Page 1

HONEY MUFFINS ของอ.นวรัตน์ เอีย่ มพิทักษ์ กจิ

ำ ้ง ส่วนผสมมัฟฟิ นน้ำผึ 1. เนยสด (เนยใช้ถงั ทอง) 200 กรัม 2. อีซี 25 เค 10 กรัม (เนสไม่ใส่ค่ะ) ำ 3. น้ำตำลทรำย 150 กรัม 4. ไข่ไก่ 4 ฟอง ำ ้ ง 1/4 ถ้วย 5. น้ำผึ 6. แป้ งเค้ก 400 กรัม 7. ผงฟู 15 กรัม 8. วำนิลลำ 1 ชต. (เนสไม่ใส่ค่ะ) 9. นมสด 80 กรัม 10. ลูกเกด 100 กรัม วิธีทำำ 1. ร่ อนแป้ ง + ผงฟู รวมกันพักไว้ ำ 2. ตีเนยสด + น้ำตำลทรำย + อีซี 25 เค รวมกันจนฟู เติมไข่ทีละฟอง ตีให้เข้ำกันค่ะ ำ ้ ง ผสมให้เข้ำกันอีกครั้ง แล้วค่อยเติมลูกเกด คลุกเคล้ำให้ 3. เทส่ วนผสมแป้ งลงในอ่ำงผสม ผสมให้เข้ำกันเติมนมสด และน้ำผึ เข้ำกัน 4. ตักส่ วนผสมใส่ ถว้ ย โรยหน้ำด้วยลูกเกดอีกครั้ง เข้ำเตำอบได้เลยค่ะ ที่อุณหภูมิ 200 องศำซี ประมำณ 20-25 นำที หรื อ จนสุกจ้ำ ***เนสทำำ 1/4 ของสูตรจ้ำ ได้ มัฟฟิ น 10 ถ้วย ค่ะ ***

HONEY MUFFINS navarat aiempithakkit  
HONEY MUFFINS navarat aiempithakkit  
Advertisement