступања и одступања зупчаника у спрезању. Најважнија појединачна одступања су следећа: •

одступање подеоног корака профила (Ato),

одступање основног корака бокова зубаца (Аtвb),

одступање профила зубаца (Аеv),

одступање дебљине зубаца (Аs) и мере преко зубаца (Aw),

радијално бацање зубаца (Аr),

одступање пречника основне кружнице (Аb), и

одступање бочних линија зубаца (Тβ).


ELEMENTI YA PRENO[EWE SNAGE TOLERANCIJE I KONTROLA ZUP^ANIKA

 Збирна одступања су резултат суперпозиције истовремених деловања више појединачних одступања.

 Одступање спрезањем (Аi) је одступање стварног угла ротације гоњеног зупчаника у односу на погонски, и то мерено по луку кинематске кружнице.

 Скок одступања (fi) је разлика највише и најниже тачке дијаграма одступања у подручју једног корака.


ELEMENTI YA PRENO[EWE SNAGE TOLERANCIJE I KONTROLA ZUP^ANIKA

 Одступање осног растојања (Аа) је алгебарска разлика између стварне и називне мере осног растојања. Ово одступање заједно са одступањем дебљине зубаца односно мере преко зубаца (Aw), одређује величину бочног зазора:

jn  2  Aa  sin  w  cos b   Aw1  Aw 2  где је знак (+Аа) за спољашње парове, а знак (-Аа) за унутрашње парове.


ELEMENTI YA PRENO[EWE SNAGE TOLERANCIJE I KONTROLA ZUP^ANIKA

 Према SRPS М.С1.034 величине толаренцијских поља дебљине зубаца на подеоној кружници (Тs) и мере преко зубаца (Tw) су једнаке и одговарају величинама толеранцијских поља основног корака (Тpb).  Положаји толеранцијских поља одређени су горњим Awg и доњим Awd одступањима.  Мера преко зубаца:

W  mn  cos  n    Z w  0,5  Z  invt   2  x  mn  sin  n

где је:

 2  x  tg t Z  tg tx Zw    inv t    0,5 2   cos b  


ELEMENTI YA PRENO[EWE SNAGE TOLERANCIJE I KONTROLA ZUP^ANIKA

Толеранције тела зупчаника

 За зупчанике треба прописати и контролисати толеранције темених цилиндара, једну од чеоних површина и отвор у главчини, као на слици.


ELEMENTI YA PRENO[EWE SNAGE TOLERANCIJE I KONTROLA ZUP^ANIKA

Подаци на цртежу потребни за израду зупчаника

 Зупчаници се израђују на основу цртежа који треба да садржи све податке о облику, мерама и дозвољеним одступањима. У посебној таблици на цртежу дају се сви подаци о озубљивању, а треба дати и потребне податке о материјалу и захтеве за обраду.


ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕНОШЕЊЕ СНАГЕ TOLERANCIJE I KONTROLA ZUP^ANIKA

Резиме разликују се појединачна одступања, збирна одступања и одсутпања зупчаника у спрезању.

одступање спрезањем (Аi) је одступање стварног угла ротације гоњеног зупчаника у односу на погонски, и то мерено по луку кинематске кружнице.

за зупчанике треба прописати и контролисати толеранције темених цилиндара, једну од чеоних површина и отвор у главчини.

007 Елементи за преношење снаге - Толеранције и контрола зупчаника