Page 1

่ ของฮากกาเราคือ หมอยช ้อยเค่วหยุก ทีอ อาหารขึน ้ ชือ ่ ร่อยทีส ่ ด ุ ต ้องเป็ นหมอยช ้อยแบบแห ้ง ดังในรูปแรกที่ อยูใ่ นถุงสีแดง ของแท ้ๆจากหมอยเย่น ทีม ่ ก ี ลิน ่ หอมทีส ่ ด ุ ไหงจะมีหมอยช ้อยติดบ ้านเสมอ จะมีทงั ้ แบบแห ้ง และ แบบเปี ยกหมักเกลือ ทัง้ ของนอกและของในประเทศ เพราะไหงชอบกินเมนูนม ี้ าก รวมทัง้ ทุกคนในบ ้านก็ชอบกิน ด ้วย ไหงขอนำ าเสนอการทำาหัม ่ ช ้อยกอนแบบง่ายๆ โดยใช ้หัม ่ ช ้อยกอนของคุณยับสินฝ่ า ทีไ่ หงได ้รับเมือ ่ เช ้านี้ ของ คุณยับสินฝ่ าเรียกหัม ่ ช ้อยกอน ถูกต ้องแล ้ว เพราะมีแต่เกลือ หมอยช ้อยกอน จะไม่มเี กลือให ้เห็น และหอมมากๆ

้ แบบครึง่ กิโล ปกติเขาขายโลละ ๑๘๐ บาท แต่นาน ๆ ไปที คนทำาเลยลดให ้เหลือ โลละ ๑๕๐ บาท ขนาดถุง ซือ ้ ทีท เล็ก สำาหรับต ้มได ้หม ้อหนึง่ ถุงละ ๒๐ บาท เท่านัน ้ เคยไปซือ ่ า่ เรือ ขนาดเดียวกันเขาขาย ๖๐ บาท ถูกมาก

ช้อยกน  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you