Page 1

IES Indalecio Pérez Tizón Dpto de música – 3º ESO

NEVERMIND Letras das cancións

1.Smells Like Teen Spirit 2.In Bloom 3.Come As You Are 4.Breed 5.Lithium 6.Polly 7.Territorial Pissings 8.Drain You 9.Lounge Act 10.Stay Away 11.On a Plain 12.Something in the Way 13.Endless, Nameless


IES Indalecio Pérez Tizón Dpto de música – 3º ESO

Smells like teen spirit Load up on guns and bring your friends It’s fun to lose and to pretend She’s over bored and self-assured Oh no, I know a dirty world. Hello, hello, hello, how low? With the light out, it’s less dangerous Here we are now, entertain us I feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. A mulato, An albino, A mosquito, My libido. I’m worse at what I do best And for this gift I feel blessed Our little group has always been And always will until the end.

Carga as túas pistolas e trae aos teus amigos É divertido perder e finxir Ela está moi aburrida e segura de si mesma Oh non, coñezo un mundo sucio. Ola, ola, ola, como estás de deprimido? Coa luz apagada, é menos perigoso Aquí estamos, entretennos Síntome estúpido e contaxioso Aquí estamos, entretennos Un mulato, Un albino Un mosquito A miña libido.

Hello, hello, hello, how low?

Son peor no que fago mellor E síntome bendicido por este don O noso pequeno grupo sempre estivo E sempre estará ata o final.

With the light out...

Ola, ola, ola, como estás de deprimido?

And I forget just why I taste Oh, yeah, I guess it makes me smile I found it hard It was hard to find Oh well, wathever, nevermind.

Coa luz apagada...

Hello, hello, hello, how low? With the light out, it’s less dangerous Here we are now, entertain us I feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. A mulato An albino A Mosquito My libido Yay, a denial.

E esquézome de porqué o probo Supoño que me fai sorrir Pareceume difícil O que era difícil de atopar Ben, o que sexa, non importa. Ola, ola, ola, como estás de deprimido? Coa luz apagada, é menos perigoso Aquí estamos, entretennos Síntome estúpido e contaxioso Aquí estamos, entretennos Un mulato, Un albino Un mosquito A miña libido Unha negativa.


IES Indalecio Pérez Tizón Dpto de música – 3º ESO

In bloom Sell kids for food, Weather changes moods Spring is here again, Reproductive glands

Vende nenos por comida, O tempo cambia o carácter A primavera está aquí de novo, Glándulas reproductivas.

He's the one who likes all our pretty songs And he likes to sing along and he likes to shoot his gun But he knows not what it means Knows not what it means and I say

El é ao que lle gustan As nosas bonitas cancións E gústalle cantar con nós E gústalle disparar pero non sabe o que significa Non sabe que significa o que digo.

He's the one who likes..

El é ao que lle gustan ...

We can have some more, Nature is a whore Bruises on the fruit, Tender age in bloom

Podemos ter máis, A natureza é unha prostituta Magulladuras na froita, Tenra idade en flor...

He's the one who likes ...

El é ao que lle gustan..

Come as you are

Come as you are, as you were, As I want you to be As a friend, as a friend, as an old enemy.

Ven como eres, como eras Como quero que sexas Como un amigo, como un amigo, como un vello inimigo.

Take your time, hurry up, The choice is yours, don’t be late Tómate o teu tempo, dáte presa Take a rest as a friend as an old memoria. A decisión é túa, non te demores Tómate un respiro como un amigo, como Come dowsed in mud, soaked in bleach un vello recordo. As I want you to be As a trend, as a friend, as an old memoria. Ven cuberto de lama, enchoupado de lixivia And I swear that I don’t have a gun Como eu quero que sexas No I don’t have a gun. Como unha moda, como un amigo, como un vello recordo. E xuro que non teño un arma Non, non teño un arma.


IES Indalecio Pérez Tizón Dpto de música – 3º ESO

Breed I I I I

don't don't don't don't

care, I don't care, I don't care care, I dont care, care if it's old mind, I don't mind, I don't mind mind, mind, don't have a mind

Get away, get away, get away Get away, away, away from your home I'm afraid, I'm afraid, I'm afraid I'm afraid, afraid, ghost!

Non me importa se é vello non importo, non teño cerebro. Marcha da túa casa teño medo, pantasma. Incluso se tes, incluso se o necesitas non teño intención de mirar, non temos que procrear Podemos plantar unha casa, podemos construir unha árbore. Nin me importa, podemos ter os tres.

Even if you have, even if you need I don't mean to stare, we don't have to breed We could plant a house, we could build a tree Ela dixo. I don't even care, we could have all three She said

Lithium I'm so happy. Cause today I found my friends. They're in my head. I'm so ugly but that's ok 'Cause so are you. We've broke our mirrors.

Son tan feliz porque hoxe atopei aos meus amigos. Téñoos na mente. Son tan feo pero non pasa nada porque ti tamén o es rompimos os espellos.

Sunday morning. Is everyday for all I care. And I'm not scared. Light my candles In a daze cause I've found god.

A mañá de domingo é un día calquera para min e non estou asustado. Acendo as velas Nun estado de aturdimento porque atopei a deus.

Yeah yeah yeah yeah..... I'm so lonely. And that's ok. I shaved my head. And I'm not sad, and just maybe I'm to blame for all I've heard. And I'm not sure. I'm so excited. I can't wait to meet you there.

Estou tan solo e está ben afeiteime a cabeza e non estou triste e pode ser que se me poida culpar por todo o que escoite non estou seguro. Estou tan nervioso que non podo esperar para quedar


IES Indalecio Pérez Tizón Dpto de música – 3º ESO

And I don't care. I'm so horny. But that's ok. My will is good.

e non me importa estou tan quente pero está ben o meu desexo é bo.

I I I I

Gústame. Non me vou derrumbar. Bótote en falta. Non me vou derrumbar. Quérote. Non me vou derrumbar. Mateiche. Non me vou derrumbar.

like it. I'm not gonna crack. miss you. I'm not gonna crack. love you.I'm not gonna crack. killed you. I'm not gonna crack.

I'm so happy...

Son tan feliz

Polly Polly wants a cracker I think I should get off her first I think she wants some water To put out the blow torch

Polly quere unha galleta creo que debería bicala primeiro creo que quere auga para apagar o soplete.

Isn't me, have a seed Let me clip your dirty wings Let me take a ride, cut yourself Want some help, please myself

Non son eu, ten a semente deixame suxeitar as túas ás sucias deixame que te leve a dar unha volta, córtate, quero axuda, compracerme.

Got some rope, you have been told Promise you, I have been true Let me take a ride, cut yourself Want some help, please myself

Consigue unha corda, che dixeron prométoche que fun leal deixame que te leve a dar unha volta, córtate, quero axuda, compracerme.

Polly wants a cracker Maybe she would like some food She asked me to untie her A chase would be nice for a few

Polly quere unha galleta quizais quere comer algo pediume que a desate unha persecución pode estar ben para algúns.

Isn't me, have a seed... Got some rope... Polly said. Polly says her back hurts She's just as bored as me She caught me off my guard Amazes me the will of instinct Isn't me... Got some rope...

Consigue unha corda... Dixo Polly. Polly di que lle doe a espalda está tan aburrida coma min colleume fora de garda sorpréndeme o desexo do instinto. Non son eu... Consigue unha corda...


IES Indalecio Pérez Tizón Dpto de música – 3º ESO

Territorial Pissings Come on people now smile on your brother Veña, xente, sorride agora ao teu irmán everybody get together, try to love one todo o mundo xunto, intentade amarvos another right now uns aos outros agora mesmo. When I was an alien Cultures weren't opinions

Cando era un alien as culturas non eran opinións

Gotta find a way ,find a way, when I'm there Gotta find a way, a better way, I'd better wait

Teño que atopar un modo cando estea aquí Teño que atopar un modo, un modo mellor, mellor esperar.

Never met a wise man If so it's a woman

Nunca coñecín a un sabio en todo caso sería unha muller.

Gotta find a way...

Teño que atopar...

Just because you're paranoid Don’t mean they're not after you

Que sexas un paranoico non significa que non os teñas detrás.

Gotta find a way...

Teño que atopar...

Drain You One baby to another says I'm lucky to have met you I don't care what you think Unless it is about me

Un amante dille ao outro son afortunado de terche non me importa o que penses se non é en min

It is now my duty to completely drain you I travel through a tube And end up in your infection

Agora é a miña obriga drenarte completamente viaxei a través dun tubo e rematei na túa infección.

Chew your meat for you Pass it back and forth In a passionate kiss From my mouth to yours I like you

Mastico a túa carne por ti pásoa adiante e atrás nun bico apaixonado da miña boca á túa Gústasme.

With eyes so dialated I've become your pupil You've taught me everything Without a poison apple

Cos ollos tan dilatados convertinme no teu alumno ensináchesme todo sen unha maza envelenada.

The water is so yellow I'm a healthy student Indebted and so grateful Vacuum out the fluids

A auga está tan amarela son un estudante saudable Estou en débeda contigo e tan agradecido Evacúa os fluídos

Chew your meat for you...

Mastico a túa carne por ti


IES Indalecio Pérez Tizón Dpto de música – 3º ESO

One baby to another says...

Un amante dille ao outro...

Chew your meat for you Pass it back and forth In a passionate kiss From my mouth to yours Sloppy lips to lips You're my vitamins I like you

Mastico a túa carne por ti pásoa adiante e atrás nun bico apaixonado da miña boca á túa cos labios fofos Ti es as miñas vitaminas gústasme.

Lounge Act Truth: covered insecurity I can't let you smother me I'd like to, but it couldn't work Trading off, taking turns Don't regret a thing

Verdade: inseguridade encuberta non podo deixar que me suavices Gústasme pero non pode funcionar Negociando, facendo turnos non te arrepintas de nada.

And I've got this friend, you see Who makes me feel and I Wanted more than I could steal I'll arrest myself, I'll wear a shield I'll go outta my way to prove I still Smell her on you

E teño esa amiga, que me fai sentir e quero máis do que podo roubar e arréstome a min mesmo, levo un escudo saio do meu camiño para demostrar que aínda podo ulila en ti.

Don't tell me what I wanna hear Afraid of never knowing fear Experience anything you need I'll keep fighting jealousy 'til it's fucking gone And I've got this friend...

Non me digas o que quero oír con medo de non coñecer nunca o medo experimentando calquera cousa que necesites seguirei loitando os celos ata que desaparezan.

Truth: covered insecurity...

Verdade: inseguridade encuberta...

And I've got this friend, you see Who makes me feel and I Wanted more than I could steal I'll arrest myself, I'll wear a shield I'll go outta my way to make you a deal

E teño esa amiga, que me fai sentir e quero máis do que podo roubar e arréstome a min mesmo, levo un escudo saio do meu camiño para facer un trato.

We've made a pact to learn from who And ever we want without new rules We'll share what's lost and what we grew They'll go out of their way To prove they still

Fixemos un pacto para aprender cando e de quen queiramos sen novas normas compartiremos o que perdemos e o que medra saíran do seu camiño para probar que aínda

Smell her on you They still, Smell her on you

Poden ulila en ti.


IES Indalecio Pérez Tizón Dpto de música – 3º ESO

Stay Away Monkey see, monkey do (I don't know why) Rather be dead than cool (I don't know why) Every line ends in rhyme (I don't know why) Less is more, love is blind (I don't know why)

O mono ve, o mono di (non sei por que) mellor morto que frío (non sei por que) cada verso semata con rima (non sei por que) menos é máis, o amor é cego (non sei por que).

Stay away

Mantente afastado.

Give an inch, take a smile (I don't know why) Fashion shits, fashion style (I don't know why) Blow it out, keep it in (I don't know why) have to have poison skin (I don't know why)

Cede un milímetro, sorrí (non sei por que) camisas de moda, estilo de moda (non sei por que) arrásao, encérrao (non sei por que) tes que ter pel con veleno (non sei por que).

Stay away

Mantente afastado.

Monkey see, monkey do...

O mono ve, o mono di


IES Indalecio Pérez Tizón Dpto de música – 3º ESO

On a Plain I'll start this off without any words I got so high I scratched 'till I bled I love myself better than you I know it's wrong so what should I do? The finest day that I've ever had Was when I learned to cry on command I love myself better than you I know it's wrong so what should I do? I'm on a plain, I can't complain, I'm on a plain. My mother died every night It's safe to say, quote me on that I love myself better than you I know it's wrong so what should I do? The black sheep got blackmailed again Forgot to put on the zip code I love myself better than you I know it's wrong so what should I do? I'm on a plain... Somewhere I have heard this before In a dream my memory has stored As a defence I'm neutered and spayed What the hell am I trying to say? It is now time to make it unclear To write off lines that don't make sense I love myself better than you I know it's wrong so what should I do? And one more special message to go And then I'm done, and I can go home I love myself better than you I know it's wrong so what should I do? I'm on a plain I can't complain

Empezarei sen palabras estaba tan colocado que me rasquei ata sangrar Quérome máis do que o fas ti sei que non está ben pero que podo facer? O mellor día que tiven nunca foi cando aprendín a chorar cando mo ordenan Quérome máis do que o fas ti sei que non está ben pero que podo facer? Estou nunha chaira non me podo queixar Estou nunha chaira. A miña nai morría cada noite non me equivico se digo, cítame isto Quérome máis do que o fas ti sei que non está ben pero que podo facer? A ovella negra está sendo chantaxeada de novo esqueceuse de poñer o código postal Quérome máis do que o fas ti sei que non está ben pero que podo facer? Estou nunha chaira non me podo queixar Estou nunha chaira. Nalgún lugar escoitei isto antes nun soño, a miña memoria almacenouno como defensa, neutraliceino e esteriliceuno que estou intentando dicir? Agora é o momento de non aclaralo escribir versos que non teñen sentido Quérome máis do que o fas ti sei que non está ben pero que podo facer? Unha mensaxe máis que mandar e remato, e podo irme a casa Quérome máis do que o fas ti sei que non está ben pero que podo facer? Estou nunha chaira non me podo queixar.


IES Indalecio Pérez Tizón Dpto de música – 3º ESO

Something in the Way Underneath the bridge. tarp has sprung a leak, and the animals I've trapped, Have all become my pets And I'm living off of grass And the drippings from the ceiling It's okay to eat fish 'Cause they don't have any feelings

Baixo a ponte, apareceu un escape na lona e os animais que atrapei convertéronse nas miñas mascotas Estou vivindo de herba e das goteiras do ceo Está ben comer peixe porque non teñen sentimentos.

Something in the way, Something in the play.

Algo no camiño algo na obra.

Underneath the bridge...

Baixo a ponte...

Something in the way, Something in the play,

Algo no camiño algo na obra.


IES Indalecio Pérez Tizón Dpto de música – 3º ESO

Endless, Nameless Silent Ignore him Yeah I have Silent Bright and clear See him I have, I have Mama, Mama, Mama, Mama Kill And violent Excitement Right here I have, I have, I have Mamas, Mamas, Mamas, Mama Kill him Here I am Go to hell Go to jail In back of that Crime Here I am Go to jail Death Die

Silencioso ignórao silencioso brillante e claro mírao, xa o fixen. Nai matar e excitación violenta xusto aquí téñoo. Nais, nai mátao aquí estou vai ao inferno vai ao cárcere detrás de iso crime aquí estou vai ao cárcere morte morre.

Nirvana  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you