Page 1

หมี่กรอบราดหน้ าหมู (PHRAE ) ส่วนผสม เนื้อสันคอหมู เส้นบะหมี่เหลือง (จริ งๆ แพรอยากได้เส้นแบนๆ แต่วา่ หาไม่ได้ ก็เลยใช้แบบธรรมดานี่ล่ะ ^^) แป้ งข้าวโพด (แป้ งมันหมดค่ะ -__-") ำ นหอย น้ามั ซี อิ๊วขาว เต้าเจี้ยว ำ น้าตาลทราย เห็ดฟาง คะน้าต้นอวบๆ ^^ ำ นพืช น้ามั ำ นงา น้ามั

เอาคะน้ามาหัน่ แฉลบๆ แล้วก็หนั่ เห็ดฟางรอไว้ก่อนเลยค่ะ พอเสร็ จปุ๊ บ ก็เอาเห็ดลงไปลวกจนสุ ก นำาขึ้นมา... ำ ำ นเจี๊ยบ... เพื่อความกรอบ ทีน้ ีกเ็ ติมเกลือแล้วก็นามั ้ ำ นลงในน้าลวกผั ก จากนั้นค่อยเอาคะน้าลงไปลวกค่ะ ลวกคะน้าเสร็จปุ๊ บ ก็เอามาผ่านน้าเย็


ำ นหอย ซีอิ๊วขาว น้าตาลทราย ำ หัน่ เนื้อหมู...หมักด้วยน้ามั ไข่ขาว พอคลุกๆ ขยำาๆ เข้ากันแล้ว ก็ใส่ นามั ้ ำ นพืชลงไปนิดนึงค่ะ ตามด้วยแป้ งข้าวโพด หมักทิ้งไว้ซกั ชัว่ โมงก็โอเคแล้วล่ะค่ะ หรื อครึ่ งชัว่ โมงก็ได้...เอาเส้นบะหมี่มาสะบัดๆ แป้ งออก แล้วก็ลงไปทอดเลย. ไฟกลางๆ นะคะ แล้วก็ส่ง เส้นหมี่เหลืองกรอบไปนอนรอในจานเลยค่ะ ำ ทีน้ ีกม็ าทำาน้าราดหน้ ากันดีกว่า เริ่ มจากใส่ นามั ้ ำ นพืชในกระทะ นำากระเทียมลงไปผัดจนเริ่ มหอม ตามด้วยเต้าเจี้ยวเล็กน้อย แล้วก็เนื้อหมูที่เราหมักไว้ ำ แล้วค่ะ.. เติมน้าลงไป .. ถ้าได้นาสต๊ ้ ำ อกจะดีมากเลยล่ะค่ะ แล้วก็ละลายแป้ งข้าวโพดในน้าำ ใส่ ลงไป คนๆ จนได้ความเหนียวที่ตอ้ งการ จบด้วย ำ ให้อ่อนๆ เค็มไว้หน่อย เพราะว่า ผักที่ลวกไว้แล้ว...ถ้ารสชาติยงั ไม่ได้ ก็ปรุ งเพิม่ ได้ค่ะ แต่วา่ ถ้าใช้เส้นบะหมี่เหลืองมาทอดกรอบเนี่ย เวลาปรุ งน้าราด ำ นงาลงไปนิดนึง ปิ ดเตาได้เลยค่ะ เสร็ จละ เสร็ จแล้วก็เอามาราดลง ตัวเส้นจะเค็มอยูแ่ ล้วนิดหน่อยล่ะค่ะ พอได้รสชาติที่ตอ้ งการแล้วก็เหยาะน้ามั เป็ นเส้นที่ทอดเสร็ จแล้วเลยล่ะค่ะ...

หมี่กรอบราดหน้าหมู (PHRAE)  
หมี่กรอบราดหน้าหมู (PHRAE)  
Advertisement