Page 1

Info-Pensi@ Nr. 1/2009

Editorial

4

Informaþii utile

5

Proiecte/ Evenimente

7

Studii de caz

8

Noutãþi legislative

11

Instituþii

12

Date statistice Timp liber

13 14

De interes: • Cumulul pensiei veniturile salariale

cu

• Pensia vârstã

de

pentru

limitã

• Staþiunea balneoclimatericã Amara

Construieºte-þi viitorul din timp! www.cnpas.org


Pagina 2

Info-pensi@

Numãrul 1/2009

Cuvânt înainte Am deosebita plãcere de a vã prezenta primul numãr al newsletter-ului INFO-PENSI@, un proiect deosebit de ambiþios al colegilor mei. Sperãm cã iniþiativa noastrã de a vã descrie sistemul public de pensii într-o manierã mai prietenoasã, se va întâlni cu dorinþa dumneavoastrã de a gãsi mai multe informaþii cu privire la serviciile pe care le oferim în prezent, precum ºi cu privire la proiectele de perspectivã. Publicaþia noastrã, INFO-PENSI@, se adreseazã unui public cât mai larg, format din pensionari, asiguraþi ai sistemului public de pensii, reprezentanþi ai mass-media, societãþi comerciale ºi alte categorii de angajatori, instituþii publice, precum ºi publicului intern, alcãtuit din personalul Casei Naþionale de Pensii ºi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale ºi al caselor teritoriale de pensii. Iniþiativa acestui demers, cu totul nou, în cadrul sistemului public de pensii, a prins viaþã din dorinþa prezentãrii informaþiilor dintr-o perspectivã diferitã ºi din convingerea cã aceastã iniþiativã va stabili o nouã punte de legãturã între noi. Sperãm cã ne veþi însoþi pe acest drum pe care facem primii paºi, cu plãcerea de a descoperi subiecte ºi informaþii, nu numai utile, dar ºi foarte interesante, referitoare la activitatea noastrã. Îmi doresc, din toatã inima, ca newsletter-ul INFO-PENSI@ sã aibã o viaþã cât mai lungã ºi sã se bucure de încrederea ºi aprecierea dumneavoastrã, a celor care citiþi aceste rânduri ºi, întrucât ne apropiem cu paºi repezi de perioada cea mai frumoasã a anului, vã doresc un Crãciun Fericit! ºi un An Nou 2010 cu multã sãnãtate ºi mai puþine griji.

La Mulþi Ani! DOMNICA-DOINA PÂRCÃLABU Preºedinte CNPAS

Echipa Prin iniþiativa INFO-PENSI@, ne propunem sã contribuim la dezvoltarea culturii organizaþionale, sã creºtem, în rândul personalului nostru, sentimentul de apartenenþã la instituþiile din sistemul public de pensii, de recunoaºtere a eforturilor sale în oferirea unor servicii de calitate beneficiarilor sistemului. Am dori ca INFO-PENSI@ sã reprezinte pentru cât mai mulþi dintre cititorii noºtri, beneficiari ai sistemului ºi colegi, acel spaþiu în care sã regãsim o parte din preocupãrile noastre comune, unde sã puteþi afla rãspunsuri la întrebãri, în cadrul unor dezbateri mai puþin formale. INFO-PENSI@ se doreºte a fi locul de unde sã pornim împreunã, spre descoperirea unor noi perspective privitoare la activitatea ºi serviciile noastre, pentru a ne putea forma o imagine cât mai apropiatã de cea realã, despre multitudinea problemelor cu care ne confruntãm, atât dumneavoastrã, cât þi noi, influenþaþi de frecventele modificãri care intervin asupra cadrului


Numãrul 1/2009

Pagina 3

Info-pensi@

normativ din domeniul sistemului public de pensii ºi asigurãri sociale, despre realizãrile noastre. Dincolo de acestea, vrem sã demonstrãm cã existã ºi numeroase aspecte pozitive în privinþa activitãþilor derulate în cadrul CNPAS ºi a celorlalte instituþii coordonate: casele teritoriale de pensii, INEMRCM ºi SC TBRCM SA. Înainte de alegerea articolelor care se regãsesc în primul numãr al publicaþiei, am realizat o grupare a acestora pe câteva tematici de interes general, ca de exemplu: informaþii utile, noutãþi legislative, proiecte ºi evenimente, studii ºi analize de specialitate, realizãri obþinute de instituþiile sistemului public de pensii, date statistice privind activitatea desfãºuratã, dar ºi sugestii privind petrecerea timpului liber, în unitãþi aparþinând SC TBRCM SA aflate în staþiuni balneo-climaterice sau în alte staþiuni turistice de pe cuprinsul teritoriului þãrii noastre. De ce ne-am oprit asupra acestor secþiuni ºi nu asupra altora, aþi putea întreba? Pentru cã, la acel moment, am considerat cã acestea ar rãspunde, cel mai mult, nevoii dumneavoastrã de informare asupra diverselor laturi ale sistemului public de pensii. ªi, fãrã îndoialã, este posibil ca, la aºezarea în paginã a articolelor cuprinse în acest prim numãr al newsletter-ului, sã se simtã puþin din emoþia oricãrui început, însã avem convingerea cã veþi înþelege micile ezitãri ale primilor noºtri paºi în spaþiul publicistic de specialitate. Intenþia noastrã, pentru viitor, este ca unele dintre actualele secþiuni sã se regãseascã permanent în structura publicaþiei noastre, iar altele sã fie reînnoite, cu fiecare apariþie, pentru a vã putea oferi cele mai actuale date privind situaþia ºi evoluþia sistemului public de pensii ºi a instituþiilor care îl gestioneazã. Cu aceastã ocazie, lansãm ºi propunerea de colaborare cãtre cei care doresc sã ne împãrtãºeascã din experienþa proprie, invitându-vã sã participaþi la îmbunãtãþirea continuã a publicaþiei, prin trimiterea de sugestii la adresa de email: info.pensia@cnpas.org. Pentru ca INFO-PENSI@ sã ajungã cât mai direct la dumneavoastrã, am apelat la postarea pe site-ul de internet al CNPAS (www.cnpas.org) ºi la transmiterea sa prin poºta electronicã. Înainte de a vã invita sã citiþi newsletter-ul CNPAS, vã dorim Sãrbãtori Fericite, cu sãnãtate ºi prosperitate, iar în 2010, sã ne bucurãm împreunã cu ocazia apariþiei viitoarelor numere ale INFO-PENSI@.

GEORGETA MODIGA Secretar General CNPAS


Pagina 4

Info-pensi@

Numãrul 1/2009

Editorial - Comunic, deci exist... Este un fapt bine cunoscut cã dupã Constituþie, Legea Pensiilor este legea care stârneºte cel mai mare interes în rândul concetãþenilor noºtri. Altfel spus, dincolo de funcþionarea democraticã a instituþiilor statului, de garantarea drepturilor ºi libertãþilor fundamentale consacrate prin Constituþie, grija pentru asigurarea unui venit decent la bãtrâneþe ocupã, în mod indiscutabil, un loc important în preocupãrile celor mai mulþi dintre noi. Pe fondul îmbatrânirii tot mai accentuate a populaþiei, sistemele de pensii din întreaga lume se confruntã cu serioase probleme de susþinere financiarã, ceea ce a condus la adoptarea unor mãsuri tot mai radicale de reformã, dispoziþiile legale din domeniul pensiilor cãpãtând un caracter tot mai tehnicizat ºi, prin urmare, mai puþin accesibil marelui public. Dupã cum bine se ºtie, sistemul public de pensii din România se aflã în plin proces de reformã, început încã din aprilie 2001, odatã cu intrarea in vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale. De inspiraþie germanã, legea româneascã a pensiilor pune bazele unui nou sistem public de pensii, consacrã o serie de drepturi ºi obligaþii ce revin participanþilor, reglementeazã noile categorii de pensii, instituie un sistem de calcul al pensiilor pe puncte ºi stabileºte modul de evidenþã al participanþilor, fie ei asiguraþi ori pensionari. Noutatea majorã a noilor reglementãri, precum ºi natura tehnicã a acestora au constituit tot atâtea bariere în înþelegerea corectã ºi însuºirea acestora. De asemenea, permanenta instabilitate a legii pensiilor generatã de numeroasele modificãri legislative a condus uneori la apariþia unor confuzii ºi la interpretarea neunitarã a legii la nivel teritorial. Iatã de ce, mã numãr printre aceia care considerã cã reuºita reformei unui sistem de securitate socialã, implementarea cu succes a unei legi de însemnãtatea legii sistemului public de pensii, depinde în bunã mãsurã de comunicarea realã, deplinã, eficientã a tuturor celor implicaþi, de explicarea pe înþelesul tuturor a noilor instituþii, a noilor reglementãri. ªi mã refer aici, atât la comunicarea cu caracter ºtiinþific în interiorul breslei, între specialiºtii, puþini la numãr, din acest domeniu, cât ºi la comunicarea cu beneficiarii serviciilor noastre, cu participanþii la sistem, asiguraþi, angajatori, pensionari, dar ºi cu partenerii sociali, societatea civilã, mass-media etc. O comunicare continuã, de substanþã, fie punctualã, fie cu caracter general, pe teme de interes din domeniul pensiilor, nu poate sã fie decât beneficã tuturor celor implicaþi. Iar dacã aceastã comunicare îmbracã forme cât mai diversificate, adaptate publicului þintã, nevoilor ºi specificului acestuia, cu accent pe comunicarea la distanþã prin e-mail, paginã web, este un lucru demn de a fi salutat ºi care cu siguranþã nu va întârzia sã-ºi arate roadele. Am convingerea cã ºi newsletterul Info-pensi@, cel mai nou proiect al echipei CNPAS, nu va întârzia sã-ºi arate roadele. Într-o hainã modernã, prietenoasã, redactate clar si concis, rubricile diverse precum: Informaþii utile, Noutãþi legislative, Proiecte/Evenimente, Studii de caz, Instituþii, Date statistice, Timp liber vor face din newsletterul Info-pensi@ o prezenþã familiarã, atât pentru specialiºtii sistemului public de pensii, cât ºi pentru beneficiarii ºi colaboratorii noºtri. Cu o strategie de marketing adecvatã, newsletterul Info-pensi@ se va impune cu siguranþã în rândul specialiºtilor în asigurãri sociale, resurse umane, contabilitate, gãsindu-ºi locul bine meritat în rândul publicaþiilor de gen.

Ion Dumitru Director Cabinetul Preºedintelui CNPAS


Numãrul 1/2009

Pagina 5

Info-pensi@

Informaþii utile - Pensia pentru limitã de vârstã Descriere ºi condiþii de acordare*

P

ensiile reprezintã cea mai importantã categorie de prestaþii acordatã în cadrul sistemului public. Pensia pentru limitã de vârstã se acordã asiguraþilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionãrii, condiþiile privind vârsta standard de pensionare ºi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul publ i c .

condiþiilor prevãzute de Legea nr. 19/2000, se depun la casa teritorialã de pensii în raza cãreia se aflã domiciliul asiguratului, în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii condiþiilor de pensionare. Pentru înscrierea la pensia pentru limitã de vârstã sunt necesare urmãtoarele acte/ documente: • cerere pentru înscrierea la pensia pentru limitã de vârstã; • carnetul de muncã ........ (original ºi copie) ;

• diploma de studii (original ºi copie), adeverinþã sau foaie matricolã (original si copie) din care sã rezulte durata normalã ºi perioada anilor de studii absolviþi la zi, precum ºi certificarea absolvirii acestora; • pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituþii de învaþãmânt universitar în strãinatate este necesarã dovada recunoaºterii acestora de cãtre statul român;

Vârsta standard de pensionare este, potrivit Legii nr. 19/2000, de 60 de ani, pentru femei ºi de 65 de ani, pentru bãrbaþi. În prezent, vârsta standard de pensionare este de 58 de ani ºi 8 luni, pentru femei ºi 63 de ani ºi 8 luni, pentru bãrbaþi. Stagiul minim de cotizare, la aceastã datã, este de 12 ani ºi 2 luni, atât pentru femei, cât ºi pentru bãrbaþi. Stagiul complet de cotizare este în prezent de 27 de ani ºi 2 luni, pentru femei ºi de 32 de ani ºi 2 luni, pentru bãrbaþi. Pensia se acordã la cererea persoanei îndreptãþite, a mandatarului desemnat de aceasta prin procurã specialã, a tutorelui sau a curatorului acesteia. Cererea de pensionare, împreunã cu actele care dovedesc îndeplinirea

• carnetul de asigurãri sociale (original ºi copie); • alte acte prevãzute de lege, privind vechimea în muncã sau vechimea în serviciu realizatã în alte sectoare de activitate; • livretul militar (original ºi copie);

• a d e ve r i n þ a p r i v i n d sporurile ºi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncã; • a d e ve r i n þ ã p r i v i n d condiþiile de muncã speciale ºi/sau deosebite;


Pagina 6

Info-pensi@

• adeverinþã din care sã rezulte data încetãrii calitãþii de asigurat; • acte pentru dovedirea calitãþii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990, etc.; • declaraþie pe proprie rãspundere cã solicitanta a nãscut ºi crescut 3 sau mai mulþi copii pânã la vârsta de 10 ani; • certificatele de naºtere ale copiilor (original ºi copie); • alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie.

În situaþia asiguraþilor care au depus cerere de pensionare, angajatorii acestora nu pot dispune încetarea raporturilor de muncã, de serviciu sau a calitãþii de membru cooperator, dupã caz, în vederea pensionãrii, decât dupã primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare. Drepturile de pensie pentru limitã de vârstã se acordã ºi se plãtesc de la data îndeplinirii condiþiilor de pensionare, dacã cererea a fost depusã

Numãrul 1/2009

în termen de 90 de zile de la aceasta datã. În cazul persoanelor ale cãror cereri de pensionare au fost depuse cu depãºirea t e r m e nu l u i , drepturile de pensie se acordã ºi se plãtesc de la data depunerii cererii, în cazul pensiei pentru limitã de vârstã, dar nu înainte de data încetãrii calitãþii de asigurat. Admiterea sau resping erea cererii de pensionare se face prin decizie emisã de casa teritorialã de pensii, în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii. Decizia casei teritoriale de pensii se comunicã în scris persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii. Decizia emisã în condiþiile art. 86 alin. (1) poate fi contestatã la instanþa judecãtoreascã competentã în a cãrei razã teritorialã se aflã domiciliul asiguratului, în termen de 45 de zile de la comunicare.

*În numerele viitoare vom continua cu alte informaþii privind acest tip de prestaþie socialã.


Numãrul 1/2009

Pagina 7

Info-pensi@

Proiecte/Evenimente - Fonduri structurale

A

vând în vedere condiþiile economice actuale, dificile pentru asigurarea unui buget satisfãcãtor pentru continuarea ºi demararea unor activitãþi de eficientizare a Casei Naþionale de Pensii ºi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale, ne-am concentrat eforturile spre atragerea de resurse financiare suplimentare ºi, în mod special, spre accesarea fondurilor europene nerambursabile. Odatã ce au fost stabilite prioritãþile instituþiei pentru anul 2009, s-a procedat la analiza programelor operaþionale sectoriale în care se puteau încadra. Au fost identificate: Prog ramul Operaþional Sectorial „Dezvoltarea Capacitãþii Administrative”, gestionat de Autoritatea de Management pentru D e z vo l t a r e a C a p a c i t ã þ i i Administrative din cadrul Ministerului Administraþiei ºi Internelor, respectiv Prog ramul Operaþional Sectorial „Creºterea Competitivitãþii Economice”, gestionat de Autoritatea de Management pentru Creºterea Competitivitãþii Economice”, din cadr ul Minister ului Economiei. În continuare, vã prezentãm cele trei cereri de finanþare din fonduri europene nerambursabile, elaborate pe baza prioritãþilor identificate ºi

depuse în cadrul celor douã programe operaþionale sectoriale menþionate anterior: 1. Cererea de finanþare pentru “Servicii publice online destinate cetãþenilor, contribuabili ºi beneficiari ai sistemului public de pensii ºi din sistemul accidentelor de muncã ºi al bolilor profesionale”, în valoare de 25.583.810 lei. Acest amplu proiect îºi propune depunerea online a declaraþiilor nominale privind contribuþiile de asigurãri sociale, încheierea contractelor ºi a declaraþiilor de asigurãri sociale, depunerea cererii de eliberare a biletelor de tratament, vizulizarea istoricului carierei asiguratului, etc. 7.000.000 euro Valoarea proiectelor depuse

2. Cererea de finanþare pentru „Implementarea unui instrument modern de mãsurare a performanþelor activitãþii caselor judeþene de pensii”, în valoare de peste 2.900.000 lei. Obiectivul principal al proiectului îl constituie eficientizarea activitãþii de evaluare a performanþelor obþinute de casele teritoriale de pensii, prin stabilirea unor indicatori de performanþã reprezentativi, realizarea unei aplicaþii infor matice de prelucrare a indicatorilor de performanþã, stabilirea

gradului de satisfacþie a cetãþenilor faþã de serviciile oferite, prin realizarea unui sondaj anual, constituirea unei comunitãþi de practicã. 3. Cererea de finanþare pentru „Dezvoltarea competenþelor digitale ºi manageriale în rândul personalului din cadrul CNPAS ºi al caselor teritoriale de pensii” , în valoare de peste 1.300.000 lei. Concret, s-a ur mãrit dezvoltarea cunoºtinþelor ºi abilitãþilor funcþionarilor publici din C.N.P.A.S. ºi casele teritoriale de pensii prin dobândirea de cãtre aceºtia a certificatelor ECDL în domeniul utilizãrii calculatorului, precum ºi de noi abilitãþi în domeniul managementului de proiecte. To t o d a t ã , î n ve d e r e a îmbunãtãþirii imaginii C.N.P.A.S. în relaþia cu beneficiarii sãi, s-a semnat Acordul de parteneriat C N PA S - M M F P S, p e n t r u realizarea proiectului „Modernizarea serviciilor publice de informare ºi relaþionare cu cetãþenii, din cadrul MMFPS”, în valoare de 9.956.646 lei.


Pagina 8

Info-pensi@

Numãrul 1/2009

Studii de caz - Modul de aplicare al impozitului ºi contribuþiei de asigurãri de sãnãtate asupra veniturilor din pensii Potrivit OUG nr. 106/2007, pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicatã în Monitorul Oficial nr. 703/18.10.2007, venitul impozabil lunar din pensii se stabileºte prin deducerea din cuantumul pensiei a u n e i s u m e neimpozabile lunare de 1.000 lei ºi a contribuþiilor obligatorii calculate, reþinute ºi suportate de persoana fizicã.

Impozitul se calculeazã prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil calculat în modul precizat anterior

Codul Fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se datoreazã ºi se calculeazã începând cu data de 1 ianuarie 2010.

Exemplu de aplicare a impozitului ºi a contribuþiei de asigurãri de sãnãtate

Cuantum pensie= 1510 lei 1510 lei – 1000 lei = 510 lei, suma asupra cãreia se aplicã impozitele Contribuþia de asigurãri de sãnãtate:

Contribuþia de asigurãri de sãnãtate 510 lei X 5,5% = 28,05 lei , rotunjit = 28 lei Potrivit prevederilor art. 257 alin. (1) ºi (2) lit. (f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãþii, persoana asiguratã, al cãrei cuantum al pensiei depãºeºte suma de 1000 lei, are obligaþia plãþii unei contribuþii bãneºti lunare pentru asigurãrile de sãnãtate, cu excepþia persoanelor prevãzute la art. 213 alin. (1). În conformitate cu prevederile art. 259 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãþii, modificate de art. 10 din OUG nr. 226/2008, contribuþia de asigurãri de sãnãtate pentr u veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile, prevãzute de legea nr. 571 / 2003 privind

Impozitul de 16% 510 lei - 28 lei = 482 lei, suma pentru care se datoreazã 16%, 482 lei X 16% = 77, 12 lei, rotunjit = 77 lei Cuantumul net al pensiei: 1510 lei – (28 + 77) lei = 1510 lei – 105 lei = 1405 lei.


Numãrul 1/2009

Pagina 9

Info-pensi@

Studii de caz - Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale Categorii de beneficiari • persoanele care, pânã la data de 1 aprilie 2001, au lucrat cel puþin 5 ani în fostele grupe I ºi/sau a II-a de muncã ºi care s-au pensionat, atât în baza legislaþiei anterioare, cât ºi în baza prevederilor Legii nr. 19/2000.

perioada 1997 – 31 martie 2001 inclusiv; • octombrie 2009, în cazul persoanelor ale cãror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 01 aprilie 2001 – 30 septembrie 2008 inclusiv. ð punctajul mediu anual acordat la sporul pentru vechimea realizatã în grupa I sau a II-a de muncã: • 0,50 puncte pentru fiecare an de spor obþinut ca urmare a desfãºurãrii activitãþii în gr. I de muncã; • 0,25 puncte pentru fiecare an de spor în cazul gr. a II-a de muncã;

Acordarea drepturilor recalculate ð plata drepturilor rezultate din aplicarea O.U.G. nr. 100/2008 s-a fãcut în patru etape: • octombrie 2008, în cazul persoanelor ale cãror drepturi de pensie s-au deschis pânã în 1990 inclusiv; • februarie 2009, în cazul persoanelor ale cãror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1991 – 1996 inclusiv; • iunie 2009, în cazul persoanelor ale cãror drepturi de pensie s-au deschis în

• 0,04166 puncte pentru fiecare lunã care depãºeºte un an de spor în cazul gr. I de muncã; • 0,02083 puncte pentru fiecare lunã care depãºeºte un an de spor în cazul gr. a II-a de muncã.

Nu intrã sub incidenþa prevederilor O. U. G. n r . 100/2008: • persoanele care au lucrat mai puþin de 5 ani în grupa I ºi/sau a II-a de muncã; • persoanele pensionate anterior datei de 01.04.2001 pentru care, la deschiderea drepturilor de pensie s-au aplicat prevederi mai avantajoase referitoare la vechimea în muncã, prevãzute de actele normative în vigoare la data pensionãrii: H.G. nr. 267/1990, H.G. nr. 610/1990, HG nr. 407/1990; • persoanele pensionate sau care urmeazã sã se pensioneze conform Legii nr. 19/2000 ºi pentru care, la deschiderea drepturilor de pensie se utilizeazã alte stagii de cotizare, în raport de data naºterii, decât cele prevãzute în anexa 3 la lege: condiþii speciale de muncã prevãzute la art. 20 din Legea nr. 19/2000 sau în Legea nr. 226/2006, persoanele care au realizat stagiu de cotizare în condiþii de handicap preexistent calitãþii de asigurat.


Pagina 10

Info-pensi@

Numãrul 1/2009

Studii de caz - Pensia de urmaº • se acordã, în condiþiile legii, copiilor ºi soþului supravieþuitor, dacã persoana decedatã era pensionar sau îndeplinea condiþiile pentru obþinerea unei pensii. • beneficiarii pensiei de urmaº pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionalã, dacã veniturile brute lunare realizate nu depãºesc o pãtrime din salariu mediu brut lunar pe economie. Salariul mediu brut este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat ºi aprobat prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat, iar pentru anul 2009 valoarea acestuia este de 1693 lei. Dorim sã vã prezentãm în continuare, sub forma unor întrebãri si rãspunsuri, câteva cazuri practice privind situaþiile în care se pot afla, la un moment dat, beneficiarii de pensie de urmaº: 1. Un student, beneficiar al unei pensii de urmaº, încheie, în cursul anului 2008, douã contracte de muncã pe duratã determinatã (unul pentru perioada septembrie – decembrie 2008, iar celãlalt pentru perioada februarie – martie 2009). Ulterior, acesta depune urmãtoarele: • în luna octombrie 2008, cererea de suspendare a pensiei de urmaº; • la 18 septembrie 2008, adeverinþa de ºcolarizare, pentru anul universitar 2008-

2009, eliberatã de instituþia de învãþãmant superior ale cãrei cursuri le urmeazã; • la începutul lunii octombrie 2009, adeverinþa de ºcolarizare pentru anul în curs, precum ºi deciziile de încetare a celor douã contracte de muncã. În aceste conditii, va primi studentul pensia de urmaº aferentã lunilor ianuarie 2009, respectiv perioadei aprilieseptembrie 2009? Rãspuns: Întrucât drepturile de pensie de urmaº au fost suspendate ca urmare a unei cereri, reluarea în platã se face tot pe baza unei cereri, începând cu luna urmãtoare celei în care a încetat cauza suspendãrii, dacã cererea a fost depusã în termen de 30 de zile de la data încetãrii cauzei suspendãrii. În situaþia în care cererea de reluare în platã a fost depusã dupã expirarea termenului de 30 de zile, plata se face începând cu luna urmãtoare celei în care a fost depusã cererea. În concluzie, în acest caz, nu se acordã drepturi restante. 2. Soþul supravieþuitor, beneficiar al unei pensii de urmaº, se recãsãtoreºte. În aceastã situaþie, acesta mai poate beneficia de pensia de urmaº, dupã soþul decedat? Rãspuns: În cazul în care soþul supravietuitor se recãsãtoreºte, pensia de urmaº se suspendã. Dar, în situatia în care, ulterior, divorþeazã, acesta poate solicita reluarea în platã a

pensiei de urmaº. 3. Un student, beneficiar al unei pensii de urmaº cumuleazã pensia cu veniturile realizate dintr-un contract de muncã ºi care nu depãºesc o pãtrime din salariul mediu brut. Dacã acesta doreºte sã-ºi închirieze apartamentul ºi sã înregistreze contractul de închiriere pentru suma de 1100 ron, mai poate beneficia de pensia de urmaº? Rãspuns: Da, poate beneficia în continuare de pensia de urmaº întrucât închirierea unui imobil nu reprezintã venit rezultat în urma desfãºurãrii unei activitãþi profesionale. 4. În situaþia în care un student sau elev, beneficiar al pensiei de urmaº, nu depune adeverinþa de ºcolarizare la termenele stabilite (respectiv în 15 zile de la începerea anului ºcolar/universitar), plata pensiei de urmaº se suspendã. În ce condiþii se reia în platã pensia suspendatã? Rãspuns: Reluarea în platã a pensiei de urmaº, pe baza adeverinþelor de elev/student ºi a cererii de acordare a pensiei restante, se face de la data începerii anului ºcolar.


Numãrul 1/2009

Pagina 11

Info-pensi@

Noutãþi legislative - Cumulul pensiei cu veniturile salariale

A

vând în vedere noile mãsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, introduse de prevederile Legii nr. 329/05.11.2009, Casa Naþionalã de Pensii ºi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale aduce la cunoºtinþa celor interesaþi urmãtoarele: • Legea nr. 329/05.11.2009 privind reorganizarea unor autoritãþi ºi instituþii publice, raþionalizarea cheltuielilor publice, susþinerea mediului de afaceri ºi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeanã ºi Fondul Monetar Internaþional a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, numãrul 761/09.11.2009;

Persoanele avute în vedere de aceste dispoziþii sunt obligate sã opteze, în scris, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a Capitolului IV, respectiv pânã la data de 09 decembrie 2009, între suspendarea plãþii pensiei pe durata exercitãrii activitãþii ºi încetarea raporturilor de muncã, de serviciu sau a actului de numire în funcþie. Opþiunea se face la angajator. În categoria persoanelor cãrora li se aplicã noile dispoziþii sunt incluºi:

• Dispoziþiile Capitolului IV M ã s u r i p r iv i n d r e g i mu l • beneficiarii sistemului public de pensii; • beneficiarii sistemelor neintegrate sistemului public; • beneficiarii pensiilor de serviciu stabilite prin legi speciale.

cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare, vor intra în vigoare la 15 zile de la data publicãrii legii în Monitorul Oficial, respectiv de la data de 24 noiembrie 2009;

Noile prevederi se aplicã, atât pensionarilor cumularzi la data intrãrii în vigoare a noilor mãsuri, cât ºi persoanelor care devin pensionari cumularzi dupã intrarea în vigoare a acestora.

Pe n s i o n a r i i care fac obiectul actului normativ sunt cei care îºi desfãºoarã activitatea la: • autoritãþile ºi instituþiile publice centrale ºi locale, indiferent de modul de finanþare ºi subordonare; • regiile autonome, societãþile naþionale, companiile naþionale ºi societãþile la care capitalul social este deþinut integral sau majoritar de stat sau de o entitate administrativteritorialã. Pentr u exercitarea cumulului se au în vedere veniturile nete din pensia/pensiile care nu depãºesc nivelul salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat. Pentru anul 2009, salariul mediu brut este de 1.693 lei. Neîndeplinirea obligaþiei de opþiune în termenul prevãzut de lege conduce la încetarea de drept a raporturilor de muncã. Ministerul Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale a emis, la data de 20 noiembrie 2009, Ordinul nr. 1730 privind Instrucþiunile de aplicare ale Dispoziþiilor Capitolului IV “Mãsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare” din Legea nr. 329/2009.


Pagina 12

Info-pensi@

Numãrul 1/2009

Instituþii - Institutul Naþional de Expertizã Medicalã ºi Recuperare a Capacitãþii de Muncã Prezentare

Obiectul de activitate

INEMRCM este instituþie publicã cu personalitate juridicã ºi autonomie ºtiinþificã, aflatã în subordinea Casei Naþionale de Pensii ºi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale. Organizarea ºi funcþionarea Institutului Naþional de Expertizã Medicalã ºi Recuperare a Capacitãþii de Muncã este reglementatã de H.G. nr. 1229/2005, modificatã ºi completatã prin H.G. nr. 589/2008. Activitatea de expertizã medicalã a capacitãþii de muncã se desfãºoarã în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi este parte integrantã a asistenþei medico-sociale.

Evaluarea capacitãþii de muncã ºi stabilirea incapacitãþii adaptative a persoanelor cu diferite deficienþe datorate unor boli obiºnuite, accidente obiºnuite, boli profesionale ºi accidente de muncã, realizate în baza examinãrilor medicale, a explorãrilor funcþionale, a investigaþiilor de laborator ºi a investigaþiilor sociale, elaborarea de studii ºi lucrãri care stau la baza criteriilor medicale de diagnostic clinic, diagnostic funcþional ºi evaluare a capacitãþii de muncã pentru încadrarea în grade de invaliditate.

Organizare

Activitãþi

• trei secþii clinice de expertizã medicalã a capacitãþii de muncã; • secþie de recuperare medicalã; • un laborator de recuperare, medicinã fizicã ºi balneologie; • laborator de radiologie ºi imagisticã medicalã; • laborator de analize medicale, laborator de explorãri funcþionale; • Catedra de Expertizã Medicalã a Capacitãþii de Muncã, pentru formarea si perfecþionarea medicilor experþi ai asigurãrilor sociale; • laborator de îndrumare metodologicã; • ambulatoriul de specialitate cu cabinete medicale de specialitate (oftalmologie, psihiatrie, neurologie, pneumologie, cardiologie, endocrinologie, ORL, psihologie, medicinã internã); • farmacie.

• evaluarea capacitãþii de muncã, prin internare în instituþie (pentru solicitanþii unei pensii de invaliditate sau la solicitarea medicilor experþi ai asigurãrilor sociale sau a INEMRCM) • servicii medicale pentru recuperarea capacitãþii de muncã; • acþiuni de 8.000 îndrumare ºi persoane evaluate anual control în teritoriu; • avizare prelungiri concediu medical peste 183 zile; • activitatea de cercetare ºtiinþificã; • activitatea de recuperare pentru asiguraþii care au suferit accidente de muncã; • elaboreazã ºi reactualizeazã periodic normele ºi criteriile de diagnostic clinic, diagnostic funcþional ºi de evaluare a capacitãþii de muncã.

1.200 persoane beneficiare de tratament recuperator anual

Date de contact Director General: Dr. Silvia Amãrãºteanu Bucureºti, ªos. Panduri nr. 22 , Sector 5 Telefon: 021/200.07.00, Fax: 021/411.51.25


Pagina 13

Info-pensi@

Numãrul 1/2009

Date statistice - date valabile 30.11.2009 Date statistice complete privind sistemul public de pensii se regãsesc pe www.cnpas.org

674 lei

5.525.307

Pensia medie*

Numãrul total de pensionari*

732,8 lei

5.097.923

Valoarea punctului de pensie

Numãrul mediu de asiguraþi, la 31.10.2009

653.587 Numãr beneficiari ai pensiei sociale minime* *(pensionari de stat ºi agricultori)

Evoluþia pensiei REALE in sistemul public de pensii (inclusiv pensia medie a agricultorilor), in perioada octombrie 1990 - octombrie 2009 150% 142.53% 137.06%

140%

135.38%

130%

120% 111.26%

118.26%

110% 100.00% 100%

90% 87.31% 80% octombrie 1990 (*)

OCTOMBRIE noiembrie 2007 2007

ianuarie 2008

Indice pensia reala

decembrie 2008

ianuarie 2009

Oct-09


Pagina 14

Info-pensi@

Numãrul 1/2009

Timp liber - Amara, sufletul Bãrãganului D e câte ori s-a întâmplat sã ne gândim unde am prefera sã ne petrecem timpul liber, e foarte posibil ca niciodatã sã nu fi luat în considerare, drept destinaþie pentru vacanþã, staþiunea Amara, din inima Bãrag anului, în judeþul

Ialomiþa. Ar putea sã existe motive convingãtoare, care sã ne deter mine sã vizitãm Amara? Pentru a rãspunde acestei întrebãri, vom încerca sã arãtãm, acum ºi aici, doar câteva dintre obiectivele ofertante, din punct de vedere turistic ºi balnear, aflate în staþiunea Amara ºi în împrejurimile acesteia. Multora dintre noi ne face plãcere, uneori, sã ne retragem undeva, departe de rutina ºi agitaþia vieþii cotidiene. Iar pentru aceasta alegem sã ne regãsim în locuri unde sã fim doar cu noi înºine, ori împreunã cu cei dragi, unde sã uitãm de problemele fiecãrei zile. Într-un

asemenea demers, ne întoarcem spre naturã ºi visãm la diverse destinaþii, îndreptându-ne, uneori, spre munte sau, alteori, spre malul unei ape, unde sã ne relaxãm în frumuseþea tãcutã care ne înconjoarã. ªi dacã renumele câºtigat de

acest loc încãrcat de har, încã mai auzim vorbindu-se despre m i n u n i l e înfãptuite de nãmolul de Amara, iar în acest sens stã mãrturie chiar faptul cã aici s-a nãscut renumitul PellAmar, al doctorului ªtefan Ionescu-Cãlineºti. Mai trebuie sã spunem cã primele analize chimice ale apei lacului Amara, în anul 1887, i se datoreazã cunoscutului profesor ºi academician, Petru Poni, cel care a fost considerat întemeietorul ºcolii româneºti de chimie. Apoi, la câþiva ani dupã ce autoritãþile judeþene au decis sã înfiinþeze un serviciu al bãilor, care sã exploateze instalaþiile de bãi calde, Amara a

Amara în urmã cu ani, de pe vremea când plaja era plinã de oameni întreaga varã, iar hotelurile în toate anotimpurile, astãzi s-a mai estompat ºi nu mai sunt mulþi, acum, aceia care cautã vindecare sau odihnã în

fost folositã de populaþie, sezonier, prima instalaþie pentru bãi calde fiind fãcutã din scânduri, în anul 1905, dar distrusã în timpul Primului Rãzboi Mondial.


Numãrul 1/2009

Abia dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial au fost ridicate construcþii destinate turismului balnear ºi a fost amenajatã plaja de

Info-pensi@

instalaþii complete de electrohidroterapie ºi asigurã efectuarea a numeroase tratamente balneare: bãi cu nãmol la cadã, bãi cu apã

pe malul lacului Amara pentru bãi de soare. Complexul Hotelier Ialomiþa din staþiunea Amara, aflat în proprietatea SC TBRCM SA, dispune de 488 locuri de cazare

clasificate la categoria trei stele (camere duble, camere single ºi apartamente, echipate cu tv color, frigider ºi telefon). Acesta, prin baza sa de tratament, dispune de

Echipa redacþionalã ð Angelica Mihail- Director Direcþia Comunicare, CNPAS ð Mihaela Ionescu - ªef Serviciu Studii ºi Sinteze, CNPAS ð Silvia Amãrãºteanu -Director general INEMRCM ð Sorin Vârnã - Manager public, Serviciul Studii ºi Sinteze, CNPAS ð Adela Aluaº - Auditor public intern, CJP Sãlaj

Pagina 15

mineralã la cadã, curenþi Trobert, c u r e n þ i T E N S, c u r e n þ i interferenþiali, ultrasunete, bãi galvanice, solux cu nãmol, baie de luminã, unde scurte, aerosoli, gimnasticã medicalã, laser. Pentru relaxare puteþi merge la sala de masaj, în sala de fitness sau în bazinul cu apã sãratã. Dintre obiectivele turistice din împrejurimi amintim doar: Parcul dendrologic, Muzeul Agriculturii din Slobozia, Centrul Cultural "Ionel Perlea" - Slobozia, Biserica "Sfinþii Voievozi" (fosta mãnãstire construitã în 1628) – Slobozia, Monumentul Eroilor din Primul Rãzboi Mondial – Slobozia, Mãnãstirea din comuna Balaciu, ctitoritã de domnitorul Dimitrie Ghica II, Piscul Crasani, cu vestigii geto-dacice din sec. IV I.Ch., Muzeul sãtesc de etnografie din comuna Ion Roatã. Pentru accesul în zonã, în funcþie de mijlocul de transport de care dispuneþi, puteþi alege dintre variantele urmãtoare: - rutier: Bucureºti - Urziceni Slobozia (119 km) pe DN 2 ºi 2A; Brãila - Slobozia (95 km) pe DN 2; Constanþa - Slobozia pe DN 2A; Buzãu - Slobozia (91km) pe DN 2C - feroviar: Bucureºti - Slobozia Veche via Ciulniþa; Ploieºti Sud Urziceni -Slobozia Veche; Galaþi Brãila - Fãurei - Urziceni - Slobozia Veche.


CASA NATIONALA DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE Aºteptãm cu interes sugestiile ºi propunerile dvs. la: Serviciul Studii ºi Sinteze Telefon: 021/317.17.61 Fax : 021/316.88.61 E-mail: info.pensia@cnpas.org

www.cnpas.org Echipa redacþionalã vã mulþumeºte pentru timpul acordat ºi sperã cã apariþia newsletter-ului Info-pensi@, primul nostru proiect în spaþiul publicistic, sã fie de bun augur. Fiindcã ne aflãm în perioada cea mai frumoasã a iernii, vã urãm Sãrbãtori Fericite, iar pentru anul care va veni în curând, multã sãnãtate ºi împliniri.

LA MULTI ANI!

Info-pensia  

Revista institutiilor din sistemul public de pensii din Romania