Page 1

"Dry Kare" แกงกะหรีญ ่ ป ี่ ่ นแบบแห้ ุ ง

- เนื้อหมูบด + เนื้อวัวบด - หัวหอม - ผงกะหรี่ - Kare Cube แกงกะหรี่ กอ้ น Kare ยีห ่ ้อ House แบบธรรมดำๆ ควำมเผ็ดร ้อน ระดับ 3 - แครอท ไม่มส ี ว่ นผสมของ แอปเปิ้ ล หรือ นำผึ ้ำ ง้ นะครับ ำ - มะม่วงน้าดอกไม้ สุ ก ำ - Yogurt รสธรรมชาติ (ที่ไม่ใช่ของ Dutchmill หรื อที่แอบเติมน้าตาล) - Balsamic Vinegar ำ นพืช และเพื่อความหอม ผมจะใส่ เนยลงไปหน่อยครับ เอาน้ามั ำ นำาหอมลงไปผัดครับ เราจะผัดหอมจนหอมเป็ นสี น้าตาลอ่ อน หรื อจนหัวหอมมันนิ่ม เหยาะเกลือลงไปนิดหน่อย เพื่อดึงรสจากหัวหอมออกมาอีกหน่อยครับ ใส่ ผงกะหรี่ ลงไปครับ เร่ งไฟนิดนึง คัว่ ให้มีกลิ่นหอมๆนะครับ ใส่ หมู กับ เนื้อ บด ผสมกันลงไป ค่อยๆผัดให้เนื้อค่อยสุ กไปครับ แล้วก็ใส่ นาลงไป ้ำ พอให้ปริ่ มๆเนื้อครับ เราจะทำาแกงกะหรี่ แห้งกันนี่ อย่าใส่ นาเยอะเกิ ้ำ นไปนะครับ พอให้คลุกคลิกพอนะครับ ตามด้วย Kare Cube ครับ ค่อยๆใส่ นะครับ ข้นเกินไปแก้ยาก ถ้าใสเกินไปเราแก้ได้ดว้ ยการใส่ เพิ่ม พอคนๆจน kare cube ละลาย ำ ่ มข้นขึ้น ก็ตดั รสด้วยเกลือซักหน่อย และน้าเริ ใส่ แครอทหลังจากที่ใส่ เกลือน่ะแหล่ะครับ แล้วก็เคี่ยวๆให้มนั ข้นขึ้ นอีกนิดนึง ไม่ตอ้ งใส่ นาเพิ ้ ำ ่มนะครับ เพราะว่าพอหัวหอมเริ่ มเปื่ อย หัวหอมจะทำาให้ส่วนผสมใสขึ้นนิดหน่อย จนกลายเป็ นลงตัวพอดี ปาดเนื้อมะม่วงลงไปในหม้อแกงกะหรี่ ใส่ Balsamic Vinegar ลงไปนิดหน่อยครับ เพิ่มสี ให้เข้มขึ้นนิดหน่อย และก็ทาำ ให้รสชาติดีครับ พอเคี่ยวได้ที่แล้ว ก็ใส่ yogurt ลงไปครับ แล้วพอคนๆให้เข้ากัน ก็เตรี ยมจัดเสิ ร์ฟได้เลย จัดเสิ ร์ฟ์กับข้าวโปะไข่ดาวไม่สุกแบบนี้ นะครับ มันเข้ากันมากๆเลยล่ะ

DRY CURRY (CALAMINTY)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you