Page 1


8 @Songkwae


à´ªÒ Êǹ¹Ø‹Á

7 @songkwae

พอเริ่มจะสะสมอายุมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่มาทําความรูจักโดยที่เราไมยินดี นั้นคืออาการ “ปวดหลัง” บางคนพอจะนึกออกและบอกออกมาวา บางทีจะรูสึกปวดหลังแบบเฉียบพลันเชน ยกของหนักหรือเอี้ยวตัวหยิบของ แต อาการมักจะไมเกิน 6 สัปดาห แตถาปวดมากกวา 12 สัปดาห เพื่อนๆที่เรียนจบหมอบอกวามันคือ “ปวดหลังเรื้อรัง” อาการสวนใหญจะรูสึกปวด ตรงกลางหลังสวนลาง ซึ่งอาจเกิดขึ้นเฉียบพลันหรือคอยเปนทีละนอย อาการปวดอาจเปนอยู ตลอดเวลาหรือปวดเฉพาะในทาบางทา การไอ จาม หรือบิดตัว เอี้ยวตัวอาจทําใหรูสึกปวด มีคําแนะนําจาก นักกายภาพ ที่ผมรูจัก บอกมาวาการรักษาโรคปวดหลังจําเปนตอง สังเกตวามีสาเหตุจากอะไร ถาหากเกิดจากพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวันของเราเองก็ควร แกไข หากมีอาการปวดมาก ใหนอนหงายบนพื้น แลวใชเทาพาดบนเกาอี้ใหเขางอเปนมุมฉาก สักครูหนึ่งก็อาจทุเลาได หรือจะใชยาหมอง หรือนํ้ามันทานวด หรือใชนํ้าอุนประคบ อาจใช ควบคูกับการทานยาแกปวด ครั้งละ 1-2 เม็ด ถาปวดมากแลวทานยาแกปวดก็ยังไมหาย อาจ ใชยาคลายกลามเนื้อครั้งละ 1 เม็ด ซํ้าไดทุก 6 -8 ชั่วโมง และหมั่นฝกกายบริหารใหกลามเนื้อ หลังแข็งแรง ถาเปนเรื้อรัง หรือมีอาการชาที่ขา หรือขาไมมีแรง อาจเกิดจากสาเหตุอื่น ควรไป พบแพทย ซึ่งอาจตองเอ็กซเรยหลัง หรือตรวจพิเศษอื่น ๆ เพื่อจะไดรักษาตามสาเหตุที่พบ ถาม ตอวาแลวเราจะปองกัน อาการ “ปวดหลัง” ไดอยางไร การออกกําลังอาจจะทําไดโดยการ เดิน ขี่จักรยาน และวายนํ้า แตควรคอยๆ ทําอยาหักโหมออกกําลังกายจะทําใหหลังแข็งแรง (ทําแบบนี้สันหลังจะไมยาวและไมขึ้นขน) การนั่งทํางานทั่วๆ ไป เชน การนั่งอานและเขียนหนังสือนั้น ควรนั่งตัวตรง หลังพิง แบบสนิท อยานั่งกมตัวมาก โตะทํางานไมอยูหางมากเกินไป จะไดไมตองเกร็งกลามเนื้อหลัง นอกจากนี้ การเปลี่ยนอิริยาบทเมื่อรูสึกเมื่อยขณะทํางาน จะชวยคลายกลามเนื้อได พยายาม เปลี่ยนทานั่ง หรือลุกเดินเพื่อผอนคลายทุก 30 นาที ก็จะทําใหผอนคลายการปวดหลังได แต อยาเดินไปไกลจากที่ทํางานมากนักอาจจะตกงานได แตทุกอยางมันมีวิธีการแกไข เพื่อนผมคนนึงมันบอกวา มันชอบบริหารบริเวณหลัง ดวยการนั่งบนเตียง ขาขางหนึ่งเหยียดตรง ขาอีกขางวางบนที่พักขา เหยียดแขน 2 ขางตรง วางบนขาขางที่เหยียดตรง หายใจเขาลึกๆ และคอยๆ กมศีรษะ ลําตัว และหลัง เลื่อนแขนไปให สุดเทาที่จะทําได หายออกชาๆ แลวกลับไปอยูในทาเดิม ทําซํ้า สัก 15 ครั้ง ลองทําดูครับ โรค ปวดหลังที่ถึงแมจะดูเหมือนเปนโรคที่ไมรายแรงอะไร เมื่อเปรียบเทียบกับโรคอื่นๆ แตก็สราง ความทรมาน ความรําคาญ อยางเราๆ ทานๆ ที่ตองนั่งหลังขดหลังแข็งในออฟฟศเปนเวลา นานๆ ระวังโรคปวดหลังถามหานะครับ จริงๆแลว โรคปวดหลังสามารถเกิดขึ้นไดกับทุกคน ไม วาคุณจะอยูในชวงวัยไหนก็ตาม โดยเฉพาะ ผูที่นั่งนานๆ นั่งหลังโกง นั่งบิดๆ หรือ โคงงอผิดทา ผิดทาง อะไรที่มันเปนปจจัยเสี่ยง และเราหลีกเลี่ยงก็ใหงดและเลิกซะ.


9 @songkwae


17 @songkwae

ครที่ผานไปทางสี่แยกอินโดจีน แลวเลี้ยวขวาผานไปทางเสนที่จะ ไปขนสง เลยไปประมาณ 100 เมตร มองดานขวามือก็จะพบรานกาแฟนารักๆ กิ๊บเกๆ อยูตรงขามรานสมตําอินเตอร เขาเปดใหมมาได 2 เดือนแลว ชื่อราน “Good Coffee” กาวแรกที่เขาไป รานก็รูสึกถึงความสบายขึ้นมาเลย รานตกแตงดวยไมเปน สวนใหญ ทําใหแลดูอบอุน คลาสสิก ดูเปนกันเองเพราะ มีระเบียงไมกวางใหญ เหมือนชานบานแบบไทยๆ และที่ สําคัญเจาของนารักมาก “คุณยา” เลาใหฟงวา ตอนแรกก็ ทํารานสมตําอินเตอรกับพี่สาวนี่แหละ พอปลูกบานตนเองที่ อยูดานหลังนี่แลวเสร็จ ยังมีที่ดินดานหนาวางอยูมาก จึงได คิดทําเปนรานกาแฟเล็กๆขึ้นมา แตทําไปทํามากลายเปนหลัง ใหญ และมีรานขายของเกาที่แฟนสะสมไวเพิ่มมาดวย ซึ่ง ถูกใจผมมากเนื่องจากเดินชมของสะสมไปเจอหนังสือเกาดีๆ หลายเลมที่หาไมไดอีกแลว เรียกวานอกจากจะเปนคอกาแฟ และยังเปนนักสะสมตัวยง ที่ไมใชจะมีแคหนังสือ พวกแผนเสียง เสื้อผา กระเปา รองเทา โตะ เกาอี้ ตู วิทยุ ทีวี หรือแมกระทั่ง เครื่องฉายหนังโบราณก็ยังมี แวะไปนั่งชิลจิบกาแฟอรอย ชมของ เกาใหเพลินๆ หรือจะถายรูปเลนกันก็ไมวาอะไร เจาของเขายินดี ครับ มีทั้งสวนที่เปนหองแอรเย็นๆ และสวนที่เปนระเบียงดาน นอกรับลมธรรมชาติ พอแดดรมลมตกตอนเย็นๆ จะขยับมานั่งกัน ที่สนามหญาดานหนาก็ยังโอเค ไปไมถูกโทร.ถามทางกันไดครับ เบอร 086-217-6969.


10 @Songkwae


พรปวีณ ทองดวง

“เครื่องประดับจากกะลามะพราว คือ อุปกรณ เสริมเติมแตงที่โปรดปราน ชวยเพิ่มความสดใส ใหชีวิตชีวา ในวันทํางานหรือวันผอนคลาย ทั้งสรอยคอ สรอยขอมือ เข็มขัด และตางหู พบเจอที่ไหนมิวายรีบจับจองเปนเจาของ ดวยรูปลักษณอันเกไก ทันสมัย แปลกตา สวยงามในแบบ ธรรมชาติ ราคาสบาย ๆ แตคงคุณคาภูมิปญญาไทยจาก วัสดุพื้นบาน จึงชวยสรางรายไดใหชุมชนอีกทางหนึ่ง”

วัชรี กันชู

เจาของกิจการราน Belle Shop @ ถนนคนเดิน พิษณุโลก และ ราน Beauty Plus @ เทสโก โลตัส (หนาโรงภาพยนตเมเจอรฯ) “อัญมณีที่ชอบ คือ เพชรคะ เพราะเปนสิ่งที่มีคา อมตะ ตามความหมายของเพชรเลยคะ สวนชิ้นที่ใสติดตัวเปนประจํา คือ กําไลเพชรคะ (วงเล็ก ๆ) เพราะ ใสกําไล ชีวิตจะทําอะไร ๆ ก็จะไดกําไรคะ”

11 @songkwae

นักประชาสัมพันธ สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร


Text /Photo : วรางคณา อนันตะ

18 @Songkwae

@สองแคว ฉบับรับลมรอน เราจะพาไปกระโดดนํ้าทะเลเลนที่ “เกาะสีชัง” กันนะคะ เปนทริปที่ไปแบบไมไดเตรียมตัวเลย เรียกวา “ปุบ ปบทัวร” ของแทสําหรับเราจริง ๆ ปารี ฮัท....รีสอรทสุดฮิปบนเกาะสีชัง เปนที่หมายของเราจะไป พักในคราวนี้ หลายคนคงถึงไมออกวาหนาตาของรีสอรทเปนอยางไร แต ถาบอกวารีสอรทที่มีกระทอมทรงโบราณ ขึ้นแทรกระหวางซอกหิน ริม หนาผา และ กองถายละคร “เกมรายเกมรัก” ที่มี สายชล (ณเดชน คูกิมิ ยะ) กับ นางฟา (ญาญา ..อุรัสยา เสปอรบันต ) แสดงเปนพระนางของ เรื่อง ไดมาปกหลักถายทําละครอยูที่รีสอรทแหงนี้เปนแรมเดือน

ดวยสภาพการจัดวางบานพัก ที่กลมกลืนกับธรรมชาติ พรอม การรักษาสภาพแวดลอมที่ดี จึงทําให ปารี ฮัท รีสอรท เกาะสีชัง ติด 1 ใน 50 The Best Romantic Resort in Thailand ป 2012 เมื่อชวงเดือน กุมภาพันธที่ผานมา จึงเปนชวงที่บานพักเต็มทุกวัน คูรักหลายคูเลือกที่จะ มาตะโกนกูกองไปเบื้องหนา ใหนํ้าทะเลกับฟาเปนพยาน วา... “รักนะ” ที่ “ผาประกาศรัก” สถานที่สุดโรแมนติกที่สุดของรีสอรท เรียกวาถาใครที่ตองการความเปนสวนตัวกับคนที่รัก “ปารี ฮัท” ตอบโจทยใหคุณได บาย ๆ แดดรมลมตก กับการเลือกนอนเปลไมไผ หนาบานพัก อานหนังสือเลมโปรด ก็มีความสุขไมเบา หรือ นั่งอาบแดด ริมหนาผา หรือ เลือกที่จะกระโดดหนาผา ลงไปแหวกวายนํ้าทะเล พาย เรือคายัค ขับรถเอทีวี ปนปายภูเขา หรือเลือกขี่จักรยานเสือภูเขา ขี่มอเตอรไซดเลนรอบเกาะ หรือ เลือกที่จะออกไปดํานํ้าดูปะการัง


ฉบับหนา เราจะพาทานผูอานทัวรแบบเจาะลึกเกาะสีชังกัน อีกครั้ง ซึ่งเกาะแหงนี้มีอะไรที่นาเที่ยวชมอีกมาก โดยเฉพาะทานที่ เกิด “ปชง” หามพลาด กับการไปไหว “เจาพอเขาใหญ” ที่มีผูเคารพ นับถือทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ตางพากัน “ขามนํ้า...ขาม ทะเล” ไปกราบไหวเพื่อสะเดาะเคราะห แก “ปชง” .

19 @songkwae

ก็นาสนุกไปอีกแบบ แตสําหรับเรา ขอเลือกนอนแชนํ้าทะเล..ในสระนํ้าของรีสอรท มองดูดวงอาทิตย คอย ๆ ลับ หายไปตรงขอบนํ้าดีกวา กอนพระอาทิตยลับขอบฟา รีสอรทไดจัดกิจกรรมลอมวง ปงยางบาบีคิว กับเมนูอาหารทะเลเปน หลัก หรือหากทานใดที่ชอบทานผัก เจาของปารี ฮัท ไดปลูกผักปลอดสารพิษ อาทิ ผักบุง ผักโขม เพื่อนํา มาทําอาหาร ปรุงแบบสด ๆ ใหลูกคาไดทาน เรียกวาเด็ดผักสดๆ มาจากแปลง ทําใหเราไดเลย วันนั้น เจาของรีสอรทผูใจดี ไดจัดเมนู ผักบุงไฟแดง ...อันแสนอรอยมาลิ้มลอง พรอมกับสัมภาษณนาย แบบสุดหลอ เจาของราน @ ครัวแลวแตนัด ..... เจาตัวบอกงายๆๆวา อรอยมาก .... ปารี ฮัท เปนสถานที่พักอยูบนหนาผาและไมมีราวกั้น ดังนั้น จึงอาจจะเปนสถานที่ ที่ไมเหมาะสําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 12 ป หรือ ผูที่ไมสามารถดูแลตนเองได หรือใครที่ชอบดื่ม ก็อาจจะเปนอันตรายในการเดินทางในรีสอรทได ถาใหดีก็แคเดินหาง ๆ หนาผาสักนิด จะไดไมตองอาบนํ้าทะเลโดยไมตั้งใจได สําหรับที่นี้มีบานพักเพียง 20 หลังเทานั้น เรียกวา มืดมาแค 2-3 ทุม ก็จะไมมีเสียงดัง ของเพื่อนรวมรีสอรทมารบกวน เพราะ ทุกคนมาที่นี่เพื่อพักผอนจริง ๆ การเดินทางมา ปารี ฮัท ไมยากมากนัก แตคุณตองพรอมลุยพอ สมควร ... ออกจากเมืองสองแคว ... มุงหนาไปใหถึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี... นํารถไปจอดฝากไวที่เกาะลอย คางคืน 100 บาท ... ขึ้นเรือ โดยสารขามทะเลไปอีก 45 นาที ก็ถึงเกาะสีชัง....หาเชารถมอเตอรไซด ในราคาวันละ 250 บาท หรือ จะเลือกนั่งรถสกายแล็บ รถสองแคว ราคา ตอรองกันได ไปยังรีสอรทที่ตั้งอยูอีกฝงของเกาะ เพียง 10 นาที คุณก็ สามารถไปนั่งชมวิวชิลล ๆๆ พรอมกับยังไดเที่ยวตามรอยละครไทย กันได แลว ....... ใจจริง ๆ ก็ยังอยากจะทองเที่ยวตามรอยละครไทยอีกเรื่อง คือ “กลรักลวงใจ” แตตองตามไปถึง กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก โนนคะ... 555 .. กําลังทรัพยยังมีไมเพียงพอ เที่ยวเมืองไทยและประเทศในกลุมอาเซียนให ครบกอนดีกวา


20 @Songkwae


21 @songkwae


22 @Songkwae

สวัสดีคะทานผูอาน ฉบับนี้กชกรรูสึกดีใจมากเพราะไดไปเยี่ยม บานของ “อจ.ออย” ผศ.วราภรณ ซื่อประดิษฐกุล อาจารยคณะวิทยาการ จัดการ สาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม คณะและ สถาบันที่กชกรเรียนจบมา บานของอาจารยมีตนไมรมรื่น ดูแลวนาอยู มากๆกะทัดรัดดูแลงายเหมาะกับครอบครัวที่ไมใหญเกินไป แหม..มาชม บานอาจารยออยในปกษนี้ กชกรอิ่มทองกลับบานเลยคะ เพราะอาจารย ชื่นชอบการทําอาหารเปนพิเศษเลยไดลองชิมพิซซาฝมือของอาจารยดวย อาจารยวราภรณ เลาวาบานหลังนี้อยูมา 7-8 ปแลว เปนบาน จัดสรรซื้อมา สาเหตุที่เลือกอยูโครงการบานจัดสรรนี้เพราะเห็นวาสงบดี อากาศดี ไมไกลจากตัวเมืองดวย ที่บานจะสังเกตเห็นวามีเสียงนกเยอะ มาก บอกไดเลยวาธรรมชาติจริงๆ นกเคาจะมาแบบนี้ทุกวันในชวงเชาๆ ฟงแลวดูสบายเหมือนอยูกับธรรมชาติเลย สวนตนไมตอนแรกที่เขามาอยู มีปูหญาอยางเดียว นอกนั้นเราก็ทําเองหามาปลูกเองหมด สวนโครงสราง บานจะแตกตางจากบานอื่น ๆ จะสังเกตวาลานจอดรถก็เปลี่ยนเปนหอง นั่งเลน สีของบานก็เปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลสลับครีมดูแลวสะอาดสบายตาดี สําหรับพื้นที่ของหองรับแขกนั้น อาจารยวราภรณบอกวาอยากใหดูสบาย เรียบ ๆ ไมตองมีอะไรมาก สวนสีสันจะพยามยามควบคุมโทนสีใหอยูใน


23 @songkwae

แนวเอิรธโทนจะไมใหหลุดไปจากนี้มาก ภายในบานทั้งหมดตอนแรกซื้อ มาใหม ๆ ก็จะปรับเปลี่ยนบาง อยางเชน ระแนงบันได เดิมทีระแนงตอง เปนระแนงลายสลัก แตบอกเจาของโครงการวาขอระแนงที่เปนไมเรียบๆ เพราะดูเรียบดีและดูแลรักษางาย ไฟของบานถาดูตอนกลางคืนจะไม สวางมากเกินไปมีการคุมสีไฟของบานใหดูอบอุน ๆ หองนั่งเลนหรือหอง รับแขกจะมี 2 สวนอีก 1 สวน เดิมเมื่อกอนเคยเปนที่จอดรถแตอาจารย ปรับเปลี่ยนมาเปนหองนั่งเลนออกแบบสไตลโมเดริ์นเนนสีครีม-สีไม โอคเปนหลัก กชกรมองไปที่มุมอาหารของบานอาจารยหิวขึ้นมาทันที เพราะอาหารวางอยูเต็มโตะไวตอนรับเรา อาจารยบอกวาโตะ-เกาอี้ รับ ประทานอาหารตองเปนนํ้าตาลเทานั้นเพราะจะไดดูกลมกลืนกับสีพื้น ผนังบาน ขยับมาที่หองนอนสวนตัวของอาจารยวราภรณกันบางคะ หอง นอนของอาจารยพิเศษคือ เตียงนอน ตองกวางและใหญถึงจะดี ตกแตง คลายเจาหญิงนิดนึง เพราะตอนเด็กอยากมีหองนอนทํานองนี้ สวนอีก มุมหนึ่งในหองนอนที่ใหความสําคัญนั้นก็คือมุมดูทีวีจะตองมีโตะที่ดู แลวตองสบาย ๆ สีนํ้าตาลครีมสัก 1 ตัว เผื่อไวรีแล็กซจิบกาแฟตอนเชา กอนไปอาบนํ้า แตงตัว ออกไปทํางาน ของตกแตงบานอาจารยจะเนน นอยชิ้นถาซื้อมาก็ตองดูวาจะนํามาใชประโยชนบริเวณไหนจะไมซื้อมา เก็บเพราะบานจะดูรกไปหมด สวนความสําคัญของคําวาบาน อาจารยวราภรณ บอกวา บานมีความหมายในการพักผอนที่มองแลวเปนตัวของตัวเรา และบาน ก็สามารถบงบอกความเปนตัวตนของเราได อยางเชน เราชอบอะไร เรา ชอบใชวิถีชีวิตแบบไหนก็จะแสดงผานบานที่เราอยูนี่แหละ ทานผูอานอยาลืมพบกับรายการ “คนรักบาน” ของกชกร ภูจันทร ไดที่ ทีทีเคเบิลทีวี ทุกวันเสารหลังขาวประจําวันชอง 1 เวลา 13.00 /19.00 /24.30 น. ชอง 4 15.30/22.00/02.00 น. กชกร จะพาทานไปเปดบานสวย บานดังเมืองสองแคว คะ.


27 @songkwae


28 @Songkwae

พิ ษ ณุ โ ลกเป น จั ง หวั ด ในภาคเหนื อ ตอนล า งที่ นั บ วั น ยิ่ ง มี ศักยภาพเพิ่มขึ้นหลายดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ และการศึกษา โดยเฉพาะดานสุขภาพนั้นมีองคกรภาคเอกชนที่อยูคูกับ จังหวัดพิษณุโลกมายาวนานถึงปจจุบัน รวมระยะ 30 ปเต็ม นั่นคือ “โรง พยาบาลพิษณุเวช” โรงพยาบาลเอกชนที่ประสบความสําเร็จ ไดรับการ ยอมรับดานการรักษาพยาบาล และการบริการดานสุขภาพมากที่สุดใน จังหวัดพิษณุโลก วันนี้@สองแควฯ พาทานผูอานไปพูดคุยกับ ภญ.วรรณศิริ นิ่มพิทักษพงศ กรรมการผูจัดการ โรงพยาบาลพิษณุเวช ถึงความเปนมา วิสัยทัศนตางๆที่ทําใหโรงพยาบาลประสบความสําเร็จ และมีชื่อเสียง มาถึงทุกวันนี้ @ มีหลักการอยางไรบางที่บริหารงานโรงพยาบาลพิษณุเวช จนประสบความ สําเร็จ มีชื่อเสีย และไดรับการยอมรับมาจนถึงปจจุบัน เรามาถึงวันนี้ไดดวยความภาคภูมิใจนะคะ เราผานอะไรมามากมาย โดย เฉพาะในชวง 15 ปหลังวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 เพราะพิษณุเวชเองก็เปนองคกรหนึ่งที่ได รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของสิทธิสวัสดิการ คารักษาพยาบาลของขาราชการและทหาร ตอนนั้น เมื่อป 2544 ที่เรียนจบ MBA แลวเพิ่ง กลับมาทํางานเปนผูบริหาร รูสึกไดถึงบรรยากาศในองคกรที่มีความตึงเครียด บุคลากร ไมมีขวัญและกําลังใจ ทํางานไมเต็มรอย สงผลใหผูรับบริการไมมีความพึงพอใจ และ ทายที่สุดทําใหผลประกอบการไมดี ซึ่งสิ่งตางๆเหลานี้ เปนวงจรอุบาทวที่หากเราไมตัด ตรงไหนกอน เราก็วนเวียนอยูแบบนี้ไปตลอด ตอนนั้นสิ่งที่ตัดสินใจทําคือ เริ่มจากการ สรางความสุขใหกับบุคลากรกอน ดวยหลักการที่วาเมื่อบุคลากรมีความสุขแลว เคาเหลา นั้นจะมีความสุขมากเพียงพอที่จะแบงปนใหแกผูรับบริการได และจะเริ่มทํางานดวย ความมุงมั่นเพื่อคนอื่นๆและองคกรไดคะ เราจึงเริ่มดวยการใหชีวิตพื้นฐานที่ดีกอน เชน คาตอบแทนที่ดี มีสวัสดิการที่ดี และทํางานในบรรยากาศและสถานที่ดีแลวตอมาก็คอยๆ เพิ่มปละอยางสองอยาง เรื่อยมาจนมาถึงตรงนี้ ตองบอกวาครั้งนั้นถือวาเปนการตัดสิน ใจที่ถูกตอง ในขณะเดียวกัน เราก็หลอหลอมบุคลากรของเราใหทําเรื่องคุณภาพควบคู

ไปกับการทํางานประจํา ทําเรื่องมาตรฐานตางๆควบคูไปกับการใหบริการ ใชเครื่องมือ ทางการแพทย ยาและเวชภัณฑที่เรามั่นใจ นําเทคโนโลยีมาชวยใหการทํางานของเรามี สมรรถนะสูงขึ้น และสรางคนของเราใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นตลอดเวลา เราทํากันไปแบบ นี้มาตลอดเสนทาง 30 ปที่ผานมาคะ จนถึงวันนี้ ก็เหมือนวาความพยายามในการสราง ครอบครัวพิษณุเวชของเราถือวาประสบความสําเร็จระดับหนึ่ง แตก็ยังไมคิดวาดีที่สุด แลวนะคะ เพราะยังมีอะไรอีกมากมาย ทาทายใหเราพัฒนาอยูตลอดเวลา เพราะความ คาดหวังของทุกคนที่มีตอเราสูงขึ้นเรื่อยๆคะ ทั้งจากบุคลากร ผูรับบริการ หนวยงานตางๆ รวมถึงสังคมชุมชน หนาที่ของเราคือการทําทุกอยางใหมั่นใจวาเราอยูสูงกวาความคาด หวังอยูเสมอคะ ตรงนี้มั้งคะที่เปนเสนหของพิษณุเวช ตรงที่เราไมหยุดนิ่ง ไมหยุดพัฒนา นี่ละคะหนาที่ของเรา นําการเปลี่ยนแปลงมาสูองคกรอยางตอเนื่องคะ ทําใหเราสนุกและ มีความสุขกับการกาวสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะนอกจากเราจะ “ ตระหนักในคุณคาของชีวติ ” แลว เรายังยึดหลักการที่วา “การเปลี่ยนแปลงยอมนํามาซึ่งสิ่งที่ดีขึ้นเสมอ” คะ. @ ความภาคภูมิใจ ณ วันนี้ที่โรงพยาบาลพิษณุเวชครบรอบ 30 ป วาระครบรอบ 30 ปในปนี้ ถือเปนเพียงจุดเริ่มตนของเสนทางการ เปลี่ยนแปลงครั้งใหญของพิษณุเวชอีกวาระหนึ่งคะ เราตระหนักดีวาสิ่งตางๆ ที่เราทํา และทําใหเราประสบความสําเร็จในชวง 10 ปที่ผานมา ไมใชสิ่งที่จะการันตีไดวาจะชวย ใหเราประสบความสําเร็จไดอีก ในชวง 10 ปขางหนา เราตองปรับคะ เพราะทุกอยาง รอบตัวเราเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหความคาดหวังและการแขงขันในธุรกิจบริการ สุขภาพเขมขนและขับเคี่ยวกันมากขึ้น เราไมไดแขงกันเองแลวนะคะ เราแขงกับธุรกิจตาง


@ ในอนาคตจะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นบาง การเพิ่มบริการทางการแพทยที่หลากหลาย และการลงเครื่องมือทางการ แพทยตางๆ จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในชวงนี้คะ เชน ศูนยตรวจสุขภาพหัวใจ การผาตัด ผานกลองทางนรีเวช การตรวจคลื่นไฟฟาสมอง การตรวจการนอนหลับและการรักษา ภาวะนอนกรน และอื่นๆอีกมากมายคะ ชวงที่ผานมา เราก็ขยายโรงพยาบาลและบริการ มาโดยตลอดนะคะ เราทําหองพักผูปวยเพิ่มขึ้น สวย สะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น อยางตนปที่ผานมา เราก็เพิ่งเปดใหบริการหอผูปวยเด็กชั้น 7 ซึ่งออกแบบมาใหมีความ ปลอดภัยและนาอยูสําหรับนองๆ และเราก็พยายามเพิ่มหองตรวจสําหรับผูปวยนอก เพราะเรามีแพทยมาออกตรวจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะแพทยเฉพาะทาง แตก็ยังไม เพียงพอตอความตองการคะ แผนที่เราวางไวสําหรับอนาคตอันใกลนี้คือการสรางอาคาร ใหมเพื่อขยายงานบริการรองรับกับความตองการและความคาดหวังที่มากและสูงขึ้น ทุกๆปคะ อาคารใหมซึ่งก็จะเปนอาคารหมายเลข 9 เราวางแผนที่จะทําอะไรหลายๆอยาง เชน เราจะขยายศูนยสุขภาพรักษชีวิตของเราใหเปนศูนยตรวจสุขภาพครบวงจร (one stop service) ของภาคเหนือตอนลาง คะ และจะมีศูนยเวชศาสตรฟนฟู รองรับสังคมผู สูงอายุ อีกทั้งการเปนศูนยการแพทยเฉพาะทางในสาขาตางๆซึ่งปจจุบันมีหลากหลาย มากขึ้นและมีความจําเปนมากยิ่งขึ้นคะ เรื่องนี้เปนสวนที่ตอจากโครงการความรวมมือ ทางการแพทยที่เราทํารวมกับโรงพยาบาลพันธมิตรของเราคะ และเรากําลังหาความ ตองการจากชุมชนและภาครัฐดวยคะเพื่อใหการลงทุนทางการแพทยเปนประโยชนสูงสุด กับประชาชนในภาคเหนือตอนลาง และคุมคาที่สุดในมุมมองของการใหบริการ สุขภาพในภาพรวมของสังคมคะ. @ อยากใหฝากถึงผูรับบริการโรงพยาบาลพิษณุเวช สําหรับโรงพยาบาลพิษณุเวชแลว การมุงมั่นเปนองคกรแหงความสุข ที่ไดรับ ความไววางใจในมาตรฐานระดับสากล ถือเปนวิสัยทัศนรวมกันของพวกเราทั้งผูบริหาร คณะแพทยและบุคลากรทุกคนคะ เราสรางสรรคทุกบริการและทําทุกอยางเพื่อใหมั่นใจ วาทุกๆทานที่ใหความไววางใจในบริการของเรา รวมถึงองคกรพันธมิตร สังคมและชุมชน ที่เราไดมีโอกาสชวยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดนั้น จะมีความสุขไปพรอมๆ กับเรา โรงพยาบาลพิษณุเวชคะ และเพื่อเปนองคกรที่ไดรับความไววางใจจากทุกๆทาน เราจึง มุงมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ พัฒนาทุกๆกระบวนการใหบริการของเรา ดวยมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ มุงสูการรับรองมาตรฐาน JCI ซึ่งเปนมาตรฐาน ระดับสากลในโอกาสครบรอบ 30 ปนี้คะ ขอแสดงความขอบคุณเปนอยางสูงสําหรับ ความไววางใจที่ผูรับบริการทุกทานมีใหแกโรงพยาบาลพิษณุเวชคะ เราสัญญาวาพวก เราทุกคนจะทําหนาที่ของพวกเราใหดีที่สุดตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันคะ และที่ลืมไมได ขอขอบคุณบุคลากรทุกระดับที่ทุมเท และเสียสละ รวมมือรวมใจกันฝาฟนวิกฤตตางๆจน เรามาถึงวันนี้ และมีวันนี้ไดดวยความภาคภูมิใจคะ.

29 @songkwae

ชาติและแขงกับความตองการของคนตางชาติดวยคะ มาตรฐาน JCI ซึ่งเปนมาตรฐาน บริการสุขภาพระดับสากล จึงเปนสิ่งที่เรามุงมั่นขอการรับรองเพื่อรองรับความคาดหวัง ในอนาคตอันใกลคะ และสิ่งที่เราทําดวยความภาคภูมิใจอีกเรื่องในวาระครบรอบ 30 ป นี้คือ โครงการความรวมมือทางการแพทยที่เราทํารวมกับโรงพยาบาลพันธมิตรของเรา ซึ่งถือวาเปนโรงพยาบาลยักษใหญมาตรฐาน JCI ทั้ง3 แหงคือ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นเนล (ความรวมมือในการดูแลผูปวยโรคทางสมองและระบบประสาท) โรงพยาบาลกรุงเทพ (ความรวมมือในการดูแลผูปวยโรคหัวใจและโรคมะเร็ง) และโรง พยาบาลสมิติเวช (ความรวมมือในการดูแลผูหญิง แมและเด็ก และศูนยรักษาผูมีบุตร ยาก) ซึ่งถือเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในภาคเหนือตอนลาง และสราง ความเชื่อมั่นวา ทุกคนมีโอกาสไดเขาถึงบริการทางการแพทยขั้นสูง ที่จะชวยเหลือชีวิต และสรางความอุนใจได โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาลพันธมิตรทั้ง 3 แหง ทํางานเคียงขางรวมกับเรา ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน คะ และ การที่โรงพยาบาล พิษณุเวชไดรับความไววางใจจากทั้ง 3 โรงพยาบาลใหมาสรางแบรนดเคียงคูกันเชนนี้ ถือเปนการยืนยันวาพิษณุเวชมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับจากประชาชนในภาคเหนือตอนลาง ไดเปนอยางดีคะ.


30 @Songkwae


31 @songkwae


33 @songkwae


เกษประสิทธิ์ และอาจารยสมหมาย มาออน นอกจากนิสิต นักศึกษา และผูที่มีใจรักในศิลปะ ในแถบ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลใกลเคียง จะไดรับประโยชนจากการ เรียนรูดวยการสังเกตการณในขณะศิลปนปฏิบัติงานแลว สําหรับตัว ของศิลปนเองก็ไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายใน แวดวงของศิลปะดวยกัน รวมทั้งได “มิตรภาพ” อันไรขอบเขต และ พรมแดน เปนสิ่งตอบแทน แมนจะใชภาษาที่แตกตาง แตศิลปะ คือ ภาษาที่สามารถสื่อสารกันไดอยางอบอุนไรขอบเขต ปหนาผมจะนํา “มิตรภาพ” แหงความสวยงามของศิลปะ นานาชาติมาสูพิษณุโลกบานเรา “งานปฏิบัติการศิลปะนานาชาติ” ให ชาวพิษณุโลกรวมกันเปนเจาภาพ และสัมผัสบรรยากาศดีๆ แบบที่ผม ไดสัมผัสมา.

35 @songkwae

ผมเพิ่ ง กลั บ มาจากไปร ว มปฏิ บั ติ ก ารทาง ศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตเพาะชาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นตั้งแตวันที่ 14-16 และจะมีพิธีเปดนิทรรศการ แสดงผลงานของศิลปนนานาชาติที่เขารวมปฏิบัติการ ทางศิลปะครั้งนี้ในวันที่ 17 กุมภาพันธ ศกนี้ ที่เพาะชาง แตผมไมสามารถอยูรวมพิธีเปดนิทรรศการได เนี่องจาก ติดราชการบางประการ งานเทศกาลปฏิบัติการศิลปะนานาชาติครั้งที่ 8 นี้ นับเปน ความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งของผูจัดคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร วิทยาเขตเพาะชาง โดยการรวมมือและสนับสนุนจาก สภาศิลปกรรมไทยแหงสหรัฐอเมริกา โดยศิลปนแหงชาติดร.กมล ทัศนาญชลี ประธานสภาฯ ในงานนี้มีศิลปนเขารวมปฏิบัติการทาง ศิลปะไมตํ่ากวา 150 คน อันประกอบไปดวยศิลปนแหงชาติไทย เชน อาจารยถวัลย ดัชนี อาจารยประเทือง เอมเจริญ อาจารยเดชา วราชุน อาจารยธงชัย รักประทุม และอื่นๆ ศิลปนชั้นนําของ ประเทศไทย ศิลปนนานาชาติจากประเทศตางๆ เชน สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลี ญี่ปุน คาซัคสถาน อิตาลี อินเดีย ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ศรีลังกา โดมินิกัน รีพับลิค แอฟริกาใต เวียดนาม และพมา รวมทั้งศิลปนจากบานเราจังหวัดพิษณุโลก คือ ผม, อาจารยสุรชาติ


สัตวปาปจจุบันถูกมนุษย ไลลาทําลายดวยการลักลอบเขาไปในพื้นที่ เขตอนุรักษตางๆ พรอมกับมีการดัก และฆา เพื่อลานําเอาเนื้อ มาเปนอาหาร สง ขายใหกับผูนิยมชื่นชอบเปปอาหารพิสดาร สวนหนังกระดูก เขา ก็นํามาขายสงตอ ใหกับผูที่นิยมสะสม หรือสงขายไปยังตางประเทศ ซึ่งเปนที่ตองการของตลาดใน ตางประเทศ จึงทําใหชาวบานหรือนายพรานกลับมาแอบลักลอบเขาไปในเขตพื้นที่ อุทยานตางๆ ที่มีสัตวปาชุกชุม และทําการไลลากันอยางกวางขวาง เนื่องจากมี ตลาดรองรับ และมีรายไดดี โดยสวนใหญจะมีใบสั่งซื้อมา ซึ่งสัตวสวนใหญที่ถูกไล ลา ก็หนีไมพนสัตวใหญ อาทิ ชาง หมี ลิง กวาง เกง เลียงผา กระทิง ตลอดจนนก ชนิดตางๆ จึงทําใหสัตวเหลานี้ลดปริมาณลงอยางเห็นไดชัด จนทําหลายหนวยงาน ที่รับผิดชอบ ตองออกมารวมรณรงคอนุรักษและกวดขัน จับกุมผูกระทําผิดลักลอบ เขาไปลาสัตวในเขตพื้นที่อุทยาน อยางจิงจังในชวงระยะนี้ จนทําใหหลายหนวย งานตางตอง ออกมาแสดงพลังเพื่อเปนการปกปองรักษาคุมครองชีวิตสัตวปาแตละ ชนิดที่นับวันใกลจะสูญพันธลง นิสิตปริญญาโทสาขาการจัดการสื่อสารรุน4 มหาวิทยาลัยนเรศวร พรอม ดวย ผศ.ดร.วนาวัลย ดาตี้ อาจารยที่ปรึกษาโครงการฯ ซึ่งไดรวมกันเล็งเห็นคุณคา

37 @songkwae

“นิสิต ม.นเรศวร รวมพลังรวมอนุรักษสัตวปา ทําความดีสรางโปงเกลือ เพื่อสัตวปา กอนแหลงอาหารธรรมชาติจะหมดไป ที่อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง”


โปงเกลือในบริเวณแหลงอาหารตามธรรมชาติเพื่อใหสัตวปาไดมีแหลง อาหารและแรธาตุที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เพื่อใหสัตวปาสามารถดํารง พันธุสัตวปา และรักษาระบบนิเวศของปาไมตอไปเนื่องจากปจจุบันนี้แหลง อาหารของสัตวปาที่มีตามธรรมชาติ เริ่มลดนอยลงในอนาคตขางหนาอาจ ขาดแคลนลงได ก็จะสงผลทําใหสัตวปาตองออกไปหาอาหารในเขตพื้นที่ ชุมชน หรือบริเวณใกลเคียงที่นอกเหนือจากพื้นที่ ที่มีการเฝาระวังจนอาจ สงผลให สัตวปาถูกทํารายได โดยเฉพาะอุทยานทุงแสลวงหลวง (หนอง แมนา) ซึ่งเปนปาที่มีความอุดมสมบูรณและมีสัตวปาอาศัยอยูเปนจํานวน มากโดยเฉพาะชาง และเกงกวาง หมี ซึ่งหากแหลงอาหารของสัตวปาที่มี ตามธรรมชาติเริ่มลดนอยลง อาจสงผลใหสัตวบุกรุกเขาไปหากินในพื้นที่ทํา กินของชาวบาน ดังนั้นทางคณะนิสิตปริญญาโท สาขาการจัดการสื่อสาร รุน4 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงได พรอมใจกันรวมกับทางภาคประชาชนและเอกชน จัดทําโครงการดังกลาว ขึ้น เพื่อเปนการจุดประกายใหกับ หนวยงานตางๆ ไดยื่นมือเขามารวมกัน อนุรักษ สัตวปาเพื่อใหคงอยู และ เพิ่มขยายพันธในเขตพื้นที่อุทยาน และ ถือเปนการรวมกันทําความดีในการสรางแหลงอาหารดวยการสรางโปง เกลือใหสัตวปา ไดมีอาหารเพื่อดํารงชีวิตและขยายพันธุสัตวปาอยางถาวร ตอไป.

39 @songkwae

ของสัตวปาในประเทศไทย ที่นับวันจะสูญหายไปจากประเทศ จึงไดรวมกับ อาสาสมัครทําความดี จัดทําโครงการทําความดีรวมสรางโปงเกลือเพื่อสัตว ปา เพื่อจัดหาเกลือทะเลจํานวน 2 ตัน พรอมกับลงพื้นที่ ไปสรางโปงเกลือ เพื่อใหสัตวปา ไดมีดินโปงรับประทานในชวงหนาแลงที่จะถึง ณ ที่อุทยาน แหงชาติทุงแสลงหลวง ( สวนหนองแมนา ) อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ ซึ่งพื้นที่ อุทยานทุงแสลงหลวงยังคงเปนปาดิบชื้น ที่มีสัตวปาอาศัยอยูเปนจํานวน มาก และผืนปาทั้งหมดยังคงมีความอุดมสมบูรณ อุทยานแหงชาติทุงแสลง หลวงมีพื้นที่ครอบคลุมใน 2 จังหวัดไดแก พิษณุโลก ครอบคลุมในพื้นที่ อําเภอวังทอง อําเภอนครไทย อําเภอเนินมะปราง จังหวัดเพชรบูรณ คลอ บคลุมในพื้นที่ อําเภอเขาคอ อําเภอวังโปง ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดสวนใหญ ยังคง มีสภาพที่อุดมสมบูรณ เต็มไปดวยพันธุไมและสัตวปานานาชนิด มีเนื้อที่ ประมาณ 789,000.00 ไร หรือ 1,262.40 ตารางกิโลเมตร จึงเปนพื้นที่ๆมี การเฝาระวังกันเปนพิเศษซึ่งทางคณะนิสิตปริญญาโท ไดรวมกันเดินทาง เขาพื้นที่โดยไดรับความรวมมือจากชุมชน และชาวบาน ในตําบลหนองแม นา มารวมกันดําเนินโครงการ ทําความดีรวมสรางโปงเกลือเพื่อสัตวปา โดยมีนายณรงค บวชสันเทียะ นายกองคการบริหารสวนตําบล หนองแมนา มารวมเปนประธานเปดโครงการทําความดีรวมสรางโปงเกลือ เพื่อสัตวปา ในครั้งนี้ สําหรับโครงการดังกลาวนี้จัดขึ้นเพื่อรวมทําความดี ใหกับสังคมสิ่งแวดลอมและสัตวปาโดยเฉพาะชาง เกง กวาง ดวยการสราง


42 @Songkwae การงาน ใหระวังปญหาเงินสดขาดมือ และเปนเหตุใหธุรกิจ ชะงัก การเงิน ทานพอจะมีเงินเกาเขามาบาง แตเมื่อเทียบกับ รายจายแลวไมพอใช ความรัก ความรักแหงแลงตามกระแส การเงิน ที่รอยหรอ และไมพอใช จึงไมควรแสวงหาความรัก ใดๆ เพราะจะมีแตเจากับเจา สุขภาพ ใหระวังเกี่ยวกับเหงือก และฟน อาจตองอุดหรือถอนกอนวัยอันควร

การงาน ทานทําอะไรชวงนี้ลวนเปนเงินเปนทองไปหมด จึงควร รีบทํา โดยยึดสุภาษิตนํ้าขึ้นใหรีบตัก การเงิน เงินทองคลอง ตัวดี ไมมีปญหา ทั้งรายรับและรายจาย แตอยาจายเพลิน จนลืม ใหเก็บไวบาง ความรัก ความรักสดใส ผูใหญเกื้อหนุน เรื่องที่เคยยากก็กลายเปนของงายขึ้น สุขภาพ ใหระวังโรค เกี่ยวกับเหงือกและฟน โดยเฉพาะคนเกิดวันเสารและพุธ

การงาน ชวงนี้ดําเนินไปแบบไมมีอะไรดีหรืออะไรเสีย จึงเปนแบบ กาวไปขางหนาหนึ่งกาว และถอยกลับมาหนึ่งกาว เทากับอยูที่ เดิม จึงไมควรเริ่มงานใหม การเงิน จะไดขาวดีเรื่องเงินที่ขอ กูยืมไป แตตองรออีกหนอย จึงจะไดเงิน ความรัก ทานที่เปน คนโสดระวังจะเจอความรักแบบจูโจม และตั้งรับไมทันจากคน ประเภทปากวามือถึง สุขภาพ ใหระวังโรคเกี่ยวกับกระดูกสัน หลังและเอว

การงาน จะไดรับคํายกยองสรรเสริญ อันเนื่องจากความ กลาหาญในการตัดสินใจ แตจะเปนศัตรูกับผูใหญประเภทคน โกง และไมมีจริยธรรม การเงิน จะไดลาภกอนใหญจากการ ติดตอซื้อขายหรือไดเงินเกาคืนจากการกูยืม ความรัก คนรัก คอนขางใจเร็ว จึงควรระวังอยาตกลงงายๆ หรือยอมทํา ในสิ่งที่ไมแนใจ จะเกิดผลเสียภายหลัง สุขภาพ ไมมีปญหา ใดๆ เกี่ยวกับการเจ็บปวย ไปไหนทําอะไรการเจ็บปวยไมเปน อุปสรรค

การงาน ทานที่ทํางานเกี่ยวกับการเงินหรือซื้อมาขายไป ให ระวังการใหสินเชื่อไวบาง จะทวงยาก การเงิน รายจายเพิ่ม ขึ้นอยางไมคาดฝน ในขณะที่รายรับคงเดิมหรือในบางทานลด ลงดวยซํ้า จึงควรรอบคอบ ความรัก แหงแลงระหองระแหง ไมราบรื่น หากยังไมมีคนรัก ก็อยาเพิ่งแสวงหา หากมีอยูแลว อยาเพิ่งเรงรัด จะถูกปฏิเสธ สุขภาพ ใหระวังความเครียด จะ เปนเหตุใหลมปวย

การงาน จะไดขาวไมคอยดีเกี่ยวกับการงาน เชน ขาวถูกตั้ง กรรมการสอบสวน เปนตน การเงิน จะไดเงินเกาคืน แตจะตอง จายใหแกคนที่ทานไมอยากจายที่รอรับอยู ความรัก จะไดขาวดี จากผูใหญในเรื่องที่ทานขอรองใหชวยเจรจาให และมีโอกาส หมั้นหรือแตงงาน สุขภาพ ใหระวังโรคตับหรือไต โดยเฉพาะ ทานที่ชอบดื่มแอลกอฮอล


43 @songkwae การงาน ทานที่ประกอบธุรกิจและมีตางชาติรวมถือหุน ชวงนี้จะไดผล ตอบแทนสูง และกาวหนาดวยดี เหมาะแกการขยายงาน การเงิน จะมีราย จายกอนใหญเกี่ยวกับคาปรับหรือคดีความ เนื่องจากความประมาท หรือ เผลอเลอของทานเอง ความรัก คนรักคอนขางเปนคนเจาอารมณ จะขัดแยง ดวยความหึงหวง และไมยอมรับเหตุผล จึงควรเงียบ จะแกปญหาได สุขภาพ ใหระวังความเครียด จะทําใหโรคเกากําเริบ

การงาน หากมีการติดตอเรื่องงานกับเพื่อนฝูงหรือพี่นอง ชวงนี้ไดผลดี แนนอน การเงิน เงินที่วางแผนวาจะไดมา ตองเลื่อนออกไป ความรัก เพื่อน ฝูงจะเปนสื่อใหความชวยเหลือในเรื่องความรัก โดยการแนะนําคนใหรูจัก หรือไมก็กลายเปนคนรักเสียเอง สุขภาพ ใหระวังเรื่องการเจ็บปวยเกี่ยวกับ ตาหรือหูอักเสบ

การงาน อยาไวใจเพื่อนฝูงหรือคนแปลกหนาที่เพื่อนฝูงแนะนํามา จะทําให ทานเดือดรอนเรื่องงาน การเงิน จะมีรายจายกอนใหญรออยูจากการถูก ปรับหรือหนี้คางจาย ความรัก คนรักที่ทานรอคอยคําตอบ จะใหคําตอบ เปนที่พอใจและนําไปสูการหมั้นหรือการแตงงาน สุขภาพ ใหระวังโรคเกี่ยว กับการกินการดื่ม โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องดื่มหรืออาหารที่ทานไมคุนเคย

การงาน ใหระวังเพื่อนฝูงหรือบริวารดวยคุณภาพ จะทําใหทานเดือดรอน การเงิน เงินทองที่คาดวาจะไดในชวงนี้ จะตองรอตอไปถึงประมาณปลาย เดือนมีนาคมไปแลว ความรัก ความรักที่ทําทาวาจะไปดวยดี กลับเฉื่อยชาไป ชั่วระยะเวลาหนึ่ง สุขภาพ ไมมีปญหาเรื่องสุขภาพ เพียงแตใหระวังความคิด จะเปนเหตุใหกังวลและนอนไมหลับ

การงาน ใหระวังอยาเอาญาติหรือพวกพองมาทํางานเกี่ยวกับการเงิน จะทําใหทาน เดือดรอน การเงิน คูครองหรือหุนสวน จะชวยใหทานไดเงินกอนใหญจากธุรกิจ บริการหรือธุรกิจบันเทิง ความรัก ความรักคอนขางสดใส มีมาใหเลือก ทั้งเกา และใหม และทานควรเลือกคนผิวขาวใบหนากลม สุขภาพ ใหระวังโรคเกี่ยวกับเหงือก หรือฟนอักเสบ

การงาน เพื่อนรุนนองหรือบุตรหลาน จะทําใหงานการของทานประสบ ความสําเร็จดวยดีและมีชื่อเสียง การเงิน จะมีรายจายกอนใหญรออยู แต จะตองไดเงินกอน ความรัก ทานจะไดขาวไมดีเกี่ยวกับคนรัก เชน คนรักเจ็บ ปวย หรือประสบปญหาความยุงยาก และทานตองเขาไปเขาเหลือ สุขภาพ ใหระวังโรคเกี่ยวกับหัวใจหรือเสนโลหิตตีบ


44 @Songkwae

ญี่ปุน ..ดินแดนอาทิตยอุทัย ดินแดนที่ไมเคยหลับ มีมนตเสนหนาหลงใหล ดวยธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งปลูกสรางที่สวยงาม พรอมทั้งเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย ซึ่งคําวา “ญี่ปุน” หรือ “นิปปอน” แปลวา ถิ่นกําเนิดของพระอาทิตยเปนประเทศหมูเกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยูใน มหาสมุทรแปซิฟก และครั้งนี้ผมมีโอกาสไดเดินทางพรอมนางฟาตัวนอย มุงตรงสูประเทศญี่ปุนในชวง ฤดูหนาวซึ่งเริ่มตั้งแตปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนมีนาคมผมโชคดีไดเดินทางไปตอนชวงกลางของ ฤดูกาลซึ่งไดพบประสบการณที่สุดในชีวิตมากมาย เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย TG 622 มุงตรงสูสนามบินนานานชาติคันไซเมืองโอซากา การเดินทางรอบนี้ผมเนนทองเที่ยวชนบทโดย เฉพาะเนื่องจากชวงฤดูหนาวในชนบทของประเทศญี่ปุนจะมีความสวยงามมาก ผมเดินทางถึงเวลา ประมาณ 8 นาฬกาของประเทศญี่ปุนซึ่งเวลาเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง จากนั้นผมไดมุง หนา สูเมืองนารา ซึ่งเปนเมืองหลวงแหงแรกของประเทศญี่ปุน การเดินทางสะดวกสบายมากถนน หนทางดีมากๆ พอมาถึงที่วัด ไทโดจิ ซึ่งเปนวัดที่สําคัญมากของเมืองนารา พอลงจากรถ อุปสรรคที่เกิดก็คือ อุณหภูมิที่ลดตํ่าถึง-2 องศา หนาวสุดๆ กันเลยทีเดียว แตภูมิทัศนสวยงาม มาก ระหวางทางมีกวาง อยูนับพันตัวเดินอยูในบริเวณวัด สรางความประทับใจแกผมและ นางฟาตัวนอยของผมเปนอยางมาก จากนั้นก็เดินทางตอไปยังวัด คิโยมิซึ วัดนี้เปนวัดที่ใช โปรโมทการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุน อยูบนเขา มองเห็นทิวทัศนของเมือง เกียวโตได 360 องศาเลย ชวงบายพอมีเวลาเหลือผมเดินทางไปยังวัดคินคาคุจิ หรือที่คนไทย รูจักกันในนาม วัดอิคคิวซัง ที่วัดนี้การเดินทางไปสะดวกมากไมไกลจากเกียวโตมาก มีปราสาท สีทองอยูกลางนํ้าเหมือนกับในการตูนที่ผมดูตอนเด็กเลย อากาศเย็นและสวยงามมาก ที่วัดนี้ มีอันซีนอีกอยางนึงคือตน บอนไซ อายุ 1500 ป ปจจุบันยังดัดกันอยูเลยครับ จากนั้นผมเดินทาง สูเมือง นาโงยา ซึ่งเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับที่ 4 ของประเทศญี่ปุน ผมพักผอนที่เมืองนี้และที่ ตื่นตาตื่นใจคือ หิมะแรกของฤดู โปรยปรายลงมา เบาบางสวยงามมาก ผมเดินเลนในตัวเมือง นาโงยาถึงดึกก็ตองเขาที่พัก เพราะหิมะตกแรงมากและอากาศหนาวมากวัดได -4 องศา เชาวัน รุงขึ้น ผมเดินทางไปทองเที่ยวที่หมูบานมรดกโลก หมูบานชิราคาวาโกะ ซึ่งยังคงอนุรักษบาน


45 @songkwae

สไตญี่ปุนขนานแทเอาไวอยางครบถวน หมูบานนี้ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป 1995 ระหวางเดินทางหิมะ ตกหนักอยูตลอดเวลา วิวสองขางทางสวยงามมากๆเหมือนอยูบนสวรรค ระหวางทางผมขอแวะรับประทานอาหารกอน อาหารที่ขึ้น ชื่อของที่หมูบานนี้คือปลาคูคิ พออิ่มจากอาหารมื้อสาย ก็เดินทางเขาหมูบาน ชิราคาวาโกะ พอไปถึงไดตะลึงกับความสวยงามของ สถาปตยกรรมสไตลกัสโซ-สึคุริ เปนหลังคาจั่วกวาง 10 เมตร ยาว 18 เมตร ซึ่งโครงสรางบานสามารถรองรับนํ้าหนักของหิมะไดเปนอยางดี ผมถายรูปที่หมูบานนี้อยูจนเย็นยํ่า ก็หาที่พักแถวนั้นซึ่งคาใชจายในการพัก 1 คืนในบานสไตล “กัสโซ” นั้นอยูที่ 7,500 บาท ก็ยอมจายเพราะ วาประทับใจกับความสวยงามจนไมอยากออกจากที่นั่น ซึ่งบายวันนั้นพายุหิมะเขาพอดี หิมะตกหนักมากจนผมมองทางไมเห็น อุณหภูมิ -14 องศา หนาวจนนํ้ามูกแข็ง จนนางฟาตัวนอยตองเอามือแกะออกให ขนาดเชือกรองเทาหลุดยังเอามือผูกไมไดเพาะวาปลายมือแข็งไปหมด นับ เปนความประทับใจอยางนึงที่ผมไมมีวันลืม วันที่ 3 ผมเดินทางกลับไปยังเมืองเกียวโตเพื่อเดินทางไปหมูบาน ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เขตเมืองเกาซันมาชิซูจิ ซึ่งเปนหมูบานเกาแกสมัย เอโดะ เกาแกยอนหลังไปกวา 300 ป เปนหมูบานโบราณที่มีการอนุรักษไวเปนอยางดี มีสัญลักษณที่โดดเดนคือสะพานสีแดงทางเขาหมูบาน ตัดกับ คลองเออุวะที่มีแตหิมะ ซึ่งเปนภาพที่ประทับใจมาก มีรานขายของที่ระลึกมากมายซึ่งเปนของฝากเฉพาะถิ่นฮิดะ และสัญลักษณอีกอยางที่สําคัญเลย คือตุกตาลิงซารุโบโบเปนลิงไมมีหนาตัวสีแดงนับเปนของฝากที่ขึ้นชื่อมากสําหรับเมืองลิตเติ้ลเกียวโต หลังจากเดินเลนอยูสักพัก ผมไดแวะตลาด ของเมืองลิตเติ้ลเกียวโต หรือตลาดเชาทาคายามา มีสินคาพื้นเมืองมากมาย ผมกับนางฟาตัวนอยชอปปงกันจนไมมีมือจะถือของ สินคาที่ นี่ราคาไมแพง ผลไมสดนานาชนิดอรอยสุดๆ แอปเปลกรอบ หวาน อรอยมากผมแนะนํา และที่ขึ้นชื่อเลยคือขนมผิงญี่ปุน อรอยมาก ทานใดที่จะเดินทางไปรานอยูทายถนนเลยครับผมแนะนํา.....จากนั้นชวงบายผมนั่งรถเดินทางไปยังเมืองมัสซึโมโต เพื่อไปเขาชม ปราสาทมัสซึโมโต เปน 1 ในปราสาทที่สําคัญของประเทศญี่ปุน เรียกอีกชื่อนึงวา ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสี ดําและปกหลังคาดานตางๆแผออกมาเหมือนปกนก สรางขึ้นในป ค.ศ. 1590 โดย โชกุน อิชิคาวา คาสุมาซะ เพื่อใช เปนเรือนรับรองแขกตางเมืองในสมัยกอน จากนั้นในชวงเย็นผมไดหาที่พักถูกๆใกลๆแถวนั้นเพื่อแชออนเซนให อุนกายสบายใจในคํ่าวันนั้นครับ... เชาวันที่ 4 ผมไดออกเดินทางไปยังเมืองนากายาชิเพื่อไปชมทัศนียภาพของภูเขาไฟ ฟูจิ ใชเวลาการเดินทาง 2 ชั่วโมง แตพอไปถึงผมเลือกที่จะไปเลนสกีและสโนวบอรดที่ลานสกี ฟูจิเทนเพราะภูเขาไฟฟูจิผมขึ้นไปที่ชั้น 5 ซึ่งเปนชั้นที่สูงสุด 3 ครั้งแลว ครั้งนี้ผมเลยเลือกที่ จะไปเลนสโนวบอรด อุณหภูมิที่นั่น กลางแดด -9 องศา ในรม -10 ถึง -11 องศา หนาวเอา เรื่องเลยครับ สนุกกันไดอยูสักพัก ถายรูปจนอิ่มใจ ผมก็เดินทางเขากรุงโตเกียวเมืองหลวง ของประเทศญี่ปุน พอถึงโตเกียวในชวงบายแกๆผมไดไปที่วัดอาซากุสะ ซึ่งเปนวัดที่เกาแก ที่สุดของกรุงโตเกียว กราบนมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา และถายรูปกับโคมไฟยักษซึ่งมี ความสูง 4.5 เมตร จากนั้นพอเวลาเริ่มคํ่าผมไปเดินเลนตอที่ยาน ชินจุกุ ซึ่งเปนยานแหง เทคโนโลยี่ ยากูซา และอบายมุขตางๆ ผมมีรานโปรดอยู 1 รานมาทีไรตองไปทาน คือรานหมู ยางใกลกับหางอิเซตันเมน อรอยมากครับ สาเกที่นี่ หวานหอมมาก แกหนาวไดดีนักเชียวครับ หลัง จากนั้น คํ่าๆหนอยผมเดินทางไป ชิบูยาและฮาราจุกุ ซึ่งจุดหมายที่ผมอยากไปคือสถานนี ชิบูยา ไปถายรูป กับอนุสาวรียสุนัขที่โดงดังมากคือ คือเจา ฮาชิ สุนัขยอดกตัญู ใครเคยดูหนังเรื่องฮาชิ ก็คงพอนึกออก จาก นั้นก็เขาพักที่ โรงแรมซันชายซิตี้ปริ้น สะดวกสบายมากครับ หลับปุยเลยเหนื่อยมากๆ......เชาวันที่ 5 ผมรีบตื่น แตเชา เพราะเวลามีนอย ผมเดินทางสูวัดนาริตะ อายุนับ 1,000 ป ที่เมืองนาริตะ วัดนี้ผมชอบมากเนื่องจาก มีความสวยงามมาก และปที่ผานมาผมมาขอพรที่วัดนี้ผมก็ไดพรสมดังหวังเลยรีบไปแกคําบนไววาจะกลับมา ขอบคุณถึงที่อีกครั้ง กอนเดินทางไปสนามบิน ผมแวะชอปปงหาซื้อของที่เพื่อนๆพี่ๆนองๆฝากซื้อที่จัสโกอิออน ผมไปถึงแวะที่รานอาหารไทยกอนเลย ไมไหวละครับ อยากกินขาวผัดกระเพรามาก ราคาขาวผัดกระเพราที่นี่ จานละ 450 บาท รวมไขดาวนะครับ ชื่นใจเลยครับ จากนั้นผมก็เดินทางกลับประเทศไทยดวยสายการบินไทย TG 677 เดินทางกลับสูประเทศไทยดวยความสุข พรอมกับความประทับใจที่ไมมีวันลืมในชนบทชวงฤดูหนาว ของแดนอาทิตยอุทัย ประเทศญี่ปุนครับ.


49@songkwae

คําที่คนในวงการกีฬามักพูดอยูบอยๆ ก็คือ เปนแชมปนั้นยากแตการปองกันแชมปนั้นยากกวา เปนคํากลาวที่เตือนสติทีมแชปเกาอยางพิษณุโลกเอฟซีไดดียิ่ง เพราะใครๆก็อยากจะเอาชนะทีมแชปกันทั้ง นั้น แปลกแตจริงเกมสกีฬาในทุกวันนี้นอกจากเม็ดเงินที่เขามาสรางสภาพคลองแลวสิ่งหนึ่งที่ตองมีติดตัว เปนพิเศษคือดวงดี หรือฟลุคบางไรบาง ฟุตบอลลีกคือสิ่งที่พิสูจนการจัดการภายในทีมพิสูจนการเงิน ของสโมสรและพิสูจนความศรัทธาของแฟนบอล ตอนนี้จังหวัดพิษณุโลกไดถูกบันทึกไปในสถิติของประเทศวา เปนจังหวัดที่มีคนชื่นชอบ ดูบอล แบบคลั่งไคลหรือวาเรียกตามประสาวัยรุนคือเขาเสนเยอะติด 1ใน10 เลยทีเดียว ฟุตบอลเปน กีฬามีเสนห แบบพิกลๆนักบอลไมหลอแตสาวกรี๊ดได คือลูกกลมๆเปนหลายคนสงสัยวา นั่งดูบอลก็รอน แลว ทําไมคนถึงบาคลั่งกันไดขนาดนี้ บางคนบอกวาเลนกันงายๆ วิ่งไปมาเตะบอลเขาประตูก็ชนะ ใครๆ ก็ทําได เพราะมัน งายกติกามีไมมากมาย มันก็เลยเปนกีฬาที่คนไทย และคนจํานวนมากในโลกเอ็นดู ยิ่งถามีโอกาสไดเขาไปชมในสนาม แลวบอกไดคําเดียววา บรรยากาศมันชางมันสสุดขั้ว แตหลายคนสงสัยวาทําไมปจจุบันพอแมผูปกครองหลายคนจึง พยายามสงลูกหลานใหเรียนและฝกการเลนฟุตบอลผมขอเอาขอมูลบางอยางมาประกอบการตัดสินใจของผูปกครอง อีกหลายคนที่ลังเลวาลูกชายของทานจะไดอะไรจากกีฬาที่เราเรียกกันวา ฟุตบอล ปจจุบันทีมที่จายเงินเดือนนักเตะมากที่สุด 1.เมืองทอง 2.บุรีรัมย 3.ชลบุรี 4.บางกอกกลาส 5.ชัยนาท โคชที่มีรายไดสูงสุด 1.โคชแตก อรรถพล บุษปาคม 2.วิทยา เลาหกุล 3.ซิโก 4.สะสม พบประเสริฐ 5.สมชาย ทรัพยเพิ่ม นักเตะไทยลีกมีรายไดตั้งแต 200,000 -300,000 บาท 1.ลีซอ 2.ดัสกร ทองเหลา 3.ศรายุทธ ชัยคําดี 4.สุรัตน สุขขะ 5.ธีรศิลป แดงดา และระดับ 1 แสนบาทขึ้นไป 1.สุรีย สุขะ 2.กวิน ธรรมสัจจานัน 3.อานนท สังสระนอย 4.สุเชาว นุชนุม 5.โกสิน หทัยรัตนกุล อยากใหเห็นวาอาชีพฟุตบอลสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวไดอยางสบาย เด็กๆ ที่สนใจอาชีพนักเตะ จะ ไดมีแรงกระตุนเพื่อพัฒนาฝเทาเพื่อเลนในไทยลีกอยากังวลเลยครับถาเด็กอยากจะเอาดีทางดานกีฬาไมวาชนิดไหนก็ ควรสงเสริมถึงเขาอาจไมไดติดทีมชาติแตก็เปนใบเบิกทางสูการเขาเรียนในสถาบันตางๆหรือสอบทหารตํารวจก็งายขึ้น ครับ เพราะมีรางกายและทักษะดานกีฬามาเปนทุนเสริมเพิ่มเขาไปและที่สําคัญทําใหลูกหลานของเรามีรางกายแข็งแรง.


50 @Songkwae


songkwae29  

volume3no29

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you