Privacyverklaring

Page 1

INFORMATIE OVER UW PRIVACY

Sophie Biesboer, hypno- en regressietherapeut Houtduiflande 14, 2641 WZ Pijnacker telefoon +31 (0) 15 889 90 98 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is overigens wettelijk verplicht opgelegd in de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, eventueel heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts. Als uw behandelende therapeut ben ik wettelijke gebonden aan geheimhoudingsplicht en heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Dit betekent onder meer dat er zorgvuldig omgaan wordt met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, voor het opstellen van de factuur; zie hieronder bij “Factuur”.
 Als ik vanwege een andere reden gebruik wil of moet maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Factuur
 Op de factuur, die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u de kosten bij hen kunt declareren: uw naam, adres en woonplaats, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling (“sessie hypnotherapie”) en de kosten van het consult. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Deze privacy-informatie maakt deel uit van het intakeformulier.
Bij de intake zal ik u vragen aan te geven of u deze informatie gelezen hebt.

Bloei, praktijk voor hypnotherapie en regressietherapie, Houtduiflande 14, 2641 WZ Pijnacker, telefoon +31 (0) 15 889 90 98, www.regressietherapiezuidholland.nl, sophie@regressietherapiezuidholland.nl, KvK nummer 516 03950, BTW nummer 136711054B01, NBVH 11004, , AGB praktijkcode 90056108, RBCZ/TCZ register licentiecode 403420R


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.