Issuu on Google+

Vrijetijdsgids januari tot augustus 2017


Inhoudstafel „ Voorwoord „ Kalender „ Onze partners „ Senioren in onze gemeente „ Wist je dit? Geschenkbonnen „ ĐĐŽŵŵŽĚĂƟĞ „ WƌĂŬƟƐĐŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞ

p. 03 p. 04 p. 34 p. 40 p. 46 Ɖ͘ϰϳ Ɖ͘ϱϭ

Openingsuren EƵƫŐĞůŝŶŬƐ

de gemeentelijke nieuwtjes? Wil je als eerste op de hoogte zijn van rieven van de gemeente. Schrijf je dan in op de digitale nieuwsb ĞĞŬ͘ďĞͬŶŝĞƵǁƐďƌŝĞǀĞŶ ŝƚŬĂŶǀŝĂŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌƚŵĞĞƌď

2


Voorwoord ĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞǀƌŝũĞƟũĚƐŐŝĚƐǁŽƌĚƚƐƟůĂĂŶĞĞŶŚĞƵƐĞƚƌĂĚŝƟĞ͘ KŽŬŶƵǁĞĞƌǀŝŶĚũĞŝŶĚĞnjĞŐŝĚƐĞĞŶŽǀĞƌnjŝĐŚƚǀĂŶĂůůĞǀƌŝũĞƟũĚƐĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ ĚŝĞĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞnjĞůĨŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚŽĨǁĂĂƌĂĂŶnjĞŚĂĂƌŵĞĚĞǁĞƌŬŝŶŐǀĞƌůĞĞŶƚ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚnjŝũŶĞƌŶĂƚƵƵƌůŝũŬŶŽŐƚĂůƌŝũŬĞŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶĚŝĞĚŽŽƌĚĞǀĞůĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ die de gemeente rijk is, op het getouw worden gezet. ,Ğƚ ŵĞĞƐƚ ĂĐƚƵĞůĞ ŽǀĞƌnjŝĐŚƚ ǀĂŶ Ăů ĚĞnjĞ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ ǀŝŶĚ ũĞ ƐƚĞĞĚƐ ǀŝĂ ‘UIT in Boortmeerbeek’ op de homepagina van de gemeentelijke website. ,ŝĞƌŬŽŶĚŝŐĞŶĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶnjĞůĨŚƵŶĞŝŐĞŶĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶĂĂŶĞŶŚĞďũĞŵĞƚĞĞŶ ĂůůĞŶŽĚŝŐĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͘ EĞĞŵĞƌĚƵƐƌĞŐĞůŵĂƟŐĞĞŶŬŝũŬũĞĞŶďůŝũĨnjŽŽƉĚĞŚŽŽŐƚĞǀĂŶĂůůĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͊ Bijzondere aandacht vragen we voor de inschrijvingsmodaliteiten. <ŝũŬĚƵƐďŝũĞůŬĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚǁĂĂƌǀŽŽƌũĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞŚĞďƚ͕ŐŽĞĚŶĂŚŽĞũĞŚŝĞƌǀŽŽƌ correct kan inschrijven. Indien er iets niet duidelijk is, aarzel dan zeker niet ŽŵĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚƚĞĐŽŶƚĂĐƚĞƌĞŶ͘ Het college van burgemeester en schepenen De secretaris, Johan Smits

De schepenen, Karin Derua - Remi Serranne Steven Michiels - Annick DeKeyser Hans De Locht - Willy Cornelis

3

De burgemeester, Michel Baert


Kalender ,ŝĞƌŽŶĚĞƌǀŝŶĚũĞŚĞƚǀŽůůĞĚŝŐĞŽǀĞƌnjŝĐŚƚǀĂŶĂůůĞǀƌŝũĞƟũĚƐĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶĚŝĞĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ organiseert. Voor sommige ervan gebeurt dit in samenwerking met een externe partner. DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞnjĞƉĂƌƚŶĞƌƐǀŝŶĚũĞŽƉƉ͘ϯϰ sŽŽƌŚĞĞůǁĂƚĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŵŽĞƚũĞŽƉǀŽŽƌŚĂŶĚŝŶƐĐŚƌŝũǀĞŶ͘KŵĚĂƚǁĞŵĞƚnjŽǀĞĞů verschillende partners werken, kan de manier waarop dit moet gebeuren, al eens ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶ͘/ŶĚŝĞŶŵĞŶǀŽŽƌĂĨŵŽĞƚŝŶƐĐŚƌŝũǀĞŶ͕ǀŝŶĚũĞŶĂĚĞďĞƐĐŚƌŝũǀŝŶŐǀĂŶĚĞ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚƐƚĞĞĚƐǀĞƌŵĞůĚŚŽĞĚŝƚŬĂŶ͘KŵĂĂŶŝĞĚĞƌĞĞŶĞĞŶŐĞůŝũŬĞŬĂŶƐƚĞďŝĞĚĞŶŽŵŝŶƚĞ ƐĐŚƌŝũǀĞŶ ŝƐ ǀŽŽƌ ƐŽŵŵŝŐĞ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ ĞĞŶ ƐƚĂƌƚĚĂƚƵŵ ĞŶ ͲƵƵƌ ǀŽŽƌ ŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶ bepaald. Voor deze startdatum kan op geen enkele manier worden ingeschreven, ook ŶŝĞƚƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬďŝũĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚ͘ ůŬĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚǁŽƌĚƚǀĞƌŐĞnjĞůĚǀĂŶĞĞŶŬůĞŝŶůŽŐŽ͘ŝƚĚƵŝĚƚĂĂŶǁŝĞŝŶƐƚĂĂƚǀŽŽƌĚĞ ŝĞŝŶƐƚĂĂƚ ƉƌĂŬƟƐĐŚĞŬĂŶƚǀĂŶĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞǀĂŶĚĞnjĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚ͘

Gemeente

Boortmee

theek Biblio meerbeek t o - Bo r aacht

rbeek

H

Antenne N oo

g ropvan e Kinde ls o o h k c Buitens Boortmeerbee Ravot

4

rd-Dijlelan

d


Februari 2017 tŽĞŶƐĚĂŐϭĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϳ;ϭϯ͘ϯϬͲϭϲƵƵƌͿ͗ Workshop ‘Visuele poëzie’ Gedichten kan je niet alleen lezen en schrijven, je kan er ook beeldend mee aan de slag. In deze workshop vertrekken we vanuit bestaand tekstmateriaal en verleggen we visuele grenzen. We knippen, plakken, schrappen, schilderen en scheuren tot het gedicht een ďĞĞůĚǁŽƌĚƚ͘tŽŽƌĚĞŶďĞĞůĚǁŽƌĚĞŶĞĞŶƉĞƌĨĞĐƚĞŵĂƚĐŚ͘ Waar: ,ĂŽ/ͲǀĞƐƟŐŝŶŐŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͕ ůŽŬƐƚƌĂĂƚϮ͕ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: 'ƌĂƟƐ Maximum aantal deelnemers: ϭϱ Inschrijven: via www.habobib.bibliotheek.be ;dϬϭϱͬϲϮϳϬϮϵͳĞͲŵĂŝů͗ŚĂďŽďŝďΛďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ͘ďĞͿ

ŽŶĚĞƌĚĂŐϮĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϳ;ϭϲ͘ϯϬͲϮϬ͘ϯϬƵƵƌͿ͗ Slam. Of wat dicht je? ŝũ,ĂŽ/njĞƚũĞũĞƚĂŶĚĞŶŝŶĞĞŶĞĞŶŚŝƉ;ͲŚŽƉͿƐůĂŵͲĞǀĞŶĞŵĞŶƚ Ŷƚ ǀŽŽƌũŽŶŐĞƌĞŶǀĂŶϭϲн͘ Zet je zinnen op... - een non-stop podium met Slam-dichters Mon, Max Greyson, Carmien Michels en Maya Wuytack. ^ƚƵŬǀŽŽƌƐƚƵŬŐƌŽƚĞŶĂŵĞŶŝŶĚĞƐůĂŵͲĞŶƌĂƉǁĞƌĞůĚ͊ - workshops slam-poetry - open mic voor talent uit onze regio. DĂĂŬĚĞĚŝĐŚƚĞƌŝŶũĞnjĞůĨǁĂŬŬĞƌ͊ - hip-hop van Phillibustas - ƉŽģnjŝĞƚĂƩŽŽƐĞŶĞĞŶƉŽģnjŝĞŵƵƵƌǀŽŽƌũŽƵǁǁŽŽƌĚĞŶ - ĨŽŽĚΘĚƌŝŶŬƐ;ĂĂŶĚĞŵŽĐƌĂƟƐĐŚĞƉƌŝũnjĞŶͿ ƌĞŶŐũĞǀƌŝĞŶĚĞŶŵĞĞ͊ ůŝũĨǀĂŶďĞŐŝŶƚŽƚĞŝŶĚŚĂŶŐĞŶŽĨǁĂĂŝĞǀĞŶďŝŶŶĞŶ͘ Waar: ,ĂŽ/ͲǀĞƐƟŐŝŶŐ,ĂĂĐŚƚ͕ sĞƌŚĂĞŐĞŶƐƚƌĂĂƚϱ͕ϯϭϱϬ,ĂĂĐŚƚ Deelnameprijs: ŐƌĂƟƐ Maximum aantal deelnemers: ??? /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ via www.habobib.bibliotheek.be ;dϬϭϱͬϲϮϳϬϮϵͳĞͲŵĂŝů͗ŚĂďŽďŝďΛďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ͘ďĞͿ

5


ĂƚĞƌĚĂŐϰ͕ϭϭĞŶϮϱĨĞďƌƵĂƌŝ;ϭϯ͘ϯϬͲϭϲƵƵƌͿ͗ ĂŶƐĞŶnjŽĂůƐŝŶƵďĂ͗^ĂůƐĂ

tĂĂŶũĞŽƉƵďĂŵĞƚĚĞnjĞĨƌŝǀŽůĞ͕ŚĞƵƉǁŝĞŐĞŶĚĞĚĂŶƐĚŝĞ makkelijk kan worden aangeleerd door iedereen met een beetje gevoel voor ritme. Salsa ziet er moeilijk uit, maar danservaring is niet nodig. Op de tonen van de typische salsamuziek leer je de basispas. ^ĂŵĞŶŵĞƚĞŶŬĞůĞĞĞŶǀŽƵĚŝŐĞďĞǁĞŐŝŶŐĞŶ͕ďĞůĞĞĨũĞĂůŚĞĞůƐŶĞůǀĞĞůĚĂŶƐƉůĞnjŝĞƌ͘ dŝũĚĞŶƐĚĞnjĞĞdžŽƟƐĐŚĞĚĂŶƐŶĂŵŝĚĚĂŐŵĂŐũĞĞĞŶĚĂŶƐƉĂƌƚŶĞƌŵĞĞďƌĞŶŐĞŶ͕ŵĂĂƌĚŝƚ is niet noodzakelijk. Waar: ƐƉŽƌƚŚĂůŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͕^ƉŽƌƚǀĞůĚǁĞŐϲ͕ϯϭϵϬŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: ϰϮ͕ϬϬhZ;ϯůĞƐƐĞŶͿ Maximum aantal deelnemers: 20 Inschrijven: ǁǁǁ͘ǀŽƌŵŝŶŐƉůƵƐŽď͘ďĞŽĨďŝũĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚŝŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ

tŽĞŶƐĚĂŐϴĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϳ;ϭϰͲϭϱƵƵƌͿ͗sŽŽƌůĞĞƐƵƵƌƚũĞ ,ĂŽ/ͲǀĞƐƟŐŝŶŐ,ĂĂĐŚƚ͕sĞƌŚĂĞŐĞŶůĂĂŶϱ͕ϯϭϱϬ,ĂĂĐŚƚ Waar: Deelnameprijs: ŐƌĂƟƐ Maximum aantal deelnemers: onbeperkt /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ via www.habobib.bibliotheek.be ;dϬϭϱͬϲϮϳϬϮϵͲĞͲŵĂŝů͗ŚĂďŽďŝďΛďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ͘ďĞͿ

sƌŝũĚĂŐϭϬĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϳ;ϵ͘ϯϬͲϭϮ͘ϯϬƵƵƌͿ͗ Vorming ‘Online geldzaken regelen’ ;ŝŶĚŝĞŶǀŽůĚŽĞŶĚĞĚĞĞůŶĞŵĞƌƐƚǁĞĞĚĞƐĞƐƐŝĞǀĂŶϭϯ͘ϯϬƵƵƌƚŽƚϭϲ͘ϯϬƵƵƌͿ In de cursussen krijg je uitleg over het online regelen van bankzaken. Wat is er mogelijk, ǁĂĂƌŵŽĞƚũĞŽƉůĞƩĞŶ͕ŝƐĚŝƚĂůůĞĞŶǀŝĂĚĞďĂŶŬ͕ŽĨnjŝũŶĞƌĂŶĚĞƌĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͍ ƌǁŽƌĚĞŶƉƌĂŬƟƐĐŚĞƟƉƐĞŶĂĚǀŝĞnjĞŶŐĞŐĞǀĞŶŽǀĞƌǀĞŝůŝŐŽŶůŝŶĞďĂŶŬŝĞƌĞŶ͘ŝƚŬŽŵƚ zowel voor tablets, smartphones en pc’s aan bod. Waar: ,ĂŽ/ͲǀĞƐƟŐŝŶŐŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͕ ůŽŬƐƚƌĂĂƚϮ͕ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: ϱ͕ϬϬhZǀŽŽƌůĞĚĞŶͲϭϬ͕ϬϬhZǀŽŽƌŶŝĞƚͲůĞĚĞŶ Maximum aantal deelnemers: ϭϮ Inschrijven: via www.habobib.bibliotheek.be ;dϬϭϱͬϲϮϳϬϮϵͲĞͲŵĂŝů͗ŚĂďŽďŝďΛďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ͘ďĞͿ

6


tŽĞŶƐĚĂŐϭϱĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϳ;ϭϰͲϭϳƵƵƌͿ͗ Regionale kleuterhappening te Keerbergen Voor de allerkleinsten wordt er jaarlijks een kleuterhappening georganiseerd. Hier ŬƵŶŶĞŶŬůĞƵƚĞƌƚũĞƐǀĂŶϯƚŽƚϲũĂĂƌnjŝĐŚƵŝƚůĞǀĞŶŝŶŚĞƚďĂůůĞŶďĂĚ͕ĚŽŽůŚŽĨ͕ƐƉƌŝŶŐŬĂƐƚĞĞů͕ klim- en klauterparcours, … Het aanbod is zeer gevarieerd en kindvriendelijk. Kom gerust ĞĞŶƐĞĞŶŬŝũŬũĞŶĞŵĞŶŽƉǁŽĞŶƐĚĂŐϮŵĂĂƌƚϮϬϭϲŝŶĚĞƐƉŽƌƚŚĂůǀĂŶŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ Waar: ƐƉŽƌƚŚĂů<ĞĞƌďĞƌŐĞŶ͕WƵƚƐĞďĂĂŶϭϬϯ͕ϯϭϰϬ<ĞĞƌďĞƌŐĞŶ ďĂĂŶϭϬϯ͕ϯϭϰϬ<ĞĞƌďĞƌŐĞŶ Deelnameprijs: 3,00 EUR Maximum aantal deelnemers: onbeperkt Inschrijven: ter plaatse

Vanaf woensdag 7 februari 2017 - Happy Move /ƐũŽƵǁŬŝŶĚƚƵƐƐĞŶϳĞŶϭϬũĂĂƌŽƵĚ͍ŶŚĞĞŌĞĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬĞǀŽŽƌŬĞƵƌǀŽŽƌĞƚĞŶĞŶ ĚƌŝŶŬĞŶŵĞƚǀĞĞůǀĞƚĞŶƐƵŝŬĞƌ͍ŝƚũŽƵǁŬŝŶĚƚĞǀĞĞůƐƟů͍tŝůũĞůĞƌĞŶŚŽĞũĞũŽƵǁŬŝŶĚ ŵŽƟǀĞĞƌƚŽŵŐĞnjŽŶĚƚĞĞƚĞŶĞŶŐĞŶŽĞŐƚĞďĞǁĞŐĞŶ͍ĂŶŝƐ͚,ĂƉƉLJͲDŽǀĞ͛ĚĞŽƉůŽƐƐŝŶŐ͘ ƌǁŽƌĚĞŶϭϬƚŽīĞŶĂŵŝĚĚĂŐĞŶŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚǀŽŽƌŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶϰŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞĂǀŽŶĚĞŶ voor ouders om overgewicht tegen te gaan. Deze sessies worden georganiseerd ǀŽŽƌŬŝŶĚĞƌĞŶǀĂŶϳƚŽƚϭϬũĂĂƌĚŝĞǁĂƚƚĞnjǁĂĂƌnjŝũŶĞŶĚŝƚŐƌĂĂŐƐĂŵĞŶŵĞƚŚƵŶ ouders willen veranderen. De lessen worden gegeven door beweeg- voedings- en opvoedingsdeskundigen. Waar: o ^ĞƐƐŝĞƐďĞǁĞŐĞŶǀŽŽƌŬŝŶĚĞƌĞŶ͗ƐƉŽƌƚŚĂůŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͕ ^ƉŽƌƚǀĞůĚǁĞŐϲ͕ϯϭϵϬŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ o ^ĞƐƐŝĞƐŽƵĚĞƌƐ͗'ĞŶƌĞƵŐŚĞů͕tĞƐƉĞůĂĂƌƐĞƐƚĞĞŶǁĞŐϴϱ͕ϯϭϱϬ,ĂĂĐŚƚ ĞĞůŶĂŵĞƉƌŝũƐ͗ϰϬ͕ϬϬhZǁĂĂƌǀĂŶϯϬ͕ϬϬhZǁŽƌĚƚƚĞƌƵŐďĞƚĂĂůĚĂĂŶĚĞŽƵĚĞƌƐ die de 4 avondsessies bijwonen. Maximum aantal deelnemers: Ϯϱ Inschrijven: >K'K;dϬϭϲͬϴϵϬϲϬϱŽĨĞͲŵĂŝůŝŶĨŽΛůŽŐŽͲŽŽƐƚďƌĂďĂŶƚ͘ďĞͿ

7


DĂĂŶĚĂŐϮϳĨĞďƌƵĂƌŝƚŽƚĞŶŵĞƚǀƌŝũĚĂŐϯŵĂĂƌƚϮϬϭϳ͗ ĂĂƌƚϮϬϭϳ͗ ƌƚϮϬϭϳ͗ ƌĞĂǁĞĞŬ͗ƚŚĞŵĂ͚^ŶŽƌŬĞůũĞŵĞĞ͍͛ ŽĞůŐƌŽĞƉ͗ŬŝŶĚĞƌĞŶƚƵƐƐĞŶϰĞŶϭϮũĂĂƌ sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞĐƌĞĂǁĞŬĞŶ͗njŝĞƉ͘ϯϬ

DĂĂŶĚĂŐϮϳĨĞďƌƵĂƌŝƚŽƚĞŶŵĞƚǀƌŝũĚĂŐϯŵĂĂƌƚϮϬϭϲ͗ ϯŵĂĂƌƚϮϬϭϲ͗ sĂŬĂŶƟĞŽƉǀĂŶŐŽƉZĂǀŽƚ͗ƚŚĞŵĂ͚ĂƌŶĂǀĂů͛ ů͛

ƵŝŬŵĂĂƌŝŶũĞǀĞƌŬůĞĞĚŬŽīĞƌǁĂŶƚŽƉZĂǀŽƚǀŝĞƌĞŶǁĞĞĞŶǁĞĞŬůĂŶŐĂƌŶĂǀĂů͊ Misschien kan je mee komen zoeken naar de verloren neus van de clown, mee helpen ďŽƵǁĞŶĂĂŶĞĞŶƉƌĂĂůǁĂŐĞŶŽĨƐƉĞůĞŶŵĞƚĐŽŶĨĞƫ͕͙ KƉnjŝũ͕ŽƉnjŝũ͕ĚĞĐĂƌŶĂǀĂůƐƚŽĞƚŬŽŵƚǀŽŽƌďŝũ͊ ĞnjĞǀĂŬĂŶƟĞĚŽĞŶǁĞĞĞŶƐůĞŬŬĞƌŐĞŬĞŶŽŵŐĞŬĞĞƌĚĞŶŽŶĚĞƌƐƚĞďŽǀĞŶĞŶ ĂĐŚƚĞƌƐƚĞǀŽƌĞŶ͗ŚĞƚŝƐƚĞŶƐůŽƩĞĐĂƌŶĂǀĂů͘ sŽŽƌŬŝŶĚĞƌĞŶĚŝĞnjŝĐŚŵŝŶĚĞƌŬƵŶŶĞŶǀŝŶĚĞŶŝŶŚĞƚƚŚĞŵĂnjŝũŶĞƌĂůƟũĚŽŶnjĞƐƉĞĞůŚŽĞŬĞŶ͗ ďŽƵǁŚŽĞŬ͕ďƵŝƚĞŶŬĞƵŬĞŶ͕ĮĞƚƐƉĂƌĐŽƵƌƐ͕njĂŶĚďĂŬŬĞŶ͕ŬĂŵƉĞŶ͕͘͘͘ĞŶŽŶnjĞZĂǀŽƚďŽŵĞŶ vol speelideeën. Waar: Voor wie: Inschrijven: Deelnameprijs:   /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ 

ZĂǀŽƚ͕ZĂǀĞƐƚĞŝŶƐƚƌĂĂƚϴϰ͕ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ ŬŝŶĚĞƌĞŶƚƵƐƐĞŶϮ͕ϱĞŶϭϮũĂĂƌ ǀĂŶĂĨŵĂĂŶĚĂŐϳŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϲŽƉǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞ dat je kind is geregistreerd op Ravot online via www.i-school.be ĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶĚĞĂĂŶǁĞnjŝŐŚĞŝĚƐĚƵƵƌǀĂŶũĞŬŝŶĚ͗ ŽŵŝŶĚĞƌĚĂŶϯƵƵƌ͗ϰ͕ϬϬhZ ŽƚƵƐƐĞŶϯĞŶϲƵƵƌ͗ϲ͕ϬϬhZ ŽǀĂŶĂĨϲƵƵƌ͗ϭϭ͕ϮϬhZǀŽŽƌĚĞŚĞůĞĚĂŐ <ŽƌƟŶŐďŝũŐĞůŝũŬƟũĚŝŐĞŽƉǀĂŶŐǀĂŶŬŝŶĚĞƌĞŶƵŝƚŚĞƚnjĞůĨĚĞŐĞnjŝŶ͘ Liesbeth Guinier ;ƚĞĂŵĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌZĂǀŽƚͲdϬϭϱͬϱϬϬϲϴϬͲǁǁǁ͘ƌĂǀŽƚ͘ďĞͿ

8


Maart 2017 DĂĂŶĚĂŐϲŵĂĂƌƚϮϬϭϳ;ϭϰͲϭϴƵƵƌͿ͗ Zomers Winkelen in Hever tĂƚŝƐĞƌƟũĚĞŶƐĚĞůĞŶƚĞΘnjŽŵĞƌŵĂĂŶĚĞŶŐĞnjĞůůŝŐĞƌ ŐĞƌ dan boodschappen doen in je eigen omgeving? 'ĞǁŽŽŶƌƵƐƟŐƚĞǀŽĞƚŽĨŵĞƚĚĞĮĞƚƐ͘ open? En waarom er niet een gezellig terrasje aan vastknopen? Je kan hiervoor natuurlijk al terecht op de wekelijkse markt in Boortmeerbeek, maar ĞƌŝƐŽŽŬŽŵĞƌƐǁŝŶŬĞůĞŶŝŶ,ĞǀĞƌ͊ Op het Heverplein vind je een reeks handelaars die er hun waren te koop aanbieden. <ŽŵĞƌŐĞƌƵƐƚĞĞŶƐĞĞŶŬŝũŬũĞŶĞŵĞŶ͊ /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ 

ĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚ ;dϬϭϱͬϱϭϭϭϰϱͲŽƉƟĞϰͲĞͲŵĂŝů͗ǀƌŝũĞƟũĚΛƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ďĞͿ

tŽĞŶƐĚĂŐϴŵĂĂƌƚϮϬϭϳ;ϭϰͲϭϱƵƵƌͿ͗sŽŽƌůĞĞƐƵƵƌƚũĞ Waar: ,ĂŽ/ͲǀĞƐƟŐŝŶŐ,ĂĂĐŚƚ͕sĞƌŚĂĞŐĞŶƐƚƌĂĂƚϱ͕ϯϭϱϬ,ĂĂĐŚƚ Deelnameprijs: ŐƌĂƟƐ Maximum aantal deelnemers: onbeperkt /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ via www.habobib.bibliotheek.be ;dϬϭϱͬϲϮϳϬϮϵͲĞͲŵĂŝů͗ŚĂďŽďŝďΛďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ͘ďĞͿ

tŽĞŶƐĚĂŐϴŵĂĂƌƚϮϬϭϳ͗:ĞƵŐĚďŽĞŬĞŶŵĂĂŶĚ Waar: ,ĂŽ/ͲǀĞƐƟŐŝŶŐŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͕ ůŽŬƐƚƌĂĂƚϮ͕ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: ŐƌĂƟƐ Maximum aantal deelnemers: onbeperkt /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ via www.habobib.bibliotheek.be ;dϬϭϱͬϲϮϳϬϮϵͲĞͲŵĂŝů͗ŚĂďŽďŝďΛďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ͘ďĞͿ

9


ŽŶĚĞƌĚĂŐϵŵĂĂƌƚϮϬϭϳ;ϮϬƵƵƌͿ͗ĮůŵŶŽŽƌĚͲnjƵŝĚƌĂĂĚ Waar: ƐĐŽƵƚƐůŽŬĂůĞŶ<ĂůůĞďĞƌŐ͕^ĐŚŽƵďƌŽĞŬƐƚƌĂĂƚ͍͍͕ϯϭϵϬŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: 2,00 EUR Maximum aantal deelnemers: onbeperkt /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ via www.habobib.bibliotheek.be ;dϬϭϱͬϲϮϳϬϮϵͲĞͲŵĂŝů͗ŚĂďŽďŝďΛďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ͘ďĞͿDĂĂŶĚĂŐϭϯŵĂĂƌƚϮϬϭϳ;ϭϵ͘ϯϬͲϮϮ͘ϯϬƵƵƌͿ͗tŽƌŬƐŚŽƉ ͚tŽƌĚnjĞůĨƚĂŶƚĞ<ĂĂƚ͗ŵŝůŝĞƵǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬĞƉŽĞƚƐƟƉƐĞŶͲƚĞĐŚŶŝĞŬĞŶ͛

ĐŽůŽŐŝƐĐŚƉŽĞƚƐĞŶ͍:Ă͕ŽŽŬƐĐŚŽŽŶŵĂŬĞŶŬĂŶũĞĚŽĞŶŵĞƚŚĞƚŵŝůŝĞƵŝŶũĞĂĐŚƚĞƌŚŽŽĨĚ͘ Geen grote theorieën, maar interessante en bruikbare Tante-Kaat-raad. Natuurlijke huishoudmiddeltjes? Jazeker, na deze cursus ga je naar huis met vele ‘groene’ ĞŶŐĞŵĂŬŬĞůŝũŬƚŽĞƉĂƐďĂƌĞƉŽĞƚƐͲĞŶǁĂƐƟƉƐ͘ Waar: ĐƵůƚƵƵƌŚƵŝƐKƵĚĞWĂƐƚŽƌŝĞ͕ZĂǀĞƐƚĞŝŶƐƚƌĂĂƚϮϮ͕ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: ϭϳ͕ϬϬhZ Maximum aantal deelnemers: ϭϴ Inschrijven: ǁǁǁ͘ǀŽƌŵŝŶŐƉůƵƐŽď͘ďĞŽĨďŝũĚĞĚŝĞŶƐƚ��ƌŝũĞƟũĚŝŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ

10


tŽĞŶƐĚĂŐϭϱŵĂĂƌƚϮϬϭϳ͗ :ĞƵŐĚďŽĞŬĞŶŵĂĂŶĚ Waar: ,ĂŽ/ͲǀĞƐƟŐŝŶŐ,ĂĂĐŚƚ͕ sĞƌŚĂĞŐĞŶůĂĂŶϱ͕ϯϭϱϬ,ĂĂĐŚƚ Deelnameprijs: ŐƌĂƟƐ Maximum aantal deelnemers: onbeperkt /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ via www.habobib.bibliotheek.be dϬϭϱͬϲϮϳϬϮϵ ĞͲŵĂŝů͗ŚĂďŽďŝďΛďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ͘ďĞͿ

tŽĞŶƐĚĂŐϮϮŵĂĂƌƚϮϬϭϳ͗:ĞƵŐĚďŽĞŬĞŶĨĞĞƐƚ Waar: ,ĂŽ/ͲǀĞƐƟŐŝŶŐŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͕ ůŽŬƐƚƌĂĂƚϮ͕ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: ŐƌĂƟƐ Maximum aantal deelnemers: onbeperkt /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ via www.habobib.bibliotheek.be ;dϬϭϱͬϲϮϳϬϮϵͲĞͲŵĂŝů͗ŚĂďŽďŝďΛďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ͘ďĞͿ

ĂƚĞƌĚĂŐϮϱŵĂĂƌƚϮϬϭϳ;ϭϬͲϭϭƵƵƌͿ͗ Voorleesuurtje Waar: ,ĂŽ/ͲǀĞƐƟŐŝŶŐŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͕ ůŽŬƐƚƌĂĂƚϮ͕ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: ŐƌĂƟƐ Maximum aantal deelnemers: onbeperkt /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ via www.habobib.bibliotheek.be ;dϬϭϱͬϲϮϳϬϮϵͲĞͲŵĂŝů͗ŚĂďŽďŝďΛďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ͘ďĞͿ

tŽĞŶƐĚĂŐϮϵŵĂĂƌƚϮϬϭϳͲ:ĞƵŐĚďŽĞŬĞŶĨĞĞƐƚ Waar: ,ĂŽ/ͲǀĞƐƟŐŝŶŐ,ĂĂĐŚƚ͕sĞƌŚĂĞŐĞŶůĂĂŶϱ͕ϯϭϱϬ,ĂĂĐŚƚ Deelnameprijs: ŐƌĂƟƐ Maximum aantal deelnemers: onbeperkt /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ via www.habobib.bibliotheek.be ;dϬϭϱͬϲϮϳϬϮϵͲĞͲŵĂŝů͗ŚĂďŽďŝďΛďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ͘ďĞͿ

11


April 2017 DĂĂŶĚĂŐϯĂƉƌŝůϮϬϭϳ;ϭϰͲϭϴƵƵƌͿ͗ Zomers Winkelen in Hever tĂƚŝƐĞƌƟũĚĞŶƐĚĞůĞŶƚĞΘnjŽŵĞƌŵĂĂŶĚĞŶŐĞnjĞůůŝŐĞƌĚĂŶ ĚĂŶ ĚƐĐŚĂƉƉĞŶĚŽĞŶŝŶũĞĞŝŐĞŶŽŵŐĞǀŝŶŐ͍'ĞǁŽŽŶƌƵƐƟŐ ƵƐƟŐ ƚĞǀŽĞƚŽĨŵĞƚĚĞĮĞƚƐ͘ŶǁĂĂƌŽŵĞƌŶŝĞƚĞĞŶŐĞnjĞůůŝŐ terrasje aan vastknopen? Je kan hiervoor natuurlijk al terecht op de wekelijkse markt ŝŶŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͕ŵĂĂƌĞƌŝƐŽŽŬŽŵĞƌƐǁŝŶŬĞůĞŶŝŶ,ĞǀĞƌ͊ Op het Heverplein vind je een reeks handelaars die er hun waren te koop aanbieden. <ŽŵĞƌŐĞƌƵƐƚĞĞŶƐĞĞŶŬŝũŬũĞŶĞŵĞŶ͊ /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ ĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚ ;dϬϭϱͬϱϭϭϭϰϱͲŽƉƟĞϰͲĞͲŵĂŝů͗ǀƌŝũĞƟũĚΛƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ďĞͿ

DĂĂŶĚĂŐϯĂƉƌŝůƚŽƚĞŶŵĞƚǀƌŝũĚĂŐϳĂƉƌŝůϮϬϭϳ͗ Sportweek voor 6- tot 12-jarigen & sportweek voor 12- tot 16-jarigen sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞƐƉŽƌƚǁĞŬĞŶ͗njŝĞƉ͙͘

DĂĂŶĚĂŐϯĂƉƌŝůƚŽƚĞŶŵĞƚǀƌŝũĚĂŐϳĂƉƌŝůϮϬϭϳ͗ sĂŬĂŶƟĞŽƉǀĂŶŐŽƉZĂǀŽƚ͗ƚŚĞŵĂ͚͗ŽǁďŽLJƐĞŶ/ŶĚŝĂŶĞŶ͛

ŝũŶŝŶĞĞŶǁĞĞŬũĞĨĂƌǁĞƐƚ͍<ŽŵĚĂŶnjĞŬĞƌŶĂĂƌZĂǀŽƚ͘tĞŵĂŬĞŶƚŽƚĞŵƉĂůĞŶ͕njŝŶŐĞŶ strijdliederen en spelen de strijd tussen cowboys en indianen. Wat is jouw totemnaam? ,ĞƌŬĞŶũŝũƐƉŽƌĞŶǀĂŶĚŝĞƌĞŶŝŶŚĞƚŐƌĂƐ͍,ŽĞǀŽĞůƚŚĞƚŽŵŝŶĞĞŶƟƉŝƚĞnjŝƩĞŶ͍ Kom het ontdekken op Ravot. sŽŽƌŬŝŶĚĞƌĞŶĚŝĞnjŝĐŚŵŝŶĚĞƌŬƵŶŶĞŶǀŝŶĚĞŶŝŶŚĞƚƚŚĞŵĂnjŝũŶĞƌĂůƟũĚŽŶnjĞƐƉĞĞůŚŽĞŬĞŶ͗ ďŽƵǁŚŽĞŬ͕ďƵŝƚĞŶŬĞƵŬĞŶ͕ĮĞƚƐƉĂƌĐŽƵƌƐ͕njĂŶĚďĂŬŬĞŶ͕ŬĂŵƉĞŶ͕͘͘͘ĞŶŽŶnjĞZĂǀŽƚďŽŵĞŶ vol speelideeën. Waar: Voor wie: Inschrijven: Deelnameprijs:   /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ 

ZĂǀŽƚ͕ZĂǀĞƐƚĞŝŶƐƚƌĂĂƚϴϰ͕ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ ŬŝŶĚĞƌĞŶƚƵƐƐĞŶϮ͕ϱĞŶϭϮũĂĂƌ ǀĂŶĂĨŵĂĂŶĚĂŐϳŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϲŽƉǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞĚĂƚũĞŬŝŶĚ is geregistreerd op Ravot online via www.i-school.be ĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶĚĞĂĂŶǁĞnjŝŐŚĞŝĚƐĚƵƵƌǀĂŶũĞŬŝŶĚ͗ ŽŵŝŶĚĞƌĚĂŶϯƵƵƌ͗ϰ͕ϬϬhZ ŽƚƵƐƐĞŶϯĞŶϲƵƵƌ͗ϲ͕ϬϬhZ ŽǀĂŶĂĨϲƵƵƌ͗ϭϭ͕ϮϬhZǀŽŽƌĚĞŚĞůĞĚĂŐ <ŽƌƟŶŐďŝũŐĞůŝũŬƟũĚŝŐĞŽƉǀĂŶŐǀĂŶŬŝŶĚĞƌĞŶƵŝƚŚĞƚnjĞůĨĚĞŐĞnjŝŶ͘ Liesbeth Guinier ;ƚĞĂŵĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌZĂǀŽƚͲdϬϭϱͬϱϬϬϲϴϬͲǁǁǁ͘ƌĂǀŽƚ͘ďĞͿ

12


sĂŶĂĨǁŽĞŶƐĚĂŐϱĂƉƌŝůϮϬϭϳͲŝŶŝƟĂƟĞǀĞůĚƌŝũĚĞŶ

ZĞŐŝŽEŽŽƌĚŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚŝŶŚĞƚ^ǀĞŶEŝũƐLJĐůŝŶŐĐĞŶƚĞƌŽƉϱĂƉƌŝů͕ϭϮĂƉƌŝů͕ϭϵĂƉƌŝů͕Ϯϲ ĂƉƌŝů͕ϯŵĞŝ͕ϭϬŵĞŝ͕ϭϳŵĞŝĞŶϮϰŵĞŝϮϬϭϳŝŶŝƟĂƟĞůĞƐƐĞŶŽƉǁŽĞŶƐĚĂŐŶĂŵŝĚĚĂŐǀĂŶ ϭϯ͘ϯϬƚŽƚϭϱ͘ϯϬƵƵƌǀŽŽƌĚĞϴͲƚŽƚϭϬͲũĂƌŝŐĞŶĞŶǀĂŶϭϱ͘ϯϬƚŽƚϭϳ͘ϯϬƵƵƌǀŽŽƌĚĞϭϬͲƚŽƚ ϭϰͲũĂƌŝŐĞŶ͘ ĞĞůŶĞŵĞƌƐŵŽĞƚĞŶnjĞůĨŚƵŶĮĞƚƐŵĞĞďƌĞŶŐĞŶ Deelnameprijs: ϱ͕ϬϬhZƉĞƌůĞƐ

Donderdag 6 april 2017 - avonturensportdag voor jongeren ^ƉŽƌƚƌĞŐŝŽEŽŽƌĚŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚĠĠŶŬĞĞƌƉĞƌũĂĂƌĞĞŶĂǀŽŶƚƵƌĞŶƐƉŽƌƚĚĂŐǀŽŽƌϭϬͲƚŽƚ ϭϱͲũĂƌŝŐĞŶ͘ĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͗ƉĂƌĐŽƵƌƐďŽǀĞŶǁĂƚĞƌ͕ƉĂƌĐŽƵƌƐŚŽŽŐďŽǀĞŶĚĞŐƌŽŶĚ͕ŬůŝŵŵĞŶ ĞŶŬůĂƵƚĞƌĞŶŽƉůĂĚĚĞƌƐĞŶŝŶŶĞƩĞŶ͘ŝƚĂůůĞƐǀŝŶĚƚƉůĂĂƚƐŝŶŚĞƚƌĞĐƌĞĂƟĞĚŽŵĞŝŶ De Schorre in Boom. Vanuit de gemeente is er busvervoer voorzien. We vertrekken aan de ƐƉŽƌƚŚĂůƌŽŶĚŚĂůĨŶĞŐĞŶĞŶnjŝũŶĞƌƌŽŶĚϭϳƵƵƌƚĞƌƵŐ͘,ĞƚũƵŝƐƚĞƵƵƌǀĂŶ vertrek en aankomst wordt aan de deelnemers later nog meegedeeld. Wat steek je voor deze avonturensportdag best in jouw rugzak? - ƌĞƐĞƌǀĞŬůĞĚŝũ;ĚƵďďĞůƐƚĞůͿ - reserveschoenen - ŐƌŽƚĞƉůĂƐƟĞŬnjĂŬ - handdoek - ůƵŶĐŚ;ƌŬĂŶƚĞƌƉůĂĂƚƐĞĚƌĂŶŬǁŽƌĚĞŶĂĂŶŐĞŬŽĐŚƚ͘Ϳ Waar: ͚Ğ^ĐŚŽƌƌĞ͕͛^ĐŚŽŵŵĞůĞŝϭ͕ϮϴϱϬŽŽŵ Deelnameprijs: ϭϱ͕ϬϬhZ ;ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͕ďƵƐǀĞƌǀŽĞƌĞŶǀĞƌnjĞŬĞƌŝŶŐŝŶďĞŐƌĞƉĞŶͿ Maximum aantal deelnemers: onbeperkt Inschrijven: ďŝũĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚŝŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ

ŽŶĚĞƌĚĂŐϲĂƉƌŝůϮϬϭϳ;ϭϰͲϭϳƵƵƌͿ͗ Workshop ‘Persoonlijke uitstraling’ ,ĞďũŝũĚĞůĞĞŌŝũĚǀĂŶϰϱũĂĂƌĂůďĞƌĞŝŬƚŽĨŬŽŵƚŚĞƚĚŝĐŚƚĞƌďŝũ͍ĂŶĚĞŶŬũŝũǀĞƌŵŽĞĚĞůŝũŬ ĂůůĞƐďĞŚĂůǀĞĂĂŶƵŝƚďŽůůĞŶ͘DĞĚŝŽƌĞŶĞŶƐĞŶŝŽƌĞŶǀĂŶǀĂŶĚĂĂŐnjŝũŶĞƌŐĂĐƟĞĨĞŶǁŝůůĞŶĞƌ goed blijven uitzien. In deze cursus leer je je eigen persoonlijke kenmerken kennen en ďĞŐƌŝũƉĞŶ͘:ĞǁĞƌŬƚŵĞƚĞůŬĂĂƌĞŶŐĞĞŌĞůŬĂĂƌƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞĨĞĞĚďĂĐŬ͘:ĞůĞĞƌƚũĞŬůĞĚĞŶ ŝŶĨƵŶĐƟĞǀĂŶĚĞŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚĞŶŝŶŚĂƌŵŽŶŝĞŵĞƚũĞnjĞůĨ͘<ůĞƵƌ͕ƐƟũůĞŶůŝĐŚĂĂŵƐƚĂĂů͗ ŚŽĞŬĂŶũĞĚŝĞƚŽĞƉĂƐƐĞŶŽƉũĞƵŝƚƐƚƌĂůŝŶŐ͍:ĞŬƌŝũŐƚŽŽŬƟƉƐǀŽŽƌŚĞƚƐŽƌƚĞƌĞŶĞŶŽƉƌƵŝŵĞŶ van je kast. Waar: 'ĞŶƵƐƐĞů͕,ĂĂĐŚƚƐĞďĂĂŶϱϰ͕ϯϭϰϬ<ĞĞƌďĞƌŐĞŶ Deelnameprijs: ϭϲ͕ϬϬhZ Maximum aantal deelnemers: ϭϰ Inschrijven: ǁǁǁ͘ǀŽƌŵŝŶŐƉůƵƐŽď͘ďĞŽĨďŝũĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚŝŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ

13


ŝŶƐĚĂŐϭϴĂƉƌŝů;ϵ͘ϯϬͲϭϮ͘ϯϬƵƵƌͿ͗ǀŽƌŵŝŶŐ͚ƚĂďůĞƚƐ͛

;ŝŶĚŝĞŶǀŽůĚŽĞŶĚĞĚĞĞůŶĞŵĞƌƐƚǁĞĞĚĞƐĞƐƐŝĞǀĂŶϭϯ͘ϯϬƚŽƚϭϲ͘ϯϬƵƵƌͿ ,ĞďũĞĞĞŶŶĚƌŽŝĚƚĂďůĞƚŽĨƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞŵĂĂƌŬĂŶũĞĞƌŶŝĞƚŵĞĞĂĂŶĚĞƐůĂŐ͍ dŝũĚĞŶƐĚĞnjĞĐƵƌƐƵƐŽĞĨĞŶĞŶǁĞĚĞŵĞĞƐƚŐĞďƌƵŝŬƚĞǀŝŶŐĞƌďĞǁĞŐŝŶŐĞŶĞŶŬƌŝũŐũĞƟƉƐ ŽŵĞĸĐŝģŶƚĞƌƚĞǁĞƌŬĞŶ͘tĞďĞŬŝũŬĞŶƐĂŵĞŶŚŽĞũĞŬĂŶƐƵƌĨĞŶŽƉŚĞƚŝŶƚĞƌŶĞƚ͘^ĂŵĞŶ verkennen en installeren we ook enkele vaak gebruikte apps. We leren samen het apparaat kennen. Deze workshop is voor beginners. Waar: ,ĂŽ/ͲǀĞƐƟŐŝŶŐ,ĂĂĐŚƚ͕sĞƌŚĂĞŐĞŶůĂĂŶϱ͕ϯϭϱϬ,ĂĂĐŚƚ Deelnameprijs: ϱ͕ϬϬhZǀŽŽƌůĞĚĞŶͲϭϬ͕ϬϬhZǀŽŽƌŶŝĞƚͲůĞĚĞŶ Maximum aantal deelnemers: ϭϮ Inschrijven: via www.habobib.bibliotheek.be ;dϬϭϱͬϲϮϳϬϮϵͲĞͲŵĂŝů͗ŚĂďŽďŝďΛďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ͘ďĞͿ

sĂŶĂĨĚŝŶƐĚĂŐϭϴĂƉƌŝůϮϬϭϳ;ϭϵ͘ϯϬƵƵƌͿ͗ĞŐŝŶdŽZƵŶ

KƉĚŝŶƐĚĂŐϭϴĂƉƌŝůϮϬϭϳŐĂĂƚĞŐŝŶƚŽZƵŶŽƉŶŝĞƵǁǀĂŶƐƚĂƌƚ͘ůŬĞĚŝŶƐĚĂŐĞŶǀƌŝũĚĂŐ ǀĂŶĂĨϭϵ͘ϯϬƵƵƌnjŝũŶĞƌůĞƐƐĞŶĂĂŶĚĞƐƉŽƌƚŚĂůǀĂŶŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ Joggen is een aanrader voor iedereen die op een goedkope en ontspannende manier ĂĂŶƐƉŽƌƚǁŝůĚŽĞŶ͘ĂĂƌŽŵǁŽƌĚƚĚŝƚŝŶŝƟĂƟĞĨŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚǁĂĂƌďŝũŝĞĚĞƌĞĞŶ͕ŽŶŐĞĂĐŚƚ ůĞĞŌŝũĚĞŶĐŽŶĚŝƟĞ͕ŬĂŶĚĞĞůŶĞŵĞŶĂĂŶĞĞŶũŽŐŐŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵŵĂǁĂĂƌŝŶũĞŝŶϭϬǁĞŬĞŶϱ ŬŵŬĂŶũŽŐŐĞŶ͘ĞůĞƐƐĞŶnjŝũŶŐƌĂƟƐĞŶĚĞůĂĂƚƐƚĞůĞƐŐĂĂƚĚŽŽƌŽƉϮϯũƵŶŝϮϬϭϳ͘sŽŽƌĂĨ inschrijven is niet nodig. Waar: ƐƉŽƌƚŚĂů͕^ƉŽƌƚǀĞůĚǁĞŐϲ͕ϯϭϵϬŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: ŐƌĂƟƐ Maximum aantal deelnemers: onbeperkt Inschrijven: ter plaatse

14


sĂŶĂĨĚŝŶƐĚĂŐϭϴĂƉƌŝůƚŽƚĞŶŵĞƚĞŶϮϬũƵŶŝ;ϭϲ͘ϯϬͲϭϳ͘ϯϬƵƵƌͿ͗ Sportsnacks EĂĚĞƐƵĐĐĞƐƐĞŶǀĂŶĚĞǀŽŽƌďŝũĞũĂƌĞŶnjĂůĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬŽŽŬŝŶϮϬϭϳ ŶĂƐĐŚŽŽůƐĞƐƉŽƌƚŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ͘ŽǁŝůůĞŶǁĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶƵŝƚŚĞƚϭƐƚĞ͕ϮĚĞĞŶϯĚĞůĞĞƌũĂĂƌ ĚĞŬĂŶƐŐĞǀĞŶŽŵƟũĚĞŶƐĞdžƚƌĂůĞƐƐĞŶŬĞŶŶŝƐƚĞŵĂŬĞŶŵĞƚǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƐƉŽƌƚĞŶ͘ De lessen worden gegeven door bereidwillige lesgevers, elk ervaren in hun sport. sĂŶĂĨĚŝƚũĂĂƌnjƵůůĞŶĚĞůĞƐƐĞŶƉůĂĂƚƐǀŝŶĚĞŶŽƉZĂǀŽƚ͘ ĞƐƉŽƌƚƐŶĂĐŬďĞƐƚĂĂƚƵŝƚĞĞŶƌĞĞŬƐǀĂŶϭϬůĞƐƐĞŶĞŶǁŽƌĚƚĂĂŶŐĞďŽĚĞŶĂĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶ ǀĂŶŚĞƚϭƐƚĞ͕ϮĚĞĞŶϯĚĞůĞĞƌũĂĂƌǀĂŶĂůůĞďĂƐŝƐƐĐŚŽůĞŶǀĂŶŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͕ǁĂĂƌďŝũ telkens twee sporten worden aangeboden. Een overzicht van de aangeboden sporten ǀŝŶĚũĞǀĂŶĂĨĨĞďƌƵĂƌŝŽƉĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞǁĞďƐŝƚĞĞŶŶŝĞƵǁƐďƌŝĞǀĞŶ͘ĞƐƉŽƌƚƐŶĂĐŬnjĂů ƚĞůŬĞŶƐƉůĂĂƚƐŚĞďďĞŶŽƉĚŝŶƐĚĂŐǀĂŶϭϲ͘ϯϬƚŽƚϭϳ͘ϯϬƵƵƌ͘ Sportsnackdagen 2017: ŽĚŝŶƐĚĂŐϭϴĂƉƌŝůϮϬϭϳ ŽĚŝŶƐĚĂŐϮϯŵĞŝϮϬϭϳ ŽĚŝŶƐĚĂŐϮϱĂƉƌŝůϮϬϭϳ ŽĚŝŶƐĚĂŐϯϬŵĞŝϮϬϭϳ ŽĚŝŶƐĚĂŐϮŵĞŝϮϬϭϳ ŽĚŝŶƐĚĂŐϲũƵŶŝϮϬϭϳ ŽĚŝŶƐĚĂŐϭϯũƵŶŝϮϬϭϳ ŽĚŝŶƐĚĂŐϵŵĞŝϮϬϭϳ ŽĚŝŶƐĚĂŐϭϲŵĞŝϮϬϭϳ ŽĚŝŶƐĚĂŐϮϬũƵŶŝϮϬϭϳ tŝůũĞŬŝŶĚĚĞĞůŶĞŵĞŶĂĂŶĚĞƐƉŽƌƚƐŶĂĐŬĚĂŶƌĞŐŝƐƚƌĞĞƌũĞũĞŬŝŶĚŽƉZĂǀŽƚ͘ĞnjĞƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞ ŝƐĠĠŶŵĂůŝŐĞŶďůŝũŌŐĞůĚĞŶƚŽƚũŽƵǁŬŝŶĚϭϮũĂĂƌŝƐ͘KŵũĞŬŝŶĚŽƉZĂǀŽƚƚĞƌĞŐŝƐƚƌĞƌĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚZĂǀŽƚĚŽŽƌŚĞĞŶŚĞƚũĂĂƌŝŶĨŽŵŽŵĞŶƚĞŶǀŽŽƌŽƵĚĞƌƐ͘ĞĚĂƚĂǀŝŶĚũĞƚĞƌƵŐŽƉ ĚĞǁĞďƐŝƚĞ;ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĐŵǁƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ďĞͬďƵŝƚĞŶƐĐŚŽŽůƐĞͲŬŝŶĚĞƌŽƉǀĂŶŐͲƌĂǀŽƚͿ͘ KƉĚĞnjĞŝŶĨŽŵŽŵĞŶƚĞŶŽǀĞƌůŽŽƉƚĚĞƚĞĂŵĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌŚĞƚŚƵŝƐŚŽƵĚĞůŝũŬƌĞŐůĞŵĞŶƚĚĂƚ ũĞŵĞĞŬƌŝũŐƚ͘ZĂǀŽƚŐĞĞŌũĞĞĞŶƌŽŶĚůĞŝĚŝŶŐĞŶĚĞŶŽĚŝŐĞƟũĚŽŵĚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞŝŶŽƌĚĞ ƚĞŵĂŬĞŶ͘/ŶĚŝĞŶĚĞĚĂƚĂǀĂŶĚĞŝŶĨŽŵŽŵĞŶƚĞŶǀŽŽƌũŽƵŶŝĞƚƉĂƐƐĞŶ͕ŬĂŶũĞŐĞƌƵƐƚĞĞŶ ĂĨƐƉƌĂĂŬǀŽŽƌĞĞŶĂŶĚĞƌŵŽŵĞŶƚŵĂŬĞŶďŝũĚĞƚĞĂŵĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌ͘ sŽŽƌĞůŬŬŝŶĚĚĂƚŐĞďƌƵŝŬŵĂĂŬƚǀĂŶƐƉŽƌƚƐŶĂĐŬŽĨĚĞŽƉǀĂŶŐ͕ŵŽĞƚĞĞŶŬŝŶĚĚŽƐƐŝĞƌ worden aangemaakt. Om dit dossier te vervolledigen, hebben wij volgende documenten ŶŽĚŝŐ͗ ŽŝŶŐĞǀƵůĚĞƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬĞŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ͕ŽŶĚĞƌƚĞŬĞŶĚĚŽŽƌďĞŝĚĞŽƵĚĞƌƐ ŽďĞǁŝũƐŐĞnjŝŶƐƐĂŵĞŶƐƚĞůůŝŶŐ;ŽƉƚĞǀƌĂŐĞŶŝŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐͿ ŽŝŶŐĞǀĂůǀĂŶƐĐŚĞŝĚŝŶŐ͗ĂƩĞƐƚǀĂŶǁŽŽŶƐƚǀĂŶĚĞŽƵĚĞƌĚŝĞŝŶŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬǁŽŽŶƚ ;ŽƉƚĞǀƌĂŐĞŶďŝũĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞͿ o twee klevertjes van de mutualiteit ŽĞĞŶĨŽƚŽǀĂŶŚĞƚŬŝŶĚ :ŽƵǁŬŝŶĚŬĂŶŶŝĞƚĚĞĞůŶĞŵĞŶĂĂŶĚĞƐƉŽƌƚƐŶĂĐŬŽĨĚĞŶĂƐĐŚŽŽůƐĞŽƉǀĂŶŐŽƉZĂǀŽƚĂůƐ het kinddossier niet in orde is. Nadat je alle documenten hebt binnengebracht, zorgt ZĂǀŽƚĞƌǀŽŽƌĚĂƚũĞďŝŶŶĞŶĚĞϳǁĞƌŬĚĂŐĞŶďĞƐĐŚŝŬƚŽǀĞƌĞĞŶůŽŐŝŶĞŶĞĞŶƉĂƐǁŽŽƌĚ voor de toepassingen van I-school. Je krijgt dan ook jouw persoonlijke login gegevens ŽŵŽŶůŝŶĞƌĞƐĞƌǀĂƟĞƐƚĞĚŽĞŶĞŶŚĞƚĚŽƐƐŝĞƌǀĂŶũŽƵǁŬŝŶĚŽƉƚĞƌŽĞƉĞŶĞŶƚĞďĞŚĞƌĞŶ ǀŝĂ/ƐĐŚŽŽů;ǁǁǁ͘ŝͲƐĐŚŽŽů͘ďĞͬůŽŐŝŶͿ͘:ĞŬĂŶĚĞƐƉŽƌƚƐŶĂĐŬĚĂŶƌĞƐĞƌǀĞƌĞŶǀŝĂĚĞŬĂůĞŶĚĞƌ͘ sŽŽƌĚĞƐƉŽƌƚƐŶĂĐŬďĞƚĂĂůũĞĞŶŬĞůĚĞƟũĚĚĂƚũŽƵǁŬŝŶĚĞīĞĐƟĞĨĂĂŶǁĞnjŝŐǁĂƐǀŽŽƌĚĞ ƐƉŽƌƚƐŶĂĐŬĞŶǀŽŽƌĚĞŽƉǀĂŶŐŝŶĚŝĞŶũĞŚŝĞƌǀĂŶŐĞďƌƵŝŬŵĂĂŬƚϭ͕ϬϬhZƉĞƌďĞŐŽŶŶĞŶ

15


ŚĂůĨƵƵƌ͘sŽŽƌŚĞƚďƵƐǀĞƌǀŽĞƌǀĂŶĚĞƐĐŚŽůĞŶŶĂĂƌZĂǀŽƚǁŽƌĚƚŐĞďƌƵŝŬŐĞŵĂĂŬƚǀĂŶ ŚĞƚŐƌĂƟƐŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬďƵƐǀĞƌǀŽĞƌ͘ Waar: ZĂǀŽƚ͕ZĂǀĞƐƚĞŝŶƐƚƌĂĂƚϴϰ͕ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Maximum aantal deelnemers: ϭϱŬŝŶĚĞƌĞŶƉĞƌůĞƐͲϯϬŬŝŶĚĞƌĞŶŝŶƚŽƚĂĂů Inschrijven: ǀĂŶĂĨŵĂĂŶĚĂŐϲŵĂĂƌƚ /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ >ŝĞƐďĞƚŚ'ƵŝŶŝĞƌ;ƚĞĂŵĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌZĂǀŽƚͲdϬϭϱͬϱϬϬϯϴϬͿ ŽĨ'ƌŝĞƚ:ĂŶƐƐĞŶƐ;ƐƉŽƌƞƵŶĐƟŽŶĂƌŝƐͲdϬϭϱͬϱϭϭϭϰϱͲŽƉƟĞϰͿ

ŝŶƐĚĂŐϭϴĞŶϮϱĂƉƌŝůϮϬϭϳ;ϭϵ͘ϯϬͲϮϭ͘ϯϬƵƵƌͿ͗ sŽƌŵŝŶŐ͚:ĞĂƵƚŽŽŶĚĞƌŚŽƵĚĞŶǀŽŽƌďĞŐŝŶŶĞƌƐ͛ Weet jij hoe je de motorkap van je auto openmaakt? Wil je beter begrijpen wat de garagist je aanrekent bij een onderhoudsbeurt? tŝůũĞnjĞůĨĞĞŶůĞŬŬĞďĂŶĚŬƵŶŶĞŶǀĞƌǀĂŶŐĞŶ͍ĂŶŝƐĚĞnjĞǀŽƌŵŝŶŐ helemaal op jouw maat. Je combineert inzichten met eenvoudige ƉƌĂŬƟũŬŽĞĨĞŶŝŶŐĞŶ͘KůŝĞƉĞŝůĐŽŶƚƌŽůĞƌĞŶ͕ƐƉƌŽĞŝǀůŽĞŝƐƚŽĨĂĂŶǀƵůůĞŶ͕͘͘͘ :ĞůĞĞƌƚǁĂĂƌĚĞďĞůĂŶŐƌŝũŬĞŽŶĚĞƌĚĞůĞŶnjŝƩĞŶŽŶĚĞƌĚĞŵŽƚŽƌŬĂƉĞŶǁĞnjŽĞŵĞŶŝŶŽƉ ŬůƵƐƐĞŶĚŝĞũĞƌƵƐƟŐnjĞůĨŬĂŶĚŽĞŶ͘ĞŶĂĂŶƌĂĚĞƌǀŽŽƌĂƵƚŽŵŽďŝůŝƐƚĞŶĚŝĞǁĂƚŵŽŶĚŝŐĞƌ ĞŶnjĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞƌǁŝůůĞŶǁŽƌĚĞŶďŝũŚĞƚŐĞďƌƵŝŬĞŶŽŶĚĞƌŚŽƵĚǀĂŶŚƵŶĂƵƚŽ͘ Waar: 'ĂƌĂŐĞ:ĞŶŶĞƐ͕>ĞƵǀĞŶƐĞƐƚĞĞŶǁĞŐϯϲϱ͕ϯϭϵϬŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: Ϯϭ͕ϬϬhZ Maximum aantal deelnemers: ϭϰ Inschrijven: ǁǁǁ͘ǀŽƌŵŝŶŐƉůƵƐŽď͘ďĞŽĨďŝũĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚŝŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ

tŽĞŶƐĚĂŐϭϵĂƉƌŝůϮϬϭϳ;ϭϯͲϭϳƵƵƌͿ͗ƵŝƚĞŶƐƉĞĞůĚĂŐ

KƉǁŽĞŶƐĚĂŐŵŝĚĚĂŐϭϵĂƉƌŝůŝƐŚĞƚǁĞĞƌnjŽǀĞƌ͗ƵŝƚĞŶƐƉĞĞůĚĂŐ͊sĂŶϭϯƵƵƌƚŽƚϭϳƵƵƌ zijn alle kinderen en jongeren van harte welkom aan de sporthal. Ketnet, Kzoom en EŝĐŬĞůŽĚĞŽŶnjƵůůĞŶĞƌǀŽŽƌĂĨŚĞĞůǁĂƚƌĞĐůĂŵĞǀŽŽƌŵĂŬĞŶĞŶnjĞƩĞŶŚƵŶƵŝƚnjĞŶĚŝŶŐ ĚŝĞĚĂŐŽŽŬƟũĚĞůŝũŬŽƉƐƚŽƉ͘ ŶnjŽĂůƐĂůƟũĚŝƐĞƌŶŝĞƚĂůůĞĞŶĚĞƐƉĞĞůƚƵŝŶǁĂĂƌŶĂĂƌŚĂƌƚĞŶůƵƐƚŬĂŶǁŽƌĚĞŶŐĞƐƉĞĞůĚ͕ ĞƌnjƵůůĞŶŽŽŬǁĞĞƌƐƉƌŝŶŐŬĂƐƚĞůĞŶ͕ŚŝŶĚĞƌŶŝƐƐĞŶƉĂƌĐŽƵƌƐ͕ĮĞƚƐƉĂƌĐŽƵƌƐ͕ŐƌŝŵĞ͕ŬŝŶĚĞƌͲ ĂŶŝŵĂƟĞ͕ĞŶnj͘njŝũŶ͘ŶŽŽŬĚŝƚ ũĂĂƌnjĂůĞƌĞĞŶǀŽĞƚďĂůƚŽƌŶŽŽŝǁŽƌĚĞŶŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚǀŽŽƌĚĞůĞĞƌůŝŶŐĞŶǀĂŶŚĞƚϱĚĞĞŶ 6de leerjaar van de Boortmeerbeekse scholen. Hiervoor zal de beker van Boortmeerbeek voor scholen worden uitgereikt. KƉŐĞůĞƚ͊,ĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞďĞƐƚƵƵƌŝƐŶŝĞƚǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬǀŽŽƌĚĞŽƉǀĂŶŐǀĂŶŚĞƚŬŝŶĚ͘ Kinderen komen onder begeleiding van een volwassene. Waar: sporthal, ^ƉŽƌƚǀĞůĚǁĞŐϲ͕ϯϭϵϬŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: ŐƌĂƟƐ Maximum aantal deelnemers: onbeperkt Inschrijven: niet nodig

16


tŽĞŶƐĚĂŐϭϵĂƉƌŝůϮϬϭϳ;ϭϵ͘ϯϬͲϮϮƵƵƌͿ͗ Vorming ‘Voor elke tuin een geschikte kip’ <ŝƉƉĞŶnjŝũŶďŝũnjŽŶĚĞƌŶƵƫŐĞĚŝĞƌƚũĞƐǀŽŽƌũĞŚƵŝƐĞŶƚƵŝŶ͘ ĞǀĞƌǁĞƌŬĞŶũĞŐƌŽĞŶƚĞͲ͕ƚƵŝŶͲĞŶŬĞƵŬĞŶĂĨǀĂůĞŶnjŽƌŐĞŶ bovendien voor lekkere eitjes. Maar hoe hou je op een gezonde manier kippen en hoeveel plaats heb je daarvoor ŶŽĚŝŐ͍ŶǁĞůŬŬŝƉƉĞŶƌĂƐŝƐŚĞƚŵĞĞƐƚŐĞƐĐŚŝŬƚǀŽŽƌũŽƵǁƐŝƚƵĂƟĞ͍ ŝƚ ƟĞ͍ Gezond kippen houden kan je in één les leren, met begeleiding van een erkende VeltůĞƐŐĞǀĞƌ͘sŽŽƌŬĞŶŶŝƐǀĂŶŬĂŬĞůĞŶŽĨŬƌĂĂŝĞŶŝƐŶŝĞƚŶŽĚŝŐ͘ Waar: ĐƵůƚƵƵƌŚƵŝƐKƵĚĞWĂƐƚŽƌŝĞ͕ZĂǀĞƐƚĞŝŶƐƚƌĂĂƚϮϮ͕ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: ϭϬ͕ϬϬhZ Maximum aantal deelnemers: ϭϴ Inschrijven: ǁǁǁ͘ǀŽƌŵŝŶŐƉůƵƐŽď͘ďĞŽĨďŝũĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚŝŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ

Woensdag 19, 26 april en 3 en 10 mei 2017 ;ϭϵ͘ϯϬͲϮϮƵƵƌͿ͗sŽƌŵŝŶŐ͚^ƉĂĂŶƐŽƉƌĞŝƐ͛

ŝŶŽŵŽƉƌĞŝƐĞĞŶǀůƵĐŚƟŐŐĞƐƉƌĞŬŝŶŚĞƚ^ƉĂĂŶƐĂĂŶƚĞŬŶŽƉĞŶ met de lokale bevolking? Een kennis in Spanje? EŝĞƵǁĞ^ƉĂĂŶƐƚĂůŝŐĞĐŽůůĞŐĂ͍/ŶĚĞnjĞƌĞĞŬƐŽĞĨĞŶũĞŬŽƌƚĞĐŽŶǀĞƌƌƐĂƟĞƐŝŶŚĞƚ^ƉĂĂŶƐ͘:ĞŐĂĂƚĂĂŶĚĞƐůĂŐŵĞƚĞĞŶǀŽƵĚŝŐĞĚŝĂůŽŐĞŶĞŶĞƌǀĂĂƌƚƉůĞnjŝĞƌ ďŝũŚĞƚŽĞĨĞŶĞŶ͘dŚĞŵĂ͛ƐŽǀĞƌŚĞƚǁĞĞƌ͕ĂĂŶŬŽƉĞŶ͕ŚƵƌĞŶŽĨĞĞŶďĞnjŽĞŬďŝũĚĞĚŽŬƚĞƌ͕ ŬŽŵĞŶĂĂŶďŽĚ͘:ĞŵĂŐĨŽƵƚĞŶŵĂŬĞŶĞŶŽŶƚǁŝŬŬĞůƚnjĞůĨǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶŽŵƚĞĚƵƌǀĞŶ praten. Hola, que tal? ĞnjĞǀŽƌŵŝŶŐǀŝŶĚƚƉůĂĂƚƐƚĞůŬĞŶƐŽƉǁŽĞŶƐĚĂŐŽƉϭϵĂƉƌŝů͕ϮϲĂƉƌŝů͕ϯŵĞŝĞŶϭϬŵĞŝ ϮϬϭϳ͘ Waar: 'ĞŶƵƐƐĞů͕,ĂĂĐŚƚƐĞďĂĂŶϱϰ͕ϯϭϰϬ<ĞĞƌďĞƌŐĞŶ Deelnameprijs: 44,00 EUR Maximum aantal deelnemers: ϭϲ Inschrijven: ǁǁǁ͘ǀŽƌŵŝŶŐƉůƵƐŽď͘ďĞŽĨďŝũĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚŝŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ

Donderdag 20 april 2017 - sporteldag Boortmeerbeek KƉĚŽŶĚĞƌĚĂŐϮϬĂƉƌŝůϮϬϭϳŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬĞĞŶƐƉŽƌƚĚĂŐ ǀŽŽƌĚĞϱϬͲƉůƵƐƐĞƌƐ͘dŝũĚĞŶƐĚĞnjĞƐƉŽƌƚĚĂŐŬĂŶũĞǁĂŶĚĞůĞŶ͕ĮĞƚƐĞŶ͕ĚĂŶƐĞŶ͕ƉĞƚĂŶƋƵĞ͕ ůŝŶĞͲĚĂŶĐĞĞŶŶŽŐǀĞĞůŵĞĞƌ͘/ŶĚĞǀŽŽƌŵŝĚĚĂŐďƌĞŶŐĞŶǁĞĞĞŶďĞnjŽĞŬĂĂŶ<ŽĸĞďƌĂŶĚĞƌŝũ ZŽŵ͕ ŝŶ ĚĞ ŶĂŵŝĚĚĂŐ ŝƐ Ğƌ ŇŝŶŬĞ ĮĞƚƐƚŽĐŚƚ ŐĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞĞƌĚ͘ ,Ğƚ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ĞŶ ŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐƐĨŽƌŵƵůŝĞƌǀŝŶĚũĞƚĞƌƵŐďŝũĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚĞŶŽƉĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞǁĞďƐŝƚĞ͘ Waar: ƐƉŽƌƚŚĂů͕^ƉŽƌƚǀĞůĚǁĞŐϲ͕ϯϭϵϬŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: ϳ͕ϬϬhZ Maximum aantal deelnemers: onbeperkt

17


Inschrijven:

ďŝũĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚŝŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ

ŽŶĚĂŐϮϯĂƉƌŝůϮϬϭϳ;ϭϬ͘ϯϬͲϭϮƵƵƌͿ͗,ĞƌĚĞŶŬŝŶŐdƌĂŶƐƉŽƌƚyy Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Joodse mannen, vrouwen en kinderen met ƚƌĞŝŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶŐĞĚĞƉŽƌƚĞĞƌĚǀĂŶƵŝƚĚĞDĞĐŚĞůƐĞŽƐƐŝŶŬĂnjĞƌŶĞŶĂĂƌƵƐĐŚǁŝƚnj͘KƉϭϵ ĂƉƌŝůϭϵϰϯǁĞƌĚŚĞƚƚǁŝŶƟŐƐƚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚŽƉĚĞƐƉŽŽƌůŝũŶƚƵƐƐĞŶŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬĞŶ,ĂĂĐŚƚ ƚŽƚƐƟůƐƚĂŶĚŐĞĚǁŽŶŐĞŶĚŽŽƌZŽďĞƌƚDĂŝƐƚƌŝĂƵ͕:ĞĂŶ&ƌĂŶŬůĞŵŽŶĞŶ'ĞŽƌŐĞƐ>ŝǀƐĐŚŝƚnj͘ ĞǀĞŶƟĞŶŐĞĚĞƉŽƌƚĞĞƌĚĞŶŬŽŶĚĞŶŽŶƚƐŶĂƉƉĞŶƵŝƚĚĞƚƌĞŝŶ͘EĞƌŐĞŶƐŝŶƵƌŽƉĂŝƐƟũĚĞŶƐ ĚĞdǁĞĞĚĞtĞƌĞůĚŽŽƌůŽŐĚĞƌŐĞůŝũŬĞďĞǀƌŝũĚŝŶŐƐĂĐƟĞƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚŽƉĞĞŶũŽĚĞŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͘ Om deze unieke gebeurtenis te herdenken organiseert het gemeentebestuur van ŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ ũĂĂƌůŝũŬƐ ĞĞŶ ŚĞƌĚĞŶŬŝŶŐƐƉůĞĐŚƟŐŚĞŝĚ͘ ,Ğƚ ŐĞŵĞĞŶƚĞďĞƐƚƵƵƌ ǀĂŶ ŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬŶŽĚŝŐƚũĞŐƌĂĂŐƵŝƚŽŵĚĞnjĞŚĞƌĚĞŶŬŝŶŐƐƉůĞĐŚƟŐŚĞŝĚŵĞĞƚĞďĞůĞǀĞŶ͘ Waar: ƉĂƌŬŝŶŐŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ͕WĂƐƚŽƌŝũƐƚƌĂĂƚϮ͕ϯϭϵϬŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: ŐƌĂƟƐ Maximum aantal deelnemers: onbeperkt Inschrijven: niet nodig

ĂƚĞƌĚĂŐϮϵĂƉƌŝůϮϬϭϳ;ϭϬͲϭϭƵƵƌͿ͗sŽŽƌůĞĞƐƵƵƌƚũĞ Waar: ,ĂŽ/ͲǀĞƐƟŐŝŶŐŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͕ ůŽŬƐƚƌĂĂƚϮ͕ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: ŐƌĂƟƐ Maximum aantal deelnemers: onbeperkt /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ via www.habobib.bibliotheek.be ;dϬϭϱͬϲϮϳϬϮϵͲĞͲŵĂŝů͗ŚĂďŽďŝďΛďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ͘ďĞͿ

18


ĂƚĞƌĚĂŐϮϵĂƉƌŝůĞŶnjŽŶĚĂŐϯϬĂƉƌŝůϮϬϭϳ͗ Week van de amateurkunsten Naar jaarlijkse gewoonte neemt Boortmeerbeek weer deel aan de Week van de Amateurkunsten, een kunstweek voor en door iedereen die gepassioneerd is door kunst ŝŶĚĞǀƌŝũĞƟũĚ͘ĞůŽŽƉƚǀĂŶϮϴĂƉƌŝůƚ͘Ğ͘ŵ͘ϳŵĞŝϮϬϭϳĞŶnjĞƚŽǀĞƌĂůŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶĞŶ Brussel de pracht van amateurkunst in de kijker. Dit jaar geven amateurkunstenaars het ďĞƐƚĞǀĂŶnjŝĐŚnjĞůĨƌŽŶĚŚĞƚƚŚĞŵĂ͞dŚĞDĂŬŝŶŐŽĨ͘͟tĞůĞŐŐĞŶĚĞĨŽĐƵƐŽƉŚĞƚĐƌĞĂƟĞproces, het werk achter de schermen, op proberen, vernieuwen, ervaring opbouwen, de ŚŝƐƚŽƌŝĞŬǀĂŶĂƌƟƐƟĞŬĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶĞŶŶĂƚƵƵƌůŝũŬŽƉĚĞƐĐŚŽŽŶŚĞŝĚǀĂŶnjĞůĨĞĞŶŬƵŶƐƚ ƚĞďĞŽĞĨĞŶĞŶŝŶĚĞǀƌŝũĞƟũĚ͘ ƵƌĨũŝũũŽƵǁĐƌĞĂƟĞǀĞƵŝƟŶŐĞŶƚŽŶĞŶĂĂŶĞĞŶŐƌŽŽƚƉƵďůŝĞŬ͕ůĂĂƚĚĂŶƚĞŶůĂĂƚƐƚĞǀŽŽƌ njĂƚĞƌĚĂŐϭĂƉƌŝůϮϬϭϳǀĂŶũĞŚŽƌĞŶĞŶĚŽĞŵĞĞŵĞƚĚĞt<ϮϬϭϳ͊ĞŶĐƌĞĂƟĞǀĞŽĨ ĂƌƟƐƟĞŬĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶŝŶŚĞƚŬĂĚĞƌǀĂŶ͞dŚĞDĂŬŝŶŐŽĨ͟ŝƐŶĂƚƵƵƌůŝũŬŵĞĞƌĚĂŶ ĨĂŶƚĂƐƟƐĐŚ͕ĨŽƌŵŝĚĂďĞů͕ƐƵďůŝĞŵ͊ŝƚƚŚĞŵĂďůŝũŌĞĐŚƚĞƌŽƉƟŽŶĞĞů͘KŵĚĞt<njŽƐƚĞƌŬ mogelijk te maken en om het belang van amateurkunst zo hoog mogelijk in het vaandel ƚĞĚƌĂŐĞŶ͕ƌŽĞƉĞŶǁĞŽƉŽŵŵĂƐƐĂĂůĚĞĞůƚĞŶĞŵĞŶĂĂŶĚĞŬƵŶƐƚĞŶƌŽƵƚĞ;ƚͿŚƵŝƐŝŶŬƵŶƐƚ͘ KƉϮϵĞŶϯϬĂƉƌŝůŬĂŶũĞŝŶŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬǀŽŽƌĚĞϮĞŬĞĞƌŽƉƌŝũǀĂŶĂůĚĞnjĞĐƌĞĂƟǀŝƚĞŝƚ ŬŽŵĞŶƉƌŽĞǀĞŶůĂŶŐƐĚĞŬƵŶƐƚĞŶƌŽƵƚĞ;ƚͿŚƵŝƐŝŶŬƵŶƐƚ͘,ĞĞůǁĂƚůŽŬĂůĞƚĂůĞŶƚĞŶnjĞƩĞŶ ŚƵŶĚĞƵƌǀŽŽƌƵŽƉĞŶĞŶůĂƚĞŶƵŬĞŶŶŝƐŵĂŬĞŶŵĞƚŚƵŶƉĂƐƐŝĞ͘EĞĞŵĚĞĮĞƚƐĞŶŐĂŬŝũŬĞŶ ŶĂĂƌũĞĨĂǀŽƌŝĞƚĞĂƌƟĞƐƚŽĨǀŽůŐŐĞǁŽŽŶĚĞŚĞůĞƌŽƵƚĞ͘:ĞŬĂŶǀĞƌƚƌĞŬŬĞŶǀĂŶƵŝƚĞůŬĞ ůŽĐĂƟĞ͊sĂŶĂĨϮϮĂƉƌŝůŬĂŶũĞǀŝĂĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞǁĞďƐŝƚĞĞĞŶƉůĂŶͲĞŶĨŽƚŽͲŽǀĞƌnjŝĐŚƚũĞ downloaden van alle kunstenaars die dit jaar meedoen. Waar: verspreid over de gemeente Deelnameprijs: ŐƌĂƟƐ Maximum aantal deelnemers: onbeperkt Inschrijven: ďŝũĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚŝŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐǀŽŽƌϭĂƉƌŝůϮϬϭϳ പ

19


Mei 2017 Donderdag 4 mei 2017 - regionale sporteldag Durbuy Dit jaar organiseert de Sportregio Noord waarvan de gemeente Boortmeerbeek deel uitmaakt, een sporteldag te Durbuy. ĞƐƉŽƌƚĚĂŐƐƚĂĂƚŽƉĞŶǀŽŽƌĂůůĞϱϬͲƉůƵƐƐĞƌƐǀĂŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŶŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͕,ĂĂĐŚƚ͕ Kampenhout, Keerbergen, Machelen, Steenokkerzeel, Tremelo en Zemst. ŽǁĞůŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞŶĂůƐŐƌŽĞƉĞŶnjŝũŶǀĂŶŚĂƌƚĞǁĞůŬŽŵ͊ De deelnemers krijgen deze dag ook de kans om wat cultuur en toerisme van de streek op te snuiven. Op het programma zal kajak, mountainbike en wandelen staan in de ǀŽŽƌŵŝĚĚĂŐĞŶŝŶĚĞŶĂŵŝĚĚĂŐǁŽƌĚƚĞƌĞĞŶĐƵůƚƵƌĞĞůͲƚŽĞƌŝƐƟƐĐŚďĞnjŽĞŬŐĞƉůĂŶĚ͘ Er wordt busvervoer voorzien vanuit Boortmeerbeek. Waar: Durbuy Deelnameprijs: ϭϬ͕ϬϬhZ Maximum aantal deelnemers: onbeperkt Inschrijven: ďŝũĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚŝŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐǀŽŽƌϮϭĂƉƌŝůϮϬϭϳ ĂƉƌŝůϮϬϭϳ

DĂĂŶĚĂŐϴŵĞŝϮϬϭϳ;ϭϰͲϭϴƵƵƌͿ͗ Zomers Winkelen in Hever tĂƚŝƐĞƌƟũĚĞŶƐĚĞůĞŶƚĞΘnjŽŵĞƌŵĂĂŶĚĞŶŐĞnjĞůůŝŐĞƌĚĂŶĚƐĐŚĂƉ-ƉĞŶĚŽĞŶŝŶũĞĞŝŐĞŶŽŵŐĞǀŝŶŐ͍'ĞǁŽŽŶƌƵƐƟŐƚĞǀŽĞƚŽĨŵĞƚĚĞĮĞƚƐ͘ ƚƐ͘ En waarom er niet een gezellig terrasje aan vastknopen? Je kan hiervoor oor natuurlijk al terecht op de wekelijkse markt in Boortmeerbeek, maar er ŝƐŽŽŬŽŵĞƌƐǁŝŶŬĞůĞŶŝŶ,ĞǀĞƌ͊ Op het Heverplein vind je een reeks handelaars die er hun waren te koop aanbieden. <ŽŵĞƌŐĞƌƵƐƚĞĞŶƐĞĞŶŬŝũŬũĞŶĞŵĞŶ͊ /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ 

ĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚ ;dϬϭϱͬϱϭϭϭϰϱͲŽƉƟĞϰͲĞͲŵĂŝů͗ǀƌŝũĞƟũĚΛƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ďĞͿ

ŝŶƐĚĂŐϵŵĞŝϮϬϭϳ;ϭϵͲϮϮƵƵƌͿ͗tŽƌŬƐŚŽƉ͚dĂƉĂƐ͛

ůǀĂŶĚĞϭϴĚĞĞĞƵǁnjŝũŶƚĂƉĞŽŽĨƚĂƉĂƐǀŽŽƌĚĞ^ƉĂŶũĂĂƌĚĞĞŶĚĂŐĞůŝũŬƐ ƌŝƚƵĞĞů ǀŽŽƌ ŚĞƚ ŵŝĚĚĂŐͲ ŽĨ ĂǀŽŶĚĞƚĞŶ͘ sĂŶĚĂĂŐ njŽƌŐĞŶ ǁĞ ŵĞƚ ŽŶnjĞ njĞůĨŐĞŵĂĂŬƚĞŚĂƉũĞƐǀŽŽƌĞĞŶƌŝũŬŐĞǀƵůĚĞƚĂĨĞů͘ƌƟƐũŽŬŝŶƐŚĞƌƌLJŵĂƌŝŶĂĚĞ͕ spiesjes van zeeduivel met spek, empanada met chorizo en kaas. Het zijn ŵĂĂƌĞŶŬĞůĞǀŽŽƌďĞĞůĚĞŶǀĂŶŚĞĞƌůŝũŬĞƚĂƉĂƐĚŝĞũĞůĞĞƌƚŵĂŬĞŶ͘ŶĚĂĂƌŶĂ͗ ƉƌŽĞǀĞŶŶĂƚƵƵƌůŝũŬ͊ Waar: 'ĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞĂƐŝƐƐĐŚŽŽů͕ĞƌŝŶŐƐƚƌĂĂƚϭϬϳ͕ϯϭϵϬŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: ϮϬ͕ϬϬhZ;ŵĂƚĞƌŝĂĂůŝŶďĞŐƌĞƉĞŶͿ Maximum aantal deelnemers: ϭϮ Inschrijven: ǁǁǁ͘ǀŽƌŵŝŶŐƉůƵƐŽď͘ďĞŽĨďŝũĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚŝŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ

20


tŽĞŶƐĚĂŐϭϬŵĞŝϮϬϭϳ;ϭϰͲϭϱƵƵƌͿ͗sŽŽƌůĞĞƐƵƵƌƚũĞ Waar: ,ĂŽ/ͲǀĞƐƟŐŝŶŐ,ĂĂĐŚƚ͕sĞƌŚĂĞŐĞŶůĂĂŶϱ͕ϯϭϱϬ,ĂĂĐŚƚ Deelnameprijs: ŐƌĂƟƐ Maximum aantal deelnemers: onbeperkt /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ via www.habobib.bibliotheek.be ;dϬϭϱͬϲϮϳϬϮϵͲĞͲŵĂŝů͗ŚĂďŽďŝďΛďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ͘ďĞͿ

DĂĂŶĚĂŐϭϱ͕ϮϮ͕ϮϵŵĞŝĞŶϱũƵŶŝϮϬϭϳ;ϭϵ͘ϯϬͲϮϮƵƵƌͿ͗ Vorming ‘Eenvoudig converseren in het Frans’ ŽŶũŽƵƌ͕ĕĂǀĂ͍ŝŶŶĞŶŬŽƌƚŽƉƌĞŝƐŶĂĂƌĞĞŶ&ƌĂŶƐĞďĞƐƚĞŵŵŝŶŐ͍EŝĞƵǁĞ &ƌĂŶƐƚĂůŝŐĞďƵƌĞŶ͍KĨũĞǁŝůũĞŐĞůŝĞĨĚĞǀĞƌƌĂƐƐĞŶŵĞƚĞĞŶ&ƌĂŶƐĐŚĂŶƐŽŶ͍ /ŶĚĞnjĞƌĞĞŬƐŚĂůĞŶǁĞũĞ&ƌĂŶƐǀĂŶŽƉƐĐŚŽŽůǀĂŶŽŶĚĞƌŚĞƚƐƚŽĨ͘:ĞnjĞůĨ voorstellen, de weg vragen, een weerpraatje, ... Je maakt eenvoudige ĚŝĂůŽŐĞŶĞŶĞƌǀĂĂƌƚƉůĞnjŝĞƌďŝũŚĞƚŽĞĨĞŶĞŶ͘:ĞŵĂŐĨŽƵƚĞŶŵĂŬĞŶĞŶ ŽŶƚǁŝŬŬĞůƚnjĞůĨǀĞƌƚƌŽƵǁĞŶŽŵƚĞĚƵƌǀĞŶ͘:ĞǀĂŝƐƚƌğƐďŝĞŶ͕ŵĞƌĐŝ͊ Waar: cultuurhuis Oude Pastorie, Ravesteinstraat 22, ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: ϰϳ͕ϬϬhZ;ǀŽŽƌĚĞϰůĞƐƐĞŶͿ Maximum aantal deelnemers: ϭϲ Inschrijven: ǁǁǁ͘ǀŽƌŵŝŶŐƉůƵƐŽď͘ďĞŽĨďŝũĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚŝŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ

Oh

lala-la lla a-la! aa-la aa-l -la -la! -la la! a!

ŝŶƐĚĂŐϭϲŵĞŝϮϬϭϳ;ϵ͘ϯϬͲϭϮ͘ϯϬƵƵƌ͗ sŽƌŵŝŶŐ͚dǁŝƩĞƌ͕/ŶƐƚĂŐƌĂŵ͕&ĂĐĞŬ͛

;ŝŶĚŝĞŶǀŽůĚŽĞŶĚĞĚĞĞůŶĞŵĞƌƐƚǁĞĞĚĞƐĞƐƐŝĞǀĂŶϭϯ͘ϯϬƚŽƚϭϲ͘ϯϬƵƵƌͿ ^ŽĐŝĂůĞŶĞƚǁĞƌŬĞŶ͗ǁĂƚŝƐŚĞƚ͕ǁĞůŬĞnjŝũŶĞƌĞŶŚŽĞǁĞƌŬĞŶnjĞ͍dŝũĚĞŶƐĚĞnjĞĐƵƌƐƵƐŬƌŝũŐ je een overzicht van de verschillende mogelijkheden. Je leert de overeenkomsten en ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶŬĞŶŶĞŶƚƵƐƐĞŶdǁŝƩĞƌ͕&ĂĐĞŬ͕/ŶƐƚĂŐƌĂŵĞŶĂŶĚĞƌĞŶĞƚǁĞƌŬĞŶ͘ KŽŬŬƌŝũŐũĞƟƉƐŚŽĞũĞŚŝĞƌŽƉnjŽĞŬƚĞŶŝŶĨŽƌŵĂƟĞǀŝŶĚƚĞŶŚŽĞũĞĞƌŽƉĞĞŶǀĞŝůŝŐĞ manier mee kan omgaan. Waar: ,ĂŽ/ͲǀĞƐƟŐŝŶŐŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͕ ůŽŬƐƚƌĂĂƚϮ͕ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: ϱ͕ϬϬhZǀŽŽƌůĞĚĞŶͲϭϬ͕ϬϬhZǀŽŽƌŶŝĞƚͲůĞĚĞŶ Maximum aantal deelnemers: ϭϮ Inschrijven: via www.habobib.bibliotheek.be ;dϬϭϱͬϲϮϳϬϮϵͲĞͲŵĂŝů͗ŚĂďŽďŝďΛďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ͘ďĞͿ

21


ŽŶĚĞƌĚĂŐϭϴŵĞŝϮϬϭϳ;ϭϰͲϭϳƵƵƌͿ͗ Vorming ‘Als ik neen zeg voel ik me schuldig’ ĂŐĞůŝũŬƐŬŽŵĞŶĞƌǀƌĂŐĞŶŽƉũĞĂĨ͘sĂĂŬĚƵƌĨũĞŐĞĞŶ͚ŶĞĞŶ͛njĞŐŐĞŶ͘KĨĂůƐũĞ͚ŶĞĞŶ͛njĞŐƚ͕ ǀŽĞůũĞũĞĚĂĂƌŶĂƐĐŚƵůĚŝŐ͘/ŶĚĞnjĞĐƵƌƐƵƐƐƚĂũĞƐƟůďŝũĚĞŵĂŶŝĞƌǁĂĂƌŽƉũĞŽŵŐĂĂƚŵĞƚ ǀƌĂŐĞŶ͕ƵŝƚŶŽĚŝŐŝŶŐĞŶ͕ǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐĞŶŽĨǀĞƌŽŶĚĞƌƐƚĞůůŝŶŐĞŶĚŝĞŽƉũĞĂŅŽŵĞŶ͘tĞůŬĞ ŝŶǀůŽĞĚŚĞďďĞŶĚĞnjĞǀƌĂŐĞŶĞŶǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐĞŶŽƉũŽƵ͕ǁĂƚďƌĞŶŐĞŶnjĞƚĞǁĞĞŐŝŶũŽƵǁ gevoel en in jouw denken? Wat maakt dat je je soms schuldig voelt? En hoe werken die ƐĐŚƵůĚŐĞǀŽĞůĞŶƐĞŝŐĞŶůŝũŬ͍,ŽĞŬĂŶũĞ͚ũĂ͛ŽĨ͚ŶĞĞŶ͛ůĞƌĞŶnjĞŐŐĞŶnjŽŶĚĞƌũĞƐĐŚƵůĚŝŐƚĞ voelen? Een concreet stappenplan helpt je vooruitgang te maken. Waar: 'ĞŶƵƐƐĞů͕,ĂĂĐŚƚƐĞďĂĂŶϱϰ͕ϯϭϰϬ<ĞĞƌďĞƌŐĞŶ Deelnameprijs: ϭϳ͕ϬϬhZ Maximum aantal deelnemers: ϭϰ Inschrijven: ǁǁǁ͘ǀŽƌŵŝŶŐƉůƵƐŽď͘ďĞŽĨďŝũĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚŝŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ

ŝŶƐĚĂŐϮϯŵĞŝϮϬϭϳ;ϭϵ͘ϯϬƵƵƌͿ͗ Huldiging sport- en cultuurlaureaten dŝũĚĞŶƐĚĞnjĞũĂĂƌůŝũŬƐǁĞĞƌŬĞƌĞŶĚĞĂǀŽŶĚǀƵůůĞŶĚĞƐŚŽǁǁŽƌĚĞŶĚĞŵĞĞƐƚďĞůŽŌĞǀŽůůĞ ŽŽƌƚŵĞĞƌďĞŬĞŶĂĂƌƐŐĞŚƵůĚŝŐĚ͘/ŶǁŽŶĞƌƐĚŝĞnjŝĐŚŚĞƚĂĨŐĞůŽƉĞŶũĂĂƌŽƉŝŶĚŝǀŝĚƵĞĞů ŽĨŝŶĐůƵďǀĞƌďĂŶĚ͕ŽƉƐƉŽƌƟĞĨŽĨŽƉĐƵůƚƵƌĞĞůǀůĂŬǁŝƐƚĞŶƚĞŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶŬŽŵĞŶŝŶ ĂĂŶŵĞƌŬŝŶŐŽŵŐĞŚƵůĚŝŐĚƚĞǁŽƌĚĞŶǀŽŽƌŚƵŶƉƌĞƐƚĂƟĞƐǀĂŶϮϬϭϲ͘ ǀĂŶϮϬϭϲ͘

Sportlaureaat dƌĂĚŝƟĞŐĞƚƌŽƵǁǀŽƌŵĚĞĚĞďĞŬĞŶĚŵĂŬŝŶŐǀĂŶĚĞƐƉŽƌƚͲĞŶ ĞŶ ĐƵůƚƵƵƌůĂƵƌĞĂƚĞŶϮϬϭϱŚĞƚŚŽŽŐƚĞƉƵŶƚǀĂŶĚĞĂǀŽŶĚ͘ ^ƉŽƌƚůĂƵƌĞĂĂƚϮϬϭϱǁĞƌĚǀŽŽƌŚĞƚƚǁĞĞĚĞũĂĂƌŽƉƌŝũ 2 Step Dance Company met hun megacrew - Belgian Alliance. ce. Zij zijn Belgisch kampioen en werden opnieuw ǁĞƌĞůĚŬĂŵƉŝŽĞŶŚŝƉŚŽƉŝŶDĂƌƟŶŝƋƵĞ͘

Cultuurlaureaat ^ǀĞŶũĂsĂŶƌŝĞƐƐĐŚĞǁĞƌĚǀĞƌŬŽnjĞŶĂůƐĐƵůƚƵƵƌůĂƵƌĞĂĂƚϮϬϭϱ͘ KƉϮϭͲũĂƌŝŐĞůĞĞŌŝũĚŝƐ^ǀĞŶũĂĞĞŶďĞŐƌŝƉŝŶĚĞĞůŐŝƐĐŚĞŵƵnjŝĞŬǁĞƌĞůĚ͘͘ Een waar natuurtalent met een wonderlijke muzikaliteit en een grenzeloze ze wilskracht.

Vrijwilliger van het jaar ^ŝŶĚƐĞŶŬĞůĞũĂƌĞŶǁŽƌĚƚŽŽŬƚĞůŬĞŶƐĠĠŶŽĨŵĞĞƌĚĞƌĞǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌ;ƐͿǀĂŶŚĞƚũĂĂƌŐĞŚƵůĚŝŐĚ͘ Hiermee wil de gemeente haar waardering tonen voor de vele vrijwilligers zonder wie het lokale verenigingsleven niet zou bestaan. KƉϮϯŵĞŝϮϬϭϳnjƵůůĞŶǁŝũĚĞƉƌĞƐƚĂƟĞƐǀĂŶϮϬϭϲŚƵůĚŝŐĞŶ͘<ĞŶƚƵŝĞŵĂŶĚĚŝĞŝŶϮϬϭϲ ĞĞŶƵŶŝĞŬĞƐƉŽƌƚͲŽĨĐƵůƚƵƵƌƉƌĞƐƚĂƟĞůĞǀĞƌĚĞ͍KĨǁŝůũĞĚĞĚƌŝũǀĞŶĚĞŬƌĂĐŚƚǀĂŶũŽƵǁ ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĂůƐ͚ǀƌŝũǁŝůůŝŐĞƌǀĂŶŚĞƚũĂĂƌ͛ŝŶŚĞƚnjŽŶŶĞƚũĞnjĞƩĞŶ͍>ĂĂƚŚĞƚŽŶƐĚĂŶǁĞƚĞŶ͘

22


De voordrachten voor de sport- en cultuurlaureaten en voor de vrijwilliger van het jaar ϮϬϭϲŵŽĞƚĞŶǀſſƌǀƌŝũĚĂŐϮϰĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϳƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬǁŽƌĚĞŶŝŶŐĞĚŝĞŶĚďŝũŚĞƚĐŽůůĞŐĞ ǀĂŶďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌĞŶƐĐŚĞƉĞŶĞŶ͕WĂƐƚŽƌŝũƐƚƌĂĂƚϮ͕ϯϭϵϬŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ 

ĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚ ;dϬϭϱͬϱϭϭϭϰϱͲŽƉƟĞϰͲĞͲŵĂŝů͗ǀƌŝũĞƟũĚΛƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ďĞͿ

tŽĞŶƐĚĂŐϮϰŵĞŝϮϬϭϳ;ϭϰƵƵƌͿ͗^ƚƌĞĞŬǁĂŶĚĞůŝŶŐĚŽŽƌ^ĐŚŝƉůĂŬĞŶ ĞĞŶŵŽŽŝĞǀůĂŬŬĞǁĂŶĚĞůŝŶŐ͕ǀŽůĂĨǁŝƐƐĞůŝŶŐďĞŐĞůĞŝĚĚŽŽƌŐŝĚƐĞŶďŽŶĚŝũůĞůĂŶĚ͊ Waar: ǀĞƌƚƌĞŬ,ĞŝůŝŐĞ&ĂŵŝůŝĞŬĞƌŬ͕ŝĞƐƚƐƚƌĂĂƚϮϮϳ͕ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: ŐƌĂƟƐ Maximum aantal deelnemers: onbeperkt /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ Provincie Vlaams-Brabant - dienst toerisme ;dϬϭϲͬϮϲϳϲϮϴͲǁǁǁ͘ƚŽĞƌŝƐŵĞǀůĂĂŵƐďƌĂďĂŶƚ͘ďĞͿ

Zaterdag 27 mei 2017 (10 - 11 uur) - voorleesuurtje Waar: ,ĂŽ/ͲǀĞƐƟŐŝŶŐŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͕ ůŽŬƐƚƌĂĂƚϮ͕ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: ŐƌĂƟƐ Maximum aantal deelnemers: onbeperkt /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ via www.habobib.bibliotheek.be ;dϬϭϱͬϲϮϳϬϮϵͲĞͲŵĂŝů͗ŚĂďŽďŝďΛďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ͘ďĞͿ

ĂƚĞƌĚĂŐϮϳŵĞŝϮϬϭϳ;ϭϯͲϭϳƵƵƌͿ͗^ĞŶŝŽƌĞŶĨĞĞƐƚ

,ĞƚŝƐĞĞŶŵŽŽŝĞƚƌĂĚŝƟĞ͕ŚĞƚũĂĂƌůŝũŬƐĞƐĞŶŝŽƌĞŶĨĞĞƐƚ͘ůůĞŝŶǁŽŶĞƌƐƵŝƚŽŶnjĞŐĞŵĞĞŶƚĞ͕ ĚŝĞŐĞďŽƌĞŶnjŝũŶǀſſƌϭũĂŶƵĂƌŝϭϵϱϯŬƵŶŶĞŶ͕ǀĞƌŐĞnjĞůĚǀĂŶŚƵŶƉĂƌƚŶĞƌ͕ŐƌĂƟƐĚĞĞůŶĞŵĞŶ͘ ĞŐĞŵĞĞŶƚĞnjŽƌŐƚǀŽŽƌĞĞŶůĞŬŬĞƌĨĞĞƐƚŵĂĂůĞŶƟũĚĞŶƐĚĞŶĂŵŝĚĚĂŐnjŽƌŐƚůŝīKƌĐŚĞƐƚƌĂ ǀŽŽƌĚĞŐĞƉĂƐƚĞĂŶŝŵĂƟĞ͕ŵĞƚĚĂŶƐŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚ͘ /ŶĚŝĞŶŶŽĚŝŐnjŽƌŐƚŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞďĞƐƚƵƵƌǀŽŽƌǀĞƌǀŽĞƌǀŽŽƌĚĞĞůŶĞŵĞƌƐĚŝĞnjŝĐŚnjĞůĨ ŶŝĞƚŬƵŶŶĞŶǀĞƌƉůĂĂƚƐĞŶ͘DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌŚĞƚƐĞŶŝŽƌĞŶĨĞĞƐƚnjĂůƟũĚŝŐŝŶĠĠŶǀĂŶ de gemeentelijke nieuwsbrieven verschijnen. ,ĞƚƐĞŶŝŽƌĞŶĨĞĞƐƚǀŝŶĚƚƉůĂĂƚƐŝŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞƐƉŽƌƚŚĂůǁĂĂƌǀŽůĚŽĞŶĚĞƉĂƌŬŝŶŐŝƐ voorzien. Waar: ƐƉŽƌƚŚĂů͕^ƉŽƌƚǀĞůĚǁĞŐϲ͕ϯϭϵϬŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: ŐƌĂƟƐ Maximum aantal deelnemers: onbeperkt Inschrijven: ǀŝĂĚĞŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐƐƐƚƌŽŽŬĚŝĞŝŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ ǀĞƌƐĐŚŝũŶƚƚŽƚϲŵĞŝϮϬϭϳŽĨǀŝĂ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁĞďƐŚŽƉƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ƌĞĐƌĞĂƚĞdž͘ďĞͬĐƟǀŝƟĞƐͬKǀĞƌǀŝĞǁ

23


:ƵŶŝϮϬϭϳ ĂƚĞƌĚĂŐϯƚŽƚĞŶŵĞƚŵĂĂŶĚĂŐϱũƵŶŝϮϬϭϳ͗ Kermis Boortmeerbeek Op het kerkplein en de parking van het gemeentehuis njŽƌŐĞŶĞĞŶƚǁŝŶƟŐƚĂůŬĞƌŵŝƐĂƩƌĂĐƟĞƐǀŽŽƌǀĞƌƟĞƌ͘

DĂĂŶĚĂŐϱũƵŶŝϮϬϭϳ;ϴ͘ϯϬͲϭϰ͘ϬϬƵƵƌͿ͗:ĂĂƌŵĂƌŬƚŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Van oudsher vindt op Pinkstermaandag in het centrum van Boortmeerbeek een jaarmarkt plaats. Een ideale gelegenheid om vrienden en kennissen te ontmoeten. Deze jaarmarkt wordt sinds enkele jaren uitgebreid met een kinderspeelgoedmarkt, ǁĂĂƌŽƉĂůůĞŬŝŶĚĞƌĞŶƚŽƚϭϲũĂĂƌŐƌĂƟƐĞĞŶƉůĂĂƚƐũĞŬƵŶŶĞŶŝŶŶĞŵĞŶ͘ Waar: ŬĞƌŬƉůĞŝŶŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͕ϯϭϵϬŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: ŐƌĂƟƐ Maximum aantal deelnemers: onbeperkt Inschrijven: ǀŝĂĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞǁĞďƐŝƚĞŽĨǀŝĂĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚ͘

ĂƚĞƌĚĂŐϭϬƚŽƚĞŶŵĞƚŵĂĂŶĚĂŐϭϮũƵŶŝϮϬϭϳ͗<ĞƌŵŝƐ,ĞǀĞƌ KƉŚĞƚ,ĞǀĞƌƉůĞŝŶnjƵůůĞŶĞŶŬĞůĞŬĞƌŵŝƐŬƌĂŵĞŶǀŽŽƌƐĨĞĞƌnjŽƌŐĞŶ͘

DĂĂŶĚĂŐϭϮũƵŶŝϮϬϭϳ;ϭϰͲϭϴƵƵƌͿ͗ŽŵĞƌƐtŝŶŬĞůĞŶŝŶ,ĞǀĞƌ

tĂƚŝƐĞƌƟũĚĞŶƐĚĞůĞŶƚĞΘnjŽŵĞƌŵĂĂŶĚĞŶŐĞnjĞůůŝŐĞƌĚĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞŶĚŽĞŶŝŶũĞ ĞŝŐĞŶŽŵŐĞǀŝŶŐ͍'ĞǁŽŽŶƌƵƐƟŐƚĞǀŽĞƚŽĨŵĞƚĚĞĮĞƚƐ͘ŶǁĂĂƌŽŵĞƌŶŝĞƚĞĞŶŐĞnjĞůůŝŐ terrasje aan vastknopen? Je kan hiervoor natuurlijk al terecht op de wekelijkse markt in ŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͕ŵĂĂƌĞƌŝƐŽŽŬŽŵĞƌƐǁŝŶŬĞůĞŶŝŶ,ĞǀĞƌ͊ Op het Heverplein vind je een reeks handelaars die er hun waren te koop aanbieden. <ŽŵĞƌŐĞƌƵƐƚĞĞŶƐĞĞŶŬŝũŬũĞŶĞŵĞŶ͊ /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ 

ĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚ ;dϬϭϱͬϱϭϭϭϰϱͲŽƉƟĞϰͲĞͲŵĂŝů͗ǀƌŝũĞƟũĚΛƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ďĞͿ

24


tŽĞŶƐĚĂŐϭϰũƵŶŝϮϬϭϳ;ϭϰͲϭϱƵƵƌͿ͗sŽŽƌůĞĞƐƵƵƌƚũĞ Waar: ,ĂŽ/ͲǀĞƐƟŐŝŶŐ,ĂĂĐŚƚ͕sĞƌŚĂĞŐĞŶůĂĂŶϱ͕ϯϭϱϬ,ĂĂĐŚƚ Deelnameprijs: ŐƌĂƟƐ Maximum aantal deelnemers: onbeperkt /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ via www.habobib.bibliotheek.be ;dϬϭϱͬϲϮϳϬϮϵͲĞͲŵĂŝů͗ŚĂďŽďŝďΛďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ͘ďĞͿ

ŽŶĚĞƌĚĂŐϭϱũƵŶŝϮϬϭϳ͗^ĞŶŝŽƌĞŶƌĞŝƐ Jaarlijks organiseert het gemeentebestuur een bus uitstap waaraan alle senioren uit de ŐĞŵĞĞŶƚĞǀĂŶĂĨϲϬũĂĂƌŬƵŶŶĞŶĚĞĞůŶĞŵĞŶ͘tĞǀŽŽƌnjŝĞŶĚŝĞĚĂŐĞĞŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂǀŽŽƌ njŽǁĞůĂĐƟĞǀĞĂůƐǀŽŽƌŵŝŶĚĞƌĂĐƟĞǀĞĚĞĞůŶĞŵĞƌƐ͘ĞďĞƐƚĞŵŵŝŶŐǀŽŽƌϮϬϭϳŝƐŶŽŐŶŝĞƚ vastgelegd. De details zullen later worden aangekondigd. Deelnameprijs: ϰϬ͕ϬϬhZ;ďƵƐƌĞŝƐ͕ŵŝĚĚĂŐŵĂĂůĞŶĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŝŶďĞŐƌĞƉĞŶͿ Maximum aantal deelnemers: ϭϱϬ Inschrijven: ǀĂŶĂĨϭϴĂƉƌŝůϮϬϭϳǀŝĂĚĞůŽŬĂůĞƐĞŶŝŽƌĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ ŽĨǀŝĂĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚŝŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ͘

sƌŝũĚĂŐϭϲũƵŶŝϮϬϭϳ;ϵ͘ϯϬͲϭϮ͘ϯϬƵƵƌͿ͗ sŽƌŵŝŶŐ͚sĞŝůŝŐŽŶůŝŶĞƟũĚĞŶƐĚĞǀĂŬĂŶƟĞ͛

;ŝŶĚŝĞŶǀŽůĚŽĞŶĚĞĚĞĞůŶĞŵĞƌƐƚǁĞĞĚĞƐĞƐƐŝĞǀĂŶϭϯ͘ϯϬƚŽƚϭϲ͘ϯϬƵƵƌͿ tĞnjŝũŶƐƚĞĞĚƐǀĂŬĞƌŽƉŝŶƚĞƌŶĞƚ͗ŝŶĨŽƌŵĂƟĞnjŽĞŬĞŶ͕ŬĂĂƌƚĞŶďĞŬŝũŬĞŶ͕ǀƌŝĞŶĚĞŶĞŶ ĨĂŵŝůŝĞŽƉĚĞŚŽŽŐƚĞŚŽƵĚĞŶĞŶnj͘ŝƚƐƚŽƉƚŶŝĞƚƟũĚĞŶƐĚĞǀĂŬĂŶƟĞ͘DĂĂƌŚŽĞŐĂũĞ ŽƉĞĞŶǀĞŝůŝŐĞŵĂŶŝĞƌƟũĚĞŶƐĚĞǀĂŬĂŶƟĞŽŶůŝŶĞ͍tĂĂƌŵŽĞƚũĞŽƉůĞƩĞŶ͍ŶǁĂƚnjŝũŶ de kosten die hieraan verbonden zijn? Op deze en meer vragen krijg je een antwoord ƟũĚĞŶƐĚĞĐƵƌƐƵƐ͘ Waar: ,ĂŽ/ͲǀĞƐƟŐŝŶŐ,ĂĂĐŚƚ͕sĞƌŚĂĞŐĞŶůĂĂŶϱ͕ϯϭϱϬ,ĂĂĐŚƚ Deelnameprijs: ϱ͕ϬϬhZǀŽŽƌůĞĚĞŶͲϭϬ͕ϬϬhZǀŽŽƌŶŝĞƚͲůĞĚĞŶ Maximum aantal deelnemers: ϭϮ Inschrijven: via www.habobib.bibliotheek.be ;dϬϭϱͬϲϮϳϬϮϵͲĞͲŵĂŝů͗ŚĂďŽďŝďΛďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ͘ďĞͿ

ĂƚĞƌĚĂŐϮϰũƵŶŝϮϬϭϳ;ϭϬͲϭϭƵƵƌͿ͗sŽŽƌůĞĞƐƵƵƌƚũĞ Waar: ,ĂŽ/ͲǀĞƐƟŐŝŶŐŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͕ ůŽŬƐƚƌĂĂƚϮ͕ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: ŐƌĂƟƐ Maximum aantal deelnemers: onbeperkt /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ via www.habobib.bibliotheek.be ;dϬϭϱͬϲϮϳϬϮϵͲĞͲŵĂŝů͗ŚĂďŽďŝďΛďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ͘ďĞͿ

25


:ƵůŝϮϬϭϲ ŽŵĞƌǀĂŬĂŶƟĞϮϬϭϲͲǀĂŬĂŶƟĞŽƉǀĂŶŐŽƉZĂǀŽƚ͗ thema’Sprookjes en helden’ De wondere wereld van sprookjes, dromen en magie komt deze zomer tot leven op ZĂǀŽƚ͘tĞůŬĞƐƉƌŽŽŬũĞƐĮŐƵƌĞŶŬŽŵĞŶŽƉďĞnjŽĞŬ͍,ŽĞǀĞĞů͚ŚĞůĚ͛njŝƚĞƌŝŶũŽƵ͍ƵƌĨũĞ ĚĞĞůŶĞŵĞŶĂĂŶŽŶnjĞƐƚŽĞƌĞĞdžƉĞƌŝŵĞŶƚĞŶ͍ĞŶŚĞůĞnjŽŵĞƌůĂŶŐĨĂŶƚĂƐŝĞ͕ƚŽǀĞƌĞŶĞŶ verrassingen op Ravot. Ook de vaste toppers zoals het BMX-parcours, de buitenkeukens, danssessies, … zorgen ervoor dat kinderen een zomer lang uitgedaagd worden op Ravot. sĂŬĂŶƟĞŽƉǀĂŶŐnjŽŵĞƌǀĂŬĂŶƟĞ͗ǀĂŶĂĨŵĂĂŶĚĂŐϯũƵůŝϮϬϭϳ Waar: Voor wie: Inschrijven: Deelnameprijs:   /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ 

ZĂǀŽƚ͕ZĂǀĞƐƚĞŝŶƐƚƌĂĂƚϴϰ͕ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ ŬŝŶĚĞƌĞŶƚƵƐƐĞŶϮ͕ϱĞŶϭϮũĂĂƌ ǀĂŶĂĨŵĂĂŶĚĂŐϳŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϲŽƉǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞ dat je kind is geregistreerd op Ravot online via www.i-school.be ĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶĚĞĂĂŶǁĞnjŝŐŚĞŝĚƐĚƵƵƌǀĂŶũĞŬŝŶĚ͗ ŽŵŝŶĚĞƌĚĂŶϯƵƵƌ͗ϰ͕ϬϬhZ ŽƚƵƐƐĞŶϯĞŶϲƵƵƌ͗ϲ͕ϬϬhZ ŽǀĂŶĂĨϲƵƵƌ͗ϭϭ͕ϮϬhZǀŽŽƌĚĞŚĞůĞĚĂŐ <ŽƌƟŶŐďŝũŐĞůŝũŬƟũĚŝŐĞŽƉǀĂŶŐǀĂŶŬŝŶĚĞƌĞŶƵŝƚŚĞƚnjĞůĨĚĞŐĞnjŝŶ͘ Liesbeth Guinier ;ƚĞĂŵĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌZĂǀŽƚͲdϬϭϱͬϱϬϬϲϴϬͲǁǁǁ͘ƌĂǀŽƚ͘ďĞͿ

DĂĂŶĚĂŐϯũƵůŝϮϬϭϳ;ϭϰͲϭϴƵƵƌͿ͗ŽŵĞƌƐtŝŶŬĞůĞŶŝŶ,ĞǀĞƌ

tĂƚŝƐĞƌƟũĚĞŶƐĚĞůĞŶƚĞΘnjŽŵĞƌŵĂĂŶĚĞŶŐĞnjĞůůŝŐĞƌĚĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞŶĚŽĞŶŝŶũĞ ĞŝŐĞŶŽŵŐĞǀŝŶŐ͍'ĞǁŽŽŶƌƵƐƟŐƚĞǀŽĞƚŽĨŵĞƚĚĞĮĞƚƐ͘ŶǁĂĂƌŽŵĞƌŶŝĞƚĞĞŶŐĞnjĞůůŝŐ terrasje aan vastknopen? Je kan hiervoor natuurlijk al terecht op de wekelijkse markt in ŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͕ŵĂĂƌĞƌŝƐŽŽŬŽŵĞƌƐǁŝŶŬĞůĞŶŝŶ,ĞǀĞƌ͊ Op het Heverplein vind je een reeks handelaars die er hun waren te koop aanbieden. <ŽŵĞƌŐĞƌƵƐƚĞĞŶƐĞĞŶŬŝũŬũĞŶĞŵĞŶ͊ /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ 

ĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚ ;dϬϭϱͬϱϭϭϭϰϱͲŽƉƟĞϰͲĞͲŵĂŝů͗ǀƌŝũĞƟũĚΛƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ďĞͿ

DĂĂŶĚĂŐϯƚŽƚĞŶŵĞƚǀƌŝũĚĂŐϳũƵůŝϮϬϭϳ͗ Sportweek voor 6- tot 12-jarigen & sportweek voor 12- tot 16-jarigen sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞƐƉŽƌƚǁĞŬĞŶ͗njŝĞƉ͙͘

DĂĂŶĚĂŐϭϬƚŽƚĞŶŵĞƚǀƌŝũĚĂŐϭϰũƵůŝϮϬϭϳ͗ Sportweek voor kleuters & sportweek voor 6- tot 12-jarigen sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞƐƉŽƌƚǁĞŬĞŶ͗njŝĞƉ͙͘

26


Augustus 2017 DĂĂŶĚĂŐϳĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϳ;ϭϰͲϭϴƵƵƌͿ͗ŽŵĞƌƐtŝŶŬĞůĞŶŝŶ,ĞǀĞƌ

tĂƚŝƐĞƌƟũĚĞŶƐĚĞůĞŶƚĞΘnjŽŵĞƌŵĂĂŶĚĞŶŐĞnjĞůůŝŐĞƌĚĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞŶĚŽĞŶŝŶũĞ ĞŝŐĞŶŽŵŐĞǀŝŶŐ͍'ĞǁŽŽŶƌƵƐƟŐƚĞǀŽĞƚŽĨŵĞƚĚĞĮĞƚƐ͘ŶǁĂĂƌŽŵĞƌŶŝĞƚĞĞŶŐĞnjĞůůŝŐ terrasje aan vastknopen? Je kan hiervoor natuurlijk al terecht op de wekelijkse markt in ŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͕ŵĂĂƌĞƌŝƐŽŽŬŽŵĞƌƐǁŝŶŬĞůĞŶŝŶ,ĞǀĞƌ͊ Op het Heverplein vind je een reeks handelaars die er hun waren te koop aanbieden. <ŽŵĞƌŐĞƌƵƐƚĞĞŶƐĞĞŶŬŝũŬũĞŶĞŵĞŶ͊ /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ 

ĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚ ;dϬϭϱͬϱϭϭϭϰϱͲŽƉƟĞϰͲĞͲŵĂŝů͗ǀƌŝũĞƟũĚΛƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ď��Ϳ

ŝŶƐĚĂŐϭϱĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϳ;ϴ͘ϯϬͲϭϲƵƵƌͿ͗ZŽŵŵĞůŵĂƌŬƚ EĂĂƌũĂĂƌůŝũŬƐĞŐĞǁŽŽŶƚĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞďĞƐƚƵƵƌŽƉĚŝŶƐĚĂŐϭϱ ĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϳĞĞŶŐƌŽƚĞƌŽŵŵĞůŵĂƌŬƚŝŶŚĞƚĐĞŶƚƌƵŵǀĂŶŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ waaraan meer dan 600 standhouders deelnemen. Inschrijven hiervoor kan ǀĂŶĂĨϭĂƉƌŝůƚŽƚϳũƵůŝϮϬϭϳŵĞƚŚĞƚĨŽƌŵƵůŝĞƌĚĂƚũĞŽƉĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞ ǁĞďƐŝƚĞĞŶďŝũĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚŬĂŶƚĞƌƵŐǀŝŶĚĞŶ͘ Waar: ĐĞŶƚƌƵŵŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͕ϯϭϵϬŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: ŐƌĂƟƐ Maximum aantal deelnemers: onbeperkt Inschrijven: ǀŝĂĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞǁĞďƐŝƚĞŽĨǀŝĂĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚ͘

ŽŶĚĂŐϮϬĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϳ;ϭϯ͘ϯϬͲϭϴƵƵƌͿ͗WĞƚĂŶƋƵĞƚŽƌŶŽŽŝ

KƉnjŽŶĚĂŐϮϬĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϳŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬĞĞŶƉĞƚĂŶƋƵĞƚŽƌŶŽŽŝ waaraan iedereen van jong tot oud kan deelnemen. Inschrijven kan enkel in ploegen van drie, waarin iedere ploeg minstens één deelnemer uit de gemeente moet hebben. Waar: sporthal, Sportveldweg 6, ϯϭϵϬŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: 3,00 EUR per ploeg bij voorinschrijving ;ƚŽƚϭϳĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϳͿ ϱ͕ϬϬhZƉĞƌƉůŽĞŐƚĞƌƉůĂĂƚƐĞ Maximum aantal deelnemers: onbeperkt Inschrijven: ďŝũĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚ in het gemeentehuis

27


DĂĂŶĚĂŐϮϭƚŽƚĞŶŵĞƚǀƌŝũĚĂŐϮϱĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϳ͗ Sportweek voor kleuters & sportweek voor 6- tot 12-jarigen sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞƐƉŽƌƚǁĞŬĞŶ͗njŝĞƉ͙͘

Zondag 27 augustus 2017 - herdenking Slag van Schiplaken /ŶĂƵŐƵƐƚƵƐĞŶƐĞƉƚĞŵďĞƌϭϵϭϰǁĂƐ^ĐŚŝƉůĂŬĞŶŚĞƚƚŽŶĞĞůǀĂŶĞĞŶnjǁĂƌĞǀĞůĚƐůĂŐĚŝĞ ŐĞůĞǀĞƌĚǁĞƌĚƚƵƐƐĞŶĚĞŽƉƌƵŬŬĞŶĚĞƵŝƚƐĞƚƌŽĞƉĞŶĞŶŚĞƚĞůŐŝƐĐŚĞůĞŐĞƌ͘EĞŐĞŶƟŐ ŐĞƐŶĞƵǀĞůĚĞƐŽůĚĂƚĞŶǀŽŶĚĞŶĞĞŶůĂĂƚƐƚĞƌƵƐƚƉůĂĂƚƐŽƉŚĞƚŬĞƌŬŚŽĨǀĂŶ^ĐŚŝƉůĂŬĞŶ͘ KƉĚĂƚŝĞĚĞƌĞĞŶnjŽƵďůŝũǀĞŶďĞƐĞīĞŶĚĂƚǀƌĞĚĞŶŝĞƚǀĂŶnjĞůĨƐƉƌĞŬĞŶĚŝƐ͕ŚĞƌĚĞŶŬƚŚĞƚ gemeentebestuur samen met de vaderlandslievende verenigingen elk jaar deze veldslag. KƉnjŽŶĚĂŐϮϳĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϳǁŽƌĚƚŝŶĚĞŬĞƌŬǀĂŶ^ĐŚŝƉůĂŬĞŶĞĞŶŚĞƌĚĞŶŬŝŶŐƐĚŝĞŶƐƚ ŐĞŚŽƵĚĞŶ͕ŐĞǀŽůŐĚĚŽŽƌĞĞŶďůŽĞŵĞŶŚƵůĚĞĂĂŶŚĞƚŵŽŶƵŵĞŶƚŽƉĚĞďĞŐƌĂĂĨƉůĂĂƚƐ͘ Waar: ,ĞŝůŝŐĞ&ĂŵŝůŝĞŬĞƌŬ͕ŝĞƐƚƐƚƌĂĂƚϮϮϳ͕ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Deelnameprijs: ŐƌĂƟƐ Maximum aantal deelnemers: onbeperkt Inschrijven: niet nodig

ŽŶĚĞƌĚĂŐϯϭĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϳ;ϭϯ͘ϯϬͲϭϴƵƵƌͿ͗ ZĞŐŝŽŶĂĂůƐƉƌŝŶŐŬĂƐƚĞůĞŶĨĞƐƟǀĂůƚĞdƌĞŵĞůŽ

dƌĂĚŝƟŽŶĞĞůǁŽƌĚƚĚĞnjŽŵĞƌĂĨŐĞƐůŽƚĞŶŵĞƚĞĞŶƐƉƌŝŶŐŬĂƐƚĞůĞŶĨĞƐƟǀĂůƚĞdƌĞŵĞůŽ͘ Hier worden springkastelen voor groot en klein voorzien. Waar: ,ƵŝnjĞĞsĞƵƐƚĞƌ͕WĂƚĞƌĂŵŝĂĂŶƐƚƌĂĂƚϯϯͲϯϭϮϬdƌĞŵĞůŽ Deelnameprijs: 3,00 EUR. Inschrijven ter plaatse Maximum aantal deelnemers: onbeperkt Inschrijven: niet nodig പ

28


KKZdDZ<&^d͊ Zondag 4 september 2017 (14 - 18 uur) ĞŝĚĞĂůĞŵĂŶŝĞƌŽŵŽƉĚĞŚŽŽŐƚĞƚĞnjŝũŶǀĂŶŚĞƚǀƌŝũĞƟũĚƐŐĞďĞƵƌĞŶŝŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŝƐ ŚĞƚďƌĞŶŐĞŶǀĂŶĞĞŶďĞnjŽĞŬũĞĂĂŶŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ&ĞĞƐƚ͊ĚĂƚŽƉnjŽŶĚĂŐϰƐĞƉƚĞŵďĞƌ ϮϬϭϲŝŶĞŶƌŽŶĚĚĞƐƉŽƌƚŚĂůǁŽƌĚƚŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚ͘ƌǀĂůƚŚĞĞůǁĂƚƚĞďĞůĞǀĞŶ͘ ĞůŽŬĂůĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶƐƚĞůůĞŶĞƌƚƵƐƐĞŶϭϰƵƵƌĞŶϭϴƵƵƌŚƵŶǁĞƌŬŝŶŐǀŽŽƌŽƉĞĞŶ ĚŽŽƌůŽƉĞŶĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶŵĂƌŬƚ͘ŶŽƉŚĞƚĨĞĞƐƚƉŽĚŝƵŵďƌĞŶŐĞŶŵƵnjŝĞŬͲ͕ĚĂŶƐͲĞŶ ĂŶĚĞƌĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶĞĞŶĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟĞǀĂŶŚƵŶŬƵŶŶĞŶ͘ dŝũĚĞŶƐŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ&ĞĞƐƚ͊ŬŽŵĞŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶďŝũnjŽŶĚĞƌĂĂŶŚƵŶƚƌĞŬŬĞŶ͘ ƌnjŝũŶŝŵŵĞƌƐǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞǀŽƌŵĞŶǀĂŶŬŝŶĚĞƌĂŶŝŵĂƟĞŵĞƚƐƉƌŝŶŐŬĂƐƚĞůĞŶ͕ŐƌŝŵĞ͕ĞŶnj͘ /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ 

ĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚ ;dϬϭϱͬϱϭϭϭϰϱͲŽƉƟĞϰͲĞͲŵĂŝů͗ǀƌŝũĞƟũĚΛƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ďĞͿ͘

29


ZͲE^WKZdt<E dŝũĚĞŶƐĚĞƐĐŚŽŽůǀĂŬĂŶƟĞƐŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞĞĞŶĂĂŶƚĂůĐƌĞĂͲĞŶƐƉŽƌƚǁĞŬĞŶ ĞŶƐƉŽƌƚǁĞŬĞŶ ǀŽŽƌ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ƚƵƐƐĞŶ ϰ ĞŶ ϱ ũĂĂƌ͕ ϲ ĞŶ ϭϮ ũĂĂƌ ĞŶ ǀŽŽƌ ũŽŶŐĞƌĞŶ ǀĂŶϭϮƚŽƚϭϲũĂĂƌ͘ un Jongeren met een beperking krijgen een programma op maat van hun ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͘'ƌĂĂŐǀĞƌŵĞůĚĞŶďŝũŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶůŝĞĨƐƚ Ɛƚ ĞǀĞŶĐŽŶƚĂĐƚŽƉŶĞŵĞŶŵĞƚĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚ͘

Creaweken ŝƚũĞŽŽŐĂƉƉĞůƚŚƵŝƐŽŽŬĂůƟũĚƚĞĨƌƵƚƐĞůĞŶ͕ƚĞŬŶŝƉƉĞŶ͕ƚĞƉůĂŬŬĞŶ͕͘͘͘ ͕͘͘͘ kortom te knutselen. ĂŶŝƐĚĞĐƌĞĂǁĞĞŬĚĞƉůĞŬŽŵƐĂŵĞŶŵĞƚĂŶĚĞƌĞůĞĞŌŝũĚƐŐĞŶŽƚĞŶƚĞŬŶƵƚƐĞůĞŶĞŶŽƉĞĞŶƐƉĞĞůƐĞĞŶĐƌĞĂƟĞǀĞŵĂŶŝĞƌďĞŐĞůĞŝĚ te worden in de ontdekkingstocht naar kleur, vorm, materiaal,... Tijdens de creaweken maken de kinderen kennis met een heel el ƵŝƚĞĞŶůŽƉĞŶĚĂĂŶďŽĚǀĂŶĐƌĞĂƟĞǀĞŬŶƵƚƐĞůĞŶƚĞŬĞŶƚĞĐŚŶŝĞŬĞŶ͘

Sportweken De sportweken zijn omnisportkampen. Dit wil zeggen dat kinderen onder begeleiding kennismaken met een brede ǁĂĂŝĞƌĂĂŶƐƉŽƌƚĞŶ͗ďĂůƐƉŽƌƚĞŶ͕ƚĞŶŶŝƐ͕ƚƵƌŶĞŶ͕ďĂƐĞďĂůů͕͙ ^ĂŵĞŶŵĞƚůĞĞŌŝũĚƐŐĞŶŽƚĞŶǁŽƌĚƚĞĞŶŐƌŽĞƉŐĞǀŽƌŵĚĚŝĞ Ğ ǀĂŶĚĞĞŶĞŶĂĂƌĚĞĂŶĚĞƌĞƐƉŽƌƩĂŬĚŽŽƌƐĐŚƵŝŌ͘ Tijdens de sportweek voor kleuters worden tal van n ƐƉŽƌƚͲĞŶƐƉĞůĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐĂĨŐĞǁŝƐƐĞůĚŵĞƚĞĞŶĂĂŶƚĂůŽŶƚƐƉĂŶŶŝŶŐƐͲ ƐͲ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶnjŽĂůƐƚĞŬĞŶĞŶ͕ůŝĞĚũĞƐnjŝŶŐĞŶ͕͙ ĞŐƌŽĞƉǀĂŶϭϮͲƚŽƚϭϲͲũĂƌŝŐĞŶĐŽŵďŝŶĞƌĞŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ĚĞ sporten met een aantal leuke en avontuurlijke uitstappen. en. De sport en creaweken staan n onder begeleiding van monitoren n met de nodige ervaring en kennis.

Programma 4- tot 5-jarigen: (geboortejaar: 2010 - 2011)

Creaweken <ƌŽŬƵƐǀĂŬĂŶƟĞ͗ ŵĂĂŶĚĂŐϮϳĨĞďƌƵĂƌŝƚŽƚĞŶŵĞƚǀƌŝũĚĂŐϯŵĂĂƌƚϮϬϭϳ

30


Sportweken ŽŵĞƌǀĂŬĂŶƟĞ͗ • DĂĂŶĚĂŐϭϬƚŽƚĞŶŵĞƚǀƌŝũĚĂŐϭϰũƵůŝϮϬϭϳ • DĂĂŶĚĂŐϮϭƚŽƚĞŶŵĞƚǀƌŝũĚĂŐϮϱĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϳ 6- tot 12-jarigen: (geboortejaar: 2005 - 2011)

Creaweken <ƌŽŬƵƐǀĂŬĂŶƟĞ͗ ŵĂĂŶĚĂŐϮϳĨĞďƌƵĂƌŝƚŽƚĞŶŵĞƚǀƌŝũĚĂŐϯŵĂĂƌƚϮϬϭϳ

Sportweken WĂĂƐǀĂŬĂŶƟĞ͗ŵĂĂŶĚĂŐϯƚŽƚĞŶŵĞƚǀƌŝũĚĂŐϳĂƉƌŝůϮϬϭϳ ŽŵĞƌǀĂŬĂŶƟĞ͗ • DĂĂŶĚĂŐϯƚŽƚǀƌŝũĚĂŐϳũƵůŝϮϬϭϳ • DĂĂŶĚĂŐϭϬƚŽƚǀƌŝũĚĂŐϭϰũƵůŝϮϬϭϳ • DĂĂŶĚĂŐϮϭƚŽƚϮϱĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϳ 12- tot 16-jarigen: (geboortejaar: 2000 - 2004)

Sportweken WĂĂƐǀĂŬĂŶƟĞ͗ŵĂĂŶĚĂŐϯƚŽƚǀƌŝũĚĂŐϳĂƉƌŝůϮϬϭϳ ŽŵĞƌǀĂŬĂŶƟĞ͗ŵĂĂŶĚĂŐϯƚŽƚǀƌŝũĚĂŐϳũƵůŝϮϬϭϳ

tĂĂƌΘtĂŶŶĞĞƌ͗ ĞƐƉŽƌƚǁĞŬĞŶǀŽŽƌϲͲƚŽƚϭϮͲũĂƌŝŐĞŶǀŝŶĚĞŶƉůĂĂƚƐŝŶĞŶƌŽŶĚĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞƐƉŽƌƚŚĂů͕^ƉŽƌƚǀĞůĚǁĞŐϲ͕ϯϭϵϬŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ De creaweken en de kleutersportweken vinden plaats in de ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞďĂƐŝƐƐĐŚŽŽů͕ĞƌŝŶŐƐƚƌĂĂƚϭϬϳ͕ϯϭϵϬŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ ĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǀŝŶĚĞŶƉůĂĂƚƐǀĂŶϵƚŽƚϭϲƵƵƌ͘ ƌǁŽƌĚƚŽƉǀĂŶŐǀŽŽƌnjŝĞŶǀĂŶϴƚŽƚϵƵƵƌĞŶǀĂŶϭϲƚŽƚϭϳƵƵƌ͘

<ŽƐƚƉƌŝũƐ͗ 4-tot 5-jarigen en 6- tot 12- jarigen: • ƌĞĂǁĞŬĞŶ͗ ϳϬ͕ϬϬhZ • ^ƉŽƌƚǁĞŬĞŶ͗ 60,00 EUR 12- tot 16- jarigen: • ^ƉŽƌƚǁĞŬĞŶ͗

ϳϱ͕ϬϬhZ

31


WƌĂŬƟƐĐŚ Wat mee te brengen: Aangepaste sportkledij, schoenen voor binnen en buiten voor de sportweken, kleren die vuil mogen worden voor de creaweken, reservekledij, lunchpakket, drankjes en ǀĞƌƐŶĂƉĞƌŝŶŐĞŶǀŽŽƌƟũĚĞŶƐĚĞƉĂƵnjĞ͘KŵǀĞƌůŝĞƐƚĞǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͕njĞƚũĞďĞƐƚĚĞŶĂĂŵ van je kind op kledij, brooddoos,…

Middagpauze: dŝũĚĞŶƐĚĞŵŝĚĚĂŐƉĂƵnjĞďůŝũǀĞŶĚĞũŽŶŐĞƌĞŶŽŶĚĞƌďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐŝŶĚĞƐƉŽƌƚŚĂůͬƐĐŚŽŽů͘ ůůĞŬŝŶĚĞƌĞŶŵŽĞƚĞŶnjĞůĨĞĞŶůƵŶĐŚƉĂŬŬĞƚĞŶĚƌĂŶŬũĞƐŵĞĞďƌĞŶŐĞŶ͘ĠŶĚƌĂŶŬũĞƟũĚĞŶƐ de middag en een versnapering in de namiddag is in de prijs begrepen. sĞƌnjĞŬĞƌŝŶŐ͗ Iedere deelnemer is verzekerd volgens ISB-normen, dit wil zeggen voor lichamelijke ŽŶŐĞǀĂůůĞŶĚŝĞƟũĚĞŶƐĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͘<ůĞĚŝũ͕ďƌŝůůĞŶ͕ƵƵƌǁĞƌŬĞŶĞŶũƵǁĞůĞŶ zijn niet verzekerd.

ŶŶƵůĂƟĞΘĮƐĐĂĂůĂƩĞƐƚ͗ ,ĞƚŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐƐŐĞůĚǁŽƌĚƚĞŶŬĞůƚĞƌƵŐďĞƚĂĂůĚďŝũnjŝĞŬƚĞ͕ĞĞŶĚŽŬƚĞƌƐĂƩĞƐƚŝƐŶŽŽĚnjĂŬĞůŝũŬ͘ ĞŶĮƐĐĂĂůĂƩĞƐƚŬĂŶũĞďĞŬŽŵĞŶǀŝĂƵǁĂĐĐŽƵŶƚďŝũZĞĐƌĞĂƚĞdž͘

Inschrijvingen /ŶƐĐŚƌŝũǀĞŶŬĂŶǀŝĂŚƩƉƐ͗ͬͬǁĞďƐŚŽƉƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ƌĞĐƌĞĂƚĞdž͘ďĞ >Ğƚ ŽƉ͊ Ğ ŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶ ǀĞƌůŽƉĞŶ ǀĂŶĂĨ Ěŝƚ ũĂĂƌ ǀŝĂ ZĞĐƌĞĂƚĞdž ĞŶ ŶŝĞƚ ůĂŶŐĞƌ ǀŝĂ Ticketgang. Dus indien je wil inschrijven, heb je een nieuw account nodig. Je kan deze al voor de startdatum van de inschrijvingen aanmaken. Hierdoor zal de ƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞǀĂŶũŽƵǁŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐǀŽŽƌĞĞŶĂĐƟǀŝƚĞŝƚǀůŽƩĞƌǀĞƌůŽƉĞŶ͘ ĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶŚĞƚƟũĚƐƟƉǀĂŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚŝƐĞƌĞĞŶĂŶĚĞƌĞďĞŐŝŶĚĂƚƵŵǁĂĂƌŽƉĚĞ ŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶƐƚĂƌƚĞŶ͗ ĐƌĞĂǁĞĞŬƟũĚĞŶƐĚĞŬƌŽŬƵƐǀĂŬĂŶƟĞ͗ ƐƚĂƌƚŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶŽƉŵĂĂŶĚĂŐϵũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϲŽŵϭϴƵƵƌ͘ ƐƉŽƌƚǁĞĞŬƟũĚĞŶƐĚĞƉĂĂƐǀĂŬĂŶƟĞ͗ ƐƚĂƌƚŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶŽƉŵĂĂŶĚĂŐϲŵĂĂƌƚϮϬϭϳŽŵϭϴƵƵƌ͘ ƐƉŽƌƚǁĞŬĞŶƟũĚĞŶƐĚĞnjŽŵĞƌǀĂŬĂŶƟĞ͗ ƐƚĂƌƚŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶŽƉŵĂĂŶĚĂŐϮϰĂƉƌŝůϮϬϭϳŽŵϭϴƵƵƌ͘

32


Monitoren Wie graag ons monitorenteam komt vervolledigen, is meer dan welkom. ^ƉŽƌƚͲŽĨĐƌĞĂŵŽŶŝƚŽƌĞŶŬƵŶŶĞŶĠĠŶŽĨŵĞĞƌĚĞƌĞǁĞŬĞŶĚĞďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐǀĞƌnjŽƌŐĞŶ͘ Tijdens deze sport en creaweken staan de monitoren in voor het aanbieden van de ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƐƉŽƌƚĞŶŽĨĐƌĞĂƟĞǀĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ͘ Volg je een pedagogische opleiding (lichamelijke opvoeding, kso, lager onderwijs, ŬůĞƵƚĞƌŽŶĚĞƌǁŝũƐͿ͍ĞnjŝƚũĞĞĞŶŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚƚƌĂŝŶĞƌƐĚŝƉůŽŵĂ͍ĞŶũĞŵŝŶƐƚĞŶƐϭϲ ũĂĂƌ͍ŝƚũĞŶŝĞƚŐƌĂĂŐƐƟůƟũĚĞŶƐĚĞǀĂŬĂŶƟĞƐ͍ĞŶũĞŐƌĂĂŐƐƉŽƌƟĞĨŽĨĐƌĞĂƟĞĨďĞnjŝŐŵĞƚ kinderen en verdien je graag een centje bij? Dan ben je misschien de geschikte monitor ǀŽŽƌŽŶnjĞƐƉŽƌƚĞŶŽĨĐƌĞĂǁĞŬĞŶ͊ ,ĞďũĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ƐƚĞůĚĂŶƐŶĞůũĞŬĂŶĚŝĚĂƚƵƵƌďŝũĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚ ;ǀƌŝũĞƟũĚΛƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ďĞͲdϬϭϱͬϱϭϭϭϰϱͿ͕WĂƐƚŽƌŝũƐƚƌĂĂƚϮ͕ϯϭϵϬŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ Vermeld steeds je opleiding, je beschikbaarheid en je eventuele ervaring in een bepaalde ƐƉŽƌƚŽĨŬƵŶƐƚĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ͘

33


Onze partners De gemeente Boortmeerbeek is geen eiland. sŽŽƌǀĞůĞǀĂŶŚĂĂƌĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǁĞƌŬƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƐĂŵĞŶŵĞƚĂŶĚĞƌĞƉĂƌƚŶĞƌƐ͘

Vormingplus Oost-Brabant sĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͕ŵĞĞƐƚĂůĐƵƌƐƵƐƐĞŶ͕ŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞƐĂŵĞŶŵĞƚ sŽƌŵŝŶŐƉůƵƐ KŽƐƚͲƌĂďĂŶƚ͘ sŽƌŵŝŶŐƉůƵƐ ƐƚĂĂƚ ǀŽŽƌ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ ĚŝĞ ǀŽůǁĂƐƐĞŶĞŶ ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ͕ƐŽĐŝĂůĞĞŶĐƵůƚƵƌĞůĞĐŽŵƉĞƚĞŶƟĞƐďŝũďƌĞŶŐĞŶĞŶĚĞĚĞĞůŶĂŵĞĂĂŶĚĞ ƐĂŵĞŶůĞǀŝŶŐƐƟŵƵůĞƌĞŶ͘ KŶĚĞƌĚĞŶŽĞŵĞƌ͞ĂůƟũĚŐĞƐůĂĂŐĚEŽŽƌĚŝũůĞůĂŶĚ͟ƐůŽƚĞŶŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͕<ĞĞƌďĞƌŐĞŶ ĞŶsŽƌŵŝŶŐƉůƵƐKŽƐƚͲƌĂďĂŶƚĞĞŶƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƐŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚĂĨǀŽŽƌĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ ǀĂŶĞĚƵĐĂƟĞǀĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘

Waarom ŝƚƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐƐǀĞƌďĂŶĚƐƚƌĞĞŌĞƌŶĂĂƌŽŵďůŝũǀĞŶĚďŝũƚĞůĞƌĞŶďŝŶŶĞŶŚĞƚďĞƌĞŝŬǀĂŶ iedere inwoner te brengen, met bijzondere aandacht voor groepen die moeilijker hun weg naar vorming vinden. Ze gebruiken een breed gamma aan werkvormen en brengen het plezier van het leren bij. Ze doen dat in samenspraak en samenwerking met tal van ƐŽĐŝĂůĞĞŶĐƵůƚƵƌĞůĞƐůĞƵƚĞůĮŐƵƌĞŶ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐĞŶƐĞĐƚŽƌĞŶĚŝĞnjĞǁŝůůĞŶƐƟŵƵůĞƌĞŶĞŶ ŝŶƐƉŝƌĞƌĞŶ͘ĞsŽƌŵŝŶŐƉůƵƐͲĐĞŶƚƌĂŐĂƌĂŶƚƐƚĂĂŶǀŽŽƌĞdžƉĞƌƟƐĞ͕ǀĞƌŶŝĞƵǁŝŶŐ͕ĚŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ en betrokkenheid.

Voor wie? Hoe? ůůĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŬŽŵĞŶƚĞŐĞŵŽĞƚĂĂŶĞĚƵĐĂƟĞǀĞǀƌĂŐĞŶĞŶďĞŚŽĞŌĞŶĚŝĞůĞǀĞŶďŝũĚĞ inwoners van de gemeenten in het samenwerkingsverband. Speciale aandacht gaat ŶĂĂƌŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬŬǁĞƚƐďĂƌĞŐƌŽĞƉĞŶĞŶŵĞŶƐĞŶŵĞƚƐƉĞĐŝĮĞŬĞĞĚƵĐĂƟĞǀĞŶŽĚĞŶ͘ Het aanbod komt in overleg tot stand, we zoeken samenwerking met verenigingen, diensten, adviesraden, sociale partners, en dergelijke. Zo wordt het aanbod in de ŐĞŵĞĞŶƚĞďĞƚĞƌĂĨŐĞƐƚĞŵĚ͘ ŽǁĞů ĚĞ ĂĂŶƉĂŬ ĂůƐ ĚĞ ŝŶŚŽƵĚ ǀĂŶ ĚĞ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ ƐůƵŝƚĞŶ ĂĂŶ ďŝũ ĚĞ ůĞĞĨǁĞƌĞůĚ͕ ervaringen en capaciteiten van de deelnemers. In hun aanbod experimenteren de partners met nieuwe en vernieuwende manieren van sociaal-cultureel vormingswerk. /ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ 

Vormingplus Oost-Brabant, WĂƵůsĂŶKƐƚĂŝũĞŶůĂĂŶϮϮͲϮϰ͕ϯϬϬϭ,ĞǀĞƌůĞĞ ;dϬϭϲͬϱϮϱϵϬϬͲ&ϬϭϲͬϱϮϱϵϬϭͲǁǁǁ͘ǀŽƌŵŝŶŐƉůƵƐŽď͘ďĞͿ

34


ĞďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ͗,ĂŽ/ #bibjijook? >ĂĂƚũĞŝŶƐƉŝƌĞƌĞŶ͕njŽĞŬŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽĨŬŽŵŐĞǁŽŽŶƚŽƚƌƵƐƚďŝũ ,ĂŽ/͊ůƐŝŶƚĞƌŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞͲĞŶĚƵƐŐƌŽƚĞͲďŝďůŝŽƚŚĞĞŬǀĂŶ Boortmeerbeek en Haacht doen wij een boekje open voor zowel ŬŝŶĚĞƌĞŶĂůƐǀŽůǁĂƐƐĞŶĞŶ͘ĞŶũĞũŽŶŐĞƌĚĂŶϭϴũĂĂƌ͍ĂŶǁŽƌĚ ũĞŐƌĂƟƐůŝĚǀĂŶĚĞďŝď͘ĞŶũĞϭϴнĚĂŶďĞƚĂĂůũĞƐůĞĐŚƚƐϯ͕ϱϬhZ per jaar. :ĞŬĂŶǀĞĞůƵŝƚůĞŶĞŶďŝũ,ĂŽ/͗ƌŽŵĂŶƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƟĞǀĞďŽĞŬĞŶ͕ anderstalige romans, prentenboeken, kinder- en jeugdboeken, ƟũĚƐĐŚƌŝŌĞŶ͕ƉĂƌƟƚƵƌĞŶ͕ĐĚ͚Ɛ͕ĚǀĚ͚ƐĞŶŐĂŵĞƐĞŶĨƵŶĚĞůƐ;ĚŝŐŝƚĂůĞŬůĞƵƚĞƌͲĞŶs/ͲďŽĞŬĞŶ͕ ǀƌĂĂŐŝŶĨŽĂĂŶĞĞŶďŝďŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌͿ͕ǀŽŽƌůĞĞƐƌƵŐnjĂŬũĞƐ͕ůƵŝƐƚĞƌďŽĞŬĞŶ͘͘͘DĂĂƌũĞŬĂŶŽŽŬ ŐĞǁŽŽŶůĞŬŬĞƌƌƵƐƟŐĚĞŬƌĂŶƚŬŽŵĞŶůĞnjĞŶ͘ Ook als lezen niet zo vlot gaat, ben je heel erg welkom in de bib. Kijk maar eens rond in de makkelijk-lezen-hoek. Daar vind je boeken die ideaal zijn voor kinderen en jongeren ŵĞƚĚLJƐůĞdžŝĞ͘ŽnjŝũŶĞƌĚĞƌĞĞŬƐĞŶ&ĂŚƌĞŶŚĞŝƚŽĨŽĞŬůŝĐŚƚ͕ŵĂĂƌŽŽŬĚĞĂŝƐLJͲƉĂŬŬĞƩĞŶ ;ůƵŝƐƚĞƌďŽĞŬнŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶďŽĞŬͿ͘:ĞǀŝŶĚƚĞƌŽŽŬŝŶĨŽƌŵĂƟĞǀĞďŽĞŬĞŶƌŽŶĚŚĞƚƚŚĞŵĂ ĚLJƐůĞdžŝĞŽĨŵŽĞŝůŝũŬůĞnjĞŶ͘ Misschien luister je liever naar een boek? We hebben leuke luisterboeken, ook handig ǀŽŽƌůĂŶŐĞƌŝƩĞŶŝŶĚĞĂƵƚŽ͘ŽǀĞŶĚŝĞŶŚĞďďĞŶǁĞǀŽŽƌŵĞŶƐĞŶŵĞƚĞĞŶǀŝƐƵĞůĞŽĨ ĨLJƐŝĞŬĞďĞƉĞƌŬŝŶŐŽŽŬĚĞ>ƵŝƐƚĞƌƉƵŶƚďŽĞŬĞŶ͘:ĞŬĂŶnjĞďĞůƵŝƐƚĞƌĞŶŵĞƚĞĞŶĂŝƐLJͲƐƉĞůĞƌ ;ƵŝƚƚĞůĞŶĞŶŝŶĚĞďŝďͿŵĂĂƌŽŽŬŐĞǁŽŽŶŽƉũĞĞŝŐĞŶĐŽŵƉƵƚĞƌŽĨĐĚͲƐƉĞůĞƌ͘ ^ƉĞůĞŶ ĚĞ ŬůĞŝŶĞ ůĞƩĞƌƚũĞƐ ũĞ ƉĂƌƚĞŶ͕ ĚĂŶ ǀŝŶĚ ũĞ ŵŝƐƐĐŚŝĞŶ ǁĞů ůĞĞƐǀŽĞƌ ďŝũ ŽŶnjĞ ŐƌŽƚĞͲůĞƩĞƌďŽĞŬĞŶ͘ ůƐďŝďůŝŽƚŚĞĞŬnjŝũŶǁŝũŶŝĞƚĂůůĞĞŶĞĞŶ͞ďŽĞŬĞ;ŶͿƌŝũ͟ŵĂĂƌŽŽŬĞĞŶŝŶĨŽƌŵĂƟĞƉƵŶƚĞŶ ŽŶƚŵŽĞƟŶŐƐƉůĞŬ͘,ŽƵĚƵƐŽŶnjĞǁĞďƐŝƚĞĞŶĨĂĐĞŬƉĂŐŝŶĂŝŶĚĞŐĂƚĞŶ͘ĂĂƌůĞĞƐũĞ ŝŶƐƉŝƌĞƌĞŶĚĞƟƉƐ͕ďŝďŶŝĞƵǁƐĞŶŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌŽŶnjĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ;ĐƵƌƐƵƐƐĞŶ͕ǀŽŽƌůĞĞƐŵŽŵĞŶƚĞŶ͕͘͘͘Ϳ͘:ĞŬĂŶŽŽŬƚǁĞĞŵĂĂŶĚĞůŝũŬƐĞĞŶŇLJĞƌŵĞĞŶĞŵĞŶŝŶĚĞďŝď͘sŽŽƌƐŽŵŵŝŐĞ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶŝƐŚĞƚŶŽŽĚnjĂŬĞůŝũŬŽŵŝŶƚĞƐĐŚƌŝũǀĞŶ͘ Ook binnen de schooluren organiseren we heel wat. Gaat jouw kind naar een ŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬƐĞ;ŽĨ,ĂĂĐŚƚƐĞͿƐĐŚŽŽů͕ĚĂŶŝƐĞƌǀĞĞůŬĂŶƐĚĂƚnjŝũŶŽĨŚĂĂƌŬůĂƐŽŽŬĚŝƚ ƐĐŚŽŽůũĂĂƌǁĞĞƌůĂŶŐƐŬŽŵƚǀŽŽƌƵŝƚůĞĞŶŵŽŵĞŶƚĞŶ͕ĞĞŶďŝďƐĞǁŽƌŬƐŚŽƉŽĨĞĞŶǀĞƌƚĞůůŝŶŐ van een jeugdauteur. 'ĞďƌƵŝŬũŝũĚĞďŝďŐƌĂĂŐĂůƐǁĞƌŬƉůĞŬ͍ĂƚŬĂŶƉĞƌĨĞĐƚ͘<ŽŵƐƚƵĚĞƌĞŶ͕ǁĞƌŬĞŶŽĨŽƉnjŽĞŬĞŶ ŝŶĚĞďŝďĞŶŵĂĂŬŐĞďƌƵŝŬǀĂŶŽŶnjĞĐŽŵƉƵƚĞƌƐŽĨǀĂŶŐƌĂƟƐt/&/͘/ŶĚĞďŝďŚĞďũĞ ƚŽĞŐĂŶŐƚŽƚŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞŽŶůŝŶĞĚĂƚĂďĂŶŬĞŶĞŶŶĂƐůĂŐǁĞƌŬĞŶ͗ŚĞƚ'ŽƉƌĞƐƐ<ƌĂŶƚĞŶĂƌĐŚŝĞĨ ;ĚĞsůĂĂŵƐĞŬƌĂŶƚĞŶƚŽƚũĂƌĞŶŐĞůĞĚĞŶͿ͕'ŽƉƌĞƐƐ<ŝŽƐŬ;ŬƌĂŶƚĞŶǀĂŶĚĞĚĂŐͿ͕ŽŶůŝŶĞ ǁŽŽƌĚĞŶďŽĞŬĞŶĞŶĚĞtŝŶŬůĞƌWƌŝŶƐKŶůŝŶĞ;ǀĞƌƐŝĞϲн͕ϭϬнĞŶϭϱнͿ͘ ,ĂŶĚŝŐǀŽŽƌĂĐƚƵĂůŝƚĞŝƚƐƚĂŬĞŶĞŶĂůůĞƌůĞŝĂŶĚĞƌĞǁĞƌŬũĞƐ͊:ĞǀŝŶĚƚĞƌŚĞĞůŐĞƌŝĐŚƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͘ tĞŚĞďďĞŶŽŽŬĞĞŶƵŝƚŐĞďƌĞŝĚĞĚĂƚĂďĂŶŬƌŽŶĚ;ƌĞĐĞŶƐŝĞƐǀĂŶͿďŽĞŬĞŶ͗ŝďůŝŽŶ͘

35


tŝůũĞŝĞƚƐŽƉƐůĂĂŶ͕ǀĞƌŐĞĞƚĚĂŶũĞh^ͲƐƟĐŬŶŝĞƚ͘ tŝũŐĞǀĞŶũĞŶŽŐĞĞŶŐƌĂĂŐĞĞŶĞdžƚƌĂĂƚũĞ͗ĂůƐůŝĚǀĂŶĚĞďŝďŬĂŶũĞŽŽŬǀŽŽƌƚŚƵŝƐŐƌĂƟƐ ƚŽĞŐĂŶŐǀƌĂŐĞŶƚŽƚŚĞƚ'ŽƉƌĞƐƐ<ƌĂŶƚĞŶĂƌĐŚŝĞĨ͘ ŶŶĂƚƵƵƌůŝũŬŝƐĞƌŚĞƚK>ͲĐĂĨĠ͕ŚĞƚKƉĞŶ>ĞĞƌĐĞŶƚƌƵŵ͕ŝŶ,ĂĂĐŚƚ͘:ĞŬĂŶĞƌŐĞǁŽŽŶ komen werken maar vindt er ook handige naslagwerken (i.v.m taal, computers, cursussen ǀŽŽƌĂŶĚĞƌƐƚĂůŝŐĞŶ͕͘͘͘ͿĞŶĞĂƐLJͲƌĞĂĚĞƌƐŝŶĂŶĚĞƌĞƚĂůĞŶ͘KƉǀĂƐƚĞŵŽŵĞŶƚĞŶŝŶĚĞǁĞĞŬ is er iemand aanwezig die je kan begeleiden bij je opzoek- en computerwerk. ĞŶũĞĚĞĚŝŐŝƚĂůĞĚƌĂĂĚŬǁŝũƚĞŶĚŽĞƚũĞůĂƉƚŽƉŽĨƚĂďůĞƚŶŝĞƚǁĂƚũĞǁŝů͍ĂŶŬĂŶũĞ ŐƌĂƟƐƚĞƌĞĐŚƚďŝũŽŶnjĞWͲĚŽŬƚĞƌ͘,ŝũŚŽƵĚƚǀŽŽƌƚĂĂŶŽŽŬƌĂĂĚƉůĞŐŝŶŐŝŶŽŶnjĞďŝďǀĂŶ ŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͊ůƐĚĂƚŶŝĞƚŚĂŶĚŝŐŝƐ͍ tĞŵĂŬĞŶŚĞƚŽŶnjĞůĞŶĞƌƐŐƌĂĂŐŐĞŵĂŬŬĞůŝũŬ͊ĂŐĞŶŶĂĐŚƚŬĂŶũĞũĞƵŝƚŐĞůĞĞŶĚĞ materialen binnenbrengen in de boekenbox. Je kan gerust de ene keer naar onze bib in ŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬŐĂĂŶĞŶĚĞĂŶĚĞƌĞŬĞĞƌŶĂĂƌ,ĂĂĐŚƚ͘KĨůĂĂƚŵĞƚŽŶnjĞďŝďͲĂƵƚŽŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ Ƶŝƚ,ĂĂĐŚƚŐƌĂƟƐǀŽŽƌũŽƵŽǀĞƌďƌĞŶŐĞŶŶĂĂƌŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ĂƚŬĂŶĂůůĞŵĂĂů͊ŶǀŽŽƌ ŵĞŶƐĞŶĚŝĞŐƌĂĂŐůĞnjĞŶŵĂĂƌŶŝĞƚŵŽďŝĞůnjŝũŶŝƐĞƌĚĞďŽĞŬĞŶĚŝĞŶƐƚΛŚƵŝƐ͘ Via zoeken.habobib.bibliotheek.be kan je onze catalogus raadplegen, materialen reserveren ;ĂůƐũŝũŚĞƚǁŝůŚĞďďĞŶŶĂĞĞŶĂŶĚĞƌĞůĞŶĞƌ͕ĚĞnjĞĚŝĞŶƐƚŬŽƐƚϭ͕ϬϬhZͿŽĨĂĂŶǀƌĂŐĞŶ ;ŐƌĂƟƐůĂƚĞŶŽǀĞƌŬŽŵĞŶͿ͕ũĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŶǀĞƌůĞŶŐĞŶ͕ůĞĞƐůŝũƐƚũĞƐŵĂŬĞŶǀŽŽƌũĞŶĂĂƌĚĞďŝď ŬŽŵƚĞŶůĞĞƐƟƉƐǀŝŶĚĞŶ͘sƌĂĂŐŐĞƌƵƐƚŵĞĞƌƵŝƚůĞŐĂĂŶĞĞŶďŝďŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ͊ ĞŶũĞŽƉnjŽĞŬŶĂĂƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĞĞŶďĞƉĂĂůĚƚŚĞŵĂ͕ŵĂĂƌǀŝŶĚũĞŵĂĂƌŶŝĞƚǁĂƚũĞ njŽĞŬƚ͍ĂŶŚĞůƉĞŶǁĞũĞŐƌĂĂŐǀĞƌĚĞƌ͕ŚĞƚnjŝũŝŶĚĞďŝď͕ŚĞƚnjŝũǀŝĂĚĞŬŶŽƉ͞^ƚĞůũĞǀƌĂĂŐ͟ op onze website. sŝŶĚũŝũĚĞďŝďǁĞůůĞƵŬ͍^ĐŚƌŝũĨũĞĚĂŶͲŶĞƚĂůƐnjŽǁĂƚϮ͘ϬϬϬĂŶĚĞƌĞŶͲŝŶǀŽŽƌŽŶnjĞ ŶŝĞƵǁƐďƌŝĞĨ;ǀŝĂĚĞƐƚĂƌƚƉĂŐŝŶĂǀĂŶŽŶnjĞǁĞďƐŝƚĞͿ͘KĨǀŽůŐ,ĂŽ/ŽƉĨĂĐĞŬ͊ Wil je meer info: 

ďĞůŽŶƐĚĂŶŽƉdϬϭϱͬϲϮϳϬϮϵ͕ ƐƚƵƵƌĞĞŶŵĂŝůƚũĞŶĂĂƌŚĂďŽďŝďΛďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ͘ďĞ͕ kijk op www.habobib.bibliotheek.be ŽĨƐƉƌŝŶŐŐĞǁŽŽŶĞĞŶƐďŝŶŶĞŶŝŶĚĞďŝď͊

HaBoBIB Boortmeerbeek, HaBoBIB Haacht, പ

ůŽŬƐƚƌĂĂƚϮ͕ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ sĞƌŚĂĞŐĞŶůĂĂŶϱ͕ϯϭϱϬ,ĂĂĐŚƚ

36


CBE Open School KƉĞŶ^ĐŚŽŽůŝƐŚĞƚĞŶƚƌƵŵǀŽŽƌĂƐŝƐĞĚƵĐĂƟĞŝŶĚĞƌĞŐŝŽ>ĞƵǀĞŶͲ,ĂŐĞůĂŶĚ͘ƌnjŝũŶ ŵĞĞƌĚĞƌĞĐĂŵƉƵƐƐĞŶ͗>ĞƵǀĞŶ͕ĂƌƐĐŚŽƚ͕ŝĞƐƚ͕dŝĞŶĞŶĞŶ,ĂĂĐŚƚ͘ KƉĞŶ^ĐŚŽŽůŚĞůƉƚũĞŽŵŽƉĞŝŐĞŶƚĞŵƉŽũĞŬĞŶŶŝƐŽƉƚĞĨƌŝƐƐĞŶĞŶƚĞǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ͘ ŝũĂƐŝƐĞĚƵĐĂƟĞŬƵŶŶĞŶǀŽůǁĂƐƐĞŶĞŶŵĞƚĞĞŶďĞƉĞƌŬƚĞŽĨŽŶĂĨŐĞǁĞƌŬƚĞƐĐŚŽŽůůŽŽƉďĂĂŶ ďĂƐŝƐǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶŽƉĨƌŝƐƐĞŶŽĨǀĞƌƐƚĞƌŬĞŶ͘ĂƚŬĂŶŽƉǀůĂŬǀĂŶƚĂĂů͕ƌĞŬĞŶĞŶ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌ ŽĨĂůŐĞŵĞŶĞǀŽƌŵŝŶŐ͘ ĂŐĞůŝũŬƐǁŽƌĚƚŝŵŵĞƌƐŚĞĞůǁĂƚǀĂŶũĞǀĞƌǁĂĐŚƚ͗ƌĞŬĞŶŝŶŐĞŶĐŽŶƚƌŽůĞƌĞŶ͕ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ zoeken op het internet, de kinderen helpen met hun huiswerk…. Je zou dit allemaal ŐƌĂĂŐnjĞůĨďĞƚĞƌŬƵŶŶĞŶ͘ƌnjŝũŶŽŽŬǀĞĞůƚŽĞƐƚĞůůĞŶĚŝĞũĞďĞƚĞƌŽŶĚĞƌĚĞŬŶŝĞnjŽƵǁŝůůĞŶ ŬƌŝũŐĞŶ͗ŚĞƚŐĞďƌƵŝŬǀĂŶũĞŵŽďŝĞůĞƚĞůĞĨŽŽŶ͕'W^͕ƚĂďůĞƚ͕ĚŝŐŝƚĂĂůĨŽƚŽƚŽĞƐƚĞů͙ ĞǁĞƌĞůĚƌŽŶĚŽŵǀĞƌĂŶĚĞƌƚƐŶĞů͘,ĞƚŝƐŶŝĞƚĂůƟũĚŐĞŵĂŬŬĞůŝũŬŽŵŵĞĞƚĞnjŝũŶ͘ůƐũĞ ǀƌŽĞŐĞƌŵŝŶĚĞƌŬĂŶƐĞŶŬƌĞĞŐ͕ŝƐŚĞƚƐŽŵƐĞdžƚƌĂŵŽĞŝůŝũŬŽŵƚĞǀŽůŐĞŶŽĨďŝũƚĞďůŝũǀĞŶ͘ KƉĞŶ^ĐŚŽŽůŚŽƵĚƚĚĂĂƌƌĞŬĞŶŝŶŐŵĞĞ͊ĞĐƵƌƐƵƐƐĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞŐƌŽĞƉĞĞƌĚƌŽŶĚ ǀŝĞƌƚŚĞŵĂ͛Ɛ͗ їĐŽŵƉƵƚĞƌĞŶƚĂďůĞƚ їǁŝƐŬƵŶĚĞ їƚĂĂů їĂůŐĞŵĞŶĞǀŽƌŵŝŶŐ;͚ŝũďůŝũǀĞŶ͛Ϳ DĞŶǁĞƌŬƚŝŶŬůĞŝŶĞƌĞŐƌŽĞƉĞŶǀĂŶϲƚŽƚϭϱƉĞƌƐŽŶĞŶ͘ Voor deze cursussen is er geen inschrijvingsgeld. Alleen de kopiekosten moet je betalen. /ŶĨŽƌŵĂƟĞĞŶŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶ͗  

CBE Open School ;dϬϭϲͬϲϬϳϱϳϱŽĨŚĂĂĐŚƚΛĐďĞŽƉĞŶƐĐŚŽŽů͘ďĞͿ

37


Buitenschoolse Kinderopvang Ravot ZĂǀŽƚďŝĞĚƚĞĞŶŽŶƚƐƉĂŶŶĞŶĚ͕ĐƌĞĂƟĞĨĞŶŬǁĂůŝƚĂƟĞĨ ĞĨ ďƵŝƚĞŶƐĐŚŽŽůƐĂĂŶďŽĚĂĂŶŬŝŶĚĞƌĞŶǀĂŶϮ͕ϱƚŽƚϭϮ ϭϮ jaar. Dit gebeurt in een veilige omgeving op een en ĂĂŶŐĞŶĂŵĞ͕ƌƵƐƟŐĞĞŶĂǀŽŶƚƵƵƌůŝũŬĞŵĂŶŝĞƌ͘ ZĂǀŽƚ ďĞnjŽƌŐƚ ũĞ ŬŝŶĚĞƌĞŶ ĞĞŶ ŚĞĞƌůŝũŬĞ ǀƌŝũĞ ƟũĚ͘ Ě͘ Vrij spel staat op het voorplan. Kinderen kunnen vrijij ŬŝĞnjĞŶĞŶŝŶŝƟĂƟĞǀĞŶŶĞŵĞŶŚŽĞnjĞnjŝĐŚǁŝůůĞŶƵŝƚ-ůĞǀĞŶ͘ůŬĞǀĂŬĂŶƟĞǁŽƌĚĞŶĞƌŶŝĞƵǁĞƐƉĞĞůŚŽĞŬĞŶ ĞŶ en speelimpulsen aangeboden. De nadruk ligt op p samen-buiten-spelen. Daarnaast kunnen je kinderen en ŽŽŬĚĞĞůŶĞŵĞŶĂĂŶŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘ ZĂǀŽƚďĞƐĐŚŝŬƚŽǀĞƌĞĞŶƉƌĂĐŚƟŐĂĂŶŐĞůĞŐĚƚĞƌƌĞŝŶǀĂŶϭ͕ϯϱŚĞĐƚĂƌĞ͕ met veel spelaanleiding en spelmogelijkheid. Ravot werkt met een team van gediplomeerde begeleiders die instaan voor de begeleiding ǀĂŶĚĞŬŝŶĚĞƌĞŶĞŶĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞǀĂŶůĞƵŬĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘ĞĚĂŐĞůŝũŬƐĞůĞŝĚŝŶŐŝƐŝŶ ŚĂŶĚĞŶǀĂŶ>ŝĞƐďĞƚŚ'ƵŝŶŝĞƌ͕ƚĞĂŵĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌ͘ŝũĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞǀĂŶĚĞŽƉǀĂŶŐǁŽƌĚƚ njŝũŝŶŚŽƵĚĞůŝũŬŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĚĚŽŽƌĞĞŶĞĚƵĐĂƟĞĨŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌ͕<ĂƚƌŝĞŶ<ůĞǁĂŝƐ͘dŝũĚĞŶƐ ĚĞƐĐŚŽŽůǀĂŬĂŶƟĞƐǁŽƌĚƚŚĞƚƌĂǀŽƩĞĂŵǀĞƌƐƚĞƌŬƚĚŽŽƌĞĞŶƚĞĂŵǀĂŶĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚĞ monitoren en jobstudenten. sŽŽƌŽƉǀĂŶŐƟũĚĞŶƐĚĞǀĂŬĂŶƟĞƐŵŽĞƚũĞƌĞƐĞƌǀĞƌĞŶ͘ĞƌĞƐĞƌǀĞƌŝŶŐĞŶǀŽŽƌĞĞŶǀĂŬĂŶƟĞ ƐƚĂƌƚĞŶǀĂŶĂĨĚĞŵĂĂŶĚĂŐŶĂĚĞůĂĂƚƐƚĞǀĂŬĂŶƟĞ͘sŽŽƌĚĞnjŽŵĞƌǀĂŬĂŶƟĞŝƐĚŝƚĚĞĞĞƌƐƚĞ ŵĂĂŶĚĂŐǀĂŶŵĞŝ͘>ĞƚŽƉ͊sŽŽƌĂůĞĞƌũĞŬĂŶƌĞƐĞƌǀĞƌĞŶ͕ŵŽĞƚũĞĂůƐŽƵĚĞƌƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬ ůĂŶŐƐŬŽŵĞŶŽƉZĂǀŽƚĞŶǁŽƌĚƚĞƌĞĞŶƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬĞŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚŝŶŐĞǀƵůĚŵĞƚĚĞ ŐĞŐĞǀĞŶƐǀĂŶŚĞƚŬŝŶĚĞŶĚĞŽƵĚĞƌƐ͘EĂĚĂƚĚĞƌĞŐŝƐƚƌĂƟĞĚĞĮŶŝƟĞĨŝƐ͕ŬƌŝũŐũĞƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ ůŽŐŝŶŐĞŐĞǀĞŶƐŽŵŽŶůŝŶĞŝŶƐĐŚƌŝũǀŝŶŐĞŶĞŶƌĞƐĞƌǀĂƟĞƐƚĞĚŽĞŶĞŶŚĞƚĚŽƐƐŝĞƌǀĂŶũĞŬŝŶĚ op te roepen en te beheren via een beveiligde en gebruiksvriendelijke webpagina op ǁǁǁ͘ŝͲƐĐŚŽŽů͘ďĞ͘ĞƌĞƐĞƌǀĂƟĞƐǁŽƌĚĞŶŽŶŵŝĚĚĞůůŝũŬŝŶŚĞƚƐLJƐƚĞĞŵǀĞƌǁĞƌŬƚ͘ /ŶĚŝĞŶũĞŶŝĞƚŽŶůŝŶĞŬĂŶƌĞƐĞƌǀĞƌĞŶ͕ŬĂŶũĞŽƉZĂǀŽƚĞĞŶƌĞƐĞƌǀĂƟĞĨŽƌŵƵůŝĞƌďĞŬŽŵĞŶ͘ ZĞƐĞƌǀĂƟĞƐŽƉƉĂƉŝĞƌǁŽƌĚĞŶĚĞĞĞƌƐƚǀŽůŐĞŶĚĞǁĞƌŬĚĂŐǀĂŶĂĨϭϮƵƵƌĐŚƌŽŶŽůŽŐŝƐĐŚ behandeld en in het systeem verwerkt.

Ravot is open op: ƐĐŚŽŽůĚĂŐĞŶ͗ǀĂŶϳƵƵƌƚŽƚϴƵƵƌĞŶǀĂŶĂĨŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶĚĞƐĐŚŽŽůƚŽƚϭϵƵƵƌ ǁŽĞŶƐĚĂŐŶĂŵŝĚĚĂŐ͗ǀĂŶĂĨŚĞƚĞŝŶĚĞǀĂŶĚĞƐĐŚŽŽůƚŽƚϭϵƵƵƌ ǀĂŬĂŶƟĞĚĂŐĞŶĞŶƐĐŚŽŽůǀƌŝũĞĚĂŐĞŶ͗ǀĂŶϳƵƵƌƚŽƚϭϵƵƵƌ ZĂǀŽƚŝƐĞĞŶŝŶŝƟĂƟĞĨǀĂŶŚĞƚKDtŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬĞŶŝƐĞƌŬĞŶĚĚŽŽƌ<ŝŶĚĞŶ'ĞnjŝŶ͘

38


Ouderbijdragen: ĞŽƵĚĞƌďŝũĚƌĂŐĞŶǁŽƌĚĞŶďĞƌĞŬĞŶĚŽƉďĂƐŝƐǀĂŶĚĞĂĂŶǁĞnjŝŐŚĞŝĚƐĚƵƵƌǀĂŶŚĞƚŬŝŶĚ͗ ǀŽŽƌͲĞŶŶĂƐĐŚŽŽů͗ϭ͕ϬϬhZƉĞƌďĞŐŽŶŶĞŶŚĂůĨƵƵƌ ǁŽĞŶƐĚĂŐŶĂŵŝĚĚĂŐ͗ϭ͕ϬϬhZƉĞƌďĞŐŽŶŶĞŶŚĂůĨƵƵƌƚŽƚĞĞŶŵĂdž͘ǀĂŶϭϭ͕ϮϬhZ ƐĐŚŽŽůǀƌŝũĞĚĂŐĞŶĞŶǀĂŬĂŶƟĞĚĂŐĞŶ͗ • ŵŝŶĚĞƌĚĂŶϯƵƵƌ͗ϰ͕ϬϬhZ • ƚƵƐƐĞŶϯĞŶϲƵƵƌ͗ϲ͕ϬϬhZ • ǀĂŶĂĨϲƵƵƌ͗ϭϭ͕ϮϬhZǀŽŽƌĚĞŚĞůĞĚĂŐ Tussendoortje en water zijn inbegrepen in de prijs. ĞƚĂůŝŶŐĞŶŐĞďĞƵƌĞŶŶĂŽŶƚǀĂŶŐƐƚǀĂŶĚĞĨĂĐƚƵƵƌ͕ďŝũǀŽŽƌŬĞƵƌƉĞƌĚŽŵŝĐŝůŝģƌŝŶŐ͘

Vermindering van de ouderbijdrage: ďŝũŐĞůŝũŬƟũĚŝŐĞŽƉǀĂŶŐǀĂŶŬŝŶĚĞƌĞŶƵŝƚŚĞƚnjĞůĨĚĞŐĞnjŝŶŬƌŝũŐƚƵĞĞŶŬŽƌƟŶŐǀĂŶϮϱйŽƉ ĚĞŽƉǀĂŶŐƉƌŝũƐ͘ĞnjĞŬŽƌƟŶŐŝƐĐƵŵƵůĞĞƌďĂĂƌŵĞƚŚĞƚƐŽĐŝĂĂůƚĂƌŝĞĨ͕ŵĂĂƌŐĞůĚƚŶŝĞƚǀŽŽƌ ĚĞŬŽƐƚĞŶǀĂŶĚĂŐƵŝƚƐƚĂƉƉĞŶ͘sŽŽƌŐĞnjŝŶŶĞŶĚŝĞŚĞƚĮŶĂŶĐŝĞĞůŵŽĞŝůŝũŬŚĞďďĞŶ͕ŬƵŶŶĞŶ ǁĞĞĞŶƐŽĐŝĂĂůƚĂƌŝĞĨ;ĞĞŶǀĞƌŵŝŶĚĞƌĚĞŽƉǀĂŶŐƉƌŝũƐͿĂĂŶƌĞŬĞŶĞŶ͘ĞnjĞďĞĚƌĂĂŐƚĚĞŚĞůŌ ǀĂŶŚĞƚŶŽƌŵĂĂůƚĂƌŝĞĨ͘/ŶnjĞĞƌƵŝƚnjŽŶĚĞƌůŝũŬĞŐĞǀĂůůĞŶŬƵŶŶĞŶǁĞŐƌĂƟƐŽƉǀĂŶŐƚŽĞƐƚĂĂŶ͘ hŬƵŶƚďŝũĚĞƚĞĂŵĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌǀĞƌƚƌŽƵǁĞůŝũŬŝŶĨŽƌŵĞƌĞŶŶĂĂƌĚĞnjĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͘ hŬƵŶƚŽŽŬƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐĞĞŶŐĞŵŽƟǀĞĞƌĚĞĂĂŶǀƌĂĂŐǀŽŽƌŚĞƚƐŽĐŝĂĂůƚĂƌŝĞĨĚŽĞŶďŝũĚĞ sociale dienst van het OCMW.

sĂŬĂŶƟĞŽƉǀĂŶŐŽƉZĂǀŽƚŝŶϮϬϭϲͲϮϬϭϳ͗

^ĐŚŽŽůǀĂŬĂŶƟĞ <ƌŽŬƵƐǀĂŬĂŶƟĞ

Periode ǀĂŶŵĂĂŶĚĂŐϮϳĨĞďƌƵĂƌŝ ƚ͘Ğ͘ŵ͘ǀƌŝũĚĂŐϯŵĂĂƌƚϮϬϭϳ

Inschrijven vanaf ŵĂĂŶĚĂŐϵũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϳ

WĂĂƐǀĂŬĂŶƟĞ

van dinsdag 3 april ƚ͘Ğ͘ŵ͘ǀƌŝũĚĂŐϭϰĂƉƌŝůϮϬϭϳ

ŵĂĂŶĚĂŐϲŵĂĂƌƚϮϬϭϳ

ŽŵĞƌǀĂŬĂŶƟĞ

ǀĂŶĂĨϭũƵůŝϮϬϭϳ

ŵĂĂŶĚĂŐϴŵĞŝϮϬϭϳ

/ŶĨŽƌŵĂƟĞ͗ 

www.ravot.be >ŝĞƐďĞƚŚ'ƵŝŶŝĞƌ͕ƚĞĂŵĐŽƂƌĚŝŶĂƚŽƌ;dϬϭϱͬϱϬϬϭϴϬͿ

39


Senioren in onze gemeente ĞnjĞĞĚŝƟĞǀĂŶĚĞǀƌŝũĞƟũĚƐŐŝĚƐďĞƐƚĞĞĚƚĞdžƚƌĂĂĂŶĚĂĐŚƚĂĂŶĚĞƐĞŶŝŽƌĞŶ͘

ĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ

/ŶĚĞŬĂůĞŶĚĞƌŽƉĚĞǀŽƌŝŐĞďůĂĚnjŝũĚĞŶǀŝŶĚũĞŚĞƚŽǀĞƌnjŝĐŚƚǀĂŶĂůůĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶĚŝĞĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚŽĨĚŝĞŝŶƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐŵĞƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞǁŽƌĚĞŶŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚ͘ ĞnjĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶƐƚĂĂŶŵĞĞƐƚĂůŽƉĞŶǀŽŽƌŝĞĚĞƌĞĞŶ͕ũŽŶŐĞŶŽƵĚ͘ ŶŬĞůĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶnjŝũŶĞĐŚƚĞƌƐƉĞĐŝĮĞŬǀŽŽƌƐĞŶŝŽƌĞŶďĞĚŽĞůĚ͗ • ĚŽŶĚĞƌĚĂŐϮϬĂƉƌŝůϮϬϭϳͲƐƉŽƌƚĞůĚĂŐŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ;ŝŶĨŽƉ͙͘Ϳ • ĚŽŶĚĞƌĚĂŐϰŵĞŝϮϬϭϳͲƌĞŐŝŽŶĂůĞƐƉŽƌƚĞůĚĂŐƵƌďƵLJ;ŝŶĨŽƉ͙͘Ϳ • njĂƚĞƌĚĂŐϮϳŵĞŝϮϬϭϳ;ϭϯͲϭϳƵƵƌͿͲƐĞŶŝŽƌĞŶĨĞĞƐƚ;ŝŶĨŽƉ͙͘Ϳ • ĚŽŶĚĞƌĚĂŐϭϱũƵŶŝϮϬϭϳͲƐĞŶŝŽƌĞŶƌĞŝƐ;ŝŶĨŽƉ͙͘Ϳ >ĞƚŽƉ͊ĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚŬƵŶŶĞŶĚĞǁŝũnjĞǀĂŶŝŶƐĐŚƌŝũǀĞŶĞŶĚĞůĞĞŌŝũĚƐǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶ͘>ĞĞƐĚƵƐĂĂŶĚĂĐŚƟŐĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞďŝũĞůŬĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚ͘ പ

Verenigingen Okra Trefpunt Boortmeerbeek 1. /ŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͗ EĂĂŵ͗K<ZŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬdƌĞĨƉƵŶƚϱϱн ŽĞůŐƌŽĞƉ͗ϱϱн͕njŽǁĞůǀŽŽƌĚĂŵĞƐĂůƐŚĞƌĞŶ K<ZŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬŝƐĚĞƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞĂĨĚĞůŝŶŐǀĂŶK<ZsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͘ Bij OKRA wordt gepoogd senioren op een zinvolle en toch gezellige manier, njŽǁĞůǀŝĂŐĞǀĂƌŝĞĞƌĚĞďŝŶŶĞŶͲĂůƐďƵŝƚĞŶĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͕ƐĂŵĞŶƚĞďƌĞŶŐĞŶ͘ Contactpersoon: 

Rita Van Den Balck, >ĞƵǀĞŶƐĞƐƚĞĞŶǁĞŐϯϱϱ͕ϯϭϵϬŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ;dϬϭϱͬϱϭϰϳϬϵͿ www.okra.be

2. ĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͗<ĂĂƌƚĞŶ͕ďŝŶŐŽ͕ĚĂŐƵŝƚƐƚĂƉƉĞŶ͕ĮĞƚƐƚŽĐŚƚĞŶ͕͙

Okra Hever Trefpunt 1. /ŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͗ EĂĂŵ͗K<Z,ĞǀĞƌdƌĞĨƉƵŶƚϱϱн ŽĞůŐƌŽĞƉ͗ϱϱн͕njŽǁĞůǀŽŽƌĚĂŵĞƐĂůƐŚĞƌĞŶ K<Z,ĞǀĞƌŝƐĚĞƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞĂĨĚĞůŝŶŐǀĂŶK<ZsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͘ Bij OKRA wordt gepoogd senioren op een zinvolle en toch gezellige manier, njŽǁĞůǀŝĂŐĞǀĂƌŝĞĞƌĚĞďŝŶŶĞŶͲĂůƐďƵŝƚĞŶĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͕ƐĂŵĞŶƚĞďƌĞŶŐĞŶ͘ Ğ;ďŝŶŶĞŶͿĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǀŝŶĚĞŶ;ŵĞĞƐƚĂůͿƉůĂĂƚƐŝŶĂĂůĂƌƉƵƐ͕ ZĂǀĞƐƚĞŝŶƐƚƌĂĂƚϮ͕ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ

40


Contactpersoon: 

:ŽnjĞĨƌĂďƐ͕ ŝĞƐƚƐƐƚƌĂĂƚϲϮ͕ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ ;dϬϭϱͬϱϮϬϴϭϮͲĞͲŵĂŝů͗ĐƌĂďƐ͘ũĞĨ͘ƌŽnjĂΛŝĐůŽƵĚ͘ĐŽŵͿ www.okra.be

2. ĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͗ Elke eerste en derde woensdag van de maand is er een ledenvergadering (met o.m. ŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚƚŽƚŬĂĂƌƚĞŶ͕ďŝŶŐŽ͕ŬŽĸĞƚĂĨĞů͕͙͘Ϳ sĂŶĂƉƌŝůƚŽƚĞŝŶĚƐĞƉƚĞŵďĞƌŝƐĞƌĞůŬĞĚŝŶƐĚĂŐ;сůĂŶŐĞĂĨƐƚĂŶĚͿĞŶĚŽŶĚĞƌĚĂŐ;сŬŽƌƚĞ ĂĨƐƚĂŶĚͿĞĞŶĮĞƚƐƚŽĐŚƚ;ƚĞŶŵŝŶƐƚĞĂůƐ͙ŚĞƚǁĞĞƌŚĞƚƚŽĞůĂĂƚͿ ůŬĞǀƌŝũĚĂŐǀĂŶĂĨϭϯ͘ϯϬƵƵƌƉĞƚĂŶƋƵĞ ĞŶůĞƵŬĞŶŐĞnjĞůůŝŐWĂĂƐͲĞŶ<ĞƌƐƞĞĞƐƚ dĂůƌŝũŬĞĚĂŐƵŝƚƐƚĂƉƉĞŶĞŶͬŽĨďĞnjŽĞŬĞŶĂĂŶ;ĨĞĞƐƚĞůŝũŬĞͿĞǀĞŶƚƐĞŶƐŚŽǁƐ hŝƚĞƌĂĂƌĚŬƵŶŶĞŶĚĞůĞĚĞŶŽŽŬŐĞŶŝĞƚĞŶǀĂŶĂůůĞƌĞŝnjĞŶ͕ƵŝƚƐƚĂƉƉĞŶĞŶĂŶĚĞƌĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ ĚŝĞĚŽŽƌK<ZŽƉŶŝǀĞĂƵǀĂŶŚĞƚŐĞǁĞƐƚŽĨǀŽŽƌŚĞĞůsůĂĂŶĚĞƌĞŶǁŽƌĚĞŶĂĂŶŐĞďŽĚĞŶ͘

Okra Trefpunt Schiplaken 1. /ŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͗ EĂĂŵ͗KŬƌĂ^ĐŚŝƉůĂŬĞŶdƌĞĨƉƵŶƚϱϱн ŽĞůŐƌŽĞƉ͗ϱϱн͕njŽǁĞůǀŽŽƌĚĂŵĞƐĂůƐŚĞƌĞŶ ĞŶũĞ;ƐƚƌĂŬƐͿŵĞƚƉĞŶƐŝŽĞŶ͍ĞŶũĞŽƉnjŽĞŬŶĂĂƌŶŝĞƵǁĞǀƌŝĞŶĚĞŶ͍ ĞŶũĞďĞŐĂĂŶŵĞƚũĞůĞĞŌŝũĚƐŐĞŶŽƚĞŶ͍ŽĞŬũĞŵĞĞƌĚŝĞƉŐĂŶŐŝŶũĞůĞǀĞŶ͍ tŝůũĞũĞnjĞůĨďůŝũǀĞŶǀŽƌŵĞŶ͍KŬƌĂŝƐĞĞŶďĞǁĞŐŝŶŐǀŽŽƌ͕ĚŽŽƌĞŶŵĞƚŵĞŶƐĞŶǁŝĞŶƐ ďĞƌŽĞƉƐůŽŽƉďĂĂŶƚĞŶĞŝŶĚĞŝƐ͘ĞnjĞƐĞŶŝŽƌĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞŚĞĞŌϮϬϬ͘ϬϬϬůĞĚĞŶŝŶ Vlaanderen en Brussel K<ZŝƐĞĞŶůĞƩĞƌǁŽŽƌĚĞŶƐƚĂĂƚǀŽŽƌKƉĞŶ͕<ƌŝƐƚĞůŝũŬ͕ZĞƐƉĞĐƚǀŽůĞŶĐƟĞĨ͘ Contactpersoon : <ĂƌŝŶĞƌƵĂ͕>ĞƵǀĞŶƐĞƐƚĞĞŶǁĞŐϳϳ͕ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ ;dϬϰϳϲͬϯϱϬϯϳϯͲĞŵĂŝů͗ŬĂƌŝŶĚĞƌƵĂΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵͿ 2. ĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͗ Elke tweede en vierde woensdagnamiddag van de maand vanaf 13 uur is er een ledenǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐŵĞƚŬĂĂƌƚĞŶ͕ďŝŶŐŽ͕͙ŝŶnjĂĂůĞŽƐƵŝů͕ŝĞƐƚƐƚƌĂĂƚϮϯϯ͕ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ ĞŶůĞƵŬĞŶŐĞnjĞůůŝŐWĂĂƐĨĞĞƐƚ͕ƐĞŶŝŽƌĞŶǀĞƌǁĞŶĚĂŐĞŶ<ĞƌƐƞĞĞƐƚ͘ ĂŐƵŝƚƐƚĂƉƉĞŶĞŶďĞnjŽĞŬĞŶ͕ĞǀĞŶĞŵĞŶƚĞŶĞŶƐŚŽǁƐ;ĂƌƐĐŚŽƚ͕tŝĞnjĞ͕͙Ϳ Ieder lid kan deelnemen aan de daguitstappen, reizen, wandelingen, cursussen en andere ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǀĂŶKŬƌĂsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͘

41


Neos 1. /ŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͗ EĂĂŵǀĂŶĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͗EĞŽƐŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ ŽĞůŐƌŽĞƉ͗ϱϱн͕njŽǁĞůǀŽŽƌĚĂŵĞƐĂůƐŚĞƌĞŶ EĞŽƐ͕EĞƚǁĞƌŬǀĂŶŽŶĚĞƌŶĞŵĞŶĚĞƐĞŶŝŽƌĞŶ͕ŝƐĞĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐǀŽŽƌϱϬͲƉůƵƐƐĞƌƐĚŝĞ ŶĞƚŝĞƚƐŵĞĞƌǁŝůůĞŶŝŶŚĞƚůĞǀĞŶ͗ĐƵůƚƵƵƌ͕ƌĞŝnjĞŶ͕ǀŽŽƌĚƌĂĐŚƚĞŶ͕ĚĞĞůŶĂŵĞĂĂŶ ĞǀĞŶĞŵĞŶƚĞŶ͘DĞƚEĞŽƐŐĞŶŝĞƚũĞǀŽůŽƉǀĂŶũĞǀƌŝũŐĞŬŽŵĞŶƟũĚŝŶĞĞŶŐĞŵŽĞĚĞůŝũŬĞ ƐĨĞĞƌĞŶŽƉŚĞƚƌŝƚŵĞǀĂŶĚĞĂĐƟĞǀĞƐĞŶŝŽƌĞŶŚĞďũĞĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚŽŵƚĞŶĞƚǁĞƌŬĞŶ ďŝŶŶĞŶĞĞŶŐƌŽĞƉŵĞŶƐĞŶŵĞƚĚĞnjĞůĨĚĞǀŝƐŝĞ͘ Contactpersoon:  

:ŽĂŶŶĂ;ŶŶĞŵŝĞͿ:ŽŽƐĞŶ͕ĂůŝĂůĂĂŶϱϭ͕ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ ;dϬϰϳϲͬϴϲϵϱϭϱŽĨϬϰϳϱͬϱϴϴϭϳϴͿ ĞͲŵĂŝů͗ŶĞŽƐƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƚDΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ ǁĞďƐŝƚĞ͗ǁǁǁ͘ŶĞŽƐǀnjǁ͘ďĞͬŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ

2. ĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͗ ĂƚĞƌĚĂŐϰĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϳ;ϭϱƵƵƌͿ͗ŽƉĞƌĞƩĞ͚ĞůƵƐƟŐĞŽĞƌ͛ͲůŽĐĂƟĞ͗,ĞŝƐƚͲŽƉͲĚĞŶͲĞƌŐ ŽŶĚĂŐϭϮĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϳ;ϭϲƵƵƌͿ͗Melodieën voor Miljoenen ‘Rusland der Tsaren’ ůŽĐĂƟĞ͗ŽnjĂƌƌƵƐƐĞů;KƌŐĂŶŝƐĂƟĞEĞŽƐEĂƟŽŶĂĂůͿ sƌŝũĚĂŐϭϳĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϳ;ϮϬƵƵƌͿ͗ Marc Van Lombeek ͚sĂŶƵǁƌĞƉŽƌƚĞƌƚĞƌƉůĂĂƚƐĞ͛ͲůŽĐĂƟĞ͗ĞDĂůƚŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ ŝŶƐĚĂŐϮϭĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϳ͗ bezoek Theater ‘Double Act’ ůŽĐĂƟĞ͗ĐƵůƚƵƌĞĞůĐĞŶƚƌƵŵŝĞƌďĞĞŬ;ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞ͗EĞŽƐWƌŽǀŝŶĐŝĞsůĂĂŵƐƌĂďĂŶƚͿ ŝŶƐĚĂŐϳŵĂĂƌƚϮϬϭϳ;ϭϬƵƵƌͿ͗ĚĂŐƵŝƚƐƚĂƉͲďĞnjŽĞŬ,ĂŵĨĂďƌŝĞŬ'Z' нƌŽƵǁĞƌŝũŽƐƚĞĞůƐ;<ĂƌŵĞůŝĞƚďŝĞƌͿͲůŽĐĂƟĞ͗ƵŐŐĞŶŚŽƵƚ ĂƚĞƌĚĂŐϭϭŵĂĂƌƚϮϬϭϳ;ϭϲƵƵƌͿ͗ Grüsse aus Wien ůŽĐĂƟĞ͗Ğ^ŝŶŐĞůŶƚǁĞƌƉĞŶ;ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞEĞŽƐEĂƟŽŶĂĂůͿ ĂƚĞƌĚĂŐϮϱŵĂĂƌƚϮϬϭϳ;ϭϰƵƵƌͿ͗ďĞnjŽĞŬŵĞƚŐŝĚƐĂĂŶDĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞĞtŝƚ ůŽĐĂƟĞ͗DĞĐŚĞůĞŶ ŝŶƐĚĂŐϮϴŵĂĂƌƚϮϬϭϳ;ϮϬƵƵƌͿ͗ůĞnjŝŶŐĞƌƚĞƌĂĞŶĞŽǀĞƌdƐĂĂƌWŽĞƟŶ ;ŶŝĞƵǁĞŽŽƌůŽŐ͍ͿͲůŽĐĂƟĞ͗ĞDĂůƚŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ sƌŝũĚĂŐϮϭĂƉƌŝůϮϬϭϳ;ϭϭƵƵƌͿ͗ůŽĞƐĞŵƚŽĐŚƚͲůŽĐĂƟĞ͍͍͍ ;ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞEĞŽƐ,ĂƐƉĞŶŐŽƵǁͿ ŽŶĚĞƌĚĂŐϮϳĂƉƌŝůϮϬϭϳ͗ wandeling in Asse ;ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞEĞŽƐWƌŽǀŝŶĐŝĞsůĂĂŵƐͲƌĂďĂŶƚͿ ŝŶƐĚĂŐϮŵĞŝϮϬϭϳ͗ϭϱĞtŝŶŐĞŶͬŽĨĂǀĞŶƚĞŵĂĐŚƚĞƌĚĞƐĐŚĞƌŵĞŶ ůŽĐĂƟĞ͗ŶŽŐƚĞďĞƉĂůĞŶ ŝŶƐĚĂŐϮϯŵĞŝϮϬϭϳ;ϭϬƵƵƌͿ͗ƉůĂŶƚĞŶƚƵŝŶDĞŝƐĞнŽŶŐŽǁŝũŬŵĞƚŐŝĚƐ ůŽĐĂƟĞ͗ƌƵƐƐĞů ŝŶƐĚĂŐϲũƵŶŝϮϬϭϳ;ŚĞůĞĚĂŐͿ͗ŝŶŝƟĂƟĞ'ŽůĨΘďĞnjŽĞŬtŝƚůŽŽĨǀĞŝůŝŶŐͲŚLJĚƌŽĐƵůƚƵƵƌ ůŽĐĂƟĞ͗<ĂŵƉĞŶŚŽƵƚĞŶEĞĚĞƌŽŬŬĞƌnjĞĞů ŽŶĚĞƌĚĂŐϴũƵŶŝϮϬϭϳ͗ǁĂŶĚĞůŝŶŐŝŶ>ĞŶŶŝŬ;ŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞEĞŽƐWƌŽǀŝŶĐŝĞsůĂĂŵƐͲƌĂďĂŶƚͿ

42


sƌŝũĚĂŐϭϲũƵŶŝϮϬϭϳ;ϭϱƵƵƌͿ͗ barbecue en algemene vergadering ůŽĐĂƟĞ͗ŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ ŝŶƐĚĂŐϰũƵůŝĞŶĚŝŶƐĚĂŐϴĂƵŐƵƐƚϮϬϭϳ;ϭϯ͘ϯϬƵƵƌͿ͗ wandelen in de omgeving van Boortmeerbeek ŽŶĚĞƌĚĂŐϮϬũƵůŝĞŶĚŽŶĚĞƌĚĂŐϮϰĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϳ;ϭϯ͘ϯϬƵƵƌͿ͗ ĮĞƚƐĞŶŝŶĚĞŽŵŐĞǀŝŶŐǀĂŶŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ

S Plus Boortmeerbeek 1. /ŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͗ EĂĂŵ͗^WůƵƐŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ ŽĞůŐƌŽĞƉ͗ϱϱн͕njŽǁĞůǀŽŽƌĚĂŵĞƐĂůƐŚĞƌĞŶ ^WůƵƐŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͕ŽŶƚƐƚĂĂŶƵŝƚĚĞƐŽĐŝĂůŝƐƟƐĐŚĞďĞǁĞŐŝŶŐ͕ďĞƐƚĂĂƚĂůǀĞůĞũĂƌĞŶ͘ Ğ ;ďŝŶŶĞŶͿĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ ŐĂĂŶ ;ŵĞĞƐƚĂůͿ ĚŽŽƌ ŝŶ ĚĞ ƐƉŽƌƚŚĂů͕ ^ƉŽƌƚǀĞůĚǁĞŐ ϲ͕ ϯϭϵϬŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ Contactpersoon: 

:ŽƐĠĞEĂĞƚƐ͕,ŽŽŐƐƚƌĂĂƚϭϴ͕ϯϭϵϭ,ĞǀĞƌ ;dϬϰϳϲͬϮϯϴϬϳϭͲĞͲŵĂŝů͗ũŽƐĞĞ͘ŶĂĞƚƐΛƚĞůĞŶĞƚ͘ďĞ

2. ĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͗ ĞůŬĞƚǁĞĞĚĞĚŝŶƐĚĂŐǀĂŶĚĞŵĂĂŶĚ;ďĞŚĂůǀĞũƵůŝĞŶĂƵŐƵƐƚƵƐͿǀĂŶĂĨϭϰƵƵƌ͗ bingo ϮϰũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϳ͗ŬŽĸĞƚĂĨĞůŵĞƚĞĞŶƐƉƌĞŬĞƌĚŝĞŚĞƚƚŚĞŵĂ͚ZŽƵǁŝŶĚĞnjŽƌŐ͛ďĞŚĂŶĚĞůƚ͘ sŽŽƌĂĨŝŶƐĐŚƌŝũǀĞŶďŝũƌŵĂŶĚĞ>ĂƵǁ;dϬϭϱͬϱϭϴϮϰϭͿŽĨ:ŽƐĠĞEĂĞƚƐ;dϬϰϳϲͬϮϯϴϬϳϭͿ͘ ϳŵĂĂƌƚϮϬϭϳ͗ďĞnjŽĞŬĂĂŶĞ<ĂĂƐďŽĞƌŝŶŝŶWŽƐƚĞů͘ĞĚĞĞůŶĂŵĞƉƌŝũƐďĞĚƌĂĂŐƚϰϱ͕ϬϬ hZ;ďƵƐΘƐŚŽǁŝŶďĞŐƌĞƉĞŶͿ͘/ŶƐĐŚƌŝũǀĞŶďŝũ:ŽƐĠĞEĂĞƚƐ;dϬϰϳϲͬϮϯϴϬϳϭͿ͘ ĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϳ͗xxxxx in Wilsele ƐĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϳ͗ƐĞŶŝŽƌĞŶĨĞĞƐƚ,ĂĂĐŚƚ ϯŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϳ͗ŽŶǀĞƌŐĞƚĞůŝũŬtŝĞnjĞ;ďƵƐƌĞŝƐͿ ĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϳ͗ŶŝĞƵǁũĂĂƌƐĐŽŶĐĞƌƚŝŶŝĞƐƚ;ďƵƐƌĞŝƐͿ

Vl@s 1. /ŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͗ EĂĂŵ͗sůΛƐ;sůĂĂŵƐĞĐƟĞǀĞ^ĞŶŝŽƌĞŶͿ ŽĞůŐƌŽĞƉ͗ϱϬн͕njŽǁĞůǀŽŽƌĚĂŵĞƐĂůƐŚĞƌĞŶ sůΛƐŝƐŽƉŐĞƌŝĐŚƚŝŶϭϵϵϰ͘,ĞƚǁĂƐĂĂŶǀĂŶŬĞůŝũŬƵŝƚƐůƵŝƚĞŶĚĞĞŶƚƵƌŶŐƌŽĞƉŵĞƚĂůƐ ŶĂĂŵ͚^ĞŶŝŽƌĞŶŐLJŵ͛ĞŶƚĞůĚĞnjĞƐůĞĚĞŶ͘/ŶŵŝĚĚĞůƐƚĞůƚĚĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶϮϭϭůĞĚĞŶ ĞŶŝƐnjĞƵŝƚŐĞŐƌŽĞŝĚƚŽƚĞĞŶƐƉŽƌƚͲĞŶƐŽĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĞůĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐǀŽŽƌǀŝũƟŐƉůƵƐƐĞƌƐ͘ sůΛƐŝƐĞĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐŵĞƚĞĞŶďƌĞĚĞǁĂĂŝĞƌǀĂŶĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͕ŐĂĂŶĚĞǀĂŶŚĞƚ organiseren van gezellige namiddagen met dans en muziek, lezingen en voordrachten, bezoeken aan domeinen van de overheid, tuinbezoeken, parkbezoeken, museabezoeken ŵĞƚŐŝĚƐĞŶďĞĚƌŝũĨƐďĞnjŽĞŬĞŶƚŽƚŚĞƚďĞŽĞĨĞŶĞŶǀĂŶĞĞŶƐƉŽƌƚnjŽĂůƐŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐŐLJŵ͕ ĮƚŐLJŵ͕ƉĞƚĂŶƋƵĞ͕ǁĂŶĚĞůĞŶĞŶĮĞƚƐĞŶ͘ Contactpersoon:

&ƌĂŶĐŝŶĞŽůƐ͕DŽƵƚĞƌŝũϴďϰϬϭ͕ϯϭϵϬŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ

43


 

;dϬϰϵϵͬϯϬϴϬϵϵͲĞͲŵĂŝů͗ĨƌĂŶĐŝŶĞ͘ďŽůƐΛƚĞůĞŶĞƚ͘ďĞͿ ǁǁǁ͘ǀůĂĂŵƐĞĂĐƟĞǀĞƐĞŶŝŽƌĞŶ͘ďĞͬĂĨĚĞůŝŶŐͬƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ

2. ĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͗ ŽŶĚĞƌĚĂŐϱũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϳ͗ďĞŐĞůĞŝĚďĞnjŽĞŬhƚŽƉŝĂΘdŚŽŵĂƐDŽƌĞͬDͲDƵƐĞƵŵŝŶ>ĞƵǀĞŶ sƌŝũĚĂŐϭϯũĂŶƵĂƌŝϮϬϭϳ͗ŶŝĞƵǁũĂĂƌƐƌĞĐĞƉƟĞ͕ůĞĚĞŶĨĞĞƐƚĞŶŵƵnjŝĞŬŝŶĚĞ'ŝůĚĞnjĂĂů ŽŶĚĞƌĚĂŐϭϲĨĞďƌƵĂƌŝϮϬϭϳ͗namiddaguitstap met begeleid bezoek aan Train World in Schaarbeek sƌŝũĚĂŐϯŵĂĂƌƚϮϬϭϳ͗ůĞnjŝŶŐĞŶĚĞŵŽƐůĂĂƉĐŽŵĨŽƌƚ ŽŶĚĂŐϭϵŵĂĂƌƚϮϬϭϳ͗ŽƉƚƌĞĚĞŶtŝůůĞŵsĞƌŵĂŶĚĞƌĞŝŶ,͘&ĂŵŝůŝĞŬĞƌŬ^ĐŚŝƉůĂŬĞŶ ;ŶŝĞƚĚŽŽƌsůΛƐŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚ͕ŵĂĂƌǁĞůƐƚĞƌŬĂĂŶďĞǀŽůĞŶͿ ŝŶƐĚĂŐϰĂƉƌŝůϮϬϭϳ͗ĮĞƚƐͲͬĂƵƚŽͲƵŝƚƐƚĂƉŶĂĂƌ'ƌŝŵďĞƌŐĞŶ tŽĞŶƐĚĂŐϮϲĂƉƌŝůϮϬϭϳ͗ daguitstap met de bus naar Tongeren met stadswandeling sƌŝũĚĂŐϮϲŵĞŝϮϬϭϳ͗ǀŽĞƩŽĐŚƚĂƌƐĐŚŽƚͲ^ĐŚĞƌƉĞŶŚĞƵǀĞů ŽŶĚĞƌĚĂŐũƵŶŝϮϬϭϳ͗daguitstap met de bus naar Gent met stadswandeling sƌŝũĚĂŐϳũƵůŝϮϬϭϳ͗sůĂĂŶĚĞƌĞŶ&ĞĞƐƚ͊͗ǁĂŶĚĞůĞŶ͕ĮĞƚƐĞŶ͕njŝŶŐĞŶĞŶǀŽůŬƐŵƵnjŝĞŬ ŝŶƐĚĂŐϮϱũƵůŝϮϬϭϳ͗ĮĞƚƐͲͬĂƵƚŽͲƵŝƚƐƚĂƉŶĂĂƌĚĞůŚĞƌƚĞŶďŽĞƌĚĞƌŝũWĂƌŬĐŽƉůƵƐŝŶ>ĞĞƐƚ ŝŶƐĚĂŐϴĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϳ͗ĮĞƚƐͲͬĂƵƚŽͲƵŝƚƐƚĂƉŶĂĂƌƌƉƐŵĞƚŐĞŐŝĚƐƚĞŶĂƚƵƵƌƉĂƌŬǁĂŶĚĞůŝŶŐ ŽŶĚĞƌĚĂŐϮϰĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϳ͗ĚĂŐƵŝƚƐƚĂƉŵĞƚĚĞďƵƐŶĂĂƌĚĞƐƚƌĞĞŬǀĂŶ>Ă>ŽƵǀŝğƌĞ met stadswandeling ŝŶƐĚĂŐϮϵĂƵŐƵƐƚƵƐϮϬϭϳ͗ŐƌŽƚĞĞŶŬůĞŝŶĞĮĞƚƐƚŽĐŚƚĞŶ sƌŝũĚĂŐϮϵƐĞƉƚĞŵďĞƌͲnjŽŶĚĂŐϭŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϳ͗ǁĂŶĚĞůͲĞŶĮĞƚƐǁĞĞŬĞŶĚŝŶůĂŶŬĞŶďĞƌŐĞ tŽĞŶƐĚĂŐϭϴŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϳ͗ĚĂŐƵŝƚƐƚĂƉŶĂĂƌŶƚǁĞƌƉĞŶŵĞƚďĞnjŽĞŬĂĂŶWůĂŶƟŶͲ Moretusmuseum en stadswandeling DĂĂŶĚĂŐϯϬŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϳ͗ĮĞƚƐͲͬĂƵƚŽͲƵŝƚƐƚĂƉŶĂĂƌĂƌďŽƌĞƚƵŵŝŶtĞƐƉĞůĂĂƌ ĂƚĞƌĚĂŐϭϭŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϳ͗ŵƵƐŝĐĂů͚dŚĞtŝƚĐŚĞƐŽĨĂƐƚǁŝĐŬ͛ŝŶ^ŝŶƚͲEŝŬůĂĂƐ tŽĞŶƐĚĂŐ ϮϮ ŶŽǀĞŵďĞƌ ϮϬϭϳ͗ ƐĞŶŝŽƌĞŶĚĂŐ͗ŐĞĚŝĐŚƚĞŶŵĞƚŵƵnjŝĞŬĞŶnjĂŶŐĂŶŝŵĂƟĞ ‘hoe aver hoe beiter’. ŽŶĚĂŐϭϳĚĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϳ͗ŬĞƌƐƚĐŽŶĐĞƌƚ;ŶŽŐƚĞďĞǀĞƐƟŐĞŶͿ tĞĞƌŬĞƌĞŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͗ ůŬĞĞĞƌƐƚĞĞŶĚĞƌĚĞĚŝŶƐĚĂŐǀĂŶĚĞŵĂĂŶĚ;ϭϰ͘ϯϬͲϭϲƵƵƌͿ͗ďƌĞŝͲĞŶƉƌĂĂƚĐĂĨĠŝŶt ĞZĂǀĞƐƚĞŝŶ;͊EŝĞƚƟũĚĞŶƐĚĞƐĐŚŽŽůǀĂŬĂŶƟĞƐĞŶũƵŶŝͲĂƵŐƵƐƚƵƐͿ Elke dinsdag ;ďĞŚĂůǀĞƟũĚĞŶƐĚĞƐĐŚŽŽůǀĂŬĂŶƟĞͿ • ϵ͘ϯϬƵͲϭϬ͘ϯϬƵƵƌ͗ĮƚŐLJŵ • ϵ͘ϯϬͲϭϬ͘ϯϬƵƵƌ͗ŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐŐLJŵ • ϭϭͲϭϮƵƵƌ͗ŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐŐLJŵ Elke maandag (13.30 - 17 uur) ƟũĚĞŶƐĚĞŵĂĂŶĚĞŶĂƉƌŝůͲũƵŶŝĞŶƐĞƉƚĞŵďĞƌͲŽŬƚŽďĞƌ͗ĮĞƚƐĞŶ ůŬĞĚŝŶƐĚĂŐƟũĚĞŶƐĚĞƐĐŚŽŽůǀĂŬĂŶƟĞƐ;ϵ͘ϯϬͲϭϭƵƵƌͿ͗ǁĂŶĚĞůĞŶͬĮĞƚƐĞŶ ůŬĞǀƌŝũĚĂŐƟũĚĞŶƐĚĞƐĐŚŽŽůǀĂŬĂŶƟĞƐ;ϵ͘ϯϬͲϭϬ͘ϯϬƵƵƌͿ͗ trage wandeling

44


Seniorenraad Het belangrijkste doel van de gemeentelijke seniorenadviesraad is het bevorderen van het seniorenbeleid in het belang van alle senioren van onze gemeente. KŵĚŝƚƚĞďĞƌĞŝŬĞŶ͕njĂůĚĞƐĞŶŝŽƌĞŶĂĚǀŝĞƐƌĂĂĚ͗ • ŽƉǀƌĂĂŐǀĂŶŚĞƚŐĞŵĞĞŶƚĞďĞƐƚƵƵƌŽĨŽƉĞŝŐĞŶŝŶŝƟĂƟĞĨĂĚǀŝĞnjĞŶƵŝƚďƌĞŶŐĞŶŽǀĞƌ ĂůůĞĂĂŶŐĞůĞŐĞŶŚĞĚĞŶďĞƚƌĞīĞŶĚĞŚĞƚƐĞŶŝŽƌĞŶďĞůĞŝĚ͕ǁĂĂƌǀŽŽƌĚĞƌĂĂĚďĞǀŽĞŐĚŝƐ͘ • ŽƉǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞǁŝũnjĞŶĞŶůĂŶŐƐĂůůĞƌůĞŝǁĞŐĞŶĚĞƐĞŶŝŽƌĞŶŝŶĨŽƌŵĞƌĞŶ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐĞďŝũ hen wekken voor het gemeentelijk beleid, de senioren inspraak geven en ze zo betrekken bij het beleid. ĂĂƌĞŶďŽǀĞŶnjĂůĚĞƐĞŶŝŽƌĞŶĂĚǀŝĞƐƌĂĂĚŚĞƚƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐƐůĞǀĞŶƐƟŵƵůĞƌĞŶĚŽŽƌ͗ • een brug te slaan tussen de seniorenverenigingen en individuele senioren en de samenwerking in de seniorenzorg bevorderen. • ďŝũnjŽŶĚĞƌĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǀŽŽƌƐĞŶŝŽƌĞŶ͕ĚŝĞŶŝĞƚŝŶŚĞƚďĞƌĞŝŬůŝŐŐĞŶǀĂŶĂĨnjŽŶĚĞƌůŝũŬĞ leden en verenigingen, te organiseren. ĂĂƌŶĂĂƐƚǀĞƌnjĂŵĞůƚĚĞƌĂĂĚĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟĞĞŶŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌƚŚĞŵĂ͛ƐĚŝĞƐĞŶŝŽƌĞŶ aanbelangen en wordt nagegaan wat de vragen, de noden en de wensen van de Boortmeerbeekse senioren zijn. De raad zal met de verzamelde gegevens rekening ŚŽƵĚĞŶďŝũŚĞƚŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶǀĂŶnjŝũŶĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘ Seniorenverenigingen en verenigingen die in belangrijke mate senioren bereiken kunnen ƚǁĞĞƉĞƌƐŽŶĞŶŵĞƚƐƚĞŵƌĞĐŚƚĂĨǀĂĂƌĚŝŐĞŶ͘KŽŬƐĞŶŝŽƌĞŶĚŝĞŐĞĞŶďĞƐƚƵƵƌƐůŝĚǀĂŶĞĞŶ seniorenvereniging zijn kunnen onder bepaalde voorwaarden lid worden van deze raad. ĞƐĐŚĞƉĞŶďĞǀŽĞŐĚǀŽŽƌƐĞŶŝŽƌĞŶ͕ĚĞKDtͲǀŽŽƌnjŝƩĞƌ͕ĚĞƐĞŶŝŽƌĞŶĐŽŶƐƵůĞŶƚĞŶ eventuele deskundigen zijn leden zonder stemrecht. ĞŶǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐŽĨĞĞŶƐĞŶŝŽƌĚŝĞǁĞŶƐƚůŝĚƚĞǁŽƌĚĞŶǀĂŶĚĞnjĞƌĂĂĚ͕ŬĂŶĞĞŶƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬĞ aanvraag bezorgen op het secretariaat. Het college van burgemeester en schepenen zal ĚĂŶŶĂŐĂĂŶŽĨƵĂĂŶĚĞǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶǀŽůĚŽĞƚŽŵůŝĚƚĞǁŽƌĚĞŶ͘ sŽŽƌŵĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞƐĞŶŝŽƌĞŶƌĂĂĚ ŬĂŶũĞƚĞƌĞĐŚƚďŝũĚĞǀŽŽƌnjŝƩĞƌ&ŝƌŵŝŶsĂĐĂĞƚ;ĮƌŵŝŶ͘ǀĂĐĂĞƚΛƚĞůĞŶĞƚ͘ďĞͿ ŽĨďŝũdŝůůLJ,ĞLJŵďĞĞĐŬ ;dϬϭϱͬϱϭϭϭϰϱͲŽƉƟĞϰͲĞͲŵĂŝů͗ƟůůLJ͘ŚĞLJŵďĞĞĐŬΛƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ďĞͿ͘

45


͗ t/^d:d

Wist je dat ...• • •ďĞƌϮϬϭϰ͘ hZͲ ŝŶĚƐϭĚĞĐĞŵ Ɛ ŝũŶ nj Ɖ Ž hZͲϮϱ͕ϬϬ ŬŽ Ğ ϬϬ ƚ Ϭ͕ ƚĞ ϭ Ŷ Ͳ Z ĞĞ h Ğŵ ͕ϬϬ ĞŶŝŶŽŶnjĞŐ ƵƉƵƌĞƐ ǀĂŶϱ ĞnjĞŐĞƐĐŚĞŶŬďŽŶŶĞŶŝŶŽŶnjĞŐĞŵĞĞŶƚĞƚĞŬŽŽƉnjŝũŶďŝũĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚ͘ ƐĐŚĞŶŬďŽŶŶ ďŽĚĞŶŝŶĐŽ ŐĞ ĂŶ Ă x ĞnjĞŐĞ ĞŶ ƌĚ ǁŽ ǀŽŽƌũŽŶŐ Deze geschenkbonnen zijn te koop in coupures van ŬďŽŶŶĞŶ ŶĚŐĞƐĐŚĞŶŬ͕ ƐĞ ĂƐ Ɖ ĞnjĞ ŐĞƐĐŚĞŶ Ŷ ĞĞ x ƌ ƚŶĂĂ ϱ͕ϬϬhZͲϭϬ͕ϬϬhZͲϮϱ͕ϬϬhZͲϱϬ͕ϬϬhZ͘ ŽƉnjŽĞŬďĞŶ ϱϬ͕ϬϬhZ͘ ƌƵŝŬĞŶĂůƐũĞ Ğď Ő ĂŶ Ŭ ĞŶ ŽŶŶ ĞďƌƵŝŬƚ͘ Ɛ͘ ĞŐĞƐĐŚĞŶŬď ŝƚƵĂƚŝĞeen Ɛnaar ĞŶǁŽƌĚĞŶŐ ĚĞnjgebruiken ůůĞ Ŷ Ŷ Ă Ƶ Ŷ Ŭ ͕ŝ Jexdit :Ğ kan als je op zoek bent passend geschenk, Ě Ŷ ƚĞ Ğŝ Ŷ Ś ĞĞ ĚĞŐĞŵ ǁŝůďŝũĚƌĂŐĞ ĞůŬĞŐĞůĞŐĞŶ ŶĞŶƚĞŐĞůŝũŬ ĂŶĚĞůĂĂƌƐŝŶ ǀĞ ůŚ ŽĨŽƵĚ͕ǀŽŽƌ ǀŽŽƌũŽŶŐŽĨŽƵĚ͕ǀŽŽƌĞůŬĞŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚ͕ŝŶĂůůĞƐŝƚƵĂƟĞƐ͘ ƚĂ ŐĞ ŝů ϬͲ ǁ ϲ Ŷ Ő ĚĞƌƵ ĞŶďŝũĞĞ ĞŶĚƵǁƚũĞŝŶ ƐĐŚĞŶŬďŽŶŶ ŚĂŶĚĞůĂĂƌƐĞ x ĞnjĞŐĞ ůĞ ŬĂ ůŽ Ğ Ě ƌŵĞĞ ŚŝĞŚĂŶĚĞůĂĂƌƐ ŶƚĞϱϬ >ŝĞĨƐƚ ŵĞĞƌ ĚĂŶ ǀĂŶ ƚĞŝƚ͘ ĚĞ ŐĞŵĞĞŶƚĞ njŝũŶ ŝŶŐĞƐĐŚƌĞǀĞŶ ŽƉ ĚĞ ůŝũƐƚ x ĞŐĞŵĞĞ ƌnjĂŵĞŵŽďŝůŝ Ƶ Ƶ Ě van de ƚŽ deelnemende handelaars. ƌ ĞĞ ŵ Ŷ ĞĞ ƚ ϭϱͬϱϭϭϭϰϱͿ ŵďĞĞĐŬ;dϬ ĞLJ , LJ ŝůů ͕d ƚŝũĚ ǀƌŝũĞlokale ŝĞ͗ĚŝĞŶƐƚde De D gemeente hiermee handelaars een duwtje in de rug wil geven, ĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚĞŶŽŽŬŽŵĚĞŵĞŶƐĞŶǁŝůĂĂŶnjĞƩĞŶŚƵŶǀĞƌƉůĂĂƚƐŝŶŐĞŶƚĞďĞƉĞƌŬĞŶǀŽŽƌĞĞŶ ĂƌŬƚ͘ ǁĞŬĞůŝũŬƐĞŵ duurzame mobiliteit. ƚĞĚŝŶŐ͙͘ĚĞ

ũĞƚŝũĚƐďĞƐ ǀŽƌŵǀĂŶǀƌŝ ŬĞ Ƶ ůĞ ĞŶ Ğ ĚŝƚŝƐ ĞĞŬĞĞŶ DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞŽǀĞƌĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞŐĞƐĐŚĞŶŬďŽŶŶĞŶŬĂŶŵĞŶďĞŬŽŵĞŶ dŽƚƐůŽƚ͕ŽŽŬ ŽŽƌƚŵĞĞƌď ŝŶ Ɛ Ăƚ ͕ ůĂ Ɖ ƌƉ Ž ƉĚĞ ĂĂŶŚĞƚƐƉŝƚ ďŝũĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚ;dϬϭϱͬϱϭϭϭϰϱͲŽƉƟĞϰͿ͘ ĚĂŐǀŝŶĚũĞŽ ĞƐǁĂƌĞŶ͕ŬŝƉ ŝĚ ůĞ ͕ǀ Ăŵ ŝƐ Ŷ ͕ǀ ĂŐ ŝƚ Ě ƌƵ Ğƌ ŶĞŶĨ ůŬĞĚŽŶĚ ĞƌƐĞŐƌŽĞŶƚĞ ĂŶďŽĚǀĂŶǀ Ă ƌĚ ĞĞ ƌŝ ǀĂ ŐĞ Ŷnj͘ ĞŶ͕ƚĞdžƚŝĞů͕Ğ ŶƚĞǁŽƌĚƚ ǁĂĨĞůƐ͕ďůŽĞŵ ĞŝŐĞŶŐĞŵĞĞ ǁ Ƶ ũŽ ŝŶ Ğƚ njŽĞŬĞŶĂůƐŚ ĞůĚĞƌƐŐĂĂŶ tĂĂƌŽŵŚĞƚ ͍ ĂĂŶŐĞďŽĚĞŶ

46


ĐĐŽŵŵŽĚĂƟĞ Gemeentelijke sporthal De gemeente beschikt over een goed uitgebouwde sporthal waar verschillende sporten ŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶďĞŽĞĨĞŶĚ͘EĂĂƐƚĚĞƐƉŽƌƚŚĂůǀŝŶĚũĞŽŽŬĞĞŶƐƉĞĞůƚƵŝŶ͘ĞƐƉĞĞůƚƵŝŶ werd opgedeeld in drie speelzones zodat alle kinderen er hun gading vinden. Daarnaast ǁĞƌĚĞĞŶ&ŝŶƐĞƉŝƐƚĞĂĂŶŐĞůĞŐĚ͘ŝƚŝƐĞĞŶƐƉĞĐŝĂĂůůŽŽƉƉĂƌĐŽƵƌƐǀŽŽƌũŽŐŐĞƌƐ͘ KŵŚĞƚůŽŽƉĐŽŵĨŽƌƚƚĞǀĞƌďĞƚĞƌĞŶďĞƐƚĂĂƚĚĞďŽǀĞŶůĂĂŐƵŝƚĞĞŶǀĞƌĞŶĚĞůĂĂŐŚŽƵƚƐŶŝƉƉĞƌƐ͘ ĞnjĂĐŚƚĞ͕ĚĞŵƉĞŶĚĞƚŽƉůĂĂŐŐĞĞŌĞĞŶĂĂŶŐĞŶĂĂŵůŽŽƉŐĞǀŽĞůĞŶǀŽŽƌŬŽŵƚďůĞƐƐƵƌĞƐ͘ sŽŽƌŚĞƚǀĞƌĞŶĚĞĞīĞĐƚǀĂŶĚĞƚŽƉůĂĂŐǁŽƌĚĞŶĚĞŐĞǁƌŝĐŚƚĞŶĂĂŶnjŝĞŶůŝũŬŵŝŶĚĞƌďĞůĂƐƚ ƟũĚĞŶƐŚĞƚůŽƉĞŶ͘ Ğ&ŝŶƐĞƉŝƐƚĞŝƐƐƚĞĞĚƐƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬǀŽŽƌĂůůĞůŽƉĞƌƐ͘ĞŽŵůŽŽƉůŽŽƉƚƌŽŶĚĚĞƐƉĞĞůƚƵŝŶ en het voetbalveld. Na het lopen bestaat steeds de mogelijkheid om te douchen in de ƐƉŽƌƚŚĂů;Ϭ͕ϱϬhZͿ͘

Mogelijkheden

22,00

18,00

18,00

40,00

32,00

Jeugd van erkende vereniging van Boortm eerbeek

Jeugd van niet erkende vereniging of individuele

10,00

8,00

23,00

19,00

20,00 125,00 100,00

10,00

8,50

12,00

10,00

25,00

21,00

20,00 130,00 105,00

16,00

13,00

20,00

18,00

46,00

38,00

40,00 250,00 200,00

8,00

7,00

12,00

10,00

7,00

6,00

8,00

7,00

19,00

16,00

20,00

64,00

52,00

10,00

9,00

14,00

12,00

9,00

8,00

10,00

9,00

21,00

18,00

20,00

70,00

60,00

47

x

x

tornooi met contract

11,00

22,00

6,50

tornooi

13,00

huurders van buiten de gem eente

8,00

licht voetbalterrein

Individuele of niet erkende vereniging

voetbalterrein met contract

16,00

voetbalterrein

20,00

polyvalente zaal met contract

9,00

polyvalente zaal

huur 3/3 zaal met contract

11,00

huur 1/3 zaal met contract

huur 3/3 zaal

Erkende vereniging van Boortm eerbeek

huur 1/3 zaal

huur 1/2 zaal met contract

ƵŝƚĞŶĚĞƐƉŽƌƚŚĂů ї ϮƚĞŶŶŝƐƚĞƌƌĞŝŶĞŶ;ŐƌĂƟƐͿ ї ϭǀŽĞƚďĂůǀĞůĚ ї speeltuin їĮŶƐĞƉŝƐƚĞ

huur 1/2 zaal

/ŶĚĞƐƉŽƌƚŚĂů ї 3 volleybalterreinen ї 2 basketbalterreinen ї ϳďĂĚŵŝŶƚŽŶƚĞƌƌĞŝŶĞŶ ї ϭŚĂŶĚďĂůƚĞƌƌĞŝŶ ї ϭnjĂĂůͬŵŝŶŝǀŽĞƚďĂů ї ϭŬŽƌĩĂůƚĞƌƌĞŝŶ ї 2 tennisterreinen ї ƉŽůLJǀĂůĞŶƚĞnjĂĂů͗ • spiegels ͻũƵĚŽŵĂƩĞŶ


Tarieven: WƌĂŬƟƐĐŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ĚƌĞƐ͗ Sportveldweg 6 ϯϭϵϬŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ dϬϭϱͬϱϭϮϳϲϯ

ZĞƐĞƌǀĂƟĞƐ͗ DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞĞŶƌĞƐĞƌǀĞƌŝŶŐ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁĞďƐŚŽƉƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ƌĞĐƌĞĂƚĞdž͘ďĞͬŽŽŬŝŶŐƐͬKǀĞƌǀŝĞǁ ŽĨďŝũĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚ;ǀƌŝũĞƟũĚΛƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ďĞͲdϬϭϱͬϱϭϭϭϰϱͲŽƉƟĞϰͿ പ

Jaarcontracten: ƐĐŚƌŝŌĞůŝũŬĂĂŶƚĞǀƌĂŐĞŶďŝũ AGB Boortmeerbeek Pastorijstraat 2 ϯϭϵϬŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ

48


Cultuurhuis ‘ Oude Pastorie’ ĞǀŽŽƌŵĂůŝŐĞƉĂƐƚŽŽƌƐǁŽŶŝŶŐǀĂŶ,ĞǀĞƌĚĂƚĞĞƌƚƵŝƚĚĞϭϳde ĞĞƵǁ͘EĂĚĂƚŚĞƚŐĞďŽƵǁĚŽŽƌnjŝũŶůĂĂƚƐƚĞďĞǁŽŶĞƌŝŶϭϵϳϵ werd verlaten, stond het verschillende jaren leeg. ĞŶŐƌŽŶĚŝŐĞƌĞƐƚĂƵƌĂƟĞŝŶϭϵϵϰͲϭϵϵϲŬĞĞƌĚĞŚĞƚƟũǁĂĂƌŶĂ ŚĞƚŐĞďŽƵǁŝŶϭϵϵϳĂůƐĐƵůƚƵƵƌŚƵŝƐŝŶŐĞďƌƵŝŬŬŽŶǁŽƌĚĞŶ genomen. ^ŝŶĚƐĚŝĞŶŬĂŶũĞĞƌƚĞƌĞĐŚƚǀŽŽƌĐƵůƚƵƌĞůĞĞŶĂŶĚĞƌĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘ ĞŶƉĂĂƌũĂĂƌŐĞůĞĚĞŶŬƌĞĞŐŚĞƚĐƵůƚƵƵƌŚƵŝƐĞĞŶŽƉĨƌŝƐďĞƵƌƚ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌŚĞƚǁĞĞƌŝŶnjŝũŶ volle glorie te midden van het groen staat.

Mogelijkheden >ŽŬĂůĞŶŝŶĚĞKƵĚĞWĂƐƚŽƌŝĞŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞŚƵƵƌĚǀŽŽƌĐƵůƚƵƌĞůĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶnjŽĂůƐ cursussen, workshops, lezingen, tentoonstellingen, … WƌŝǀĂƚĞĨĞĞƐƚĞŶǁŽƌĚĞŶŶŝĞƚƚŽĞŐĞůĂƚĞŶ͘ /ŶŚĞƚĐƵůƚƵƵƌŚƵŝƐŝƐĞǀĞŶĞĞŶƐĞĞŶŬůĞŝŶĞĐĂĨĞƚĂƌŝĂ͘ tŝůũĞŚŝĞƌǀĂŶŐĞďƌƵŝŬŵĂŬĞŶ͕ŐĞĞĨĚŝƚĚĂŶĚƵŝĚĞůŝũŬĂĂŶďŝũƌĞƐĞƌǀĂƟĞ͘ ĞŽƉƌŝƚǀĂŶŚĞƚĐƵůƚƵƵƌŚƵŝƐŝƐŝŶƉƌŝŶĐŝƉĞĂĨŐĞƐůŽƚĞŶŽŵĚĞǁĂĂƌĚĞǀŽůůĞƉĂƌŬŽŵŐĞǀŝŶŐ ƚĞďĞƐĐŚĞƌŵĞŶƚĞŐĞŶŐĞŵŽƚŽƌŝƐĞĞƌĚǀĞƌŬĞĞƌ͘DŽĞƚũĞǀŽŽƌũĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚŐƌŽŽƚŵĂƚĞƌŝĂĂů ůŽƐƐĞŶŽĨůĂĚĞŶ͕ǀƌĂĂŐĚĂŶďŝũƌĞƐĞƌǀĂƟĞŽĨĚĞŽƉƌŝƚŬĂŶǁŽƌĚĞŶŽŶƚƐůŽƚĞŶ͘

49


Tarieven ĞƉƌŝũnjĞŶnjŝũŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶĚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞǁĂĂƌƚŽĞĚĞĂĂŶǀƌĂŐĞƌďĞŚŽŽƌƚ͗ ї categorie 1: verenigingen die aangesloten zijn bij een gemeentelijke adviesraad ŽĨƉŽůŝƟĞŬĞƉĂƌƟũĞŶƵŝƚĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞ͘ ї categorie 2: ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶŽĨƉĞƌƐŽŶĞŶĚŝĞŶŝĞƚnjŝũŶĂĂŶŐĞƐůŽƚĞŶ bij een gemeentelijke adviesraad. ї categorie 3: ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶŽĨƉĞƌƐŽŶĞŶǀĂŶďƵŝƚĞŶĚĞŐĞŵĞĞŶƚĞŽĨĐŽŵŵĞƌĐŝģůĞ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ͘ŽŶĚĞƌĚŝƚůĂĂƚƐƚĞǀĂůƚŽŽŬĚĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞǀĂŶĐƵƌƐƵƐƐĞŶǀŽŽƌĞĞŶĂůŐĞŵĞĞŶ publiek waarvoor een deelnameprijs wordt gevraagd.

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

6,00 EUR 6,00 EUR ϵ͕ϱϬhZ

ϭϮ͕ϬϬhZ ϭϮ͕ϬϬhZ ϭϵ͕ϬϬhZ

24,00 EUR 24,00 EUR ϯϴ͕ϬϬhZ

6,00 EUR 6,00 EUR ϵ͕ϱϬhZ 6,00 EUR

ϭϮ͕ϬϬhZ ϭϮ͕ϬϬhZ ϭϵ͕ϬϬhZ ϭϮ͕ϬϬhZ

24,00 EUR 24,00 EUR ϯϴ͕ϬϬhZ 24,00 EUR

6,00 EUR ϭϵ͕ϱϬhZ

ϭϮ͕ϬϬhZ ϯϵ͕ϬϬhZ

24,00 EUR ϳϴ͕ϬϬhZ

Gelijkvloers H. Memling P. Breugel PP. Rubens

1e verdieping E. Claes G. Walschap annex LP Boon &͘dŝŵŵĞƌŵĂŶƐnjĂĂů W. Elsschot

Zolderverdieping Kleine zolder Grote zolder

WƌĂŬƟƐĐŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ĚƌĞƐ͗ ZĂǀĞƐƚĞŝŶƐƚƌĂĂƚϮϮ͕ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ

ZĞƐĞƌǀĂƟĞƐ͗ Wil je gebruik maken van het cultuurhuis, ƌĞƐĞƌǀĞĞƌĚĂŶƟũĚŝŐ͊ DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞĞŶƌĞƐĞƌǀĞƌŝŶŐ͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁĞďƐŚŽƉƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ƌĞĐƌĞĂƚĞdž͘ďĞͬ ŽŽŬŝŶŐƐͬKǀĞƌǀŝĞǁ ŽĨďŝũĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚ;ǀƌŝũĞƟũĚΛƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ďĞͲdϬϭϱͬϱϭϭϭϰϱͲŽƉƟĞϰͿ

50


WƌĂŬƟƐĐŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĞ Openingsuren gemeentehuis

WĂƐƚŽƌŝũƐƚƌĂĂƚϮ͕ϯϭϵϬŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ;dϬϭϱͬϱϭϭϭϰϱͲ&ϬϭϱͬϱϭϮϳϲϰͿ maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

ϴ͘ϯϬͲϭϮƵƵƌĞŶϭϴͲϮϬƵƵƌ ϴ͘ϯϬͲϭϮƵƵƌ;ĚŝĞŶƐƚŐƌŽŶĚŐĞďŝĞĚnjĂŬĞŶŐĞƐůŽƚĞŶͿ ϴ͘ϯϬͲϭϮƵƵƌĞŶϭϯͲϭϲƵƵƌ ϴ͘ϯϬͲϭϮƵƵƌ ϴ͘ϯϬͲϭϮƵƵƌ

ŽŶƚĂĐƚƉĞƌƐŽŶĞŶďŝŶŶĞŶĚĞĚŝĞŶƐƚǀƌŝũĞƟũĚ ǀƌŝũĞƟũĚΛƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ďĞ

ї dŝůůLJ,ĞLJŵďĞĞĐŬ͗ƐĞŶŝŽƌĞŶĞŶůŽŬĂůĞĞĐŽŶŽŵŝĞ ї 'ƌŝĞƚ:ĂŶƐƐĞŶƐ͗ƐƉŽƌƚĞŶŐĞnjŽŶĚŚĞŝĚ ї ^ŽƉŚŝĞDŽŽŶƐ͗ũĞƵŐĚ͕ĐƵůƚƵƵƌĞŶƚŽĞƌŝƐŵĞ

Openingsuren bibliotheek Boortmeerbeek

ůŽŬƐƚƌĂĂƚϮ͕ϯϭϵϭŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ;dϬϭϱͬϲϮϳϬϮϵͿ Maandag gesloten ϭϳ͘ϯϬͲϮϬƵ Dinsdag Woensdag ϵͲϭϮƵĞŶϭϯͲϭϲ͘ϯϬƵ Donderdag ϭϳ͘ϯϬͲϮϬƵ ϵͲϭϮƵ Vrijdag Zaterdag ϵ͘ϯϬͲϭϮ͘ϯϬƵ

Openingsuren bibliotheek Haacht

sĞƌŚĂĞŐĞŶůĂĂŶϱ͕ϯϭϱϬ,ĂĂĐŚƚ ;dϬϭϲͬϲϭϵϬϯϰͿ Maandag ϵͲϭϮƵĞŶϭϳ͘ϯϬͲϮϬƵ Dinsdag gesloten ϭϰͲϮϬƵ Woensdag Donderdag ϭϱ͘ϯϬͲ ϭϴ͘ϯϬƵ Vrijdag ϭϳ͘ϯϬͲϮϬƵ ϵ͘ϯϬͲϭϮ͘ϯϬƵ Zaterdag ,ĞƚK>ͲĐĂĨĠŝƐĂůƟũĚƚŽĞŐĂŶŬĞůŝũŬƟũĚĞŶƐĚĞŽƉĞŶŝŶŐƐƵƌĞŶǀĂŶďŝďůŝŽƚŚĞĞŬ,ĂĂĐŚƚ͘ KƉĚĞǀŽůŐĞŶĚĞŵŽŵĞŶƚĞŶŝƐĞƌŝĞŵĂŶĚĂĂŶǁĞnjŝŐǀŽŽƌďĞŐĞůĞŝĚŝŶŐďŝũũĞǀƌĂŐĞŶ͗ ϭϳ͘ϯϬͲϮϬƵ;ŶŝĞƚŝŶƐĐŚŽŽůǀĂŬĂŶƟĞƐͿ Maandag Woensdag ϭϰͲϭϲƵ;ŶŝĞƚŝŶƐĐŚŽŽůǀĂŬĂŶƟĞƐͿ ϭϳ͘ϯϬͲϮϬƵ Woensdag

51


EƵƫŐĞtttůŝŶŬƐ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ďĞ Gemeente Boortmeerbeek ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚĂďŽďŝď͘ďĞ HaBoBIB ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǀŽƌŵŝŶŐƉůƵƐŽď͘ďĞ Vormingplus Oost-Brabant Ravot ƚ ͘ďĞͬďƵŝƚĞŶƐĐŚŽŽůƐĞͲŬŝŶĚĞƌŽƉǀĂŶŐͲƌĂǀŽ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĐŵǁƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ nd ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐďĞŽƉĞŶƐĐŚŽŽů͘ďĞ ✓ CBE Open School Leuven-Hagela ƌĞĂƚĞdž͘ďĞ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁĞďƐŚŽƉƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ͘ƌĞĐ ✓ dŝĐŬĞƚŐĂŶŐ

✓ ✓ ✓ ✓

v.u. College van burgemeester en schepenen WĂƐƚŽƌŝũƐƚƌĂĂƚϮͲϯϭϵϬŽŽƌƚŵĞĞƌďĞĞŬ

52


Drukproef vrijetijdsgids deel 2 2016 2017 2e drukproef compressed