Page 1

Coneixement del medi natural 5è

L’aparell respiratori Parts de l’aparell respiratori Quan respirem, intercanviem gasos entre el nostre cos i l’exterior. Per realitzar la nutrició, necessitem prendre oxigen de l’aire i eliminar el diòxid de carboni que es forma al nostre cos. L’aparell respiratori és l’aparell encarregat de fer la respiració. Està format per les vies respiratòries, els pulmons i el diafragma. Parts de l’aparell respiratori: Vies respiratòries Les foses nasals són dues cavitats que s’obren a l’exterior pel nas. En passar per les fosses nasals, l’aire s’escalfa i s’humiteja.

La faringe és una cavitat que comunica amb la laringe.

La laringe és una cavitat que conté les cordes vocals.

La tràquea és un tub que condueix l’aire cap als bronquis.

Els bronquis són dos conductes amb ramificacions dins els pulmons anomenats bronquíols.

Els bronquíols són ramificacions dels bronquis, que acaben en unes petites cavitats anomenades alvèols.

Pulmons Els pulmons són dos òrgans esponjosos formats per milions de saques anomenats alvèols, que estan envoltats de vasos sanguinis molt fins. En els alvèols es produeix l’intercanvi de gasos: - L’oxigen de l’aire passa a la sang. - El diòxid de carboni que genera el nostre cos i que és transportat per la sang passa als alvèols i és expulsat a l’exterior.

Diafragma El diafragma és un múscul que es troba sota els pulmons. El seu moviment permet la respiració.


Els moviments respiratoris

Els moviments respiratoris són dos: la inspiració i l’expiració.  - En la inspiració, el diafragma baixa, augmenta la caixa toràcica i l’aire entra en els pulmons.  - En l’expiració, el diafragma puja, es redueix la mida de la caixa toràcica i l’aire dels pulmons surt a l’exterior. En repòs, les persones fem de 12 a 15 inspiracions per minut.

L’AIRE S’anomena aire a la barreja de gasos que constitueix l’atmosfera terrestre subjectes al voltant de la Terra per la força de gravetat. L’aire és essencial per a la vida al planeta, és particularment delicat i està compost en proporcions lleugerament variables per substàncies com el nitrogen (78%), oxigen (21%), vapor d’aigua (variable entre 0-7%), ozó, diòxid de carboni, hidrogen i alguns gasos nobles com el criptó o l’argó, és a dir, 1% d’altres substàncies.

Esquema:

L ’ A PA R E L L R E S P I R ATO R I ESTÀ FORMAT PER

VIES RESPIRATÒRIES Les seves parts són: FOSSES NASALS LARINGE FARINGE TRÀQUEA BRONQUIS BRONQUÍOLS

PULMONS

LA SEVA FUNCIÓ ÉS DIAFRAGMA

OBTENIR OXIGEN I ELIMINAR DIÒXID DE CARBONI


Activitats 1

Escriu els noms de les parts que formen l’aparell respiratori:

fosses nasals

bronquis

diafragma

bronquíols laringe

faringe

tràquea

2

Quins són els moviments respiratoris que fem en respirar?

3

Com s’anomena el múscul gràcies al qual es duen a terme?

4

Explica les característiques de l’intercanvi de gasos que es produeix als alvèols pulmonars.

5

Ordena els noms de les parts de l’aparell respiratori d’acord amb el recorregut de l’aire que entra al cos fins que arriba als pulmons: bronquis 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

fosses nasals

alvèols

laringe

faringe

bronquíols

tràquea


6

Completa aquestes frases amb les paraules oxigen i diòxid de carboni:  El surt dels alvèols, travessa les vies respiratòries i és expulsat per la boca a l’exterior.  L’ entra per la boca, travessa les vies respiratòries i arriba als alvèols.  En els alvèols, l’ de l’aire passa a la sang.  En els alvèols, el de la sang passa a l’aire.

7 Contesta aquestes preguntes a partir de l’esquema de l’aparell respiratori: - Quina funció té l’aparell respiratori?

- De quines parts està format l’aparell respiratori?

8 Contesta vertader (V) o fals (F): Les vies respiratòries comuniquen els pulmons amb l’exterior Als pulmons es produeix la circulació de la sang Els bronquis són al final de la tràquea El pulmó dret té dos lòbuls i l’esquerre tres 9

Torna a escriure les frases de l’exercici anterior de forma correcta: • • • •

10 Completa les frases: Quan l’aire entra als pulmons, eixamplem i es diu . Quan l’aire surt a l’exterior, .

s’encongeixen i es diu


11

Què és el diafragma? El diafragma

12 Relaciona amb fletxes: FOSSES NASALS FARINGE LARINGE TRÀQUEA BRONQUIS BRONQUÍOLS

Hi ha les cordes vocals Últimes ramificacions dels bronquis S’hi escalfa i s’humiteja l’aire Hi passa l’aire que respirem i els aliments Tubs en què es divideix la tràquea Conducte situat davant de l’esòfag

13 Completa les caselles amb les paraules de l’aparell respiratori. 1 A 2 F S 3 B S 4 P T 5 6 L 7 F

14

Busca 8 paraules que formen part de l’aparell respiratori: F O S S E S N A S A L O G I F L O R T H O L P S U E L F A R I N G O L Q R B U C A O B R L O N I L C A Q U E B M I O N L A P U L M O O V R G I N I E S B C N L B E T H I A L B A S A L V E O L S U E S H O L A R I N G E N T

S A E U R N O R O S

E R E S O S S O S I


15 Escriu les 8 paraules de l’exercici anterior:

Activitats en lĂ­nia: http://www.xtec.es/~egarci54/aparell%20respiratori.swf http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuelperez/curso0405/udanatomia/respiratorio/ entrada/entrada.htm http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/diges/actividad9.htm http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/diges/actividad10.htm http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/diges/actividad_b.htm http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/diges/activ_video1.htm#

L'APARELL RESPIRATORI  

Activitats coneixement del medi natural cinquè de primària: l'aparell respiratori.

Advertisement