Page 1


2 Zapa Magazine


Zapa Magazine 3


4 Zapa Magazine


Zapa Magazine 5


6 Zapa Magazine


Zapa Magazine 7


8 Zapa Magazine


Zapa Magazine 9


10 Zapa Magazine


Zapa Magazine 11


12 Zapa Magazine


Zapa Magazine 13


14 Zapa Magazine


Zapa Magazine 15


16 Zapa Magazine


รานอาหาร

ทาง ไป จ

.แพ

ร

1. สบาย สบาย 2. คอฟเฮาส กาแฟสด 3. รานมะฮอกกานี 4. บานกาแฟ 5. โรตีอาบัง 6. @Home รมไม 7. แพออมวารี 8. GELATE 9. โกไข-เจนอย 10. ซี & ซี 11. รานอุทยานเพลง 12. มิสเตอรธัณย 13. LOVE MILK 14. แจวจิ่มจุม 15. รานมัม 16. สีชากาแฟ 17. ชวนมิตรสเต็ก 18. สุกี้ ในซอย(3สาขา) 19. ดุสิตา

10

ะเย

รพ.

คาย

สุรศ

7

ักดิ์ม

31

นตร

สะ

พา นท ่าเด ือ

ปูนซิเมนต ลำปาง

36 ตลาด นาป้อใต้

2 4 ตัดใหม 4 13 ถ.เขลางค 1

รพ.ล

ถ.ท

ำปาง

า

5

18

ามบิน

ถ.สน

าท ุญว ถ.บ ย

สาขา1 18

17

สะพานรัษฎา

ทางไป ม.ร าชภัฏ

19

18

ถ.ทาคราวนอย

ฉัตร

เวีย ง

ิน

อ.หาง

26 9

ลโยธ

ไชย

ถ.บานด

ถ.พห

ตลาด อัศวิน

11

ัตร

2

ถ.ฉ

3 16

ย

็ญทรัพ

เพ 4 แยก

16

30

3

ลางค

รพ.เข

5 19

23

3

ิน

ถ.ศิรินาว

ถ.ม นตร

4

นไม ระส า

นาก 13

ถ.ป

15

บาน

ิน

11

1

โยธ

า ดงพัฒน วัดทาคราวนอย

าน สะพานบ

การศึกษา

หล

ตลาดน้ำโทง

11

ถ.พ

14 24 20

6

าะค

ทร

วม 25

9

1 9 7

15 4

งให ม เชีย ม

38 ฉัตร

หาง

สภ.

ไป ทาง

084-5000474 054-221609 081-6189553 054-319200 054-226974 085-6539153

คลินิค-สถานพยาบาล

ที่พัก-Spa-ทองเที่ยว

ทางไป กรุงเทพฯ

ยล ำป างฮเว ถ.ไ 7

1. เพลินพลัส 2. ฉัตรการดนตรี 3. เพ็ญจิตตพงษ 4. One 2 One 5. อนุบาลเบญจมาศ 6. มิวอคาเดมี่

1. ลำปาง-ธนบุรีแลบเซ็นเตอร 054-318703 2. คลินิกครอบครัวฟนดี 054-310395 3. คลินิกแพทยณัฐพล 054-310991 4. โรงพยาบาลสัตวเล็ก 054-223135

3

8 แมน้ำวัง ถนนทางหลวง ถนนในเมืองลำปาง

084-1699356 082-6909518 087-6606622 081-7168308 089-6333985 086-5873432 054-810229 054-230216 086-9110999 086-7296618 054-226559 054-315533 054-217215 054-227403 054-318030 084-6318586 089-2613881 054-226889 089-5777298 054-223899 085-0370022 054-322350 054-231600 080-1298882 054-324228 054-316659 054-310202 081-9924109 081-5309710 087-5767874 054-315591-2 081-6811282 088-1380358 086-6591368 084-8941278 084-4217794 054-314554 081-4437449

อ.เก

ุเรน

19 28

ไป

ถ.ส

32 10

6

ทาง

สวนสาธารณะ หนองกระทิง

แยกโรงน้ำแข็ง

26 24

วัดิ์3

3 5

6

15

สุขส

2 19

-แมทะ

ตลาดโชคอ ำนวย

27

1

14

ถ.รอ บ

21 17

5

ถ.ลำปาง

4

5

ยชา

ระ

ป จริญ

ถ.เ

สาขา2

เทศ

ถ.ทิพ

ถ.บุญโยง

ทางไป

29

21 22 12 ราชภัฏสวนดุสิต

เทวี

2

ถ.จาม

วัดพระเจาทันใจ

ทาอากาศยานลำปาง

12 33

8 หางเสรี

1. ลำปางแบตเตอรี่ 2. ณัฐพลมอเตอร 3. Dressing Room 4. บุญทาหมั้น 5. โอประปา 6. บานสถาปตย(Bh Living) 7. บีเค เม็ททอลชีล 8. ลำปางที.ดี. 9. B2 Car Wash 10. อาคารพาณิชยราชพัสดุ 11. เตียวเชียงลง (โฮมมารท) 12. บานรักษลำปาง 13. สถาปตยอุดมทรัพย 14. ลำปางบาดาล 15. รานตั้งไฮงวน 16. ทิพยชางแอร 17. Hownice 18. รานนวพร 19. โชคทวีเฟอรนิเจอร 20. ซุปเปอรคูล 21. Jam Jam 22. รานภาพงาม 23. โควยูฮะลำปาง 24. รานสไมล 25. จิตตอารีวิวล 26. เจเคอารแอพพลิเคชั่น 27. พลอยประดับเงิน 28. ติดตั้งชุดประหยัดน้ำมัน 29. ชุนหะแสง 30. For You 31. อินทราเซรามิค 32. Fair Gems 33. ลำปางแอลพีจี 34. ไอลีน 35. รานเจเอง นวดแผนไทย 36. ลุงชาติปลาสด 37. LRB 38. หางฉัตรคลีนนิ่ง

35

17

18

าท

37

1

ขาม สาขา3

ถ.ป

อุป โภค-บริโภค

10

34 ระบ ตลาด ร.ร.พท ะบาท ร พ สนามบิน พระบา ตลาด ถ.

โยธิน

2

ามะ โอ

12

ล ถ.พห

10

วัดพระบาท

2

ตรี

จ.พ

ถ.ไฮเวยลำปาง-งาว

ไป

ถ.วชิร าวุธด ำเนิน

ทาง

084-8087919 081-9808183 054-228720 084-3780060 081-2892424 083-7571119 089-8505689 054-230800 054-226085 084-7517233 086-1820337 054-316278 084-8049146 086-4290447 084-9871260 085-7166615 088-8064940 086-1809009 081-6737666

ให ชียง

จ.เ

8

1. เดอะ พาลมีญา เฮาส 2. รีเจนท ลอรด 3. โรงแรมทิพยชาง 4. ชลธิชานวดแผนโบราณ 5. เปรี้ยวจี๊ด 6. บานเชียงเพลส 7. แกรนดอเมซอน 8. ฮักยู ลำปาง 9. This Cafe’ 10. เพชรจินดา ทรานสปอรต 11. หจก.ปฐมลำปาง

083-5705382 054-323388 054-226501 086-9232605 054-217356 089-7017028 054-827222 083-9475349 080-0777017 083-3208331 086-5873826

ZAPA Magazine Maps Design By Songwut Maneefun

รานอาหาร

อุป โภค-บริ โภค

การศึกษา

คลินิค-สถานพยาบาล

ที่พัก-Spa-ทองเที่ยว Zapa Magazine 17


18 Zapa Magazine


Zapa Magazine 19


ZAPA Magazine  
ZAPA Magazine  

Lampang Magazine