Page 1

SL I MSL I MSL I MSL I MSL I MSL I M

AI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMO

CompanyTV速 model l oSl i m

BBSt ec nol ogi adibuons ens o-Vi adelBet t ol i no, 3-Pader noF r anc i ac or t a( BS)-Tel . +39. 030. 657018-F ax+39. 030. 6577104-www. bbs i t al i a. c om Rev . 1del 31/ 10/ 2013


T OPDESKT OPDESKT OPDESKT O

L L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNO

CompanyTV® model l oDes kt op •St r ut t ur aaut opor t ant edat av ol o/ mobi l e •Moni t or20" •Mous eet as t i er a •I nt er at t i v i t àt ouc hs c r een •PCi nt egr at oc ons of t war ePl ay erCompanyTV® •Connet t i v i t àI nt er netv i ac av o/ wi f i / 3G Funz i onal i t à •Cont enut imul t i medi al it ouc hs c r eenondemand •Mappei nt er at t i v e, c onf unz i onec al c ol aper c or s o •Cl i c kt oCal l / Di r ec tPhonev i aVoI P •QRCode, peri nt egr az i onec ondi s pos i t i v imobi l i •St at i s t i c hedet t agl i at edii nt er az i one •I nt egr abi l i t àc onal t r imodul i , es . f eedRSS, Vi r t ualTour , Book i ng, Ec ommer c e Ser vi z ii nc l us i •Cons egna, i ns t al l az i oneec onf i gur az i one •Cr eaz i onepr i mopal i ns es t oec ar i c ament oc ont enut imul t i medi al i •½ gi or nat adif or maz i ones uls i s t emadiCont entManagementc / os edeCl i ent e •Gar anz i ahwes w12mes i , c onhel pdes kt el ef oni c o Opz i oni •Webc am •Bl uet oot h

BBSt ec nol ogi adibuons ens o-Vi adelBet t ol i no, 3-Pader noF r anc i ac or t a( BS)-Tel . +39. 030. 657018-F ax+39. 030. 6577104-www. bbs i t al i a. c om Rev . 1del 31/ 10/ 2013


SI CBASI CBASI CBASI CBASI CBAS

L L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNO

CompanyTV速 model l oBas i c

BBSt ec nol ogi adibuons ens o-Vi adelBet t ol i no, 3-Pader noF r anc i ac or t a( BS)-Tel . +39. 030. 657018-F ax+39. 030. 6577104-www. bbs i t al i a. c om Rev . 1del 31/ 10/ 2013


ASI GMASI GMASI GMASI GMAS

L L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNO

CompanyTV速 model l oSi gma

BBSt ec nol ogi adibuons ens o-Vi adelBet t ol i no, 3-Pader noF r anc i ac or t a( BS)-Tel . +39. 030. 657018-F ax+39. 030. 6577104-www. bbs i t al i a. c om Rev . 1del 31/ 10/ 2013


L EGGI OL EGGI OL EGGI OL EGGI O

L L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNO

CompanyTV速 model l oLeggi o

BBSt ec nol ogi adibuons ens o-Vi adelBet t ol i no, 3-Pader noF r anc i ac or t a( BS)-Tel . +39. 030. 657018-F ax+39. 030. 6577104-www. bbs i t al i a. c om Rev . 1del 31/ 10/ 2013


DI RECT ORY AI RDI RECT ORY AI R

DAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNO

CompanyTV速 model l oAi r Di r ec t or y

BBSt ec nol ogi adibuons ens o-Vi adelBet t ol i no, 3-Pader noF r anc i ac or t a( BS)-Tel . +39. 030. 657018-F ax+39. 030. 6577104-www. bbs i t al i a. c om Rev . 0del 10/ 10/ 2013


OXBL ACKBOXBL ACKBOXBL AC

MODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMOD

CompanyTV速 model l oBl ac kBox

BBSt ec nol ogi adibuons ens o-Vi adelBet t ol i no, 3-Pader noF r anc i ac or t a( BS)-Tel . +39. 030. 657018-F ax+39. 030. 6577104-www. bbs i t al i a. c om Rev . 1del 31/ 10/ 2013


ZI ONEVI DEOPROI EZI ONEVI DEO

ERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L OD

CompanyTV速 s i s t emadiVi deopr oi ez i one

BBSt ec nol ogi adibuons ens o-Vi adelBet t ol i no, 3-Pader noF r anc i ac or t a( BS)-Tel . +39. 030. 657018-F ax+39. 030. 6577104-www. bbs i t al i a. c om Rev . 1del 31/ 10/ 2013


P ANEL VP ANEL VP ANEL VP AN

RNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L O

CompanyTV速 model l oVPanel

BBSt ec nol ogi adibuons ens o-Vi adelBet t ol i no, 3-Pader noF r anc i ac or t a( BS)-Tel . +39. 030. 657018-F ax+39. 030. 6577104-www. bbs i t al i a. c om Rev . 1del 31/ 10/ 2013


VP ANEL PL XVP ANEL PL XVP A

NOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L OD

CompanyTV速 model l oVPanel PLX

BBSt ec nol ogi adibuons ens o-Vi adelBet t ol i no, 3-Pader noF r anc i ac or t a( BS)-Tel . +39. 030. 657018-F ax+39. 030. 6577104-www. bbs i t al i a. c om Rev . 1del 31/ 10/ 2013


F L AGF L AGF L AF L AGF L AGF L AG

DAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNO

CompanyTV速 model l oFl ag

BBSt ec nol ogi adibuons ens o-Vi adelBet t ol i no, 3-Pader noF r anc i ac or t a( BS)-Tel . +39. 030. 657018-F ax+39. 030. 6577104-www. bbs i t al i a. c om Rev . 1del 31/ 10/ 2013


SSGL ASSGL ASSGL ASSGL ASSG

DEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTER

CompanyTV速 model l oGl as s

BBSt ec nol ogi adibuons ens o-Vi adelBet t ol i no, 3-Pader noF r anc i ac or t a( BS)-Tel . +39. 030. 657018-F ax+39. 030. 6577104-www. bbs i t al i a. c om Rev . 1del 31/ 10/ 2013


I RVAI RVAI RVAI RVAI RVAI R

DAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNO

CompanyTV速 model l oAi r V

BBSt ec nol ogi adibuons ens o-Vi adelBet t ol i no, 3-Pader noF r anc i ac or t a( BS)-Tel . +39. 030. 657018-F ax+39. 030. 6577104-www. bbs i t al i a. c om


OAI ROAI ROAI ROAI ROAI R

DAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNO

CompanyTV速 model l oAi r O

BBSt ec nol ogi adibuons ens o-Vi adelBet t ol i no, 3-Pader noF r anc i ac or t a( BS)-Tel . +39. 030. 657018-F ax+39. 030. 6577104-www. bbs i t al i a. c om


NEAI RPHONEAI RPHONEAI R

DAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNOMODEL L ODAI NTERNO

CompanyTV速 model l oAi r Phone

BBSt ec nol ogi adibuons ens o-Vi adelBet t ol i no, 3-Pader noF r anc i ac or t a( BS)-Tel . +39. 030. 657018-F ax+39. 030. 6577104-www. bbs i t al i a. c om Rev . 0del 10/ 10/ 2013


P ANEL VP ANEL VP ANEL VP AN

RNOMODEL L ODAESTERNOMODEL L ODAESTERNOMODEL L ODAESTERNOMODEL L ODAESTERNOMODEL L O

CompanyTV速 model l oVPanel

BBSt ec nol ogi adibuons ens o-Vi adelBet t ol i no, 3-Pader noF r anc i ac or t a( BS)-Tel . +39. 030. 657018-F ax+39. 030. 6577104-www. bbs i t al i a. c om Rev . 1del 31/ 10/ 2013


F L AGF L AGF L AF L AGF L AGF L AG

DAESTERNOMODEL L ODAESTERNOMODEL L ODAESTERNOMODEL L ODAESTERNOMODEL L ODAESTERNOM

CompanyTV速 model l oFl ag

BBSt ec nol ogi adibuons ens o-Vi adelBet t ol i no, 3-Pader noF r anc i ac or t a( BS)-Tel . +39. 030. 657018-F ax+39. 030. 6577104-www. bbs i t al i a. c om Rev . 1del 31/ 10/ 2013


ROUNDROUNDROUNDROUN

NOMODEL L ODAESTERNOMODEL L ODAESTERNOMODEL L ODAESTERNOMODEL L ODAESTERNOMODEL L OD

CompanyTV速 model l oRound

BBSt ec nol ogi adibuons ens o-Vi adelBet t ol i no, 3-Pader noF r anc i ac or t a( BS)-Tel . +39. 030. 657018-F ax+39. 030. 6577104-www. bbs i t al i a. c om Re v . 1de l 31/ 10/ 2013

Totem interattivi 2014_BBS  

Catalogo delle soluzioni totem interattivi e digital signage 2014. BBS Sviluppa inoltre sistemi di software integrati con funzioni evolute...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you