Page 1

ทาร์ ตพุดดิง้ ขนมปั งกับกล้ วยหอม Banana Bread Pudding Tart ส่ วนประกอบ ขนมปั งตัดขอบ 10-12 แผ่น นมสด 120 มิลลิลิตร ครี ม 120 มิลลิลิตร น้ำ ำตำลไอซิง่ 50 กรัม กลิ่นวำนิลลำ 1⁄2 ช้ อนชำ ไข่ไก่ 1 ฟอง เนย(อุณหภูมิห้อง) 180 กรัม น้ำ ำตำลทรำย 200 กรัม อบเชย(ป่ น) 1 ช้ อนชำ

วิธีทำำ 1. ผสมน้ำ ำตำลทรำยกับอบเชยป่ น ใส่ในภำชนะแบนที่มีขนำดใหญ่กว่ำแผ่นขนมปั ง 2. ทำเนยบนขนมปั งทังสองด้ ้ ำน นำำไปคลุกในน้ำ ำตำลอบเชยทังสองด้ ้ ำน แล้ วกรุลงในพิมพ์คพั เค้ กจำำนวน 10 ชิ ้น อีกสองชิ ้นหัน่ เป็ นเต๋ำเล็กๆ ใส่ภำยในตัวทำร์ ตขนมปั ง 3. หัน่ กล้ วยเป็ นแว่นๆ หนำ ½ เซนติเมตร แทรกตำมขนมปั ง 4. เปิ ดเตำอบที่อณ ุ หภูมิ 160 องศำเซลเซียส 5. ตีไข่ไก่กบั น้ำ ำตำลไอซิ่ง พอเข้ ำกันดี ก็ใส่นมสด ครี มและวำนิลลำ ผสมให้ เข้ ำกัน เทใส่ในทำร์ ตขนมปั งให้ ท่วม พักไว้ 10 นำที ให้ ขนมปั งดูดคัสตำร์ ดให้ เข้ ำไปในเนื ้อ แล้ วค่อยเติมตัวคัสตำร์ ดอีกครัง้ ให้ เต็มดี นำำ เข้ ำอบประมำณ 15-18 นำที จนสีสวย นำำออกจำกเตำอบ พักประมำณ 5 นำที ให้ คลำยควำมร้ อน พร้ อมเสิร์ฟ

ทาร์ตพุดดิ้งขนมปังกับกล้วยหอมBanana Bread  
Advertisement