Page 1


SORIN CERIN – WIKIPEDIA

SORIN CERIN

WIKIPEDIA PSEUDO-ENCYCLOPEDIA OF THE LIE CENSORSHIP AND MISINFORMATION

2


SORIN CERIN – WIKIPEDIA

Sorin Cerin. All rights reserved. No part of this publications may be reproduced, stored in a retrieval system or transmited in any form or by any means, electronic, mechanical, recording or otherwise, without the prior written permission of Sorin Cerin. Manufactured in the United States of America ISBN-13: 978-1456556600

ISBN-10: 1456556606

3


SORIN CERIN – WIKIPEDIA

The project Wikipedia, at beginning I wanted to be something else. If at the initiation of it, would not be contributed in addition to the ones well-intentioned, and individuals who wanted to hide the truth from diverse reason, and in its place, to appear under the mask of the right to information, one of the most horrible misinformation. Through the proportions which them has taken this encyclopedia of the anonymous collaborators, has come to be, at least in the Romanian culture, one of the biggest mystification of history. I would not be answered to Wikipedians in any way, but I did it because I decided earlier, to write a book about what means truly, Wikipedia, and what are the ins and outs but and its social implications, political, in some cultural backgrounds or other. Initially I think it was a laudable idea, namely the free an encyclopedia. In theory it sounds nice except that in practice is something else.

4


SORIN CERIN – WIKIPEDIA Initially I think it was a laudable idea, namely the free an encyclopedia. In theory it sounds nice except that in practice is something else. With every intervention of mine, I realized that, appeared all sorts of individuals who, on behalf of freedom of information, they trying to distort the truth, to mislead the public opinion or, in some cases, to manipulate of shadow, in purposes political and social, certain realities. Thus I managed to penetrate deeper into the ins and outs dirty, of this false encyclopedias. For that, readers to understand the manipulations of some Wikipedians, I will relate you some data about me, published in Metapedia, an encyclopedia which published honestly and openly the article about my person. Many of Wikipedians circles consider it, to be an encyclopedia of the extreme right, but from what I saw, regarding my work, was telling the truth, without the is let prey to manipulations of all kinds. I wonder which is more serious, Wikipedia or Metapedia? Why would be needed of courage for to appear an article about me? Who does not agrees and wants, that I to remain, as possible in anonymity? However they failed to destroy me, given that today more than ever are edited on thousands of pages of quotes from around the world. Every day, appear new and new editors, who my published the aphorisms. In the last autumn,'2010', my have been published twelve books in several editions, but especially, "Wisdom Collection". First of all I would like to present some press articles which have been published about the miseries that me were made. The publication 'Napoca News ' noted:

5


SORIN CERIN – WIKIPEDIA Wikipedia română, împotmolită în cenzură şi incompetenţă • publicat la: 9 June 2009

Poate vă întrebaţi de ce Wikipedia nu are încă o secţiune de top în limba română. Adică de ce nu stă alături de secţiunile cu peste 400.000 de articole, lângă secţiunile în limba engleză, olandeză, poloneză sau germană. În schimb, secţiunea română încă se zbate la 126.000 de articole, cu moderatori de 13 ani ale căror intenţii sunt dubioase sau care pur şi simplu se eschivează de responsabilitatea pe care şi-au asumat-o. Un prim exemplu este încercarea de a pune o legătură către singurul website dedicat personalităţii revoluţionarul Avram Iancu (www.craisorulmuntilor.ro) pe pagina de Wikipedia în limba română a acestuia.Fără succes, însă, căci administratorii Wikipedia şterg repetat hiperlegătura, fără motiv. Realizatorii acestui site, care sunt membri ai colectivului redacţional al NapocaNews, au renunţat la încercare până au fost contactaţi de scriitorul Sorin Cerin, care s-a confruntat cu aceeaşi problemă: administratorii Wikipedia refuză, printr-un dispreţ bizar, să îi permită acestuia realizarea paginii biografice pe enciclopedie.

6


SORIN CERIN – WIKIPEDIA Iată ce scria profesorul universitar şi criticul literar Dodu I. Bălan despre Sorin Cerin: “Poet şi prozator de factură modernă, autor de eseuri şi studii filozofice pe teme îndrăzneţe şi ambiţioase despre nemurire,efemeritate şi eternitate, despre moarte, neant,aneant, viaţă, credinţă dor, Sorin Cerin a abordat, în ultima vreme teme asemănătoare, fundamentale, în specia aforismului, în volumele: Revelaţii 21 Decembrie 2012, şi Nemurire. Lucrări care, în limbajul teoriei literaturii, fac parte din creaţia sapienţială, conţinând aforisme, proverbe, maxime etc. care „sont les echos de l’experience”, încât te întrebi cum un autor atât de tânăr are o experienţă de viaţă atât de întinsă şi de variată, transfigurată cu talent în sute de exemplare din această specie a înţelepciuni.” O descriere cel puţin flatantă, de la o somitate în domeniu. Cu toate acestea, scriitorul s-a lovit de o rezistenţă acerbă din partea “moderatorilor” Wikipedia. Un prim refuz la primit de la moderatorul Laurap, a cărei educaţie şi profesiune nu o putem cunoaşte: “Discuţie încheiată, rezultat: şterge. Practic nu există material independent, serios care să-i probeze notabilitatea, opera este ignorată de specialişti“. O a doua încercare, cu citarea surselor criticilor literare şi a numerelor revistelor de specialitate în care a publicat, i-a adus un nou răspuns răutăcios, de data aceasta din partea “moderatorului” Zoli, ale cărui articole de pe enciclopedie sunt din domeniul fizicii: “Domnule Cerin. Pe când ne putem aştepta la o evoluţie în manejul de la Globus?” Ping-pong-ul discuţiilor şi al contestaţiilor continuă în acest fel pe parcursul a mai multor zile şi cade chiar în penibil când un moderator al Wikipedia în vârstă de doar 13 ani începe a lua parte la discuţii şi a contesta motivul publicării lui Sorin Cerin: “Vă rog să prezentaţi surse. Aşa pot şi eu

7


SORIN CERIN – WIKIPEDIA să spun că tatăl meu a mers pe Marte şi să mă creadă toată lumea” Contestatul Sorin Cerin nu are o pagină pe Wikipedia nici acum. Însă credem că a renunţat şi el, după cum a declarat pentru NapocaNews: “Aşa zisă enciclopedie liberă Wikipedia nu numai că nu este astfel dar tocmai administratorii ei, care ar trebui să respecte politicile de promovare ale enciclopediei, se dedau la diferite abuzuri.” În luna mai a acestui an, un student a demonstrat că Wikipedia nu este o sursa sigura de informare, prin adaugarea unui citat fals pe pagina dedicata lui Maurice Jarre, citat preluat apoi de numeroase ziare ca fiind ale muzicianului francez. Citatul fals, adaugat de studentul irlandez Shane Fitzgerald pe pagina dedicata lui Maurice Jarre, a fost preluat de numeroase cotidiene si bloguri anglo-saxone din intreaga lume. George Bara Translation: Romanian Wikipedia, stuck in censorship and incompetence. You may wonder why Wikipedia does not have yet a top section in Romanian. I mean, why does not lie alongside the sections with over 400,000 articles, beside the section in English, Dutch, Polish or German. In exchange, the Romanian section still struggling to 126,000 items, with moderators in age of 13 years, whose intentions are dubious, or simply evade the responsibility that and have assumed.

8


SORIN CERIN – WIKIPEDIA A prime example is trying to put a link to the only one website, dedicated personality of the revolutionary Avram Iancu (www.craisorulmuntilor.ro) on Wikipedia page in Romanian. Without success however, because the Wikipedia administrators repeatedly delete the hyperlink without reason. The creators of this site, who are members of the editorial staff of 'Napoca News', have waived the test until they were contacted by the writer Sorin Cerin, who faced the same problem: Wikipedia administrators refuse, through a bizarre contempt, to him enable its the achievement of biographical page on the encyclopedia. Here's what wrote the literary critic and university professor Dodu I. Balan about Sorin Cerin: "The Poet and novelist of modern invoice, author of philosophical essays and studies on topics bold and ambitious about immortality, transience and eternity, about death, nothingness, aneant, life , faith, longing, Sorin Cerin has addressed similar themes lately, fundamental, in the aphorism species, in the volumes: Revelations December 21, 2012, and Immortality. Works, which in the language of the theory literature, are part of the sapiential creation, containing aphorisms, proverbs, maxims, etc.. which "sont les Echos de l'experience", that you wonder how an author so young has a life experience so stretched and varied, transfigured with talent in hundreds of specimens of this species of wisdom." A description at least flattering, from a celebrity in the field. However, the writer was hit by fierce resistance from part of the "moderators" Wikipedia. A first refusal it received from the moderator Laurap, whose education and profession we can not it knows:"Discution closed, result: delete. There are practically no independent material, seriously, that would him prove the notability, the work is

9


SORIN CERIN – WIKIPEDIA ignored by the specialists. "A second try, with the citing of the sources of the literary critics and of the numbers of the specialized magazines in which published, brought him a new, nasty response, this time from the "moderator" Zoli, whose articles in the encyclopedia are from field of physics: “Mr.Cerin. When we expect an evolution in the manege from circus Globus?” Ping-pong of the discussions and disputes continues in this manner several days, and falls even in awkward, when a Wikipedia moderator in aged just 13 years start to take part in discussions and to challenge the reason of the publication of Sorin Cerin: "Please to show sources. So I can also say that my dad went on Mars and worldwide to me believe ". The contested Sorin Cerin don't has a page on Wikipedia nor now. But we believe that he quit and he, as he told for NapocaNews: "So-called free encyclopedia Wikipedia, not only that not is so, but, precisely administrators of it, who should to respect promotion policies of the encyclopedia, make various abuses." In May this year, one student showed that Wikipedia is not a reliable source of information, by adding a false quotation on the page dedicated to Maurice Jarre, quote taken then by numerous newspapers, as being of the French musician. The fake quote added by the Irish student Shane Fitzgerald, on the page dedicated to Maurice Jarre, was taken by many Anglo-Saxon newspapers and blogs around the world. Author George Bara Along with George Bara and other journalists have decided that what happened to me on Wikipedia should be noted and brought to the attention of the public to guard against misinformation or mystification of truth.

10


SORIN CERIN – WIKIPEDIA In year 2010 I was first proposed to run for Nobel Prize in literature by a celebrity of Romanian culture, Ion Dodu Bălan. This article appeared in the publication of the Romanian language, Agentia.org, and American magazine of the Romanian language, Beetle of Colorado. Why do some Romanian its mock of the achievements of their countrymen? For me it is and will remain an honor to not be ever gone on so-called free encyclopedia Wikipedia. Why do I say this? Precisely because, some its show, the so-called talents, comming from various frustrations, jealousies and failures. Who can fall victim of destructive desires, of these cultural vagabonds, as them told someone? Who else, than the authors who have achieved something in life, whose work is recognized of great personalities and published as such by prestigious publishing houses. In this case I was and I, attacked everyway, of different, pensioners, workers, pupils or even an electrician. For them, does not matter the views of some university professors or academicians, of first rank in Romanian culture, who have written about my work. For them only matter the fact that they can to and shed the frustration, having the right to ban to anyone, access on the pseudo-encyclopedia, so-called free: Wikipedia. I saw people of culture who were insulted by the different controversial people, some high school students or unskilled workers. When people of culture, rightly have asked why they were insulted, all the respective tramps, them had forbid the right to participate at Wikipedia, because they is felt offended! We acknowledged in a recent interview that I live perhaps the most beautiful and great moments of my life. My whole sapiential work was published in two editions worldwide by Amazon, all seven volumes in two editions.

11


SORIN CERIN – WIKIPEDIA This month it started to me be published and philosophical works. I admit that only now I feel fulfilled as an author. The reality is that sometimes and dreams can achieve. Maybe to my success contributed and my first nomination, to candidate for Nobel Prize. Initially, not I had had no illusions knowing how difficult is received. What amazed me was that before the ceremony, I was and I beside others, as a possible names worthy to be taken into account. I thanks and on this way greats, that me have recommended for such award. About my future nominations can not say anything because regulation prohibits. Recently I was invited to attend with some personal data, at some famous encyclopedias, such as Britannica or that of the Documentation Center for Philosophy in North America, Who's Who, etc. Such a story with Wikipedia.ro, I it consider closed forever. There never want that my web pages, to I be contaminated with this sigle, which I it consider in bad taste. I know exactly what it has pursued by my answers. Any anonymous or superficial, any void or individual full of frustration, thus could to and show all his failures, that would have become, and have became the media sometimes. Thanks in exchange, to all those who were with me and me have understood the messages ideational sent through my aphoristic or philosophical work. I am not and I will not be never the writer of gangs or of some interest regardless of their nature. Apart from this article, former head of Wikipedia Romanian, an obscure man, named Bogdan Stancescu, was able to threaten an employee of the publishing house Eminescu, of fact, the most famous publishing house of Romania, and to ask her at the phone: How this publishing

12


SORIN CERIN – WIKIPEDIA house, me has published on me! So, the representatives of the encyclopedia "free", threatens, even the prestigious publishing houses, which have published some authors! More, these dubious individuals in forehead with a shadowy personage Dobroiu Adrian, alias AdiJapan, who makes dirty games of certain obscure interests, affirmed that I am controversial because I be was the journalist who attacked in press on the former Ambasador Romanian. Being a correspondent for international news I said what wrote newspapers in Australia about some Romanian involved in drug trafficking! So, up here, it was reached with misinformation and falsification of truth in the socalled, encyclopedia "free" Wikipedia. I have absolutely nothing against Jews, as some individuals say! On the contrary, I have friends Hebrew, I am not anti-Semitic, and the Professor Lehrer, the one whose part I took, is an eminent Jew scholar, professor at the University of Tel Aviv. The fact of to be attacked shameful because I be was an anti-Semite is a big whopper of certain intelligence services which want to hide my true value that belonging to the Romanian people through me! I love all the people in this world who are not chauvinist regardless they are Hebrews, Arabs, Europeans or Asians. In exchange I can not agree with the Jews, Arabs, Europeans, Americans, Asians or other nations who states that they would be discriminated, because due to some certain crimes which them would be committed, would go behind bars. Wikipedia has often become the scene through which intelligence services its settle accounts. Therefore I will refrain from talking about other Wikipedia articles, except me.

13


SORIN CERIN – WIKIPEDIA

Cacealmaua Wikipedia.ro Bluffing Wikipedia.ro Luni, 7 iunie 2010 12:07 | Monday, June 7, 2010 24:07 32928 vizualizari |32,928 views Anchete / Investigation

Pana unde se pot indexa adevarul si minciuna pe Internet? Administratorii enciclopediei libere de limba romana sunt acuzati de scriitorul Sorin Cerin ca "taie si spanzura" in cultura noastra * Gutza, Giku, AdiJapan alias Adrian Dobroiu, Meszolli alias Mesaros Zoltan si LauraP ar propaga nationalismul maghiar in locul celui

14


SORIN CERIN – WIKIPEDIA romanesc * Abuzurile le-ar incuraja chiar Bogdan Stancescu (alias Gutza) initiatorul proiectului bazat pe voluntariat * "Wikipedia este un pericol pentru noua generatie" * "Scandalagioaica Nikita e mai importanta decat Mihai Eminescu" De multe ori, Agentia de Investigatii Media a atras atentia ca Internetul, dar si regulile impuse de Google pot indexa lesne o minciuna drept adevar. Daca minciuna este preluata de tot mai multe site-uri si, implicit, indexata functie de "forta" (pagerankul) acestora, un tanar, care nu are inca discernamant si care se informeaza si-si extrage cultura de pe Net, poate lua foarte usor aceasta minciuna drept adevar. Acesta este si motivul pentru care serviciile secrete internationale folosesc tehnici de dezinformare si manipulare cu ajutorul Internetului. E adevarat ca de multe ori dezinformarile apar de la cei care exagereaza pe net, care mint si dezinformeaza cu buna stiinta, asemeni multor pseudo-ziaristi care bombardeaza spatiul virtual cu o pseudo-presa. De data asta vom vorbi despre un proiect altfel ambitios, care trebuie sa dezvolte cultura romaneasca la adevarata ei valoare, care trebuie sa propage romanismul si patriotismul si sa intelepteasca noua generatie. Primim insa la Agentie si reclamatii referitoare la moderatorii Wikipedia.ro (ro.wikipedia.org). Am primit si in trecut, dar pentru ca erau scrise intr-un limbaj suburban, calomnios si atat, am considerat ca nu e cazul sa le bagam in seama. De data asta am primit de la scriitorul Sorin Cerin reclamatii pe care o sa le reproducem in cele ce urmeaza, cu amendamentul ca pe pagina Wikipedia.ro nu am gasit date de contact, ca sa cerem (dinainte) un punct de

15


SORIN CERIN – WIKIPEDIA vedere al administratorilor si moderatorilor. Acestia, ne pot contacta la redactie si vom publica si opinia lor, cum e firesc. Iata ce ne dezvaluie Sorin Cerin: "Un proiect de altfel ambiţios al americanilor, ajuns pe mâna unor români a prins culoare locală devenind o cacealma în toată regula. Scrisă de elevi ce n-au ajuns încă la vârsta majoratului, de pensionari sau diverşi indivizi dubioşi care îşi impun punctual de vedere în anumite domenii de activitate fără ca să se priceapă câtuşi de puţin, aceşti pseudoeditori nu sunt remunerati de nimeni pentru „munca” depusă pe acea pagină. Tot ceea ce-i ţine uniţi la acest proiect este invidia, ura şi dorinţa de răzbunare pe anumite personalităţi. În numele voluntariatului şi al libertăţii informaţiei îşi permit cele mai abjecte abuzuri. Aceasta le-a dat avânt pentru a progresa într-o direcţie obscură şi mincinoasă cu privire la istoria sau cultura poporului român." "Prefer să scriu despre mine tocmai fiindcă nu doresc ca o parte a istoriei vieţii mele să fie falsificată de aceşti indivizi mediocri, dar cât se poate de răzbunători, iar pe de altă parte, trăind pe pielea mea astfel de momente cred că este cel mai indicat. Nu doresc să mai am articol pe Wikipedia pentru nimic în lume. O caracterizare sumară a wikipediei româneşti ar fi tocmai aceste rânduri scrise pe pagina unui utilizator care foloseşte pseudonimul Rebel şi pot fi citite la capitolul Perle. Chiar şi în calitate de perle reuşesc cât se poate de bine să surprindă imaginea reală a wikipediei româneşti, citez: ”Abuzurile de la Wikipedia se fac de mai toţi administratorii, avându-l pe Giku în fruntea lor. El este cel care “taie şi spânzură” ce nu-i convine, ce consideră dânsul că trebuie şters, se şterge, iar ce consideră majoritatea ramâne, pentru că dumnealui crede că aşa este corect. Un singur exemplu vreau să dau: articolul Nikita, a fost “contestat” de mai multe ori că nu are ce căuta într-o

16


SORIN CERIN – WIKIPEDIA enciclopedie, iar dânsul, Mare Domn de Chişinău, care încă nu a împlinit vârsta majoratului, a considerat că e de cuviinţă ca articolul să rămână. De ce? Numai el ştie. Din păcate, nu este singurul, mulţi alţi administratori care se cred mari filozofi, care ne vorbesc din cărţi şi care îi atacă, apoi blochează, pe utlizatorii cu adevărat filozofi sau profesori sau scriitori,” închei citatul." "Cam aşa funcţionează enciclopedia aşa-zis liberă: Wikipedia! Mai înainte de toate anumiţi specialişti din felurite domenii sunt atacaţi de administratorii ce nu au nimic comun cu domeniul respectiv, iar în cazul in care răspund acestor invective sunt blocaţi. Iniţial, un proiect generos în România a primit o faţetă atât de urâtă “datorata” în primul rând domnului Bogdan Stăncescu, ce are calitatea de a fi primul administrator al Wikipediei româneşti. S-a ajuns la o cenzură grosolană aplicată celor care nu sunt “politicaly correct”, de fapt, a celor care nu intră în graţiile clanului actual de la cârma Wikipediei româneşti. Paginile literaturii contemporane, de exemplu, abundă de scriitori care nu au nici critică literară scrisă de anumite personalităţi şi nici nu au publicat la edituri de prestigiu sau în reviste consacrate, după cum se căzneau sămi ceară tocmai mie wikipediştii. De ce spun aceasta? Tocmai fiindcă despre opera mea au scris critici literari sau filozofi mai mult decât recunoscuţi cum ar fi academicianul Ghoerghe Vlăduţescu, Ion Dodu Bălan, Adrian Dinu Rachieru, Horia Gârbea, Ion Pachia Tatomirescu şi mulţi alţii. Au fost publicate recenzii despre opera mea in reviste de specialitate de prim rang cum ar fi Familia din Oradea, fondată de Iosif Vulcan acum mai bine de un secol şi jumătate, Luceafărul de dimineaţă, Oglinda literară, Cronica română care a scris o cronică de carte la ultima mea apariţie de la editura Eminescu, intitulată Culegere de înţelepciune. Aceasta cuprinde întrega mea opera sapienţială publicată în trei volume scoase anterior la o altă

17


SORIN CERIN – WIKIPEDIA editura, inclusiv alte trei noi cărţi. Toate cele şase cărţi întro lucrare de mari proporţii, Editura Eminescu fiind una dintre cele mai apreciate edituri româneşti. Cu toate acestea, articolul meu este şi rămâne şters pe enciclopedia Wikipedia fiind accesibil doar pe eniclopedia Metapedia în limbile română şi engleză." "Dorind să răspund în pagina de recuperare a articolului de anul trecut, acelaşi Giku răspundea: ”Sorine, Sorine, ia mai uit’te şi la tine”. Iar un alt administrator al cărui pseudonim este Meszzoli scria: “Domnule Cerin, pe când ne putem aştepta la o evoluţie în manejul de la Globus?”. Acesta a fost unul dintre cei mai recalcitranţi indivizi care m-a calomniat şi înjurat în cel mai urât mod posibil. Pentru el marii critici literari români, academicieni sau oameni de cultură care au scris despre opera mea nu au nici o relevanţă! În calitate de administrator wikipedist mi-a şters până şi numele din lista personalităţilor oraşului Baia Mare, locul naşterii şi al copilăriei mele, înlocuindu-l cu nume ungureşti despre care nici măcar nu am auzit vreodată. De altfel majoritatea oraşelor ardelene sunt trecute în Wikipedia cu personalităţi de preponderenţă maghiară de parcă în ele n-ar fi trăit niciodată români care au scris în viaţa lor istorie. Ulterior am aflat că administratorul wikipedist Meszzoli este domnul Mesaros Zoltan din Baia Mare, angajat al firmei Electromara cu sediul pe strada Oltului nr.15. La adresa respectivă a răspuns acest Zoltan Mesaros de altfel persoana de contact. Am vorbit in cele din urmă cu directorul firmei un anume domn Revnic căruia i-am relatat ce injurii grosolane sunt transmise la adresa mea de pe emailul firmei Electromara. Nu-i venea să creadă. Puţini dintre tinerii care accesează această pseudoenciclopedie cunosc cu adevărat ce mârşăvii se ascund în spatele ei. Cuvinte ca paranoic, Sancho Panza, Circul Globus şi altele fac parte din minunatul vocabular al acestui electrician de Baia Mare care decide ce scriitor are

18


SORIN CERIN – WIKIPEDIA dreptul să existe în Wikipedia, electrician, pentru care universitarii şi academicienii români nu au nici o valoare." "Alături de acest electrician mai e şi un adolescent din Chişinău sau câţiva programatori români. Astfel arătau răspunsurile date de cei care hotărau ce articole pot fi sau nu fi şterse pe Wikipedia! Bineînţeles că le-am răspuns aşa cum meritau impostorii respectivi, iar decizia dânşilor a fost de a-mi bloca accesul pe durată nedeterminată. Nu mam opus unei astfel de decizii fiindcă ar fi fost nedemn ca un scriitor la cei 46 de ani ai săi, cu 12 cărţi publicate, să ceară scuze unui copil fiindcă acesta a fost obraznic din Chişinău, doar pentru a avea accesul la Wikipedia. Cam aceasta este atmosfera în Wikipedia Română. În cele din urmă utilizatorul Rebel a şters numele meu din toate paginile unde erau catalogaţi scriitorii contemporani şi unde mă aflasem şi eu, bineînţeles. Acest procedeu pestilenţial se practică de wikipedişti şi în alte domenii nu numai în cele de sorginte culturală. Articolele sunt sărăcăcioase, de proastă calitate, inspirate din diverse publicaţii unde sunt incapabili să discearnă ce anume se dorea a se afirma despre o personalitatea sau alta." "Mulţi tineri aleg deseori o cale uşoară de a obţine date accesând această pseudoenciclopedie care le da de cele mai multe ori date eronate. Chiar şi articolul cu privire la persoana mea care a fost pe Wikipedia timp de trei ani ca pe urmă să fie şters abuziv, conţinea multe date eronate. De fapt, dorinţa acestor pseudoenciclopedişti era cancanul din viaţa mea şi nicidecum opera. La fel se întâmplă cu mulţi alţi scriitori." "În prezent la cârma Wikipedia România este un anume Andrei Stroe, care duce mai departe “opera” distructivă a domnului Bogdan Stăncescu, lăsând ca abuzurile, invectivele, incultura dar şi atacurile abjecte să inunde la tot

19


SORIN CERIN – WIKIPEDIA pasul. Unul dintre cei mai apreciaţi savanţi entomologi Prof. Dr. Andy Z. Lehrer, sublinia (citez): ”La data de 1 mai, am scris un mic comentariu la revista Adevărul, unde se discută despre credibilitatea falsei enciclopedii Wikipedia în limba română, căutând să confirm prin fapte reale, bine cunoscute de mine, cele menţionate cu revoltă şi durere de d-nul Titus Filipaş, în revista electronică Asymetria. Domnia sa a subliniat în mod excepţional că «Wikipedia de limba română tratează în mod eronat teme extrem de importante din cultura română» şi că «Sfatul Bătrânilor [săi] anonimi ce coordonează după o ideologie anti – românească admiterile şi respingerile de articole pe Wikipedia de limba română foloseşte în mod intenţionat un fals cod de valori, chiar un cod de valori intenţionat falsificate». La acestea am vrut să demasc şi infiltrarea unor personaje lipsite de cultura şi simţămintele româneşti care au devenit «administratorii» mai mult sau mai puţin absconşi ai Wikipediei şi care au monopolizat, cu o obrăznicie, un tupeu şi o vulgaritate inimaginabilă, sfera informativă a Orientului Apropiat, cu precădere a evreilor. Ba mai mult, acel sionist ignorant, reacţionar şi mahalagiu, Leonard Bernstein (zis Arie Inbar), împreună cu o serie de mari filfizoni «tradiţionalişti» ai bibliei evreieşti (Ewan, Feri Goslar, Alex F., Mishuletz s.a.) şi cu binecuvântarea lui Gutza (recte Bogdan Stăncescu), AdiJapan şi Andrei Stroe au constituit forul de cenzură a tuturor datelor ştiinţifice care demonstrează o altă faţetă a istoriei sectei religioase evreieşti…”. Tot Prof. Dr. Andy Z. Lehrer mărturisea într-un comentariu: “Este suficient sa vedem cele scrise de marele administrator Bogdan Stancescu (probabil identificabil in persoana «birocratului» Gutza), in care sunt nenumarate fraze incoerente, straine limbii noastre sau numeroase informatii false, cunoscute de foarte multi voluntari care au fost dezamagiti de grosolania, incultura, abuzurile si absurditatile populiste ale celor care

20


SORIN CERIN – WIKIPEDIA se dau drept « administratori », dar nu oameni de cultura, enciclopedisti adevarati”. "Wikipedia românească este inundată de abuzurile administratorilor care, de cele mai multe ori, iau decizii eronate. Ştiu că acest proiect se bazează pe voluntariat, dar acest fapt nu înseamnă că trebuie să permită eludarea adevărurilor despre cultura noastră naţională şi nu numai.De ce am folosit termenul de escrocherie? Uzual, acest cuvant se foloseşte atunci când înşeli pe cineva pentru dobândirea anumitor foloase materiale, dar când acestea devin unele de ordin cultural pentru răuvoitorii acestei naţiuni cum se poate numi? Oare nu este un rău mult mai mare decât cel făcut de un găinar care pentru un pumn de arginţi minte pe oricine? Cred că da! Atunci când articolul despre mine era pus în discuţie, cineva care se ascunde sub pseudonimul de AdiJapan şi pretinde că este fizician avea tupeul să-l renege pe venerabilul critic literar Ion Dodu Bălan, întrebându-se dacă acesta poate vorbi în numele criticilor literari." "O anume individă care se ascunde sub pseudonimul de LauraP şi care a decis ştergerea articolului despre mine, afirma batjocoritor că aş fi filozof la oi, pe când academicianul Gheorghe Vlăduţescu, o somitate a filozofiei culturii afirma la adresa operei mele sapienţiale din Culegere de înţelepciune: “Literatura sapienţială are o istorie, poate, veche cât scriitura însaşi. Nu numai în Orientul Antic, dar şi în vechea Grecie ” înţelepţii” au ales forma apoftegmatică (sentenţiară), uşor memorabilă, pentru a face, ceea ce se numea în tradiţie elină, paideia, o educaţie a sufletului pentru o formare a lui. Şi în cultura românească tradiţia este bogată. D-nul Sorin Cerin se înscrie în ea făcând o operă de tot remarcabilă. Maximele – reflecţiile sale concentrează o experienţă de viaţă şi culturală şi din prea plinul ei împărtăşeşte altora. Tuturor

21


SORIN CERIN – WIKIPEDIA acelora care vor deschide paginile acestei cărţi de învăţătură, ca orice carte bună, ea le va răsplăti prin participarea la înţelepciune, gândul bun al lecturii ei”. Oare să fie mai şcolită în ale filozofiei această persoană care se acunde sub pseudonimul de LauraP fiindu-i frică să-şi dezvăluie identitatea? Cu toate că se doreşte a fi un proiect nonprofit până în urmă cu câteva săptămâni pagina Wikipedia găzduia un link care te trimitea la site-ul Moongate.ro al cărui patron e nimeni altul decât domnul Bogdan Stăncescu. (Sorin Cerin)" Translation Up where the truth and falsehood can be indexed on the Internet? Administrators of the free encyclopedia of Romanian are accused of the writer, Sorin Cerin, that "cut and hang" in our culture * Gutza, Giku, AdiJapan alias Adrian Dobroiu, Meszolli alias Mesaros Zoltan, and LauraP, would propagate Hungarian nationalism instead of the Romanian. * Abuses them would encourage even Stancescu Bogdan (alias Gutza) initiator of the project based on voluntary * "Wikipedia is a threat for the new generation" * "troublemakers, Nikita, is more important than the Romanian national poet Mihai Eminescu". Many times Agency Investigative Media, warned that the Internet, but and rules set by Google, can easily index a lie as truth. If lying is taken of more and more, sites and, default, indexed according to their "force" (PageRank) , a young man, which has no discernment yet, and who is informed and their extract culture on the Net, can take easily this lie as a very truth. That is and the reason which the international intelligence services, have used, the disinformation and manipulation techniques with the aid of the Internet. It is

22


SORIN CERIN – WIKIPEDIA true that often misinformations appear from those who exaggerate on the net, who lie and knowingly misinforms, like many pseudo-journalists who bombarded cyberspace with a pseudo-media. This time we will talk about an ambitious project, which should develop the Romanian culture at its true value, which must propagate Romanism and the patriotism and to wise the new generation. We receive at the Agency and complaints about moderators Wikipedia.ro (ro.wikipedia.org). We received and in the past, but because they were written in a suburban language, slanderous and so, we considered that is no the case to take them into account. This time we received complaints from writer Sorin Cerin on that we reproduce them in the following, with the amendment as on Wikipedia.ro page we not found contact information, to ask (earlier) a point of view of administrators and moderators. They can contact us at editorial and we will publish and their opinion, as is natural. Here, what reveal us, Sorin Cerin: "An ambitious project of the Americans, reached the hands of some Romanian, has caught local color becaming a bluffing in its own right. Written by students who have not yet reached the full age, by pensioners or diverse dubious individuals who its impose the point of view in certain fields of activity without to understand nothing, these pseudo-editors are not paid of anyone for "work" filed on that page. Everything it takes united at this project is the envy, hatred and desire for revenge on some personalities. In the name of freedom of information and volunteering, they allow the most despicable abuses. This them gave impetus for to progress in an obscure and false direction regarding on the history or culture of the Romanian people. "

23


SORIN CERIN – WIKIPEDIA "I prefer to write about me just because I do not want that a part of my life history to be falsified by these individuals mediocre, but how is can of avengers, and on the other hand, I living on my skin, such of moments, I think that is the most indicated. I do not want to longer have, an article on Wikipedia, for nothing in the world. A brief characterization of the Romanian Wikipedia would be these lines written on the page of a user who uses the pseudonym Rebel and can be read in Chapter Pearls. Even and in quality of pearls succeeds as is can well to surprise the real image of the Romanian Wikipedia, and I quote: "Abuses from Wikipedia are made by all the administrators, having on Giku in the top. He is one who "cut and hang" what he do not like it, what he believes that should be deleted, delete, and what considers majority remains, because he think that so is correct. Only one example I want to give: Article Nikita, was "contested" several times that has no place in an encyclopedia, and he, Grand Prince of Chisinau, which has not yet reached the age of majority, held that is well to remain the article. Why? Only he knows. Unfortunately, he is not the only one, many other administrators who think themselves great philosophers, who us speak from books and who attack them, then have blocked on utlizatorii with really philosophers, or teachers or writers ", end quote." "Thus, is functioning so-called free encyclopedia: Wikipedia! First of all some specialists from various fields are attacked by administrators who have nothing in common with the respective field, and if they answer these invectives are blocked. Initially, a generous project in Romania, received a facet so ugly "due" of primarily Mr Stăncescu Bogdan, who has quality of to be first admistrator, of the Romanian Wikipedia. It has reached at a grossly censorship, applied to those who are not "politically correct", in fact, of those who do not enter into the good

24


SORIN CERIN – WIKIPEDIA graces of the actual clan at the helm of the Romanian Wikipedia. The pages of contemporary literature, for example, abound of writers who have no literary critique written by certain personalities and neither have published by prestigious publishers, or journals consecrated, after as were endeavored to me require, precisely me, the wikipedians. Why do I say this? Precisely because about my work have written literary critics and philosophers renowned, as the academician Ghoerghe Vlăduţescu, Ion Dodu Bălan, Adrian Dinu Rachieru, Horia Gârbea, Ion Pachia Tatomirescu, and many others. The reviews of my work have been published in magazines of speciality of first rank, such as The Family from Oradea, founded by Joseph Vulcan now more than a century and a half, the Morning Star, Mirror literary, Romanian Chronicle who wrote a chronic of the book, entitled Collection of Wisdom, at my last appearance from the Eminescu Publishing House. This comprises my entire sapiential work, in three volumes previously published at another publishing house and other three new books, all six books in a large-scale work, Eminescu Publishing House being one of the most appreciated Romanian publishers. However, my article isand remain deleted on the encyclopedia Wikipedia, being accessible only on Metapedia in Romanian and English languages. " "Wanting to answer in the page of recovery of the article of the last year, the same Giku, answered:" Sorin, Sorin, look and at you. "And another administrator, whose nickname is Meszzoli, wrote:" Mr.Cerin, when we expect an evolution in the manege of the circus Globus? ". This was one of the most recalcitrant individuals who me slandered and cursed me in the ugliest possible way. For him, the great Romanian literary critics, academics and people of culture who have written about my work, have no relevance! In quality of administrator of Wikipedia he

25


SORIN CERIN – WIKIPEDIA deleted even and my name from the personalities list of the town Baia Mare, place of birth and my childhood, replacing it with the Hungarian names about which I have not ever heard. In fact most Transylvanian cities are listed in Wikipedia with personalities of the preponderance Hungarian as though, in them would not have never lived Romanian who wrote in their life, history. Later I learned that the administrator of Wikipedia Meszzoli is Mr. Mesaros Zoltan in Baia Mare, employee of the company Electromara, with address on the street Olt 15. At that address, responded this Zoltan Mesaros, of otherwise the contact person. I finally spoke with the company director, a certain gentleman Revnic whom I told what rude insults are transmited to my address, on e-mail of company Electromara. He could not believe it. Few among of young people who access this pseudo-encyclopedia, really know what dirtiness is hiding behind it. Words such as paranoid, Sancho Panza, Globus Circus and others are part of the wonderful vocabulary of this electrician of the Baia Mare, who decides what writer has the right to exist in Wikipedia, an electrician, for which universitary and academicians Romanian not have no value." "Together with this electrician, there is and a teenager from Chisinau, or a few Romanian programmers. Thus, have showed the responses given by those who decide what articles, may be or may not be deleted on Wikipedia! Of course that I them responded as they deserved the respective imposters, and their decision was to block my access indefinitely. I do not opposed me to such a decision because it would be unworthy as a writer at 46 years of his, with 12 books published, to apologize of a child because he was the naughty of Chisinau, only to have the access to Wikipedia. Approximately this is the atmosphere in Romanian Wikipedia. Finally user Rebel has deleted my name from all pages where they were categorized

26


SORIN CERIN – WIKIPEDIA contemporary writers where I was and my self, of course. This fetid process is practiced of Wikipedians and in other areas not only in those of cultural origin. Articles are poor, poor quality, inspired from various publications, where Wikipedians are unable to discern what was meant to be said about a personality or other one.” "Many young people often choose an easy way to get data by accessing this pseudo-encyclopedia which they often give false information. Even and article about my person which was for three years on Wikipedia, as afterwards to be deleted abusive, contained many erroneous data. In fact, the desire of those pseudo-Wikipedians was the gossip in my life and not my work. The same is true and with many other writers." "Currently at the helm of Wikipedia of Romania is a certain Andrei Stroe, who leads farther the "work" destructive of Bogdan Stăncescu, leaving as abuses, invectives, ignorance and despicable attacks, to flood everywhere. One of the most acclaimed scholars entomologists Prof. Dr. Andy Z. Lehrer, pointed out (quote): "On 1 May, I wrote a little comment at Truth magazine, where is discusses about the credibility of the false Wikipedia in Romanian, seeking to confirm through real facts, well known by me, the ones referred with revolt and pain by Mr.Titus Filipaş, in electronic magazine Asymetria. He stressed in the exceptionally that "Romanian Wikipedia treats erroneously themes extremely important in Romanian culture "and that " the Elders Advice [its] anonymous that coordinates after an ideology anti-Romanian, admissions and rejections of articles on Wikipedia Romanian language, intentionally uses a false code of values, even a code of values deliberately falsified." At those I wanted to unmask and infiltration of characters devoided of Romanian culture and feelings, that

27


SORIN CERIN – WIKIPEDIA have become "the administrators" more or less abstruse of Wikipedia and who have monopolized, with impudence, gumption and an unimaginable vulgarity, information sphere of Middle East, especially of the Jews. Moreover, that the Zionist ignorant, reactionary and suburbanite, Leonard Bernstein (Arie Inbar said), together with a large number dandy "traditionalists" of the Hebrew Bible (Ewan, Feri Goslar, Alex F., Mishuletz etc.) and with the blessing of Gutza (namely Bogdan Stăncescu), AdiJapan and Andrei Stroe, have constituted forum censorship of all scientific data which demonstrates another facet of the history of Hebrew religious sect.... "Also Prof. Dr. Andy Z. Lehrer testified in a comment: "Is sufficient to see those written by the great administrator Stancescu Bogdan (probably identifiable in person of “bureaucrat“ Gutza), in which are numerous incoherent phrases, foreign of our language, or many false information, known by many volunteers who have been disappointed by the crude illiteracy, ignorance, abuses and populist absurdities of those who pose as "administrators", but not cultured people, real encyclopedists.” "Romanian Wikipedia is flooded by abuses of administrators, who, of most often take wrong decisions. I know that this project is based on voluntary, but this does not mean you have to allow circumvention of truths about our national culture and not only. Why I used the term, quackery? Usually, this word is used when cheat on someone to acquire some material benefits, but when they are some of cultural order for the evil-minded of this nation, how can be called? Is not it a greater evil than the one made by a thief who for a handful of silver, lie to everyone? I think so! When the article about me was put in discussion, someone who hides under the pseudonym AdiJapan and claims that he is a physicist, it had the nerve to deny it the venerable literary critic Ion Dodu Bălan,

28


SORIN CERIN – WIKIPEDIA wondering himself if he can speak in name of the literary critics. " "A certain individual who hides behind the pseudonym LauraP and who decided deleting the article about me, said in mockingly that I would be a philosopher to sheeps , while the academician Gheorghe Vlăduţescu, a celebrity of culture philosophy, said about my sapiential work, from Wisdom collection: "Literature has a history sapiential perhaps old as writing itself. Not only in ancient East, but and in ancient Greece the "wise men" chose apophtegmatic shape (propositional), easy memorable, for to do, what is called in the Hellenian tradition, Paideia, an education of the soul for a formation of his. And in Romanian culture, the tradition is rich. Mr. Sorin Cerin is registered in it, making a work of all remarkable. Maxims, his reflections, focuses on life and cultural experience, and from plenitude of its, he shares and others. All those who will open the pages of this book of teaching, like any good book, it will reward them by participating in the wisdom, the good thought of her reading." Could be more trained in the Philosophy this person who is hiding under the pseudonym LauraP, being her afraid, to and reveal her identity? Although it is intended to be a nonprofit project, until a few weeks ago, Wikipedia page hosted a link which sent you, to the site Moongate.ro whose patron is none other than Mr Bogdan Stăncescu. (Sorin Cerin)” Other articles written about the Romanianlanguage Wikipedia would be the serial appeared in exclusivity on Virtual Reporter and entitled Mega-scam Wikipedia.ro, Pseudo-encyclopedia of the lie and misinformation Wikipedia.ro, appeared on news20.ro, etc.. In addition to these articles that me directly concern on me, I saw that and other personalities are outraged by the Romanian pseudo-encyclopedists. Recently, an important

29


SORIN CERIN – WIKIPEDIA Romanian newspaper with largest circulation, the Truth, note some data incredible about how some Wikipedians terrorize, personalities and their relatives, such as a girl of only five years. Unbelievable but true: Aura Urziceanu nu mai vrea să audă de România, umilită de injurii de natură etnică! Cunoscuta cântăreaţă de jazz Aura Urziceanu (64 de ani), plecată de peste 30 de ani în America, a transmis, aseară, pe blogul oficial şi pe contul său de Facebook, un mesaj de protest prin care anunţă că „va renunţa definitiv la contactul cu Ţara Românească”. Artista îşi explică gestul prin faptul că, de peste un an, anumite persoane îi modifică obsesiv profilul de pe Wikipedia.org, susţinând că este de origine rromă. „La decizia artistei: Aura Urziceanu se retrage de pe blogul oficial şi impune restricţie generală în a fi contactată, în semn de protest. Această decizie se datorează unui grup de vandali, rău intenţionaţi şi consideraţi de către artistă ca fiind impostori, diletanţi şi în niciun caz «oameni». Un grup de vandali modifică de peste un an pe profilul de Wikipedia în legătură cu originea de român, în cea de rrom. În plus, se primesc mesaje pe blog nu injurioase, ci total trivial şi de neimaginat. Blogul devine inactiv în 24 de ore”, se menţionează pe blogul ei. Informaţiile postate pe blog sunt confirmate de PR-ul artistei în România, Radu Muşetescu, reprezentantul Fundaţiei Culturale „Aura Urziceanu”. Au înjurat-o şi pe nepoata de 5 ani a artistei „De un an primim mesaje injurioase, iar o persoană postează zilnic pe Internet faptul că dânsa este de origine rromă. Este vorba despre un actor din filmul «Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii», Cristi Văraru, care scrie zilnic pe Wikipedia faptul că doamna Aura Urziceanu este de origine rromă, informaţie neadevărată”, a spus Muşetescu pentru „Adevărul de Seară” Bucureşti. „În ultima vreme, România a pierdut

30


SORIN CERIN – WIKIPEDIA mulţi artişti, dar pentru că s-au stins. E păcat, e strigător la cer dacă începem să ne pierdem artişti valoroşi pentru că nu ştim să-i preţuim, pentru că-i jignim” Radu Muşetescu, reprezentantul Fundaţiei Culturale „Aura Urziceanu” Referitor la mailurile primite, Muşetescu a ţinut să precizeze faptul că tot la aşa- zisă origine rromă a Aurei Urziceanu se referă. „Nu pot să reproduc ce conţin acele mesaje, sunt incredibile. Unele fac referire la nepoata de cinci ani a artistei, în care copilul este înjurat pe motiv că ar fi de origine rromă”, a spus acesta. „Nu există nicio problemă în legatură cu această etnie, nu etnia sau cetăţenia îţi formează caracterul sau talentul, însă artistul naţional şi internaţional Aura Urziceanu construieşte de peste 52 de ani imaginea României peste hotare şi bineînţeles ţine ca orice român patriot la originile şi statutul de român”, se menţionează pe blogul oficial al artistei. Rămâneţi pe bucuresti.adevarul.ro pentru a citi o scrisoare adresată de Aura Urziceanu prin care anunţă că vrea să interzică radiourilor din România să-i mai difuzeze melodiile. Autor Cătălina Slujitoru, Ziarul Adevarul,Vineri 25 mar 2011 Translation: Aura Urziceanu does not more want to hear about Romania, humiliated by insults ethnic! Aura Urziceanu (64 years) very well known jazz singer, gone of over 30 years in America, sent last night, on the official blog and on his Facebook account, a message of protest by announcing that it "will definitely renounce to contact with the Romanian Country." She explained his gesture by the fact that for over a year, some person obsessively it alters the profile on Wikipedia.org, arguing that it is of Roma origin. "At the artist's decision: Aura Urziceanu is withdraws of on its official blog, and imposes general restrictions in to be contacted, in protest. This

31


SORIN CERIN – WIKIPEDIA decision is due to a group of vandals, malicious and considered by the artist, as impostors, dilettantes, and certainly not "people". A group of vandals, modify over a year, the profile of Wikipedia, about Romanian origin, in the one of Roma. In addition, are received, messages on the blog, not only insulting, but totally trivial and unimaginable. Blog becomes inactive within 24 hours, "stated on her blog. Information posted on the blog are confirmed by the artist's PR in Romania, Radu Musetescu, representative of the Cultural Foundation "Aura Urziceanu". They cursed and on granddaughter of five years, of the artist " For a year we received injurios messages, and one person posted daily on the Internet, the fact that she is of Roma origin. It is about an actor in film "The Way I Spent the End of the world ", Cristi Văraru, who writes daily on Wikipedia, the fact Mrs. Aura Urziceanu is the Roma origin, a false information", said Musetescu for" Truth of Evening " Bucharest. "In recent years, Romania has lost many artists, only because they have faded. It's a shame, it's outrageous if we begin to us lose valuable artists because we don't know to cherish them, because that them insult", Radu Musetescu, the representant of the Cultural Foundation" Aura Urziceanu". Concerning at received mails, Musetescu wanted to clarify that, all to the so-called Roma origin of Aura Urziceanu, is concerns. "I can not reproduce what contain those messages, are incredible. Some refer to granddaughter of five years of the artist, in which the child is insulted because she is of Roma origin", he said. "There is no problem with this ethnic group, no the ethnicity or nationality, not you forming the character or talent, but the artist, national and international, Aura Urziceanu, built of over 52 years, the image of Romania on abroad and of course sustain, that any patriot Romanian, the origins and status of Romanian ", is mentioned on the official blog of the artist. Stay on bucuresti.adevarul.ro to read a letter from

32


SORIN CERIN – WIKIPEDIA Aura Urziceanu through which announcing that wants to ban to radios from Romania to broadcast her music. Author *Catalina Slujitoru* Truth newspaper, Friday, March 25, 2011

Deleting on the English Wikipedia Sorin Cerin Was prodded but users objected on talk page so I'm listing it for deletion. My argument on the proposal was that, as an author, his work from two year has a sales rank around 2 million and his more recent work just published still doesn't have a ranking. On the talk page, an argument was made that he was notable due to his mention on the deleted (admittedly, by me as nonsense) Neo-ontology article and there were concerns that Amazon sales rankings are useless in determining notability for a philosopher. However, a Google search on him shows little information. I don't read Romanian so somebody who does maybe sees something on his page there that will help determine verifiability. -Ricky81682 (talk) 20:22, 29 July 2006 (UTC) 

Delete per nomination. I read the Romanian article, and apparently the man is only "notable" for having *probably* been threatened with physical harm by the Romanian ambassador in Australia. The links for his novels don't appear to be functional anymore, the book relies on obscure references to "acclaim", and the man is likely to be ignored by all but five Romanians (as I am sure he is completely 33


SORIN CERIN – WIKIPEDIA



ignored by Americans, Chinese, etc.). Dahn 20:59, 29 July 2006 (UTC) Neutral for now. Repeating my remarks from the talk page: I have no way from reading this entry to see whether Cerin is notable. I would agree with one remark made above: Amazon rankings are a useless measure of whether a contemporary philosopher is significant. Virtually no contemporary philosopher has significant book sales. The question is: what is the positive evidence of notability? Is he being taught in the curriculum of at least one major university? Is there a review of one of his books in some reputable publication, either a significant specialist publication (for example, one of the many listed at [1]) or a generalist publication (New York Review of Books, Times Literary Supplement, etc.) or even a review in a significant newspaper in almost any language? If not, can the person who suggests keeping this give some other evidence of notability beyond her personal opinion? - Jmabel | Talk 22:13, 29 July 2006 (UTC) Comment I agree with that point. I did look at google first and while I didn't mention it in the prod summary, given a very small online footpoint (I can't even find a biography of the man anywhere, even from a website of his own), I doubtful of any material that would be useful for verfiability, not alone to argue notability. I think the fact that the website that was listed for him in this article consists of free webhosting service which has now cancelled the account speaks for itself. -Ricky81682 (talk) 23:32, 29 July 2006 (UTC)

34


SORIN CERIN – WIKIPEDIA Delete. Anittas was kind enough to send along this link to an article in Clujeanul, a newspaper from Cluj. In Romanian, sorry, but it basically says that he has sold only 10 copies of his book, has lied in Romania aboug it being a best-seller, and that noted Romanian publisher Humanitas called his novel Destiny "unpublishable". - Jmabel | Talk 16:58, 30 July 2006 (UTC) Delete. He has 32 Google hits in English. [2]. o

There are 2 Google book references referring to his own book [3]. He comes up empty on Google Scholar [4] and Google News [5]. In short, he fails to meet our verifiability guidelines as there are no reliable third-party sources available to write an article about him. Capitalistroadster 00:43, 30 July 2006 (UTC) 

Comment I guess can we assume from the blanking of the article here by a user who uses the initials S.C. that the author agrees to deletion? -Ricky81682 (talk) 19:32, 31 July 2006 (UTC) Comment: given that we have an explicitcitation from a generally reliable source claiming that he is a minor figure for whom exaggerated claims have been made in the past, and that there has been nothing like a reliable source cited to the opposite effect, can we close this and delete? If someone comes forward with belated evidence of notability, we can always undelete. - Jmabel | Talk 06:45, 4 August 2006 (UTC) The following discussion is an archived debate of the proposed deletion of the article below. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page (such as the article's talk page or in

35


SORIN CERIN – WIKIPEDIA a deletion review). No further edits should be made to this page. The result was delete. Mailer Diablo 19:42, 4 August 2006 (UTC)

The above discussion is preserved as an archive of the debate. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page (such as the article's talk page or in a deletion review). It is true that those who had wished the deleting article Sorin Cerin from the English Wikipedia have been also Romanians. The plan was simple and consisted in the removal of Sorin Cerin from all structures appeared on the Internet and which would reveal the truth about him. Sorin Cerin must necessarily be done controversial, even if there was not a clear controversy about his literature or philosophy. In 2004 once with the publication of the novel Destiny in the United States, I was asked how many books were sold and if their number coincides with that of the rank on Amazon.com. Being at beggining, at that time I did not know exactly what to say and therefore I said that anything is possible. This ambiguous response of mine, was interpreted by adverse forces as one certainly, and they removed immediately the rumor that I have sold millions of books. Finally appeared an article in a provincial newspaper called Clujeanul, and which went bankrupt after that. In Clujeanul, a namely the redactor said that she would have talked to those from respective publishing house, which has published Destiny, and I would have sold only ten books. I asked and myself publishing house, and I was told that no one could say the number of books sold for not had passed even three months

36


SORIN CERIN – WIKIPEDIA from the appearance of the book when it held its first estimates. When I mentioned the ten books on which respective journalist, them would be remembered, my editors said they really have recalled of the ten books, only that they were received free by me, as copyright. Also in that newspaper entitled Clujeanul, was said, if my characters will return from a such blow given to the book Destiny? Today, seven years later, Destiny is still selling, is right, not spectacular, in exchange, Clujeanul newspaper went bankrupt, although is auto-promote as, the most read newspaper in Cluj. I remembered of this episode because it was made known five years ago by another Romanian who hides behind anonymity Dahn on English wikipedia, and who demanded my removal from the English-language Wikipedia. Instead Napoca News investigative a platform and culture of the same city, Cluj Napoca, wrote many articles which recommended my literary and philosophical work, culminating in a review of my sapiential work , written by the prestigious Romanian universitary Dodu Ion Bălan. But about all this in the following pages. This time, can be seen very clearly in the pages below, how a group of Americans demands the reinstatement Sorin Cerin page and they vote for it. The reason was that Sorin Cerin had notability through the fact that he appeared in the national press from Romania until that time. It specify is clear, that the main newspapers of the time wrote about Sorin Cerin. The article was eventually reinstated. Sorin Cerin (edit|talk|history|links|watch|logs) — {AfD} This article was deleted on December 3 with conclusion: "Deletion endorse among established editors" because the article was very poor in information.After that time we recreate another article,with more information and now we beleive that article is good to be in Wikipedia.The new

37


SORIN CERIN – WIKIPEDIA article was deleted on December 11 with conclusion:"the article must to go first through deletion review again"Alinaro 08:41, 12 December 2006 (UTC) 

 

Overturn deletion. A forced DRV only applies if someone wants to repost deleted content. The new version of the article (before it was redeleted by Jmabel) asserts notability by national news coverage, which the originally deleted version didn't. - Mgm|(talk) 09:03, 12 December 2006 (UTC) Overturn per MgM and cleanup. Zocky | picture popups 11:13, 12 December 2006 (UTC) Overturn per above. Said it perfectly. -badlydrawnjeff talk 11:48, 12 December 2006 (UTC) Overturn You can't delete an article with the same reasoning if it's substantially different. Xiner 17:35, 12 December 2006 (UTC)

A few days later the same group led by an American who worked for Romania JMabel and publish various pictures with him through pubs from Romania, demands insistently deleting Article Sorin Cerin, just restored to the initiative of many Americans. Grounds offending, are those below. It is clearly seen, the implication finally of the same controversed, AdiJapan, on real name Adrian Dobroiu, the one who considered notability of Sorin Cerin related to former Ambassador Ion Gâf Deac. Dobroiu, in fact is working as a physicist in Japan, not having no relation to culture, and especially with philosophy and literature. Only now the reader will be able to fully understand how works some secret brotherhood, using Wikipedia as a platform to maneuver against political opponents or any other kind. Why I become undesirable once with the article published in newspaper Day by George Roncea, entitled 'Correspondent of newspaper Day

38


SORIN CERIN – WIKIPEDIA in Australia, threatened with death by Ambassador Ioan Gâf Deac'? What connection has my philosophical and literary work, with the fact that I was international news correspondent in Australia? Everything is very simple. In 1997, I sent the press in Romania correspondence from Australia. Among some information were and some information about drug trafficking in which were involved certain Romanian, as the newspapers in Australia wrote. I did not made than to reproduce certain passages of what the newspapers wrote there. Then former Ambassador Ioan Gâf Deac told me, that if I enter more deeply into some things, I might die. Day newspaper published that material. As a result I was attacked by another newspaper where they inserted more lies and slander about me. I sued for libel the author of the attack, but he escaped because he had used a false name. At that time it was rumored that the former Security, on the time the dictator Ceausescu had been involved in those things. I did not say anything about that aspect. Also below is another picturesque character which signed Ioannes Pragensis, and reminiscent of the so-called specialty magazines, that would not be writing anything about me. Another miserable intoxication. I say this because by that time there were a lot of articles written about me in magazines as 'Old Dilemma' or other publications. Do not will talk about articles that have appeared on route, in dozens of specialized publications, such as 'Family' from Oradea, founded by Joseph Vulcan, at mid of nineteen century and where debuted even and the Romanian national poet, Mihai Eminescu, and more other.

Sorin Cerin Sorin Cerin (edit|talk|history|links|watch|logs) This has been re-created and deleted several times, see especially Wikipedia:Articles for deletion/Sorin Cerin. The

39


SORIN CERIN – WIKIPEDIA question is whether there is notability. There is no doubt that he has written books (although arguably none from major presses or with significant sales). He appears to be a pretty determined self-promoter, which makes notability a bit difficult to judge. And a number of supposedly different people, but with nearly identical unorthodox punctuation in their posts, have been arguing for a keep. It was apparently determined that this could not be speedied as a re-creation because it is somewhat different than before, so we need to discuss it again. - Jmabel | Talk 16:57, 19 December 2006 (UTC) Listed on Wikipedia:Romanian Wikipedians' notice board Jmabel | Talk 17:12, 19 December 2006 (UTC) Listed on Wikipedia talk:WikiProject Philosophy - Jmabel | Talk 17:12, 19 December 2006 (UTC) 

Strong delete The reason to allow re-creation was the added succession of links at the bottom, but none of those proves notoriety, IMO - they are merely evidence of self-promotion. Aside from two minor articles in journals, all of those seem to be easily accessible for posting and/or highly sympathetic to Cerin's persistence (diaspora "deploring" that Cerin was "denied a place in Romanian culture"). There is no accessible and neutral criticism of his work, there is no comment on it from a professional source, there is frankly no material that would prove not to have been written or ordered by Cerin himself. With a little perseverence, anybody can have his or her name flashed around on the www. Wikipedia is not a vehicle for self-promotion, and wikipedia should not help someone achieve notoriety - it should base itself on acquired notoriety. Dahn 17:30, 19 December 2006 (UTC)

40


SORIN CERIN – WIKIPEDIA 

STRONG UNDELETEIs not True what Dahn said.Sorin Cerin was published in other many journals and was invited in many TV talk shows in Romania!Please see the journals!The articles is not only" two minor articles in journals"Envy?Alinaro 18:21, 19 December 2006 (UTC) o

Strong Undeleteper above,because is not true what Dahn said.Sorin Cerin was published by many newspapers and was invited in many TV shows.Romanian people know him.Keep this page.L.Marchis 18:30, 19 December 2006 (UTC) o

100% of this user's edits relate to Sorin Cerin (except 1 edit to own user page). - Jmabel | Talk 23:07, 19 December 2006 (UTC)

100% of this user's edits relate to Sorin Cerin (except edits to own user page and user talk page). - Jmabel | Talk 23:10, 19 December 2006 (UTC)

delete per nom. Browsing through the links to his works on the current version, and old versions, it seems as though many are the rambling gibberish of a schizophrenic. I know that sounds very harsh, but I say that based on the several schizophrenic friends of mine and the kind of material they produce when motivated. I do not think a judgment of notability can rely on the existence of published works in this case, and it just seems as though Mr. Cerin is not a notable author at this point in time. - Sam 18:33, 19 December 2006 (UTC) Delete and salt. This seems to be an ongoing promotion regime of someone. --Buridan 18:41, 19 December 2006 (UTC) Delete with a Nuke and possibly salt. None of the links provided are from independent reliable thirdparty, reputable, non-trivial published sources. Nothing here helps him pass WP:BIO. If he was published in these peer-reviewed journals...then please post information on them so we can verify it

41


SORIN CERIN – WIKIPEDIA

is true. If he was invited on TV shows, provide the name of the show, airdate, an network it was distributed on. As of now, no average adult without specific expert knowledge can really verify any of this, and that is a basis of WP:V (edit conflict with buridan. We posted at the same time :) )--Brian (How am I doing?) 18:42, 19 December 2006 (UTC) Delete, not because a crackpot, but because still a very marginal one.--Ioannes Pragensis 21:11, 19 December 2006 (UTC) Delete unless he can be shown to have notability beyond his or someone else's persistence in attempting to publicize him. To paraphrase what I said before, evidence of notability would include: o Being taught in the curriculum of at least one major university? o A review of one of his books in some reputable publication, either a significant specialist publication (for example, one of the many listed at [1]) or a generalist publication (New York Review of Books, Times Literary Supplement, etc.) or even a review in a significant newspaper in almost any language. Also, I am sure I am not the only one who has noticed that virtually all support for having an article on this person seems to be coming from people who create somewhat similar (or no) user pages and have the same oddly punctuated English. If these were not all the same person as 89.114.26.107 (talk · contribs), the IP that was briefly blocked for spamming user pages on this matter (and is now spamming again), I'd be very surprised. A usercheck might be in order. Voting

42


SORIN CERIN – WIKIPEDIA more than once on the same AFD is pretty serious sockpuppet abuse. I find this all a bit bizarre. I originally (in July) came into this with a pretty open mind that this might prove to be a notable person, but I increasingly find that unlikely, and the conduct of his "supporters" has been such as to make me increasingly skeptical of anything other than very solid evidence. - Jmabel | Talk 23:22, 19 December 2006 (UTC) 

Keep and completely rewrite according to what Sorin Cerin really is notable for. He is only marginally known for his writings and definitely not established as a philosopher. On the other hand he is quite famous for all the controversy that surrounds him -- see the external links at ro:Sorin Cerin. As Joe notes, all "these" editors (at en.wp as well as ro.wp and others) have the same peculiar punctuation -- no matter the language -- and only contribute to this particular subject. Someone claiming to be Sorin Cerin himself left this message on my talk page at ro.wp and appears to be the same person who makes all these edits under a plethora of usernames and IPs. — AdiJapan ☎ 03:07, 20 December 2006 (UTC) If I understant it right, his "real notability" consists of 1) publishing a few lunatic books in obscure publishing houses without any significant echo in academic journals or in really important newspapers; 2) sockpupetting on Wikipedia. I do not think that this both is important enough to grant the minimum notability needed for an article here.-Ioannes Pragensis 08:47, 20 December 2006 (UTC)

43


SORIN CERIN – WIKIPEDIA   

Delete Neutral for now. bogdan 12:05, 20 December 2006 (UTC) Delete per bogdan. - Francis Tyers · 19:32, 20 December 2006 (UTC) Delete nonverifiable notability. Mukadderat 01:59, 25 December 2006 (UTC)

The above discussion is preserved as an archive of the debate. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page (such as the article's talk page or in a deletion review). The following discussion is an archived debate of the proposed deletion of the article below. Please do not modify it. Subsequent comments should be made on the appropriate discussion page (such as the article's talk page or in a deletion review). No further edits should be made to this page. The result was delete. Kimchi.sg 04:37, 25 December 2006 (UTC) So shows the page of Sorin Cerin, to those who wish to access : This page has been deleted. The deletion and move log for the page are provided below for reference. 

08:47, 24 May 2007 Woohookitty (talk | contribs) deleted "Sorin Cerin" (content was: '{{deletedpage}}' (and the only contributor was 'Woohookitty')) 08:43, 24 May 2007 Woohookitty (talk | contribs) deleted "Sorin Cerin" (content was: ''''Sorin Cerin''' (*November 251963Baia MareRomania)romanian philosopher.Cerin in Coaxialismul (The

44


SORIN CERIN – WIKIPEDIA

 

Coaxialism)make an opening towards...' (and the only contributor was 'Mirciar')) 08:14, 24 May 2007 Woohookitty (talk | contribs) deleted "Sorin Cerin" (CSD G4: Recreation of Deleted Material) 23:25, 17 April 2007 Cbrown1023 (talk | contribs) deleted "Sorin Cerin" (content was: '{{deletedpage}}<!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------->') 04:37, 25 December 2006 Kimchi.sg (talk | contribs) deleted "Sorin Cerin" (Wikipedia:Articles for deletion/Sorin Cerin (Dec 2006)) 06:38, 19 December 2006 Trialsanderrors (talk | contribs) restored "Sorin Cerin" (100 revisions restored: per Wikipedia:Deletion review/Log/2006 December 12) 16:48, 11 December 2006 Jmabel (talk | contribs) deleted "Sorin Cerin" (Recreation of deleted article, must go through deletion review) 17:05, 24 November 2006 Nakon (talk | contribs) deleted "Sorin Cerin" (G4) 20:46, 23 November 2006 NawlinWiki (talk | contribs) deleted "Sorin Cerin" (a7, books are selfpublished) 19:42, 4 August 2006 Mailer diablo (talk | contribs) deleted "Sorin Cerin" (Wikipedia:Articles for deletion/Sorin Cerin)

Below you can see the page that appears on the socalled free encyclopedia Wikipedia, where, eventually is stresses clearly, that is forbiden any attempt of re-creation of the respective page. This right they have only Wikipedians administrators. It also is emphasizes that the administrator who deleted or blocked page, can not be the one who can restore back page. Then at which

45


SORIN CERIN – WIKIPEDIA administrator to call in quality of the author, who knows that it have made great injustice and do not want your name to be blasphemed by some individuals full of gumption, envy or frustrations? Is this the spirit that animates freedom of information under whose umbrella is hidden so-called free encyclopedia? I understand that the article about me, would have been put under the permanent ban to be recreated by some editors on reason that it would have been rewritten several times. What guilt I have if some vandals have rewritten the article without posting new data just for to hurt me? In these four years since when the page Sorin Cerin was deleted, although me have appeared fifteen books in various editions from different publishers, although I have been reviewed by higher personalities of the philosophical andliterary criticism, although I have appeared in dozens of publications of paramount importance, nor a administrator not willing to restore back page Sorin Cerin, or at least to pass it in posture to be protected as it is today.  Wikipedia does not have an article with this exact title. Please search for Sorin Cerin in Wikipedia to check for alternative titles or spellings.     

Log in or create an account to start the Sorin Cerin article. Submit the content that you wish to have created. Search for "Sorin Cerin" in existing articles. Look for "Sorin Cerin" in Wiktionary, our sister dictionary project. Look for "Sorin Cerin" in the Wikimedia Commons, our repository for free images, music, sound, and video. Look for pages within Wikipedia linking to this article.

46


SORIN CERIN – WIKIPEDIA 

If you expected a page to be here, it has probably been deleted (see Why was my page deleted? for possible reasons). You may wish to check the deletion log.

If a page was recently created here, it may not yet be visible because of a delay in updating the database; wait a few minutes and try the purge function.

Please also read the deletion discussion for this page.

This page is currently protected and can be edited only by administrators. Recreation of this article has been disabled due to repeated recreation of deleted material. See the protection policy and protection log for more details. Until this title is unprotected, you will not be able to recreate it. You can request unprotection, but please do not contact the protecting administrator. Finally it was decided deleting of my article from German Wikipedia on the grounds of notability, seeing it the intoxication made by Romanian at English Wikipedia, and taken by Germans as truth. The man who initially demanded removal quickly of the article, an honest man who seemed to be quality, sign PaterMcFly. He and realized finally about the mistake that he made, and returned rightly trying to support me. It specify from the beggining situation created between Wikipedia of different languages, especially the one in English. What falls very much in the balance is that the publishing houses which would have published me, were, self-publishing. I made clear in my comments in the English below, that some

47


SORIN CERIN – WIKIPEDIA books from Romania were not at all published on my money, but I saw that the decision was to delete, because of the decision of the English Wikipedia, where some factions of secret services of the era Communist of Romania, that not more were active, but still operate through the friendship and collegiality, and they said the word. From all the wikipedia discussions which we have pursued until now, those worn by the Germans me have seemed the most seriously and open. Again, the true German education, not is denies. I them give rightness, about all the reasons raised, once they did not know, true ins and outs, which were at base of my defamation. They had no way of knowing about the former agents who specialize in intoxication and brain washing. I believe and further, I saw German seriousness, that Wikipedia its will return in one day, and that is, and will remain, one of the finest projects of the future, regarding on information. In time, after another two years, my whole sapiential work, was published by the prestigious publishing house in Romania, Editura Eminescu, without paying anything, how some detractors always trying to pass me to self published authors. Not I to mention about the prestigious personalities, scholars and academics who have written about my work.

(Gelöscht) Nach QS: Halte ich nach Ansicht der Suchergebnisse im web für einen erfolgreichen Selbstvermarkter ohne relevanz unabhängige Quellen Fehlanzeige. Die englischsprachigen Bücher sind sicher BOD, die Muttersprachliche vermutlich auch. Der Text erscheint mir verwirrend, das ausführliche Interwiki vermutlich selbst erzeugt - die Kollegen von en haben hier via Irrelevanz gelöscht. LKD 06:36, 26. Okt. 2007 (CEST)

48


SORIN CERIN – WIKIPEDIA Was heisst BOD? Ansonsten: Zustimmung, Quellen nachliefern oder Löschen in 7 Tagen -PaterMcFly Diskussion Beiträge 08:31, 26. Okt. 2007 (CEST) Einfach mal nachlesen. Die als Begründung angeführte Löschung in der englischen Wikipedia erfolgte bereits in Dezember 2006 - die meisten Bücher sind erst 2007 erschienen. --Quietwaves 09:52, 29. Okt. 2007 (CET) In Dezember 2006!!! Philosophisher Bücher (5)ist in 2007!!!Luvarios 09:23, 26. Okt. 2007 (CEST) Hä? Was will Luvarios (Der sich nur mit Cerin beschäftigt) uns sagen? BOD = Book-on-Demand. Keines der Bücher ist irgendeiner Datenbank zu finden.Amazon kennt zwei Werke (Über die Verlage kann ich nichts sagen). Sieht stark nach WP:SD aus. Wirr. eher löschen --BLunTs #!:%? 10:40, 26. Okt. 2007 (CEST) So kannst du nicht sachlich vorgehen. Das deutschsprachige Amazon ist nun wohl wirklich keine brauchbare Referenz für in rumänischer Sprache erschienene Bücher. --Quietwaves 09:54, 29. Okt. 2007 (CET) Du weißt garnicht wie ich vorgegangen bin! Denkst wahrscheinlich ich hätte einfach nur bei Amzon gesucht und Schluss. Da hab ich mir schon sehr viel mehr Arbeit gemacht. Leider hat nur Amazon ein verlinkbares Ergebnis gebracht. --BLunTs #!:%? 09:02, 30. Okt. 2007 (CET) Anmerkung: Laut en:Wp gab es sehr viele Sockenpuppen, die sich dort ausschließlich mit Cerin beschäftigt haben. Die scheint es bei uns auch zu geben. Bei Luvarios, Mircia, Minaretten und Szepi sind 100% der Beiträge direkt mit Cerin verbunden. Ist nur ein Verdacht.--BLunTs #!:%? 11:00, 26. Okt. 2007 (CEST)

49


SORIN CERIN – WIKIPEDIA Höchst verdächtig: Genauso bei fr:Sorin Cerin, sogar von einem User mit gleichem Nick: Luvarios. Und das ganze mit möglichst vielen edits, obwohl der französische Artikel nur ein Substub zum Verkaufen vieler Bücher ist. Und Dieses Bild auf it zeigt genau das gleiche. Da ist definitiv etwas faul: Wegen SD und Werbung Schnelllöschen. -PaterMcFly Diskussion Beiträge 12:54, 26. Okt. 2007 (CEST) I don't beleive what happening with my pages in many languages wiki.This is vandalism and I can't beleive this vandalism to be in german culture and civilization.Please see french and other pages.What do Luvarios? Just insert some title from my works!Nothing else!Why mr.Sinn Mc Fly?Because an alchoolist was let off from romanian company and a seales man and mobile phone dealer don't agree philosophy?They know what means philosophy!I don't beleive that.If wish to delete this page please do that as soon is possible, just for the reason because was some title and I am romanian?This is not aid.In the moment when I was delete like philosopher in en.wiki, I had no any works in philosophy , but now I have enough to be here.I don't understand why many people try last year to show if I am philosopher or not if no works in that area until now?Hope that german wikipedia to be thinking for germans and not for other people who try to delete evereythining who don't like.Sorry because I write in english but I don't know german.In future please do not vandalise other pages.Sorin CerinSzepi 20:03, 26. Okt. 2007 (CEST)

50


SORIN CERIN – WIKIPEDIA Jetzt kann ich was über die Verlage sagen. Die beiden über Amazon erhältlichen Bücher stammen aus Zuschussverlagen bzw. Print on demand (iUniverse, en:IUniverse, virtualbookworm.com) und sind somit nach WP:RK nicht relevant. Bei den anderen Büchern sollte erstmal ein Nachweis geführt werden, dass diese nicht aus ebensolchen Verlagen stammen. So viel dazu. Leider habe ich Szepi nicht wirklich verstanden (My Question was: What is Luvarios trying to tell us? Since your books seam to be published only by self-publishing companies, they are not relevant by our rules in de:WP). --BLunTs #!:%? 22:58, 26. Okt. 2007 (CEST) Du kannst die Beweislast hier nicht einfach umdrehen und Unterstellungen von BOD machen. Der Autor gibt oben doch selber an, dass die englischen Übersetzungen (und von denen schreibst auch du) in BOD-Verlagen erschienen sind. Das macht keinerlei Aussage über die rumänischen Ausgaben - alles was du hier anstellst ist Unterstellung und Spekulation. --Quietwaves 09:56, 29. Okt. 2007 (CET) Ich versuche mal zu übersetzen, was Szepi uns sagen will (Hinweis: Es besteht der Verdacht, dass er mit Benutzer:Luvarios identisch ist). Ich kann nicht glauben, was mit meinen Seiten in den Wikis vieler Sprachen geschieht. Das ist Vandalismus und ich kann nicht glauben, dass es in der deutschen Kultur und Zivilisation Vandalismus gibt. Bitte beachte die Französische und andere Seiten. Was hat Luvarios getan? Er hat Titel meiner Werke eingefügt. Sonst nichts! Wieso Herr Sinn Mc Fly? Weil ein Alkoholkranker von einer rumänischen Firma abgehauen ist und ein Verkäufer und ein Handyverkäufer sich nicht auf philosophische (Themen) einigen können? Die

51


SORIN CERIN – WIKIPEDIA wissen (vermutlich fehlt hier ein nicht) was Pilosophie ist. Ich kann das nicht glauben. Wenn sie diese Seite zu löschen wünschen, machen sie das so schnell wie möglich, nur wegen einem Titel und weil ich Rumäne bin? Das ist keine Hilfe. Zum Zeitpunkt, als die en-Seite gelöscht wurde, hatte ich keine philosophischen Werke geschrieben, jetzt habe ich aber genug, um hier zu stehen. I verstehe nicht, wieso manche Leute das letzte Jahr verwenden, um zu zeigen, ob ich Philosoph bin oder nicht, wenn es keine Werke gibt bis jetzt. Ich hoffe, dass die deutsche WP für deutsche denkt und nicht für andere, die alles löschen, was ihnen nicht gefällt. Entschuldigt, dass ich in englisch schreibe, aber ich kann kein deutsch. In Zukunft vandaliert keine anderen Seiten. Sorin Cerin -- gezeichnet Szepi Meine Antwort darauf jetzt in englisch: Mister Cerin, a deletion request is not vandalism, as long as there is a well-formed reason for the request. The deletion rules of german wikipedia are listed here: WP:LR (in german, state that these may significantly differ from the rules of other wikipedia projects). The request for deletion was because of 1. the text of the article is hardly (if not to say barely) understandable. Articles must meet some minimum quality criteria. One is that the article must be understandable by everybody, even if he's not a master in that subject. For this article, this would mean that your philosopy must be well-explained and one must understand why it is different from Arthur Schopenhauer or Ludwig_Wittgenstein, as you write. 2. The books in the article seem not to pass the relevance criteria specified for the german

52


SORIN CERIN â&#x20AC;&#x201C; WIKIPEDIA wikipedia. See WP:RK#Schriftsteller_und_Sachbuchautoren. Book-on-demand and similar presses are not relevant for the german wikipedia, this may be different for other languages, but here we have agreed on stricter rules than others. Are there any third-party works about you or your books to check their recension? There are also common relevance criteria a Person must met to have an article in de:WP. For a philosopher, I would expect some third-party work, because otherwise, we call this WP:TF, or private theory, which does not belong into an encyclopedia. 3. Link-Lists and advertisements are not appreciated here. WP is not an advertisement forum. --PaterMcFly Diskussion Beiträge 10:25, 27. Okt. 2007 (CEST) You right in this manner PaterMcFly.Print on Demand books is not a reason to be proud,but begining is that and I cannot change the history of my life.I don't wish to use wikipedia like advertising and I agree that the article must to be rewrite in according with what I am now,without links and other pages. Return to our question I wish to explain that I'm not a writer because my literary works published by print on demand publishers are not important. Not for that reason I'm in wikipedia.I will ask to all this garbage-publishers to delete all pages with my name.Anyway this publishers print only a small part of the book Destiny(iUniverse) because entire book was print in Romania with the help of Romanian Mc Donald's Company(not Print on Demand)please see:http://www.ziua.net/display.php?data=2004-12-

53


SORIN CERIN – WIKIPEDIA 21&id=165612 where this big corporation invest money in my books in Romania,and the article was wrote by Ziua,an important romanian national newspaper.This works like Destiny, is literary works and not philosophical works.I'm not important like writer, possible just in a small manner but not for wikipedia.I am important like philosopher in my philosophical works who been published this year in Romania and are not print on demand books.Is five books.This books are available on the romanian booksalers network.This books have many reviews from romanian researchers in philosophy,and from Romanian Academy.This is the reason to be here not because of my literary works who been POD(Print on Demand) in US,even if Virtualbookworm an american-german publisher,screen before accepting a book.If you are interested in my philosophical books and reviews I can send many others reviews for rewrite a serious article in accordance of german wikipedia.About Scopenhauer and Nitzsche not I made the comparation but a researcher from The Romanian Academy.I hope to take a correct decision regarding article,and I beleive in the german culture and civilization of Heidegger,Schöpenhauer and Nitezsche.Thank You.Sorin CerinSzepi 11:56, 27. Okt. 2007 (CEST) was ist das Ganze hier? Ein ArtikelBewerbungsschreiben? "Scopenhauer" und "Nitzsche" (oder heißt er doch "Nitezsche" sprechen für sich..., und hier schreibt nur ein eitler Geck. In der Romanian Academy ist so gut wie jeder, der mehr als Unterhaltung macht, und auch von denen ganz viele. Löschen --84.171.231.136 13:20, 27. Okt. 2007 (CEST) After a review of the links given in the romanian wikipedia site (I must admit I didn't check there before), things really

54


SORIN CERIN – WIKIPEDIA look a bit different. There are really reviews about your work even in english available (I don't understand romanian...) and the article itself looks quite well. Could you specifiy a bit clearer which of the links in your article you find usefull and which state something about your work and your reputation? This is certainly a starting point. But somebody needs to translate this into german and make a good article from it, which contains all the relevant information. If I understand you right, you agree that the current article is bad and needs rewriting and improving. If this doesn't happen within a week, the article will possibly get deleted. You could re-post it later as a better article obviously. If you post a good english text with references I can verify, I might help translating it. --PaterMcFly Diskussion Beiträge 14:01, 27. Okt. 2007 (CEST) Kurz in deutsch: Der Text in der rumänischen Wikipedia (ro:Sorin Cerin) ist recht ausführlich und Cerin hat mehrere Bücher geschrieben, die nicht in einen BOD-Verlag erschienen sind. Einige seiner Bücher wurden sogar ins Englische übersetzt und von einem amerikanischen Verlag herausgegeben. Es gibt auch englische Reviews über sein Werk. Er versteht sich inzwischen mehr als Philosoph denn als Schriftsteller, aber die RK für Schriftsteller scheint er durchaus zu erfüllen. Der deutsche Artikel ist ziemlich schlecht, aber das lässt sich verbessern. --PaterMcFly Beiträge 14:01, 27. Okt. 2007 (CEST) Diskussion I'm sorry for this big mistake.Yes is not Scopenhauer is SCHOPENHAUER and not Nitzsche, is NIETZSCHE.This philosophers are GODS for me and I don't know how it's happening,the same like 'comparation' and not comparison.I'm very sorry again!No excuse for me!

55


SORIN CERIN – WIKIPEDIA In conclusion,only my literary works was print on demand and not philosophical works (five books).My literary works is not important because I'm not important writer.For this Print on Demand I will pay all my life.I feel a big shame about POD books.Who will forgive me for that? Sorry again.Sorin CerinSzepi 07:28, 28. Okt. 2007 (CET) You don't have to be sorry about that. Errors in discussions (especially when one is nervous) are normal and happen all the time. Don't take anonymous posting to seriously. I have modified and updated your article to include the important facts about your life. The article now lacks an explanation of your work, but it will require quite some time to get an insight of your philosophy and understanding of the world. Is there somewhere an abstract about this which doesn't require to read and understand all of this? There are abstracts about your individual books available, but getting trough this will take significant time. Nevertheless, I'll request keeping of the article now, since it's a valid stub now and I think the books you've written let you pass the relevance criteria. Also: Der Artikel ist jetzt ein gültiger Stub. Da fehlt natürlich noch alles über das Werk des Mannes, es braucht aber viel Zeit, das zusammenzufassen und in den Artikel einzufügen. Die WP:RK für Schriftsteller erfüllt er mit seinen fünf nicht in Book-on-demand Verlagen erschienenen Büchern locker, ausserdem gibt es Reviews (und Übersetzungen) auch in Englisch über seine Werke. Behalten und Ausbauen (werde ich machen, wenn ich dazu komme). --PaterMcFly Diskussion Beiträge 09:28, 28. Okt. 2007 (CET) Woher nimmst du die Information, das der Verlag der rumänischen Bücher nicht BOD sei? Im rumänischen Artikel ro:Sorin Cerin sind die Bücher

56


SORIN CERIN – WIKIPEDIA abgebildet: Verlag aller fünf Bücher demnach ist "Editura PACO" - alle Bücher 2007 erschienen. Das ein Verlag fünf Bücher eines Autors innerhalb eines Jahres herausbringt ist recht gut dadurch erklärbar, das der sein Geld nicht mit dem Verkauf der Bücher verdient, sondern mit der Produktion. Die alternative Erklärung äre ein absolutar Starautor allerdings sprich die Gestaltung der Bände dann doch eher für Kleinstauflagen. Erhellend könnte möglicherweise dieser Artikel sein, der im Rahmen dieser LD bei den Kollegen auf en zusammengefasst wird:"an article in Clujeanul, a newspaper from Cluj. In Romanian, sorry, but it basically says that he has sold only 10 copies of his book, has lied in Romania aboug it being a best-seller, and that noted Romanian publisher Humanitas called his novel Destiny "unpublishable".". Wie gesagt - ohne unabhängige Quellen bin ich misstrauisch - alle Internetquellen, die ich gefunden hab sind web2.0 zum Selbsteintragen, freewebspace undd sowas. Mit genügend Zeit kann man auch versuchen -wie hier m.E. geschehen- in den verschieden wikis seine gefakte Selbstdarstellung zu verbreiten.--LKD 16:36, 28. Okt. 2007 (CET) Dass alle Bücher im gleichen Jahr erschienen sind, erschien mir auch irgendwie seltsam, konnte mir aber darauf keinen Reim machen. Was meinst Du mit das der sein Geld nicht mit dem Verkauf der Bücher verdient, sondern mit der Produktion.? Wie kann man an der Produktion von Büchern verdienen? Er schreibt oben ausserdem selbst, dass die neuen Bücher nicht in einem BOD erschienen sind. Ausser das ist mal wieder eine Lüge, wie ihm in der englischen WP mehrfach unterstellt wird. --

57


SORIN CERIN – WIKIPEDIA PaterMcFly Diskussion Beiträge 18:50, 28. Okt. 2007 (CET) Nicht Cerin, sondern der Verlag verdient sein Geld mit der Produktion der Bücher. Der Verlag lässt sich hierbei alle Kosten von dem Autor erstatten plus einen Profit. Dies ist im BOD Geschäftsmodell, wie z.b. iUniverse einem von cerins Verlagen, üblich. Irgendwie habe ich weiterhin das Gefühl, hier versucht jemand sich selbst darzustellen und gößer zu machen als er ist. Eine reputable deutsche Quelle die ihn als Philosoph bezeichnet wäre sehr angebracht. -BLunTs #!:%? 21:25, 28. Okt. 2007 (CET) Also gemäss Google sind seine Bücher auch in deutschen Versandhandlungen erhältlich: [6]. Zusammen mit Philosoph findet sich dann allerdings gar nichts vernünftiges mehr: [7]. Reputable deutsche (oder auch englische) Quellen über den Autor scheinen jedoch tatsächlich schwierig zu finden zu sein. Vieles davon könnte manipuliert sein. Misstrauisch machen dann doch auch solche Funde: [8] Ein Abschnitt eines seiner Bücher in einer grausligen Babelfisch-Übersetzung. verwirrt --PaterMcFly Diskussion Beiträge 08:12, 29. Okt. 2007 (CET) Wobei es sich dabei nur um die zwei Bücher Origin of.. und Destiny handelt. Näheres (viel) weiter oben. Ich glaube WP hat keinen Verlust, wenn man ihn entfernt. Er kann es ja gerne nochmal versuchen, wenn es entsprechende Quellen/Bücher gibt. löschen Wegen nicht vorhandener Relevanz als Autor (nur BOD) oder nicht nachgewiesener Relevanz als Philosoph je nachdem als was man ihn sieht. --BLunTs #!:%? 08:31, 29. Okt. 2007 (CET) Thank You PaterMcFly,you have in me a friend.In the newspaper Clujeanul is about Destiny,the book

58


SORIN CERIN – WIKIPEDIA who was print on demand,and, again,I am not an important writer.The news don't was real.Not all the time the newspapers tell the true.Many peoples are full of envy or bad.With friendship,Sorin CerinSzepi 08:34, 29. Okt. 2007 (CET) My books never been to Humanitas.Is a big liar who wrote that.Thank You.Sorin CerinSzepi 08:40, 29. Okt. 2007 (CET) Abgesehen, dass die Löschung in en: bereits in Dezember 2006 erfolgte (der Großteil der Bücher ist erst 2007 erschienen) hat die englische Wikipedia für uns hier nur wenig zu sagen. Die Person wird durch ihre min. 5 Veröffentlichungen doch wohl eindeutig relevant - die unbelegten Spekulationen, die hier manche über BOD etc. anstellen (und die wohl zumindest nachgewiesen nur die wenigen englischen Übersetzungen seiner Werke betreffen) dürften hingegen zunächst mal herbeigezogen sein und nicht WP:AGF entsprechen. Alles in allem mit - soweit ich das überblicke - min. 7 muttersprachlichen Buchveröffentlichungen über einen Zeitraum von 4 Jahren eindeutig relevant, daher eindeutig behalten. --Quietwaves 09:51, 29. Okt. 2007 (CET) Schön, das du soviel AGF hast - ich bin da allerdings vorsichtig. Ich hab nochmal geschaut - da du ja "Editura PACO" für einen regulären Buchverlag zu halten scheinst: das rumänische Telefonbuch schmeißt "PACO EDITURA SI TIPOGRAFIE S.R.L." aus dort kategorisiert bei "Printing Houses" - google ergibt dafür als sinnvollsten Treffer diese Seite. Apropos "unbelegte Spekulation" - wo waren nochmal die unabhängigen Quellen für den Artikel?

59


SORIN CERIN – WIKIPEDIA Die Autorenbeschreibung eines BOD-Verlages ist keine belastbare Quelle - die schreibt der Autor ja auch selber...--LKD 14:00, 29. Okt. 2007 (CET) Da den Autoren in anderen Sprachversionen schon Unwahrheiten und Propaganda unterstellt wurde, sollte man hier auch etwas weniger AGF haben. Da durch WP:BLG auch gilt: Die Pflicht, Informationen zu belegen, liegt bei dem, der die Information hinzufügt, nicht bei dem, der sie in Frage stellt. In strittigen Fällen kann der neue Beitrag ansonsten von jedem Bearbeiter gelöscht werden. Sollte die Existenz der anderen Bücher erst mal unabhänigig belegt werden. Und noch was Bücher aus Eigenverlagen/BOD sind keine belastbare Quelle, da ihr Inhalt eine freie Meinungsäußerung ist und an keine wissenschaftlichen Standards gebunden ist. -BLunTs #!:%? 09:09, 30. Okt. 2007 (CET) "Paco Editura si Tipografie" means "Paco Publishing and Printing House"As a printing house Paco make contracts with other companies who wish to print folders,magazines,etc,but as a publisher Paco is NOT print on demand publisher.First screen,and then invest money.I don't pay for my books to Paco.PACO is a publisher established from 1991 and have thousand and thousand titles of books until today, signed by many serious and big authors in Romania.When Paco accept to prin Destiny was because an international company like Mc Donald's Romania invest in this project,after a serious press which have wrote about this book.Paco is not print on demand publisher.Paco have printing house and publishing house,but printing house is NOT publishing house.I don't want to remain in this wikipedia if you don't wish but please tell the true.The former president of

60


SORIN CERIN – WIKIPEDIA the Romanian Union of Writers is the Paco author.Thank You,Sorin Cerin Szepi 18:07, 30. Okt. 2007 (CET) Could you please tell us his name? This would be a good sample and proof for Paco not being an BODcompany. --Quietwaves 19:17, 30. Okt. 2007 (CET) So, und langsam wird es unverschämt und unmöglich von euch hier (Bluntsde etc.). In welchen anderen Sprachversionen wurde dem Autor was unterstellt? Bitte konkrete Beispiele (mehrerer! Sprachversionen). Die Bücher des Autor sind belegt, der Verlag ist belegt, und wenn jetzt noch der Ex-Präsident des rumänischen Schriftstellerverbandes auch dort verlegt wird, dann wäre vielleicht mal eine kleine Entschuldigung fällig (falls ihr soviel Charakter habt). --Quietwaves 19:20, 30. Okt. 2007 (CET) Waddemal - "When Paco accept to prin Destiny was because an international company like Mc Donald's Romania invest in this project,after a serious press which have wrote about this book." bedeutet doch wohl, das McDonalds (?!) in dieses Buch investiert haben soll, was wiederum den Weltverlag Paco motiviert haben soll das Buch (und drölf andere desselben Autors) zu veröffentlichen, wenn ich nicht irre. Wenn es dazu eine belastbare Quelle gibt, gibt es eine Entschuldigung hier, auf meiner Benutzerseite und an jeder anderen gewünschten Stelle...--LKD 22:22, 30. Okt. 2007 (CET) Hello Sorin, could you please provide an internet address for Paco Editura. The above posted address seems to be not the official address. Although proof for the McDonalds investment in your book would be really great. Are the mentioned newspaper articles available online? This would

61


SORIN CERIN â&#x20AC;&#x201C; WIKIPEDIA help this discussion a lot. Thank you. --BLunTs #!:%? 00:00, 31. Okt. 2007 (CET) Yes, the mentioned article where Mc Donald's invest in my books is available online and was sent by me in 27 October,please see above on this page,to Ziua newspaper.Ziua is one of the main national newspapers from Romania.To finish any kind of speculation upon my books from Paco,I tell you how Paco work.First screen the manuscript.After two or three month the author receive the answer if the book is accepted or rejected.If the book is accepted,Paco ask governmental or companies capital investments.If government or companies,(any kind of companies not only Mc Donald's,can be banks,any kind)wish to invest in that title Paco publish the book,if not,no!.Without capital investment is not possible to print books in any country of the world,because the paper and inks is very expensive.Because I had a good press about Destiny in my case Mc Donald's was interested to invest in my books Destiny(books because was three not only one).In my philosophical books the investor was government with governmental capital investment.I live now from royalty of my books.My royalty is paid by Paco from investment capital money.Thank You,Sorin CerinSzepi 08:42, 31. Okt. 2007 (CET) I try on Google and Yahoo search engine to find which are the official address of Paco,and what I find is a lot of web page about Paco and books printed there. I think this are the official web pages.The address and contact relations about Paco is on these web pages.Thank You,Sorin CerinSzepi 09:04, 31. Okt. 2007 (CET)

62


SORIN CERIN â&#x20AC;&#x201C; WIKIPEDIA Today I had a call phone with Mr.Victor Achim the general manager of PACO and I ask him what PACO don't have advertise on internet like other publisher companies.The answer was because PACO not work with unknown authors only with famous authors and prefer to have only few authors who receive capital investments.Unknown authors don't receive any investments.The serious publishers like Doubleday,Random House or others,don't have advertisment on internet because the same like PACO don't need unknown authors.To be a PACO author must first to be accepted not only by Paco,but by national business area,and for that coverage need to be famous.In my case Mc Donald's invest because this company consider me a national pride,see the same newspaper Ziua,which I sent to yours in 27 October.My books Trilogia Destiny was the first books in history when a company like Mc Donald's Romania invest money.If you wish to contact Paco,I give you the name of the general manager who is Mr.Victor Achim,with phone:+ 40 1 211 4074 or mobile phone:0723624421 or address,Cristofor Columb street nr.7.Mr Achim speak romanian but if is somebody there who speak this language you can ask him all information you need.Thank you.Sorin Cerin Szepi 12:24, 31. Okt. 2007 (CET) Destiny published by iUniverse is just a small part from Psycho who are the first book of Trilogia Destiny.The books of Trilogia Destiny are:Psycho,Apocalipsa and Exodus.Mc Donald's invest in all three books not only in a small part from Psycho who been published by iUniverse.Thank You.Sorin CerinSzepi 08:58, 1. Nov. 2007 (CET)

63


SORIN CERIN – WIKIPEDIA Also, das mit der Zeitung scheint zu stimmen. hier ist der Artikel (auf rumänisch, aber es scheint tatsächlich um eine Finanzierung durch McDonalds zu gehen). Auf dieser Seite steht, wenn ich das richtig interpretiere, dass der erwähnte Victor Achim tatsächlich mit PACO zu tun hat in Bukarest lebt. Der Verlag existiert, das steht hier. Ist zwar in der heutigen Zeit seltsam, dass der Verlag keinen Internet-Auftritt hat, aber ich sehe eigentlich keinen Grund an der Ausführung oben, dass man bereits bekannt sein muss, um dort veröffentlichen zu können, zu zweifeln. Gemäss dem hier veröffentlicht der Verlag tatsächlich Bücher bekannter Autoren (George Orwell). Google [9] spuckt bei der Suche nach editura PACO diverse Händler aus, wo Bücher dieses Verlages gekauft werden können. So unbedeutend kann er also nicht sein. --PaterMcFly Diskussion Beiträge 11:31, 1. Nov. 2007 (CET) Nach längerem Stöbern auch in der en:WP, wo inzwischen um die fünf-, sechsmal der Artikel gelöscht wurde und dem Auftritt hier in der Löschdisk., liegt mir persönlich nicht viel an diesem Artikel. Das ist Relevanzsuche mit der Lupe, und wenn er es auf zwei Bücher in nicht-BoDVerlagen gebracht haben sollte, ist das kein Behaltenzwang. Der Artikel hat drei Zeilen über den Autor und dreimal soviel über teilweise BoD-Veröffentlichungen. Die Spuren des Artikelautors und diverser Reinkarnationen ziehen sich durch die gesamte WP-Landschaft, wiederholte Relevanzbeteuerungen auf diese Art sprechen eher gegen eine solche. Der Mann versucht Geld zu verdienen, das kann man verstehen. Tendenz löschen. rorkhete 16:41, 4. Nov. 2007 (CET)

64


SORIN CERIN – WIKIPEDIA Unbelievable.NO COMMENT!If wish to delete this article please delete,but not insert all kinds of illusive reasons.7 books is not 2 books.I don't want to be here in this wikipedia never if yours don't need but if yours wish more information about me I will give you.Thank you.Sorin CerinSzepi 07:29, 6. Nov. 2007 (CET) Gelöscht (WP:WWNI 7.2) --Flibbertigibbet 17:13, 7. Nov. 2007 (CET)

I expected that once with new successes in my career, to is require my deletion, and from Romanianlanguage Wikipedia on various reasons invented by malevolent who are at basis of insults and defamation of mine. An article, even and discreditable, appeared in Wikipedia, there would had no value, once that I started to be known by the masses of increasingly large of people, and prestigious publishing houses, as the Eminescu Publishing House, me published my entire sapiential work, consists of six volumes of cogitations. These cogitations began to appear at my fans around the world increasingly massive, on blogs, pages of quotes in various collections of wisdom, etc. A defamatory article in Wikipedia, as it was the one before no longer had the desired effect for my detractors, but began to have an opposite effect once that I became better known. It started to me appear and other books. I became a name. I knew that once I will become famous, detractors will delete the article Romanianlanguage Wikipedia under all sorts of excuses. To them I was acceptable to the Romanian Wikipedia only, in extent that I could be categorized as a controversial journalist attacked in newspaper Socialist Democracy Party of Romania on the ground that would gave hostile informational notes, about Ambassador Ioan Gâf Deac. This ought to be my only notability, and not that of being a famous philosopher, with my whole sapiential work, 65


SORIN CERIN – WIKIPEDIA published in the most prestigious publishing house in Romania. You do realize that in this case I should be quickly deleted from Wikipedia. A certain individual who signed: 

Şterge. În momentul de faţă, notabilitate mai mult decât îndoielnică. --Rummycove (discuţie) 28 ianuarie 2009 02:10 (EET)

• Delete. Currently, notability, more than doubtful. Rummycove (talk) January 28, 2009 2:10 (EET) and strongly demanded my deleting, was the one who started the whole operation. The personage has only two contributions in years, and those refering on my person. This vile personage, was invited by the leader of Romanian Wikipedia, of then, Gutza, to him search at phone, to perfect, as more safe, the situation of the article with the name of Sorin Cerin. It is observed from the outset the fact that one of the main reasons put forward is refering at fact that the article Sorin Cerin would be was deleted on English language wikipedia! The same individuals, servile of the clan interests, are rushing this time to delete the article Sorin Cerin, trying to find the most bizarre reasons. After the one with deleting from the English wikipedia, it more was reason that I would be published the books on my money, fact untrue, especially that I specified the intervention of certain companies which have supported financially the publishing houses to publish my books. On that time, yet, I don't have appeared at Eminescu Publishing House. Even when my work was already published on Eminescu, the detractors were downright odious, when they said that I would be the only author published by Eminescu on my money! So, in this way deceive Romanian Wikipedia. Another reason would be was that the article was deleted several times to the English wikipedia, as if I

66


SORIN CERIN – WIKIPEDIA were the one who has recreated it, and not the same Romanian detractors, of mine. Again, intervenes that sinister personage, AdiJapan, who lie shamelessly, in fact, as he it does almost every time. The individual considers that: • Autopublicarea este argument de ştergere atunci cînd toate cărţile sînt autopublicate. Dacă ar avea măcar o carte la Humanitas, Polirom, Nemira sau la altă editură respectabilă atunci n-ar conta unde sînt publicate celelalte cărţi. — AdiJapan 28 ianuarie 2009 03:59 (EET) • Self-publishing is argument of delete when all books are selfpublished. If he would had even and only a book from Humanitas, Polirom, Nemira, or another respectable publishing house, would not then matter where they are published other books. AdiJapan January 28, 2009 3:59 (EET) But after that the books appeared in more than respectable publishing houses in Romania, as Eminescu, why was not reinstated article, even after someone tried to open a discussion of recovery? A more convincing argument brings Străinu who claims: 

Comentariu. Nu doresc sa ma exprim asupra notabilitatii dl. Cerin, insa din pacate "Carti selfpublished" nu e un argument pentru stergere - in Romania mai toate cartile sunt scoase pe banii autorilor.--Strainu (‫ )يتسسد‬27 ianuarie 2009 21:28 (EET)

• Comment. I do not wish to speak on notability of Mr.Cerin, but unfortunately "self-published books" is not an argument for deletion - in Romania most of the

67


SORIN CERIN – WIKIPEDIA books are published on the authors’ money.--Strainu (‫ )يتسسد‬January 27, 2009 9:28 p.m. (EET) It was natural to lie in further, that Adrian Dobroiu , alias AdiJapan, and to mislead the public with false allegations, through which specific, in slanderous way, that the newspaper Clujeanul, about which I talked in this book, would be affirmed that I have paid the critics. Clujeanul newspaper, not never said this. He said that I would not have sold a large number of books in an article published in 2004, and in that time I was in 2009. After the appearance from Clujeanul newspaper, which later went bankrupt, I have more published the Destiny trilogy with its three volumes. I appeared in many television shows and the number of books sold surpassed thousands copies, and we managed to prove it by evidence. When they saw that I can proove that I sold thousands copies, they changed the discussion saying that are not interested anymore about the number of books sold, but are interested of critics. When I demonstrated, that and the biggest critics of Romanian literature and philosophy have writing about me, they changed tactics, trying to not more intervene, but to keep the article deleted, precisely on reason of nonintervention. This is the style of Romanian Wikipedians who have intervened at deletion of the article Sorin Cerin. Everything is based on lies and disinformation in tactics of these Wikipedians! 

Şterge. În cazul lui Sorin Cerin notabilitatea îi poate veni din două direcţii: cărţile publicate şi controversa din presă. Cu cărţile sîntem lămuriţi: editurile care le-au publicat sînt din cele obscure, unde eventual autorii îşi plătesc publicarea, iar criticii cu autoritate au ignorat cărţile (există semne că Sorin Cerin chiar a plătit unii critici pentru a obţine cuvinte de laudă din partea lor, vezi articolul

68


SORIN CERIN – WIKIPEDIA din Clujeanul). Nu avem nici o idee în cîte exemplare s-au vîndut cărţile, ba mai mult, aflăm din presă că s-au vîndut foarte puţine, deci probabil n-a fost depăşit baremul orientativ de 5000 de exemplare cerut de criteriile de notabilitate pentru biografiile scriitorilor. În ce priveşte controversa, dacă acum cîţiva ani ziarele încă mai vorbeau despre Sorin Cerin (motiv pentru care atunci am susţinut păstrarea articolului), astăzi nu mai vorbeşte nimeni, deci se vede că a fost ceva trecător, iar Wikipedia nu se ocupă de ştiri decît în măsura în care acestea devin subiecte enciclopedice, adică rămîn în istorie. În final, consider că agresivitatea autopromovării, atît la Wikipedia cît şi în afară, nu este un argument de ştergere, ci doar o însuşire morală a persoanei, care nu ne priveşte. — AdiJapan 28 ianuarie 2009 03:59 (EET) • Delete. In the case of Sorin Cerin, his notability may come from two directions: books published and the controversy from press. With the books, we are enlightened: the publishers who published them are of the obscure, where eventual authors pay their publication, and critics with the authority have ignored the books (there are signs that Sorin Cerin even paid some critics to get words of praise from them. See article from Clujeanul). We have no idea in how many copies were sold books, moreover, we learn from newspapers that were sold very few, so probably never exceeded 5,000 copies required by notability criteria for the biographies of the writers. In what concerns controversy, if a few years ago, newspapers, still spoke about Sorin Cerin (reason for which, then I supported keeping Article), no one more speaks today, so you can see that was something passing, and Wikipedia is not concerned

69


SORIN CERIN â&#x20AC;&#x201C; WIKIPEDIA about news, only the extent that they become encyclopedic topics, ie remain in history. Finally, I believe that aggression self-promotion, both in and outside Wikipedia is not an argument for deletion, but only a moral attribute of a person who does not concern us. - AdiJapan January 28, 2009 3:59 (EET) In conclusion, this dubious character who hides behind the anonymity under the name of AdiJapan, on name Adrian Dobroiu, for fear that his lies and slanders, bring him years of imprisonment for libel and slander, he tell lies recalling the fact that newspapers would not more be written about me, or that a certain tabloid newspaper had said that I buy my critics, all these are just ordinary slander. Even press of investigations was set in motion by the lies and calumnies of those Wikipedians who have deleted Article Sorin Cerin. I refer here, to Napoca News Reporter Virtual, Agency media investigations, etc. All they have published a lot of articles about the lies of Romanian Wikipedians, who try to distort reality with any cost. After so many lies spoken by these Wikipedians, one more, not would more have no importance, and yet. This infamous character who sign AdiJapan, affirmed that in Clujeanul writes that I have paid critics. Nothing more false. Not even Clujeanul, which went bankrupt, and which claimed it was the most read newspaper in Cluj, has not written such a thing ever. Censorship and Disinformation. These are the basic criteria of Wikipedia. For my work, have signed reviews the most important literary critics and philosophers of Romania, university professors and academics. It reached so far as to brazenly lie that all these great personalities would have been paid by me! These despicable allegations about the culture of Romania, of those crooks Wikipedians, who let to understand that the system culture in Romania would be corrupt, from the level

70


SORIN CERIN – WIKIPEDIA of Romanian Academy and up to the academics who have wrote praising about my work. • Dacă nu mă înşel şi Luceafărul românesc în aceleaşi ape se scaldă. Noi nu sîntem critici literari. Nu putem să apreciem calitatea scrisului d-lui Cerin. De aceea ne trebuie surse solide pe care să ne putem bizui. — AdiJapan 28 ianuarie 2009 17:12 (EET) • If I am not wrong and 'Romanian Star', bathe in the same waters. We are not literary critics. We can not appreciate quality of writing of Mr. Cerin. Therefore we need solid sources that we can rely. AdiJapan January 28, 2009 5:12 p.m. (EET) At long last, they laments of the fact that would not be literary critic who to can appreciate the quality of my writing. But then when the most famous, Romanian critics and academics have written about me, why they not became interested about what those have said? Then was demanded, to not intervene nobody at discussion of the recovery of the article, as finally to be maintained deleting of article, on reason that would not be discussed at the topic. The reason for that was approved deleting Article Sorin Cerin from Romanian Wikipedia was: • Discuţie încheiată, rezultat: şterge. Practic nu există material independent, serios care să-i probeze notabilitatea, opera este ignorată de specialişti. Pînă acum nu sînt decît semne puternice de autopromovare iar Wikipedia nu este locul potrivit pentru acest lucru. – Laurap mesaj - 3 februarie 2009 11:37 (EET) • Discussion ended, result: delete. There are practically no independent material, seriously,

71


SORIN CERIN – WIKIPEDIA which would prove his notability, the work is ignored by specialists. Until now there are than strong signs of self-promotion and Wikipedia is not the place appropriate for this. - Laurap message February 3, 2009 11:37 (EET) How that individual Laura P., could says such a lie! When the largest and most renowned specialists in the field have written about my work? At a time after it was deleted the article, it was asked his reinstatement. Again, the most serious insults, on which no paper not them bear, me have been brought by individuals who have not no connection with philosophy or culture, being of profession, electricians, painters, plumbers, drivers, programmers and technicians in various fields. A student from Moldova who is hide in anonymity under the name Giku, asked that nobody to not intervene in the discussion of the page of recovery. It was brought a lot of data about appearences in the specialized press, about the great personalities who have written about my work. The result was deleting the article. Discuţie încheiată. Nu se mai discută de mult la obiect. Pagina rămâne ştearsă. —Andreidiscuţie 2 iunie 2009 22:16 (EEST) Discussion concluded. Not it more discuss of much to the object. Page stays deleted. Andrei discussion-June 2, 2009 10:16 p.m. (EEST) Unbelievable but true! Does not had to is be given a concrete answer, if it would be respected even the most elementary rules of Wikipedia? Can you affirm that keep deleted an article, just because you do not want to talk

72


SORIN CERIN – WIKIPEDIA about it, once what were brought a lot of arguments to be maintained? Precisely that thing, to upset:

Recuperarea a fost propusă la 14 mai 2009. Încheierea discuţiei este preconizată pentru 19 mai 2009. Recovering was proposed on 14 May 2009. End of discussion is scheduled for May 19, 2009. Justificare. A aparut in publicatii importante cum ar fi Oglinda literara numerele 87 88 89, Nordlitera,Luceafarul romanesc, Actualitatea canadiana si multe altele.Critici de prima mana au scris despre opera lui, mai ales universitarii Ion Dodu Balan si Adrian Dinu Rachieru.Este primvicepresedinte al Filialei Bucuresti a Ligii Scriitorilor si redactor sef al revistei de cultura Cetatea lui Bucur.Apare des in emisiuni de radio si televiziune.Nu a postat poze porno pe paginile unor administratori si nici nu a dorit prietenie "sincera" cu astfel de persoane.Este autorul unui serial publicat de curand intitulat Scandalul Wikipedia.Consideram ca merita cu prisosinta un articol. Justification. He appeared in major publications such as literary Mirror, numbers 87, 88, 89, Nordlitera, Romanian Morning star (Luceafarul romanesc), Canadian News, and more others. Many critics of firsthand have written about his work, especially academics Ion Dodu Balan, and Adrian Dinu Rachieru who is vice president of the Bucharest branch of the League of Writers and culture magazine editor in chief of The Citadel of Bucur. He appears frequently in programs of radio and television. There has posted porn pics on the pages of administrators and nor did not want friendship "honest" with such persons. He is the author of a serial recently published, entitled the Wikipedia Scandal. We believe that deserves abundantly an article.

73


SORIN CERIN – WIKIPEDIA

Vă rog să prezentaţi surse. Aşa pot şi eu să spun că tatăl meu a mers pe Marte şi să mă creadă toată lumea (am dat un exemplu stupid, dar nu contează). Numai bine! --Sebi B. discută 14 mai 2009 10:09 (EEST) Please show sources. So and I can also say that my dad went on Mars and everyone to me believe (I did a stupid example, but no matter). All the best! May 14, 2009 Sebi B. discuss 10:09 (EEST) Surse: http://www.oglindaliterara.ro/ Apar toate cele trei numere.Deschide numarul 88 la capitolul Meritocratie este critica profesorului Ion Dodu Balan iar in numarul 89 al profesorului Adrian Dinu Rachieru.Ion Dodu Balan mai apare pe agentia de stiri Napoca news,Luceafarul romanesc,Nordlitera si alte publicatii: http://www.napocanews.ro/2009/03/sorin-cerin-desprecreatia-sapientiala.html http://luceafarulromanesc.com/2009/04/11/prof-univ-dr-ion-dodu-balansorin-cerin-despre-creatia-sapientiala"/ http://www.nordlitera.ro/modules.php?name=News&file=a rticle&sid=2182 iar Adrian Dinu Rachieru este la adresa de mai sus a revistei Oglinda literara doar ca in numarul 89.Mai apare si in Luceafarul romanesc si Norlitera la urmatoarele adrese: http://www.nordlitera.ro/modules.php?name=News&file=a rticle&sid=2257 http://luceafarulromanesc.com/2009/05/13/adrian-dinu-rachieru-despresorin-cerin-"o-invitatie-la-meditatie"/ Sorin Cerin este redactor sef al revistei de cultura Cetatea lui Bucur http://cetatea-lui-bucur.com/ Prim-vicepresedinte al Ligii Scriitorilor Filiala Bucuresti http://liga-scriitorilorromani.com/liga-scriitorilor-romani/

74


SORIN CERIN â&#x20AC;&#x201C; WIKIPEDIA Mai sunt multi alti critici care au scris despre Sorin Cerin dar cred ca cei mai importanti sunt acesti specialisti cu multe carti de critica literara la activ recunoscuti de mediile academice. Amir (discuĹŁie) 14 mai 2009 14:37 (EEST)

Sources: http://www.oglindaliterara.ro/ Appear all the three numbers. Open number 88, at the chapter 'Meritocratie', is the critique of the Professor Ion Dodu Balan, and in number 89, of the Professor Adrian Dinu Rachieru. Professor Ion Dodu Balan more appears on the news agency, Napoca news, Romanian Morning Star (Luceafarul romanesc), Nordlitera and other publications: http://www.napocanews.ro/2009/03/sorin-cerin-desprecreatia-sapientiala.html http://luceafarul-romanesc.com/2009/04/11/prof-univ-drion-dodu-balan-sorin-cerin-despre-creatia-sapientiala"/ http://www.nordlitera.ro/modules.php?name=News&file=a rticle&sid=2182 Professor Adrian Dinu Rachieru is at the above address of the magazine Literary Mirror, only that in the number 89. More appears and in Romanian Morning Star (Luceafarul romanesc) and Norlitera at the following addresses: http://www.nordlitera.ro/modules.php?name=News&file=a rticle&sid=2257 http://luceafarul-romanesc.com/2009/05/13/adrian-dinurachieru-despre-sorin-cerin-" an-invitation-to-meditation "/ Sorin Cerin is chief editor of the magazine of culture The Citadel of Bucur, http://cetatea-lui-bucur.com/ Prim-vice president of the Bucharest branch of the League of Writers http://liga-scriitorilor-romani.com/liga-scriitorilor-romani/ There are many other critics who have written about Sorin Cerin but I think the most important are these specialists

75


SORIN CERIN â&#x20AC;&#x201C; WIKIPEDIA with many books of literary criticism, recognized by academia. Amir (talk) May 14, 2009 2:37 p.m. (EEST)

What is the truth about Sorin Cerin?

And now to make acquainted through the page on English Metapedia, which sees all the truth in other way, and observes that are great personalities of Romanian culture who have written about my work in prestigious publications:

Sorin Cerin From Metapedia Jump to: navigation, search Sorin Cerin (b. November 25 1963, Baia Mare, Romania) is an important Romanian philosopher and essayist, born named Hodorogea Sorin. Starting from 1987 he chose to

76


SORIN CERIN â&#x20AC;&#x201C; WIKIPEDIA change his family name with the name Cerin, by marrying Mariana Cerin. He motivated his action by the fact he was the step son of the man whose name he was bearing[1].

Biography He spent the biggest part of his childhood at the parish of his grandfather, an ortodox priest, parish situated in Sauca village, Satu Mare county. In one of his interviews [1]Cerin declared that the parish house was also the place of childhood for the Magyar poet KĂślcsey Ferencz, one of the most representative writers of Hungary. After having finished the highschool in Baia Mare he attended the courses of the Institute for Italian language and Culture from Bucharest. He actively participated in the Revolution of December 1989, having among the first who succeeded in entering the former Central Committee of the Communist Party. After the events of December he becomes editor for the political section of the daily newspaper Justice which belonged to the National Peasant Christian and Democratique Party.Due to the miners revolts which caused him troubles, he chose the exile and task refuge in the United States of America. After several years he come back to Romania and sattled down in Bucharest, meanwhile he missed for a certain period when he was on the australian continent as an international press correspondent for Australia.

Literary works First appearance In 1986 he made his debut with the poem intitled "Marine" published in the BTT(Office of Tourism for Youth) almanack, signing by the pseudonym Sorin Mara Angel,

77


SORIN CERIN – WIKIPEDIA under which, one year later, published an interview with the criticist Alexandru Piru in the magazine "Students Life". During that period,several composers created tunes for his poetry,such as Vasile Veselovski, Elly Roman and some others.

Publishing debut In 2003 he made his publishing debut with the novel Destiny.

Magazines He colaborated for the culture magazines Kogaion Review, L'etoile du Danube, Romanian Morning Star, The Echo, Literary Life, Cultural Bulletin, Literary Mirror, Literary Destiny from Canada,etc.In this magazines was published both fragments from his literary and philosophy works, interviews or many reviews from critics.

Criticism One of the most representative Romanian literary critic, Ion Dodu Balan, University Professor, D.Lit. considered that Sorin Cerin " Modern poet and prosiest, essays and philosophic study’s author on daring and ambitious themes like immortality, ephemerid and eternity, on death, naught, life, faith, spleen. Sorin Cerin has lately approached similar fundamental themes, in the genre of aphorisms, in the volumes: Revelations December 21, 2012, and Immortality. Creations that, through the language of literary theory, are part of the sapient creation, containing aphorisms, proverbs, maxims etc. which „sont les echos de l’experience”, that makes you wonder how such a young author can have such a vast and varied life experience, transfigured with talent in hundreds of copies on genre of wisdom.As to fairly 78


SORIN CERIN – WIKIPEDIA appreciate the sapient literature in this two volumes of Sorin Cerin, I find it necessary to specify, at all pedantically and tutoring, that the sapient creation aphorism is related if not perfectly synonymous, in certain cases to the proverb, maxim, thinking, words with hidden meaning, as they are … in the Romanian Language and Literature. Standing in front of such a creation, we owe it to establish some hues, to give the genre her place in history. The socalled sapient genre knows a long tradition in the universal literature, since Homer up to Marc Aurelius, Rochefoucauld, Baltasar Gracian, Schopenhauer and many others, while in Romanian literature since the chroniclers of the XVII and XVIII century, to Anton Pann, C. Negruzzi, Eminescu, Iorga, Ibrăileanu, L.Blaga, and G.Călinescu up to C.V. Tudor in the present times.The great critic and literary historical, Eugen Lovinescu, once expressed his opinion and underlined “the sapient aphoristic character”, as one of the characteristics that creates the originality of Romanian literature, finding its explanation in the nature of the Romanian people, as lovers of peerless proverbs.Even if he has lived a time abroad, Sorin Cerin has carried, as he tells us through his aphorisms, his home country in his heart, as the illustrious poet Octavian Goga said, „ wherever we go we are home because in the end all roads meet inside us”.In Sorin Cerin’s aphorisms, we discover his own experience of a fragile soul and a lucid mind, but also the Weltanschauung of his people, expressed through a concentrated and dense form.Philosophical, social, psychological and moral observations.Sorin Cerin is a “moralist” with a contemporary thinking and sensibility. Some of his aphorisms, which are concentrated just like energy in an atom, are real poems in one single verse. Many of his gnomic formulations are the expression of an ever-searching mind, of a penetrating, equilibrated way of thinking, based on the pertinent observation of the human being and of life, but also of rich bookish information.Hus,

79


SORIN CERIN – WIKIPEDIA he dears to define immortality as “moment’s eternity” and admits to “destiny’s freedom to admit his own death facing eternity”, “God’s moment of eternity which mirrors for eternity in Knowledge, thus becoming transient, thus Destiny which is the mirror imagine of immortality”.”Immortality is desolated only for those who do not love”, “immortality is the being’s play of light with Destiny, so both of them understand the importance of love”.Nevertheless, the gnomic, sapient literature is difficult to achieve, but Sorin Cerin has the resources to accomplish for the highest exigency. He has proved it in his ability to correlate The Absolute with Truth, Hope, Faith, Sin, Falsehood, Illusion, Vanity, Destiny, The Absurd, Happiness, etc.A good example of logic correlation of such notions and attributes of The Being and Existence, is offered by the Spleen aphorisms from the Revelations December 21, 2012 volume.Rich and varied in expression and content, the definitions, valued judgments on one of the most characteristics state of the Romanian soul, The Spleen, a notion hard to translate, as it is different from the Portuguese “saudode”, the Spanish “soledad”, the German “zeenzug”, the French “melancolie” and even the English “spleen”.Naturally, there is room for improving regarding this aspect, but what has been achieved until now is very good. Here are some examples which can be presumed to be „pars pro toto” for both of his books: „Through spleen we will always be slapped by the waves of Destiny which desire to separate immortality from the eternity of our tear”, „The spleen, is the one that throws aside an entire eternity for your eyes to be borne one day”, „The spleen is love’s freedom”, „The spleen is the fire that burns life as to prepare it for death”.(Fragments of the review published in the Literary Mirror (Oglinda Literara) no. 88, Napoca News March 26, 2009, Romanian North Star (Luceafarul Romanaesc), April 2009, and Literary Destinies (Destine Literare), Canada, April 2009))Adrian Dinu Rachieru,

80


SORIN CERIN – WIKIPEDIA University Professor, D.Lit. states:"...we may , of course, mention worth quoting, even memorable wordings. For example, Life is the "epos of the soal", future is defined as " the father of death".Finally, after leaving "the world of dust", we are entering the virtual space, into the "eternity of the moment"(which was given to us)(Fragments of the review published in the Literary Mirror (Oglinda Literara) no.89 and the Romanian North Star (Luceafarul Romanesc), May 2009..Ion Pachia Tatomirescu,University Professor, D.Lit states:"a volume of aphorisms, Revelations - December 21, 2012, mainly paradoxes, saving themselves through a “rainbow” of thirty six “theme colors“ – his own rainbow – as a flag dangling in the sky, in the sight of the Being ( taking into account Platon’s acceptation on the collocation, from Phaedrus, 248-b), or from Her glimpsing edge, for the author, at the same time poet, novelist and sophist, “the father of coaxialism”, lirosoph, as Vl. Streinu would have named him (during the period of researching Lucian Blaga’s works), knows how to exercise thereupon catharsis on the horizon arch of the metaphorical knowledge from the complementarily of the old, eternal Field of Truth " or of the sixth cover of the Revelation… volume, written by Sorin Cerin, we take notice of fundamental presentation signed by the poet and literary critic Al. Florin Ţene: «Sorin Cerin’s reflection are thinkings, aphorisms or apothegms, ordered by theme and alphabetically, having philosophical essence, on which the writer leans on like on a balcony placed above the world to see the immediate, through the field glass turned to himself, and with the help of wisdom to discover the vocation of distance. This book’s author’s meditation embraces reflections that open the way towards the philosophy’s deeps, expressed through a précis and beautiful style, which is unseparated from perfection and the power of interpreting the thought that he expresses. As a wise man once said, Philosophy exists where an object is neither a

81


SORIN CERIN – WIKIPEDIA thing, nor an event, but an idea. ».The paradox condensing of Sorin Cerin’s aphorisms in a “rainbow” of thirty six “theme colors“– as I said above – tried to give the “sacred date” of 21 December 2012: the absolute («Human’s absolute is only his God»), the absurd («The absurd of the Creation is the World borne to die »), the truth («The Truth is the melted snow of Knowledge, from which the illusion of light will rise»), the recollection («The recollection is the tear of Destiny »), knowledge («Knowledge is limited to not have limits »), the word («The word is the fundament of the pace made by God with Himself, realizing it is the lack of nought: the spleen of nought»), destiny («Destiny is the trace left by God’s thought in our soul’s world »), vanity («Vanity revives only at the maternity of the dream of life »), Spleen («Within the spleen sits the entire essence of the world»), Supreme Divinity / God («God cannot be missing from the soul of the one who loves, as Love is God Itself »), existence («Existence feeds on death to give birth to life »), happiness («Happiness is the Fata Morgana of this world »), the being («The being and the non-being are the two ways known of God, from an infinite number of ways »), philosophy («Philosophy is the perfection of the beauty of the human spirit towards existence»), beauty («Beauty is the open gate towards the heaven’s graces»), thought («The thought has given birth to the world »), giftedness («Giftedness is the flower which grows only when sprinkled with the water of perfection») / genius («The genius understands that the world’s only beauty is love»), mistake («The mistake can never make a mistake»), chaos («Chaos is the meaning of the being towards the perfection of non-being»), illusion («The illusion is the essence of being oneself again in the nought»), infinity («Infinity is the guard of the entire existence»), instinct («The instinct is when the non-being senses the being »), love («Love is the only overture of fulfilling from the symphony of absurd»), light («Light is the great revelation

82


SORIN CERIN – WIKIPEDIA of God towards Himself»), death («Death cannot die»), the eye / eyes («Behind the eyes the soul lie »), politics («The trash of humanity, finds his own place: they are rich!»), evilness («Evilness is the basis size of the humanity, in the name of good or love»), religion («Religion is indoctrinated hope»), Satan («Satan is the greatest way leader for mankind»), suicide («Society is the structure of collective suicide most often unconsciously or rarely consciously»), hope («Hope is the closest partner»), time (« Time receives death, making Destiny a recollection»), life («Life is the shipwreck of time on the land of death»), future of mankind and 21 December 2012 («Future is God’s agreement with life» / «Starting with 12 December 2012 you will realize that death is eternal life cleaned of the dirt of this world»), and the dream («he dream is the fulfilling of the nonsense »).(Fragments from the review published in The Forbidden Zone (Zona Interzisă) from August 30, 2009 and Nordlitera September 2009)

Philosophical works In the book The Coaxialism, published in 2007 Cerin established the principles of the coaxialism[1],then publish more books which develop these principles.

Coaxialism From Metapedia Jump to: navigation, search Coaxialism expression proposed and advocated by Sorin Cerin in his book The coaxialism about a philosophical system which relies on the fact that any truth that is not absolute truth is not in fact truth, but lie. It claims that

83


SORIN CERIN â&#x20AC;&#x201C; WIKIPEDIA man's life is a lie, a fake and once man does not know the absolute truth, he doesn't know absolute knowledge either, and any other type of knowledge is a non-knowledge. One of the principles of coaxialism claims that any philosopher that claims to tell the truth is lying, as there is only one truth namely the absolute truth and any other truth even if it is a piece of the absolute truth, is another truth,so a lie. Coaxialism implicitly claims the uniqueness of absolute truth. In coaxialism every creating factor, represents a number for all the other creating factors, but also a word that defines the number in question, a semantic meaning that constitutes the "Universal Pure Language" constitute the " Unique Expression" of the "Universal Conscience". Once everything is defined through reference to the infinite continuum that is continuously ascending due to the logical function that appeared together with the lack of symptoms and to tangential characteristic, generating the first parallelism and with it the coaxiological truth. If in the phenomenology of Husserl the logic of man becomes a conscience of the "Universal Language" to Cerin this is a simple logic of man and any case not the coaxiological logic, because the logic of man is based on knowledge and knowledge is based in its turn is a simple matrix word in the infinity of such words of the "Universal Pure Language", that viewed as uniqueness, as a whole, determines the Unique Expression of the Universal and from here the unique truth that cannot be fragmented. Cerin claims that when the characteristics of the infinite continuum were determined eternally and of course infinitelly, the qulity the negative banchmarck has is that of annulling the lack of symptoms and the continuum that becomes the infinite continuum as an eternal continuity towards a new and eternal "Universal Pure Language." Thus, the "Universal Pure Language" defined as finite is made through the tangential characteristic through the

84


SORIN CERIN – WIKIPEDIA union due to the tangential characteristic of the lack of symptoms as first characteristic of the infinite continuum with the structuration of this infinite continuum also defined through the "Universal Pure Language" from which is receives the continuity valences, precisely because of the tangential characteristic that unites this structuration of the function concerning the lack of symptoms that will give it the continuity impulse. Henrieta Anisoara Serban PhD, Researcher, Institute of Political Science and International Relations of the Romanian Academy consider about the book intitled The coaxialism:"This book represents an audacious contribution to contemporary philosophy. Not a mere synthesis, the volume brings to the fore a original vision concerning the truth (and the illusion), the absolut and the life, into the philosophical conversation of humanity. “What else are we, but a mad dream of an angel, taken up with himself, lost somewhere within the hierarcy of numerology?” (p.5), asks the author, triggering a captivating odyssey, with an opening towards the philosophy of conscience, contextualism and mind philosophy, that is relevant for the critique of the reprezentationalism and postmodernism. Coaxialism is structured in 11 chapters. They may be interpreted in triads. Therefore, the first three chapters could stand as an introduction to the thematic realm of coaxiology. The first chapter is concerned with “The purpose, the hirarchy, the birth of numerology and of the Primordial Factor ONE”, the second chapter treats “The Instinct, the Matrix, the Order and Disorder, the Dogma”, and the third chapter “The State of the fact, the Opened Knowledge and the Closed Knowledge, the Coaxialism and the Coaxiology”. Then, the next triad would be constituted by the interpretation of three aspects related to human exemplarity, via the chapters entitled “The Print and the Karmic Print, the Geniality”, “Love or the individual

85


SORIN CERIN – WIKIPEDIA Conscience of the Human Being” and “Consciousness or the knowledge in Coaxiology”. And, the last triad, say, of a semantical and hermeneutical nature, approaches “Reflections on philosophy, the Alien within the Being, the Dimension of Life”, “The Semantical Coaxiology” and “The Semantical Truth, the Semantical Knowledge, the Semantical Mirror and the Reason of Creation”. The tenth chapter, named “Semantical Ontology, Neoontology, and Coaxiology, the Semantical Structuring of Our Matrix”, capitalizes on the ideas from the preceeding philosophical architecture. Eventually, the last chapter offers specific mathematical moddels of the ideas and concepts that are exposed within the book, along with the relationships among them. In a Schopenhauerian, Nietzschean and Wittgensteinian architectonics of the philosophical ideas, the author states the principles of what he labels as the “coaxialism”: 

 

1. The only true philosophy is the one accepting that Man does neither know the Truth, and implicitly, nor philosophy, 2. Man shall never neither know the Absolute Truth nor the Absolute Knowledge, for his entire existence is based on the Illusion of Life, 3. Any philosophical system or philosopher pretending that he or she speaks the Truth is a liar, 4. The Coaxialism is, by excellence, a philosophy that does NOT pretend that it speaks the Truth, yet accepting certain applications sustaining the reference of the Illusion of Life to the Truth, 5. The Essence of the Truth consists in its reflection in the Elements appeared before it, as there are the elements of the Opened Knowledge deriving from the Current Situation,

86


SORIN CERIN – WIKIPEDIA 

 

6. The Coaxialism accepts the operations with the opposites of the opposites of the Existence, with or without a compulsory reference to such opposites, determining the coaxiology, 7. Each Antithetical has, to the Infinity, another Antithetical, which is identical to it, 8. The farther is an Antithetical situated, that is the more opposites are intercalated (between itself and its Antithetical), the more accentuated the similarities, and the less opposites are intercalated between the two Elements, the more accentuated the dissimilarities, 9. As well as we can conceive Universes without a corresponding substrate into the Existence, we can conceive Knowledge without a corresponding substrate into the essence, that is, without a subject, 10. The Factor is going to be always the opposite of the infinity to which it would relate as a finite quantity, the same way as the Knowledge relates to the lack of knowledge, and Life, to Death.

Within a Coaxial perspective, the Factor shall be an equivalent to God, the Unique Creator, and yet Aleatory in relationship with its worlds 11. Within the Worlds of each Creator, unique and Aleatory Factor are to be reflected all the other Creators, all the unique and Aleatory Factors, as numbers, starting from ONE, that is the Primordial Factor, all the way to the Infinite minus ONE Factors of Creation, all Unique and Aleatory. (p.5-7) Certainly, someone may ask how is such a unitary cuantics going to be sustained? But to rise seriously such a question would mean to miss the point that here we have mathematical metaphors, suggestive models, and not a calculus leading to the Metaphysical Truth (which would at the same time contradict the very coaxiological principles). The bounty of capital letters and underlining in the text speak volumes of

87


SORIN CERIN – WIKIPEDIA the American experience of the author, emphasising as well, with a certain irony, the endeavour to capture meaning, the thirst for absolute, for perfection, for the Truth and for the pure idea, central to all philosophies. Thus, given the following quote, I can at once offer exemplification for the above observation and clarify a column-idea of this intriguing work: “Coaxiology is a philosophy capable of determining in depth the importance of the Factor (…) – which is also a number, I have to note, among other aspects it provided. It is produced by the Essence of an Element of the Matrix Status Quo, or by the Instinct. (…) The Factor is going to be the demiurge who, via his own capacity of consciousness should include in himself always new and newer Elements of the Closed Knowledge, also assessing, though, without knowing them into detail, Elements of the Opened Knowledge. (…) Man is such a Factor despite the fact that he is situated hierarchically much lower in comparison to the Great Creators.” (p.51-2) The author explains the coaxial (and eventually, structuralist) manner to investigate the world, as a paradoxical mix of good and evil, divine and demonic, humane and rational, a mix giving birth to the Illusion of Life and being sustained, grace of a feed-back, precisely by this Illusion of Life. (P.53 sq.) “Don’t you know that only in the lakes with muddy bottom the water-lily blossom?” was asking, the 20th century Romanian philosopher, Lucian Blaga, rhetorically, and already “coaxial”. The philosophical poetry of Mihai Eminescu is consecrated to the illusion of life. It reflects, as an illustration, in the poem “Floare albastr?” (“Blue Flower”, a Romantic motive, and yet, a coaxial motive, that appears within the German literature, at Novalis, or at Leopardi) the paradoxical marriage of the infinite with the wishes. This is a metaphor for the paradoxical marriage between the philosophical

88


SORIN CERIN – WIKIPEDIA Knowledge, aiming at the absolute and the terrestrial Knowledge, through love, afflicting human’s heart, as a creative factor, stimulated by affection. As well as in his literature, Sorin Cerin accomplishes to express himself capitalizing at once the universal philosophy and on the great Romanian philosophical successes. For example, as she turns the pages of the book, the reader may have glimpses of Schopenhauer’s philosophy – let us recall that the human being, as a knowing subject, knows himself as a subject, endowed with a will and that he annot become pure subject of knowledge unless his will vanishes, in order to eliminate the reference to what one can wish in relationship with the knowledge, since the representation is maimed by desire (The World as Will and Representation). The book sends to Nietzsche’s philosophy – see for instance the idea that “The apparent world is the only True one; the ‘real’ world is sheer lie”, from The Twilight of the Idols, ch. 3, aphorism 2. A more sensitive reader would find analogies with the philosophy of Emil Cioran, in The Trouble with Being Born. Coaxialism may recall Wittgenstein II in that philosophy represents the (re)organisation of what we have always known, while language is to be considered an “activity”, a “game” framed into certain “forms of life”, a summation of different phenomena, maybe related to one another, but in very different manners. As for the “Truth” one may associate the following suggestive line from the Philosophical Investigations, Oxford, 1953, 9, § 68: the strength of the thread does not rely in the fact that each fibre goes from end to end but in the overlapping of many fibres. At the same time, the idea of a creative factor “struggling” with the world to draw forth only partial and paradoxical Truths has from the very beginning strong echoes with the philosophy of mystery, as it appears within the work of Lucian Blaga. A similar analogy may be made

89


SORIN CERIN – WIKIPEDIA with the figure of the “ironist” (proposed by Richard Rorty), at her turn, “struggling” with the world, in order to educate herself into the various vocabularies (read “parallel cultural realities”). The comparison with Blaga does not stop here, the researcher connoisseur identifying avenues of investigation towards the “Luciferic” versus “Paradisiac” Knowledge dichotomy, in analogy with the closed – opened Knowledge, with the Matrix, with the creative factor, etc. The work is also remarkable given its distinct literary qualities, the intriguing specific philosophical language developed in close relationship to the literary print....”

Wisdom Collection Publishing House

and

Eminescu

One of the most prestigious and selective Romanian publishing house Eminescu in the Library of Philosophy[2] published in autumn 2009 its entire sapiantial works including all volumes of aphorisms published before and other volumes that have not seen the light to that date. Romanian academician Gheorghe Vlăduţescu,University Professor,D.Phil.,philosopher, one of the biggest romanian celebrity in the philosophy of culture and humanism believes about sapiential works of Sorin Cerin in Wisdom collection:” Sapiential literature has a history perhaps as old writing itself. Not only in the Middle Ancient, but in ancient Greece "wise men" were chosen as apoftegmatic (sententiar) constitute, easily memorable, to do, which is traditionally called the ancient Greeks, Paideia, education of the soul for one's training.And in Romanian culture is rich tradition.Mr.Sorin Cerin is part of it doing a remarkable work of all. Quotes - focuses his reflections of life and cultural experience and its overflow the shares of others. All those who will open this book of teaching, like

90


SORIN CERIN – WIKIPEDIA any good book, it will reward them by participation in wisdom, good thought of reading them.”This consideration about cerinian sapiential works appeared in:Literary Destiny from Canadapages 26 şi 27, nr.8, December 2009,Oglinda literară(Literary Mirror) nr.97, January 2010, page 5296 The Bucharest prestigious publishing house recently released book entitled: Collection of Wisdom by Sorin Cerin. Find it on the cover of the following:” It is a reference edition of the cerinian sapiential work. 7012 totaling aphorisms. Appear for the first time works of aphorisms: The book of wisdom,The book of passion , The book of illusions and reality and revised editions: The book of revelations , The book of immortalityThe book of the dead .” Reviews and events in the press: Romanian Chronicle:- More than a "Wisdom collection"[7][8]Altermedia Romania – Wisdom collection by Sorin Cerin.[9]

Famous thoughts 

   

The soul mate is what we aspire to and like to understand about us, is what we deem to be perfection, purity and endless regarding our own being. The Death's Field is the mirror which allows us the knowledge of the world we living in. How would this world be if there was not God? The answer is simple: it would become itself God. Man's life is knowledge and that's all. If the Man didn't knew life he didn't exist. Where do we people go if not towards the perfection of our own illusion?

91


SORIN CERIN – WIKIPEDIA

Published books Aphorisms and maxims       

Wisdom Collection(2009) The book of wisdom (2009) The book of passion(2009) The book of illusions and reality(2009) The book of the dead (2009) The book of immortality (2009) The book of revelations (2008)

Fiction   

The origin of God, (2006) Destiny Trilogy (2004) composed of the volumes Psycho, Apocalypse and Exodus. Destiny, (2003)

Philosophy      

Love (2008) The coaxialism, (2007) Death,naught,unnaught,life and Bilderberg Group (2007) The conception state in coaxiological phenomenology (2007) The Antichrist,being and love (2007) The coaxiological logic (2007)

Poetry 92


SORIN CERIN – WIKIPEDIA 

Poems of Love (2009)

Critical references 

  

  

Acad. Gheorghe VLĂDUŢESCU - Sapiential works to Sorin Cerin in Wisdom Collection: Literary Destiny from Canada,Oglinda literară(Literary Mirror) nr.97, January 2010, page 5296 [10] Zona interzisa(Forbidden Zone)[11] ION DODU BALAN: About Sapiential Creation [12][13][14][15][16][17] Adrian DINU RACHIERU: Invitation to meditation [18][19] Ion PACHIA TATOMIRESCU:Revelations aphorisms of the sacred Dynic on December 21, 2012* beneath the sky of Sorin Cerin[20][21] Al Florin TENE: Sorin Cerin, philosopher of the metaphor and poet of the word [22][23] Henrieta Anisoara SERBAN,The Coaxialism book review[24] Elisabeta Iosif,Mircea Alexandru Pop[25]

Video images with Sorin Cerin  

Sorin Cerin on You Tube. Television Interviews, books launching and many more Quotes by Sorin Cerin on Dailymotion

Note Great Quotes 

Cerin's great quotes 93


SORIN CERIN – WIKIPEDIA          

Quotes by Sorin Cerin on quotes potato Great Quotes from Gaia Community Quotes Daddy Cerin's life quotes Cerin's right words Cerin's quotes Golden Thoughts Quotes Quotes summit Cerin's adages in Romanian

Related links   

KOGAION REVIEW Online Works Poems in romanian by Sorin Cerin

Wikipedia censorship and total interdiction Sorin Cerin is censored without any scruples on Wikipedia so called the free encyclopedia.After three years the Romanian article about Sorin Cerin have been deleted. First of all his article in English was deleted for notability reasons, at some Romanian users' request.The same article was reinstated shortly by a group of American stating that the writer would have certain notability due to his publications in the national press.[25] The same group of Romanian users insistently require to delete the article again, lying, because newspapers as Ziua (The Day), Romania Libera (Free Romania), Cronica Romana (Romanian Chronicles)or others wouldn't be be national daily newspapers but just unimportant newspapers. [26]

94


SORIN CERIN â&#x20AC;&#x201C; WIKIPEDIA The same scenario was also played in case of the article from Romanian Wikipedia.That lake of notability was invoked, specifying that:"Practically there is no independent,serious material which proves his notability, his literary work is ignored by specialists.", although his publications in the press were more than relevant.The one who insistently requested the article to be wiped is Bogdan Stancescu, by his user name Gutza. Sorin Cerin wrote a series of articles intitled:The Wikipedia Scandal,in which he describes certain disorders of this encyclopedia.Certain users bring relevant data concerning the critics for the writer's literary works from authorities of contemporary literature critique, such Ion Dodu Balan which places him next to the highest peaks of the sapiential literature worldwide, mentioning Homer or Arthur Schopenhauer.All these critics appeared in imposing magazines of our national, but also international cultural spectrum. Several users require to reinstate the article. Some other users address insulting words to the writer, one of them asks that the reinstatement shouldn't be put in discussion.A certain Andrei Stroe decides to mantain the article deleted because :"It's a longtime since the discussion is no more to the point.The page will remain deleted"Hallucinating reason which seems unreal,but it's happening at the Romanian Wikipedia.Hasn't the discussion keept close to the subject until that time?Having brought concrete data the writer's notability by some users didn't mean that the discussion was keeping close to the subject?A well-known news agency from Cluj Napoca, entitled Napoca News published the article with the title: Wikipedia from Romania, stuck in censorship and incompetence,[27] signed by George Bara, where the incompetence of this encyclopedia is mentioned, which removed Sorin Cerin about whom an authority as the critic Ion Dodu Balan wrote more than elogiously.Other hallucinating speeches appear also with other users such as Adi Japan, physicist as

95


SORIN CERIN – WIKIPEDIA profession, without studies in the literary field who affords to state about an authority as Ion Dodu Balan:"Now a question is imposed whether Ion Dodu Balan can speak on behalf of the literary critics. The writer is threatened with the final interdiction on the free encyclopedia Wikipedia by this AdiJapan.Finally, he decides to exile alone, stating that:"I just wanted to know if you are a serious and objective encyclopedia.Now, that I am clarified what it actually is, I'm telling you with an inherent feeling of nausea that I don't need any right from your side to be allowed to have access on Wikipedia since I don't want to have such an access from now on, ever.The fact that I was forbidden on Wikipedia is for me a reason to be proud.Who is interested to study about me will be free to do it on some other encyclopedias." ” Romanian wikipedians user Alex F asked on 12 June 2009 excluding Sorin Cerin. Romanian user AdiJapan concludes on 15 June 2009:” It seems that neither Mr. Sorin Cerin has nothing against the ban and the fact that access to Romanian Wikipedia causes him nausea. He says he is a pride for him to be denied access. So it is ... Consensus, at least now, is to implement the ban. " On 24 June 2009 the same user AdiJapan decide:” Conclusion. I think enough time has passed and who had some object could do so. We conclude the discussion: To Sorin Cerin take up for an unlimited period, the right to participate in Wikipedia, in the discussions, articles and any other pages, or any other subject.. Any user may cancel immediately any change which can be attributed clearly Sorin Cerin's. Sorin Cerin is prohibited without a time limit on the Wikipedia free encyclopedia. He becomes the third person in Romanian Wikipedia history which receive ban after the user Irismaister and the University Professor Andy Z Lehrer a prestigious scientist in entomology from University of Tel Aviv, Israel.

96


SORIN CERIN â&#x20AC;&#x201C; WIKIPEDIA How is seen Wikipedia of the encyclopedia Metapedia: Wikipedia is a far-left and Judeocentric, multilingual wiki project, censured by an internal bureaucracy of tribal editing clans to conform to a largely neo-Marxist and Zionist viewpoint.[1] While the sheer multitude of articles means that some pieces fall outside of this paradigm, where it matters most Jewish ethnocentrism is enforced. The project was founded in 2001 by Jimmy Wales and Larry Sanger, with money obtained through the Bomis pornography ring.[2][3] At present Wikipedia has around 16 million articles in 253 languages. While the Wikimedia Foundation which owns the project is based in San Francisco, California, the main Wikipedia servers are in Florida, with additional ones in Amsterdam and Seoul. The personal philosophy of its founders emerged from a supposedly "libertarian" college student worldview of Randâ&#x153;Ą and Hayek. As with free-market fanaticism in real life, this ideology contained within it, the seeds of Wikipedia's own undermining. Drawn by the desire to control the flow of information transmitted to the masses, various editors of Marxist and Zionist political persuasions, were able to secure for themselves administrative positions, through persistance and playing the community game tactfully.[1] They proceded to organise themselves into bureucratic clan groups, which come together to manipulate articles with their own bias agenda and de facto run the asylum over at the madhouse.[1] While many objectionable forms of propaganda, utilising emotions and epithets exist in Wikipedia; such as promotion of so-called "global warming", the homosexual agenda, branding unpopular scenarios "conspiracy

97


SORIN CERIN â&#x20AC;&#x201C; WIKIPEDIA theories", previously dubbing eugenics "pseudoscience" and so on. The most insidious and vulgar form of bias is its toleration of hatred against the European race, its culture and history, including demonisation of political groups who work for its social and economic interests. Thus Metapedia has taken on the metapolitical struggle and is well on the way to surpassing the compromised project. ď&#x201A;ˇ

Jimbo Wales' modus operandi The bias that exists on wikipedia is the personal bias of Jimbo Wales, which is a pathologically strong bias of authoritarianism, collectivism, and subjectivism. Jimbo Wales has promoted like-minded people to high ranks, such that they can enforce Jimbo's bias for him and thus allow Jimbo himself to appear blameless. Some of the most prominent like-minded people that Jimbo has promoted to high ranks include David Gerard, Kelly Martin, and Rebecca/Ambi (it is notable that David Gerard is also a bureaucrat on irrationalwiki). Some prominent mid-ranking members (admins/sysops) that enforce Jimbo's bias include JzG and Ryulong. Many of the admins that enforce the bias that is shared by Jimbo and themselves are quite open about their conspiracy with eachother, and they find their great collective abuse of power humorous. -They call themselves 'rouge admins', and 'the cabal', and have the slogan 'all hail Jimbo Wales' (believe it or not, this is not made-up).

Recent crisis From its establishing in 2001 up to 2004, in its early rather progressive time, Wikipedia appeared to be a promissive 98


SORIN CERIN â&#x20AC;&#x201C; WIKIPEDIA multilingual project of the open free encyclopedia on internet, and its main problem then were the unregistered vandals. From 2005 till now it entered in another regressive phase of leftist domination, internal conflicts and increasing anarchy, where its main problem became an aggressive internal army of the ignorant liberal-leftist administrators now promoting: blocking all academic specialists, a false 'neutrality' but left ideological censure, bureaucratic demagogy and destructive hypocrisy, falsified blurring and elimination of taboo-topics by dominating clans and outvoting, and other dishonest deviations. Especially nations with weak democratic traditions, e.g. in Russia and Balkans, continuously and obviously misuse the "NPOV" slogan for persecuting users with other views, and from other nations. For nations with not so weak "democratic" tradition, like English or Dutch, exactly the same happens in a more subtle (hidden) way, but probably even more aggressively. This all provoked the recent forkings of separated Chinese, Russian, Swedish, Philippine and other increasing wikis. Due to such trends E. Goldman, T. Claburn and others prognosticated Wikipedia's blocking and its complete disaster at the end of 2010, but recent events suggest this was even too optimistic. From spring 2007, Wikipedia's growth was slower, number of newer articles diminished, and also it entered in a major financial crisis partly patched by donations. Moreover from mid September 2007, the fanatic administrative erasors attacked just the main Wikipedia's leadership: Then within Wikipedia erupted so far the strongest collision of really neutral inclusionists and radical leftist 'erasors', suggesting its accelerating disaster in 2009 or even earlier - or at least an immediate forking of the main Wikipedia in two parallel English variants of the inclusionist' and left erasors' Wikipedias.

Wikipedian viewpoints 99


SORIN CERIN â&#x20AC;&#x201C; WIKIPEDIA The next critical review of the ethics and sociology of 'Wikipedians' is founded on dozen similar texts accross the internet (cited down), completed by experiences in twenty Wikipedias on different European languages. The famous 'neutral' point of view (NPOV), i.e. an approximative centrist political position, was at least partly applied in early Wikipedia of 2001-2004. Then from 2005, there increased an evident internal aggression of liberal-leftists that so became now the majority of Wikipedian administrators, and so the subentire Wikipedia then shifted leftwards. Recently these ones gradually directed this initial 'NPOV' toward a real and majoritary LPOV i.e. Leftist Point of View, that now became a sacrosanct dogma of nearly all Wikipedias. Therefore many articles that disagreed with this leftist POV gradually were deformed and falsified; other articles on undesirable topics and persons by their organised and diriged upvotings (or without any confirmation) recently are widely erased and eliminated i.e. they became falsely 'unexisting' ones in such left-oriented Wikipedia. Actually at beginning of 2008, about a quarter of Wikipedian articles are yet evidently leftist, and also the rest ones are gradually in the way to became so; this increasing leftism is now especially evident in English, German, Russian, Croatian, Hungarian and in some other Wikipedias.

Despotic red admins Pro-communist admins censure content and attempted to hound non-red contributors off the site. For difference of other serious wiki-cyclopedias out of Wikipedia, the main Wikipedian writers are inexpert

100


SORIN CERIN – WIKIPEDIA amateurs, ambitious dilettantes, failed students and eternal 'undergraduates'; the true academic experts there became rare and mostly blocked and eliminated by jealous incompetent administrators of liberal-leftist orientation. Instead of a serious education in collegial and constructive democracy of professional schools lead by excellent intellectuals and academic experts, these new fanaticized 'Wikipedians' are mostly formed by instant training of a passionate street demagogy in discussion forums lead by half-trained amateurs and controversial mediocrities. Their most aggressive administrators are some arrogant dilettantes violently imposing in Wikipedias their false leftist dogmas and primitive popcult prejudices. Of course, such incompetence of some dominating 'Wikipedians' and chiefly of leftist admins, resulted in a suspect quality and low verifiability in many Wikipedian texts. The average naive readers of Wikipedia accept them as the largest free database on internet (as it was in start), but now it is converted to a true leftist 'Bible' for brainwashing the public views toward the imposed left-liberalist dogmas.

Maximal three "reverts" in 24 hours rule Wikipedia administrators work with a primitive, but very effective rule. An editor is allowed to edit an article maximal 3 times in 24 hours consecutively. Lefitst administrators work typically in groups, while nationally minded editors work as individuals. The rule is based on that. How does this work?    

Editor edits an article Leftist editor #1 reverses (with brazen commentary) Editor re-edits the above article Leftist editor #1 reverses (with brazen commentary)

101


SORIN CERIN – WIKIPEDIA   

Editor edits the above article Leftist editor #2 reverses (with brazen commentary) If Editor now tries to re-edit, he will be locked for at least 24 hours as a "punishment"

With the above method articles, typically handling Jews, Holocau$t, Communist and similar subjects are unchangeable for normal editors; leftist editors make them unmodifiable. A "revert" in the context of this rule means any edit (or administrative action) that reverses the actions of other editors, in whole or in part. It can involve as little as one word. A series of consecutive saved revert edits by one user with no intervening edits by another user counts as one revert.

Juristic part If an editor feels, he is handled incorrectly, he can start a kind of juristic process. That sounds very correct and "democratic". How does that look in reality? 

  

To enter a new process is a horror. They modify the procedure to enter a new process frequently enough to discourage normal editors to do that. Judges are for example 16-year-old editors from Singapore, or similarly experienced persons. Judges typically convict non-leftist persons, and do not convict leftist editors, no matter what they did. Process writings are deleted as leftist admins please. Only processes, that they liked, remain filed, others are immediately deleted without a chance to recreate them.

102


SORIN CERIN – WIKIPEDIA For example, in the English Wikipedia they convicted editors because they wrote the German names of German villages annexed by the Polish state onto maps and into articles: [1]

Forbidden names, disabled links Wikipedia allows leftist administrators to forbid certain titles. For example, they forbid titles like “Jewish World Conspiration” and the like. It also allows to forbid links to certain web pages, leftist do not like. For example Stormfront or Jew Watch are such pages.

Wikipedia's incompetence 

Each literate intellectual can easily control Wikipedia's incompetence, by testing texts on next 3 topics well known to him: on his narrow homeland, on proper language and of his special job. This Wikipedia's test is often bad: 1/4 or more texts are false or stupidly inverse - or with general uninforming phrases only. Britannica vs. Wikipedia: both are on subequal level only in easily copyable general topics - but in specialized details, Britannica has mostly acceptable or lacking data, and Wikipedia is often false in many details. Among compared European Wikipedias, the worst and most dogmatic (strong leftist & anti-elitist) are English and Russian Wikis; the best, most democratic and expertised are French and Bulgarian Wikis. The other wikis are mostly in-between. If any academic intellectual or expert in a matter tries to correct evident errors in Wikipedia, the most

103


SORIN CERIN â&#x20AC;&#x201C; WIKIPEDIA frequent result is that an ignorant or malicious leftist administrator will reject the correction and return text to its prior stupid form. Additionally, most new articles that are contributed by true experts are usually massacred, inverted, or eliminated by leftist admins. Conversely, ignorant or amateur can persist for years so long as they conform to the prevailing Wikipedian dogma. This being said, Wikipedia also has a wealth of knowledge previously unavailable. It also provides this information in a easy to view manner, along with reasonable veracity. Many website, such as Metapedia, have copied this model.

Experts on exiting Wikipedia Below are the informative professional critics of some topnotch experts who have recently left en.Wikipedia (notes from their User sites): ď&#x201A;ˇ

User:Bertrand_Meyer - "Please do not believe anything you see on Wikipedia articles. If you are tempted to, please try the following experiment for a few weeks: write on an important subject that you know and care about; write your best, making sure to apply the strictest standards of scholarship and objectivity. Don't spend too much time on it, but just do it right. Then wait a little. You'll understand". See also User_talk:Bertrand_Meyer, he said the core of the problem was the fear of selfpromotion: " (...) Such is the fear of bias and selfpromotion that people will shoot you down not for what you write but for who you are. While

104


SORIN CERIN – WIKIPEDIA

understandable, this fear leads to a gut-level antielitist attitude which I find regrettable." User:LPFR - "I stop any further collaboration with WP. It is worthless to write anything if any lowlevel knowledge and high-ego person will "correct" your writings. I think that WP is doomed to represent the "mean-street-knowledge" level. I was puzzled reading the scientific level of serious wikipedians (as project members). You seldom or never found University teachers or retired academic members. The best you found are engineers or thesis students. Of course, you do not need to be old or have academic titles to know things, but it helps. I now understand why there are so few university teachers and experienced people. Last edits in this article washed out my last wishes to be useful." User:Ste. Anne - "This is not (and likely never will be) an encyclopedia. It is more like the large filing cabinet stuffed with clippings, half finished projects, notes, the travel pamphlet collection, manuals for obsolete software and long discarded small appliances, and odd photos etc. that sits in my den and that I will sort through someday". Concludes with reference to (article|Discourse on holiness#Appreciation of the teachings|casting pearls before swine).

Totalitarian segregation For impose its falsified “neutral verity” (i.e. leftist dogmas) to readers, the deviating Wikipedia now applied the most extreme and dishonest totalitarian methods: blocking all other undesired viewpoints as false “spam”. This new wikidogmatism is quite sufficient reason for the existence and

105


SORIN CERIN – WIKIPEDIA use of other alternative wikis as Metapedia, Wikislavia, and new StormWiki.

Critical references  

                

Israelis Plot to Infiltrate Wikipedia by Jeff Davis Boles, David W. “The Deadly Danger of Wikipedia and Corrupt Community Research.” David W. Boles’ Urban Semiotic. 16 Mar. 2007 - 15 Nov. 2007 [2] Meta-Wikislavia: Despotic Wiki-juntos Wikislavia: Wikipedia's agony Judical Inc: Wikipedia - Unbiased Encyclopedia or a 'Jewish Tool' Wikipedia, a Techno-cult of Ignorance Wikinfo: Critical views of Wikipedia Conservapedia: About Wikipedia Conservapedia: Bias in Wikipedia Conservapedia: Ritual Defamation Eric Goldman: Wikipedia will fail within 5 years. 2005 Eric Goldman: Wikipedia will fail in four years. 2006 Konrad Lischka: Wikipedia Gruender darf nicht mitschreiben. Der Spiegel 2007 David Sarno: Wikipedia wars erupt. Los Angeles Times 2007 Credibility Of Wikipedia Takes a Dive After Wired Exposé Wikipedia Bias list on Conservapedia. Wikipedian growth and disaster (in Russian): the most detailed criticism of Wikipedia so far Wikipedia criticism on David Duke's forum. Wikipedia on Race ‘World’s biggest encylopedia’ serves up propaganda.

106


SORIN CERIN – WIKIPEDIA

References 1. ↑ 1.0 1.1 1.2 Robert Lindsay (9 June 2009). "Wikipedia, Ziopedia or Judeopedia?". 2. ↑ Wikipedia at a crossroads Mail Tribune 3. ↑ Wikipedia founder 'shot by friend of Siegenthaler' The Register

See also     

Neo-Bolshevism Zionism Jewish supremacy Examples of propaganda in Wikipedia Cpedia

107


SORIN CERIN – WIKIPEDIA

108

Wikipedia: Pseudo- encyclopedia of the lie, censorship and misinformation  

Sorin Cerin (November 25, 1963 in Baia Mare, Romania) is an important existentialist poet from the 21st century, quoted next to Sartre or Ki...

Wikipedia: Pseudo- encyclopedia of the lie, censorship and misinformation  

Sorin Cerin (November 25, 1963 in Baia Mare, Romania) is an important existentialist poet from the 21st century, quoted next to Sartre or Ki...

Advertisement