Page 1

นิตยสาร​การตลาด​และ​โฆษณาราย​เดือน หนังสือพิมพทองถิ่น จ.ลำ�ปาง

ติดต่อโฆษณาที่ 089-7552800

PY FREE CO O.49 VOL.05 Nary Janu 2012


2 Zapa Magazine


Zapa Magazine 3


CONTENTS 5 The Palmiya House 6 บ้านที่ดีเริ่มจากแบบที่ดี บ้านรักษ์ลำ�ปาง 7 สีชา กาแฟ 8 เรื่องเพชรต้องที่ แฟร์เจมส์ 9 สุกี้ในซอย Jam Jam Gift Shop

10 โรงแรมแกรนด์อะเมซอน 11 The Terrace @ Wang River 12 แจ่ว จิ้ม จุ่ม & โนอาห์สปาเก็ตตี้ Coffee Conner 16 เที่ยวงานมหกรรมงานพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

Zapa Team

ผูอำ�นวย​การ​ฝา ย​บัญชี : สิริ​นภา ปญทะ​โชติ ​เจาของ : ฐาณิศร ยิ่ง​สมสุข บรรณาธิการบริหาร : ศรัณย์ ปันทะโชติ หัวหนา​กอ​งบ​รรณาธิการ : ปริชญา แวว​ทอง กอง​บรรณาธิการ : พร​ทิวา อินทะปญ​โญ, สมบัติ ​ชัยชนะ,พงศพัทธ์ โพธิ,ทรงวุฒิ มณีฝั้น คอมพิวเตอร์กราฟฟิค : วีระพล น้ำ�ฟ้า ฝา​ยการตลาด : เพชรรัตน์ แดงชมภู, สุรดิษ อินเขียว,ประกายดาว กันประเวท ผลิตโ​ดย : หสม.ลำ�ปางมีเด​ีย โทร.054-223899,089-7552800

4 Zapa Magazine


Zapa Magazine 5


6 Zapa Magazine


Zapa Magazine 7


8 Zapa Magazine


Zapa Magazine 9


10 Zapa Magazine


Zapa Magazine 11


12 Zapa Magazine


Zapa Magazine 13


14 Zapa Magazine


Zapa Magazine 15


16 Zapa Magazine


รานอาหาร

ทาง ไป จ

.แพ

ร

1. หมูจุม คุณธัญญ 2. คอฟเฮาส กาแฟสด 3. รานมะฮอกกานี 4. บานกาแฟ 5. โรตีอาบัง 6. เปนหนึ่งสเตก 7. เชียงรายเกสเฮาส 8. GELATE 9. โกไข-เจนอย 10. ซี & ซี 11. รสเอร็ด 12. มิสเตอรธัณย 13. LOVE MILK 14. The Terrace 15. รานมัม 16. Koffee bean 17. ครัวปนคำ 18. ทะเลลำปาง 19. สเต็กสเตชั่น 20. TAKE A TEST 21. ชวนมิตรสเต็ก 22. สุกี้ ในซอย(3สาขา) 23.Coffee Conner 24. สีชากาแฟ 25. แจวจิ่มจุม 26. รานอุทยาน

10 16

รพ.

18

คาย

สะพานท่าเดือ

สุรศ

ักดิ์ม

36

34

นตร

ตลาด นาป้อใต้

ะเย

31

พระบ า

จ.พ

21

4

2 5 13

ตลาด

1

คร

ถ.เขลางคน

12

1

ตลาด สนามบิน

โยธิน

ล ถ.พห

ถ.ท

ำปาง

บิน

ม ถ.สนา

าท ุญว ถ.บ ย

สาขา1 22

5

ถ.ไฮเวยลำปาง-งาว

ขาม สาขา3 22

า ถ.ป

18

3

20

17

สะพานรัษฎา

1

17

ทางไป ม.ร าชภัฏ

ราชภัฏสวนดุสิต

22

ง 21

ถ.พห

2

3 23

3 23

ิน

ถ.ศิรินาว

4 3

1

นไม

ระส า

4

9

นาก 13

ถ.ป

15

บาน

ิน

26

โยธ

หล

2 นา านดงพัฒวัดท าคราวนอย สะพานบ

ถ.พ

ถ.ม

14 24 20

าะค

17

อ.เก

ทร

ไป

ุเรน

19 39

ทาง

ถ.ส

32 10

6

6 ตลาดน้ำโทง

ลางค

รพ.เข

ถ.ทาคราวนอย

ง ถ.บานด ฉัตร

ิน

อ.หาง

ลโยธ

26

ย

็ญทรัพ

เพ 4 แยก

24

แยกโรงน้ำแข็ง

14

ไชย

สวนสาธารณะ หนองกระทิง

ตลาด อัศวิน

11

ัตร

2

ถ.ฉ

16

26 24 19

วัดิ์3

19 3 11 5

15

สุขส

นตร

7 27

-แมทะ

1

25

เวีย ง

ถ.เ

5

ยชา

ระ

ป จริญ

ถ.ลำปาง

4

ถ.รอ บ

ถ.บุญโยง

เทศ

สาขา2

ถ.ทิพ

3

ทางไป

29

6

21 22 12

เทวี

2

อุป โภค-บริโภค

ทาอากาศยานลำปาง

12 33

19 หางเสรี

ถ.จาม

วัดพระเจาทันใจ

ถ.พ

35

8 30

16

บาท

ระ

37

5

รพ.ล

ามะ โอ

2

บาท

ระ .ร.พ

ตรี

ไป

ถ.วชิร าวุธด ำเนิน

ทาง

วม 25 9 7

15

ถ.ไ 7

38 หาง

ไป ทาง

ให ชียง

จ.เ

8

ZAPA Magazine Maps Design By Songwut Maneefun

อุป โภค-บริ โภค

การศึกษา

1. พลังลำปาง 2. ฉัตรการดนตรี 3. Genius Planet 4. One 2 One 5. อนุบาลเบญจมาศ 6. มิวอคาเดมี่

084-3966789 054-221609 054-223366 054-319200 054-226974 085-6539153

1. ลำปาง-ธนบุรีแลบเซ็นเตอร 2. คลินิกครอบครัวฟนดี 3. คลินิกแพทยณัฐพล 4. คลินิกหมอมงคล 5. โรงพยาบาลสัตวเล็ก

054-318703 054-310395 054-310991 054-224892 054-223135

ที่พัก-Spa-ทองเที่ยว

ม

สภ.

รานอาหาร

ทางไป กรุงเทพฯ

28

ฮเว

5

ฉัตร

084-1699356 089-7059902 054-312272 081-7168308 054-325569 086-5873432 054-810229 054-230216 083-5671398 087-1729316 054-226559 054-315533 054-217215 054-227403 054-318030 084-6318586 089-2613881 054-226889 087-2060102 054-223899 085-0370022 054-322350 054-231600 080-1298882 054-324228 054-316659 054-310202 054-325314 081-5309710 083-4816722 054-315591-2 081-6811282 088-1380358 086-6591368 084-8941278 084-4217794 054-314554 081-4437449 081-9924109

คลินิค-สถานพยาบาล

ยล ำป าง-

เชีย

งให ม

4

แมน้ำวัง ถนนทางหลวง ถนนในเมืองลำปาง

1. ลำปางแบตเตอรี่ 2. ตามิสา 3. ขาวแตนน้ำแตงโมแมมณี 4. บุญทาหมั้น 5. ฟวเจอรฟลเทค 6. บานสถาปตย(Bh Living) 7. บีเค เม็ททอลชีล 8. ลำปางที.ดี. 9. ชิน-คอสเมติก 10. ชไมพรผามาน 11. เตียวเชียงลง (โฮมมารท) 12. บานรักษลำปาง 13. สถาปตยอุดมทรัพย 14. ลำปางบาดาล 15. รานตั้งไฮงวน 16. ทิพยชางแอร 17. Hownice 18. รานนวพร 19. บานเครื่องสำอาง 20. ซุปเปอรคูล 21. Jam Jam 22. รานภาพงาม 23. โควยูฮะลำปาง 24. รานสไมล 25. จิตตอารีวิวล 26. เจเคอารแอพพลิเคชั่น 27. พลอยประดับเงิน 28. อูชางแทน 29. ชุนหะแสง 30. Switch On 31. อินทราเซรามิค 32. Fair Gems 33. ลำปางแอลพีจี 34. ไอลีน 35. รานเจเอง นวดแผนไทย 36. ลุงชาติปลาสด 37. LRB 38. กลุมคนมีตังค 39.ติดตั้งชุดประหยัดน้ำมัน

การศึกษา

9

8

086-6736888 081-9808183 054-228720 084-3780060 081-2892424 054-317756 054-221961 054-230800 054-226085 084-7517233 089-7555995 054-316278 084-8049146 083-5827141 084-9871260 088-3473102 083-3231988 086-9168144 086-6699416 054-217361 088-8064940 086-1809009 089-1914277 085-7166615 086-4290447 086-1820337

คลินิค-สถานพยาบาล

1. เดอะ พาลมีญา เฮาส 2. รีเจนท ลอรด 3. โรงแรมทิพยชาง 4. ชลธิชานวดแผนโบราณ 5. เปรี้ยวจี๊ด 6. บานเชียงเพลส 7. แกรนดอเมซอน 8. ฮักยู ลำปาง 9. This Cafe’

083-5705382 054-323388 054-226501 086-9232605 054-217356 081-5689661 054-827222 083-9475349 080-0777017

ที่พัก-Spa-ทองเที่ยว Zapa Magazine 17


18 Zapa Magazine


Zapa Magazine 19


ZAPA Magazine January 2012  

ZAPA Magazine แม็กซีนของคนลำปาง

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you