Page 1

ต้มข่าไก่

ส่ วนผสม ำ ปโครงไก่ ประมำณ 2 ถ้วย - น้ำซุ - กะทิ 1 กระป๋ อง - เนื้อไก่หนั่ เป็ นชิ้นๆ - เห็ด - ตะไคร้หนั่ เป็ นท่อนแล้วทุบพอแตก 1 ต้นใหญ่ - ข่ำซอยบำงๆ (ควรใช้ข่ำอ่อนๆ ) - ใบมะกรู ดฉีก ประมำณ 3-4 ใบ - ผักชีหนั่ เป็ นท่อนยำว - พริ กขี้หนูบุบ ำ - น้ำปลำ ำ - น้ำตำล ำ - น้ำมะนำว วิธีทำำ ำ ปไก่ให้ร้อน แล้วเทกะทิลงไปผสม จำกนั้นให้ใส่ ตะไคร้ ข่ำ ใบมะกรู ด และผักชีลงไป 1. ตั้งน้ำซุ คนผสมให้เข้ำกัน ำ เริ่ มร้อน ให้ใส่เนื้ อไก่ลงไปต้มจนสุ กและเดือดดี จึงปรุ งรสด้วยพริ กขี้หนู น้ำตำล ำ 2. เมื่อน้ำกะทิ ำ ำ น้ำปลำ และน้ำมะนำว ชิมดูให้ได้รสชำตตำมต้องกำร 3. จำกนั้นเปิ ดไฟแรง แล้วใส่เห็ดลงไปต้มต่ออีกสักครู่ แล้วจึงตักเสริ ฟ รับประทำนคู่กบั ข้ำวสวย ร้อนๆ

ต้มข่าไก่CUTE NERD  
ต้มข่าไก่CUTE NERD  
Advertisement