Page 1

Very Moist Chocolate Cake หรือ Chocolate Cake (Sour Cream ) สูตรส ้มได ้มาจากหนังสือ Pure Butter ของคุณสีวลี ตรีวศ ิ วเวทย์คะ นำ ามาดัดแปลงนิดหน่อย เค ้กตัวนีอ ้ อกแนวเค ้กเนยรสช็อคโกแล็ต เนือ ้ เค ้กจะ ่ เนย หอมช็อคมาก หนัก ๆ แน่น ๆ นุ่ม ชุม

1. แป้ งเค ้ก 2+1/4 ถ ้วยตวง 2. เบคกิง้ โซดา 1+1/2 ช ้อนชา 3. เกลือ 1/4 ช ้อนชา 4. นาตาลทรายแดง ้ำ 2+1/3 ถ ้วยตวง 5. เนยสด ½ ถ ้วยตวง 6. ช็อคโกแล็กแบบ Unsweetened Chocolate 3 ออนซ์ 7. ซาวครีมหรือโยเกิตร์รสธรรมชาติ 1 ถ ้วย* 8. ไข่ไก่ 3 ฟอง 9. กลิน ่ วนิลา 1 ช ้อนชา 10. นมจืด 1 ถ ้วยตวง

ขัน ้ ตอนก่อนการทำา - เตรียมพิมพ ์ ขนาด 2 ปอนด์หรือขนาด 8 นิว้ จำานวน 3 พิมพ์ ทาเนยปูกระดาษไข และร่อนแป้ งบาง ๆ (กันเค ้กติด) ไว ้ก่อนคะ - นำ าส่วนผสมทุกอย่างออกมาวางไว ้ทีอ ่ ณ ุ หภูมห ิ ้องก่อน อย่างน ้อย 2 ชัว่ โมง ซึง่ วิธน ี ี้ คุณสีวลี อธิบายไว ้ในหนังสือ ว่า “วิธน ี เี้ ราจะเรียกว่า Two Stage Method เพราะจะใส่ของเหลว สองขัน ้ ตอน เพือ ่ การันตว่าคุณจะได ้เค ้กทีน ่ ุ่ม จน แทบละลายในปาก” เตรียมช็อคโกแล็ตแบบ Unsweetened Chocolate (ไม่มน ี าตาล) ้ำ เป็ นของเฮอชีร่ ค ์ ะ 1 แท่งจะเท่ากับ 3 ออนซ์ พอดีเลย นำ าช็อคโกแล็ตไปละลายกับเนย (เนยตักออกมาจาก ½ ถ ้วยสัก 2 ช ้อนโต๊ะ) อาจจะละลายด ้วยไมโครเวฟ หรือนำ าไปตัง้ ในนาเดื ้ำ อดทีต ่ งั ้ อยูบ ่ นเตา (เลยสาธิตไว ้แล ้วน ้า..) ก็ได ้คะ จากนัน ้ พักส่วนผสมไว ้ก่อนคะ ร่อนแป้ ง เบคกิง้ โซดา เกลือ เข ้าด ้วยกันคะ ประมาณ 2 ครัง้ วอล์มเตาอบไฟ 180 องศา ไฟล่างอย่างเดียวคะ นำ าแป้ งทีร่ อ ่ นแล ้วมาผสมกับนาตาลทรายแดง ้ำ อาจจะคนด ้วยพายยางก็ได ้คะ ให ้เข ้ากัน ค่อย ๆ เติมเนยครัง้ ละ 1 ช ้อนโต๊ะใส่ลงไปในแป้ งและนาตาล ้ำ จากนัน ้ ตีสว่ นผสมไปเรือ ่ ย ๆ คะ ความเร็วต่าำ จนส่วน ผสมของเนยหมด สังเกตแป้ งจะออกเป็ นเม็ดล่วน ๆ คล ้าย ๆ ทราย จะไม่แฉะนะจ๊ะ (ส ้มจะใช ้พายยางเขีย ่ แป้ งตรง ขอบเข ้ามาทีห ่ วั ตีตลอด เพือ ่ ให ้เนยกับแป้ งเข ้ากันทัง้ หมดคะ งงไม๊ ^^”) ตอนทีใ่ ส่เนยหมดส ้มเพิม ่ ความเร็วเป็ น ปานกลางคะ หลังจากเติมเลยหมดแล ้ว ตีนานเท่าไหร่ (ส ้มไม่ได ้จับเวลา แต่เอาเป็ นว่าเนยกับแป้ งเข ้ากันแบบใน รูป เป็ นอันใช ้ได ้คะ) เติมส่วนผสมของช็อคโกแล็ต ลงไปคะ ค่อย ๆ เติมโดยอาจแบ่งเป็ น 2 – 3 ส่วนก็ได ้คะ จากนั ก ้ ็ตด ี ้วยความเร็วต่าำ ็ คโกแล็ตลงไปเลยอะ แต่ส ้มว่า ให ้เข ้ากันคะ (จริง ๆ ในหนังสือเค ้าไม่ได ้บอกให ้ผสมกับเนยหรอกคะ เค ้าให ้ใส่ชอ ไม่น่าจะได ้เพราะมันแข็งมากกก ต่อให ้เอาออกมาวาง 2 ชัว่ โมงก็ไม่น่าจะละลายมากอะ และกลัวตอนผสมจะไม่ เข ้ากันด ้วย ) ส ้มตีไปเรือ ่ ย ๆ คะ อย่าลืมเอาพายเขีย ่ แป้ งตรงขอบ ๆ ให ้เข ้าไปโดนหัวตีด ้วยนะจ๊ะ ส่วนผสมจะได ้เข ้า ็ คหมดแล ้วเพิม กัน ใส่ชอ ่ ความเร็วเป็ นปานกลางคะ ตีตอ ่ จนเข ้ากัน (ไม่ได ้จับเวลา) ลักษณะแป้ งทีไ่ ด ้จะเหมือน ำ ทรายสีนาตาลคะ ้ ไม่แฉะ หอมช็อคมากด ้วย


จากนัน ้ เติมซาวครีมลงไปคะ ตีด ้วยความเร็วปานกลาง ประมาณ 3 -5 นาที สังเกตให ้ส่วนผสมเข ้ากันคะ เนื้อครีม ่ ตัว จะเปี ยก ๆ แต่ไม่แฉะ แต่จะเข ้ากันดีคะ ทีส ่ ำาคัญหอมมาก ๆ และถ ้าชิมแล ้วอร่อยมากคะ อร่อยแบบไม่น่าเชือ แป้ งทีต ่ ด ิ ทีห ่ วั ตะกร ้อ แกะออกง่ายคะ ไม่ตด ิ มือด ้วย จากนัน ้ ให ้พักส่วนนีไ ้ ว ้ก่อนนะจ๊ะ

จากนัน ้ มาทำาส่วนของไข่กน ั คะ (ส ้มไม่ได ้ล ้างหัวตีนะจ๊ะ^^” แบบว่าขีเ้ กียจอะ) เริม ่ จากนำ าไข่ไก่ใส่ภาชนะ จากนั น ้ ตีให ้เข ้ากัน ประมาณ 2 นาทีคะ จากนัน ้ เติมนมและกลิน ่ วนิลา ลงไปคะ ตีตอ ่ คะประมาณ 3 นาที จนส่วนผสมเข ้ากัน คะ พักไว ้ก่อน จากนัน ้ นำ าส่วนของไข่และนำ ามาใส่ลงไปในส่วนของแป้ งซาวครีมคะ ตีด ้วยความเร็วต่าำ ให ้เข ้ากัน ประมาณ 1 นาที ใช ้พายยางตะล่อมส่วนผมสให ้เข ้ากันอีกครัง้ คะ จากนัน ้ นำ ามาแบ่งใส่พม ิ พ์ 3 พิมพ์ ๆ ขนาด 8 นิว้ หรือ 2 ปอนด์ แบ่ง ให ้เท่า ๆ กันนะจ๊ะ เกลีย ่ แป้ งให ้ทั่วพิมพ์ จากนั น ้ นำ าเข ้าอบเลยคะ ไฟล่างอย่างเดียวนะจ๊ะ (อบเท่าไหร่ในหนังสือเค ้าไม่ได ้บอก ซึง่ ยากมากเพราะเค ้าบอกว่าจนสุกสังเกตจากเนือ ้ เค ้กจะดึงตัวออกจากขอบพิมพ์ ถ ้าเป็ นมือสมัครเล่นแบบส ้มละก็ ่ งมากคะ ^^” แต่ไหน ๆ ก็ทำามาจนจะจบแล ้ว เอา ก็เอา) ส ้มอบประมาณ 30 นาทีคะ เสีย

Very Moist Chocolate Cake หรือChocolate Cake  
Advertisement