Page 1

FP9

Orientering til elever og forĂŚldre


Indholdsfortegnelse S. 03 — Bundne prøvefag, Udtræks prøvefag S. 04 — Om bundne prøvefag S. 05 — Om udtræks prøvefag S. 07 — Hjælpemidler til skriftlige prøver S. 08 — Hjælpemidler til mundtlige/praktiske prøver S. 09 — Brug af it-udstyr og internet S. 10 — Prøveplan maj/juni 2017 S. 11 — Adgang til prøven, Prøven er i gang når, En elev, der kommer for sent… S. 12 — Konsekvenser af snyd eller forstyrrende adfærd, For søg og dispensation S. 13 — Sygeprøver S. 14 — Karakterskalaen, Spørgsmål S. 15 — Undervisningsministeriet, Cambridge Associate School, Deutsches Sprachdiplom

2


Bundne prøvefag: Dansk:

Mundtligprøve, læseprøve, retstavningsprøve, skriftlig fremstilling

Matematik:

Færdighedsregning – Matematisk problemløsning

Engelsk:

Mundtlig

Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi:

Mundtlig

Udtræksprøvefag: Udover de bundne prøveføg udtrækkes 1 fag fra den humanistiske fagblok og 1 fag fra naturvidenskabelige fagblok. Eleverne får besked om fagene i slutningen af april. Den endelige dato meldes ud, når den lægger klar på undervisningsministeriets hjemmeside.

Humanistisk fagblok Engelsk:

Skriftlig

Tysk:

Skriftlig eller mundtlig

Historie:

Mundtlig

Samfundsfag:

Mundtlig

Kristendom:

Mundtlig

Naturvidenskabelig fagblok Biologi:

Skriftlig

Geografi:

Skriftlig

Matematik:

Mundtlig

Idræt:

Mundtlig

Fysik/kemi:

Skriftlig 3


Om bundne prøvefag: Dansk Mundtlig: Prøveform B, synopseprøven eksaminationstid: 25 min. Skriftlig fremstilling: 3 ½ time hvoraf 15 min. bruges til samtalerunde. Eleverne vælger en ud af 4 tekstopgaver, og har adgang til internettet. Læseprøve: Eleverne læser 5 tekster, hvor de løser opgaver til. De skal læse ca. 4.500 ord og har 30 min. til at læse og løse opgaverne. Opgaverne løses elektronisk. Retstavning: Læreren dikterer teksten indenfor de første 30 min. Herefter laver eleverne de resterende opgaver og må her gøre brug af almindelig og digital ordbog. Opgaverne løses elektronisk.

Matematik Færdighedsregning: 1 time, hvor eleverne, uden brug af hjælpemidler, løser opgaverne digitalt. Problemløsning: 3 timer, hvor eleverne løser opgaverne på papir eller computer. De må bruge alle hjælpemidler.

Engelsk Mundtlig: Prøven er todelt. 1. Redegørelse for et selvvalgt emne (cirka 5 min.). Eleverne afleverer ca. 14 dage før en outline, som danner grundlag for disse 5 min. 2. Samtale ud fra et spørgsmål, der udspringer af et overordnet tema i tekstopgivelserne (cirka 8 min.). Samlet prøvetid inkl. karaktergivning er 20 min.

Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Mundtlig: Eleverne er oppe til en gruppeprøve, som varer 2 timer. Eleverne arbejder med et prøveoplæg i samme lokale, imens eksaminator/censor bevæger sig rundt mellem eleverne/grupperne og stiller spørgsmål.

4


Om udtræksprøvefag: Humanistisk fagblok

Engelsk Skriftlig: Prøven består af 2 dele. En lytte- og læsedel, hvor der ikke må bruges hjælpemidler, samt en del med opgaver i sprog og sprogbrug og en skriftlig fremstilling. Prøven varer 3 timer.

Tysk Skriftlig: Prøven består af 2 dele. En lytte- og læsedel, hvor der ikke må bruges hjælpemidler, samt en del med opgaver i sprog og sprogbrug og en skriftlig fremstilling. Prøven varer 3 timer. Mundtlig: Eleverne har inden prøven afleveret en disposition, som danner rammen for deres prøve, dernæst trækker de et emne, som de skal kunne tale om i 5 min. Eksaminationstid: 20 min.

Historie Mundtlig: Prøven aflægges i grupper eller individuelt. Eleverne trækker et emne indenfor det opgivne stof, som de aflægger prøve indenfor. Eleverne udarbejder en problemstilling og et produkt, som danner grundlag for besvarelsen af problemstillingen. Eleverne får forberedelsestid umiddelbart forud for eksaminationen, hvor der arbejdes med uddybende spørgsmål. Eksaminationstid: 25 min. for en elev, 40 min. for to elever, 55 min. for 3 elever.

Kristendom Mundtlig: Prøven aflægges i grupper eller individuelt. Eleverne trækker et emne indenfor det opgivne stof, som de aflægger prøve indenfor. Eleverne udarbejder en problemstilling og et produkt, som danner grundlag for besvarelsen af problemstillingen. Eleverne får forberedelsestid umiddelbart forud for eksaminationen, hvor der arbejdes med uddybende spørgsmål. Eksaminationstid: 25 min. for en elev, 40 min. for to elever, 55 min. for 3 elever. 5


Samfundsfag Mundtlig: Prøven aflægges i grupper eller individuelt. Eleverne trækker et emne indenfor det opgivne stof, som de aflægger prøve indenfor. Eleverne udarbejder en problemstilling og et produkt, som danner grundlag for besvarelsen af problemstillingen. Eleverne får forberedelsestid umiddelbart forud for eksaminationen, hvor der arbejdes med uddybende spørgsmål. Eksaminationstid: 25 min. for en elev, 40 min. for to elever, 55 min. for 3 elever.

Naturvidenskabelig fagblok

Biologi Skriftlig: En digital skriftlig prøve med multiple-choice spørgsmål. Prøven varer 30 min.

Geografi Skriftlig: En digital skriftlig prøve med multiple-choice spørgsmål. Prøven varer 30 min.

Fysik/kemi Skriftlig: En digital skriftlig prøve med multiple-choice spørgsmål. Prøven varer 30 min.

Matematik Mundtlig: En mundtlig gruppeprøve med gruppestørrelse på 2-3 elever. Eleverne trækker prøveoplægget og arbejder med det under eksaminationen. Der må max være 6 elever i lokalet samtidig. Eksaminationstid: 2 timer.

Idræt Mundtlig/praktisk: Prøven er mundtlig/praktisk og aflægges i grupper af 2-5 elever. Hver gruppe trækker to indholdsområder og vælger et tema. Grupperne 6


udarbejder en disposition for et praksisprogram, som afleveres til lĂŚreren. Eksaminationen inklusiv votering er 35 minutter for to elever, 45 minutter for tre elever, 55 minutter for fire elever. 65 minutter for fem elever.

7


og noter til prøven.

8


Brug af it-udstyr og internet Eleverne kan bruge IT-udstyr - computer, tablet, smartphone mv. - og internet under prøveaflæggelsen eller i forberedelsen forud for mundtlige prøver.

Brug af eget it-udstyr Skolen aftaler et mødetidspunkt for elever, der benytter eget it-udstyr ved prøverne, så eleverne kan nå at tilkoble og teste deres udstyr. I tilfælde af tyveri er det familiens indboforsikring, der skal dække. Skolen informerer om afhentning er eget udstyr.

Utilsigtet kommunikation Der gælder de samme regler om utilsigtet kommunikation ved brug af it-udstyr, som ved prøver uden it-udstyr. Eleverne bliver gjort bekendt med, hvad der betragtes som snyd, fx at eleven logger på Facebook, og konsekvenser af snyd.

Tilsynsførende og prøvelokalet De tilsynsførende opholder sig, så de kan se elevernes skærme. De tilsynsførende er informeret om, hvilke hjælpemidler og kilder, der må bruges og eventuelt tilgås online. Eleverne sidder med en indbyrdes afstand, så de ikke kan se hinandens skærme.

Udskrivning Skolen fastlægger regler for udskrivning. Eleverne skal printe via skolens printer/printere. Skolen informerer eleverne om udskrivningsproceduren, fx at eleverne ikke selv må hente deres udskrift, men at udskriften bliver leveret til eleven af en af de tilsynsførende.

Support og nedbrud I prøvetiden er der IT-support til rådighed for de elever, der har behov for det. Opstår der under prøven strømsvigt eller andre væsentlige problemer med it-udstyret, som ikke umiddelbart kan afhjælpes, skal prøven i princippet fortsætte uden anvendelse af it-udstyr/internet. Hvis problemerne medfører væsentlige gener for prøvens afholdelse, henvender skolens leder eller ITsupporten sig straks til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, som vil råde og vejlede i den konkrete situation.

9


Prøveplan maj/juni 2017 Tirsdag den 2. maj kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retstavning kl. 10.00-10.30 FP9 Dansk, læseprøve Onsdag den 3. maj kl. 9.00-10.00 FP9 Matematisk færdighedsregning kl. 10.00-13.00 FP9 Matematisk problemløsning Torsdag den 4. maj kl. 9.00-12.30 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling Fredag den 5. maj kl. 9.00-12.00 FP9 Engelsk udtræksfag Mandag den 8. maj kl. 9.00-12.00 FP9 Tysk udtræksfag Onsdag den 10. maj kl. 9.00-9.30 FP9 Biologi udtræksfag kl. 9.00-9.30 FP9 Geografi udtræksfag kl. 9.00-9.30 FP9 Fysik/kemi udtræksfag

De mundtlige/praktiske prøver Disse afholdes inden for tidsrummet mandag d. 29. maj - onsdag d. 21. juni 2017.

10


Adgang til prøven Elever i 9. klasse skal aflægge 5 bundne prøver og 2 prøver til udtræk. I oversigten over prøvefag i 9. klasse fremgår hvilke prøver, der er bundne og hvilke der er til udtræk. Elever, som ikke rettidigt har afleveret dispositioner og synopser med videre, kan ikke deltage i prøven, og eleverne skal betragtes som udeblevet fra prøve.

Prøven er i gang når... En mundtlig prøve, som er baseret på synopse, disposition, redegørelse mv., og som er udarbejdet i undervisningen, er begyndt, når eleven møder op til eksaminationen. En mundtlig prøve med forberedelse umiddelbart forud for eksamination er begyndt, når eleven er gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

En skriftlig prøve, som er baseret på et opgavesæt, er begyndt, når eleven møder op til eksaminationen og har fået udleveret et opgavesæt. Den prøveansvarlige fortæller, når prøven er i gang. Prøvelokalet åbnes senest 10 minutter, før prøven begynder. De tilsynsførende viser eleverne hen til deres pladser. Hver plads skal være forsynet med elevens navn og nummer i henhold til karakterlisten.

En elev, der kommer for sent Skolens leder kan tillade, at eleven deltager i prøven, hvis det anses for udelukket, at eleven kan have modtaget oplysninger om prøven, og hvis skolens leder finder forsinkelsen rimeligt begrundet og af kortere varighed. Skolens leder kan forlænge prøvetiden, hvis forsinkelsen skyldes forhold, eleven ikke har indflydelse på.

11


Konsekvenser af snyd eller forstyrrende adfærd Hvis en elev prøver at snyde, ved selv at få oplysninger eller ved at hjælpe andre prøvedeltagere, bliver eleven bortvist fra prøven af den prøveansvarlige. Viser det sig senere, at en elev har snydt, betragtes eleven ligeledes som bortvist fra prøven i det pågældende fag.

Forsøg og dispensation Skolerne kan søge tilladelse til at gennemføre forsøg på eget initiativ, ligesom der kan søges om dispensation til at fravige prøvebestemmelserne.

Ansøgning om forsøgs- og udviklingsarbejde på en skole Efter ansøgning fra en skole kan Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tillade, at bekendtgørelsens regler fraviges som et led i forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde. Ansøgere, der modtager dispensation til forsøg, er forpligtet til at udarbejde en afsluttende skriftlig evalueringsrapport, som redegør for resultaterne af evalueringen. Evalueringsrapporten sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Ansøgninger om fravigelser fra bekendtgørelsen Undervisningsministeriet kan i helt særlige tilfælde godkende fravigelser fra prøvebekendtgørelsen. Ansøgninger herom sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og skal indeholde en begrundelse for, hvorfor skolen ønsker, at der sker fravigelser fra bekendtgørelsens regler, samt en beskrivelse af, hvordan skolen agter at forvalte en eventuel dispensation meddelt af ministeriet. Ansøgningen skal ligeledes indeholde en beskrivelse af, hvordan skolen vil sikre, at eleverne ikke stilles ringere end andre elever på grund af fravigelserne fra prøvebekendtgørelsen.

12


Sygeprøver En elev, som har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom, anden uforskyldt grund, bortvisning fra prøve eller udeblivelse fra prøve, skal have mulighed for at aflægge prøve snarest muligt.

Hvis prøven består af to eller flere dele, hvori der gives en karakter for hver del, aflægger eleven kun prøve i den del, som ikke er gennemført. Hvis en elev for eksempel aflagde prøven i matematiske færdigheder og blev syg under prøven i matematisk problemløsning, skal eleven kun aflægge sygeprøve i matematisk problemløsning. De skriftlige sygeprøver gennemføres i december og de mundtlige i august/ september.

Synopser/dispositioner Hvis en elev skal aflægge en mundtlig sygeprøve, hvor der indgår synopse, disposition mm. skal eleven genoptage forløbet derfra, hvor eleven blev sygemeldt. Har eleven afleveret synopsen, danner denne grundlag for eksaminationen. Har eleven trukket fordybelsesområde og ikke afleveret synopsen, skal eleven forud for sygeprøven udarbejde synopsen inden for fordybelsesområdet. Til arbejdet med synopsen vurderer skolelederen/faglærer, hvor mange vejledningstimer eleven skal have.

Faglærer/censor Ved sygeprøve er der ikke krav om, at det er samme lærer og censor der eksaminerer, som ved den ordinære prøve.

13


Karakterskalaen Hvis der til en prøve er et beståkrav, er eleven bestået, når hun/han får karakteren 02, 4, 7, 10 eller 12. Eleven er ikke bestået, når hun/han får karakteren 00 eller -3.

Spørgsmål Hvis du har spørgsmål til FP9 eller denne folder, kan du henvende dig til Nanna Kofoed Øhrgaard, der er afdelingsleder for udskolingen. Tlf.: 20 90 41 57 E-mail: nkoe@sprs.dk

14


Undervisningsministeriet Du er også velkommen til at besøge undervisningsministeriets hjemmeside. Her kan du læse om mange af de samme emner, som er beskrevet i denne folder, men du kan også læse mere om andre emner, som ikke er beskrevet her. Fx censur, evaluering og klager over prøver. 

http://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever

Cambridge Associate School Sorø Privatskole er certificeret som Cambridge Associate School. Cambridge-prøven, English as a Second Language, er en prøve som kan vælges af elever på engelsk A-hold. Prøven består af en mundtlig prøve i april og en skriftlig prøve og en lytteøvelse i maj. Prøven koster 750 kr. og vil give eleverne mulighed for at prøve sig selv af i forhold til en international standard. Prøven gør sig ikke ud for en almindelig FP9 prøve.

Deutsches Sprachdiplom Sorø Privatskole er certificeret som Deutsches Sprachdiplom. Sprachdiplom-prøven er en obligatorisk prøve for elever på tysk A-hold. Prøven består af en skriftlig og mundtlig prøve i marts. Prøven er gratis og vil give eleverne mulighed for at prøve sig selv af i forhold til en international standard, og bestås prøven med udmærkelse, vil eleven kunne bruge diplomet til at søge direkte ind på en ungdomsuddannelse i Tyskland. Prøven gør sig ikke ud for en almindelig FP9 prøve.

15


Held og lykke med prøverne - de stolte traditioner lever videre

16

FP9 Sorø Privatskole 2016-17  

Orientering til elever og forældre om folkeskolens prøver og datoer for prøver.

FP9 Sorø Privatskole 2016-17  

Orientering til elever og forældre om folkeskolens prøver og datoer for prøver.

Advertisement