Page 1

banana tart

สำำหรับทำร์ ตกล้ วยหอมวันนี ้ เป็ นสูตรที่ได้ จำกหนังสือกำรทำำขนมของ NHK ญี่ปนค่ ุ่ ะ อำจจะมีหลำยขันตอนในกำรทำ ้ ำ แต่ก็ไม่ยำกเกินไป และรสชำติก้ไม่หวำนมำกตำมสไตล์ญี่ปนุ่ สูตรแป้งทาร์ ต แป้งอเนกประสงค์ 125 กรัม เนย 125 กรัม น้ำ ำตำล 70 กรัม ไข่แดง 1 ฟอง อัลมอนด์ป่น 15 กรัม - วิธีทำำ -

ใช้ พมิ พ์ พาย

18cm

1.ตีเนยให้ เป็ นครี ม ใส่น้ำำตำลลงผสม แล้ วใส่ไข่แดงลงผสมต่อให้ เข้ ำกัน 2.ใส่อลั มอนด์ป่น แป้ง ใช้ พำยคนให้ เข้ ำกัน จำกนัน้ wrap ส่วนผสมเข้ ำแช่ในตู้เย็นประมำณ 1 ชัว่ โมง 3. หลังจำกนันนำ ้ ำมำออกมำทิ ้งให้ คลำยตัวสักพัก แล้ วคลึงให้ เป็ นแผ่นกว้ ำงพอพิมพ์ที่ใช้ โดยโรยแป้งนวลช่วยทำำให้ คลึงง่ำยขึ ้น ทำเนยใน

พิมพ์แล้ วนำำแป้งที่คลีงเป็ นแผ่นมำกรุใส่พิมพ์ ตัดขอบให้ เรี ยบร้ อย แล้ วนำำไปแช่ในตู้เย็น 15 นำที ระหว่ำงนี ้ก็มำเริ่มทำำส่วนไส้ ครี มกัน -ส่วนผสมครี มอัลมอนด์ -

เนยจืด 65 กรัม น้ำ ำตำลป่ น 40 กรัม ไข่ไก่ 1 ฟอง อัลมอนด์ป่น 55 กรัม แป้งอเนกประสงค์ 10 กรัม น้ำ ำมะนำว 10 ซีซี กล้ วยหอม 3 ลูกฝำนเป็ นแว่นๆ - วิธีทำำ -

1. ตีเนยในอ่ำงจนเป็ นครี ม ใส่น้ำำตำลป่ น จนส่วนผสมเริ่มขำวนวล ค่อยๆใส่ไข่ทีละน้ อย ผสมจนเข้ ำกันดี 2. ใส่อลั มอนด์ป่น ตำมด้ วยแป้ง ผสมให้ เข้ ำกัน เติมน้ำ ำมะนำวจนส่วนผสมเข้ ำกันดี แล้ วนำำไปบีบใส่ฐำนแป้งพำยที่กรุไว้ จนเต็ม 3. น้ำ ำกล้ วยที่ฝำนไว้ มำเรี ยงเกยๆกันบนครี มจนเต็ม แล้ วนำำเข้ ำอบที่อณ ุ หภูมิ 170 c /ประมำณ 60 นำที 4. หลังจำกอบเสร็จ ก็นำำออกมำพักให้ เย็นดี ค่อยแต่งหน้ ำด้ วยวิปครี มค่ะ * ส่วนผสมวิปครี ม-->>วิปปิ ง้ ครี ม 300 กรัม+ น้ำ ำตำล 15 กรัม ตีให้ เข้ ำกัน

banana tart NHK JAPAN  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you