Page 1

Een goede leerkracht doet ertoe! Welkom bij SONedutraining. Het lijkt een standaard zin, maar voor ons is dat waardevol. Het volgen van een opleiding of cursus heeft veel impact. Voor u als deelnemer persoonlijk, maar zeker ook voor de school. We vinden het belangrijk dat u het maximale rendement uit een cursus of opleiding kunt halen. Daarom is ‘u welkom heten en voelen’ bij SONedutraining van belang.

In de cursus of opleiding gaat u aan de slag met een vraagstuk uit uw eigen praktijk. Dat is het unieke van de SONaanpak. De kennis die u opdoet tijdens de lessen, kunt u direct toepassen in uw eigen werkomgeving. Onze docenten zijn naast experts die de nieuwste onderwijsontwikkeling geven ook sparringpartners uit de dagelijkse praktijk. Op elk vakgebied zijn onze specialisten actief. Hierdoor kunnen we innoveren, en opleidingen en cursussen aanpassen aan uw wensen en die van de school. Daarbij zijn opbrengstgericht werken en de onderwerpen van de kwaliteitsagenda po in ons aanbod leidend.

Komend schooljaar hebben we de opleiding tot intern begeleider geheel vernieuwd passend bij de beroepsstandaarden van de LBIB. Ook bieden we meer cursussen aan bij u in de buurt. Op onze website vindt u de nieuwste informatie.

SONedutraining streeft naar maximale kwaliteit; in producten en dienstverlening, in mensen en uitstraling. Onze producten zijn direct toepasbaar op de werkvloer. Dat leidt tot meer lesplezier en betere resultaten. Als u een cursus of opleiding volgt van SONedutraining dan weet u dat het goed is. Dan weet u dat de school en de kinderen er meteen profijt van hebben.

Een goede leerkracht is van groot belang voor de toekomst van elk kind in de groep. Dat is waar we het voor doen. Iedere dag opnieuw. Samen met u ...want een goede leerkracht doet ertoe!

Henriëtte de Groot Directeur SONedutraining

3


Inhoud • Beginnende gecijferdheid

21

• Van vetkrijt tot vulpen

21

Groep onder de loep

• De motoriek van de kleuter

22

•S pelen met woorden en klanken

Groep onder de loep, groep 1 en 2

• Ik zag twee beren experimenteren

22

•B eter begrijpen van een tekst en

• Zicht op groep 1 en 2

6

• Kleuters met druk gedrag

23

• Woordenschatontwikkeling

6

• Meervoudige Intelligentie en het jonge kind

23

• Preventie en signalering

7

• Kleine kring, grote kunst

7

Thema Meer bewegen in de school

• Overgang naar groep 3

7

• Bewegingstussendoortjes

Inhoudsopgave

Groep onder de loep, groep 3

(vervolgcursus)

informatieverwerking in de bovenbouw

41

Thema Leiden en begeleiden

42

•D yslexiebeleid voor groep 1 t/m 4

62

•D yslexiebeleid voor groep 5 t/m 8

63

•C oachen van leraren

63

•C oachen van leraren - verdiepingsdag

64

42

dyslexie •D yslectische kinderen in de bovenbouw

43

•S amenwerking in het team versterken

64

•D yslexiebeleid voor de groepen 1 t/m 4

44

•H oogbegaafdheid: van schoolvisie naar beleid

65

24

•D yslexiebeleid voor de groepen 5 t/m 8

44

• Een uitdagend speelplein vormgeven

25

spelling

Leergangen en opleidingen

• Zicht op groep 3

8

• Buitenspelen op het plein

25

•S pelling in groep 4

45

• Alle kinderen leren lezen op goed niveau

8

• Een nieuwe sportdag

26

•S pelling in de bovenbouw

46

Leergangen en opleidingen

• Taakgedrag ontwikkelen

9

• Werkwoordspelling in groep 6, 7 en 8

46

•Z orgarrangementen in eigen klas

66

• Klassenmanagement en leeromgeving

9

Thema Werken aan onderwijs

•C oach bij gedragsproblemen

68

• Klaar met je opdracht?

9

• De kracht van de instructie

27

Thema Rekenen

•S pecialist lees- en spellingsproblemen

69

• Goed klassenmanagement

28

•B eginnende gecijferdheid

47

• Intern begeleider van de kleuterbouw

70

•H arry Vlonder rekenwonder.

48

•O pleiding tot intern begeleider (2-jarig)

72

28

•B asisvaardigheden groep 3 en 4

48

•M iddenmanagement

74

•O pleiding tot startbekwaam schoolleider in

Groep onder de loep, groep 4

• Zelfstandig leren: steeds meer eigen regie

• Zicht op groep 4

10

• Uw instructie technisch lezen doet ertoe!

10

• Faalangst herkennen

10

• Samenwerkend leren

29

•R ekenen met dyscalculie

49

• Oplossingsgericht in gesprek met kinderen

11

• Nieuwetijdskinderen

29

•R ekenproblemen in de middenbouw

49

• Uitdaging voor de slimme rekenaar

11

• Meervoudige Intelligentie: basiscursus

30

•O mgaan met rekenverschillen in de bovenbouw

50

• Meervoudige Intelligentie en zelfstandig werken

30

Groep onder de loep, groep 5 en 6

voor kinderen

• Hoeken en lokalen meervoudig intelligent inrichten 31

het primair onderwijs

76

•P osthbo-opleiding: bevoegdheid bewegingsonderwijs primair onderwijs

78

Thema Naar passend onderwijs

• Zicht op groep 5 en 6

12

• Alle kinderen op het goede leesniveau

12

• Hoe zelfstandig is mijn leerling?

13

Thema Communicatie

• Samen werken aan samenwerken

13

• In gesprek met zorgkinderen

32

•K inderen met faalangst

52

Didactiek voor onderwijs ondersteuners

• Rekenen, van begrip naar snelheid

13

• Portfoliogesprekken met kinderen

33

• Aandacht voor concentratie

52

• Taal/lezen

81

• Filosoferen met kinderen

33

•K leuters met druk gedrag

53

•R ekenen

82

• Werkgedrag/hulpplan

82

Groep onder de loep, groep 7 en 8

Ondersteunende medewerkers

•B egeleiden van de sociaalemotionele ontwikkeling

51

• Zicht op groep 7 en 8

14

• In gesprek met ouders

34

•K inderen met werkhoudingproblemen

53

• Goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs

14

• Communicatietechnieken van NLP

34

•L astig gedrag als signaal

54

• Plusgroep hoogbegaafde kinderen groep 7 en 8

15

• Communicatie in het team

35

• Autisme begeleiden

54

Overblijvers in professionele handen

•O mgaan met gedragsproblemen

55

•B ouwsteen 1

79

•B ouwsteen 2

79

55

•B ouwsteen 3

80

• Leerkracht en leerling: verantwoordelijkheid geven en nemen • Wie zal ik vandaag eens zijn?

15

Thema Taal

15

woordenschatuitbreiding

Cursussen

•N LP spelenderwijs; gedragsverandering bij kinderen

• Woordenschatuitbreiding in de groepen 1 en 2

36

•R ust in de groep

56

•B ouwsteen 4

80

• Woordenschatuitbreiding in de groepen 3 en 4

37

•O mgaan met een moeilijke groep

56

•B ouwsteen 5

80

•H oogbegaafdheid, basiscursus

57

•B ouwsteen 6

80

37

•D e plusgroep in de praktijk

57

•B ouwsteen 7

80

38

•H oe maak ik een handelingsplan?

58

•C oördineren van de overblijf

80

• Woordenschatuitbreiding in midden

Thema Het Jonge kind

4

•Z o leer je kinderen lezen en spellen

en bovenbouw

• Herfstkinderen en de overgang naar groep 3

16

• Ella Kastella Kletskous

• Combinatiegroep 2/3

17

taal/leesonderwijs

• Ervaren leraar, nieuw in groep 1-2

17

• De opstart naar effectief taal-/leesonderwijs

• Ontwikkelingsvoorsprong in de onderbouw

18

• Ella Kastella Kletskous

18

• Spelen met woorden en klanken

19

• Woordenschatuitbreiding in groep 1 en 2

19

• Goede resultaten in technisch lezen,

• Opstart naar effectief taal-/leesonderwijs

20

• Harry Vlonder rekenwonder

20

Thema Een actieve oriëntatie op de wereld

Algemene informatie

39

•D idactiek wereldvakken

59

• Effectief leesonderwijs in groep 3

39

•D idactiek gebruik digibord

60

• Bestellen en inschrijven

83

• Effectief leesonderwijs in groep 4

40

• Ik zag twee beren experimenteren

60

• Inschrijf- en Bestelvoorwaarden

83

•P ortfoliogesprekken zaakvakken

61

in groep 1 en 2

juist in de bovenbouw • Zo leer je kinderen lezen en spellen (basiscursus)

Inhoudsopgave

Workshops

40 41

5


Groep onder de loep SONedutraining organiseert ook dit jaar de workshopdagen ‘Groep onder de loep’. Tijdens deze dagen worden workshops aangeboden die relevant zijn voor het werken in een bepaalde groep. U kunt tijdens een groep onder de loep dag kiezen voor drie van de vijf workshops. Binnen de vijf workshops is een afwisseling aangebracht waarin u met elkaar uitwisselt en workshops die u informeren over de nieuwste ontwikkelingen. Na het volgen van de workshop kiest u wellicht voor een verdiepende cursus.

De groep onder de loep workshops kunnen ook door scholen, besturen en samenwerkingsverbanden worden ingekocht voor het invullen van studiemomenten.

workshop 3

workshop 5

Preventie en signalering

Overgang naar groep 3

Kleuters ontwikkelen zich snel en op veel gebieden.

U kent uw kleuters door en door en u heeft een beeld

Wat is een ideale situatie voor kinderen om zich verder

van hun ontwikkeling, hun vaardigheden en hun

te ontwikkelen? U heeft daar wel degelijk invloed op.

speelwerkgedrag. In groep 2 wordt van u verwacht dat

Enerzijds preventief, door een rijke leeromgeving te

u zich uitspreekt over de vraag welke kinderen doorgaan

scheppen. Anderzijds door op tijd problemen te signaleren

naar groep 3. Ieder jaar heeft u over enkele kleuters uw

en daar gericht aan te werken. Om te zien of een kind

twijfels. In het kader van de voorschotbenadering bent

zich goed ontwikkelt, is van belang dat u het kind goed

u daar op gericht vanaf het moment dat een kind binnen-

volgt en observeert. Welke signalen zijn voor u een reden

komt. En werkt u gericht aan de tussendoelen van groep 2.

van zorg? In deze workshop kijken we naar een aantal

De overgang naar groep 3 vraagt in meerdere opzichten

aspecten van de ontwikkeling van de kleuter. U krijgt

veel van kinderen. Ze moeten de kloof in organisatie-

een aantal signaleringsinstrumenten waarmee u op

vormen kunnen overbruggen, zich kunnen aanpassen

eenvoudige wijze kunt signaleren of er reden is voor zorg.

aan de methodiek en aan de leerkracht. In de workshop gaan we dieper in op de hierboven beschreven onderwerpen. U kijkt daarbij niet alleen naar de kinderen.

•u kent de kenmerken van een rijke leeromgeving

Ook de organisatie wordt bekeken: hoe kan de overgang

voor het jonge kind;

Groep onder de loep, groep 1 en 2 code cd166

•u kent signaleringsinstrumenten.

Na de workshop workshop 4

•u heeft zicht op eindtermen voor groep 2;

Kleine kring, grote kunst

•u heeft zicht op de wijze waarop de leerkracht

De kleuterperiode is van groot belang voor de verdere

Na de workshop

De kleine kring geeft u de ruimte om kinderen gericht

ontwikkeling in het kinderleven. Uw kleuters groeien

• u weet welke ontwikkelingen kinderen van groep

aandacht te geven, hen op maat te begeleiden en ze

op veel gebieden, ieder op z’n eigen manier. U wilt hen graag zo ver brengen als mogelijk is. Waar let u op? Waar grijpt u in en wanneer besluit u rustig af te

1 en 2 doormaken; • u kunt onderwijsaanbod afstemmen op groepsprocessen én op individuele ondersteuningsbehoeften.

meer met elkaar te laten werken. Een beetje meer ze extra instructie kunt geven, maar ook eens rustig

workshop 2

mogelijkheden de kleine kring geeft: van interactief

evenveel aandacht geven, maar dat is niet altijd

Woordenschatontwikkeling

voorlezen tot pre- en reteaching en van het voeren

mogelijk. U maakt keuzes en stelt prioriteiten. Om de

Woorden leren is leuk! Woordenschatontwikkeling vindt

van ‘leer’gesprekjes tot een verbale aai over de bol.

juiste keuzes te maken moet u goed geïnformeerd zijn,

plaats door alle activiteiten heen, op ieder moment van

In een kleine kring heeft het jonge kind meer gelegen-

de nieuwste ontwikkelingen kennen en gericht kiezen

de dag. Woordenschatontwikkeling laat zich niet vangen

heid om te praten; dit is een ideaal oefenterrein.

wat uw kinderen nodig hebben. Onze workshopdag

in een rooster maar vraagt wél om structuur, planning

In deze workshop besteden we tevens aandacht aan

helpt u hierbij!

en kennis! Een uitgebreide woordenschat is belangrijk

de organisatie van de kleine kring. Met name de

gereedschap om succesvol te leren en één van de

afspraken die u met kinderen maakt en de planning

workshop 1

belangrijkste voorwaarden voor leren lezen. Bij jonge

van de kring.

Zicht op groep 1 en 2

kinderen legt u de basis. Tijdens de workshop ervaart u

Begint u net in groep 1-2 of wilt u meer overzicht over

hoe de woordenschatverwerving bij 4-jarigen werkt en

Na de workshop

uw groep, dan is deze workshop iets voor u. U leert uw

hoe u de juiste impulsen geeft: prikkelend, ontdekkend,

•u kent de verschillende mogelijkheden van de

groep in vogelvlucht te bekijken. U krijgt een overzicht

stimulerend en vooral betekenisvol!

kleine kring; •u heeft uw keuzes gemaakt voor de organisatie

van hun ontwikkeling; sociaal emotioneel, motorisch en qua spel. Met de andere deelnemers wisselt u ervaringen

Na de workshop

uit over wat u tegenkomt in deze groepen. U bedenkt

• u weet hoe de woordenschatverwerving bij jonge

steuningsbehoeften van de kinderen in uw klas.

te versoepelen.

aandacht zorgt ervoor dat u zicht houdt op de kinderen,

de leeromgeving zijn cruciaal. U wilt aan alle aspecten

en hoe u tegemoet komt aan de verschillende onder-

van groep 3 van uw bevindingen kan profiteren; •u heeft ideeën om de overgang naar groep 3

met ze kan praten. In deze workshop leert u zien welke

wachten? Uw aanbod, interventies en de inrichting van

samen hoe u de dagelijkse gang van zaken organiseert

2-3 verkleind worden?

Workshops

Workshops

Een goede start op de basisschool

Na de workshop

kinderen verloopt; • u heeft haalbare ideeën hoe u uw eigen praktijksituatie

van de kleine kring.

Cursusduur* 1 dag

kunt verrijken voor de jonge taalverwervers. * Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

6

7


Spelen en leren

Groep onder de loep, groep 3 code cd146

wd

eu Verni

workshop 3

workshop 5

Taakgedrag ontwikkelen

Klaar met je opdracht?

Kinderen behoren geconcentreerd te werken aan de

Niet alle kinderen werken even snel. De één is na

opdrachten die ze krijgen. Door een evenwichtig

20 minuten klaar, de ander pas na 30 minuten. De één

werkplan waarbij inspanning en ontspanning elkaar

heeft behoefte aan wat ontspanning, terwijl een ander

U heeft een groep gretige kinderen in de klas. Ze lijken

workshop 2

afwisselen zorgt u dat ze dat ook kunnen volhouden.

nog wat uitdaging of meer van hetzelfde wil. Maar hoe

maar een ding te willen: leren lezen. U zet alles op

Alle kinderen leren lezen op goed niveau

Toch zijn er kinderen in groep 3 die moeite hebben om

vangt u dit efficiënt op? In de workshop krijgt u 30

alles om dat voor elkaar te krijgen. Heeft u in kaart wat

U bent er de gehele dag mee bezig; lezen, lezen, lezen.

zich te concentreren. Gaat de taak boven hun macht?

ideeën om kinderen zinvol, lerend en ontspannend bezig

essentiële zaken zijn om die kwaliteit te halen die u

Toch lijkt u een aantal kinderen niet echt in het hart te

Hoe kunt u opdrachten afstemmen op wat ze aankunnen?

te houden na de groepsopdracht. Natuurlijk kunt u deze

voor ogen heeft? Welke zaken spelen een rol bij kinderen

raken. Ze doen wel wat u van ze vraagt, maar echt

De kernvraag van deze workshop is: Hoe begeleidt

opdrachten ook inzetten als u werkt met dagtaken.

in deze groep? Vandaag krijgt u zicht op die factoren

gegrepen door de wereld van het woord en de letters

u taakgedrag in groep 3? En daarvoor blijken heel

die u zelf kunt beïnvloeden: o.a. leesgelegenheid,

zijn ze niet. U moet er extra hard aan trekken om nieuwe

concrete aanwijzingen te zijn. Met kleine veranderingen

Na de workshop

leesinstructie, klassenmanagement en de inrichting

vaardigheden aan te leren. In de workshop krijgt u veel

kunt u al een groot effect bereiken.

•u heeft concrete ideeën om de verschillen in tijd tussen

van de leeromgeving. U gebruikt ze vast al wel, maar

ideeën aangeboden om de leeskwaliteit te verhogen

kinderen bij werkopdrachten zinvol op te vangen.

geeft u ze echt voorrang? Na deze workshopdag staan

van alle kinderen.

Na de workshop

ze u weer haarscherp voor ogen en kunt u uw

Uitgangspunt hierbij is het creëren van een rijke

• u heeft zicht op taakgedrag;

handelen daarop afstemmen.

leesomgeving. Aan welke eisen moet uw leesaanbod

• u kent een aantal beïnvloedbare factoren.

praktisch uit? Het is dus zaak om uw zwakke lezers te

workshop 4

Zicht op groep 3

verleiden tot lezen. Hoe doet u dit? U leert welke

Klassenmanagement en leeromgeving

Voor startende leerkrachten in groep 3 is inzicht in het

werkvormen en uitdagingen u kunt inzetten om gretige

Het lesgeven in groep 3 kenmerkt zich door korte

leerproces van groot belang. Maar daar blijft het niet

lezers te creëren.

activiteiten, snelle wisselingen en werken met veel

bij: uw leerlingen ontwikkelen zich op tal van gebieden.

verschillende werkvormen en materialen. Dat vraagt

Als u die gebieden wilt overzien is deze workshop

Na de workshop

veel van uw stuurmanskunst. U moet uw klassen-

geknipt voor u. Leer- en ontwikkelingslijnen maken u

• u kent het belang van leeservaring voor

management heel goed op orde hebben om in de hectiek

duidelijk waar de kinderen in uw groep zich bevinden. In groep 3 worden concentratie- en werkhouding steeds belangrijker. Wat doe je dan met kinderen die nog erg

Workshops

Workshops

voldoen? Hoe ziet een uitdagende leesomgeving er

workshop 1

betere leesprestaties; • u kent manieren om zwakke lezers te verleiden tot veel lezen.

te zien wat individuele kinderen nodig hebben. En daar de leeromgeving op aan te passen. In deze workshop kijken we naar de verschillende onderdelen van het

speels zijn? Op veel scholen komen in groep 3 ook nog

klassenmanagement en naar de kenmerken van een

eens kinderen van verschillende groepen bij elkaar.

rijke leeromgeving. Heeft u ze op orde? U krijgt zicht op

Daar moet u een hechte groep van maken, en dan is

de belangrijkste elementen van uw klassenmanagement

er ook nog de verplichte leerstof. In deze workshop

en de invloed van de leeromgeving.

bespreekt u met uw collega’s de dilemma’s en keuzes die daarmee verband houden. U wisselt ervaringen en

Na de workshop

tips uit. U bepaalt welke accenten u moet leggen in groep

•u heeft zicht op elementen van klassenmanagement

3 en wat dat betekent voor uw optreden en organisatie.

toegespitst op groep 3; • u heeft een aantal ideeën voor hoeken in groep 3.

Na de workshop • u weet welke ontwikkeling kinderen van groep 3 doormaken;

Cursusduur* 1 dag

• u kunt afstemmen op groepsprocessen én op individuele ondersteuningsbehoeften; • u heeft bepaald welke accenten u de komende tijd gaat leggen.

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

8

9


Groep onder de loep Groep onder de loep, Uitdagen en samenwerken

•u beseft de waarde van kinderen begeleiden in het zelf oplossingen zoeken; •u heeft zicht op de vaardigheden die nodig zijn om een

groep 4organiseert ook dit jaar de workshopdagen ‘Groep onder de loep’. Tijdens deze dagen worden SONedutraining

oplossingsgericht gesprek te voeren met kinderen.

workshops aangeboden die relevant zijn voor het werken in een bepaalde groep. U kunt tijdens een groep onder de

Cursusduur*

code cd173

Naworkshops de workshop Uw beheersen eerste beginselen van het de vijf loepkinderen dag kiezen voor driede van de vijf workshops. Binnen is een afwisseling aangebracht tussen • u kent de leer- en ontwikkelingslijnen van groep 4;

steeds duidelijker zichtbaar. Een aantal van uw kinderen

• u heeft het zelfstandig werken overdacht.

thema’s waarin u elkaar ontmoet en uitwisselt. Thema’s die u informeren over de nieuwste ontwikkelingen en thema’s

workshop 5

Uitdaging voor de slimme rekenaar

blijft en heeft instructiewellicht of extravragen leertijdom een verdiepende cursus. die naachter het volgen vanextra de workshop nodig. Andere kinderen zijn snel van begrip en vragen

workshop 2

Uw goede rekenaars redden zich wel. Uw instructie

om meer uitdaging. Dat vraagt van u differentiatie in

Uw instructie technisch lezen doet er toe!

hebben ze eigenlijk niet nodig, hun werktempo ligt

Veel van uwen kinderen lezen goed op niveau, een aantal De groep onder de loep workshops kunnenop ook besturen samenwerkingsverband worden instructie en verwerking. U moet inspelen dedoor scholen, verschillende onderwijsbehoeften. Soms liggen die op

blijft achter. Op zichzelf is dit niet iets om u zorgen over

tot geen fouten. Maar krijgen ze wel genoeg uitdaging?

didactisch gebied, maar soms ook op pedagogisch

te maken. Er blijken op dit punt grote verschillen te

Juist de kinderen die snel en vaardig zijn in het rekenen

gebied. Het is aan u om in deze behoeften te voorzien!

bestaan tussen scholen. De ene school accepteert dat

hebben extra uitdaging nodig. Deze kinderen moeten

15% van de kinderen onder de norm leest, een andere

leren om oplossingsstrategieën te ontwikkelen en te

ingekocht voor het invullen van studiemomenten.

Workshops

hoog, ze zijn snel klaar met het werk en maken weinig

workshop 1

school blijkt helemaal geen zwakke lezers te hebben.

evenals kinderen laten merken waar ze trots op

gebruiken. Uitdagingen om oplossingen te zoeken voor

Zicht op groep 4

De kwaliteit van de instructie en de leestijd zijn van

kunnen zijn.

denkproblemen of om denk- en oplossingsstrategieën

Indien u een startende leerkracht bent in groep 4, heeft

doorslaggevende betekenis. In de workshop zoomen

u behoefte aan overzicht. In deze workshop overziet u

we in op de instructie in het technisch lezen. Eerst kijken

Na de workshop

rekenmethodes ontwikkeld door het SLO. Maar er is

het jaar in vogelvlucht. Leer- en ontwikkelingslijnen voor

we naar de leerlijn van het technisch lezen en de te

•u heeft kennisgemaakt met oorzaken en verschijnings-

meer. Tijdens de workshop maakt u kennis met

4 groepers worden gepresenteerd, met de accenten

verwerven vaardigheden. Daarnaast leert u wat een

die u daarbij kunt leggen. Groep 4 is dé groep om extra

effectieve instructie is en hoe u deze organiseert.

begeleiding en aandacht te geven aan kinderen van wie

Tot slot komt aan de orde welke zaken u moet vastleggen

de ontwikkeling dreigt te stagneren. Maar het is ook

na de instructie. Kortom, verhoog het niveau van

de groep waarin tempoverschillen duidelijk worden.

technisch lezen in uw school. Een groot geluk voor de

workshop 4

Als leerkracht moet u dat managen, nadenken over

zwakke lezer, een winstpakker voor uw school.

Oplossingsgericht in gesprek met kinderen

Na de workshop

Bij het begeleiden van kinderen kan het oplossings-

• u weet begaafde rekenaars uitdaging te bieden; •u herkent het ontwikkelingsniveau van de kinderen

de

uw prioriteiten en kinderen begeleiden in het steeds

te gebruiken. Er zijn compactingsrichtlijnen voor diverse

vormen van faalangst; • u kent een aantal manieren om faalangst te voorkomen en aan te pakken.

Na de workshop

gerichte gesprek helpen om hen eigen oplossingen te

wisselt u veel informatie en tips met elkaar uit.

• u weet hoe u een effectieve instructie toe kunt passen

laten vinden voor de problemen waarmee zij te maken

in het technisch lezen; • u kent factoren die bepalend zijn voor de resultaten in het leesonderwijs.

verschillende nieuwe ideeën, alternatieve methodieken en werkvormen die een goede aanvulling zijn voor meerbegaafde rekenaars. Bovendien leert u ze koppelen aan het ontwikkelingsniveau van de kinderen in uw klas.

meer zelfstandig uitvoeren van taken. In deze workshop En u staat stil bij uw eigen handelen en organisatie.

Workshops

lezen en het rekenen. De onderlinge verschillen worden

1 dag

uit uw groep.

hebben. Zowel problemen op het gebied van de sociaalemotionele ontwikkeling als op het gebied van het leren. Binnen de oplossingsgerichte benadering gaat u uit van de kwaliteiten en krachten van het kind.

workshop 3

Niet het probleem, maar de oplossing staat centraal.

Faalangst herkennen

U leert een specifiek gespreksmodel hiervoor te

In groep 4 is de basis voor het lezen wel gelegd.

hanteren. Binnen dit model worden uw vaardigheden

De meeste kinderen hebben de vaart er in. Toch gaat het

ingezet die bijzonder effectief en positief werken als het

met een aantal kinderen niet goed. Speelt faalangst hier

gaat om het vergroten van de oplossingsvaardigheden

een rol? Kinderen kunnen daar veel last van hebben,

van het kind. U krijgt hierdoor ook zicht op uw eigen

maar u kunt er ook veel aan doen. In deze workshop

gedrag. In deze workshop bent u actief aan het oefenen

nemen we faalangst onder de loep: wat is het, hoe

een oplossingsgericht gesprek te voeren.

herkent u het, wat zijn de oorzaken en wat kunt u doen om het te voorkomen of te verhelpen. Het belang van

Na de workshop

een goed pedagogisch klimaat komt uitgebreid aan

•u weet via welk gespreksmodel u een oplossings-

bod. Inzoomen op positieve resultaten blijkt belangrijk,

gericht gesprek voert;

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

10

11


Groep onder de loep Groep onder de loep, De verschillen nu echt zichtbaar

Na de workshop

workshops aangeboden die relevant zijn voor het werken in een bepaalde groep. U kunt tijdens een groep onder de

Hoe zelfstandig is mijn leerling?

• u weet hoe u de sociale ontwikkeling kunt stimuleren;

In ons onderwijs streven we ernaar de zelfstandigheid

• u beschikt over werkvormen die u direct kunt gebruiken.

van onze leerlingen te vergroten. Dat helpt hen om uiteindelijk goed te functioneren in de maatschappij.

workshop 5

Vanaf groep 5 worden devan verschillen zichtbaar.Binnen de vijf workshops is een afwisseling aangebracht tussen loep dag kiezen voor drie de vijf workshops.

De mate waarin leerlingen zelfstandig kunnen werken

Rekenen, van begrip naar snelheid

Niet alleen voor de leerkracht, maar juist voor de

verschilt echter van kind tot kind. Wat mag en kunt u

Rekenen in groep 5 betekent werken in een schakelfase.

kinderen zelf. Dat zorgt voor veranderingen in de

van de leerling verwachten? En hoe richt u uw onderwijs

De basis van rekenen is gelegd in de groepen 1 tot en met

groepssfeer. U moet als leerkracht bedacht opom zijneen verdiepende cursus. die na het volgen vandaar de workshop wellicht vragen

zo in dat zijn zelfstandigheid vergroot wordt?

4. Na groep 5 worden de sommen complexer en gaat het

en bewust mee omgaan. U begeleidt uw kinderen in

Verschillen in zelfstandigheid worden mede veroorzaakt

tempo van de leerstof omhoog. Het is belangrijk dat

steeds zelfstandiger met hun taken omgaan. Dit zorgt

door niveauverschillen, persoonlijkheidsverschillen en

leerkracht en leerlingen weten waar ze mee bezig zijn.

De groep onder de loepvoor workshops kunnen ook door voor een stevige basis uw klassenorganisatie in scholen, besturen en samenwerkingsverband worden

omgevingsfactoren. Er zijn kinderen die het niet in zich

Het is een spel van tempo en begrip, waarbij we alert op

groep 6. Daar komt een aantal lijnen samen.

hebben om zelfstandig te werken of die ongemotiveerd

de kinderen moeten reageren. In de workshop krijgt u zicht

U bouwt voort op de verworvenheden van uw groep

zijn om hun taken op te pakken. Wat mag u van de

op de achtergrond van het rekenen in groep 5, de bestaan-

op cognitief gebied. Als u goed overzicht heeft over

hoogbegaafde leerling verwachten? Hoe richt u uw

de leerlijnen en de tussendoelen. Vervolgens formuleren

de ontwikkelingslijnen en de leerlijnen heeft u een

onderwijs zo in dat u rekening houdt met deze verschillen?

we veelvoorkomende werkproblemen die specifiek in

goede basis om in te spelen op verschillen. Deze

In deze workshop leert u hoe u uw instructie voor

groep 5 aan de orde komen. U kunt daarmee de

workshopdag staat in het teken van deze thema’s.

zelfstandig werken helder formuleert. Hoe u die onder-

leerlingen van uw eigen groep in kaart brengen. Daarna

steunt door gebruik te maken van vaste patronen en

gaat u aan de slag met praktische handreikingen voor

structuren. En hoe u duidelijkheid geeft over de regels.

de eerstvolgende lesdag en daarna. U richt zich daarbij

code cd183

thema’s waarin u elkaar ontmoet en uitwisselt. Thema’s die u informeren over de nieuwste ontwikkelingen en thema’s

ingekocht voor het invullen van studiemomenten.

Workshops

• u kent het verloop van de sociale ontwikkeling;

workshop 1

Zicht op groep 5 en 6

zowel op leerlingen waarbij het rekenprobleem in de auto-

Na de workshop

Bent u een startende leerkracht in groep 5 of 6 en

matisering ligt als op leerlingen met begripsproblemen.

•u weet wat belemmerende dan wel versterkende

wilt u graag een goed beeld van de karakteristieken van een groep 5 of 6? Deze workshop helpt u uw

workshop 2

groep in vogelvlucht te overzien. Gezamenlijk vult

Alle kinderen op het goede leesniveau

u het algemene beeld in en geeft de mijlpalen aan.

Kinderen starten in groep vijf met verschillende lees-

U krijgt een overzicht van ontwikkelings- en leerlijnen.

niveaus. Hoe gaat u om met deze niveauverschillen?

Zo kunt u bepalen waar uw leerlingen in hun

U heeft soms het gevoel dat u handen tekort komt. U wilt

workshop 4

ontwikkeling zitten en verschillen signaleren.

de zwakke lezers wel meer helpen, maar waar haalt u de

Samen werken aan samenwerken

Wat doet u met kinderen die uitvallen?

tijd vandaan? Hoe laat u kinderen in groep 6 leeskilometers

Vanaf groep 5 zijn kinderen steeds beter in staat om

Cursusduur*

Een eigen leerlijn of juist niet? Hoe gaat u om met

maken en motiveert u hen? Een goede planmatige

samen te werken. Maar dat moet u als leerkracht wel

1 dag

hardnekkige spellingsproblemen? Hoe bevordert u het

aanpak biedt uitkomst! U kunt zo goede lezers motiveren

ondersteunen en stimuleren. Welke opdrachten en

samenwerken? Wat doet u met pesten in uw groep?

en zwakke lezers instructie geven. Voor begrijpend lezen

werkvormen zijn geschikt, welke vaardigheden moeten

Dat zijn de vragen waarmee u in deze workshop samen

is vlot lezen een voorwaarde. U krijgt informatie over in

leerlingen ontwikkelen en hoe betrekt u de leerlingen bij

aan de slag gaat. Daarbij is uitwisseling van belang.

te zetten ondersteunende leesprogramma’s. U wisselt

de opdracht en bij elkaar? Samenwerken is niet alleen

U krijgt veel tips van uw collega’s op andere scholen.

met elkaar ervaringen uit hoe u het lezen organiseert.

een middel maar vooral ook een doel. Niet alle kinderen

En ervaart dat zij vaak tegen dezelfde problemen

Natuurlijk geven we u verschillende suggesties om de

zijn zomaar tot samenwerken in staat. Via diverse

aanlopen. Samen bespreekt u wat de informatie uit

leesmotivatie van kinderen te stimuleren.

programma’s en handreikingen kunt u ze begeleiden.

Na de workshop • u kent de persoonlijkheidsontwikkeling in groep 5 en 6; • u heeft ideeën uw handelen af te stemmen op groepsprocessen én op individuele ondersteuningsbehoeften.

aspecten zijn bij het zelfstandig worden van leerlingen; •u kunt kinderen helpen om zelfstandig een taak op te pakken.

Na de workshop •u heeft zicht op de werkproblemen bij rekenen en heeft tools om ermee aan de slag te gaan; •u heeft zicht op de leerlijnen van uw groep en kunt daarmee strategisch handelen.

Het startpunt van de workshop is de manier waarop u

deze workshop betekent voor uw handelen en hoe uw klassenmanagement aangescherpt kan worden.

Workshops

groep 5organiseert en 6 ook dit jaar de workshopdagen ‘Groep onder de loep’. Tijdens deze dagen worden SONedutraining

workshop 3

Na de workshop

zelf het samenwerken invult in uw groep. U wisselt deze

• u weet welke verschillende leesvormen u kunt

ervaringen uit en gaat er samen mee aan de slag. Dat

gebruiken voor zwakke lezers;

resulteert in concrete handreikingen voor de dagelijkse

• u kent verschillende leesvormen die het leesniveau

praktijk. We zoomen in op het doel van samenwerking

kunnen verbeteren en de leesmotivatie stimuleren;

en koppelen hier opdrachten aan. Tijdens de workshop

• u heeft ideeën om op een goed moment en systematisch aan begrijpend lezen te beginnen.

maken we gebruik van werkvormen die u ook kunt gebruiken in uw eigen klas. En ten slotte besteden we aandacht aan de evaluatie. * Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

12

13


Groep onder de loep Groep onder de loep, Omgaan met verantwoordelijkheid en keuzes

workshop 3

workshop 5

Plusgroep voor hoogbegaafde kinderen in groep 7 en 8

Wie zal ik vandaag eens zijn

U heeft ze gesignaleerd en hun hoogbegaafdheid onder-

ik, hoe wil ik zijn en me gedragen’) zijn een wezenlijk

kend, de kinderen die meer uitdaging nodig hebben.

onderdeel van het kind in met name groep 8. U leert

Kinderen van groep staan opde een hun de vijf workshops is een afwisseling aangebracht tussen loep dag kiezen voor7drie van vijfomslagpunt workshops. in Binnen

U geeft ze wat u kunt bieden en wat binnen uw mogelijk-

in deze workshop hoe u daar met de groep aan kunt

ontwikkeling. Ze vragen meer keuzemogelijkheden en zijn

heden ligt. Door compacten en verrijken van de reguliere

werken. U krijgt tijdens deze workshop allereerst zicht

in staat meer verantwoordelijkheid te dragen. De puberteit

lesstof komt u een heel eind. Maar waar haalt u nieuwe

op de rollen die kinderen innemen in de klas. We doen

kondigt zich aan. Dat veelwellicht in de groepssfeer. die na het volgen van verandert de workshop vragen om een verdiepende cursus.

ideeën vandaan? U speelt met de vraag of het in groep

dat aan de hand van de Roos van Leary: een model dat

Voorzichtig werpt het vervolgonderwijs zijn schaduw

7 of 8 wel genoeg is. Dan kan de plusgroep een uitkomst

gedrag beschrijft in termen van ‘onder, boven, tegen,

vooruit en dat vraagt voor enkele kinderen om andere

bieden. Hier komen kinderen één keer per week een

voor en samen’. Dan bespreken we wat er in de klas

De groep onder de loep workshops ook door scholen, besturen en samenwerkingsverband worden instructies en taken. Dit loopt door inkunnen groep 8. Dat is voor

dagdeel bij elkaar en werken aan uitdagende opdrachten.

speelt: wat ziet u bij de kinderen? Waar lopen ze

iedereen een heel speciaal jaar. In de eerste helft ligt de

Het is ook mogelijk om de plusgroep bovenschools

tegenaan? Daarna kijken we praktisch: hoe ziet zo’n

nadruk vooral op de cognitieve aspecten en de voorberei-

te starten. Hoogbegaafde kinderen van verschillende

rol er in gedrag uit? Dat geeft u gereedschap voor de

ding op de Citotoets. Dit zet groep 8 vaak onder spanning.

scholen worden dan in één klas opgevangen. Dat levert

inventarisatie van de verschillende rollen.

Kinderen kijken uit naar het vervolgonderwijs, maar

voordelen op voor zowel leerlingen als de school.

Tot slot krijgt u suggesties voor de uitwerking met uw

voelen zich er tegelijkertijd onzeker over. Van u als

Wat is precies zo’n plusklas? En voor wie is dat geschikt?

groep. Het uitgangspunt is dat de kinderen gaan zien

leerkracht wordt een brede expertise verwacht. Deze

Dat zijn de onderwerpen van deze workshop.

dat een rol geen vaststaand gegeven is, maar iets waar

workshops aangeboden die relevant zijn voor het werken in een bepaalde groep. U kunt tijdens een groep onder de code cd185

thema’s waarin u elkaar ontmoet en uitwisselt. Thema’s die u informeren over de nieuwste ontwikkelingen en thema’s

Workshops

ingekocht voor het invullen van studiemomenten.

Identiteitsvorming en persoonlijke vorming (‘wie ben

ze iedere keer weer opnieuw keuzes in kunnen maken.

workshopdag helpt u een visie te ontwikkelen op wat van belang is aan het eind van de basisschool en geeft

workshop 2

Na de workshop

handvatten om uw begeleidersrol goed in te vullen.

Goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs

• u heeft ideeën om te compacten en te verrijken;

Na de workshop

De overgang van basisschool naar voorgezet onderwijs

• u weet wat u kunt bieden aan een plusgroep.

• u kent de Roos van Leary;

workshop 1

is groot. Zelfstandig werken op de basisschool is

Zicht op groep 7 en 8

ingebed in duidelijk omschreven leertaken. In het

workshop 4

rollen kunt laten innemen en u kunt daar in de klas

Groep 7 en 8 zijn roerige groepen. Er gebeurt veel in de

voortgezet onderwijs geldt dat niet meer.

mee werken.

lichamelijke, sociale en cognitieve ontwikkeling van de

Daar staat of valt het leerproces met vaardigheden als

Leerkracht en leerling: verantwoordelijkheid geven en nemen.

kinderen. Voor beginnende leraren is dat vaak moeilijk te

aantekeningen en samenvattingen maken, taken plannen

Groep 7 ... een groep op het omslagpunt van schoolkind

Cursusduur*

overzien. Deze workshop biedt u in vogelvlucht de mijlpalen

en omgaan met wisselende uren en leraren. In het

naar puber. Kinderen die hun eigen identiteit proberen te

1 dag

van deze groepen. U wisselt met elkaar beelden uit en vult

basisonderwijs zouden kinderen daar al vroeg en staps-

ontdekken en het stuur in handen willen hebben. Ze heb-

zo samen ontwikkelings- en leerlijnen in. Er verandert

gewijs kennis mee moeten maken. Zelfstandig plannen

ben het dan ook nodig dat u hun onderwijsbehoefte kent.

nogal wat voor deze kinderen. De puberteit, de invloed

van taken en eigen verantwoordelijkheid voor het

Hoe kunt u kinderen de ruimte geven en toch uw doelen

van leeftijdgenoten en de blik wordt steeds nadrukkelijker

huiswerk. Dat vraagt om specifieke vaardigheden.

in het vizier houden? Door uw leerlingen meer te

gericht op de toekomst na de basisschool. Wat is er nodig

Van leerlingen, maar ook van u als leerkracht.

betrekken bij het vormgeven van hun eigen leerproces.

voor een goede schoolkeuze? Welke ondersteunende en

Deze workshop leert u hoe u uw leerlingen gericht helpt.

In deze praktische workshop leert u hoe u hierover in

coachende rol kunt u daarbij spelen? Hoe gaat u om met

U leert hoe u per kind kunt beoordelen welke ondersteu-

gesprek gaat met kinderen om zo hun leerdoelen te

de vaak hooggespannen verwachtingen van ouders? Uw

ning het nodig heeft.

verhelderen. U spreekt daarmee de motivatie aan en

•u weet hoe u de kinderen van uw klas verschillende

laat hen de eigen regie voeren over datgene wat ze nog

professionaliteit als leraar is cruciaal. De uitwisseling van ervaringen en tips met collega’s helpen u pedagogisch en

Na de workshop

moeten leren voor de overgang naar het V.O. Zo komt u

didactisch de juiste keuzes te maken en effectief te scha-

• u kunt werken met stappenplannen en kalenders;

tegemoet aan de autonomiegevoelens van uw leerlingen.

kelen tussen de diverse taken en verantwoordelijkheden.

• u bent op de hoogte van de noodzakelijke

Uitwisseling van ervaringen is een belangrijk onderdeel

studievaardigheden in het voortgezet onderwijs;

Na de workshop • u kent de specifieke kenmerken van (het omgaan met) groep 7 en 8 in een handvol kernbegrippen; • u heeft zicht op de verschillen in de groep en de noodzaak tot differentiëren; • u weet wat een coachende rol van u vraagt.

Workshops

groep 7organiseert en 8 ook dit jaar de workshopdagen ‘Groep onder de loep’. Tijdens deze dagen worden SONedutraining

van de workshop.

• u bent zich bewust van keuzemogelijkheden en toelatingscriteria voor het V.O.

Na de workshop •u weet hoe u leerlingen betrekt bij de invulling van hun onderwijsleerproces; •u weet hoe u het gesprek daarover voert met uw leerlingen. * Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

14

15


Thema  Het jonge kind

Een flexibele organisatie

Een goede (door)start

Combinatiegroep 2/3

Ervaren leraar, nieuw in groep 1-2

Een kind dat in de eerste jaren van het basisonderwijs de aansluiting mist, slaagt er maar moeizaam in om die achterstand later in te lopen. Aan de leerkracht de taak kinderen in hun ontwikkeling goed te volgen en in te grijpen als deze stagneert. Goed observeren dus en tijdig signaleren. Maar ook kinderen uitdagen en prikkelen; zorgen voor een rijke leeromgeving. Preventief handelen om zo achterstanden te voorkomen. Uw interventies doen ertoe.

U wilt kansen bieden aan uw leerlingen om zich optimaal te ontwikkelen? U wilt leren waar u moet sturen en waar u juist moet loslaten? U wilt kinderen coachen naar eigen keuzes? Kortom: u wilt het jonge kind de ruimte geven die het nodig heeft en verdient! SONedutraining ondersteunt u daarin met de volgende cursussen:

code c0147

code c0505

Een combinatiegroep 2/3 is uitdagend, met name voor

Natuurlijk is er sprake van een doorgaande ontwikkelings-

kinderen. Hier kunt u kinderen op eigen niveau laten

lijn. Maar toch, als u een aantal jaren in de boven- of

werken. Geen breukvlakken, maar doorlopende lijnen.

middenbouw heeft gewerkt is een kleutergroep weer

U kunt profiteren van de sterke kanten van beide

even iets anders. Deze cursus stelt uw vizier weer

groepen. Na deze cursus heeft u ideeën voor de opzet

scherp op deze leeftijdsgroep. Na de cursus beschikt

en inrichting van een 2/3 combinatiegroep: instructie-

u over de noodzakelijke ingrediënten om de rode draad

momenten, stille werkplekken, maar ook speelse

in het werken met vier- tot zesjarigen in de gaten te

manieren van verwerking. Binnen de visie van uw

houden. U heeft inzicht in het eigene van kleuters, u kent

school kunt u ze ook toepassen.

de diverse benaderingswijzen, ontwikkelingslijnen en tussendoelen en u bent in staat effectieve werkvormen

Voor wie?

te creëren. Ook het klassenmanagement van de

Individuele aandacht is de sleutel

Voor die leerkrachten en onderbouwteams die overwegen

kleuterbouw staat u weer helder voor ogen.

Herfstkinderen en de overgang naar groep 3

een combinatiegroep 2/3 in te richten of al hebben

Voor wie?

ingericht en deze willen evalueren.

Voor leerkrachten met onderwijservaring, die voor

Inhoud

Inhoud

Kinderen die in het najaar zijn geboren hebben extra

In deze cursus komen aan bod:

In deze cursus komt aan bod:

aandacht nodig. De overgang naar groep 3 in de zomer

• voorschotbenadering in groep 1;

• systematische aanpak van beginnende geletterdheid;

“Ik zag erg op tegen een kleuterklas dit jaar.

maakt dat zij eigenlijk of te lang of te kort in de kleuter-

• extra aanbod voor herfstkinderen in groep 2;

• systematische aanpak van beginnende gecijferdheid;

Maar met deze cursus als handvat zie ik de grote

groepen blijven. Dit heeft consequenties voor hun

• gefundeerd aanbod voor herfstkinderen in groep 3;

• kwaliteit van de instructiemomenten;

lijnen weer. Het werken met de kleuters bevalt me

ontwikkeling en vraagt dus van de school en van u om

• organiseren van speciale instructiemomenten;

• inrichting van het lokaal;

dan ook uitstekend.”

extra oplettend te zijn. In het kader van de voorschot-

• tijdig in gesprek met ouders;

• organisatie;

benadering is het van belang dat u al in groep 1 in de

• handelingsplan bij verlenging;

• veel inspirerende ideeën;

Inhoud

gaten heeft welke kinderen meer begeleiding of extra

• verantwoording naar de inspectie.

•v anuit de visie van de school een 2/3

In deze cursus komen aan bod: • spel en spelen;

combinatiegroep inrichten.

zorg nodig hebben. In groep 2 speelt de vraag naar gericht aanbod voor de oudste kleuters.

het eerst een kleutergroep gaan draaien.

Deze cursus versterkt de competenties

2 3 46

• registratie en evaluatie van het aanbod;

Deze cursus versterkt de competenties Deze cursus helpt u aan de hand van heldere criteria

Cursusduur*

uw keuzes te maken. De inspectie heeft duidelijke

1 dag

verwachtingen van de school. Daar moet u van het

Cursussen

Cursussen

code c0149

234

• ontwikkelingskenmerken kleuters; • tussendoelen beginnende geletterdheid;

Cursusduur*

• tussendoelen beginnende gecijferdheid;

1 dag

• klassenmanagement in groep 1-2.

begin af aan rekening mee houden. Wat zijn de eisen? En: hoe verantwoordt u uw handelen? Hoe ziet het

Deze cursus versterkt de competenties 2

3 47

overgangsprotocol er uit en welke criteria hanteert u?

Cursusduur* Voor wie?

1 dag

Voor leerkrachten die de herfstkinderen zo goed mogelijk willen ondersteunen in groep 1, 2 en 3.

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

16

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

17


Inspelen op behoeftes

Nieuwe impulsen beginnende geletterdheid

Fonemisch bewustzijn ontwikkelen

Stevige basis voor geletterdheid

Ontwikkelingsvoorsprong in de onderbouw

Ella Kastella Kletskous

Spelen met woorden en klanken

Woordenschatuitbreiding in de groepen 1 en 2

code c0156

code c0669

code c0042

code c0132

Begaafde leerlingen die al kunnen lezen komen in elke

Als leerkracht in de onderbouw heeft u na deze dag

Vanaf de leeftijd van vier jaar raken veel kinderen

Inhoud

eerste groep voor. Maar wat is de oorzaak? Na de cursus

een nieuwe impuls om ontluikende geletterdheid vorm

geïnteresseerd in taalspelletjes, verhalen en boeken.

Deze cursus behandelt:

kent u het verschil tussen hoogbegaafdheid en ontwikke-

te geven. Met Ella Kastella Kletskous heeft u een open

Deze fase van beginnende geletterdheid is erg

• de basisprincipes van de woordenschatuitbreiding;

lingsvoorsprong. Het is belangrijk dat u dat snel kunt

programma met veel ideeën voor activiteiten die

belangrijk. Met name de ontwikkeling van het fonemisch

• de inzet en werking van een rijke leeromgeving;

signaleren, het liefst al in de eerste weken van een kind

kinderen spelenderwijs leren omgaan met letters en

bewustzijn (het besef dat taal is opgebouwd uit klanken)

•d e aanwijzingen van het Protocol Leesproblemen

op de basisschool. Hoe sneller duidelijk is wat een kind

hun betekenis. In de cursus leert u deze ideeën in te

is cruciaal voor de ontwikkeling van het verdere

daadwerkelijk kan, des te beter kunt u daarop inspelen.

vullen en aan te passen aan de kinderen in uw groep.

leesproces. In deze cursus krijgt u zicht op de ontwikke-

Na de cursus weet u raad met diverse signaleringslijsten.

De activiteiten zijn te gebruiken naast elke methode

lingslijn van dit fonemisch bewustzijn en u leert hoe

Cursusduur*

Voor wat betreft de diagnose weet u wat uw school

of werkwijze.

u hier gerichte impulsen aan kunt geven.

1 dagdeel

diagnostisch of een psychologisch onderzoek kunt

Voor wie?

Voor wie?

Voor meer informatie over deze cursus

interpreteren en gebruiken. En u bent op de hoogte

Voor leerkrachten van de groepen 1 en 2 die graag op

Voor leerkrachten van de groepen 1 en 2 die een basis

zie het thema Taal op pag. 36

van uiteenlopende manieren van begeleiding van

een aansprekende manier de beginnende geletterdheid

willen leggen voor latere leesvaardigheid en daarom

hoogbegaafde kinderen.

willen stimuleren.

systematisch willen werken aan de ontwikkeling van

en dyslexie groep 1 en 2.

zelf kan en waar hulp bij nodig is. U weet hoe u een

het fonemisch bewustzijn van kinderen.

Voor wie?

Inhoud

Voor leerkrachten van de onderbouw die hun ervaringen

In deze cursus leert u tussen- en einddoelen van

“Ik wist niet dat ik zo’n belangrijke rol had bij de

met hoogbegaafde kinderen willen uitdiepen en met

beginnende geletterdheid vast te stellen. En u krijgt

start van het leesproces. Nu weet ik hoe ik kinderen

collega’s uitwisselen.

de beschikking over:

op een natuurlijke manier gericht kan begeleiden.”

Inhoud

Inhoud

• spel- en werkideeën voor in de klas.

In deze cursus wordt aandacht besteed aan:

In deze cursus leert u:

• signalen herkennen van een ontwikkelingsvoorsprong,

Deze cursus versterkt de competenties 2

34

ook in de voorschoolse periode;

• de ontwikkelingslijn van beginnende geletterdheid; •e en goed ontwikkeld fonemisch bewustzijn te herkennen;

• diagnosticeren van een ontwikkelingsvoorsprong;

Cursusduur*

• externe hulp (wanneer, wat en wie);

1 dag

• uitdagingen voor kinderen met een voorsprong;

“Ella Kastella Kletkous is altijd in de weer met haar

• het onderling uitwisselen van protocollen.

letterportret en woordendoos. Van verre herken je

6

• impulsen te geven aan de ontwikkeling van fonemisch bewustzijn; • stagnaties vast te stellen;

• vervroegde doorstroming;

Deze cursus versterkt de competenties 2 4 5

Cursussen

Cursussen

• het verhaal van Ella Kastella Kletskous;

haar aan haar letterhoed en woordenplu.

• individuele kinderen te begeleiden.

Deze cursus versterkt de competentie 3

Ella Kastella Kletskous’ friemelrok is wel heel apart, want in elke zak friemelt wel wat. En als ze niets meer

Cursusduur*

Cursusduur*

te vertellen heeft, is daar nog altijd haar kletskous.

1 dag

2 dagen

Vol met de laatste nieuwtjes uit haar klas. Haar beste vriendin is Giebelgast uit de klankenkast. Samen beleven ze allerlei spannende letteravonturen.”

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

18

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

19


Nieuwe impulsen beginnende geletterdheid

Een open rekenprogramma voor groep 1 en 2

Spelen met scheerschuim en bierviltjes

Opstart naar effectief taal-/leesonderwijs

Harry Vlonder rekenwonder

Van vetkrijt tot vulpen

code c0760

code c0057

code c0670

Inhoud

Tellen, meten, ordenen, u zorgt er wel voor dat in elk

Leren schrijven lijkt bij de meeste kinderen als vanzelf

In de cursus besteden we aandacht aan:

thema een onderdeel voor beginnende gecijferdheid

te gaan. Op het moment dat ze eraan toe zijn, gebruiken

• mondelinge taalontwikkeling;

aan de orde komt. Maar hoe rijk kunt u dit aanbieden?

ze alles om zich te kunnen uiten. Ze beginnen met

• fonemisch bewustzijn;

Harry Vlonder Rekenwonder biedt u de mogelijkheid om

experimenteren en dat leidt langzaam maar zeker tot

• letterkennis/ klank-tekenkoppeling;

binnen elk thema en gekoppeld aan elke ‘methode’ hier

steeds vastere vormen. Na deze cursus heeft u overzicht

• woordenschat;

aandacht aan te besteden. Het geeft u de mogelijkheid

over de ontwikkelingslijn fijne motoriek van de kleuter,

• inrichten van rijke leesomgeving;

op een creatieve manier aan te sluiten bij de onderwijs-

en kunt u deze volgen met aansluitende activiteiten en

behoeften van uw groep.

materialen op het juiste moment.

Cursusduur* Voor wie?

Voor wie?

Voor leerkrachten en leraarondersteuners in de

Zicht op leerlijnen bij kleuters

Een cursus voor onderbouwleerkrachten die de fijne

Voor meer informatie over deze cursus

groepen 1 en 2 die zoeken naar een betekenisvolle

schrijfmotoriek van hun leerlingen systematisch en

zie in het thema Taal op pag. 39

en rijke omgeving voor beginnende gecijferdheid.

Beginnende gecijferdheid

Inhoud

Inhoud

Het programma besteedt uitgebeid aandacht aan:

code c0673

In deze cursus wordt aandacht besteed aan:

• leerlijnen beginnende gecijferdheid;

Inhoud

• de ontwikkeling van het schrijven;

• activiteiten om de ontluikende gecijferdheid

De cursus besteedt aandacht aan:

• fijne motoriek;

• domeinen, leerlijnen en tussendoelen;

• beredeneerd aanbod;

• handelingsgericht werken;

• ontwikkelen van getalbegrip;

• ideeën voor verschillende niveaus;

• zelf verder variëren in uw eigen klas;

• een rijke leeromgeving;

• activiteiten voor kinderen met motorische problemen.

• zicht houden op de ontwikkeling van kinderen;

• rekenactiviteiten binnen een thema.

te ontwikkelen;

Cursussen

speels willen benaderen en beïnvloeden.

Deze cursus versterkt de competenties 2

• afstemmen op onderwijsbehoefte; • ideeën om het rekenschuurtje in te richten.

34

Cursusduur* 1 dag

Deze cursus versterkt de competenties 2

Cursussen

2 dagen

34

Cursusduur* 1 dag

Voor meer informatie over deze cursus

Cursusduur*

zie in het thema Rekenen op pag. 47

1 dag

“Harry Vlonder Rekenwonder is altijd bezig in zijn rekenschuurtje. Hij meet, hij bouwt en maakt de mooiste zaken. ‘Meten is weten!’ is zijn lijfspreuk. Aan zijn experimenteertafeltje voert hij allerlei interessante proeven uit. Hij maakt daarbij gebruik van zijn getallenkist, zijn meetkastje en zijn snuffellaatje. Daar zitten zijn gereedschappen in. Bovendien heeft hij een tollenverzameling; in alle maten, vormen en kleuren. Met Harry Vlonder raak je niet uitgekeken en uitgedaan.”

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

20

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

21


Leren kijken naar bewegen

Proefjes en experimenten voor jonge kinderen

Speels of hyperactief?

Intelligenties centraal

De motoriek van de kleuter

Ik zag twee beren experimenteren

Kleuters met druk gedrag

Meervoudige Intelligentie en het jonge kind

code c0148

code c0045

code c0163

code c0210

Een goed ontwikkelde motoriek vormt niet alleen de

Inhoud

School is een andere opvoedingsomgeving dan thuis.

U geniet van al die verschillende kinderen in uw klas.

basis voor bewegen maar ook voor bijvoorbeeld

• interactieve verkenning van proefjes;

Zeker voor kinderen die net starten met hun school-

In de vormgeving van uw onderwijs stemt u ook echt

schrijven. Sociaal-emotioneel welbevinden gaat vaak

• achtergronden wetenschap en techniek

carrière kan dat verwarrend werken. Kleuters kunnen

af op die verschillen zodat al die kinderen zich optimaal

druk, veeleisend en dwars zijn. Is dit nog speelsheid

kunnen ontwikkelen. In deze cursus kijkt u kritisch naar

of is er meer aan de hand? Zijn er signalen van ADHD

de ontwikkelings- en leerlijnen. U maakt gebruik van

of moet u nog afwachten? In deze cursus wordt dit

de ideeën van basisontwikkeling en Meervoudige

duidelijk. U leert kleuters te observeren en hun gedrag

Intelligentie om uw onderwijsaanbod vorm te geven.

samen met een goede motorische ontwikkeling. Deze cursus leert u de motoriek van kleuters gericht te observeren, te stimuleren en afwijkingen te signaleren. U weet straks wat de minimale motorische eisen zijn om in groep 3 goed te functioneren en kunt daar gericht

voor jonge kinderen; • aansluiten bij ‘waarom’-vragen en uitdagende denkvragen stellen; • inspirerende ideeën om morgen mee aan de slag te gaan.

te analyseren. U leert praktisch te werken met actieve en drukke kleuters en in kleine stapjes hun gedrag om

Voor wie?

te buigen en taakgerichtheid aan te leren. Na de cursus

Voor die leerkrachten van de groepen 1 en 2 die hun

heeft u kijk op het signaleren van ADHD of ander

onderwijs echt af willen stemmen op de ontwikkelings-

Cursusduur

opvallend gedrag op jonge leeftijd en kunt u daar goed

lijnen van individuele kinderen.

1 dagdeel

mee omgaan.

Deze cursus is bedoeld voor onderbouwleerkrachten die

Voor meer informatie over deze cursus zie in het thema

Voor wie?

en wat individuele kinderen nodig hebben; dat zorgt

de motoriek van hun leerlingen zo willen ontwikkelen

Een actieve oriëntatie op de wereld op pag. 60

Voor leerkrachten in de kleutergroepen die zicht willen

in mijn groep voor uitdagende lessituaties. Hier kan

krijgen op kinderen met druk gedrag of ADHD en die

ik wat mee in de praktijk!”

aan werken, zowel in de klas als in de speelzaal.

Deze cursus versterkt de competenties 2

34

De cursus wordt gedeeltelijk in de gymzaal gegeven. Zorgt u dus voor makkelijke kleding tijdens deze cursus.

“Een goede match tussen de vastgestelde leerlijnen

Voor wie?

dat ze in groep 3 goed beslagen ten ijs komen.

kinderen goed willen begeleiden.

Inhoud

In deze cursus komt aan bod:

Inhoud

De cursus besteedt uitgebreid aandacht aan:

• motorische ontwikkeling van kinderen tot zes jaar;

In deze cursus komen aan bod:

• t hemavoorbereiding met behulp van

• het streefniveau aan het begin van groep 2;

• vroegtijdig signaleren;

• het streefniveau aan het begin van groep 3;

• kenmerken van ADHD op jonge leeftijd;

• het creëren van een rijk meervoudig intelligent aanbod;

• kwalitatieve aspecten van signalering van

• ontdekken van het alertheidniveau;

• ideeën om uw onderwijsaanbod meervoudig

vertraagde of afwijkende ontwikkeling; • praktische ondersteuning van motorische ontwikkeling.

Cursussen

Cursussen

Inhoud

Meervoudige Intelligentie;

• verbeteren van de motoriek;

intelligent in te vullen;

•p raktische tips gericht op taken, samen spelen

• werken met een flexibel planningsschema.

en willen leren.

36

Deze cursus versterkt de competenties 2 3

Deze cursus versterkt de competenties 3 4

Deze cursus versterkt de competenties 2

Cursusduur*

Cursusduur*

1 dag

1 dag

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

4

Cursusduur*

22

1 dag

23


Thema  Meer bewegen in school Bewegen is gezond, zeker voor kinderen. Beweging zorgt zowel fysiek als mentaal voor ontspanning, maakt je los en zorgt ervoor dat je lekker in je vel zit. Bij kinderen is beweging bovendien belangrijk voor hun ontwikkeling: ze leren hun lijf kennen en erop vertrouwen. En dat is weer goed voor hun zelfvertrouwen. Hoe kunt u daaraan werken? Hebben uw leerlingen voldoende mogelijkheden om zich tijdens de lange schooldag te bewegen? Kunt u hen gericht ondersteunen in hun motorische ontwikkeling? Met inspirerende korte bewegingstussendoortjes, een goed ingericht speelplein en motiverende impulsen zet u de kinderen gericht aan het bewegen. Zodat ze vol energie aan de slag kunnen en zich motorisch evenwichtig kunnen ontwikkelen. De middelen daarvoor hoeven niet altijd groot en duur te zijn. Met heldere uitgangspunten en creatieve ideeën kunt u veel bereiken.

Naar een veilig plein om te spelen/ontdekken

Kinderen gaan beter spelen door spelimpulsen

Een uitdagend speelplein vormgeven

Buitenspelen op het plein

code c0351

code c0206

SONedutraining helpt u kritisch te kijken naar uw

Deze cursus gaat in op uw rol als spelbegeleider op het

speelplein. Na de cursus heeft u een ontwerp voor uw

plein. U kunt het buitenspelen verrijken door de kinderen

speelplein met plekken om te spelen, te rennen, te

spelsuggesties en verdiepingsmogelijkheden aan te reiken.

ontdekken en te rusten. U kent de mogelijkheden van

De cursus biedt u volop ideeën: nieuwe spellen aanbieden,

uw situatie om er een kwaliteitsspeelplek van te maken.

geschikte speelplaatsen op het plein zoeken, spelimpulsen

Uw eigen rol in de pauze is wezenlijk anders geworden:

geven, motiveren, verdiepingsmogelijkheden aanreiken.

u bent niet meer de toezichthouder die kinderen uit elkaar

U krijgt actuele en nieuwe speelmaterialen aangeboden

haalt, maar u richt zich op de behoeften van kinderen.

om uit te proberen . U krijgt ook een aantal spel- en coachkaarten mee van de Beweeg Wijs Speelpleinmethode.

Voor leerkrachten, leraarondersteuners en teams die

Voor wie?

Energizers voor de klas en het plein

graag willen dat elk kind zich op zijn eigen manier kan

Deze cursus is bestemd voor leerkrachten of vakleer-

Bewegingstussendoortjes

ontspannen en uitleven in de pauze. Het ene kind is het

krachten bewegingsonderwijs die regelmatig op het

andere niet, en dat geldt ook voor de behoeften in de

speelplein zijn en het spel van kinderen willen

pauze. Kinderen zoeken wel hun eigen plekje op het

stimuleren. U merkt dat veel kinderen een beetje

plein, maar het ene spel combineert niet altijd met het

hangen op het plein en niet zo goed kunnen bedenken

Cursussen

code c0204 In deze cursus maakt u kennis met eenvoudig uit te

zijn en hoe u daarop kunt variëren. Zo krijgt u een schat

andere. Hoe zorgt u ervoor dat het poppenmoedertje

wat ze met elkaar kunnen doen. U wilt daar graag iets

voeren energizers: korte bewegingstussendoortjes van

aan ideeën mee die u de volgende dag direct kunt

uit groep 3 niet onder de voet wordt gelopen door de

aan bijdragen. Dankzij de spelactiviteiten is er merkbaar

één of meer minuten. Door uit te gaan van bepaalde

gebruiken. We gebruiken de energizers in het kader van

voetballers van groep 8?

meer vermaak en beweging op het plein!

basisprincipes kunt u elke dag een korte nieuwe

de ondersteuning van de motorische ontwikkeling.

energizer proberen. U leert - zonder veel voorbereiding -

En we maken de koppeling met de activiteiten die daarin

“Ik voelde me vaak een politieagent op het plein.

Inhoud

kinderen te betrekken bij het bedenken van net iets

op uw school worden uitgevoerd. Hierbij maken we ook

Overal brandjes blussen en je bent altijd te laat.

•h oe weet u wat kinderen willen bij het buiten spelen?

andere, nieuwe energizers.

uitstapjes naar situaties op het speelplein.

Nu merk ik: het kan ook anders!”

•h oe motiveert u kinderen tot bewegen en samenspel?

Cursussen

Voor wie?

•n ieuwe spelen voor verschillende leeftijden;

Voor wie?

Deze cursus versterkt de competenties 2 3

Voor de zorgzame leerkracht die haar leerlingen een

Inhoud

•h oe varieert u op een spel?

In deze cursus beoordelen en modelleren we uw

energieke houding en goede resultaten gunt en niet

Cursusduur*

speelplein. U maakt een scan en een sterktezwakteana-

bekend is met energizers. Veel kinderen hebben tijdens

1 dagdeel

lyse van uw huidige plein en we definiëren de speel-

Deze cursus versterkt de competenties 1

2 34

wensen die passen bij uw schoolvisie. We bespreken:

Cursusduur*

even naar het toilet, drinken wat water of dromen

•d e veiligheid op het plein;

1 dagdeel in overleg te combineren tot 1 dag

wat weg. U kunt dit gewoon op zijn beloop laten.

•d e looproutes;

Maar waarom pakt u dit niet op met energizers?

•d e bereikbaarheid voor kinderen met een beperking;

de lange schooldag behoefte aan beweging. Ze lopen

Deze cursus is alleen op locatie.

•h et onderhoud van het plein, de speeltoestellen

“Veel kinderen in mijn klas kregen aan het eind van elke les een dip. Door de oppeppers blijven ze nu de hele dag energiek en enthousiast.”

en materialen; •d e pleinregels, het buitenspeelschema en de organisatie.

Deze cursus versterkt de competenties 2

4

Inhoud Tijdens deze cursusdag maakt u kennis met energizers.

Cursusduur*

Hiermee kanaliseert u de bewegingsdrang, biedt u

1 dagdeel in overleg ook te combineren tot 1 dag.

kinderen pretmomenten tussendoor en stuurt u de (fijn)

24

motorische ontwikkeling aan. U leert wat de basisprincipes

Deze cursus is alleen op locatie.

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

25


Thema  Werken aan onderwijs

In 1 dag kant en klaar!

Een nieuwe sportdag

Kinderen verschillen onderling sterk: in interesses, in leerstijlen, in tempo en in eindpunt. Het is uw taak om kinderen code c0203 Bent u ieder jaar weer op zoek naar nieuwe spelen en

• de opzet van de sportdag;

aan het puzzelen op de organisatie? Nu niet meer!

• de spelregels;

U krijgt leuke sportdagonderdelen voor groep 1 t/m 8.

• zelf spelen van de spelletjes;

U speelt de sportspelen, u krijgt de spelregels mee

• gebruikte materialen;

en een lijst met benodigdheden: de diploma‘s, een

• de organisatie van de dag en de

organisatieplattegrond en natuurlijk een organisatie-

te ondersteunen in hun ontwikkeling. U zult dus rekening moeten houden met deze verschillen, in uw aanbod,

Inhoud

uw pedagogische benadering, uw organisatie en uw beoordeling. Dat vraagt om bezinning op doelen, werkvormen en kwaliteit; op inspiratie, betrokkenheid en regie. Niet alleen voor die ene les, maar vooral als uw school besluit om verschillen tussen kinderen werkelijk als uitgangspunt te nemen. SONedutraining helpt u om de eigen wegen van kinderen te ontdekken. En SONedutraining geeft u de instrumenten waarmee u kinderen succesvol kunt ondersteunen

verschillende onderdelen.

schema op een cd-rom. U hoeft alleen maar de namen nog in te voeren. Na één dag heeft u uw eigen nieuwe

Deze cursus versterkt de competenties 3

4

in hun eigen leerroute.

sportdag klaar.

Cursusduur* Voor wie?

1 dag

Afstemmen op ondersteuningsbehoeften

Voor die leerkrachten basisonderwijs, specialisten bewegingsonderwijs of leden van de commissie

Deze cursus is alleen op locatie.

sport- en speldag die op zoek zijn naar een nieuwe,

De kracht van instructie

eigentijdse invulling van de sport- en speldag.

Cursussen

“Ongelofelijk! We waren echt in één dag klaar.“

Inhoud

Kinderen verschillen in ondersteuningsbehoefte tijdens

In deze cursus komt aan bod:

de instructie. Voor u is het na deze cursus gesneden

• kwaliteit van de instructie;

koek dat kinderen met concentratiestoornissen om meer

• direct instructiemodel;

structuur vragen en leerlingen met rekenproblemen om

• verschillen tussen kinderen;

een benadering op het juiste abstractieniveau.

• instructie aanpassen aan behoeften van kinderen;

U past uw instructie daarop aan. U kunt aan al die

• speciale instructietijd inruimen en organiseren.

Cursussen

code c0690

behoeften beantwoorden. In de cursus maakt u kennis met het basismodel voor directe instructie. U leert daarop

Deze cursus versterkt de competentie 4

variëren al naar gelang de behoeften van uw leerlingen. U leert te differentiëren binnen de instructie door gebruik

Cursusduur*

te maken van voorinstructie en verlengde instructie.

1 dag

Voor wie? Een cursus voor ervaren leerkrachten die hun klassenorganisatie op orde hebben en die willen differentiëren in hun instructie.

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

26

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

27


Thema  Meer bewegen in school Goed klassenmanagement Zelfstandig leren: steeds meer In mijn klas loopt alles op rolletjes

Hoeveel vrijheid wil en mag u geven?

eigen regie voor kinderen

Eén plus één is veel meer dan twee

Zij volgen hun eigen ontwikkelingsgang

Samenwerkend leren

Nieuwetijdskinderen

Bewegen is gezond, zeker voor kinderen. Beweging zorgt zowel fysiek als mentaal voor ontspanning, maakt je los en code c0969

code c0032

code c0502

Een organisatie de klas is essentieel voorgoed voorUhun zoekt naar manieren omkunt kinderen te laten groeien hun goede lijf kennen en erop in vertrouwen. En dat is weer zelfvertrouwen. Hoe u daaraan werken?

Als kinderen samen iets moeten uitzoeken beklijft het

U kent ze vast, kinderen die extra gevoelig lijken voor

een succesvol schooljaar. Na de cursus weet u hoe

naar zelfstandigheid en zelfverantwoordelijk gedrag.

beter. Samenwerken heeft daarnaast een positief effect

sfeer. Zij ordenen de wereld in beelden, geluiden,

u uw klassenorganisatie moet inrichten. Als er

Het gaat u niet alleen om het zelfstandig verwerken van

op de groep: we zijn met elkaar en samen bereiken we

gevoelens en herinneringen. En dat vereist een heel

veranderingen de organisatie zijn, kuntMet u deze de leerstof. U wilt ze zelf keuzes lateneen maken. gaat ondersteunen ininhun motorische nodig ontwikkeling? inspirerende korte bewegingstussendoortjes, goedHet ingericht

wat we willen. In deze cursus leert u het samenwerkend

andere benadering dan de algemeen gangbare manier

toepassen. U geeft de kinderen de verantwoordelijkheid

u erom dat zij steeds meer verantwoordelijkheid nemen

leren systematisch en zorgvuldig op te pakken.

die gebaseerd is op taal. In deze cursus leert u eerst

die ze aankunnen, want u hoeft niet alles zelf te doen.

voor hun eigen leerproces. Uw ideaal is dat zij steeds

Hebben uw leerlingen voldoende mogelijkheden om zich door de lange schooldag te bewegen? Kunt u hen gericht

speelplein en motiverende impulsen zet u de kinderen gericht aan het bewegen. Zodat ze vol energie aan de slag

U maakt kennis met de achtergronden van samenwerkend

deze nieuwetijdskinderen en hun manier van doen te

kunnen en zich motorisch evenwichtig kunnen ontwikkelen. De meer middelen daarvoor hoevenNiet nietieder altijd groot en duur te zijn. Een praktische cursus met achtergrondinformatie en eigen regie voeren. kind kan evenveel

leren. Maar vooral leert u via concrete werkvormen hoe

herkennen. De cursus biedt u vervolgens praktische tips

handige instrumenten.

aan. U zult dus keuzes moeten maken. In deze cursus

u daar in de praktijk van uw school en uw groep vorm

en technieken die u helpen om hen optimaal te begeleiden.

leert u hoe u kinderen hierop instrueert. U werkt aan

aan kunt geven.

Veel aandacht is er voor de concrete vertaling van de

Met heldere uitgangspunten en creatieve ideeën kunt u veel bereiken. Voor wie?

uw visie en krijgt ideeën om die uit te werken.

Voor leerkrachten die de zaken in de klas zo efficiënt

Valkuilen, praktische tips en voorbeelden van andere

Voor wie?

mogelijk willen regelen.

scholen; het komt allemaal aan de orde.

Voor leerkrachten die geloven dat de verschillende

Voor wie?

vaardigheden en mogelijkheden van kinderen elkaar

Voor leerkrachten, intern begeleiders en remedial

informatie naar de specifieke situatie in uw groep.

“Deze cursus heeft echt effect! Met eenvoudige

Voor wie?

kunnen versterken. Als u de dynamiek van de groep

teachers die bereid zijn om kinderen die in andere

ingrepen is mijn klassenorganisatie verbeterd.

Voor die leerkrachten, intern begeleiders en directeuren

wilt gebruiken als een middel in plaats van dit als

categorieën denken, te begeleiden en zich in hun

Ik kan mijn leerlingen veel meer bij de dagelijkse

die vorm willen geven aan het pedagogisch besef dat

een probleem te zien, is deze cursus voor u ideaal.

referentiekaders te verdiepen.

gang van zaken betrekken.”

kinderen begeleid moeten worden in hun ontwikkeling

“Goed leren samenwerken is een les voor het leven.

Inhoud

Waar kunnen kinderen dat beter leren dan in de

In deze cursus besteden we aandacht aan:

naar zelfverantwoordelijk leren.

Inhoud Cursussen

code c0675

In deze cursus komt aan bod:

Inhoud

beschermde omgeving van hun eigen klas? Ik weet

• kennismaken met het nieuwetijdskind;

• regels en routines in de groep;

In deze cursus komen aan bod:

nu hoe ik ze dat kan bieden.”

• herkennen van typerend gedrag;

• inrichten van de ruimte;

• zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid;

• kinderen zelfstandig laten werken;

• uitdagen tot zelfverantwoordelijk leren;

Inhoud

• begeleidingstechnieken;

• kinderen laten samenwerken.

• wat mag je verwachten van kinderen?

In deze cursus maakt u kennis met de achtergronden

• persoonlijke ervaringen uitwisselen.

• omgaan met verschillen tussen kinderen;

van samenwerken. Maar vooral ervaart u de praktische

• handreikingen voor systematische invoering

kant van goed samenwerken. U leert:

Cursusduur* 2 dagen

Deze cursus versterkt de competentie 4

• aanbod voor deze kinderen;

Deze cursus versterkt de competenties 2 7

• samenwerkingsvaardigheden op verschillende niveaus;

op uw school.

Deze cursus versterkt de competenties 1

Cursussen

zorgt ervoor dat je lekker in je vel zit. Bij kinderen is beweging bovendien belangrijk voor hun ontwikkeling: ze leren

2

• groepen samenstellen;

Cursusduur*

• geschikte werkvormen;

1 dagdeel

• s amenwerkende leervormen in vak- en

Cursusduur* 1 dag

vormingsgebieden; • samenwerken systematisch in te voeren op school.

Deze cursus versterkt de competenties 2 3 4 5 Cursusduur* 2 dagen

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

28

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

29


Samen met uw leerlingen profiteren van MI

Zinvol werken aan eigen taken

Stimuleren van ongekende mogelijkheden

Meervoudige Intelligentie: basiscursus

Meervoudige Intelligentie en zelfstandig werken

Hoeken en lokalen meervoudig intelligent inrichten

code c0153

code c0161

code c0515

U zoekt een manier om recht te doen aan de verschillen

Een groep kinderen die gemotiveerd aan het werk gaat;

U bent een bevlogen leerkracht en wilt kinderen

In deze cursus houden we ons bezig met:

tussen kinderen? In deze basiscursus leert u gebruik te

het lijkt soms te mooi om waar te zijn. Maar als je

betrekken in de vormgeving van uw onderwijs.

• de ontwikkeling van thema’s;

maken van Meervoudige Intelligentie. Naast de talige

kinderen aanspreekt op hun sterke kanten kan het echt.

U maakt daarbij graag gebruik van Meervoudige

• het inrichten van stimulerende leerhoeken;

en rekenkundige intelligentie onderscheidt u straks ook

Meervoudige Intelligentie biedt die mogelijkheid.

Intelligentie. Na deze cursus beschikt u over ideeën om

• het betrekken van kinderen daarbij;

andere intelligenties. En u beschikt over de vaardig-

Terwijl de groep zelfstandig werkt, kunt u andere

een leeromgeving zo in te richten dat de verschillende

• onderwijsinhouden die aansluiten bij

heden en kennis om uw lessen projectmatig in te richten

kinderen individueel begeleiden. In deze cursus leert u

intelligenties worden gestimuleerd. Samen met de

en op die manier verschillende intelligenties van uw

het proces dat leidt tot zelfstandig werken kritisch onder

kinderen in uw groep past u alle mogelijke ideeën

leerlingen uit te buiten. U kunt een leerrijke omgeving

de loep te nemen. Welke eisen mag en moet u stellen?

toe om uw lokaal zodanig in te richten dat de

creëren die recht doet aan behoeften van alle leerlingen

U scherpt uw visie aan op uw eigen rol: waar moet u

kinderen worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen.

en u kunt zorgleerlingen helpen door gebruik te maken

zelf sturing geven en waar kunt u kinderen meer ruimte

van hun specifieke intelligenties.

bieden? U kunt straks werkvormen hanteren die de

Voor wie?

organisatie van zelfstandig werken vereenvoudigen.

Voor onderbouwleerkrachten die hun lokaal zo

Voor wie?

de ontwikkelingsfase van kinderen; • vijf spelimpulsen om kinderen in de hoeken te stimuleren.

Cursusduur* 1 dag

willen inrichten dat alle kinderen hun specifieke

Deze cursus wordt op locatie aangeboden bij scholen die al met Meervoudige Intelligentie werken.

Voor leerkrachten, intern begeleiders en remedial

Voor wie?

intelligentie kunnen gebruiken. Voor zichzelf en

teachers die hun leerlingen meer willen laten profiteren

Voor die leerkrachten en remedial teachers die vanuit

voor andere leerlingen.

van hun eigen specifieke mogelijkheden.

hun visie zelfstandig werken willen aanpakken.

Inhoud

“Ik was veel te bang om los te laten. In deze cursus

U leert in deze cursus:

heb ik via MI instrumenten gekregen om de sturing

• acht verschillende intelligenties te onderscheiden;

meer bij kinderen te leggen terwijl ik ook weet hoe

• uw eigen sterk ontwikkelde intelligenties te herkennen

ik kaders moet aangeven.”

Deze cursus versterkt de competenties

1234

Cursussen

Cursussen

Inhoud

en gebruiken; • hoe u Meervoudige Intelligentie kunt inzetten in

Inhoud In deze cursus werken we aan:

verschillende lessituaties; • uw lesaanbod af te stemmen op de verschillende

• uw eigen visie op zelfstandig werken en MI; • uw eigen rol: sturen en loslaten;

intelligenties van kinderen.

• de begeleiding van het werkproces;

Deze cursus versterkt de competenties 1

24

• het ondersteunen van de werkplanning; • observatie van het werkgedrag.

Cursusduur* 2 dagen

Deze cursus versterkt de competenties

124

Cursusduur* 1 dag

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

30

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

31


Goede communicatie is cruciaal in de school. Gaan we voldoende na of wij elkaar altijd goed begrijpen? Open communicatie, vraagt om een professionele houding van de leerkracht. SONedutraining helpt u

uitnodigende vragen stellen. Door die vaardigheden goed te ontwikkelen, leert u kinderen te reflecteren en hen sturing in handen te geven op hun eigen leerproces. Ook u kunt leren écht in gesprek te gaan met kinderen.

Kind laten meepraten over eigen handelingsplan

In gesprek met zorgkinderen code c0138

Cursussen

Portfoliogesprekken met kinderen

Filosoferen met kinderen

code c0508

zo’n professionele houding te ontwikkelen. U leert diverse communicatietechnieken en het belang van

Over zorgkinderen wordt wat afgepraat op school. Allerlei

Diepgang in het gesprek

code c0030

Uw school heeft besloten het portfolio in te voeren.

Kinderen willen graag iets leren, verbazen zich over

Dan vormen uw vaardigheden om het portfoliogesprek

vele dingen die ze (nog) niet begrijpen. Hun open en

goed te voeren de sleutel tot succes. U probeert met

vragende houding kan het uitgangspunt zijn voor de

kinderen terug te kijken op de afgelopen tijd.

stimulering van de denkontwikkeling. Na deze cursus

“Wat heb je geleerd? Ben je daar tevreden over?”

kunt u op de ‘waarom’- of ‘hoe kan het’-vragen van uw

En u kijkt vooruit. “Wat wil je leren? Hoe denk je dat

leerling adequaat inspelen en zo een filosofisch gesprek

aan te pakken?” U zult specifieke vragen moeten stellen.

met uw groep voeren. U leert in deze cursus hoe u in

En wel zo, dat kinderen zich vrij voelen om te zeggen

het gesprek kunt verdiepen en hoe u een dialoog voert

wat zij ervaren. U zult ze woorden moeten aanreiken.

in uw groep. U weet welke vragen u moet stellen en

En ze helpen bij het structureren van hun gedachten

kinderen kunt prikkelen dieper over zaken na te denken.

en bij het spiegelen. U leert kinderen zelf naar

U daagt kinderen uit na te denken over de wereld en

oplossingen zoeken.

de mensen om hen heen.

Voor wie?

Voor wie?

Voor leerkrachten in vernieuwende scholen die

Deze cursus is bedoeld voor die leerkrachten die

portfoliogesprekken willen voeren met kinderen.

hun leerlingen willen stimuleren in nadenken door filosofische gesprekken te voeren.

oplossingsmogelijkheden zijn. Zo’n kind zit dan beter in

begeleiders zijn erbij betrokken. Er worden zelfs externe

zijn vel en dat is winst voor iedereen. In deze cursus leert

“Het heeft mij echt verbaasd: kinderen weten veel

specialisten bij gehaald. Maar hoeveel wordt er met de

u gesprekken te voeren en systematisch gebruik te maken

over zichzelf. Alleen hebben ze daar niet altijd

Inhoud:

kinderen zelf gesproken? Kinderen ontwikkelen zich beter

van de ervaringen en meningen van uw zorgkinderen.

woorden voor. Door deze gesprekken weet ik veel

In deze cursus komt aan bod:

meer van de kinderen en kan ik ze veel doelgerichter

• een filosofisch gesprek voeren; de uitgangspunten;

helpen om te leren.“

• de rol van de gespreksleider;

als zij weten wat hun probleem is, wat er aan gedaan wordt en wat zij zelf kunnen doen. Ze stellen zich dan actiever op

Voor wie?

en dat geeft meteen betere resultaten. Neem een kind

Voor leerkrachten, remedial teachers en intern begeleiders

dat niet lekker ligt in de groep. Door goede gesprekken

die hun zorgkinderen meer willen betrekken bij hun

Inhoud

kunt u achterhalen hoe het kind zich daarbij voelt en wat

eigen ontwikkelingsproces.

De cursus gaat in op uw rol als leerkracht om

Cursussen

Thema  Communicatie

Van leergesprek tot reflectiegesprek

•o efenen met vragen stellen om het gesprek te verdiepen; • observeren en analyseren van een gesprek.

kinderen te leren:

Deze cursus versterkt de competenties 1

Inhoud

• leervragen te stellen;

We besteden aandacht aan:

• hun gedachten te structureren;

• gevoelens bespreken met kinderen;

•o nder woorden brengen van ervaringen

• vraagtechnieken en vraaghouding;

Cursusduur* 1 dag

en belevingen;

• een oplossingsgericht gesprek;

247

• samen terug te kijken op het leerproces.

• diagnostische gesprekken.

Deze cursus versterkt de competenties 1

237

Deze cursus versterkt de competenties

1 2 37

Cursusduur* Cursusduur*

1 dag

1 dag

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

32

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

33


Effectief communiceren en grenzen stellen

Effectief communiceren

Traject voor schoolverbetering

In gesprek met ouders

Communicatietechnieken van NLP

Communicatie in het team

code c0180

code c0901

code c0904

Deze cursus versterkt de competenties 1

Naast uzelf als leerkracht en uw leerlingen, nemen

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) gaat ervan

Elk team heeft een eigen manier van communiceren.

ouders ook een prominente positie in binnen de school.

uit dat linguïstische (talige) informatie in de hersenen

Nieuwe teamleden voegen zich daarin en zo houdt de

Weliswaar zijn ze lang niet altijd lijfelijk aanwezig, u kunt

gekoppeld wordt aan neurologische processen. Als u die

bestaande cultuur zichzelf in stand. Die is echter niet

niet om ze heen. Na de cursus weet u hoe u effectief met

processen via intonatie en/of non-verbaal gedrag weet

altijd effectief. Wilt u de onderlinge communicatie

ouders kunt communiceren, hoe u eventuele problemen

aan te passen aan wat uw gesprekpartner prettig vindt,

verbeteren? Dan kan dat alleen met het gehele team.

Cursusduur*

kunt oplossen en moeilijke situaties het best kunt

kunt u uitstekend communiceren met iedereen.

Door er met elkaar open over te praten in een veilige

1 dag

bespreken. U heeft kennis en vaardigheden op het

Na de cursus kunt u uw persoonlijke benadering snel

omgeving en met elkaar vaardigheden te trainen.

gebied van verschillende oudergesprekken en kunt

aanpassen aan die van de ander, het non-verbale gedrag

Doorvragen op wat wordt gezegd. Feedback geven op

deze in de praktijk toepassen. U kunt bewust kiezen

van de ander duiden en adequaat reageren op de stijl

zaken die niet helemaal goed gaan. Communicatieve

voor bepaald gedrag en u weet welk effect dat gedrag

van communiceren van de ander.

vaardigheden verbeteren het teamklimaat. Als de

op anderen kan hebben.

67

Deze cursus wordt alleen op locatie gegeven.

onderlinge communicatie verbetert, dan heeft dat als

Voor wie?

vanzelf een positief effect op de communicatie met

Voor wie?

Voor iedereen in het onderwijs die effectief wil

ouders en kinderen.

Voor leerkrachten, remedial teachers en intern

communiceren, ook met mensen die anders in elkaar

begeleiders die op een effectieve wijze met ouders

steken dan uzelf. U bent bereid zich daarvoor te

Voor wie?

willen communiceren.

verdiepen in de communicatiestijl van anderen.

Voor teams die zich verantwoordelijk voelen voor

“Als ouders nu naar mij toekomen met moeilijke

Inhoud

vragen of kritische opmerkingen, kan ik echt luisteren

In deze cursus wordt na een korte theoretische

“Na deze cursus is de sfeer merkbaar verbeterd.

naar wat ze te zeggen hebben. Ik kan ook rustig mijn

uiteenzetting vooral getraind op het herkennen van

We kunnen beter doorvragen op bedoelingen en

eigen mening verwoorden.”

communicatiestijlen en het effectief reageren daarop.

we durven elkaar aan te spreken op datgene wat

Inhoud

Deze cursus versterkt de competenties 1 7

Cursussen

Cursussen

een goede onderlinge werksfeer.

niet goed ging.“ Inhoud

In deze cursus komt aan bod: • luistervaardigheden;

Cursusduur*

In de trainingen worden de volgende onderwerpen

• vaardigheden in het tonen van begrip voor ouders;

1 dag

praktisch geoefend:

• vragen stellen aan ouders;

• actief luisteren naar elkaar;

• vaardigheden in het stellen van duidelijke

• rollen binnen het team; • persoonlijke grenzen ervaren en aangeven;

grenzen aan ouders; • de roos van Leary; een interactiemodel;

• elkaar ondersteunen en coachen.

• het slechtnieuws gesprek.

Deze cursus versterkt de competenties

1 67

Cursusduur* 2 dagen

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

34

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

35


Thema  Taal Zonder de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen kom je niet ver in onze geletterde maatschappij. Daarom is het van het grootste belang dat kinderen die basisvaardigheden zo goed mogelijk leren beheersen. Hoe eerder eventuele

Woordenschatuitbreiding in de groepen 3 en 4 code c0043

Woordenschatuitbreiding in midden- en bovenbouw code c0046

problemen worden gesignaleerd, hoe beter het is. Veel van die problemen kunnen via gerichte methodieken worden opgelost. U als leerkracht heeft daar een sleutelrol in. Uw inspanningen doen er echt toe en kunnen het verschil maken.

Voor wie?

Voor wie?

Voor leerkrachten groep 3 en 4

Voor leerkrachten groep 5 t/m 8

Inhoud

Inhoud

• leren lezen met een te kleine woordenschat;

• principes van woordenschatuitbreiding;

• de drie uitjes en de viertakt;

• dicht bij het kind blijven;

• wat laat u deze kinderen lezen?

• leesgelegenheid en verwerkingsideeën;

• herhaald lezen;

• de kracht van stillezen;

• s preekgelegenheid, schrijfgelegenheid,

• woordenschatuitbreiding voor zwakke lezers;

Dan moet u wel goed geïnformeerd zijn over nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen. En die op een effectieve manier en op de juiste momenten kunnen aanbieden. Opbrengsten zullen toenemen als u tijdig ingrijpt en planmatig aan de slag gaat. SONedutraining helpt u daarbij. Binnen dit thema onderscheiden wij cursussen op het gebied van: 1. woordenschatuitbreiding, 2. effectief taal/leesonderwijs, 3. spelling

leesgelegenheid;

Woordenschatuitbreiding Een te kleine woordenschat is een blijvende handicap

Woordenschatuitbreiding in de groepen 1 en 2 code c0132

• zakelijke teksten gebruiken;

• nieuwe verwerkingsvormen van leesteksten.

• ontdekhoeken en interessehoeken.

Deze cursus versterkt de competentie 3

Deze cursus versterkt de competentie 3

Cursusduur*

Cursusduur*

1 dagdeel

1 dagdeel

aandacht voor woordenschatuitbreiding en u werkt

Voor wie?

er systematisch aan. Ook in uw taalmethode komt dit

Voor leerkrachten groep 1 en 2

Cursussen

Cursussen

voor kinderen. U ziet natuurlijk het belang van expliciete

onderdeel aan de orde. Maar de vraag is of kinderen daar genoeg aan hebben. Zeker als het gaat om

Inhoud

kinderen die een te kleine woordenschat hebben.

• de basisprincipes van de woordenschatuitbreiding;

Om daar goed mee om te kunnen gaan, is inzicht nodig

• geplaatst in een rijke leeromgeving;

in de basisprincipes: de viertakt, de drie uitjes en de

• volgens de aanwijzingen in het vernieuwde

theorie van Verhallen. Wist u bijvoorbeeld dat voorlezen

Protocol Leesproblemen en dyslexie groep 1 en 2.

en veel lezen nog altijd het beste resultaat geeft als het om woordenschatuitbreiding gaat? Als de leesstof en de

Deze cursus versterkt de competentie 3

verwerking ervan tenminste aan bepaalde voorwaarden voldoet. In onderstaande cursussen leert u daar alles

Cursusduur*

over en wordt de theorie toegespitst op uw groep.

1 dagdeel

Op basis van wat u krijgt aangereikt, kunt u voor uw eigen groep het woordenschatonderwijs verantwoord inrichten en uitbreiden.

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

36

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

37


Ella Kastella Kletskous code c0669

Effectief taal-/ leesonderwijs Uw inbreng als goede leerkracht is van doorslaggevend

De opstart naar effectief lezen in groep 1 en 2 code c0760

Effectief leesonderwijs in groep 3 code c0762

belang voor een succesvolle schoolperiode van uw

Het vernieuwde protocol Leesproblemen en dyslexie

Hoe geef je vorm aan effectief leesonderwijs in groep 3?

Inhoud

leerlingen. Het taal-/leesonderwijs is daarin een cruciale

vormt het uitgangspunt van de cursus. Na afloop heeft

Hoe voorkom je leesuitval? Uw instructie, uw leesaanbod,

In deze cursus leert u tussen en einddoelen

factor. Het vormt de basis voor elke vervolgopleiding.

u een totaaloverzicht over het taal/leesprogramma

uw verrijkende leesomgeving maken het verschil.

van beginnende geletterdheid vaststellen.

Om te beginnen is het van belang dat u weet wat goed

voor de groepen 1 en 2. De belangrijkste onderdelen

Zeker als u in staat bent direct in te spelen op wat er

En u krijgt de beschikking over:

leesonderwijs is en hoe u dit inricht. SONedutraining

van het effectief taalaanbod komen aan de orde.

zich bij uw leerlingen voordoet. Bij dit alles speelt een

• het verhaal van Ella Kastella Kletskous;

levert daarvoor de theoretische onderbouwing.

Uw rol als leerkracht krijgt de nadruk in de cursus.

doorlopende aandacht voor woordenschat een

• spel- en werkideeën voor in de klas.

En natuurlijk maken we ook de vertaling naar de praktijk.

Uw handelen, uw interactieve benadering en uw

belangrijke rol.

U krijgt zicht op effectieve instructie, we besteden veel

interventies; ze maken het verschil voor alle kinderen.

Preventie is het sleutelwoord, maar als het toch zo mocht

Cursusduur*

zijn dat uw leerlingen uitvallen is het belangrijk om

aandacht aan verklanken en voorzien u van oefentips. Na de cursussen weet u welke lezers u welke onder-

Inhoud

zo vroegtijdig mogelijk in te grijpen. Goede signalering

steuning moet geven en welke interventies u kunt

• fonemisch bewustzijn;

en interventies zijn van cruciaal belang om kinderen

Voor meer informatie over de cursus

plegen. U zult bewust preventief gaan werken.

• mondelinge taalontwikkeling;

de kans te geven om goede lezers te worden.

zie het thema het jonge kind op pag. 18.

Dan is het oplossen van problemen veel minder nodig.

• letterkennis/ klank-tekenkoppeling;

Hoe krijgt u het binnen uw klassenorganisatie voor

Vanzelfsprekend krijgt de klassenorganisatie dan ook

• woordenschat;

elkaar om zorgleerlingen extra hulp te geven?

de nodige aandacht. U moet tenslotte tijd vrijmaken

• inrichten van rijke leesomgeving;

om met kleine groepen apart te kunnen werken.

• de voorschotbenadering.

1 dag

Inhoud • preventief werken;

Deze cursus versterkt de competentie 3

• inrichten van een verrijkende leesomgeving; •e ffectieve leesactiviteiten rondom woordenschat,

2 dagen

mondelinge taalontwikkeling, fonemisch bewustzijn;

Cursussen

Cursussen

Cursusduur*

• k lank-tekenkoppeling en de opstart naar vloeiend lezen; • connect; • instructie, leertijd en klassenorganisatie; • lezen met dyslectische kinderen.

Deze cursus versterkt de competentie 3 Cursusduur* 2 dagen

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

38

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

39


Zo leer je kinderen lezen en spellen (basiscursus)

code c0763

code c0726

code c0727

Deze cursus biedt u alles wat u nodig heeft om effectief

Lezen en spellen is een van de cruciale vaardigheden

Een instructieles voor technisch lezen en spellen is

leesonderwijs vorm te geven in groep 4. U leert over

die we kinderen op de basisschool leren. Daarvoor zijn

gebaat bij een goede opbouw en een juiste methodiek.

leesmotivatie en welke materialen u hier goed voor kunt

veel verschillende methoden aansluitend op de kern-

Ongeacht de lees / spellingmethode die u gebruikt.

gebruiken. Na de cursus weet u precies welke interventies

doelen voorhanden. Waar het op aankomt, is dat u uw

Die instructiemethodiek is vastgelegd in de map:

uw leesonderwijs op een kwalitatief hoger plan brengen.

aanvankelijk leesmethode goed laat aansluiten op de

Zo leer je kinderen lezen en spellen. De basiscursus gaat

U leert nog beter gebruik te maken van toetsuitslagen.

behoeften van alle kinderen in uw groep. U moet daarbij

in op de basis van technisch lezen en spellen zoals u

In feite bent u de laatste halte om kinderen op een goed

kunnen beschikken over instructiemethodiek die

die onderwijst in groep 3. Deze vervolgcursus bouwt

leesspoor te zetten. Uw interventies zijn van het grootste

aansluit bij hoe kinderen functioneren. Zo leer je

hierop verder en behandelt het instructiegedrag van

belang; als u de juiste gebruikt, op het goede moment,

kinderen lezen en spellen biedt die instructiemethodiek.

de leerkracht van groep 4 t/m 8 op het gebied van lezen

hebben ze merkbaar effect. Bij dit alles speelt een

Na de cursus kent u de kernonderdelen van de methodiek

en spellen.

doorlopende aandacht voor goede instructie, effectieve

en kunt u ze toepassen binnen uw eigen lees- en spelling-

leesactiviteiten en woordenschat een cruciale rol. En wat doet u met begrijpend lezen? Steeds meer scholen laten de methode los, maar hoe geef je dan

Goede resultaten in technisch lezen, juist in de bovenbouw

verantwoord invulling aan begrijpend lezen in groep 4? code c0950

Cursussen

Zo leer je kinderen lezen en spellen (vervolgcursus)

onderwijs en uw eigen aanvankelijk leesmethode.

Voor wie? Voor leerkrachten groep 4 t/m 8, intern begeleiders en

Voor wie?

remedial teachers die meer rendement willen zien van

Voor leerkrachten groep 3, intern begeleiders en remedial

hun eigen lees- en spelonderwijs en die bekend zijn met

teachers die meer rendement willen zien van hun eigen

de methodiek en/of de basiscursus al hebben gevolgd.

lees- en spellingonderwijs.

Bent u nog niet in het bezit van het materiaal dan kunt

Inhoud

De tijd dat we dachten dat technisch lezen na groep 6 zich

• vlot lezen;

niet meer ontwikkelt, ligt achter ons. O.a. Kees Vernooy

• woordenschat;

heeft ons ervan doordrongen dat extra leesgelegenheid

Inhoud

• afgewogen leesaanbod;

en gerichte instructie het mogelijk maken van iedere

Deze cursus biedt u een kernmethodiek bestaande

Inhoud

• leesmotivatie en leesbevordering;

leerling een AVI9-lezer te maken. En daarvoor reikt

uit de volgende onderdelen:

Deze cursus gaat in op:

• signalering leesproblemen;

deze cursus u de handvatten aan. Te beginnen op het

• verschillende instructiemodellen;

• de ordening van categorieën;

• effectieve remediëring, o.a. connect;

aanvangsniveau, maar doorgaand tot in de bovenbouw.

• ordening van materiaal;

• nieuwe categorieën oefenen;

• begrijpend lezen in groep 4.

Zwakke lezers in uw school blijken slechts lezers die een

• differentiatiemogelijkheden;

• lesritme en herhaling;

tragere ontwikkeling doormaken bij het technisch lezen

• multi-sensoriële aanpak;

• keuze van materialen;

en uiteindelijk toch komen waar ze moeten zijn, dankzij

• klanksynthesebenadering;

• logboeken en weekschema’s;

uw ondersteuning. Opgeven is geen optie meer.

• de aandacht voor spelling;

• een denkkader bij spelling;

• het meteen schrijven van aangeleerde letters.

• leerlijnen voor lezen en spelling.

Deze cursus versterkt de competentie 3

“Ook in groep 4 kan ik nu mijn eigen lees en spelling-

Deze cursus versterkt de competentie 3 Cursusduur* 2 dagen

Inhoud In deze cursus:

u dit bestellen via www.ijsselgroep.nl.

Cursussen

Effectief leesonderwijs in groep 4

methode veel effectiever toepassen. Mijn instructie

• een heldere leeslijn met herkenbare stappen; • de signalen van stagnatie in de leesvaardigheid;

Cursusduur*

sluit precies aan bij wat de kinderen kunnen en bij

• effectieve interventies;

2 dagdelen

wat ze graag doen.”

Deze cursus is in samenwerking met IJsselgroeppartners

Deze cursus versterkt de competentie 3.

• leesmotivatie en leesbevordering.

Deze cursus versterkt de competentie 3 Cursusduur* Cursusduur*

1 dag

1 dag Deze cursus is in samenwerking met IJsselgroeppartners

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

40

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

41


Fonemisch bewustzijn ontwikkelen

Spelen met woorden en klanken code c0042

Beter begrijpen van een tekst en informatieverwerking in de bovenbouw code c0134

Dyslexie Vaak wordt gedacht dat er niets te doen is aan dyslexie.

Dyslectische kinderen in de bovenbouw code c0129

Dat blijkt niet zo te zijn. Bij een gerichte aanpak en

Er is heel veel bekend over dyslexie. Maar wat is voor

Brugklassers die wel technisch kunnen lezen, maar

systematisch goed leesonderwijs kan de school veel

u als leerkracht relevant? In deze cursus krijgt u haar-

Inhoud

met de bijsluiter van de aspirine niet uit de voeten

betekenen voor de ontwikkeling en ondersteuning

scherp voor ogen waar u gericht verbeteringen aan kunt

• de ontwikkelingslijn van beginnende geletterdheid;

kunnen. Dat schrikbeeld kunt u met deze cursus te lijf

van de dyslectische leerlingen en veel kinderen met

brengen voor de dyslectische kinderen in uw groep.

• een goed ontwikkeld fonemisch bewustzijn

gaan, door verschillende vaardigheden te onderkennen

leesproblemen verder helpen. Op veel scholen wordt

En er wordt duidelijk wat u al goed doet en wat u nog

en systematisch bij uw leerlingen te ontwikkelen.

gedacht dat na groep 6 kinderen met leesproblemen

kunt versterken. De theorie van effectief taal/ leesonder-

Tekstbenadering, tekst lezen en tekst evalueren; dat

niet veel verder komen. Er valt echter veel winst te

wijs vormt de basis voor deze cursus.

zijn de drie aspecten die u in de cursus leert herkennen,

behalen, vooral bij vertraagde lezers. Ze hebben

• stagnaties vast te stellen;

beoordelen en verbeteren. In deze cursus leert u tevens

juist uw aandacht en expertise nodig. U moet hun

Voor wie?

• individuele kinderen te begeleiden.

hoe u de lessen informatieverwerking gedifferentieerd

onderwijsbehoefte dan wel kunnen onderkennen.

Voor leerkrachten bovenbouw die zich niet willen

aan kunt bieden. Een toekomstige vwo’er moet straks

SONedutraning helpt u daarbij.

neerleggen bij dyslexie, maar hun leerlingen juist

te herkennen; • impulsen te geven aan de ontwikkeling van fonemisch bewustzijn;

Cursusduur*

over andere vaardigheden beschikken dan een vmbo’er.

1 dag

Beide groepen hebben hun eigen instructie nodig.

Voor meer informatie over deze cursus

verder willen helpen.

Deze cursus biedt u een nieuwe kijk op uw kinderen en

Inhoud

leert u om ze individueel te instrueren.

• do’s en don’ts voor de leerkracht;

zie het thema het jonge kind op pag. 19.

• dyslexie herkennen;

Voor wie?

• goed leesonderwijs inrichten voor dyslectici;

Voor leerkrachten van de groepen 6 tot en met 8

• compensatie/dispensatie.

voorwaarde zien om te kunnen studeren in het V.O.

Deze cursus versterkt de competentie 3

Inhoud

Cursusduur*

• aanleren van de vaardigheden voor functioneel lezen;

1 dag

Cursussen

Cursussen

die in begrijpend leesvaardigheden een belangrijke

• inzicht in de voorwaarden die nodig zijn voor begrijpend lezen; • instructie op informatieverwerking; • gedifferentieerde activiteiten voor vmbo; • activiteiten voor havo/vwo-leerlingen: ordenen, mindmappen, samenvatten.

Deze cursus versterkt de competentie 3 Cursusduur* 1 dag

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

42

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

43


Dyslexiebeleid voor de groepen 1 t/m 4 code c0131

Dyslexiebeleid voor de groepen 5 t/m 8 code c0133

Spelling Om kinderen goed te laten spellen is spellingbewustzijn

Spelling in groep 4 code c0722

onontbeerlijk. Ook in de hogere groepen als het om

Inhoud

Inhoud

werkwoordspelling en ontleden gaat. Kinderen krijgen

Inhoud

• ingrediënten voor dyslexiebeleid;

• ingrediënten voor dyslexiebeleid;

dit spellingbewustzijn pas als ze veel en systematisch

• instructie op spellingcategorieën;

• goed leesonderwijs in de groepen 1 t/m 4;

• goed leesonderwijs in de groepen 5 t/m 8;

instructie hebben gekregen op spellingcategorieën.

• woordbeelden inprenten;

• do’s en don’ts voor de leerkracht;

• do’s en don’ts voor de leerkracht;

Spelling moet ook visueel worden ondersteund.

• auditieve ondersteuning;

• effectieve middelen gebruiken om leerkrachten

• effectieve middelen gebruiken om leerkrachten

Dat gebeurt door veel te lezen. Dat helpt bij het

• activerende oefenvormen;

inprenten van woordbeelden. En dan is er nog de

• zelfcorrectie.

te ondersteunen; • de relevante informatie selecteren voor de diagnose dyslexie; • inhoudelijke keuzes maken voor dyslectische kinderen.

te ondersteunen; • de relevante informatie selecteren voor de diagnose dyslexie; • inhoudelijke keuzes maken voor dyslectische kinderen.

auditieve ondersteuning. Hoe meer taal kinderen horen, hoe beter hun vermogen om wat ze horen ook correct

Voor wie?

weer te geven. Om effectief spellingsonderwijs te

Voor leerkrachten van groep 4 die het

geven, kunt u gebruik maken van samenwerkend leren,

spellingsonderwijs effectief in willen zetten.

van activerende werkvormen en zult u uw leerlingen

Cursusduur*

Cursusduur*

vooral veel moeten laten oefenen. Zelfcorrectie blijkt

1 dag

1 dag

een krachtig middel te zijn om het spellinggeweten

Voor meer informatie over cursus dyslexie voor ib’er

Deze cursus versterkt de competentie 3

te ontwikkelen. Ook hier geldt: uw inspanningen

Cursusduur*

doen er echt toe. Ze kunnen het verschil maken.

1 dag

Cursussen

Cursussen

zie het thema leiden en begeleiden op pag. 62.

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

44

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

45


Spelling in de bovenbouw code c0724

Werkwoordspelling in groep 6, 7 en 8 code c0168 Eén van de lastigste hoofdstukken in de bovenbouw is

Inhoud

de werkwoordspelling. Wordt het in uw methode ook zo

• instructie blijft nodig!

ingewikkeld aangeboden? Met complexe spoorkaarten

• woordbeelden inprenten;

en andere schema’s? En het kan zo eenvoudig.

• auditieve ondersteuning;

Na deze cursus kunt u uw kinderen weer helderheid

• activerende oefenvormen;

bieden op dit gebied. Het blijft natuurlijk niet bij theorie.

• ontwikkelen van het spellinggeweten

Ook uw eigen vaardigheden komen aan bod.

o.a. door zelfcorrectie; • verschillende interventiemogelijkheden o.a. bloon.

Thema  Rekenen Rekenvaardigheden lijken zo logisch in elkaar te steken. Toch vormen ze voor veel kinderen een struikelblok. De resultaten zijn vaak onder de maat. Waar komt de stagnatie in de rekenontwikkeling vandaan? Is het realistisch rekenonderwijs niet goed genoeg opgezet? Worden de lessen niet volgens de richtlijnen uitgevoerd? Of moeten we voor kinderen met rekenmoeilijkheden kiezen voor andere strategieën? De subsidie voor basisvaardigheden moet het tij keren en scholen stimuleren in te zetten op kwaliteitsverbetering van o.a. het rekenonderwijs. SONedutraining helpt u om bewuste keuzes te maken. In onderstaande cursussen staat uw didactisch handelen centraal. Voor elke groep is er een gedegen en actuele nascholingscursus.

Daarnaast heeft u in de bovenbouw te maken met verschillende uitstroomprofielen. Voor het voortgezet onderwijs is bij het onderwijs in de vreemde talen basale kennis van het ontleden van belang. Zeker voor

Voor wie?

de toekomstige havo-vwo leerlingen. In deze cursus

Zicht op leerlijnen bij kleuters

Voor leerkrachten van groep 5 t/m 8

gaan we in op een systematisch aanbod.

Beginnende gecijferdheid

die beredeneerd willen kiezen binnen

Inhoud • basis werkwoordspelling;

Cursussen

Deze cursus versterkt de competentie 3

code c0673

Inhoud

• oefenen van de werkwoordspelling;

Beginnende gecijferdheid is een uitgebreid gebied

De cursus besteedt aandacht aan:

• gebruik hulpschema;

met veel domeinen: ruimtelijke oriëntatie, getalbegrip,

• domeinen, leerlijnen en tussendoelen;

Cursusduur*

• zinsdelen en woordsoorten;

meten, enzovoort. Natuurlijk besteedt u er regelmatig

• ontwikkelen van getalbegrip;

1 dag

• relatie ontleden en vreemde talen;

aandacht aan in uw thema’s. Maar is dit systematisch

• een rijke leeromgeving;

• eigen vaardigheden op het gebied van

genoeg? Het is van cruciaal belang dat kinderen

• rekenactiviteiten binnen een thema.

ontleden en werkwoordspelling.

Cursussen

het spellingsaanbod.

in de groepen 1 en 2 goed getalbegrip ontwikkelen. Daarmee leggen ze het fundament voor hun verdere

De cursus versterkt de competenties 3

Voor wie?

rekenloopbaan. Het is dus zaak daar in uw lessen

Voor leerkrachten bovenbouw die werkwoordspelling

systematisch aandacht aan te geven. Tussendoelen

Cursusduur*

een belangrijk taalonderdeel vinden voor de toekomst

en leerlijnen helpen u kinderen te volgen in hun

1 dag

van hun leerlingen

ontwikkeling en gericht nieuwe stappen te zetten.

47

Uw inzicht, vaardigheden en activiteiten maken het

Deze cursus versterkt de competentie 3

verschil voor de rekenvaardigheid van kinderen. Deze cursus helpt u bewuste keuzes te maken in het

Cursusduur*

vormgeven van rekenactiviteiten, al dan niet binnen

1 dag

een thema.

Voor wie? Voor leerkrachten in de groepen 1 en 2 die echt werk willen maken van (beginnende) gecijferdheid en het getalbegrip van kinderen.

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

46

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

47


Verbeter uw rekendidactiek

Helpen in plaats van opgeven

Doelgericht begeleiden trekt de zaak weer vlot

Basisvaardigheden rekenen in groep 3 en 4

Rekenen met dyscalculie

Rekenproblemen in de middenbouw

code c0680

code c0027

In uw rekenonderwijs werkt u aan de hand van een

Over dyscalculie op de basisschool is nog relatief weinig

Kinderen die het rekenen tot 100 niet geautomatiseerd

rekenmethode. De meeste kinderen ontwikkelen

bekend. Toch heeft u dagelijks te maken met leerlingen

hebben, missen een stevige basis en krijgen problemen

zich goed, maar vaak blijkt dat een aantal kinderen

met (ernstige) rekenproblemen. Wat zijn de kenmerken

bij het voortgezet rekenen. Reden genoeg om alle

niet verder komt met de basisvaardigheden. Er zijn

en welke invloed kan uw onderwijs hebben op de

middelen te baat te nemen daar iets aan te doen.

bijvoorbeeld kinderen die niet tot automatiseren

verbetering van rekenvaardigheden? Wanneer besluit

In deze cursus leren we u op een systematische manier

komen. Hoe komt dat en wat kunt u eraan doen?

u met een eigen leerlijn te starten? Onderzoek heeft

de juiste diagnose te stellen en daar vervolgens mee aan

Andere kinderen lijken niet te beschikken over voldoende

uitgewezen dat de resultaten daarvan vaak mager zijn.

de slag te gaan. We gaan in op concrete rekenproblemen

getalbegrip. Bent u in staat om de vinger op de zere

Wat dan te doen? Deze interactieve cursus biedt u

in uw klas. Ook nemen we toetsen en leermiddelen

plek te leggen? Het gewoon volgen van de methode is

naast theoretische kennis vooral de mogelijkheid zelf

door. Uw eigen praktijkervaring en de theoretische

in dit soort gevallen niet meer voldoende. Na deze

aan de slag te gaan met de rekenproblemen die u in

onderbouwing gaan hand in hand om rekenproblemen

cursus bent u in staat bewuste keuzes te maken.

uw klas ervaart.

bij uw leerlingen effectief aan te pakken.

kunt u op een doelgerichte manier de ontwikkeling

Voor wie?

Voor wie?

naar getalbegrip en automatisering aansturen.

Voor leerkrachten, intern begeleiders en remedial

Voor leerkrachten en remedial teachers die zich niet

teachers die leerlingen met een ernstige rekenstoornis

willen neerleggen bij rekenproblemen, maar alles uit

Voor wie?

niet willen opgeven maar de problemen te lijf willen

de kast willen halen om hun leerlingen toch weer

Inhoud

Voor leerkrachten van groep 3 en 4 die regelmatig

en durven gaan.

verder te brengen.

• leerlijnen beginnende gecijferdheid;

kinderen met rekenproblemen in de klas hebben.

“Met elkaar bleken we in staat om veel

Inhoud

“Ik weet nu welke concrete rekenactiviteiten

praktische maatregelen te nemen om kinderen

In deze cursus komen aan bod:

• handelingsgericht werken;

ik met kinderen kan inrichten voor welk probleem.

met dyscalculie concreet verder te helpen.”

•e en heldere leerlijn voor rekenen tot 100 en

• zelf verder variëren in uw eigen klas;

En ik weet hoe ik automatiseringsprocessen het beste

• zicht houden op de ontwikkeling van kinderen

kan oppakken om het meeste effect te krijgen.”

Inhoud

•e en oriëntatie op leermiddelen en remedies

Op basis van inzicht in de leerlijnen en tussendoelen

code c0057

• activiteiten om de ontluikende gecijferdheid te ontwikkelen;

de cruciale overgangen daarin; De cursus behandelt:

• afstemmen op onderwijsbehoefte;

voor problemen;

Inhoud

• verschillende opvattingen rond dyscalculie;

• gerichte handelingsadviezen voor uw eigen casus;

De cursus biedt inzicht in:

• mogelijkheden tot signalering en diagnosticering;

• rekenstrategieën.

Cursusduur*

• leerlijnen van de basisvaardigheden;

• de begeleiding van kinderen met dyscalculie;

1 dag

• het proces van begrip naar automatisering;

• keuzes in aanpak en taakstelling;

• effectieve automatiseringsactiviteiten;

• het uitzetten van beleid op schoolniveau.

• ideeën om het rekenschuurtje in te richten.

Voor meer informatie over deze cursus

De cursus versterkt de competenties

• rekeninstructie en differentiatie.

zie het thema het jonge kind op pag. 20.

De cursus versterkt de competenties 2 3 4 7

Cursussen

Harry Vlonder rekenwonder

Cursussen

code c0674

De cursus versterkt de competenties

37

347

Cursusduur* 2 dagen

Cursusduur* Cursusduur*

1 dag

1 dag

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

48

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

49


Gedifferentieerd rekenonderwijs

Omgaan met rekenverschillen in de bovenbouw code c0175 In de bovenbouw worden de rekenverschillen tussen kinderen erg groot. Waar de een nog rekent op het niveau van groep 4, is een ander kind juist rekenbegaafd en wil graag meer dan u in huis heeft. U wilt graag aan alle onderwijsbehoeften van kinderen tegemoet komen. Maar hoe doet u dat? Na de cursus kunt u kinderen op hun eigen niveau onderwijzen en uitdagen. We gaan natuurlijk in op de inhoudelijke kant. Welke streefdoelen stelt u voor zwakke rekenaars? Hoe verrijkt en compact u voor meerbegaafde kinderen? U leert gerichte keuzes

Thema  Naar passend onderwijs Voor ieder kind passend onderwijs of een zorgarrangement op maat. Dat is de ideale onderwijssituatie. Juist bij kinderen van wie de ontwikkeling niet zonder problemen verloopt, moet u als leerkracht al uw kwaliteiten aanspreken. Maar ook bij hoogbegaafde kinderen of kinderen met andere leervragen zult u uw onderwijs moeten afstemmen. U wilt vanuit uw professionele beroepshouding correct handelen en juiste keuzes maken. Want de leerkracht is de sleutel tot het succes voor deze kinderen! Daarvoor is het allereerst noodzakelijk dat u begrijpt welke onderwijsbehoeften deze kinderen hebben. Om successen te kunnen boeken is een planmatige aanpak gewenst. SONedutraining biedt u de gereedschappen om antwoorden te vinden op de vragen die u zich bij deze kinderen stelt. Vragen als: begrijp ik het kind voldoende? Geef ik het kind de goede taak? Benader ik het kind op de juiste manier? en: heb ik de leeromgeving goed georganiseerd? In elke cursus binnen dit thema vindt u concrete antwoorden en breidt u uw vaardigheden uit.

te maken. Voor elk rekenzwak kind kunt u een eigen eindprofiel maken. Uitgangspunt voor dat profiel zijn de vaardigheden die het kind wel beheerst. Voor de begaafde rekenaars heeft u nieuwe mogelijkheden.

Op tijd bijsturen voorkomt later problemen

Uiteraard kijken we ook naar de organisatie in uw klas.

Begeleiden van de sociaalemotionele ontwikkeling

Hoe houdt u zelf het overzicht en begeleidt u individuele leerprocessen?

Voor wie?

Voor wie?

Kinderen sociaal vaardig maken en goed leren reageren

Voor leerkrachten die willen sturen op het welbevinden

Voor leerkrachten van de bovenbouw die tegemoet

bij teleurstellingen en successen. Ook dat hoort bij de

van de kinderen in hun klas en hun pedagogische

willen komen aan de grote rekenverschillen

kerntaken van de school. Maar dit te begeleiden is veel

opdracht serieus willen nemen.

tussen kinderen.

moeilijker dan het aanleren van cognitieve vaardigheden. De verschillen tussen kinderen in hun sociaalemotionele

“Ik heb vooraf niet voldoende beseft dat ik veel

“Hier heb ik veel aan. Ik kan weer jaren verder!

ontwikkeling zijn groot. Toch wilt u alle kinderen in uw

kan voorkomen in de klas als ik meer zaken

Vooral de streefdoelen voor zwakke rekenaars

klas goed kunnen begeleiden. Wat zet u in en hoe

bespreekbaar maak. Ik ben met andere ogen

geven me veel ruimte.“

organiseert u dat? In deze cursus staat voorkomen van

naar mijn opvoedingstaak als leraar gaan kijken.”

Cursussen

Cursussen

code c0500

problemen centraal. U krijgt zicht op ontwikkelingslijnen

Inhoud

en ziet waar u de regie kunt voeren in het sturen van die

Inhoud

De cursus besteedt aandacht aan:

ontwikkeling. Daarbij beoordeelt u uw eigen acties om

In deze cursus krijgt u informatie, wisselt ervaringen

• leerlijnen en tussendoelen;

ongewenst gedrag te voorkomen en leert methodisch

uit en gaat praktisch aan de slag met:

• rekenproblemen en mogelijkheden in kaart brengen;

te werken aan de sociaalemotionele ontwikkeling (SEO)

• de sociaalemotionele ontwikkelingslijn;

• streefdoelen voor zwakke rekenaars;

van uw leerlingen.

• preventief leerkrachtgedrag;

• uitdagende aanpak voor goede rekenaars;

• het observeren van gedrag van kinderen;

• een adaptieve organisatie.

• het gebruik van SEOmethoden; • bevorderen van samenwerking.

De cursus versterkt de competenties 2 3 4 7

De cursus versterkt de competenties 2

47

Cursusduur* 1 dag

Cursusduur* 1 dag

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

50

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

51


Onzeker, verlegen of meer aan de hand?

Bij de les krijgen en houden

Kinderen toerusten om echt te werken

Kinderen met faalangst

Aandacht voor concentratie

Kinderen met werkhoudingproblemen

code c0047

code c0077

Iedereen is op zijn tijd onzeker. Kinderen dus ook.

U komt ze in elke klas tegen: kinderen die moeite

Het lijkt of werkhoudingproblemen in de groep toenemen.

Dat is niet erg, maar het wordt een probleem als het

hebben zich te concentreren. De oorzaak is niet altijd

Hoe begeleidt u als leerkracht uw kinderen naar een betere

kind geblokkeerd raakt. Faalangst beperkt de nieuws-

duidelijk. Wat kunt u van hen vragen? Is gebrek aan

werkhouding? In deze cursus wordt aandacht besteed

gierigheid, de wil om nieuwe zaken te ontdekken.

concentratie veranderbaar? Of zit het in de aanleg van

aan observeren en signaleren van de werkhouding.

Onzekere kinderen hebben uw hulp nodig. Na de

het kind en moet u afstemmen op wat het kind aankan?

U leert om in gesprek met kinderen te achterhalen wat

cursus kunt u signaleren bij welke kinderen het echt om

In deze cursus leert u naar oorzaken kijken. U kent

hun werkaanpak is. Daarbij is het belangrijk ook naar uw

faalangst gaat. U weet hoe u hen kunt ondersteunen.

straks het verschil tussen aandacht en concentratie.

eigen onderwijsgedrag te kijken. In de cursus bespreken

En hoe u een bijdrage kunt leveren in het voorkomen

Daarbij leert u zien wat het effect is van uw eigen

we strategieën om kinderen te stimuleren na de

van faalangst. U ervaart hoeveel uw eigen manier van

pedagogisch handelen. Het gaat er niet om zomaar

instructie echt aan het werk te gaan. Die strategieën

benaderen ertoe doet. U leert het belang te zien van

etiketjes als ADHD, ODD of faalangst te plakken.

kunt u direct toepassen in uw dagelijkse praktijk.

een goed pedagogisch klimaat. U krijgt zicht op

Belangrijk is dat u kunt benoemen welke ondersteuning

verschillende vormen van faalangst.

deze kinderen nodig hebben. Na deze cursus staat

Voor wie?

u duidelijk voor ogen wat u in uw klas kunt doen om

Voor leerkrachten die werkhoudingproblemen effectief

Voor wie?

Kleuters met druk gedrag

kinderen beter mee te laten doen.

Voor leerkrachten die inzicht willen krijgen in alle facetten van faalangst, het waar mogelijk willen voorkomen en

Voor wie?

als het zich voordoet erop in willen spelen.

Voor leerkrachten en remedial teachers die aan de

Cursussen

slag willen met het verbeteren van de concentratie.

“Nu ik deze dag heb bijgewoond kan ik me nog beter

Ook geschikt voor intern begeleiders die leerkrachten

inleven in kinderen met faalangst. En dat niet alleen:

inhoudelijk willen ondersteunen.

ik kan ze nu een hand reiken, zodat ze tóch met nieuwe

en planmatig willen aanpakken.

Inhoud In deze cursus besteden we aandacht aan:

code c0163

• inzicht in werkhoudingproblemen; • attributies (verklaringen of oorzaken);

Inhoud

• taakbeleving;

• vroegtijdig signaleren;

• planmatige aanpak van werkhoudingproblemen;

Inhoud

• kenmerken van ADHD op jonge leeftijd;

• systematisch en consequent handelen.

In deze cursus komen aan de orde:

• ontdekken van het alertheidniveau;

Inhoud

• soorten aandacht en concentratie;

• verbeteren van de motoriek;

In deze cursus komen aan bod:

• investeren in afstemming;

•p raktische tips gericht op taakjes,

• non-verbale uitingen van faalangst;

• structuur aanbrengen;

• oplossingsgerichte handreikingen voor actuele

• het belang van het gedrag van de leerkracht;

dingen aan de slag gaan.”

werksituaties in de klas;

samen spelen en willen leren.

• praktische handelingsadviezen voor uw eigen situatie.

De cursus versterkt de competenties

Cursusduur* 2 dagen

Cursusduur*

27 Voor meer informatie over deze cursus

• belonen en straffen; • pedagogisch klimaat;

Cursusduur*

• sensitiviteit.

2 dagen

De cursus versterkt de competenties 2

Deze cursus versterkt de competenties 2 7

1 dag

• belemmerende en beschermende factoren; • de wondervraag;

Cursussen

code c0135

zie het thema Het jonge kind pag. 23.

7

Cursusduur* 1 dag

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

52

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

53


Reageren op gedrag

De auti-bril op kunnen zetten

Kinderen met moeilijk gedrag, een hele opgave

Uitgaan van de belevingswereld van het kind

Lastig gedrag als signaal

Autisme (ASS) begeleiden

Omgaan met gedragsproblemen

NLsPelenderwijs; gedragsverandering bij kinderen

code c0007

code c0106

Conflicten in de klas; dat kost u als leraar veel hoofd-

Het is belangrijk dat u kinderen met stoornissen uit

Kinderen met moeilijk gedrag vragen veel energie van

Een aantal van de kinderen in uw groep vertoont

brekens en energie. Hoe reageert u hier adequaat op?

het autistische spectrum leert herkennen en begrijpen.

u als leerkracht. Soms voelt u zich geïrriteerd of

ongewenst gedrag: schreeuwen, kan niet samenspelen/

Na de cursus beschikt u over de kennis om conflicten

In de cursus leert u signalen te zien die wijzen op ASS

machteloos. Want u wilt graag dat ook deze kinderen

samenwerken, rennen door de klas, weigert een

in de klas op een adequate manier op te lossen. U leert

(Autisme Spectrum Stoornissen). Vervolgens krijgt u

zich goed ontwikkelen. In deze cursus staat centraal dat

opdracht uit te voeren etc. U wilt dit graag veranderen,

zien welke behoeften de kinderen in uw klas hebben.

handreikingen om in de klas aan de behoeften van deze

u eerst leert deze kinderen te begrijpen. Pas als u

maar hoe pakt u dat aan? In deze cursus leert u naar

Wat is daarin aanleiding tot probleemgedrag? Versterkt

kinderen tegemoet te komen. U kunt inspelen op de

oorzaken van gedrag kent, kunt u een passend antwoord

gedrag te kijken, uitgaande van de positieve intentie

dat gedrag door uw manier van communiceren? U leert

situatie met concrete hulpmiddelen als pictogrammen,

geven. Zo krijgt u grip op de gedragsproblemen van

van het gedrag en de principes van Neuro Linguistisch

op een andere manier kijken en reageren op het gedrag

aangepaste leertaken, afspraakkaarten en stappenplannen.

kinderen. Vanuit uw eigen probleemsituatie maakt u een

Programmeren (NLP). Een kind maakt keuzes op grond

van de kinderen in uw groep. Als leerkracht kunt u zich

U leert voorspelbaar te zijn en deze kinderen te begeleiden

gedegen analyse. U komt met veel gerichte handelings-

van de sociale context waarin hij zit. Door uzelf te

inleven in de wereld van uw leerlingen, maar tegelijker-

in sociale situaties.

adviezen terug op school. Dat geeft u nieuwe energie.

verplaatsen in de belevingswereld van het kind leert

En dat verdienen de kinderen. Doordat u inzicht in het

u nieuwe mogelijkheden zien om gedragsalternatieven aan te reiken en uit te lokken.

tijd verstaat u de kunst een andere houding aan te nemen als de situatie dat vraagt. U leert ongewenst

Voor wie?

probleem van het kind heeft, kunt u planmatig handelen.

gedrag te zien als signaal dat een reactie van u vraagt.

Voor leerkrachten, intern begeleiders en remedial

Daardoor blijft de leerling goed bij de les. En gaat het toch

teachers die met autisme willen leren omgaan en

eens mis, dan weet u welke oplossing u moet aandragen.

Voor wie?

leerlingen met ASS meer ondersteuning willen

Voor leraren die bereid zijn om bij lastig gedrag van

geven in de school.

leerlingen verder te kijken dan alleen het zichtbare gedrag. Die bereid zijn om ook naar zichzelf te kijken

“Autisme leek me een ‘modeverschijnsel’ en niet iets

en eventuele oorzaken bij zichzelf te zoeken.

voor op mijn school. Nu ben ik er van overtuigd dat ik deze kinderen kan helpen met wat ik heb geleerd.“

Cursussen

code c0943

Inhoud

Voor wie? Voor leerkrachten, interne begeleiders en remedial

Voor wie?

teachers die op zoek zijn naar een nieuwe succesvolle

Voor leerkrachten die op zoek zijn naar manieren

aanpak van gedragsproblemen in hun groep.

om het gedrag van kinderen te verbeteren.

“Spel en NLP vormen een verrassende en Inhoud

verfrissende combinatie. Deze cursus in NLP heeft

In deze cursus komen aan bod:

mij geholpen om gedragsalternatieven te vinden voor ongewenst gedrag.”

In deze cursus komen aan bod:

Inhoud

• de oorzaken van gedragsproblemen;

• Inzicht in de achtergrond en oorzaak van lastig gedrag;

In deze cursus komen aan bod:

• het belang van leerkrachtgedrag;

• het onderzoeken en eventueel herzien van uw gedrag

• zicht krijgen op de problemen die kinderen met

• doelgericht werken aan het veranderen van gedrag;

Inhoud

• overzicht, inzicht en uitzicht.

Achtereenvolgens werken we in deze cursus aan:

ASS ervaren;

tegenover ‘lastige’ leerlingen;

•h et achterhalen wat het kind wil bereiken

• weerstanden herkennen en erkennen;

• werken met visualisaties;

• een juiste communicatiestijl gebruiken.

• diagnostiek en leerlinggebonden financiering (LGF);

Deze cursus versterkt de competenties 2 7

127

• aanpassen van de begeleidingsstijl en omgeving aan een kind met ASS.

Cursusduur* 1 dag

(of vermijden) met zijn gedrag; • betekenis verlenen aan ongewenst gedrag;

• vormen van psycho-educatie;

Deze cursus versterkt de competenties

Cursussen

code c0911

Cursusduur*

• het ontwikkelen van gedragsalternatieven;

2 dagen

• spelenderwijs gewenst gedrag uitlokken; • een scala aan spelletjes en oefeningen;

Deze cursus versterkt de competenties 2

7

• de vorming van een positief zelfbeeld; • leren van elkaar door middel van intervisiewerkvormen.

Cursusduur* 1 dag

Deze cursus versterkt de competenties 2 7 Cursusduur* 3 dagen

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

54

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

55


Ontspanningsoefeningen voor jonge kinderen

Beïnvloeden van het groepsklimaat

Talenten tot hun recht laten komen

Inspelen op leerbehoeften van hoogbegaafden

Rust in de groep

Omgaan met een moeilijke groep

Hoogbegaafdheid, basiscursus

De plusgroep in de praktijk

code c0908

code c0160

Uiteraard kent u de momenten waarop de sfeer in

In sommige groepen verloopt alles als vanzelf.

Ongeveer 2 tot 3 procent van de Nederlandse bevolking

Hoogbegaafde leerlingen worden meestal wel

de groep niet meer constructief is. En natuurlijk heeft

Terwijl in andere groepen de meest vanzelfsprekende

is hoogbegaafd, terwijl 6 à 7 procent op bovengemiddeld

gesignaleerd. Maar hoe kunt u binnen de klas voldoende

u altijd wel iets achter de hand waarmee de rust weer

zaken moeizaam gaan. Deze cursus biedt u inzicht in

of begaafd niveau presteert. Dat betekent dat u elk jaar

aan de leerbehoeften tegemoet komen? U heeft het

wordt hersteld. Maar hoe lang houdt dat stand?

groepsprocessen. U krijgt scherper wat uw eigen rol

kinderen in de groep heeft die behoefte hebben aan

gevoel dat deze kinderen meer nodig hebben dan u

Door doelbewust ontspanningmomenten in uw school-

hierin kan zijn. Het signaleren van een negatieve

extra uitdaging en onderwijs dat is aangepast aan hun

kunt bieden. Het inrichten van een plusgroep is dan

dag in te bouwen, brengt u uw leerlingen consequent

groepsbeleving is het startpunt voor verandering.

bijzondere leerbehoefte. Daarvoor heeft u als leerkracht

een mogelijkheid. In deze cursus zetten we de voor-

weer in balans en laat u ze gestructureerd weer nieuwe

Want iedereen moet veranderen: de kinderen, maar

deskundigheid, organisatietalent en inzicht nodig.

en nadelen van zo’n groep op een rijtje. U leert hoe u

energie opdoen. Ontspannen wordt zo geen noodgreep

u zelf ook. U leert hierin een sturende rol te spelen.

Na afloop van deze tweedaagse cursus bent u volledig

kinderen in een plusgroep kunt begeleiden en coachen.

maar een activiteit met een duidelijk pedagogisch doel.

Belangrijk is het dat leerlingen meer verantwoordelijk-

op de hoogte van de meest recente opvattingen over

Ook leert u hoe u ontwikkelingen kunt terugkoppelen

Na deze cursus beschikt u over een uitgebreid en

heid krijgen voor het verbeteren van het groepsproces.

hoogbegaafdheid. U weet welke factoren en kenmerken

naar de groepsleerkracht. U krijgt zicht op de leer-

een rol spelen en u bent in staat om hoogbegaafde

behoeften van deze leerlingen. Deze cursus biedt u een opzet waarmee u direct in de praktijk aan de slag kunt.

gevarieerd arsenaal oefeningen en spelletjes die u kunt inzetten voor zowel uw hele groep als voor dat ene

Voor wie?

kinderen werkelijk meer te bieden. Uw eigen ervaring

kind waarvan de spanningsboog nu eenmaal korter is.

Voor leerkrachten die worstelen met een moeilijke

met hoogbegaafde kinderen krijgt een plaats in de

groep en hier grip op willen krijgen.

cursus. Daarbij kijken we naar aanbod en inzet van

Voor wie?

verrijkingsmaterialen en activiteiten.

Voor leerkrachten die een plusklas willen opstarten

Voor wie?

Cursussen

code c0165

Voor leerkrachten in de onderbouw die bewust momenten

Inhoud

van ontspanning willen inzetten om daarna de boog weer

In deze cursus besteden we aandacht aan:

Voor wie?

te kunnen spannen voor inspanning.

• verbaal en non-verbaal effectief reageren;

Een tweedaagse basiscursus voor leerkrachten die

Inhoud

• kinderinspraak en klassenvergadering;

hoogbegaafde kinderen op hun niveau willen aanspreken

In deze cursus komen aan bod:

“De oefeningen en spelletjes kon ik meteen de

• interactiepatronen;

en meer willen bieden.

• doelen en vaardigheden voor de plusgroep;

volgende dag in mijn groep toepassen.

• basisbehoeften van groep en individu;

en hoogbegaafde leerlingen begeleiden.

• rapportage;

Ik gebruik ze nu niet meer alleen om problemen

• groepsvormingsprocessen en groepsnormen;

“Lange tijd heerste de opvatting: ‘Hoogbegaafden,

op te lossen, maar ook om ze te voorkomen.”

• reflecteren met kinderen.

daar heb je geen omkijken naar’. Gelukkig weten we

• lesideeën en projecten;

tegenwoordig beter. Na deze cursus ken ik alle facetten

• fysieke inrichting van de ruimte.

Inhoud

Deze cursus versterkt de competenties 1

257

van het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen.”

In deze cursus raakt u in de praktijk vertrouwd

• plan van aanpak;

Deze cursus versterkt de competenties 2

met een uitgebreid pakket:

Cursusduur*

Inhoud

• lichaamsoefeningen;

2 dagen

In deze cursus komen aan bod:

Cursusduur*

•w at is hoogbegaafdheid, de brug van theorie

1 dag

• ademhaling- en ontspanningoefeningen; • waarnemingoefeningen en concentratiespelletjes; • tekenopdrachten; • visualisaties.

Cursussen

code c0207

37

naar praktijk; •d iagnosticeren en begeleiden van hoogbegaafde kinderen; •a dequate handelingsmogelijkheden voor

Deze cursus versterkt de competenties 2 7

hoogbegaafde leerlingen; • compacten, verrijken en versnellen;

Cursusduur*

• visie op vervroegde doorstroming;

2 dagen

• plusgroep.

Deze cursus versterkt de competenties 2

37

Cursusduur* 2 dagen * Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

56

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

57


Thema  Een actieve oriëntatie op de wereld

Sturen op succes door planmatig handelen

Hoe maak ik een handelingsplan?

Naast de basisvaardigheden zijn er nog andere doelen te bereiken in de basisschool. Denk daarbij aan de zaakvakken, techniek, verantwoord gebruik nieuwe media, denk- en oplossingsvaardigheden etc. Vaak leerinhouden waarin ook kerndoelen

code c0111 Goede handelingsplannen spelen een steeds belangrijker

“Het lijkt taaie kost, maar het heeft veel verhelderd.

rol. In de eerste plaats om het werk op school goed

We weten nu wie wat doet. Ik heb geleerd meer vooraf

op elkaar af te stemmen. Maar ook in het licht van de

na te denken over wat ik wil bereiken en hoe dat moet.“

gehaald moeten worden, maar die minder strak zijn georganiseerd. Juist deze vakken vormen een ‘speeltuin’ om te experimenteren en nieuwe inzichten te gebruiken. Uitdagen en prikkelen, eigen keuzes leren maken, vaardigheden om informatie te vergaren en die te bewerken: legio zaken die u als leerkracht moet begeleiden. Hoe zorgt u voor een actieve

(her)indicatie van rugzakleerlingen. In uw handelingsplan maakt u duidelijk welke hulp gegeven wordt,

Inhoud

evalueert u wat het rendement was van de interventies

In deze cursus komen aan bod:

en waarom extra gelden verstrekt moeten blijven.

• de cyclus van planmatig handelen;

Niet alleen de doelen maar ook de successen in de

• afstemmen van het handelen op de onderwijsbehoefte;

aanpak van een kind legt u vast. U leert dit concreet en

• jaarhandelingsplan LGF;

helder te verwoorden en weet welke stappen u daarvoor

• concreet geformuleerde individuele handelingsplannen;

moet nemen binnen de zorglijn van de school.

• een verkenning van het groepsplan;

leerhouding? Welke keuzes maakt u binnen de zaakvakken? Hoe organiseert u dit? Zijn uw didactische vaardigheden voldoende om deze onderwerpen goed te begeleiden. De cursussen die SONedutraining aanbiedt in dit thema, helpen u daarbij.

Dit thema is in samenwerking met andere IJsselgroeppartners

• de noodzaak van evalueren.

Voor wie? Voor leerkrachten die werk willen maken van planmatig

Deze cursus versterkt de competenties 2

handelen door de hele school. En voor intern begeleiders en remedial teachers die dit willen begeleiden.

Cursusduur*

567

Stimuleren tot ontdekken

Didactiek wereldvakken

2 dagen

Inhoud

Binnen de wereldoriënterende vakken werkt u ook aan

• kerndoelen;

de kerndoelen. Vaak organiseert u dat op een andere

• aanbiedingsvarianten en organisatie;

manier dan de basisvakken taal en rekenen. Bij de

• (activerende)didactiek;

oriëntatie op de wereld om ons heen kunt u kinderen

• leren leren;

aanmoedigen actief kennis te vergaren en te bewerken.

• vanuit verschillende invalshoeken kijken;

Dat kan met een thematische insteek zijn of via een

• doorlopende lijn binnen school;

methode. Het leren leren (ook met moderne bronnen) en

•w erken met een (digitaal) portfolio,

het samenwerkend leren nemen daarbij een belangrijke plaats in. In deze cursus staat centraal op welke doelen u zich tijdens de wereldoriënterende vakken richt

Cursussen

Cursussen

code c0113

een tentoonstelling of een (digitaal) klassenboek; •v akinhoudelijke basisstructuren als de geografische vierslag en het stappenplan van natuuronderwijs.

(zowel product als proces), hoe u dit organiseert en wat belangrijk is bij de keuzes. Het gaat hierbij om de manier

Deze cursus versterkt de competenties 2 3

4

van werken en de didactiek, minder om de vakinhoud. Juist binnen deze vakken kunt u als leerkracht uw

Cursusduur*

didactische vaardigheden vergroten. Dat kan gaan om

1 dag

kinderen te stimuleren in het ontdekken, ontwerpen en onderzoeken. In deze cursus wisselt u ervaringen uit en hoort u nieuwe trends.

Voor wie Voor leraren in de bovenbouw die hun didactische vaardigheden t.a.v. wereldoriëntatie willen uitbreiden.

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

58

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

59


Werken met een digitaal schoolbord.

Proefjes en experimenten voor jonge kinderen

Reflectiegesprekken voeren

Didactiek gebruik digibord

Ik zag twee beren experimenteren

Portfoliogesprekken zaakvakken

code c0630

code c0045

code c0507

Wat kun je met een digitaal schoolbord? Hoe gebruik je

Met kleuters kun je allerlei leuke proefjes doen:

Juist bij de zaakvakken is het belangrijk kinderen

het in de dagelijkse onderwijspraktijk? Welke lesinhoud

experimenten met water, met lucht of met kleuren.

te activeren zich ontdekkend op te stellen. Hen te

is wel geschikt en welke niet? Moet iedereen meekijken

Laat kinderen bijvoorbeeld zelf verklaren waarom

leren welke leervragen zij hebben, betekenis te geven

of kan ik het bord ook inzetten met een kleinere instructie-

kaarsjes uitgaan als ze geen lucht krijgen of waarom

aan dat wat zij onderzocht hebben. Het voeren van

groep? Op al deze vragen krijgt u een antwoord in deze

bladeren verkleuren in de herfst. Het gaat hier niet om

portfoliogesprekken is in vernieuwende methodes

cursus. Belangrijk zijn organisatie en didactiek.

een magische verklaring, maar om een uitleg die recht

voor wereldoriëntatie een onderdeel geworden wat

Vertrekpunt is de onderwijskundige visie van de school.

doet aan de ’echte’ natuurwetten.

niet meer weg te denken is.

Samen met uw team kijkt u vanuit die visie naar

In deze cursus wordt u een aantal proefjes getoond uit

In deze gesprekken probeert u met kinderen terug

inpassingmogelijkheden van het digitale schoolbord.

de cursusmap en wordt met u nagegaan hoe u kinderen

te kijken op hun keuzes. Wat heb je geleerd? Ben je

Centraal in de cursus staat de ondersteunende functie

aan het denken zet. De proefjes activeren tot een actieve

daar tevreden over? En u kijkt vooruit. Wat wil je leren?

die het bord heeft binnen het creëren van betekenisvolle

ontdekking van de wereld, uw vragen zijn een aanzet tot

Hoe denk je dat aan te pakken? U zult specifieke

onderwijsleersituaties. In de bijeenkomst wordt

denken en het verwoorden ervan. Naast een inspirerende

vragen moeten stellen. U leert kinderen zelf naar

ingegaan op gebruiksmogelijkheden van het bord;

middag, neemt u een map vol ideeën mee naar huis.

oplossingen zoeken.

het is geen “knoppencursus”.

De map wordt uitgegeven door de IJsselgroep.

Voor wie? Voor wie?

Voor wie?

Voor leerkrachten in de bovenbouw die portfolio-

Voor leerkrachten die de meerwaarde van het digitale

Voor leerkrachten van groep 1 t/m 4 die actief met

gesprekken willen voeren met kinderen.

schoolbord willen verkennen en verruimen.

kinderen op ontdekkingsreis willen gaan.

Inhoud:

Inhoud

De cursus gaat in op uw rol als leerkracht om

• ontwikkelen visuele leeromgeving;

• interactieve verkenning van proefjes;

kinderen te leren:

• bronnen en voorbeeldsites;

• achtergronden wetenschap en techniek voor

• leervragen te stellen;

• inzetmogelijkheden per vakgebied, aansluitend bij leerlijnen uit de methode;

jonge kinderen;

• hun gedachten te structureren;

• aansluiten bij ‘waarom’-vragen en uitdagende

• onderwijsvisie als vertrekpunt;

denkvragen stellen;

• zelf een betekenisvolle inhoud ontwerpen (flipchart - PowerPoint);

Cursussen

Cursussen

Inhoud

• onder woorden brengen van ervaringen en belevingen; • samen terug te kijken op het leerproces.

• inspirerende ideeën om morgen mee aan de

Deze cursus versterkt de competenties 1 2 3 4

slag te gaan.

• optimaal gebruik van het bord, maar ook

Deze cursus versterkt de competenties 2

wanneer beter niet in te zetten.

34

Cursusduur* 1 dag

Deze cursus versterkt de competenties 3

4

Cursusduur* 1 dagdeel

Cursusduur*

Deze cursus wordt op locatie gegeven en wordt afgestemd op de zaakvakken methode van uw school.

1 dag Deze cursus wordt op locatie gegeven; uw school beschikt over een digitaal schoolbord waarop software is geïnstalleerd.

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

60

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

61


Thema  Leiden en begeleiden Als het gaat om de kwaliteit van school en onderwijs is het onderwijskundig leiderschap van u als directeur of intern begeleider van doorslaggevend belang. Binnen dit thema komt kwaliteitsverbetering van de zorg voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben aan bod.

Daarnaast betekent management ook: leerkrachten inspireren tot professionele ontplooiing en bezig zijn met het team versterken. Goed samenwerken is een aspect dat leidt tot verbetering van het onderwijs. Dit vraagt soms sturing, dan weer begeleiding.

Compenseren en remediëren

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel

Dyslexiebeleid voor de groepen 5 t/m 8

Samenwerking in het team versterken

code c0133

code c0325

Dyslexie lijkt zo hardnekkig. Toch kan uw school veel

U krijgt instrumenten en handvatten aangereikt om

betekenen voor dyslectische kinderen. Kinderen in

de verschillende mensen in uw team te stimuleren en

de bovenbouw blijken wel degelijk veel vorderingen

te leren hun verantwoordelijkheid te nemen. Na de

te kunnen maken door bewuste keuzes te maken in

cursus weet u een positief samenwerkingsklimaat

compensatie en remediëringsmogelijkheden.

te scheppen en kunt u daarvoor gericht instrumenten

Voorwaarde is dat u dit planmatig aanpakt. U kunt

inzetten. U bent in staat oplossingsgericht leiding te

als intern begeleider uw leerkrachten daar gericht in

geven aan zwak functionerende teamleden.

Steek in op preventie!

Dyslexiebeleid voor de groepen 1 t/m 4 code c0131

Voor wie?

Dyslexie is niet alleen voor de betrokken kinderen een

Voor intern begeleiders en remedial teachers die

belemmering; ook voor de school betekent het vaak een

dyslexiebeleid vormgeven en leerkrachten ondersteunen.

Cursussen

ondoorzichtige materie. In deze cursus krijgt u een beeld

daar vorm aan te geven: doorlopende leerlijnen, extra

Voor wie?

hulp voor vertraagde lezers, specifieke en effectieve

Leidinggevenden (directie en coördinatoren) die gericht

methodieken. En: ondersteuningsmogelijkheden voor

willen werken aan de ontwikkeling van hun team en de

leerkrachten. Deze kans mag u niet laten liggen!

individuele leden daarvan.

Voor wie?

“De samenstelling van mijn team is een gegeven,

Voor intern begeleiders en remedial teachers die

maar op het functioneren ervan heb ik veel meer

dyslexiebeleid vormgeven en leerkrachten ondersteunen.

invloed gekregen.”

Inhoud

Inhoud

• ingrediënten voor dyslexiebeleid;

• leerkrachten onderscheiden op - handelen in de klas

van dyslexie, het belang van goed leesonderwijs en uw

Inhoud

• goed leesonderwijs in de bovenbouw;

- invloed in het team - veranderingsbereidheid -

taak daarin. De nadruk in groep 1 t/m 4 ligt op preventief

• ingrediënten voor dyslexiebeleid;

• doorlopende lijnen in groep 5 t/m 8;

communicatie met ouders;

handelen en tijdig signaleren van leesuitval. In de cursus

• goed leesonderwijs in de onderbouw;

• do’s en don’ts voor de leerkracht;

• adaptieve communicatie;

krijgt u ingrediënten om uw dyslexiebeleid te formuleren.

• doorlopende lijnen in groep 1 t/m 4;

• effectieve middelen om leerkrachten te ondersteunen;

• stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen;

Van u wordt verwacht dat u enerzijds de leerkrachten

• do’s en don’ts voor de leerkracht;

• r elevante informatie selecteren voor de

• aanspreken op zwak functioneren.

ondersteunt en anderzijds specialisten gericht voorziet

• effectieve middelen om leerkrachten

van de juiste gegevens. In de cursus hoort u hoe andere scholen het dyslexiebeleid vormgeven en hoort u de nieuwste trends.

te ondersteunen;

Cursussen

ondersteunen. Deze cursus geeft u het gereedschap

diagnose dyslexie; • inhoudelijke keuzes voor dyslectische kinderen.

Deze cursus versterkt de competenties 1

Deze cursus versterkt de competenties 1 3 4 5 7

Cursusduur*

57

• relevante informatie selecteren voor de diagnose dyslexie;

1 dag

• inhoudelijke keuzes voor dyslectische kinderen.

Deze cursus versterkt de competenties 1 3 4 5 7

Cursusduur* 1 dag

Cursusduur* 1 dag

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

62

63


Inspireren tot professionele ontplooiing

Uw eigen leerpunten centraal

Algemene uitgangspunten concreet invullen

Coachen van leraren

Coachen van leraren Verdiepingsdag

Hoogbegaafdheid: van schoolvisie naar beleid

code c0340

code c0341

“Zinvolle en efficiënte cursus: in een dag compleet

U werkt in een team met leerkrachten van verschillende

Deze dag is een vervolg op de cursus ‘Coachen van

U vindt passend onderwijs belangrijk en wilt uw plus-

geïnformeerd om op school aan de gang te gaan

leeftijden en achtergronden. Ieder met zijn eigen sterke

leraren’. Na die cursus bent u in de praktijk aan de slag

kinderen onderwijs op maat bieden. Hoe komt u dan

met hoogbegaafdheid.”

en minder sterke punten. Om die individuen zich

gegaan met de geleerde vaardigheden en inzichten.

tot een consistent en breed gedragen schoolvisie?

professioneel te laten ontplooien is coaching een sterk

Op deze verdiepingsdag scherpen we het geleerde aan.

En hoe geeft u hier handen en voeten aan, zodat

Inhoud

middel. Als coach geeft u vertrouwen en ruimte. U biedt

Aan de hand van uw eigen ervaringen en voorbeelden

iedereen in school hetzelfde handelt? Na deze cursus

Belangrijke onderwerpen in de cursus zijn:

geen oplossingen aan maar laat uw leerkrachten zelf

leert u omgaan met voor u lastige elementen in coaching.

kunt u deze problematiek succesvol tegemoet treden.

• competenties van het team;

nadenken en tot oplossingen komen. Na de cursus kent

Een cursus op maat dus.

U weet wat de ingrediënten zijn voor een beleidsplan

• keuzes maken en de consequenties ervan overzien;

en kent de beleidskeuzes in het invoeringsproces.

• expertise hoogbegaafdheid opzetten; • t egemoet komen aan onderwijsbehoeften van

u het verschil tussen begeleiden en coachen en weet u wat op welk moment nodig is.

Voor wie?

Het opzetten van een plusgroep is bijvoorbeeld een

Als leidinggevende kunt u onderscheid maken tussen

Voor directeuren en intern begeleiders die de driedaagse

van de opties. U bent op de hoogte van de meest

gesprekken vanuit deze rol (op functioneren en gedrag)

cursus ‘Coachen van leraren’ gevolgd hebben.

actuele zaken op het gebied van hoogbegaafdheid

• schrijven van een beleidsplan;

en de specifieke ondersteuningsbehoefte van

• implementatie van beleidsplan.

vaardigheden ontwikkeld op het gebied van vragen,

“Het evalueren van mijn eigen ervaringen

doorvragen en confronteren.

met collega’s heeft mij echt verder geholpen om concrete zaken beter aan te pakken.”

Voor wie? Voor directeuren en intern begeleiders die werkelijk

Inhoud

als coach willen optreden. U bent niet gericht op

De praktische dag richt zich voornamelijk op eigen

uw eigen succes, maar wilt zorgen dat anderen zich

ervaringen en vaardigheden:

kunnen ontwikkelen.

• opfrissen van voorafgaande leerpunten;

hoogbegaafde leerlingen;

hoogbegaafde kinderen.

Deze cursus versterkt de competenties 2

57

Voor wie? Intern begeleiders, middenmanagers en specialisten die

Cursusduur*

systematisch werk willen maken van hoogbegaafdheid.

1 dag

Cursussen

en vanuit uw rol als coach (ontwikkeling). U heeft

Cursussen

code c0036

• casuïstiek: eigen ervaringen en leervragen;

Inhoud

• oefenen met gesprekken die als lastig worden ervaren.

De cursus biedt korte theorie maar vooral veel praktische oefeningen op tal van onderwerpen:

Deze cursus versterkt de competenties 1 5 7

• wat is coachen, mentoring en begeleiden? • coachingstijlen: wat werkt?

Cursusduur*

• fases in het coachingstraject;

1 dag

• coachend leidinggeven; • op welk moment begeleiden, op welk moment confronteren? • feedback geven, waarderen, doorvragen en confronteren.

Deze cursus versterkt de competenties

1 57

Cursusduur* 3 dagen

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

64

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

65


Thema  Leergangen en opleidingen SONedutraining verzorgt al jarenlang opleidingen voor het primair onderwijs. De opleidingen hebben een praktische inslag en worden daardoor gewaardeerd. In de opleidingen geven docenten die de praktijk goed kennen u de nieuwste inzichten. In het kader van de kwaliteitsagenda Primair Onderwijs, de functiemix en de beroepsregistraties, maar vooral om kwaliteit te bieden in het onderwijs, is het belangrijk dat leraren zich blijvend ontwikkelen. SONedutraining is daarbij uw partner. Binnen dit thema onderscheiden we leergangen voor de leraar die zich wil professionaliseren of specialiseren (éénjarige routes worden afgesloten met een certificaat) en opleidingen (meerjarige routes worden afgesloten met een diploma). Zowel de leergangen als de opleidingen vallen onder de criteria van de lerarenbeurs.

module 1

module 5

Zicht op de leerlingenzorg

Het jonge kind

Duur: 3 dagen

Duur: 1 dag

• onderwijsbehoeften herkennen;

• fijne motoriek en schrijfmotoriek;

• verkenning van het zorgsysteem van de school;

• preventief handelen;

• volgen van de ontwikkeling van kinderen;

• observeren en registreren;

• planmatig handelen;

• belang van spel.

• preventie en remediëring; • handelingsgericht werken;

Presentatiedag

• visies op leertheorieën.

Duur: 1 dag U presenteert hier uw casus en uw plan van aanpak

module 2

waar u gedurende dit cursusjaar aan heeft gewerkt.

Achterstanden in het taaldomein Duur: 2 dagen

De leergang wordt afgesloten met een certificaat.

• leerlijnen en tussendoelen taalonderdelen;

W! U E I N

• preventie in de kleuterbouw;

Voor uitgebreidere informatie:

• dyslexieprotocol;

kijk op www.sonedutraining.nl

• gebruik van signaleringsinstrumenten;

Remedial teaching door de leraar

•v erhouding woordenschat/begrijpend leeskwaliteit

Zorgarrangementen in eigen klas

t.o.v. resultaten technisch lezen/spellingsopbrengsten; • interventies die werken;

Competenties U werkt vanuit een competentiematrix aan uw eigen ontwikkeling.

• gebruik aanvullende programma’s en software.

Uitgangspunten en werkvormen

Steeds minder scholen hebben een remedial teacher

Als rode draad door de 10 bijeenkomsten gelden

module 3

in dienst. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen

de volgende principes:

Rekenproblemen

die bij de groep horen met de laagste 10% van

• actief leren door volwassenen, van en met elkaar;

Duur: 1 dag

prestaties, beter af zijn met een aangepast aanbod

• sterke koppeling theorie/­praktijk;

• leerlijnen en tussendoelen;

dat door hun eigen leerkracht in eigen klas wordt

• reflectie op eigen leerontwikkeling;

• getalbegrip en automatiseringsproblemen;

gerealiseerd. De leerkracht signaleert, analyseert

• feedback van maatjes en binnen intervisiegroepen;

• streefdoelen zwakke rekenaar;

(vaak in overleg met de intern begeleider) en voert

• werken aan eigen ontwikkeling met POP en portfolio.

• remediërende programma’s; • de voor- en nadelen van een eigen leerlijn.

Leergangen en opleidingen

zelf de interventies uit. Bent u voldoende toegerust of voelt u zich regelmachtig machteloos?

Voor wie?

Met deze leergang ontwikkelt u zich tot een leraar die

Voor leraren die zich willen professionaliseren in

module 4

ook de onderste 10% beredeneerd weet te bedienen.

de zorg voor leerlingen met een hulpvraag.

Werken aan gedragverandering

Leergangen en opleidingen

code c0832

Duur: 2 dagen

Na afloop van ‘Zorgarrangementen in eigen klas’ bent u in staat zowel voor kleuters als voor

Vooropleiding

• signaleren van ongewenst gedrag;

bovenbouwleerlingen een plan uit te werken dat aan

PABO

• analyse van oorzaken en invloeden;

hun onderwijsbehoeften tegemoet komt. Ook de LBRT

• de afstemmingstrategie;

voert de koers om steeds meer in te zetten op remedial

• externe partners;

teaching in de klas.

• oplossingsgerichte gesprekken voeren met kinderen; • smart doelen formuleren voor gedrag.

66

67


Een specialist in het team

Verdieping op taal

Coach bij gedragsproblemen

Specialist lees- en spellingproblemen

Gedragsproblemen: een actueel en veelzijdig thema.

Vooropleiding PABO

In elke basisschool kan dit onderwerp tot heftige

Veel scholen weten inmiddels dat door verbetering van

module 1

het leesonderwijs de resultaten van kinderen aanzienlijk

Ontluikende Geletterdheid

discussies leiden. Gedragsproblemen in de klas hebben

Introductiedag

kunnen verbeteren. De meeste scholen hebben het

Duur: 3 dagen

impact op de kinderen in de klas, maar ook op de

Duur: 1 dag

Protocol Leesproblemen en dyslexie ingevoerd. Daarin

• kijken naar ontwikkeling;

leerkracht. U als groepsleerkracht wordt regelmatig

• kennismaking;

worden veel aanbevelingen gedaan voor het leesbeleid

• gebruik van materialen;

overvallen door gevoelens van onmacht en falen.

• POP en portfolio;

op uw school. Echter, wie coördineert al deze aanbeve-

• stagnaties in de ontwikkeling;

Dan is er iemand nodig op wie u terug kunt vallen,

• training intervisie.

lingen op uw school? Wie zorgt ervoor dat de vele tips

• interventies van de leerkracht;

worden omgezet in gericht beleid? Wie houdt de actuele

• de overgang naar groep 3.

die goed thuis is in de materie en gedegen advies kan geven. Zo iemand is de coach bij gedragsproblemen:

module 1

ontwikkelingen bij? En wie stuurt op kwaliteitsverhoging

de teamspecialist op het gebied van gedragsproblemen.

Observeren en volgen van gedrag

van aanbod en instructie? De specialist lees- en

module 2

Deze leergang geeft u daarvoor de juiste bagage.

Duur: 4 dagen

spellingproblemen richt zich op het verbeteren van het

• (oplossingsgerichte) gesprekstraining;

leesonderwijs op uw school en op de dagelijkse aanpak

Van beginnende naar functionele geletterdheid en dyslexie

Uitgangspunten en werkvormen

• observeren van gedrag;

van lees- en spellingproblemen.

Duur: 3 dagen

Het leermodel voor deze leergang is gebaseerd

• gedragsanalyse en hypothese;

op een aantal principes:

• sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem;

Uitgangspunten en werkvormen

• begrijpend lezen;

• actief leren door volwassenen;

• grenzen aan de zorg;

Het leermodel voor deze opleiding is gebaseerd

• een rijke leeromgeving;

• leren met en van elkaar;

• psychopathologische kennis.

op een aantal principes:

• interventies van de leerkracht;

• actief leren door volwassenen;

• als lezen écht niet lukt: dyslexie.

• sterke koppeling theorie/praktijk;

• de ontwikkelingslijn;

• reflectie op werkconcept;

module 2

• leren met en van elkaar;

• werken aan eigen ontwikkeling met POP en portfolio.

Omgaan met gedragsproblemen

• sterke koppeling theorie/praktijk;

module 3

Duur: 4 dagen

• reflectie op werkconcept;

Spelling

Voor wie?

• morele ontwikkeling ondersteunen;

• werken aan eigen ontwikkeling met POP en portfolio.

Duur: 2 dagen

• leerkrachten met voorkennis van gedragsproblemen

• schoolbeleid;

en/of schoolverandering; • intern begeleiders en remedial teachers.

• gedragsproblemen voorkomen;

Vooropleiding PABO

• stimuleren van schrijven;

Voor wie? Voor leerkrachten die ervaring hebben in faces van

• spellingtoetsen gebruiken;

het leesproces.

• diagnose en remediëring;

Presentatiedag Duur: 1 dag

• het spellingproces; • interventies van de leerkracht;

• behandelwijzen en aanpakken van gedragsproblemen; • coachen van collega’s.

Leergangen en opleidingen

code c0825

Leergangen en opleidingen

code c0829

• hardnekkige spellingproblemen bij dyslexie.

Vooropleiding PABO

De leergang wordt afgesloten met een certificaat.

Presentatiedag Duur: 1 dag

Introductiedag Voor uitgebreidere informatie:

Duur: 1 dag

kijk op www.sonedutraining.nl

• kennismaking;

Competenties

De leergang wordt afgesloten met een certificaat.

• POP en portfolio;

Voor uitgebreidere informatie:

• training intervisie.

kijk op www.sonedutraining.nl

U werkt vanuit een competentiematrix aan uw eigen ontwikkeling.

Competenties U werkt vanuit een competentiematrix aan uw eigen ontwikkeling.

68

69


Coördinator leerlingenzorg

Intern begeleider van de kleuterbouw code c0850 Ondanks alle voorspellingen hebben de groepen 1/2 hun

module 1

module 5

module 7

eigenheid voor een groot deel behouden. De benadering

Preventieve zorg in de groepen 1/2

van kleuters is anders dan die in de rest van de school.

Duur: 2 dagen

Taalontwikkeling en ‑problemen bij kleuters

Motorische ontwikkeling en problemen bij kleuters

Veel leerkrachten in de kleuterbouw werken zonder

• inspelen op verschillen in de ontwikkeling van kleuters;

Duur: 2 dagen

Duur: 1 dag

methoden. Ook de methodieken hebben een ander

• zelfstandigheid (uitgestelde aandacht) bij kleuters;

• taalontwikkeling van 4- tot 6‑jarigen;

• de motorische- en schrijfontwikkeling;

karakter dan in de rest van de school. Het taakprofiel van

• observeren van speel- en werkgedrag;

• woordenschatonderwijs;

• observeren van de motorische ontwikkeling;

de meeste intern begeleiders is meestal onvoldoende

• consultatieve begeleiding door de intern begeleider.

• begrijpend luisteren;

• hulpverlening.

• leesvoorwaarden bij de overgang naar groep 3;

gericht op het specifieke van de zorg bij kleuters.

Presentatiedag

Dat vraagt om een specialisatie voor deze groep. Na deze

module 2

leergang bent u in staat de leerlingenzorg in de kleuter-

Planmatig handelen

bouw te managen naast uw andere lesgevende taken.

Duur: 2 dagen

module 6

• presenteren van delen uit uw portfolio.

• model planmatig handelen voor de groepen 1/2;

De leergang wordt afgesloten met een certificaat.

• dyslexieprotocol.

Duur: 1 dag

• observatie(screenings)-instrumenten;

Gedrag- en werkhoudingproblemen bij kleuters

Het leermodel van deze leergang is gebaseerd op

• Cito in de groepen 1/2, waarde en gebruik;

Duur: 2 dagen

een aantal principes:

• taken van de coördinator leerlingenzorg binnen

• ongewenst gedrag bij kleuters;

Voor uitgebreidere informatie:

• observeren van gedrag;

kijk op www.sonedutraining.nl

Uitgangspunten en werkvormen

• actief leren door volwassenen; • leren met en van elkaar;

het planmatig handelen; • kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van de zorg.

• sterke koppeling theorie/­praktijk; • reflectie op werkconcept;

module 3

• werken aan eigen ontwikkeling met POP en portfolio.

Diagnosticeren en hulpverlening

• voorspelbaarheid en dagritme; • interactie leerkracht-leerling;

Competenties

• gedragverandering planmatig aanpakken.

U werkt vanuit een competentiematrix aan uw eigen ontwikkeling.

Duur: 2 dagen

Voor wie?

• verschillende vormen van diagnostiek;

• ervaren leerkrachten groep 1/2 die de leerlingenzorg

• hulp- en handelingsplannen;

in de kleuterbouw willen gaan coördineren; • intern begeleiders die zich willen specialiseren.

• inzet van materialen voor specifieke ondersteuning; • de kracht van herhaling, de kleine kring;

Leergangen en opleidingen

Leergangen en opleidingen

• intervisie organiseren voor leerkrachten.

Vooropleiding PABO

module 4

Coördineren van de zorg Introductiedag

Duur: 2 dagen

Duur: 1 dag

• zorgcyclus;

Kennismaking met:

• taakprofiel van de coördinator leerlingenzorg

• verschillende visie op onderwijs aan kleuters;

kleuterbouw t.o.v. de intern begeleider;

• de consequenties voor de zorg aan kleuters;

• leerling- en groepsbespreking;

• het cascadezorgmodel.

• coaching; • Time- en stressmanagement.

70

71


!

W NIEU

Opgesteld vanuit de beroepsstandaard LBIB

Opleiding tot intern begeleider De zorg voor de leerling heeft in de afgelopen jaren

Uitgangspunten en werkvormen:

veel aandacht gekregen. De intern begeleider is niet

Het leermodel voor deze opleiding is gebaseerd

Module 3

Module 7:

meer weg te denken en is stevig verankerd in de

op een aantal principes:

De ib’er als coach en onderzoeker

Zorg toegespitst op vakinhouden

schoolorganisatie. Vormgeven van passend onderwijs

• sturen op het eigen leren;

• handelingsgericht werken;

• actuele ontwikkelingen binnen vakgebieden;

vereist een flexibele schoolorganisatie, heldere

• leren met en van elkaar door intervisie en maatjes;

• planmatig handelen ;

• methode- en materialenkennis;

verantwoordelijkheden, professionele begeleiding

• sterke koppeling theorie/praktijk;

• coachen en begeleiden.

• de doorgaande leerlijn;

van de leerkrachten en een transparant beleid.

• reflectie op werkconcept;

De intern begeleider is de spin in het web die

• werken aan competentieontwikkeling met POP en portfolio;

Hierbij gaan we in op de volgende vakinhouden.

De ib’er als coördinator

a. spel, motoriek en sociaalemotionele ontwikkeling

• effectieve leerling- en groepsbesprekingen;

b. taal/lezen

van het team op (boven)schoolniveau.

Voor wie?

•d e doorgaande lijn (van kleuter tot VO-leerling);

c. rekenen

Deze vernieuwde opleiding is opgesteld vanuit

Leerkrachten en intern begeleiders in een taak/

•o nderwijskundige rapportages verzorgen;

de beroepsstandaard die door de LBIB (landelijke

functie als intern begeleiders op bouw-, schools-

• communicatie binnen het team.

Beroepsgroep Intern Begeleiders) is geformuleerd.

of bovenschoolsniveau.

leerkrachten met hun zorgvragen en als innovator

Presentatie van portfolio en terugblik op eigen leerroute. Tussen de modules zijn er bijeenkomsten waarin uw

De opleiding legt een link tussen de dagelijkse praktijk van uw eigen school en de actuele

Vooropleidingen

leerontwikkeling begeleid wordt, gespreksvaardigheden

Afsluiting

theoretische ontwikkelingen.

Vooropleiding basisopleiding: PABO

geoefend worden en intervisie aan de orde komt.

De opleiding wordt na het topjaar afgesloten met

Een onderzoekende houding ontwikkelen is

Vooropleiding topopleiding: bewijs voldoende

daarin een belangrijke te verwerven competentie:

afronding basisopleiding.

een diploma.

Topopleiding Voor uitgebreidere informatie:

tijdens de opleiding gaat u vanuit een sterktezwakteanalyse veranderingen initiëren in uw eigen school.

Basisopleiding

een praktijkgerichte invulling code C0849

Module 5

kijk op www.sonedutraining.nl

Samenwerken met externen

Zoals in al ons aanbod kiest SONedutraining voor

Leergangen en opleidingen

Presentatiedag

Module 1

• communicatie met externen;

Competenties

De ib’er als professional

• gespreksvoering met ouders;

U werkt vanuit een competentiematrix aan

• het profiel van de ib’er;

• sociale kaart en functioneren in (regionale) netwerken.

uw eigen ontwikkeling.

In het voorjaar 2010 verspreidt SONedutraining een

• uw positie binnen uw school;

flyer met verdere informatie over deze nieuwe opleiding.

• zorgstructuur op uw school;

Module 6

Ook op de LBIB beurs van 20 april 2010 treft u ons

• actuele ontwikkeling en de ib’er;

Kwaliteitszorg en innoveren

met een informatiestand.

• gespreksvaardigheden.

• kennis maken met kwaliteitsinstrumenten;

In het basisjaar herkent u de verschillende gebieden

Module 2

• invoeren van onderwijsveranderingen;

waarbinnen de ib’er zijn rol vervult: begeleiden,

De ib’er als begeleider:

•d e rol van de ib’er in relatie tot directie en externen;

beheren, coördineren, coachen, organiseren, onderzoeken.

• wat werkt in de klas?

• c ommunicatie gerelateerd aan onderwijsverandering.

Binnen de bijeenkomsten worden ook vaardigheden

• effectief leerkrachtgedrag;

geoefend, zoals de communicatieve vaardigheden

• pedagogische- en didactische aanpak;

waarover u als ib’er moet beschikken.

• klassenmanagement;

In het topjaar staat het innoveren en kwaliteitszorg

• herontwerpen programma;

centraal. Naast zorgaspecten en competentieverwerving

• communiceren met kinderen;

krijgt de intern begeleider er als onderwijskundig leider

• sterktezwakteanalyse voor uw persoonlijk

Leergangen en opleidingen

deze aspecten met elkaar verbindt, als coach voor

•e igen praktijksituatie doorlichten.

Module 4:

• eigen school in kaart brengen;

hier de aandacht. Opbrengsten binnen de vakinhouden

ontwikkelingsplan (POP).

worden in kaart gebracht en vanuit sterktezwakteanalyses gewerkt aan verbeterplannen. In het topjaar ligt de nadruk meer op zelfstudie en praktijktoepassingen.

72

73


Van coördineren naar leidinggeven

Middenmanagement in het primair onderwijs code c0855 Middenmanagement is een niet meer weg te denken

Introductiedag

training

Presentatiedag

schakel in de school. Het komt voort uit de behoefte

Duur: 1 dag

Vergaderen

Duur: 1 dag

aan schakels tussen beleid en uitvoering. De directie

• competenties en vaardigheden;

Duur: 1 dag

concentreert zich meer en meer op huisvestings-

• leren werken met intervisie, POP, portfolio;

• adequaat bespreken en vergaderen.

De leergang wordt afgesloten met eencertificaat.

perikelen, personele en materiële zaken. Afhankelijk van

• intervisie.

module 4

Voor uitgebreidere informatie: kijk op www.sonedutraining.nl

de schoolsituatie is er behoefte aan geschoolde locatieleiders, bouwcoördinatoren en adjunct-directeuren die

module 1

Onderwijskundig leiderschap

mede vorm geven aan de kwaliteit van het management

Praktisch en doelgericht beleid

Duur: 2 dagen

in de school.

Duur: 2 dagen

• stijlen van leidinggeven;

Competenties

• schoolconcept en inventarisatie van de huidige situatie;

• doelgericht leiderschap met persoonlijke visie;

U werkt vanuit een competentiematrix aan

In Middenmanagement in het primair onderwijs van

• opzetten van veranderingstrajecten;

• inhoudelijk leiderschap;

uw eigen ontwikkeling.

SONedutraining krijgt u in een jaar tijd de basis-

• planningsinstrumenten;

• transformationeel leiderschap.

instrumenten om een goede leidinggevende te worden.

• taakbeleid.

Deze leergang is eveneens een goede manier om voor uzelf te bepalen of een leidinggevende functie bij u past.

module 2

Begeleiden en coachen van leerkrachten Uitgangspunten en werkvormen

Duur: 2 dagen

Het leermodel voor deze opleiding is gebaseerd

• begeleiding van doelmatig klassenmanagement;

op een aantal principes:

• coachen van leerkrachten;

• actief leren door volwassenen;

• omgaan met weerstanden;

• leren met en van elkaar;

• collegiale consultatie en intervisie.

• sterke koppeling theorie/­praktijk; • reflectie op werkconcept;

training

• werken aan eigen ontwikkeling met POP en portfolio.

Begeleiden en coachen Duur: 1 dag • begeleiden en coachen van leerkrachten.

Leergangen en opleidingen

Leergangen en opleidingen

Voor wie? • middenmanagers PO; • leerkrachten die een functie ambiëren als middenmanager.

module 3

Structuur en cultuur in het PO Duur: 2 dagen

Vooropleiding

• taken en bevoegdheden van de middenmanager;

PABO

• beleidsontwikkelingen in relatie tot structuurverschillen; • de cultuur van de school; • de lerende organisatie.

74

75


Opstap naar registerdirecteur

Opleiding tot startbekwaam schoolleider in het primair onderwijs De toekomstige schoolleider maakt op een interactieve

code c0847

manier kennis met de belangrijkste domeinen van het vak. Leiderschap staat in het middelpunt van de belangstelling. Professionele onderwijsorganisaties

Opleiding tot startbekwaam schoolleider, basisopleiding

vragen duidelijke organisatie en besturingsstructuren,

training

Presentatiedag

Gespreksvaardigheden

Duur: 1 dag

Duur: 2 dagen • gesprekken met ouders;

De opleiding wordt afgesloten met het diploma startbekwaam schoolleider.

effectief management en een open, lerende cultuur

module 1

• slechtnieuws- en corrigerende gesprekken;

waarin leerlingen en medewerkers kunnen groeien en

De persoon van de schoolleider

• functioneringsgesprekken.

bloeien. Een effectief schoolleider houdt zijn zaken goed

Duur: 3 dagen

op orde, durft te delegeren en te controleren en is in

• de beroepsstandaard van de NSA;

staat een onderwijskundige visie te ontwikkelen en

• competenties van de schoolleider;

uit te dragen. De opleiding staat open voor startende

• persoonlijk leiderschap;

directeuren basisonderwijs. Bovendien kan de ervaren

• portfolio en het leermodel van de opleiding.

leerkracht of adjunct-directeur, die de functie van

Voor uitgebreidere informatie:

Opleiding tot startbekwaam schoolleider, topopleiding

kijk op www.sonedutraining.nl

Competenties module 4

U werkt vanuit een competentiematrix aan

Financieel en materieel beleid

uw eigen ontwikkeling.

schoolleider ambieert, aan de opleiding deelnemen.

training

Duur: 3 dagen

De Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) heeft

Vergaderen

• budgetteren;

een beroepsstandaard en competentieprofiel voor

Duur: 2 dagen

• opstellen van meerjarenonderhoudsplannen.

schoolleiders opgesteld. Deze vormen mede de basis

• voorbereiden;

•h uisvesting in het onderwijs: o.a. kulturhus

voor de opleiding tot schoolleider van SONedutraining.

• voorzitten.

en brede school.

Elke cursist krijgt tijdens de studie een eigen account bij de NSA. Dit is een eerste opstap om u te laten

module 2

module 5

registreren als registerdirecteur. Deze opleiding is

Onderwijskundig leiderschap 1

Strategisch beleid

door de NSA beoordeeld met drie uiltjes!

Duur: 4 dagen

Duur: 4 dagen

• uw taken als onderwijskundig leider;

• strategische beleidsvorming;

Uitgangspunten en werkvormen

• de visie en de missie van de school;

• opstellen van beleidsplannen;

Het leermodel voor deze opleiding is gebaseerd

• het belang van kwaliteitszorg;

• kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid;

op een aantal principes:

• de relatie tussen visie/missie en de doelen

• modellen en instrumenten voor kwaliteitszorg;

van de school.

• leren met en van elkaar;

• externe en interne factoren; • SWOT-analyse, jaarplan, jaarverslag;

• sterke koppeling theorie en praktijk;

module 3

• reflectie op werkconcept;

Personeelsbeleid

• werken aan eigen ontwikkeling met POP en portfolio.

Duur: 3 dagen

module 6

• sterktezwakteanalyse;

Onderwijskundig leiderschap 2

Voor wie?

• professionaliseringsbeleid;

Duur: 4 dagen

• startende schoolleiders;

• coachen van collega’s;

• kerndoelen, onderwijsaanbod en toetsing;

• leerkrachten met leidinggevende taken.

•o pzetten van een kader

• opbrengstgericht leiderschap;

voor integraal personeelsbeleid.

Vooropleiding

Leergangen en opleidingen

Leergangen en opleidingen

• actief leren door volwassenen;

• het vormgeven van de PR voor uw eigen school.

• veranderingsstrategieën en interventies; • de schoolleider en de onderwijskwaliteit.

HBO

76

77


Zelf bewegingsonderwijs geven op de basisschool

Posthbo-opleiding: bevoegdheid bewegingsonderwijs primair onderwijs

Ondersteunende medewerkers Naast het professionaliseren van onderwijzend personeel (O.P.) komen er steeds meer ondersteunende medewerkers in de school. Natuurlijk wilt u dat ook deze medewerkers kwaliteit leveren en weten hoe

code c0860 Leerkrachten die na 1 september 2000 zijn gestart met

blok 2

de pabo kunnen alleen in groep 1 en 2 bewegingslessen

Begeleiding en leerhulp in het bewegingsonderwijs.

geven. Wie een bevoegdheid wil voor de hogere

Onderwerpen als veiligheid, observeren van bewegings-

groepen zal zich verder moeten specialiseren: via de

gedrag van spelende kinderen en ‘t reguleren van

ALO of via deze opleiding.

bewegingssituaties in alle groepen komen aan de orde. Daarbij wordt de eigen vaardigheid voor 12 leerlijnen

U kunt de bevoegdheid halen in 3 blokken van elk

afgesloten. Tenslotte staat de inrichting van gymzalen,

15 bijeenkomsten van 3 uur. Elk afgerond blok geeft

veilig gebruik maken van materialen en EHBO in deze

recht op een deelcertificaat met een tijdelijke bevoegd-

module centraal.

zij om moeten gaan met kinderen.

Voor deze medewerkers biedt SONedutraining twee series cursussen, n.l. voor: • overblijvers in professionele handen • onderwijsondersteuners in de klas

heid voor alle groepen van de basisschool gedurende

blok 3

blok 1 al tijdens de differentiatiefase van de pabo te

Maatwerk en visie. Bewegingslessen op maat: iedereen

behalen. De deelcertificaten zijn landelijk erkend.

doet mee, toppers en tobbers! In deze module gaat het

De praktijkopdrachten kunt u steeds naast de blokken

om het samenstellen van verschillende bewegings-

uitvoeren. Dit mag op uw eigen basisschool.

arrangementen, het differentiëren op bewegingsniveau,

Het spreekt voor zich dat sportkleding verplicht is;

observeren tijdens de les en specifieke leerhulp geven

zowel voor buiten- als binnenlessen.

aan zwakke bewegers en aan toppers. U maakt kennis

Overblijvers in professionele handen

met allerlei bewegingsonderwijs methoden, u leert een

SONedutraining biedt u de mogelijkheid de cursus

Voor wie?

jaarplanning te maken en u gaat o.a. met andere ogen

Overblijvers in professionele handen bij u op locatie

Bouwsteen 2

• voor leerkrachten en leerkrachten in opleiding.

naar de speelplaats kijken. Qua eigen vaardigheid is er

te volgen. Zeven verschillende bouwstenen voor de

Samen afspraken maken

aandacht voor de betere bewegers in de klas.

overblijfmedewerkers. Het is mogelijk een combinatie

Communiceren lijkt zo eenvoudig, maar dat is het

te maken van bouwstenen speciaal toegesneden op

niet altijd. In deze bouwsteen staan we stil bij:

deelcertificaat van het blok ervoor overlegd te worden.

Studiebelasting

uw schoolsituatie. De docent komt naar uw school,

• overleg met de collega-overblijfkrachten;

De geldigheid van dit certificaat is beperkt.

De studiebelasting is 200 uur per blok. Dit is inclusief

u heeft alles bij de hand en u hoeft niet te reizen.

• overleg met leraren of de directeur van de school;

Bij inschrijving voor één van de blokken dient het

Leergangen en opleidingen

de praktijkopdrachten en de zelfstudieopdrachten.

blok 1 Aanbieden van activiteiten: In dit blok krijgt u zicht op de verschillende leerlijnen die kunnen worden onder-

• een gesprek met een ouder;

De stageopdrachten kunnen gedeeltelijk in de eigen

Bouwsteen 1

• omgaan met een boze ouder.

klas worden uitgevoerd, maar zullen verdeeld moeten

De overblijf organiseren

Deze situaties oefent u daadwerkelijk, u leert van

zijn over de groepen 3 t/m 8 van de basisschool.

U streeft naar een organisatie die helder is voor

elkaar en met elkaar. Onderwerpen als professionele

kinderen, overblijfkrachten, ouders en school.

houding en omgaan met persoonsgegevens komen als vanzelf aan de orde.

scheiden in het bewegingsonderwijs op de basisschool met de daarbij behorende bewegingsthema’s en

De opleiding wordt na het derde blok afgesloten

Voor kinderen is van belang dat ze elke dag dezelfde

activiteiten. Daarbij komt de didactiek uitgebreid aan

met een diploma.

situatie aantreffen.

de orde. Het veilig leren organiseren staat centraal. De eigen vaardigheid voor 12 leerlijnen wordt veel

Voor uitgebreidere informatie:

geoefend. U leert om alle bewegingssituaties veilig in

kijk op www.sonedutraining.nl

Vragen die bijvoorbeeld aan de orde komen zijn:

Duur*

•d enken alle medewerkers van de overblijf

2 bijeenkomsten van 2,5 uur

hetzelfde over de overblijf?

Ondersteunende medewerkers

twee jaar. Het is mogelijk het deelcertificaat van

• stelt u dezelfde regels en deelt u dezelfde visie?

te richten en veilig te laten verlopen. (o.a. leren vangen)

Competenties U werkt vanuit een competentiematrix aan

•m oeten kinderen hun broodtrommel helemaal leegeten?

uw eigen ontwikkeling.

Duur* 2 bijeenkomsten van 2,5 uur

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

78

79


Coördineren van de overblijf

Nu kun je kinderen echt iets leren!

Didactiek voor onderwijsondersteuners

Bouwsteen 3

de brandblusser. Ook al is de aansprakelijkheid goed

In deze cursus stellen we specifieke kennis en vaardig-

Een goede sfeer tijdens het overblijven

geregeld bij u op school. Met elkaar loopt u alle zaken

heden aan de orde die nodig zijn voor een optimale

Als de sfeer goed is, vinden kinderen het fijn om over te

op school langs. Er kan eens iets fout gaan.

organisatie en voor een verantwoord beleid. Juist voor

blijven. De sfeer in school wordt sterk bepaald door de

Een ongelukje bijvoorbeeld. Of een kind dat wegloopt.

de medewerker die het overblijven op de school moet

mensen die er werken en de inrichting van de overblijf-

Dan kunt u maar beter goed voorbereid zijn.

coördineren. U krijgt de meest recente informatie over

ruimte. Natuurlijk hoort daar ook het onderwerp straffen

wet- en regelgeving rondom het overblijven.

en belonen bij. We schenken met name aandacht aan de

Duur*

vraag: hoe kunt u positief gedrag versterken?

2 bijeenkomsten van 2,5 uur

code c0136 U bent aangesteld als onderwijsassistent en ondersteunt leraren in de klas. U werkt met kleine groepjes of met

Na de cursus

individuele kinderen en geeft extra leeslessen en extra

zijn alle ingrediënten voor een beleidsplan beschikbaar.

rekenlessen. Aan de hand van een hulpplan neemt

Duur*

Bouwsteen 7

Dat is noodzakelijk voor het overleg met het schoolbestuur

u wel eens toetsen af. Allerlei taken die dicht tegen de

3 bijeenkomsten van 2,5 uur

Omgaan met moeilijk gedrag

en voor verantwoording naar de inspectie.

taken van de leraar aan liggen. U heeft echter geen

Op elke school herkennen we ze snel: de kinderen die

pabo-diploma, dus geen bevoegdheid tot lesgeven.

Bouwsteen 4

zich anders gedragen dan andere kinderen. Er is sprake

Bijeenkomst 1

Door uw praktische instelling, veel doen en goed kijken,

Praten met kinderen, luisteren naar kinderen

van agressief gedrag, van druk gedrag of juist geen

Leidinggeven aan het overblijfteam

komt u een heel eind.

Niet alleen wat een kind zegt, maar ook de lichaamstaal

contact. U probeert daar zo goed mogelijk mee om

•h et profiel van de overblijfcoördinator:

Toch voelt u zich ook wel eens onzeker. SONedutraining

is een belangrijke informatiebron. Als kinderen zich

te gaan. Maar wat is goed in dit verband? Moet u

begrepen voelen, heerst er een prettige sfeer. Toch zijn er

standvastig zijn, of juist wat meer toegeven? U overlegt

• de plaats van het overblijven binnen de schoolorganisatie;

achtergronden. Daarbij leert u over het hoe en waarom.

wel eens problemen in de overblijfgroep. Hoe gaat u als

wel met de leerkracht maar u zou toch meer achter-

• veiligheid en aansprakelijkheid.

De blokken zijn afzonderlijk (los, of elk jaar één) te

overblijfkracht hiermee om? Hoe spreekt u kinderen aan

grondinformatie willen hebben. Een label als ADHD

op

of autisme is snel opgeplakt. Het gaat om de vraag

Bijeenkomst 2

hun gedrag? Daarbij is ondersteuning van collega’s,

hoe u het beste met dit kind kunt omgaan. Deze cursus

Gespreksvaardigheden

Voor wie?

ouders en leraren onontbeerlijk.

geeft u inzicht in gedragsproblemen en zicht op uw

• overleg voeren met ouders, met leraren;

Leraarondersteuner, onderwijsassistenten, klassenassis-

eigen houding daarin.

• gesprekken met kinderen;

tenten; onderwijsondersteuners op niveau 1 en 2 (SBL)

Duur* 4 bijeenkomsten van 2,5 uur

taken en verantwoordelijkheden;

biedt een cursus aan waarbij u zicht krijgt op

volgen of alle 3 achter elkaar.

• conflicthantering;

Duur*

• trainen van gespreksvormen;

blok 1

2 bijeenkomsten van 2,5 uur

• leidinggeven: is dat sturen of coördineren?

Lezen

Bouwsteen 5

Achtergronden van leesonderwijs

Spel- en spelontwikkeling

Van elke gevolgde bouwsteen ontvangt u een

Bijeenkomst 3

• hoe leren kinderen lezen;

Het valt niet mee kinderen van heel verschillende

deelnamebewijs na afloop.

De administratie en het overblijfreglement

• doorlopende leeslijn;

leeftijden samen te laten spelen.

• het administratieprogramma;

• stimuleren van leesontwikkeling;

U krijgt een overzicht hoe kinderen op verschillende

• financiële en administratieve zaken;

• belang van interactief voorlezen;

leeftijden spelen. En hoe u ze daarin kunt begeleiden.

• opstellen van een reglement: wat moet daar in staan?

• leesgelegenheid en leesplezier creëren;

Ook passeren veel spelletjes de revue: binnen- en

• veranderen van het reglement: kan dat, mag dat?

• bespreken van leesproblemen.

U ontvangt een waaier met spelsuggesties die u

Duur*

Leestoetsen afnemen en verwerken

morgen gelijk kunt gaan uitproberen.

3 bijeenkomsten van 6 uur

Leestoetsen zijn van belang om te zien op welk niveau

buitenspelen, kringspelen, knutselspelletjes.

Duur*

Na het afsluiten van deze cursus ontvangt u een

2 bijeenkomsten van 2,5 uur

bewijs van deelname.

Bouwsteen 6

Voor de subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers

Veiligheid en hygiëne

zie www.minocw.nl of telefoon 079 323 23 33.

zich op moet richten.

Ondersteunende medewerkers

Ondersteunende medewerkers

een kind denkt en handelt. En om te zien waar de hulp

In deze bouwsteen gaan we in op de vraag: Toezicht houden, wat is dat eigenlijk? En hoe kunt u ervoor zorgen dat de omgeving zo veilig mogelijk is? Het is van groot belang dat overblijfkrachten goed op de hoogte zijn van het vluchtplan en de werking van * Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

80

* Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

81


Na de cursus • u leert procedures voor het afnemen van een aantal leestoetsen; • waar zijn deze toetsen voor bedoeld? Noteren van ruwe scores; • overleggen met de groepsleerkracht over het vervolgaanbod.

blok 3

Werkgedrag/hulpplan Werken met een kleine groep Werken met een grote groep is wel wat anders dan werken met een individueel kind. Maar hoe is het om te werken met een kleine groep? Welke ruimte krijgt elk kind? En hoe stelt u zich het beste op? Wat doet

De interpretatie laten we over aan de groepsleerkracht.

u om alle kinderen bij de activiteiten te betrekken? En wat doet u met kinderen die niet mee willen doen

Cursusduur*

met een activiteit of die als stoorzender werken?

5 dagen

U leert hoe u kinderen kunt motiveren en hoe u omgaat met straffen en belonen. Een van uw taken

blok 2

is om de leerkracht te ondersteunen bij het uitvoeren

Rekenen

van handelingsplannen. Veel scholen maken concrete

Achtergronden van rekenonderwijs

hulpplannen. Wat betekenen de termen die daarin

Er zijn kinderen die grote problemen hebben met

staan en hoe voert u zo’n plan uit? En wat noteert u

rekenen. En er zijn kinderen die een uitgesproken hekel

als de activiteit heeft plaatsgevonden? Waar ligt de

hebben aan rekenen. Vaak gaat dit samen, heeft u

grens tussen uw taak en die van de leerkracht?

gemerkt. In dit blok krijgt u zicht op het gebied dat wij aanduiden met rekenen en wiskundige oriëntatie.

Verbeteren van werkgedrag

• u leert de leerlijnen overzien;

U wordt vaak ingezet bij kinderen met problemen.

• u krijgt zicht op de tussendoelen voor rekenen;

U leert om te kijken wat de onderwijsbehoefte van deze

• voorwaarden voor een succesvolle start in groep 3.

kinderen is. Door de cursus krijgt u zicht op wat welke kinderen in een bepaalde situatie nodig hebben. Door

Daarnaast komt uw rol aan bod:

aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte draagt u bij tot

• hoe kun je een kind helpen in de bouwhoek?

het verbeteren van het werkgedrag van deze kinderen.

• en hoe kun je een kind leren tellen? • variaties om tafels van vermenigvuldiging te leren.

Na de cursus • u weet hoe u kinderen bij activiteiten kunt betrekken;

Rekentoetsen afnemen en verwerken

• u kunt kinderen op de juiste wijze belonen en straffen;

Voor toetsen richt u zich op de procedures, de

• u kunt kinderen motiveren;

testsituatie en de verwerking van de ruwe score.

• u kunt hulpplannen uitvoeren;

Ook hier geldt: de groepsleerkracht interpreteert

• u heeft uw taken duidelijk afgebakend;

de gegevens.

• u kunt variëren in opdrachten en werkvormen; • u kunt de onderwijsbehoefte van kinderen herkennen;

Na de cursus

• u kunt werkgedrag effectief verbeteren.

Ondersteunende medewerkers

• u heeft inzicht in voorbereidend rekenen; • u heeft inzicht in leerlijnen en tussendoelen;

Cursusduur*

• u kent een aantal manieren om kinderen te

5 dagen

stimuleren bij de rekentaak; • u kent verschillende manieren om automatiseren met kinderen te oefenen;

Na het afsluiten van een blok met een voldoende beoordeling, ontvangt u een certificaat.

• u kunt niet-methodegebonden toetsen afnemen; • u kunt werken met verschillende soorten toetsen.

Cursusduur* 5 dagen * Kijk voor informatie over prijzen, data en cursuslocaties op www.sonedutraining.nl

82

83

SONedutraining nascholingsgids 2010-2011  

Nascholingsgids voor het primair onderwijs met een breed aanbod workshops, cursussen en opleidingen.