Page 1

MAMON CAKE ( veg. oil ) mae salim

มาม่อนเค ้ก แม่หลิม ่ เคยอ่านเจอในอินเตอร์เน็ ตว่าเป็ นเค ้กสัญชาติฟิลป ิ ปิ นส์ ำ ำ มีหลากหลายสูตรให ้เลือกทำา ใช ้เนย ใช ้นามั ้ นพืช ได ้ลองทำาทัง้ สูตรทีใ่ ช ้เนยและนามั ้ นพืช สูตรทีใ่ ช ้เนย เนือ ้ ขนมจะแน่นกว่าและรออบไม่ได ้นาน หากผสมแล ้วต ้องอบให ้หมดในคราวเดียว สำาหรับสูตรทีใ่ ช ้นามั ้ำ น พืชรออบได ้ แต่ไม่ควรนานเกิน ½ ชัว่ โมง ถ ้านานกว่านีเ้ ค ้กจะไม่ขน ึ้ ฟูเท่าทีค ่ วร เนือ ่ งจากไม่ได ้ใส่สว่ น ผสมทีท ่ ำาให ้รออบได ้ ส่วนผสม แป้ งเค ้ก 50 กรัม ผงฟู ½ ช ้อนชา ไข่แดง (เบอร์ 0) 3 ฟอง นามั ้ำ นพืช 60 กรัม เกลือ ¼ ช ้อนชา วานิลลา 1 ช ้อนชา ไข่ขาว (เบอร์ 0) 3 ฟอง นาตาลทราย ้ำ 60 กรัม ครีมออฟทาร์ทาร์ ¼ ช ้อนชา เชสด ้าชีสขูดฝอยหรือฝอยทองสำาหรับโรยหน ้าเค ้ก วิธท ี ำ ำ 1. อุน ่ เตาอบ 180 องศาเซลเซียส ไฟบนและล่าง ไม่เปิ ดพัดลมกระจายความร ้อน 2. เตรียมพิมพ์ทจ ี่ ะใช ้ จะใช ้พิมพ์มัฟฟิ นแล ้วปูกระทงกระดาษรอไว ้ หรือใช ้พิมพ์อลูมเิ นียมแบบทีห ่ งุ

3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10.

ข ้าวก็ได ้ ปูกระทงกระดาษให ้ขนาดเหมาะสมกับถ ้วยอลูมเิ นียม แม่หลิม ่ ใช ้ถ ้วยอลูมเิ นียมเส ้นผ่า ศูนย์กลาง 9-9.5 เซนติเมตร ใช ้กระทงฟอล์ยเบอร์ 3220 ร่อนแป้ งและผงฟูรวมกัน 2 ครัง้ ไข่แดง นามั ้ำ นพืช เกลือ และวานิลลาใส่ถ ้วยรวมกัน ใช ้ส ้อมตีให ้เข ้ากัน ถ ้าใช ้วานิลลาแบบผงร่อน รวมไปกับแป้ งและผงฟูแทนค่ะ ตีไข่ขาวด ้วยความเร็วต่าำ ไล่ไปความเร็วกลางจนได ้ฟองหยาบ ใส่ครีมออฟทาร์ทาร์ลงไป ตีตอ ่ จนได ้ ำ ฟองละเอียด แบ่งใส่นาตาลทราย ้ 3 ครัง้ ตีด ้วยความเร็วสูงจนไข่ขาวเป็ นเงามันวาว ฟองละเอียด และตัง้ ยอดอ่อน ลดความเร็วลงต่าำ ตีเพือ ่ ตัดฟองอากาศ 1 นาที ครบ 1 นาทีแล ้ว ยังคงเครือ ่ งไว ้ทีค ่ วามเร็วต่าำ เทส่วนของนามั ้ำ นพืช ไข่แดงและอืน ่ ๆ ทีร่ วมกันไว ้ ลงในไข่ขาวทีต ่ ี ใช ้พายยางปาดอ่างช่วยได ้เพือ ่ ช่วยให ้ส่วนผสมเข ้ากันดี หยุดเครือ ่ งตี แบ่งแป้ งทีร่ อ ่ นไว ้เป็ น 3 ส่วน ทยอยใส่แป้ งลงในส่วนไข่ ผสมด ้วยตะกร ้อมือด ้วยความเบามือ ทำา จนแป้ งหมด พยายามคนให ้ถึงข ้างล่างชามผสม ตักส่วนผสมใส่พม ิ พ์ให ้เต็มกระทงแล ้วนำ าเข ้าเตาอบ 15 นาที ระยะเวลาขึน ้ กับขนาดของพิมพ์ด ้วย ถ ้าใช ้พิมพ์เล็กระยะเวลาในการอบอาจจะน ้อยกว่าพิมพ์ใหญ่ เช็คสุกด ้วยการเอาไม ้จิม ้ ฟั นจิม ้ ทีก ่ ลาง เนือ ้ เค ้ก ไม่มเี ศษขนมเปี ยก ๆ ติดไม ้จิม ้ ฟั นออกมา พักเค ้กไว ้บนตะแกรงสักครู่ คว่าำ พิมพ์ลง ยกพิมพ์ขนมออก หงายหน ้าขนมขึน ้ พักไว ้ให ้เย็นแล ้วจึง โรยหน ้าด ้วยชีสขูดหรือฝอยทอง


Baking Tips • การอบขนมให ้สวยและขึน ้ ฟูนัน ้ แนะนำ าให ้เลือกใช ้พิมพ์ทม ี่ ค ี วามสูงมากกว่ากระทงกระดาษเพือ ่ ช่วย ให ้ขนมมีพน ื้ ทีใ่ นการฟูมากขึน ้ • ขัน ้ ตอนการผสมแป้ งกับไข่ไม่แนะนำ าให ้ใช ้เครือ ่ งตี ถึงแม ้จะเปิ ดเครือ ่ งด ้วยความเร็วต่าำ ก็ทำาให ้เนือ ้ ขนมแน่นได ้เช่นกันค่ะ • ขนมสูตรนีเ้ ป็ นสูตรทีไ ่ ขมันและของเหลวค่อนข ้างมาก หน ้าขนมอาจจะแฉะหากทิง้ ไว ้ข ้ามคืน แก ้ ้ กลาง 5 นาทีหลังเลือ ปั ญหาได ้โดย 10 นาทีแรกวางถาดขนมไว ้ชัน ่ นถาดขนมให ้ใกล ้ไฟบนมากขึน ้ ค่ะ

ส่วนผสม

แป้งเค้ก 1/2 ถ้วย (ร่อนก่อนตวง พอดีจุ๋มไม่ได้ชั่งเป็นกรัมให้นะคะ) ผงฟู 1/2 ช้อนชา นำ้าตาลทรายป่น 1/2 ถ้วย หากโรยชีสเค้กไม่หวานเกินไปค่ะ ไม่ต้องลด นำ้าตาล ไข่ไก่ 3 ฟอง (แยกไข่ขาวไข่แดง จุ๋มใช้เบอร์ 0) นำ้ามันพืช 1/4 ถ้วยตวง ครีมออฟทาร์ทาร์ 1/2 ช้อนชา วานิลลา 1 ช้อนชา เกลือป่น 1 หยิบนิ้ว (ในสูตรไม่มี)

MAMON CAKE ( veg oil) mae salim  
MAMON CAKE ( veg oil) mae salim  
Advertisement