Page 1

Egg tart (chompoo) วีธีทำำ (สู ตรนีท้ ำำได้ 8 ถ้ วย) แป้ งสาลี 2 dl+ ( 1 cup) เนย 100 ถึง 150 กรัม ำ ผง วนิลา 2 ช้อนชา หรื อน้าตาลไอซิ ่ ง ครึ่ ง dl, (2.5 Tbl) หัน่ เนยแล้วเอามานวดกับแป้ ง+ผงวนิลา นวดจนเนียนอย่างในรู ป


แล้ว เริ่ มมา ผสมไข่ ำ 1/2 dl (2.5 Tbl ) ไข่ 2 ฟอง น้าตาล นมสด 1/2 ช้อนชา ำ า 1 dl.กว่าๆ ( 100 ml ) น้าเปล่ เอามาตีผสมกัน แล้วช้อนเอาฟองออก หรื อกรองใส่ผา้ ขาวแล้วเอาไปใส่ ในตูเ้ ย็น เอาแป้ งมา ใส่ ในถ้วย พยายามจับให้ขอบบาง แล้วถึงเอาไข่มาหยอดลงไปในถ้วย เปิ ดไฟ 200 บนล่าง อบ 15 ถึง 20 นาที เอาขนมใส่ ลงไปอบช่องกลาง ถ้าเห็นขอบแป้ งเริ่ มเป็ นสี นาตาลให้ ้ำ ลดไฟลงมาเหลือ 180 อบเวลามากสุ ด รวมไม่เกิน 25 นาที แต่ตอ้ งคอยจ้องดู ถ้า เผลออาจจะไหม้ แล้วก็ทานได้กบั ชาหรื อกาแฟ

ำ 1- เอาแป้ งสาลี+เนย+น้าตาลไอซิ ่งหรื อ ผงวนิลลา มานวดให้เข้ากันจนแป้ งเนียน ดูแป้ งในรู ปที่3 อยูใ่ นกาลามังสี ส้มเอา พลาสติกคลุมไว้ ำ ำ า ใส่เครื่ องตีครึ่ งถึง 1 นาที หรื อจะใช้มือตีกไ็ ด้ ตีจนน้าตาลเข้ ำ 2-เอาไข่+น้าตาล+นมสด+น้ าเปล่ ากันดี 3-เอาผ้าขาวบางมากรองไข่ที่ตี แล้วช้อนฟองออกให้เกลี้ยงแล้วใส่ ไว้ในตูเ้ ย็นในราวครึ่ ง ชม. 4-เอาแป้ งมา ใส่ในถ้วย พยายามจับให้ขอบบาง แล้วถึงเอาไข่มาหยอดลงไปในถ้วย


Egg tart (chompoo)  
Egg tart (chompoo)  
Advertisement