Page 1

SOPREMA ALSAN RS. PLASTIKË E LËNGËT ME SHPEJTËSI TË MADHE REAKTIVE PËR PULLAZE E PASTËRT- HERMETIKE- E QËNDRUESHME.

FIRST QUALITY


SOPREMA ALSAN RS KUALITET. PËRPARËSI TË PAZËVENDËSUESHME TË FAST-DRYING-SISTEMIT. SOPREMA ALSAN RS – Sortimenti komplet. FUNDAMENTE ALSAN RS 222 Fundament për bazë asfalti ALSAN RS 276 Fundament për nëntokë thithëse ALSAN RS vetë nën kushte ekstreme.

Rrëshira për shtresim dhe llaçe ndërthurëse

Plastika e lëngët ALSAN RS bazohet në PMMA produktet me formulë më të re kimike. ALSAN RS lehtëson përpunimin dhe në këtë mënyrë rrit kualitetin dhe redukton thelbësisht shpenzimet. Përdorim i lehtë me roler dhe furçë, ose shiringë (mjet spërkatës).

– ALSAN RS 210£Rrëshirë themelore për prodhim të llaçeve PMMA – ALSAN RS 230 Rrëshërë izolimi për sipërqafe – ALSAN RS 230 Thix Rrëshirë themelore triksotropike për lidhje dhe

ALSAN RS prodhohet me metodë të verifikuar e të çerftifikuar sipas EN (ETAG 005) nën sigurim të vazhdueshëm të kualitetit. Produktet karakterizohen me elasticitet dhe me aftësi ngarkuese të lartë. Ato janë të qëndrushme ndaj UV-rrezeve dhe alkaleve. Në kohën më të shkurtë nuk lëshon shiun dhe mund të përpunohet shpejtë.

përfundime – ALSAN RS 233 Llaçe ndërthurëse – ALSAN RS 260 GM Rrëshirë për izolim të sipërfaqeve (GM=me erë të lehtë) – ALSAN RS 263 GM Llaçe ndërthurëse (GM=me erë të lehtë)

NGA SOPREMA – ME GARANCION. Vulosje Në shtëpitë e pakirngjeve, në ballkone dhe çati të rrafshta janë të nevojshme izolime perfekte

– ALSAN RS 288

qëndrueshmëri afatgjate ndaj fërkimeve.

Vulosje me ngjyra

SOPREMA ka zhvilluar mu për këtë një sistem të pazëvendësueshëm me bazë të plastikës së lëngët.

Produkte plotësuese

ALSAN RS është një produkt modern dhe pa dyshim produkt i besës, i cili iu ofron gjithë përdoruesve përparësi të bindshme.

– ALSAN RS 242 llaç Llaçe për riparime më të rënda – ALSAN RS 234 mistri/shpatull

Me garancion.

Mistri për përshtatje parciale delikate – ALSAN RS shtresa strukturore FIRST QUALITY


ALSANI NË PULLAZ. IZOLIM I SIGURT I PULLAZEVE TË RRAFSHËTA ME PLASTIKË TË LËNGËT PRAKTIKE. PA EKSPERIMENTE GJATË IZOLIMIT TË PULLAZEVE TË RRAFSHTA Siguria vjen në radhë të parë kur është fjala për mbrojtjen afatgjate të të mirave. Specialistët e ALSAN-it kanë gjithashtu edhe për çatinë tuaj zgjidhjen e drejtë. Ne rekomandojmë izolim të paqepur nga plastika e lëngshme. Sikur që tregon edhe emri, aplikohet në formë të lëngshme dhe merr çdo formë në vend. Bashka (leshi i deles) që vëndohet në tërë sipërfaqen siguron që të tejkalohen grisjet, çarjet që do të paraqiteshin më pas. Izolimi plastik është shumë reaktiv dhe ngjitet në tërë sipërfaqen për themelin. Në këtë mënyrë, për një kohë shumë të shkurtër krijohet një izolim homogjen-detajisht dhe saktësisht i modeluar. Plastika e lëngshme është një ndër materialet Pullazet e rrafshta paraqesin gjihmonë edhe sipërfaqe fuksionale. Ata përmbajnë në mes tjerash instalime për dhomat e brendshme ose pajisje për pastrimin e fasadës. E para dhe e fundit e një pullazit të rrafshtë hermetik është izolimi i sigurt afatgjatë i një numri të madh të detajeve, materialeve të ndryshmë themelore dhe zgjidhjeve individuale konstruktive. Për këtë ushë të detyrave ofron sistemi i lëngshëm për izolim të pullazeve ASLAN RS maksimum në siguri dhe efikasitet.

ndërtimore më me domethënie të ardhmërise. Ja se cilat janë përparësitë e saja: Siguri maksimale: Të gjitha lidhjet do të përfshihen në mënyrë optimale dhe mjeshtërore në sipërfaqen.Kështu krijohet një izolim homogjen në formë të kades. Ekonomik: Me plastike të lëngshme izolohen pullazet komplekse të rrafshta në mënyrë të shpejtë dhe efikase. Përveç kësaj, mund të kursehen shpenzimet e rrënimit. ARTIKUJT ME AFAT TE GJATË: izolimi PMMA është elastik për afat të gjatë dhe i bindshëm nëpërmjet të qëndrueshmërisë së shkëlqyeshme ndaj hidrolizës dhe kemikalieve. Gjendja e teknikës: Për mbi 30 vjet plastika lëngshme është veçanërisht e suksesshme gjatë renovimeve dhe njihet në botën profesionale si një izolim me cilësi të larta.


ALSAN-i NË PULLAZ. SISTEM PËR IZOLIM TË PULLAZEVEIZOLIMI PËR PROFESIONISTIN. SISTEMI për IZOLIM të PULLAZEVE - ALSAN RS

TABELA E THEMELEVE tregon fushat e gjëra

gjen përdorim në pullazet e godinave industriale

të përdorimit të sistemit të izolimit:

ose ndërtesave të larta veçanërisht gjatë renovimeve. Gjithashtu preferohet për izolim të shpejtë dhe sigurt të pjesërishëm të të gjitha

Tabela e themeleve

lidhjeve, si p.sh. ventilatorë, kupollat e dritës

Materialet

Vërejtje

dhe drenazhet.

Qelq akryli

direkt

Alumin

direkt, të mprehet, të fërkohet me detergjent

Asfalt

ALSAN RS 222 Primer

Beton, Estrih

ALSAN RS 276 Primer

Pista të bitumenit

direkt

Plumb

direkt, të fërkohet me detergjent

çelik fisnik

direkt, të mprehet, të fërkohet me detergjent

GFK

direkt, të mprehet, të fërkohet me detergjent

Qelq

direkt

Ksb* (CPE)

direkt, të fërkohet me detergjent

Ksb* (EVA)

direkt

Ksb* (PIB)

direkt

Ksb* (PVC - P, nB)

direkt, të fërkohet me detergjent

Bakër

direkt, të fërkohet me detergjent

dhe pastaj pregatitet, eventualisht trajtohet, sipas

Pbb** (SBS)

direkt

tabelës për themele. P.sh. përderisa themelet si

Pbb** (APP)

direkt, të merr flakë dhe të shtrihet

PVC-pjesë

direkt

çelik

direkt, të fërkohet me detergjent

Cink

direkt, të fërkohet me detergjent

Produkti kryesor është ALSAN RS 230 rrëshirë, një formulacion rrëshire-PMMA, që është shumë fleksibël dhe UV-stabil. Izolimi iu është përshtatur optimalisht kërkesave të ndërtimtarive, ngaqë ALSAN i pranon dhe i realizon dëshirat e klientëve. Përpunimi është i pakomplikuar: Themeli duhet të jetë i thatë dhe i aftë për mbajtje

asfalt, beton ose estrih fundamentohen, pistat bitumene jo.

Ksb* = pistat plastike

Shtresa e bashkës (ca.2,0 kg/m2) nga PMMA -

Pbb** = pistat e polimer bitumenit

rrëshira reaktive aplikohet me roler të leshtë të ngopur. Në masën akoma të lëngët përfshihet bashka (leshi i deles) pa fluska. Ajo shërben për

ALSAN RS Ndërtimi i sistemit

kontroll të fortësisë së shtresës dhe ia dhuron

Sisitemi për izolim te pullazeve

sistemit veçoritë e saja mekanike. Freskët-nëfreskët pason pastaj ngopuria e bashkës me PMMA-rrëshhirë (ca.1,5kg/m2). Sipas nevojës mund të aplikohet një shtresë

5. Shtresë izoluese me ALSAN RS 230

mbuloje për rritjen e qëndrueshmërisë kimike dhe

4. Bashkë (lesh deleje)

mekanike pas një kohë të shkurtë pritjeje.

1. Themel (Beton, Bitumen, etj.)

Vulosja përfundimtare e lehtëson pastrimin dhe lejon variacione diverze optike të formësimit.

3. Shtresë izoluese me ALSAN RS 230 2. Fundamentim (sipas nevojës)


ALSAN RS RAPORT. Me ALSAN RS komunikim i sigurt anembanë botës.

ÇKA DUHET TË DIJNË APLIKUESIT : Gjatë aplikimit të materieve të lëngëta të ALSAN duhet të kihen parasysh këto kushte kornizë: – Baza e poshtme (themeli) duhet të pregatitet me mprehje (shllajfim), kompresim me kugla ose rërë. Duhet të jëtë i payndyrshëm dhe me aftësi mbajtëse dhe të mos ketë vende me gropa. Shkurtë & qartë

– Reparimi parcial, shtresa egalizuese ose masa tjera pregatitore duhet të kryhen me produkte

Projekti: Qendra kompetente për komunikim të mbrojtur satelitor dhe informacion në Hattingen/ Ruhr-Rajoni. Izolim dhe formësim i kupollës së pullazit pjesërisht nga qelqi, që bazohet në një konstrukcion me ngjitëse/tutkall. Kërkesat: për shkak të pozitës së eksponuar të kupollës në lartësi prej 40 m dhe formës së saj të lakuar duhet sistemi i izolimit t’iu bën ballë forcave thithëse të erës. Lëvizjet e kushtëzuara konstruktive prej mbulojave drurore të gozhdëzuara duhet të pranohen dhe rrymat e valëve duhet sigurt të tejkalohen nëpërmjet të bymimit të materialeve gjatë ndikimit termik. Zgjidhja: me anë të aplikimit të Sistemit për izolim të pullazeve me bashkë -ALSAN RS në tëre sipërfaqen.

kompatibile me sistemin – Fundamentimi duhet të zgjidhet,vendoset në themelin përkatës (shiko tabelën për fundamentim) – Te themelet poroze duhet të kryhet mistrim me gërvishje – Lagështia e themelit guxon të jetë max.5 % të masës. – Duhet të kihet kujdes në temperaturën e pikës së vesës.


Njoftim juridik: SOPREMA ALSAN ruan të drejtën për t’ia përshtatur produktet përparimit teknik dhe të ndryshojë përbërjen dhe kushtet e përpunimit në përputhje me këtë. Kjo mund të ndikojë edhe në formimin e çmimeve. Vendimtare janë gjithmonë çmimet dhe konditat e dhëna në kohën e dhënies së kontratës.

SOPREMA AG Härdlistrasse 1 8957 Spreitenbach Fon +41(0)564185930 Fax +41(0)564185931 info@sopremaalsan.ch www.sopremaalsan.com www.soprema.ch

FIRST QUALITY

HERMETIKE-EQËNDRUESHME.FIRSTQUALITY  
HERMETIKE-EQËNDRUESHME.FIRSTQUALITY  

SOPREMA ALSAN RS. E PASTËRT- HERMETIKE- E QËNDRUESHME. F I R S T Q U A L I T Y

Advertisement