Page 1

~บาบีควิ ซีโ่ ครงหมู~

ส่วนผสม

ซี่ โครงหมู 1 กิโลกรัม ำ น้ำตำลทรำยแดง ครึ่ งถ้วย กระเทียมสับ 3 กลีบใหญ่ มัสตรำส 1 ชต.ครึ่ ง (ยูใ้ ช้แบบครี มค่ะ หรื อแบบผงก็ได้) ซอสมะเขือเทศ 2 ชต. (ใส่ หรื อไม่กไ้ ด้) เกลือ 1 ชช.ครึ่ ง-2 ชช. พริ กไทย 1 ชช.ครึ่ ง ำ นมะกอก 2 ชต. น้ำมั Italian Seasoning ตำมชอบ หรื อไม่ใส่ กไ็ กด้ค่ะ *ช่วยในเรื่ องของกลิ่นค่ะ มีส่วนผสมของใบไมท์ มำร์โจแรม โรสแมรี่ ซำวอรี่ เสจ*ปกติใช้ทำนกัยพวกพำสต้ำและพิซซ่ำ

วิธีทำำ ำ นมะกอก จำกนั้นใส่ ส่วนผสมทุกอย่ำงลงไป เคล้ำและขยำำให้ทวั่ จนกว่ำน้ำตำลจะละลำยและส่ ำ นำำซี่ โครงล้ำงและซับให้แห้ง รำดด้วยน้ำมั วนผสม เข้ำกันดี ยูใ้ ช้เวลำหมัก 1-2 วันค่ะ เพื่อให้เข้ำเนื้อและนุ่มขึ้น จำกนั้นนำำไปอบด้วยไฟ 175 องศำเซลเซี ยส *ใช้ท้ งั ไฟบนและล่ำง ถ้ำใช้แต่ไฟบนอำจจะต้องพลิกกลับเพื่อให้สุกทัว่ ทั้ง 2 ด้ำน อบนำน ประมำณ 20-30 นำที หรื อจะใช้เตำบ่ำงก็ได้ค่ะ

บาบีคิวซี่โครงหมู  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you