Page 1

Canvi 101 Una guia de fĂ cil seguiment.


1


Ciutadella necessita més transparència Partit Socialista Demòcrata

Tens en les teves mans el programa electoral que des de PSD hem elaborat, convençuts de que ha arribat l'hora de canviar la trajectòria del nostre poble. CIUTADELLA necessita un projecte polític que tingui per bandera la dignitat i honradesa. Un projecte que millori el nostre poble, generant il·lusió i confiança, contant amb totes i cada una de les persones que visquin en ell.

Tan sols PSD pot garantir que els interessos i el futur del nostre poble estiguin per damunt de qualsevol altre interès, perquè el nostre compromís amb CIUTADELLA es la nostra marca de qualitat.

Volem ser el motor de canvi de CIUTADELLA, donant major protagonisme a les persones i als col·lectius. Un projecte que compti amb tots, dones i homes, majors i petits, gestionant amb transparència i abordant els vertaders problemes i necessitats del nostre poble. Per un desenvolupament social i sostenible. Per la defensa del nostre patrimoni mediambiental. Des de PSD apostem per un urbanisme social i sostenible com a model de desenvolupament.

Establirem mides per la participació ciutadana amb la vida política; reglament de participació ciutadana, plens, pressuposts i bolletí municipal participatiu, creació de teletext i posta en marxa de panels informatius. Per una educació de qualitat. Per una sanitat publica.

PSD sempre apostem per uns serveis públics, gratuïts i universals. Garantirem una educació de qualitat, per escoles i escoletes. Apostarem per una sanitat publica, per això farem tots els esforços per aconseguir un centre de salut d'atenció continuada i augmentar el nombre d'especialitats sanitàries.

2


3


Index Ideologies

6

Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis

8

Transport públic de viatgers

9

Prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social

10

Serveis funeraris i cementeris

11

Participació en la gestió de la atenció primària de la salut

12

Patrimoni històric i artístic

13

Protecció de la salubritat pública

14

Proveïments, escorxadors, fires i mercats

14

Urbanisme

15

Esports

16

Seguretat pública

17

Educació

18

Medi ambient

19

4


5


Descripció de la ideologia del partit polític •

Cerquem idees o propostes de qualsevol persona sense importar-nos la seva ideologia, per treure el poble en davant.

Una economia mixta que conte tant la propietat privada com la de la propietat pública, o els programes subvencionats d'educació.

Cuidat de salut universal, cuidat infantil i lo relacionat amb serveis socials per tots els ciutadans.

Ampliació de la paga de la seguretat social al fi de ajudar els efectes de la pobresa i assegurar als ciutadans, contra la pèrdua d'ingressos a rel d'infermetats, aturats o jubilats.

Organismes del govern que regulen l'empresa privada en defensar el treballador i dels consumidors garantint els dret laborals.

Ecologisme i protecció del medi ambient mediant les lleis, per exemple, la finançament de energia alternativa a més, recursos i lleis destinat a combatre el escalfament global.

El comerç just en llibre comerç.

Promoció de la justícia social, els drets humans, drets socials, drets civils i llibertats civils.

6


7


Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis. PSD es compromet a donar un servei de seguretat a tots els Ciutadellencs que sigui ràpid i professional i que millori cada any més. Gràcies als bombers i els membres de la policia Ciutadella gaudeix d'un nivell de seguretat que atreu turistes i proveeix un sentiment de tranquil·litat.

Els nostres compromisos són:

• La millora per la prevenció i extinció d'incendis amb la participació i la inclusió de la ciutadania. • Millorarem el programa de formació actual per tal d'aconseguir unes forces de seguretat més preparades. • Millorarem la relació i cooperació entre els diferents agents de seguretat. • Crearem un pla d'actuació comú per a tots els bombers de Menorca. • Facilitarem el voluntariat per la Protecció Civil amb programes especialitzats. • Treballant amb les entitats tant publiques com privades tractarem d'impulsar la prevenció d'incendis. • Farem simulacres i comprovarem el bon funcionament de les instal·lacions de forma regular per tal d'aconseguir un servei òptim.

8


Transport públic de viatgers El turisme és la nostra base principal i amb les mides correctes podrem emprar-lo per sortir d’aquesta crisi econòmica. El PSD promourà polítiques que ens permetin la recuperació dels turistes i el renaixement de Menorca com a destí turístic.

Les nostres propostes són:

• Millorar la qualitat turística i ampliar la temporada. • Recolzar el turisme d’alta qualitat amb la intenció d’aconseguir més ingressos per turisme. • Invertir en publicitat per oferir Menorca com a destí turístic i crear una imatge que englobi totes les qualitats de l’illa. • Invertir en millorar els cursos d’Hosteleria per tal de poder oferir un serveis més professionals i donar una major satisfacció als nostres turistes. • Preparar programes i ofertes per tal d’acomodar els transports públics i facilitar el seu ús de cara al turisme.

9


Prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social. El PSD sap que els drets socials són necessaris i vitals en la situació econòmica actual. Per tant, farem tot lo possible per millorar el benestar social recolzant els serveis d'atenció social i les associacions sense ànim de lucre. Així podrem oferir un servei més professional i capacitat per a les persones desfavorides i/o discapacitades, les persones dependents i les que sofreixen d'exclusió social. També tindrem en compte tant les persones joves com la gent gran.

Els nostres compromisos són:

• Evitar retallades econòmiques amb el fi de fer possible la reinserció social/laboral dels menys afortunats. • La inclusió de nous serveis com la neteja i el millorament de l'ajuda a domicili. • Obrirem centres especialitzats en el tractament de diferents infermetats com l'Alzheimer i residencies per discapacitats. • Lluitarem en contra de la drogoaddicció mitjançant la difusió d'informació i la prestació d'ajuda per aconseguir la seva prevenció. • Col·laborant amb les diferent associacions de Menorca donarem uns serveis més capacitats i accessibles amb la inclusió de transports públics especialitzats i activitats d'oci per discapacitats. • Crearem programes de voluntariat de fàcil accés per la gent gran. • Recolzarem els clubs de jubilats de Menorca ajudant al seu funcionament i l'organització de les activitat i els viatges d'oci per la gent gran. • Per tal d'oferir una formació correcta i culturitzar Menorca, promourem l'ús de la "Universidad Abierta" entre la gent gran. • Ajudarem amb la inclusió de la gent gran a les noves tecnologies amb cursos programats i activitats. • Per tal d'evitar que els joves es vegin forçats a sortir de l'illa per aconseguir un futur millorarem la seu universitària de la UIB a Menorca i aconseguirem més ofertes formatives per poder formar als joves en les carreres més demandades • Facilitarem el transport dels estudiants amb la inclusió de bitllets d'anada i tornada i retallarem el preu necessari de la matrícula dels estudiants que tinguin que viatjar a Palma per tal de facilitar la formació del joves. • Per promoure la contractació de joves, afavorirem aquelles empreses que els contractin. • Recolzarem als joves emprenedors amb iniciatives empresarials. • Facilitarem l'accés als habitatges de protecció oficial per als joves i l'opció de rentar i/o comprar.

10


Serveis funeraris i cementiris Des de el PSD creiem que recolzar als nostres ciutadans en els moments més difícils és la nostra responsabilitat. Per això, estem decidits a fer tot lo possible per facilitar els processos funeraris amb la fi de aconseguir un servei més ràpid i capacitat. També sabem que tothom té dret a l’accés a aquest servei per això es el nostre deure aconseguir uns preus assequibles.

Els nostres compromisos inclouen: • La facilitació a l’accés del servei per lliurar als afectats de molèsties innecessàries. • La millora dels medis per aconseguir un servei mes ràpid i eficaç. • El canvi dels preus i l’optimització dels recursos per tal d’evitar problemes econòmics i l’aplaçament del servei. • Recolzar als familiars afectats amb ajudes per tal de fer el servei més senzill.

11


Participació en la gestió de la atenció primària de la salut PSD de ciutadella de Menorca vol centra les seves prioritats en la millora de l’assistència medica que s’ofereix actualment i la millora i ampliació de les assistències sanitàries, per això des de el Partit Socialista Demòcrata durem a terme les nostres principals propostes.

Els nostres compromisos són:

• Millora d´atenció sanitària a demanda, programada i urgent a consulta o a domicili. • Indicació i realització de procediments diagnòstics i terapèutics • Prevenció, promoció de la salut, atenció familiar i comunitària. • Activitats de informació i vigilància en la protecció de la salut. • Millora de la rehabilitació bàsica. • Serveis específics relatius a la dona, la infància, la adolescència, adultesa, tercera edat, grups de risc i malats crònics. • Atenció especial a malalts terminals. • Atenció a la salut mental amb coordinació amb els serveis d´atenció especialitzada. • Atenció a la salut bucodental. • Durem a terme, la revisió del pla Sociosanitari de Menorca. • Demanarem un estudi de viabilitat per a la instal·lació del servei de radioteràpia a Ciutadella. • Sol·licitarem un mitjà de transport aeri urgent, àgil, ràpid i segur.

12


Patrimoni històric i artístic PSD Considerem que el patrimoni històric està profundament lligat al turisme, i en la nostra comunitat autònoma representa una alternativa més a l'oferta de turisme d'interior que podem oferir; sobretot el patrimoni arquitectònic del nostre poble, aquell que dia a dia veiem pels nostres carrers, que forma part de la nostra identitat.

Els nostres compromisos són: • Continuarem amb el Pla d'Equipaments Culturals amb l´ajuntament per continuar amb la tasca de manteniment i reforma dels espais culturals municipals. • Impulsarem una gestió conjunta amb el museu de Menorca. • Recolzarem la gestió del Museu de Can Saura a Ciutadella com a centre d'Interpretació de les Dominacions estrangeres a Menorca. • Impulsarem la millora contínua de la Xarxa de Biblioteques municipals i arxius. • Renovarem el suport econòmic i tècnic al Consorci del Patrimoni Històric • Ampliarem el suport econòmic i tècnic per la rehabilitació de l'Hospital. • Donarem impuls al projecte de candidatura de la declaració de Patrimoni de la Humanitat dels nostres béns arqueològics de la Prehistòria de Menorca. • Desenvoluparem un Pla integral de Recerca Arqueològica.

13


Protecció de la salubritat pública. El PSD comprèn que la salut pública és la disciplina encarregada de la protecció de la salut a nivell poblacional. Per això buscarem solucions per millorar les condicions de vida i per proporcionar estils de vida saludables.

El nostre compromís serà: • Prevenir les malalties i els perills per a la salut. • Garantir i millorar la qualitat dels serveis individuals i col · lectius. • Millorar els mitjans de la gestió pública • Garantir que tots els ciutadans tinguin una assegurança mèdica.

Proveïments, escorxadors, fires i mercat. El PSD sap que els proveïments, els escorxadors, la fira i els mercats són necessaris per atraure exposicions i visitants a la nostra ciutat.

Per això el nostres objectius són: • Promocionar els productes locals. • Motivar la joventut per no perdre els orígens de la nostra ciutat. • Millorar la rapidesa dels serveis. • Garantir la qualitat dels productes als ciutadans. • Augmentar les exportacions.

14


Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística Promoció i gestió d’habitatges, parcs i jardins Pavimentació de vies públiques urbanes Conservació de camins i vies Des de PSD és important tenir clara una política de sòl que permeti l'accés a un habitatge digne amb preus assequibles tant per al lloguer com per a la compra. I també és funció del partit cooperar i col·laborar amb totes les administracions implicades per facilitar i assegurar la informació als ciutadans. La proposta del PSD passa per fomentar que determinats col·lectius puguin accedir a l'habitatge usat amb ajudes en el finançament. Així mateix també és primordial engegar mesures que reactivin el sector de la construcció i les empreses auxiliars, ja que suposen un sector estratègic en el manteniment dels llocs de treball i la reactivació de l'economia. Amb aquests objectius, treballarem per elaborar un Pla d'Habitatge per a Menorca que contempli:

Els nostres objectius són:

• La coordinació dels serveis municipals entre sí per garantir una prestació integral i adequada. • L’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió. • La prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i en el seu cas supracomarcal. .En general, el foment i l’administració dels interessos de la província. • La planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil i la participació en el procés de matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal. • La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del transport de viatgers municipal. • La regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques. • La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible. • La regulació i gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció d’activitats. • La regulació i prestació de serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de les polítiques d’acolliment dels immigrants. • La regulació, gestió i vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya. • Manteniment i millora de les vies públiques urbanes i conservació dels camins i vies rurals.

15


Activitats o instal·lacions culturals i esportives

Des de PSD creiem que l'activitat física i l'esport són activitats imprescindibles per la millora social i la salut dels nostres ciutadans. Per això, PSD vol apostar per l’esport com a medi d’entreteniment a totes les edats i volem donar una possibilitat de participar en aquestes activitats a tothom. Per aconseguir això, no només necessitem impulsar i donar publicitat, sinó que tenim la necessitat de col·laborar amb les entitats esportives per ampliar l’oferta esportiva.

Les nostres prioritats són:

• Potenciarem l'educació en l'esport per aprendre i formar-se com persones. • Promourem l'esport a les escoles per afavorir la salut dels joves i impulsar la passió esportiva. • Crearen un programa amb esports especialitzats per gent gran i discapacitats. • Fomentarem el turisme esportiu en contacte amb la natura com el cicloturisme, les rutes eqüestres i les activitats subaquàtiques per tal d’atraure turistes. • Recolzarem les institucions esportives amb la finalitat de finançar noves instal·lacions esportives i rehabilitar i conservar les existents. • Promourem els jocs i esports tradicionals menorquins amb la intenció d’impulsar la nostra cultura.

16


Seguretat pública Des de el PSD volem oferir a Menorca i als ciutadans un servei de seguretat i emergències eficaços donant suport al servei d’emergències i facilitant el requeriment dels mateixos. La seguretat pública a Menorca és un dels principals atractius turístics i per això necessitem contar amb un bon nombre de voluntaris, bombers i membres de protecció civil.

Els nostres objectius són:

• Millorarem la xarxa del servei de prevenció i extinció d'incendis per evitar accidents innecessaris. • Millorarem la formació contínua dels nostres recursos humans mitjançant un pla formatiu millor. • Elaborarem protocols d'actuació del servei de bombers comuns per a tots els municipis. • Promourem programes de voluntariat per accedir al servei de Protecció Civil. • Impulsarem el servei de prevenció entre les entitats públiques i privades, realitzant amb freqüència simulacres i revisions de la xarxa pública d'aigua.

17


Educació

El Partit Social Demòcrata sap que l’educació de tant els joves com els adults és un dels punts claus i més importants per el futur de Menorca. Per això, tenim com a objectiu millorar aquest servei i facilitar la seva accessibilitat i qualitat. Creiem que l’ús d’infraestructures adequades té un paper molt important en l’ensenyament i la inversió en la millora dels centres d’educació és la nostra prioritat.

Els nostres compromisos són: • Proposem una educació de qualitat, basada en el respecte i en l'aprenentatge com a motor de canvi en la nostra societat. • Oferirem triar la primer llengua del vehicular del centre (Español/Català) i un idioma estranger. • No hi haurà diferencia en quant el suport de escoles publiques i concertades. • Ajudarem amb el transport dels estudiants. • Concedirem beques per una formació universitària fora de l’illa • Finalment :Seguirem amb la col·laboració en les Escoles d'Adults de tots els municipis, ja que la formació permanent, ha de constituir un pilar més del concepte educatiu.

18


19


Tràfic de vehicles i persones en les vies urbanes Medi ambient PSD de Ciutadella de Menorca vol centrar les seues prioritats en l’ordenació del tràfic de vehicles i persones en les vies urbanes, protecció del medi ambient, subministrament d’aigües, enllumenat públic, serveis de neteja diària i recuita i tractament d’aigües residuals. Per això ens comprometrem a oferir a tots els ciutadans uns serveis de seguretat i emergència eficaços, ràpids i pròxims, que cada any es tenen que anar professionalitzant més. Uns dels nostres atractius turístics es el nivell de seguretat del que gaudim, i això es deu en part al alt grau de qualitat humana i tècnica dels nostres recursos humans, bombers i membres de protecció civil i un bon nombre de voluntaris, que fan possible que el poble de Ciutadella sigui segur, gràcies també a les forces i cossos de la policia Local, Nacional i Guardia Civil

Els nostres compromisos són:

• Impulsàrem al Govern Balear a dur a cap les millores previstes de la depuradora nord de Ciutadella. • Impulsàrem la posta en marxa de la ret Eco Parks municipals. • Potenciàrem la recollida selectiva en origen tant domèstica com de grans generadors. • Recolzarem el pla d’energies renovables de Ciutadella, que permeti la implantació d’empreses subministradores d’energia alternativa com la fotovoltaica, eòlica i biomassa. • Seguirem apostant per la candidatura de Ciutadella com a Seu Mundial de les Reserves de la Biosfera. • Potenciarem la marca de “RESERVA DE LA BIOSFERA” com a referent i atractiu turístic. • Impulsarem el Pla Hidrològic i la gestió integrada de l’aigua, els elements naturals, les obres i instal·lacions d’infraestructura hidràulica, les normes d’utilització i les regles d’explotació. • Concentrar la gestió de l’aigua en els aspectes essencials com la distribució equilibrada. • Estalvi de recursos per mitjà de l’increment de l’eficiència en el consum. • Millora de la qualitat de abocament. • Impulsarem la reutilització i reciclatge que ens permetran recuperar residus generats dins el mateix procés productiu o externament a través d’empreses especialitzades o dels sistemes integrats de gestió.

Per tots aquest beneficis, necessitem la vostra col·laboració, donant-nos la vostra confiança amb el vostre vot, només pensant en millorar el nostre poble. TOTS JUNTS HO CONSEGUIREMK per la nostra CIUTADELLA VERDA i CLARA.

20


21


Aquí termina la guia de Canvi 101. Esperem sincerament que sigui útil i fàcil de seguir. Per qualsevol dubte o suggeriment visita la nostra pagina web:

www.outerark.com/PSD (Encara que segurament ja estàs en ella.) (Si aquest és el cas no pots fer molt més.) (De qualsevol manera, no hi ha cap forma de contactar-nos.)

22

PSD  

Programa electoral del Partit Social Demòcrata.