Page 1

Το κτίριο της φιλοσοφικής σχολής του ΑΠΘ


Το κτίριο της φιλοσοφικής σχολής του ΑΠΘ   

Η Δημόσια Προπαρασκευαστική Σχολή Idadie σημερινή Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης Εθνικής Αμύνης 50 Το παλαιό κτίριο της σημερινής Φιλοσοφικής Σχολής είναι το πρώτο έργο του Βιταλιάνο Ποζέλι στη Θεσσαλονίκης και κατασκευάστηκε το 1887 στην οδό Χαμιδιέ, σημερινή Εθνικής Αμύνης, από το τουρκικό δημόσιο για να στεγάσει τη δημόσια Προπαρασκευαστική Σχολή Ιdadie. Οι περισσότερες τέτοιες σχολές κτίστηκαν επί του Αβδούλ Χαμίτ Β, κατά τη κυριαρχία του οποίου δόθηκε μεγάλη ώθηση στην εκπαίδευση.


Old School of Philosophy ď Ź

The old building of today's Philosophy is the first project of Vitaliano Poselli in Thessaloniki and was built in 1887 on the street Chamidie, current National Defence by the Turkish government to house public Preparatory School Idadie. Most such schools were built during Abdul Hamid II sovereignty when there was en a big boost in education. The schools IDADIE were designed to educate administrators and to prepare students for the entrance exam in Higher Schools.


Άγαλμα ήρωα της ελληνικής επανάστασης μπροστά στην παλιά Φιλοσοφική


Η Φιλοσοφική Σχολή, L’École des Lettres Οι συνθετικές αρχιτεκτονικές αρχές που ακολουθεί ο Ποζέλι στο κτίριο της Φιλοσοφικής, είναι κλασικιστικές, όπως η πλαστική διαμόρφωση του όγκου στις τρεις διαστάσεις και η ορθογωνική συμμετρική κάτοψη γύρω από έναν κεντρικό χώρο που στην περίπτωση του κτιρίου μένει ακάλυπτος, αποτελεί το αίθριο και εξυπηρετεί τον φωτισμό και αερισμό του κτιρίου.


The architecture of the building ď Ź

The synthetic architectural principles followed in Philosophy building by Roselli , is classicistic such as plastic forming tumor in three dimensions and rectangular plan symmetrical around a central space for the building remains unprotected, is the atrium and serves the illumination and ventilation of the building. At the front part of public buildings dominate typically a master axis defined by a monumental portico entrance elsewhere and elsewhere formed in recess, the central staircase, the exostes closed and open and pediments of the crowning rounded to Plylosophy school and the Command and Third Army Corps


Η Φιλοσοφική Σχολή, L’École des Lettres


Η Φιλοσοφική Σχολή, L’École des Lettres

A la face des bâtiments publics dominent généralement un axe maître défini par l'entrée d'un portique monumental formé dans la cavité.


Vitaliano Poselli, Το κτίριο της φιλοσοφικής σχολής του ΑΠΘ 

 

Οι σχολές IDADIE σκοπό είχαν να μορφώσουν τους διοικητικούς υπαλλήλους και να προετοιμάσουν τους μαθητές για τις εισαγωγικές εξετάσεις στις Ανώτατες Σχολές. Το 1908 ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός μαθητών ανάγκασε το διευθυντή της σχολής να ζητήσει την επέκταση του κτιρίου. Τότε έγινε και η προσθήκη των δύο παράπλευρων κτιρίων. Με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912, το κτίριο στέγασε το Στρατιωτικό νοσοκομείο, ενώ το 1927 μεταφέρθηκε το πανεπιστήμιο από τη Βίλα Αλλατίνι..


ď Ź

In 1908 the increasing number of students forced the director of the school to request the extension of the building. Then was the addition of the two adjoining buildings, with the liberation of Thessaloniki in 1912, the building housed a military hospital, and in 1927 it was transferred to the university from the Villa Allatini ..


Le bâtiment de l’École des Lettres 

L'actuel bâtiment de l’Ecole des Lettres est le premier projet de Vitaliano Poselli à Thessalonique et a été construit en 1887 sur la rue Chamidié, aujourd’hui Εθνικής Αμύνης, par le gouvernement turc, pour abriter l’Ecole Publique Préparatoire Idadie. Ces écoles ont été construites sur le règne d’Abdul Hamid II. Pendant sa souveraineté d il y avait un grand élan à l'éducation. L’école IDADIE a été conçue pour éduquer les administrateurs et à préparer les élèves à l'examen d'entrée dans les écoles supérieures.


Μνημειακή είσοδος στη Φιλοσοφική, έργο του Βιταλιάνο Ποζέλι


Eσωτερική μνημειακή σκάλα στη Φιλοσοφική Σχολή


Le bâtiment de l’Ecole des Lettres 

En 1908, le nombre croissant d'étudiants a forcé le directeur de l'école de demander l'extension du bâtiment. Ensuite, on a ajouté deux bâtiments adjacents. Avec la libération de Thessalonique en 1912, le bâtiment abritait l’hôpital militaire, et en 1927, l'université y a été transféré par la Villa Allatini. Pendant l'occupation abrite l'hôpital militaire allemand.


L’École des Lettres, architecte Vitaliano Poseli 

Les principes architecturaux synthétiques suivis dans cette construction de Poselli, l’Ecole des Lettres, sont classicistes, c'està-dire, le volume est symétrique en trois dimensions, le plan est rectangulaire symétrique qui se dresse autour d'un espace central, qui est libre comme un atrium et sert à l'éclairage et la ventilation du bâtiment.


Γ’ Σώμα Στρατού, έργο του Βιταλιάνο Ποζέλι Le Troisième Corps de l’ Armée 

 

Sur les façades domine la division de l'immeuble dans la base, le tronc et la couronne. Ceci est réalisé en rangées continues d'ouvertures, des corniches et des parapets autour des bâtiments. A la façade des bâtiments publics domine généralement un axe maître défini par l'entrée d'un portique monumental, les ouvertures et les fermetures et les frontons.


Γ’ Σώμα Στρατού, έργο του Βιταλιάνο Ποζέλι


Γ’ Σώμα Στρατού, έργο του Βιταλιάνο Ποζέλι Le Troisième Corps de l’ Armée 

Στην πρόσοψη των δημοσίων κτιρίων κυριαρχεί κατά κανόνα ένας κύριος άξονας ο οποίος ορίζεται από μια μνημειακή είσοδο αλλού με προστώο κι αλλού με διαμορφωμένη εσοχή, το κεντρικό κλιμακοστάσιο, τους εξώστες κλειστούς και ανοιχτούς και τα αετώματα της επίστεψης, καμπύλο για τη φιλοσοφική σχολή και μπαρόκ για το Διοικητήριο και το Γ’ Σώμα Στρατού.


Imperial Army Corps

Φιλοσοφικη σχολη και γ σωμα στρατού final  

Le Club d' Histoire et d' Héritage Culturel de la Première Ecole Primaire Expérimentale présente une partie de son travail de l'année 2012-...