Page 1

Leer voor je leven

Nascholingsgids primair onderwijs 2013-2014

1


SONedutraining en IJsselgroep

IJsselgroep staat voor hoogwaardig educatief advies,

Iselinge Hogeschool is een gespecialiseerde hogeschool

begeleiding, opleiding en nascholing in voorschoolse

die zich richt op de opleiding van leerkrachten voor het

educatie, primair en voortgezet onderwijs. We willen

basisonderwijs (pabo).

in persoonlijk contact onze klanten inspireren. Onze medewerkers stellen uw wens centraal en dragen ideeĂŤn aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij streven ernaar blijvende ontwikkeling te realiseren

Psychologische Dienstverlening IJsselgroep (PDIJ) richt

bij uw school, leraren, leerlingen en hun ouders door

zich op kinderen en jongeren tot 18 jaar. PDIJ biedt

de gezamenlijke inzet van denkkracht en daadkracht.

psychologisch onderzoek en kortdurende behandeling

Kennis maak je samen en is een proces dat nooit stopt.

en begeleiding van ontwikkelings-, gedrags- en

Ons motto luidt dan ook: leer voor je leven!

leerproblemen.

Door de nauwe samenwerking tussen onze bedrijfs-

Meer weten?

onderdelen, kunnen we u brede en innovatieve totaal-

Als u meer wilt weten over de geĂŻntegreerde dienst-

oplossingen bieden op het terrein van educatie en

verlening van IJsselgroep en de wijze waarop deze

educatieve dienstverlening. U kunt ook contact

aansluit op de nascholingstrajecten van SONedutraining,

opnemen met onze accountmanager Mirjam Kleppe,

neem dan contact op met 088 093 10 00.

mirjam.kleppe@sonedutraining.nl. Waardevolle samenwerking Maak kennis met wie we zijn en wat we doen

SONedutraining heeft een waardevolle samenwerking met diverse gerenommeerde opleidingsinstituten en brancheverenigingen. SONedutraining werkt onder andere samen met: Nederlandse Schoolleidersacademie (NSA),

SONedutraining biedt een breed pakket aan praktijk-

Landelijke Beroepsvereniging Remedial teachers (LBRT),

gerichte nascholingsmogelijkheden zoals cursussen,

Landelijke Beroepsgroep voor Intern begeleiders (LBIB) en

opleidingen en workshops voor professionals in het

Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs (SPHBO)

onderwijs. SONedutraining heeft daarnaast goede relaties met specialisten door het hele land. Dat zijn de docenten die uw cursussen verzorgen. IJsselgroep Educatieve Dienstverlening ondersteunt schoolbesturen, -directies en onderwijsgevenden met

Cedeo erkend

advies en dienstverlening op maat. Van Leerlingenzorg

CRKBO geregistreerd

en Onderwijsadvies tot een met Beleidsadvies en Mens & Organisatie.


Een goede leerkracht doet ertoe! Een nieuw jaar, een nieuw geluid! Onderwijs ontwikkelt zich in een rap tempo, en Iselinge Hogeschool daarmee ook. De kwaliteit van het onderwijs valt of staat met de professionaliteit van de leerkracht, en dat is waar Iselinge Hogeschool voor staat. Voor u ligt de nieuwe nascholingsgids voor het schooljaar 2013-2014. Met alle ontwikkelingen in deze regio is samen optrekken voor sterk onderwijs belangrijk. Iselinge Hogeschool en SONedutraining bundelen ook de krachten waar het gaat over professionalisering van de leerkracht. Deze nascholingsgids is mooie start van deze samenwerking. U zult zien dat er veel nieuwe cursussen ontwikkeld zijn, die u helpen voorbereid te zijn op de praktijk van morgen. Zoals u van ons gewend bent, zijn veel cursussen via open inschrijvingen te volgen. Echter, u zult ontdekken dat er ook onderwerpen zijn die juist zijn toegespitst op het gehele schoolteam. Steeds meer vragen scholen om op maat oplossingen. Praktische kennis die aansluit bij de filosofie van uw school en/of bestuur. Daarom kan al het aanbod van Iselinge Hogeschool / SONedutraining, zowel de cursussen als de opleidingen en ook de nieuwe masterclasses, in company gegeven worden. Ziet u onderwerpen staan die u wilt combineren tot een studiedag, of heeft u een specifieke vraag? Hiervoor kunt u altijd bij ons terecht voor maatwerk. Enkele vernieuwingen wil ik alvast voor u uitlichten: • Mediawijs: Hoe zorgt u voor een stevig beleid met als uitgangspunt het onderwijskundig resultaat? • Masterclasses: Nieuw zijn 3 masterclasses gericht op Persoonlijk Leiderschap, HRM en Financieel Management • Burgerschap: Respect, vertrouwen. In deze gids vindt u een aantal trainingen, dat in combinatie met spel en bewegen hier veel aandacht aan geven. • Opleiding Passend Onderwijs door de excellente leerkracht! Wanneer u een kijkje neemt op de vernieuwde website van SONedutraining ziet u dat SONedutraining u niet alleen kennis en groei biedt, maar u ook op de hoogte houdt van de ontwikkelingen in onderwijs. Docenten delen hun ervaringen en geven u tips . En er is achtergrondinformatie over specifieke kwesties. Dit voorjaar is ook de nieuwe website van Iselinge Hogeschool online met tal van mogelijkheden. Wij nodigen u van harte uit vanaf april hier een kijkje te komen nemen en uw mening achter te laten. Bent u net als wij, gemotiveerd om klaar te zijn voor het onderwijs van morgen? Het beste rendement te halen uit uzelf, de school en het belangrijkste; de leerlingen? Want dat is waar wij het voor doen. Samen met u….want een goede leerkracht doet ertoe!

Ans van Eijndhoven Directeur Iselinge Hogeschool

morgen, De praktijk van . vandaag geleerd

Kijk voor het nieuwste aanbod en nieuws op www.sonedutraining.nl of www.iselingehogeschool.nl en volg ons op twitter @Sonedutraining of @iselinge

3


Inhoud Workshops

• Pleinsport (nieuw)

24

• Pleintheater (nieuw)

25

Groep onder de loep

• Van pleinwacht naar pleincoach (nieuw)

25

Groep onder de loep, groep 1 en 2

•A ctiviteiten op het schoolplein (nieuw)

26

• Woordenschatontwikkeling

6

• Bewegingstussendoortjes

26

• Prentenboeken: reken daar maar mee! (nieuw)

7

• Een nieuwe sportdag

27

7

• Speelaanbod voor motorisch

• O vergang naar groep 3

minder vaardige kinderen (nieuw)

Groep onder de loep, groep 3 • Alle kinderen leren lezen op goed niveau

8

• Rekenen met de ijsberg! (nieuw)

8

Thema Taal

• Klaar met je opdracht?

8

• Opbrengstgericht werken aan mondelinge taal

• Uw instructie technisch lezen doet er toe!

9

• Mondelinge taal: Juist in midden- en

• Faalangst herkennen

9

en woordenschat in de onderbouw (nieuw)

Inhoudsopgave

Groep onder de loep, groep 4

28 29

• Schrijvenderwijs wijzer (nieuw)

29

Groep onder de loep, groep 5 en 6

• Weet hoe je spelt (nieuw)

30

• Alle kinderen op het goede leesniveau

10

• Stoeien met spelling (nieuw)

30

• Hoe zelfstandig is mijn leerling?

10

• Opbrengstgericht lezen en schrijven voor

• Rekenen, van begrip naar snelheid

11

• Uitdaging voor de slimme rekenaar

9

kleuters (nieuw)

31

Groep onder de loep, groep 7 en 8

•L ees en schrijf je wijs in groep 3 (nieuw)

31

• Goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs 12

•E en groep vol goede, gretige lezers (nieuw)

32

• Pluswerk hoogbegaafde kinderen in groep 7 en 8 12

•L ezen, begrijpen en verwerken (nieuw)

32

• Leerkracht en leerling: verantwoordelijkheid

•K laar voor het VO? Tekstbegrip en

geven en nemen

13

Cursussen

Thema Kleuterbouw

informatieverwerking op niveau (nieuw)

33

• Dyslectische kinderen in de bovenbouw

33

•D yslexiebeleid voor de groepen 1 t/m 4

34

•D yslexiebeleid voor de groepen 5 t/m 8

34

Thema Rekenen

• Herfstkinderen en de overgang naar groep 3

14

• Combinatiegroep 2/3

15

• Beginnende gecijferdheid

• Ervaren leraar, nieuw in groep 1-2

15

• Een uitdaging om mee te rekenen: prentenboeken 36

• Ontwikkelingsvoorsprong in de onderbouw

16

•B asisvaardigheden rekenen in groep 3 en 4

16

•P rotocol ernstige RekenWiskundeproblemen

• Opbrengstgericht werken in de kleuterbouw

• Een uitdaging om mee te rekenen: prentenboeken 17 • Beginnende gecijferdheid

17

• De motoriek van de kleuter

18

en dyscalculie

35 36 37

•W erken met het Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemenen Dyscalculie (ERWD)

37

• Kleuters met druk gedrag

18

•R ekenproblemen in de middenbouw

• Hoeken in de kleuterklas (vernieuwd)

19

•O mgaan met rekenverschillen in de bovenbouw 38

• Ouderbetrokkenheid voor elkaar (nieuw)

19

•W erken met ontwikkelingsperspectieven en

• Observeren is te leren (vernieuwd)

20

taal en woordenschat in de onderbouw

referentieniveaus bij rekenen • Rekenen door spel (nieuw)

• Opbrengstgericht werken aan mondelinge 20

38

39 40

• Opbrengstgericht lezen en schrijven voor kleuters 21

Thema Onderwijs van morgen

• Speelaanbod voor motorisch minder vaardige

• Marzano: het werkt in de klas!

41

21

• De kracht van de instructie

42

22

• Goed klassenmanagement

42

• Het schooljaar goed beginnen

43

• Bewust van start

43

kinderen • Pleinspelen (nieuw)

Thema Bewegen en Motoriek • Pleinscan (nieuw) • Pleinspelen (nieuw)

4

bovenbouw (nieuw)

27

• Zelfstandig leren: steeds meer eigen regie 23 24

voor kinderen • Samenwerkend leren

44 44


• Meervoudige Intelligentie toegepast in uw les!

45

• Hoogbegaafdheid: van schoolvisie naar beleid

70

• In je kracht, werken vanuit je drijfveer

45

• Samenwerking in het team versterken

71

• Ondernemend onderwijs

46

• Communicatie in het team

71

• De ondernemende klas

46

• Het motiveren van collega’s

72

• De ondernemende school

47

• Argumenteren voor het middenmanagement

72

• Opbrengstgericht werken met klasseplan

47

• Coachen en communiceren bij veranderingen

73

• Start met gedrag

48

• Zorgtrends: een verdiepingsdag voor IB (en MT) 73

• De plusgroep in de praktijk

48

• Groepsplan: opdracht of kans?

49

• Opbrengstgericht werken: leuker dan je denkt

49

• Onderwijsfilosofie, vakmanschap door

• Passend onderwijs door de excellente 50

Thema Gedrag

leerkracht (nieuw)

74

•C oach bij gedragsproblemen

76

•S pecialist lees- en spellingproblemen

77

• Kinderen met faalangst

51

•C oördinator leerlingenzorg in de kleuterbouw

78

• Aandacht voor concentratie

52

•O pleiding tot intern begeleider

80

• Kleuters met druk gedrag

52

•M iddenmanagement in het primair

• Kinderen met werkhoudingproblemen

53

• Omgaan met een moeilijke groep

53

• Lastig gedrag als signaal

54

82

•P osthbo-opleiding: Leerproblemen / Remedial Teacher Basisopleiding (nieuw)

84

•P osthbo-opleiding: Gedragsspecialist/

• Persoonlijke effectiviteit en Passend onderwijs (nieuw)

onderwijs (vernieuwd)

54

Topopleiding Remedial Teacher

85

• Autisme (ASS) begeleiden

55

•P osthbo-opleiding: opleiding tot Taalcoördinator 86

• Omgaan met gedragsproblemen

55

• Posthbo-opleiding: opleiding tot Rekencoördinator 87

• Hoogbegaafdheid, basiscursus

56

•P osthbo-opleiding: bevoegdheid bewegings-

• Omgaan met ADHD en ODD in de klas

56

klas (nieuw)

onderwijs primair onderwijs •L eergang ICT (nieuw)

• Gedrags- en ontwikkellingsstoornis in de • Omgaan met (faal)angst en depressie (nieuw)

Inhoudsopgave

samen leren

Leergangen en opleidingen

88 89

57 57

Thema Communicatie

Masterclasses • Helder denken

91

• Contact met gescheiden ouders (nieuw)

58

• Ondernemendheid voor schoolleiders

92

• Omgaan met verbale agressie (nieuw)

59

•M asterclass debatteren voor leidinggevenden

93

• In gesprek met zorgkinderen

59

•M asterclass persoonlijk leiderschap (nieuw)

93

• Op ouderbezoek

60

•F inancieel management (nieuw)

94

• In gesprek met ouders

60

•H uman Resourses in praktijk gebracht (nieuw)

94

• Communicatie in het team

61

• Coachen en communiceren bij veranderingen

61

Thema Mediawijs

Ondersteunende medewerkers • Didactiek voor onderwijsondersteuners

95

• Digibord basis (nieuw)

62

• Overblijvers in professionele handen: bouwstenen 98

• Digibord verdiept (nieuw)

63

•C oördineren van de overblijf

99

• Digitaal prentenboek (nieuw)

63

•C ursus leden medezeggenschapsraad

100

• Digitale leermiddelen (nieuw)

64

• Mediawijsheid in de praktijk (nieuw)

65

• Leergang ICT (nieuw)

66

• Onderwijs met ICT (nieuw)

68

Algemene informatie • Bestellen en inschrijven

101

• Inschrijf- en Bestelvoorwaarden

101

Thema Beleid en schoolorganisatie • D yslexiebeleid voor de groepen 1 t/m 4

69

• D yslexiebeleid voor de groepen 5 t/m 8

70

5


Groep onder de loep SONedutraining organiseert ook dit jaar de workshopdagen ‘Groep onder de loep’. Tijdens deze dagen bieden we drie workshops aan die relevant zijn voor het werken in een bepaalde groep. Binnen de drie workshops is een afwisseling aangebracht tussen thema’s waarin u elkaar ontmoet en uitwisselt. Thema’s die u informeren over de nieuwste ontwikkelingen en thema’s die na het volgen van de workshop wellicht vragen om een verdiepende cursus.

De groep onder de loep workshops kunnen ook door scholen, besturen en samenwerkingsverbanden worden ingekocht voor het invullen van studiedagen. Naast de workshops die hier vermeld staan, heeft SONedutraining tal

Workshops

van workshops waaruit u zelf uw studiedag kunt samenstellen; kijk hiervoor op onze website.

Een goede start op de basisschool

Groep onder de loep, groep 1 en 2 code cd166 Uw kleuters groeien op veel gebieden, ieder op z’n eigen

Na de workshop

manier. U wilt hen graag zo ver brengen als mogelijk is.

• U weet hoe de woordenschatverwerving bij jonge

Waar let u op? Waar grijpt u in en wanneer besluit u rustig af te wachten? Uw aanbod, interventies en de inrichting van de leeromgeving zijn cruciaal. U wilt aan alle aspecten evenveel

kinderen verloopt. • U heeft haalbare ideeën hoe u uw eigen praktijksituatie kunt verrijken voor de jonge taalverwervers.

aandacht geven, maar dat is niet altijd mogelijk. U maakt keuzes en stelt prioriteiten. Om de juiste keuzes te maken moet u goed geïnformeerd zijn, de nieuwste ontwikkelingen kennen en gericht kiezen wat uw kinderen nodig hebben. Onze workshopdag helpt u hierbij!

workshop 1

Woordenschatontwikkeling Woorden leren is leuk! Woordenschatontwikkeling vindt plaats door alle activiteiten heen, op ieder moment van de dag. Woordenschatontwikkeling laat zich niet vangen in een rooster maar vraagt wél om structuur, planning en kennis! Een uitgebreide woordenschat is belangrijk gereedschap om succesvol te leren en één van de belangrijkste voorwaarden voor leren lezen. Bij jonge kinderen legt u de basis. Tijdens de workshop ervaart u hoe de woordenschatverwerving bij 4-jarigen werkt en hoe u de juiste impulsen geeft: prikkelend, ontdekkend, stimulerend en vooral betekenisvol!

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

6


workshop 2

workshop 3

Prentenboeken: reken daar maar mee! (nieuw)

Overgang naar groep 3

Dat prentenboeken heel goed zijn voor de taalontwikkeling

U kent uw kleuters door en door en u hebt een beeld van

van jonge kinderen is bekend. Dat dit zelfde geldt voor

hun ontwikkeling, vaardigheden en speelwerkgedrag. In

de rekenontwikkeling is nog niet zo bekend. Veel

groep 2 wordt van u verwacht dat u zich uitspreekt over

prentenboeken zijn een uitstekend middel om jonge

de vraag welke kinderen doorgaan naar groep 3. Ieder

kinderen mee te nemen in de rijke wereldoriënterende

jaar heeft u over enkele kleuters uw twijfels. In het kader

context vol met rekensituaties. In de workshop hoort u

van de voorschotbenadering bent u daar al op gericht

een korte uitleg. We gaan uit van de nieuwe leerlijnen

vanaf het moment dat een kind binnenkomt. En werkt u

van kleutergecijferdheid. U gaat vervolgens zelf aan de

gericht aan de tussendoelen van groep 2. De overgang

slag met een aantal prentenboeken, om ideeën op te

naar groep 3 vraagt in meerdere opzichten veel van

doen voor uw eigen groep!

kinderen. Ze moeten de kloof in organisatievormen overbruggen, zich aanpassen aan de methodiek en

Na de workshop

aan de leerkracht. In de workshop gaan we dieper in op

• U weet wat de waarde van prentenboeken kan zijn

de hierboven beschreven onderwerpen. U kijkt daarbij

• U kunt de prentenboeken plaatsen in de leerlijn

niet alleen naar de kinderen. Ook de organisatie wordt

Workshops

voor de gecijferdheid van kleuters.

bekeken: hoe kan de overgang 2-3 verkleind worden?

rekenen voor kleuters.

Na de workshop • U heeft zicht op eindtermen voor groep 2. • U heeft zicht op de wijze waarop de leerkracht van groep 3 van uw bevindingen kan profiteren. • U heeft ideeën om de overgang naar groep 3 te versoepelen.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

7


Spelen en leren

Groep onder de loep, groep 3

Workshops

code cd146 U heeft een groep gretige kinderen in de klas. Ze lijken maar

workshop 2

een ding te willen: leren lezen. U zet alles op alles om dat

Rekenen met de ijsberg! (nieuw)

voor elkaar te krijgen. Heeft u in kaart wat essentiële zaken

Wat heeft de ijsberg met rekenen te maken zult u

zijn om die kwaliteit te halen die u voor ogen heeft? Welke

denken? Meer dan u denkt! In het rekenen in de onder-

zaken spelen een rol bij kinderen in deze groep? Vandaag

bouwgroepen van de basisschool is het van belang dat

krijgt u zicht op die factoren die u zelf kunt beïnvloeden: onder

kinderen ervaringen opdoen met het wereldoriënterende

andere leesgelegenheid, leesinstructie, klassenmanagement

rekenen. Vanuit wereldoriënterende concrete situaties

en de inrichting van de leeromgeving. U gebruikt ze vast al

gaan we verder omhoog in de ijsberg richting schema’s

wel, maar geeft u ze echt voorrang? Na deze workshopdag

en bewerkingen. Het is erg belangrijk voor kinderen die

staan ze u weer haarscherp voor ogen en kunt u uw

moeite hebben met het rekenonderwijs om in de

handelen daarop afstemmen.

verlengde instructie steeds terug te gaan naar de betekenisvolle wereldoriënterende context. Via het

workshop 1

ijsbergmodel leert u hoe u dat aan moet pakken!

Alle kinderen leren lezen op goed niveau U bent er de gehele dag mee bezig; lezen, lezen, lezen.

Na de workshop

Toch lijkt u een aantal kinderen niet echt in het hart te

• U kent het ijsberg model.

raken. Ze doen wel wat u van ze vraagt, maar echt

• U weet wat het belang is van wereld oriënterend

gegrepen door de wereld van het woord en de letters zijn ze niet. U moet er extra hard aan trekken om nieuwe

rekenen. • U weet wat dit betekent voor uw verlengde instructie.

vaardigheden aan te leren. In de workshop krijgt u veel ideeën aangeboden om de leeskwaliteit te verhogen van

workshop 3

alle kinderen.

Klaar met je opdracht?

Uitgangspunt hierbij is het creëren van een rijke

Niet alle kinderen werken even snel. De één is na 20

leesomgeving. Aan welke eisen moet uw leesaanbod

minuten klaar, de ander pas na 30 minuten. De één heeft

voldoen? Hoe ziet een uitdagende leesomgeving er

behoefte aan wat ontspanning, terwijl een ander nog

praktisch uit? Het is dus zaak om uw zwakke lezers te

wat uitdaging of meer van hetzelfde wil. Maar hoe vangt

verleiden tot lezen. Hoe doet u dit? U leert welke werk-

u dit efficiënt op? In de workshop krijgt u 30 ideeën om

vormen en uitdagingen u kunt inzetten om gretige lezers

kinderen zinvol, lerend en ontspannend bezig te houden

te creëren.

na de groepsopdracht. Natuurlijk kunt u deze opdrachten ook inzetten als u werkt met dagtaken.

Na de workshop • U kent het belang van leeservaring voor betere leesprestaties. • U kent manieren om zwakke lezers te verleiden tot veel lezen.

Na de workshop • U heeft concrete ideeën om de verschillen in tijd tussen kinderen bij werkopdrachten zinvol op te vangen.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

8


Uitdagen en samenwerken

Groep onder de loep, groep 4 code cd173

een rol? Kinderen kunnen daar veel last van hebben, maar

Uw kinderen beheersen de eerste beginselen van het lezen

u kunt er ook veel aan doen. In deze workshop nemen

en het rekenen. De onderlinge verschillen worden steeds

we faalangst onder de loep: wat is het, hoe herkent u

duidelijker zichtbaar. Een aantal van uw kinderen blijft achter

het, wat zijn de oorzaken en wat kunt u doen om het te

en heeft extra instructie of extra leertijd nodig. Andere

voorkomen of te verhelpen. Het belang van een goed

kinderen zijn snel van begrip en vragen om meer uitdaging.

pedagogisch klimaat komt uitgebreid aan bod. Inzoomen

Dat vraagt van u differentiatie in instructie en verwerking.

op positieve resultaten blijkt belangrijk, evenals kinderen

U moet inspelen op de verschillende onderwijsbehoeften.

laten merken waar ze trots op kunnen zijn.

Soms liggen die op didactisch gebied, maar soms ook op pedagogisch gebied. Het is aan u om in deze behoeften te

Na de workshop

voorzien!

• U heeft kennisgemaakt met oorzaken en verschijnings-

workshop 1

Uw instructie technisch lezen doet er toe!

Workshops

vormen van faalangst. • U kent een aantal manieren om faalangst te voorkomen en aan te pakken.

Veel van uw kinderen lezen goed op niveau, een aantal blijft achter. Op zichzelf is dit niet iets om u zorgen over

workshop 3

te maken. Er blijken op dit punt grote verschillen te

Uitdaging voor de slimme rekenaar

bestaan tussen scholen. De ene school accepteert dat

Uw goede rekenaars redden zich wel. Uw instructie

15% van de kinderen onder de norm leest, een andere

hebben ze eigenlijk niet nodig, hun werktempo ligt

school blijkt helemaal geen zwakke lezers te hebben.

hoog, ze zijn snel klaar met het werk en maken weinig

De kwaliteit van de instructie en de leestijd zijn van

tot geen fouten. Maar krijgen ze wel genoeg uitdaging?

doorslaggevende betekenis. In de workshop zoomen

Juist de kinderen die snel en vaardig zijn in het rekenen

we in op de instructie in het technisch lezen. Eerst kijken

hebben extra uitdaging nodig. Deze kinderen moeten

we naar de leerlijn van het technisch lezen en de te

leren om oplossingsstrategieën te ontwikkelen en te

verwerven vaardigheden. Daarnaast leert u wat een

gebruiken. Uitdagingen om oplossingen te zoeken voor

effectieve instructie is en hoe u deze organiseert. Tot slot

denkproblemen of om denk- en oplossingsstrategieën te

komt aan de orde welke zaken u moet vastleggen na de

gebruiken. Er zijn compactingsrichtlijnen voor diverse

instructie. Kortom, verhoog het niveau van technisch

rekenmethodes ontwikkeld door het SLO. Maar er is meer.

lezen in uw school. Een groot geluk voor de zwakke lezer, een winstpakker voor uw school.

Tijdens de workshop maakt u kennis met verschillende nieuwe ideeën, alternatieve methodieken en werkvor-

Na de workshop

men die een goede aanvulling zijn voor elke leerkracht

• U weet hoe u een effectieve instructie toe kunt passen

die serieus werk maakt van passend onderwijs voor

in het technisch lezen. • U kent factoren die bepalend zijn voor de resultaten in

deze kinderen. Bovendien leert u ze koppelen aan het ontwikkelingsniveau van de kinderen in uw klas.

het leesonderwijs.

Na de workshop workshop 2

• U weet begaafde rekenaars uitdaging te bieden.

Faalangst herkennen

• U herkent het ontwikkelingsniveau van de kinderen uit

In groep 4 is de basis voor het lezen wel gelegd. De

uw groep.

meeste kinderen hebben de vaart er in. Toch gaat het met een aantal kinderen niet goed. Speelt faalangst hier

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

9


Groep onder de loep Groep onder de loep, De verschillen nu echt zichtbaar

groep 5organiseert en 6 ook dit jaar de workshopdagen ‘Groep onder de loep’. Tijdens deze dagen worden SONedutraining workshops aangeboden die relevant zijn voor het werken in een bepaalde groep. U kunt tijdens een groep onder de code cd183

workshop 2 is een afwisseling aangebracht tussen Vanaf groep 5 worden de verschillen Niet Binnen alleen de vijf loep dag kiezen voor drie van de vijfzichtbaar. workshops. workshops voor de leerkracht, maar juist voor de kinderen zelf. Dat zorgt

Hoe zelfstandig is mijn leerling?

voor veranderingen in de groepssfeer. Als leerkracht is het

In ons onderwijs streven we ernaar de zelfstandigheid

thema’s waarin u elkaar ontmoet en uitwisselt. Thema’s die u informeren over de nieuwste ontwikkelingen en thema’s

van onze leerlingen belangrijk u hiervan bewust mee omgaat. U begeleidt die na hetdat volgen de workshop wellicht vragen uw om een verdiepende cursus. te vergroten. Dat helpt hen om leerlingen in het zelfstandiger omgaan met hun taken.

uiteindelijk goed te functioneren in de maatschappij.

Dit zorgt voor een stevige basis voor uw klassenorganisatie.

De mate waarin leerlingen zelfstandig kunnen werken

verschilt echter van kind tot kind. Wat mag en kunt u van Degroep groep6 onder loepop workshops kunnen ook besturen en samenwerkingsverband worden In bouwt de u voort de verworvenheden vandoor uw scholen, groep op cognitief gebied. Als u goed overzicht heeft over de

de leerling verwachten? En hoe richt u uw onderwijs zo

ontwikkelingslijnen en de leerlijnen, heeft u een goede basis

in dat zijn zelfstandigheid vergroot wordt? Verschillen in

om in te spelen op verschillen. Deze workshopdag staat in

zelfstandigheid worden mede veroorzaakt door niveau-

het teken van deze thema’s.

verschillen, persoonlijkheidsverschillen en omgevings-

Workshops

ingekocht voor het invullen van studiemomenten.

factoren. Er zijn kinderen die het niet in zich hebben om

workshop 1

zelfstandig te werken of die ongemotiveerd zijn om hun

Alle kinderen op het goede leesniveau

taken op te pakken. Wat mag u van de hoogbegaafde

Kinderen starten in groep vijf met verschillende lees-

leerling verwachten? Hoe richt u uw onderwijs zo in dat

niveaus. Hoe gaat u om met deze niveauverschillen?

u rekening houdt met deze verschillen?

Hebt u soms het gevoel dat u handen tekort komt?

In deze workshop leert u hoe u uw instructie voor

U wilt de zwakke lezers wel meer helpen, maar waar

zelfstandig werken helder formuleert. Hoe u die onder-

haalt u de tijd vandaan? Hoe laat u kinderen in groep 6

steunt door gebruik te maken van vaste patronen en

leeskilometers maken en motiveert u hen? Een goede

structuren. En hoe u duidelijkheid geeft over de regels.

planmatige aanpak biedt uitkomst! U kunt zo goede lezers motiveren en zwakke lezers instructie geven.

Na de workshop

Voor begrijpend lezen is vlot lezen een voorwaarde.

• U weet wat belemmerende dan wel versterkende

U krijgt informatie over in te zetten ondersteunende leesprogramma’s. Tijdens de workshop wisselen we ervaringen uit. Zo doet

aspecten zijn bij het zelfstandig worden van leerlingen. • U kunt kinderen helpen om zelfstandig een taak op te pakken.

u al veel ideeën op. Ook gaan we in op het probleem: tijd. Natuurlijk geven we u verschillende suggesties om de leesmotivatie van kinderen te stimuleren.

Na de workshop • U weet welke verschillende leesvormen u kunt gebruiken voor zwakke lezers. • U kent verschillende leesvormen die het leesniveau kunnen verbeteren en de leesmotivatie stimuleren. • U heeft ideeën om op een goed moment en systematisch aan begrijpend lezen te beginnen.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

10


workshop 3

Na de workshop

Rekenen, van begrip naar snelheid

• U heeft zicht op de werkproblemen bij rekenen en

Rekenen in groep 5 betekent werken in een schakelfase. De basis van rekenen is gelegd in de groepen 1 tot en met 4. Na groep 5 worden de sommen complexer en

heeft tools om ermee aan de slag te gaan. • U heeft zicht op de leerlijnen van uw groep en kunt daarmee strategisch handelen.

gaat het tempo van de leerstof omhoog. Het is belangrijk dat u en uw leerlingen weten waar ze mee bezig zijn. Het is een spel van tempo en begrip, waarbij we alert op de kinderen moeten reageren. In de workshop krijgt u zicht op de achtergrond van het rekenen in groep 5, de bestaande leerlijnen en de tussendoelen. Vervolgens formuleren we veelvoorkomende werkproblemen die specifiek in groep 5 aan de orde komen. U kunt daarmee de leerlingen van uw eigen groep in kaart brengen. Daarna gaat u aan de slag met praktische handreikingen

Workshops

voor de eerstvolgende lesdag en daarna. U richt zich daarbij zowel op leerlingen bij wie het rekenprobleem in de automatisering ligt als op leerlingen met begripsproblemen.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

11


Groep onder de loep Groep onder de loep, Omgaan met verantwoordelijkheid en keuzes

groep 7organiseert en 8 ook dit jaar de workshopdagen ‘Groep onder de loep’. Tijdens deze dagen worden SONedutraining workshops aangeboden die relevant zijn voor het werken in een bepaalde groep. U kunt tijdens een groep onder de code cd185

Naworkshops de workshop Kinderen groep 7 staan op een omslagpunt in hun loep dagvan kiezen voor drie van de vijf workshops. Binnen de vijf is een afwisseling aangebracht tussen ontwikkeling. Ze vragen meer keuzemogelijkheden en zijn

• U kunt werken met stappenplannen en kalenders.

in staat meer verantwoordelijkheid te dragen. De puberteit

• U bent op de hoogte van de noodzakelijk studie-

thema’s waarin u elkaar ontmoet en uitwisselt. Thema’s die u informeren over de nieuwste ontwikkelingen en thema’s

vaardigheden in het voortgezet onderwijs. kondigt zichvolgen aan. Dat veel inwellicht de groepssfeer. die na het vanverandert de workshop vragen om een verdiepende cursus. Voorzichtig werpt het vervolgonderwijs zijn schaduw vooruit

• U bent zich bewust van keuzemogelijkheden en

en dat vraagt voor enkele kinderen om andere instructies en

toelatingscriteria voor het voortgezet onderwijs.

De groep onderdoor de loep workshops ook door taken. Dit loopt in groep 8. Dat is kunnen voor iedereen een scholen, besturen en samenwerkingsverband worden heel speciaal jaar. In de eerste helft ligt de nadruk vooral op

workshop 2

de cognitieve aspecten en de voorbereiding op de Cito-toets. Dit zet groep 8 vaak onder spanning. Kinderen kijken uit

Pluswerk voor hoogbegaafde kinderen in groep 7 en 8

naar het vervolgonderwijs, maar voelen zich er tegelijkertijd

U heeft ze gesignaleerd en hun hoogbegaafdheid

onzeker over. Van u als leerkracht wordt een brede expertise

onderkend, de kinderen die meer uitdaging nodig

verwacht: verwijzen naar het juiste type vervolgonderwijs,

hebben. U geeft ze wat u kunt bieden en wat binnen uw

adviseren van ouders, maximaal resultaat boeken, sfeer

mogelijkheden ligt. Door compacten en verrijken van de

bewaken, psychologische veranderingen opvangen etc.

reguliere lesstof komt u een heel eind. Maar waar haalt

Deze workshopdag helpt u een visie te ontwikkelen op wat

u nieuwe ideeën vandaan? U speelt met de vraag of het

van belang is aan het eind van de basisschool en geeft

in groep 7 of 8 wel genoeg is. Dan kan de plusgroep een

handvatten om uw begeleiderrol goed in te vullen.

uitkomst bieden. Hier komen kinderen één keer per

Workshops

ingekocht voor het invullen van studiemomenten.

week een dagdeel bij elkaar en werken aan uitdagende

workshop 1

opdrachten. Het is ook mogelijk om de plusgroep

Goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs

bovenschools te starten. Hoogbegaafde kinderen van

De overgang van basisschool naar voortgezet onder-

verschillende scholen worden dan in één klas opgevangen.

wijs is groot. Zelfstandig werken op de basisschool is

Dat levert voordelen op voor zowel leerlingen als de

ingebed in duidelijk omschreven leertaken. En leerlingen

school. Wat is precies zo’n plusklas? En voor wie is dat

hebben in principe de hele dag dezelfde leerkracht.

geschikt? Dat zijn de onderwerpen van deze workshop.

In het voortgezet onderwijs geldt dat niet meer. Daar staat of valt het leerproces met vaardigheden als

Na de workshop

aantekeningen en samenvattingen maken, taken

• U heeft ideeën om te compacten en te verrijken.

plannen en omgaan met wisselende uren en leerkrachten.

• U weet wat u kunt bieden aan een plusgroep.

In het basisonderwijs zouden kinderen daar al vroeg en stapsgewijs kennis mee moeten maken. Zelfstandig plannen van taken en eigen verantwoordelijkheid voor het huiswerk. Dat vraagt om specifieke vaardigheden. Van leerlingen, maar ook van u als leerkracht. Deze workshop leert u hoe u uw leerlingen gericht helpt. Dat begint al in groep 5, 6 of 7. U leert hoe u per kind kunt beoordelen welke ondersteuning het nodig heeft.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

12


workshop 3

Na de workshop

Leerkracht en leerling: verantwoordelijkheid geven en nemen

• U weet hoe u leerlingen betrekt bij de invulling van

Groep 7... een groep op het omslagpunt van schoolkind

• U weet hoe u het gesprek daarover voert met uw

naar puber. Kinderen die hun eigen identiteit proberen

hun onderwijsleerproces. leerlingen.

te ontdekken en het stuur in handen willen hebben. Ze hebben het dan ook nodig dat u hun onderwijsbehoefte kent. Hoe kunt u kinderen de ruimte geven en toch uw doelen in het vizier houden? Door uw leerlingen meer te betrekken bij het vormgeven van hun eigen leerproces. In deze praktische workshop leert u hoe u hierover in gesprek gaat met kinderen om zo hun leerdoelen te verhelderen. U spreekt daarmee de motivatie aan en laat hen de eigen regie voeren over datgene wat ze nog moeten leren voor de overgang naar het voortgezet

Workshops

onderwijs. Zo komt u tegemoet aan de autonomiegevoelens van uw leerlingen. Uitwisseling van ervaringen is een belangrijk onderdeel van de workshop.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

13


Thema Kleuterbouw Jonge kinderen die in de eerste jaren van de basisschool de aansluiting missen, slagen er moeilijk in deze achterstand in te lopen. Deze groep verdient een goede start en u bent daarin een belangrijk persoon. U als leerkracht heeft de taak kinderen in hun ontwikkeling te volgen en in te grijpen als deze stagneert. Ook de betere leerling vraagt de nodige uitdaging en prikkeling: zorgen voor een rijke leeromgeving. Om u nog beter te ondersteunen zijn de cursussen in dit thema uitgebreid met nieuwe onderwerpen en inzichten.

Individuele aandacht is de sleutel

Herfstkinderen en de overgang naar groep 3

Cursussen

code c0149 Elk jaar beslist het schoolteam welke kinderen er van

Voor wie?

groep 2 naar groep 3 kunnen doorstromen. Geen

Leerkrachten groep 1, 2 en 3 en onderwijs-

makkelijke beslissing, zeker niet bij de herfstkinderen.

ondersteuners.

Waar doet u goed aan en op welke manier beantwoordt u aan de onderwijsbehoefte van deze groep kinderen

Inhoud

die in het najaar zijn geboren? Een duidelijk omschreven

• Wat zijn herfstkinderen?

visie rondom dit onderwerp geeft veel duidelijkheid

• Welke specifieke aandacht vragen deze kinderen?

voor u, ouders en inspectie.

• Welke criteria hanteert u bij de overgang van deze

Deze cursus helpt u om op een onderbouwde en

• Wat is de visie van uw school en wat is de rol van de

kinderen naar groep 3? verantwoorde manier keuzes te maken rondom herfstkinderen. In het kader van de voorschotbenadering is het van belang dat u al in groep 1 weet welke kinderen meer of extra zorg nodig hebben. In groep 2 speelt de vraag naar gericht aanbod voor deze herfstkinderen.

ouders? • Wat zegt de inspectie en waar moet de school aan voldoen? • Hoe kunt u uw visie vastleggen en waarborgen in een protocol.

Hoe volgt u de herfstkinderen? Welke overgangscriteria hanteert u en waaraan moeten kinderen voldoen bij de

Deze cursus versterkt de competenties

instroom in groep 3?

Duur* 1 dag

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

14

2 3 46


uwd

e Verni

Kiezen vanuit visie

Specifieke competenties voor het werken met kleuters

Combinatiegroep 2/3 code c0147

Ervaren leraar, nieuw in groep 1 en 2 code c0505

Een combinatiegroep 2/3 is uitdagend, vooral voor

In kleutergroepen ligt het accent op spelend leren

kinderen. Hier kunt u kinderen op eigen niveau laten

binnen een betekenisvolle omgeving. Dat vraagt

werken. Geen breukvlakken, maar doorlopende lijnen

specifieke competenties van de leraar. Dat vraagt ook

en een ononderbroken ontwikkeling. U kunt profiteren

organisatietalent.

van de sterke kanten van beide groepen. Waarom kiest u voor een combinatiegroep 2/3: is dit vanuit deze visie

Voor wie?

of vanuit noodzaak? Na deze cursus hebt u ideeën voor

Ervaren leerkrachten die de overstap maken naar

de opzet en inrichting van een 2/3 combinatiegroep:

groep 1 en 2.

instructiemomenten, stille werkplekken, maar ook speelse manieren van verwerking. Binnen de visie van

“Ik ga de uitdaging aan en ga starten met kleuters.

uw school kunt u ze ook toepassen.

Ik heb ervaring in de midden- en bovenbouw. Maar gaat mij het lukken in een kleutergroep? Wat doe ik

Voor wie?

met hoeken? Hoe zet ik ontwikkelingsmaterialen in?

Leerkrachten en teams onderbouw.

Hoe werk ik doelgericht? Hoe geef ik instructie? Wat doe je met speelwerktijd?”

• systematische aanpak van beginnende geletterdheid;

Inhoud

• systematische aanpak van beginnende gecijferdheid;

• karakteristiek van een kleutergroep;

• bewust kiezen voor een 2/3 combinatiegroep vanuit

• competent en vaardig;

Cursussen

Inhoud

• thematisch werken; hoe zet je dat op en hoe verwerk je

visie;

je doelen er in?

• kwaliteit van de instructiemomenten; • werken vanuit leerlijnen versus werken vanuit de

• klassenorganisatie; o.a. activiteiten, speelwerktijd, planbord, instructiekringen;

methode;

• een rijke leeromgeving; hoeken en ontwikkelings-

• inrichting van het lokaal;

materialen;

• organisatie; • veel inspirerende ideeën.

• groepsplannen; een eerste aanzet.

“We waren ervan overtuigd dat een combinatieklas

Deze cursus versterkt de competenties 2 3 4

7

goed moest kunnen werken. Deze cursus beantwoordde onze vragen perfect en zorgde ervoor dat

Duur*

we ervaringen met elkaar konden delen.“

1,5 dag

Deze cursus versterkt de competenties 2

34

Duur* 1 dag

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

15


Inspelen op behoeftes

Ogw bij kleuters, het kan wel!

Ontwikkelingsvoorsprong in de onderbouw

Opbrengstgericht werken in de kleuterbouw

code c0156

code c0114

Begaafde leerlingen die al kunnen lezen komen in

De titel van de cursus roept misschien weerstand op

elke eerste groep voor. Maar wat is de oorzaak? Na de

bij leerkrachten werkzaam in de kleuterbouw. Omdat

cursus kent u het verschil tussen hoogbegaafdheid en

men vindt dat de kleuter gewoon kleuter moet kunnen

ontwikkelingsvoorsprong. Het is belangrijk dat u dat

blijven of omdat de kleuterbouw mee moet in het

snel kunt signaleren, het liefst al in de eerste weken

opbrengstgericht werken met groepsplannen in de hele

van een kind op de basisschool. Hoe sneller duidelijk

school. En dat werkt niet voor de onderbouw! In deze

is wat een kind daadwerkelijk kan, des te beter kunt u

cursus leert u wat wel kan, zonder het kleuteronderwijs

daarop inspelen. Na de cursus weet u raad met diverse

geweld aan te doen. U maakt juist gebruik van de sterke

signaleringslijsten. Voor wat betreft de diagnose weet u

kanten van het kleuteronderwijs!

wat uw school zelf kan en waar hulp bij nodig is. U weet hoe u een diagnostisch of een psychologisch onderzoek

Voor wie?

kunt interpreteren en gebruiken. En u bent op de hoogte

Leerkrachten groep 1 en 2 en intern begeleiders.

van uiteenlopende manieren van begeleiding van

Inhoud

hoogbegaafde kinderen.

Cursussen

• doelen;

Voor wie?

• rijke leeromgeving;

Leerkrachten groep 1 en 2 en onderwijsondersteuners.

• aanbod; • tijd en organisatie;

Inhoud

• ontwikkelingen volgen;

• signalen herkennen van een ontwikkelingsvoorsprong,

• de leerkracht doet ertoe!

ook in de voorschoolse periode; • diagnosticeren van een ontwikkelingsvoorsprong;

Deze cursus versterkt de competenties 2 3 4 7

• externe hulp (wanneer, wat en wie); • uitdagingen voor kinderen met een voorsprong;

Duur*

• vervroegde doorstroming;

2 dagen

• het onderling uitwisselen van protocollen.

Deze cursus versterkt de competenties 2 3 4 5

6

Duur* 1 dag Bent u geïnteresseerd in onze verdiepingsdag hoog­ begaafdheid? Kijk op www.sonedutraining.nl voor meer informatie.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

16


Creëer een rijke leeromgeving

Zicht op leerlijnen bij kleuters

Een uitdaging om mee te rekenen: prentenboeken

Beginnende gecijferdheid

code c0225

code c0673

Dat prentenboeken de taalontwikkeling stimuleren

Inhoud

dat weten we al. Maar dat prentenboeken ook de

• domeinen, leerlijnen en tussendoelen;

gecijferdheid van kinderen kunnen ontwikkelen is

• ontwikkelen van getalbegrip;

nieuw. Prentenboeken kunnen heel goed worden

• een rijke leeromgeving;

ingezet voor de ontwikkeling van gecijferdheid bij

• rekenactiviteiten binnen een thema.

kleuters. Kinderen die structureel werken met rekenprentenboeken gaan beter rekenen. Tijdens de cursus

Duur*

staan verschillende prentenboeken met een reken-

1 dag

onderwerp centraal. Aan het einde van de cursus heeft u tools in handen om prentenboeken in te zetten om

Voor meer informatie over deze cursus zie in het thema

een rijke (reken)leeromgeving voor kinderen te creëren.

rekenen op pag. 35.

Voor wie? Leerkrachten groep 1 en 2.

Cursussen

Inhoud • wat dragen prentenboeken bij aan een rijke rekenomgeving; • leerlijn gecijferdheid; • geschikte rekenactiviteiten voor het werken met prentenboeken; • rekenlessen met prentenboeken ontwerpen volgens de leerlijn gecijferdheid.

Deze cursus versterkt de competenties 2 3 4 Duur* 1 dag

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

17


Leren kijken naar bewegen

Speels of hyperactief?

De motoriek van de kleuter

Kleuters met druk gedrag

code c0148

code c0163

Een goed ontwikkelde motoriek vormt niet alleen de basis

School is een ander pedagogisch klimaat dan thuis. Zeker

voor bewegen, maar ook voor bijvoorbeeld schrijven.

voor kinderen die net starten met hun schoolcarrière kan

Sociaal-emotioneel welbevinden gaat vaak samen met

dat verwarrend werken. Kleuters kunnen druk, veeleisend

een goede motorische ontwikkeling. Deze cursus leert

en dwars zijn. Is dit nog speelsheid of is er meer aan

u de motoriek van kleuters gericht te observeren, te

de hand? Zijn er signalen van ADHD of moet u nog

stimuleren en afwijkingen te signaleren. U weet straks

afwachten? In deze cursus wordt dit duidelijk. U leert

wat de minimale motorische eisen zijn om in groep 3

kleuters te observeren en hun gedrag te analyseren.

goed te functioneren en kunt daar gericht aan werken,

U leert praktisch te werken met actieve en drukke

zowel in de klas als in de speelzaal. De cursus wordt

kleuters en in kleine stapjes hun gedrag om te buigen en

gedeeltelijk in de gymzaal gegeven. Zorgt u dus voor

taakgerichtheid aan te leren. Na de cursus heeft u kijk op

makkelijke kleding tijdens deze cursus.

het signaleren van ADHD of ander opvallend gedrag op jonge leeftijd en kunt u daar goed mee omgaan.

Cursussen

Inhoud • motorische ontwikkeling van kinderen tot zes jaar;

Voor wie?

• het streefniveau aan het begin van groep 2;

Leerkrachten van groep 1 en 2 en onderwijs­

• het streefniveau aan het begin van groep 3;

ondersteuners.

• kwalitatieve aspecten van signalering van vertraagde of afwijkende ontwikkeling; • praktische ondersteuning van motorische ontwikkeling.

Deze cursus versterkt de competenties 3 4 6

“Soms wist ik echt niet hoe om te gaan met extreem druk gedrag van kleuters. Nu kan het nog steeds erg lastig zijn, maar ik heb wel handvatten waaraan ik me stevig kan vasthouden.”

Duur*

Inhoud

1 dag

• vroegtijdig signaleren; • kenmerken van ADHD op jonge leeftijd; • ontdekken van het alertheidniveau; • verbeteren van de motoriek; • praktische tips gericht op taken, samen spelen en willen leren.

Deze cursus versterkt de competenties 2 3 4 6 7 Duur* 1 dag

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

18


wd

eu Verni

W

NIEU

Stop er meer in, haal er meer uit

Win-win voor ouders en school

Hoeken in de kleuterklas

Ouderbetrokkenheid voor elkaar

code c0210

code c0179

Spelen in hoeken hoort bij het onderwijs aan jonge

Ouders willen graag de ontwikkeling van hun kind

kinderen. Maar hoe zorg ik er voor dat alle kinderen

positief stimuleren. Gewoon, omdat zij willen dat het

effectief in de hoeken spelen? Door activiteiten toe te

goed gaat met hun kind. Vaak is hun eerste vraag aan

voegen die de meervoudige intelligentie beogen.

de leerkracht dan ook: ‘Hoe gaat het met mijn kind?’

U leert in deze cursus uw hoeken in de groep zodanig

Heel begrijpelijk. Scholen verwachten van ouders dat

in te richten dat kinderen nooit uitgespeeld raken.

zij zich betrokken tonen bij wat op school gebeurt. Ook heel begrijpelijk, want hoe beter school en ouder

Voor wie?

samenwerken, hoe beter dat voor het kind is.

Leraren groep 1 en 2, onderwijsassistenten en intern begeleiders.

Na deze cursus weet u hoe u in kunt spelen op de betrokkenheid van ouders en deze betrokkenheid

Inhoud

kan verbreden en verdiepen tot educatieve ouder-

• spelend leren in betekenisvolle hoeken;

betrokkenheid.

• hoeken doel- en opbrengstgericht inrichten; aanbod; • hoeken inrichten met kinderen;

Voor wie? Leerkrachten groep 1 en 2, intern begeleiders en

Cursussen

• hoeken inrichten met een rijk meervoudig intelligent

onderwijsassistenten.

• spelimpulsen om kleuters in hoeken te stimuleren.

Inhoud Deze cursus versterkt de competenties 2 3 4 7

• ouders van nu; • investeren in relatie;

Duur*

• criteria voor een effectieve ouderbetrokkenheid;

1 dag

• tips en adviezen om ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun jonge kind.

Deze cursus versterkt de competenties 1

67

Duur* 1 dag

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

19


wd

eu Verni

W

NIEU

Observeren en registreren

Kwaliteit van het spreken en luisteren bepaalt je succes

Observeren is te leren

Opbrengstgericht werken aan mondelinge taal en woordenschat in de onderbouw

code c0511 Observeren kunt u leren! Een passend speelleeraanbod aanbieden kan alleen als u goed volgt hoe het jonge kind zich ontwikkelt. Wat doet u met wat u heeft geobserveerd

code c0116

en geregistreerd? Hoe lang zijn de verhalen in uw logboek

Inhoud

en wat wordt daar verder mee gedaan? Goed observeren

• recente theorie woordenschatuitbreiding en

en zinvol registreren vragen een aantal vaardigheden van u. Daar gaat deze cursus op in. U leert kritisch naar uw eigen praktijk te kijken en krijgt beter zicht op de te maken keuzes rondom observatie- en registratieinstrumenten.

mondeling taalvaardigheid; • opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid in de onderbouw; • omgaan met verschillende onderwijsbehoeften op het gebied van mondelinge taalvaardigheid en woordenschat;

Voor wie? Voor leerkrachten groepen 1 en 2, pedagogisch mede-

• aandacht voor de ontwikkeling van hogere denk- en begripsvaardigheden bij jonge kinderen (HOTS).

werkers, groepsleidsters en onderwijsondersteuners.

Duur* Cursussen

“Observeren is echt te leren! Ik neem nu elke dag een

1 dag

kleuter in het vizier en trek er bewust tijd voor uit om even 5 minuten te schrijven…”

Voor meer informatie over deze cursus zie het thema taal op pag. 28.

Inhoud • instrumenten om te observeren; • objectiviteit en veel voorkomende valkuilen; • observatiegegevens omzetten naar aanbod en acties; • het doel van registreren en vormen daarvan; • handig tijd vrij maken; • cyclisch werken.

Deze cursus versterkt de competenties 3 4 6 7 Duur* 1 dagdeel

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

20


W

NIEU

W

NIEU

Basis voor een goede overgang naar groep 3

Opbrengstgericht lezen en schrijven voor kleuters code c0070

Speelaanbod voor motorisch minder vaardige kinderen code c0236

Inhoud

Inhoud

• fonemisch bewustzijn;

Hoe stel je vast dat een leerling motorisch minder

• letterkennis/ klank-tekenkoppeling;

vaardig is, hoe pas je speelactiviteiten binnen en buiten

• schrijfactiviteiten/Invented spelling;

aan voor toppers en tobbers? Naar het optimaal

• begrijpend luisteren;

begeleiden van spelende kinderen.

• inrichten van een rijke leesomgeving; • de voorschotbenadering.

Duur* 1 dagdeel van 3 uur

Duur* 1 dag

Voor meer informatie over deze cursus zie het thema; bewegen en motoriek op pag. 27.

Voor meer informatie over deze cursus zie het thema

Cursussen

taal op pag. 31.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

21


W

NIEU

Op uw eigen plein aan de slag met de juiste pleinspelen op de juiste plaats

Pleinspelen code c0231

Inhoud Op deze praktijkgerichte dag gaat u zelf onder leiding van de cursusleider aan de slag met solospelen, om beurten spelen, samen delen spelen, samenwerkingsspelen en sportspelen (naar idee van gedragsdeskundige Erik Boot).

Duur* 1 dag Voor meer informatie over deze cursus zie het thema;

Cursussen

bewegen en motoriek op pag. 24.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

22


Thema  Bewegen en Motoriek Bewegen is gezond, zeker voor kinderen. Beweging zorgt zowel fysiek als mentaal voor ontspanning, maakt je los en zorgt ervoor dat je lekker in je vel zit. Spelen met elkaar, op een respectvolle wijze leren spelen met elkaar, en een optimaal gebruik van uw speelomgeving zijn de uitgangspunten van dit thema. In samenwerking met Beweeg Wijs is dit aanbod ontwikkeld. De cursussen en workshops worden gegeven door de experts vanuit Beweeg Wijs. De cursussen zijn zo gemaakt dat deze los van elkaar aan te vragen zijn, maar de mogelijkheid bestaat ook om hier een combinatie in te maken zodat u het meest optimale uit uw behoefte haalt.

W

NIEU

Welke ontwikkelkansen biedt uw schoolomgeving?

code c0230

Cursussen

Pleinscan Inhoud

Leer met andere ogen uw schoolplein te bekijken en

In deze zeer praktijkgerichte cursus maakt u met uw team

ontdek de grenzeloze mogelijkheden die deze ruimte

op het schoolplein onder leiding van de cursusleider een

biedt. Kun je er veilig spelen, je motorisch en sociaal

scan en ontdekt u op welke manier u meer uit deze ruimte

emotioneel veilig ontwikkelen van peuter tot brugklas?

kunt halen.

Welke onderwijsdoelen kun je realiseren met je schoolomgeving? Is er plek voor beweegontwikkeling,

Deze cursus versterkt de competenties 1 2 4 6 7

natuurbeleving, techniek, theater, creativiteit en meer?

Duur* Voor wie?

1 dagdeel

Leerkrachten groep 1 t/m 8 en schoolteams. Deze cursus is ontwikkeld door BeweegWijs.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

23


W

NIEU

W

NIEU

Op uw eigen plein aan de slag met de juiste pleinspelen op de juiste plaats

Pleinspelen code c0231

Respectvol tegen elkaar spelen is een kunst!

Pleinsport code c0232

Waar speel je de verschillende activiteiten, hoe ga je om

Is groep 8 “de baas� op het schoolplein en bepalen zij

met rust / chill out plekken, waar doe je wat?

wie er mee mag voetballen? Respectvol tegen elkaar spelen is een kunst, hoe bouw je dat op? Wat komt erbij

Voor wie?

kijken, waarom gaat dit vaak mis op het schoolplein?

Leerkrachten groep 1 t/m 8 en schoolteams.

Voor wie? Inhoud

Leerkrachten groep 1 t/m 8 en schoolteams.

Op deze praktijkgerichte dag gaat u zelf onder leiding van de cursusleider aan de slag met solospelen,

Inhoud

om beurten spelen, samen delen spelen, samen-

In deze training krijgt u zowel theorie als praktijk over

werkingsspelen en sportspelen (naar idee van

het begeleiden en succesvol laten zijn van sportspelen

gedragsdeskundige Erik Boot).

op schoolplein. Samen aan de slag met voetbal, hockey, plein tennis, pleinvolleybal, bouncebal en trefbal. Na

Deze cursus versterkt de competenties 1 2 4 6 7

afloop van deze training bent u in staat op een veilige wijze de verschillende sporten op respectvolle wijze

Cursussen

Duur*

naar elkaar te laten verlopen op het schoolplein.

1 dag

Deze cursus versterkt de competenties 1 2 4 6 7 Deze cursus is ontwikkeld door BeweegWijs.

Duur* 1 dagdeel Deze cursus is ontwikkeld door BeweegWijs.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

24


W

NIEU

W

NIEU

Kunst op het schoolplein!

Begeleiden van de speel- en beweegontwikkeling

Pleintheater

Van pleinwacht naar pleincoach

code c0233

code c0234

Laat uw leerlingen kennis maken met cultuur op het

De leerkracht leert in deze cursus de stap te maken van

schoolplein! Voor speciale zones op het schoolplein zijn

een controlerende rol op het speelplein, naar de rol van

er diverse zang, dans en theateractiviteiten ontwikkeld

begeleider en coach van de speel- en beweegontwikkeling

die u in deze training allemaal doorloopt.

van de leerlingen.

Voor wie?

Voor wie?

Leerkrachten groep 1 t/m 8 en schoolteams.

Leerkrachten groep 1 t/m 8 en schoolteams.

Inhoud

Inhoud

Zang-, dans- en theateractiviteiten op het schoolplein

Tijdens deze praktische cursus krijgt u zowel theoretische

als “Pleinkunst”.

kennis als praktische oefeningen om uw rol te veranderen

Tijdens deze cursus leert u hoe cultuur op het schoolplein

van pleinwacht tot actieve pleincoach.

te creëren voor zowel voor- tijdens- als na schooltijd.

Deze cursus versterkt de competenties 1 2 4 6 7 Deze cursus versterkt de competenties 1 2 4 6 7 Duur*

Cursussen

Duur* 1 dagdeel

1 dag Deze cursus is ontwikkeld door BeweegWijs. Deze cursus is ontwikkeld door BeweegWijs.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

25


W

NIEU

Een compleet jaarprogramma voor activiteiten na schooltijd

Activiteiten op het schoolplein

Energizers voor de klas en het plein

Bewegingstussendoortjes code c0204

code c0235

Veel kinderen hebben tijdens de lange schooldag

Uw schoolplein omtoveren tot een compleet circus?

behoefte aan beweging. Ze lopen even naar het toilet,

Dansvoorstellingen geven? Stel samen een jaar-

drinken wat water of dromen wat weg. U kunt dit

programma vast voor activiteiten na schooltijd.

gewoon op zijn beloop laten. Maar waarom pakt u dit niet op met energizers? In deze cursus maakt u kennis

Voor wie?

met eenvoudig uit te voeren energizers: korte bewegings-

Leerkrachten groep 1 t/m 8 en schoolteams.

tussendoortjes van een of meer minuten. Door uit te gaan van bepaalde basisprincipes kunt u elke dag een

Inhoud

korte nieuwe energizer proberen. U leert - zonder veel

In deze cursus stelt u samen een compleet jaarplan op

voorbereiding - kinderen te betrekken bij het bedenken

met aankondigingposters en een draaiboek waarmee u

van net weer iets andere, nieuwe energizers.

spoedig een totaal vrijetijdsaanbod op uw plein uitrolt.

Cursussen

Voor wie? Deze cursus versterkt de competenties 1 2 4 6 7

Leerkrachten groep 1 t/m 8.

Duur*

“Veel kinderen in mijn klas kregen aan het eind van

1 dagdeel van 3 uur

elke les een dip. Door de oppeppers blijven ze nu de hele dag energiek en enthousiast.”

Deze cursus kan uiteraard ook in samenwerking met de BSO gegeven worden.

Inhoud Tijdens deze cursusdag maakt u kennis met energizers.

Deze cursus is ontwikkeld door BeweegWijs.

Door gebruik te maken van energizers kanaliseert u de bewegingsdrang. U biedt kinderen pretmomenten tussendoor en u stuurt de (fijn)motorische ontwikkeling. U leert wat de basisprincipes zijn en hoe u daarop kunt variëren. Zo krijgt u een schat aan ideeën die u de volgende dag direct kunt gebruiken. We gebruiken de energizers in het kader van de ondersteuning van de motorische ontwikkeling. En we maken de koppeling met de activiteiten die daarin op uw school worden uitgevoerd. Hierbij maken we ook uitstapjes naar situaties op het speelplein.

Deze cursus versterkt de competenties 2 3 4 Duur* 1 dagdeel Deze cursus is ontwikkeld door BeweegWijs.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

26


W

NIEU In 1 dag kant en klaar!

Speelactiviteiten voor iedereen

Een nieuwe sportdag

Speelaanbod voor motorisch minder vaardige kinderen

code c0203

code c0236

Elk jaar was u weer op zoek naar nieuwe spelen. En aan

Herkent u deze situatie? U heeft een nieuwe speelactiviteit

het puzzelen op de organisatie. Maar nu niet meer! U krijgt

en ontdekt dat niet elk kind motorisch in staat is alle

leuke sportdagonderdelen voor groep 1 t/m 8. U speelt

onderdelen uit te voeren. Hoe zorgt u ervoor dat u elk

de sportspelen, u krijgt de spelregels mee en een lijst

kind met plezier laat deelnemen aan de verschillende

met benodigdheden: de diploma‘s, een organisatie-

speelactiviteiten? Na afloop van de cursus bent u in

plattegrond en natuurlijk een organisatieschema op een

staat om alle spelende kinderen optimaal te kunnen

cd-rom. Daarin hoeft u alleen maar de namen nog in te

begeleiden.

voeren. Na één dag heeft u uw eigen nieuwe sportdag

Voor wie?

klaar.

Leerkrachten groep 1 t/m 8 en schoolteams.

Voor wie? Leerkrachten basisonderwijs, leerkrachten bewegingson-

Inhoud

derwijs of leden van de commissie sport- en speldag.

Hoe stel je vast dat een leerling motorisch minder vaardig is, hoe pas je speelactiviteiten binnen en buiten aan voor

“Ongelofelijk! We waren echt in één dag klaar.”

toppers en tobbers? Naar het optimaal begeleiden van

Cursussen

spelende kinderen.

Inhoud Deze cursus versterkt de competenties 1 2 4 6 7

de opzet van de sportdag; • de spelregels; • zelf spelen van de spelletjes;

Duur*

• gebruikte materialen;

1 dagdeel

• de organisatie van de dag en de verschillende Deze cursus is ontwikkeld door BeweegWijs.

onderdelen.

Deze cursus versterkt de competenties 3

4

Duur* 1 dag Alleen op locatie. Deze cursus is ontwikkeld door BeweegWijs.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

27


Thema Taal Zonder de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen kom je niet ver in onze geletterde maatschappij. Daarom is het van het grootste belang dat kinderen die basisvaardigheden zo goed mogelijk leren beheersen. Hoe eerder eventuele problemen worden gesignaleerd, hoe beter het is. Veel van die problemen kunnen via gerichte methodieken worden opgelost. U als leerkracht heeft daar een sleutelrol in. Uw inspanningen doen er écht toe en kunnen het verschil maken. Dan moet u wel goed geïnformeerd zijn over nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen. En die op een effectieve manier en op de juiste momenten kunnen aanbieden. Opbrengsten nemen toe wanneer u tijdig en planmatig aan de slag gaat. Naast lezen en schrijven wordt in dit thema ook aandacht besteed aan aandacht voor de mondelinge taal.

W

NIEU Cursussen

Kwaliteit van het spreken en luisteren bepaalt je succes

Opbrengstgericht werken aan mondelinge taal en woordenschat in de onderbouw code c0116

Voor wie?

Kinderen breiden in de onderbouw hun woorden-

Leerkrachten groep 1 t/m 3, onderwijsassistenten in de

schat voornamelijk uit door middel van mondelinge

onderbouw.

communicatie. We dienen daarom in de onderbouw ruim de gelegenheid te bieden tot taalactiviteiten die

Inhoud

de woordenschat vergroten. Taalactieve hoeken

• recente theorie woordenschatuitbreiding en mondelinge

aangevuld met coöperatieve werkvormen bieden leerkrachten en leerlingen de uitdaging om gericht spreken en begrijpend luisteren centraal te zetten en daarmee het uitbreiden van de woordenschat en de

taalvaardigheid; • opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid in de onderbouw; • omgaan met verschillende onderwijsbehoeften op

mondelinge taalvaardigheid te ondersteunen.

het gebied van mondelinge taalvaardigheid en

Tijdens deze dag leert u als onderbouwleerkracht hoe

woordenschat;

u uw lokaal uitdagend kunt inrichten en met welke activiteiten u uw leerlingen kunt uitdagen tot het

• aandacht voor de ontwikkeling van hogere denk- en begripsvaardigheden bij jonge kinderen (HOTS).

versterken van hun mondelinge taalvaardigheid en het uitbreiden van hun woordenschat.

Deze cursus versterkt de competentie 3 4 7 Duur* 1 dag

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

28


W

NIEU

W

NIEU

Mondelinge taalvaardigheid, is een belangrijke basis voor al het talige leren

Mondelinge taal: Juist in midden- en bovenbouw

Van verhaalteksten tot en met zakelijke teksten

Schrijvenderwijs wijzer code c0127

code c0118

Het produceren van teksten in allerlei soorten en maten

Mondelinge taalvaardigheid is in de midden- en

is een belangrijke maar complexe taalvaardigheid die in

bovenbouw, door het accent op voortgezet technisch

het basisonderwijs relatief weinig aandacht krijgt. Dit

lezen en spellen, de laatste jaren ondergesneeuwd.

komt mogelijk doordat er voor het schrijven van teksten

Door de komst van de Referentieniveaus Taal krijgt de

geen toetsen bestaan. In deze cursus leert u het belang

mondelinge taalvaardigheid weer een belangrijke plaats

van het schrijven voor de taal- en begripsvaardigheid

binnen ons taalonderwijs. Onze taalmethodes geven

van uw leerlingen en hoe dit te beoordelen. U wisselt

ons niet altijd de juiste richtlijnen om mondelinge

betekenisvolle en motiverende schrijfactiviteiten uit en

taalvaardigheid betekenisvol en uitdagend aan te bieden.

leert hoe aan te sluiten bij de diverse onderwijsbehoeften

In deze workshop bieden we hiervoor een kader en kunt

van uw leerlingen.

u tegemoet komen aan de diverse onderwijsbehoeften van uw leerlingen.

Voor wie? Leerkrachten groep 4 t/m 6.

Voor wie? Leerkrachten groep 4 t/m 8.

Inhoud

Inhoud

• tussendoelen schrijven;

• opbrengstgericht werken aan mondelinge

• fasen in het schrijfproces;

taalvaardigheid; • tegemoet komen aan onderwijsbehoeften;

Cursussen

• referentieniveaus schrijven;

• beoordelen van schrijfproducten • onderwijsbehoeften van leerlingen bij schrijven

• tussendoelen mondelinge communicatie en woordenschat;

Deze cursus versterkt de competentie 3 4 7

• leerlijn mondelinge taalvaardigheid

Deze cursus versterkt de competentie 3 4 7

Duur* 1 dag

Duur* 1 dag

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

29


W

NIEU

Opbrengstgericht werken aan spelling met aandacht voor spellinggeweten en spellingbewustzijn

Weet hoe je spelt code c0055

Cursussen

W

NIEU

Opbrengstgericht werken aan (werkwoord)spelling

Stoeien met spelling code c0063

In deze cursus leren we de verschillende ontwikkelings-

In deze cursus leren we de verschillende ontwikkelings-

fasen van spelling herkennen en het verband zien met

fasen van spelling herkennen en het verband zien met

de Referentieniveaus Taal en Tussendoelen spelling en

de Referentieniveaus Taal, de Tussendoelen spelling en

interpunctie. We zetten theorie in als basis voor de

interpunctie en de relatie met stellen. We kunnen de

praktische invulling van de spellingles. We herkennen

theorie als basis voor de praktische invulling van de

de hiaten in het spellingaanbod van onze methodes en

spellingles inzetten.

leren deze aan te vullen met betekenisvolle en uitdagende

We herkennen de hiaten in het (werkwoord)spelling-

spellingactiviteiten. We krijgen tips voor het opzetten van

aanbod van onze methodes en leren deze aan te vullen

een goede spellingles. Tot slot wisselen we ervaringen

met betekenisvolle en uitdagende spellingactiviteiten.

uit met betrekking tot de inzet van remediërende en

We kunnen differentiatie aanbrengen in onze spellingles

compenserende software bij spelling.

met de Referentieniveaus als richtpunt.

Voor wie?

Voor wie?

Leerkrachten groep 4 t/m 6.

Leerkrachten groep 7 en 8.

Inhoud

Inhoud

In deze cursus leert u tussen- en einddoelen

• ontwikkelingsfasen van spelling;

van beginnende geletterdheid vaststellen.

• opzet effectief spellingaanbod;

En u krijgt de beschikking over:

• het aanleren van spellingbewustzijn en

• ontwikkelingsfasen van spelling en theoretische basis;

spellinggeweten;

• spellingbewustzijn en spellinggeweten;

• aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen;

• relatie spellen en stellen;

• werkwoordspelling;

• differentiatie bij spelling in de groep;

• referentieniveaus, tussendoelen en leerlijnen;

• aansluiten bij onderwijsbehoeften;

• de relatie tussen spellen en stellen.

• inzet van remediërende en compenserende software voor spelling.

Deze cursus versterkt de competentie 3 4 7

Deze cursus versterkt de competentie 3 4 7 Duur* 1 dag

Duur* 1 dag

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

30


W

NIEU

W

NIEU

Basis voor een goede overgang naar groep 3

Opbrengstgericht lezen en spellen in groep 3

Opbrengstgericht lezen en Lees en schrijf je wijs in schrijven voor kleuters groep 3 code c0070

code c0071

“Kwalitatief goede taal/leesactiviteiten in de kleuter-

In deze cursus leert u hoe u door gerichte activiteiten

groepen en in groep 3 vormen het beste wapen tegen

de lees- en schrijfvaardigheid van uw leerlingen kunt

leesuitval” (Snow, Burns and Griffin, 1998).

vergroten. U leert dat lezen en schrijven twee kanten van dezelfde medaille zijn en dat door evenwichtig

In deze bijeenkomst krijgt u praktische handreikingen

aandacht te geven aan zowel het lezen als het

hoe u op effectieve wijze uw kleuters kunt begeleiden bij

schrijven, zowel het lezen als het spellen verbetert en

het aanleren van vaardigheden die van elementair belang

de opbrengsten toenemen. De basis van goed lees- en

zijn voor het leren lezen en schrijven. De belangrijkste

spellingonderwijs begint bij de interactieve houding

onderdelen van het taalaanbod, die aantoonbaar de

van de leerkracht, de kwaliteit van de instructie en

opbrengsten verhogen, komen aan bod. Er wordt veel

het lees- en schrijfaanbod. Uitgangspunt hierbij is het

aandacht gegeven aan uw handelen, uw interactieve

ontwikkelen van het zelfkritisch vermogen. Preventief

benadering en uw interventies bij uitval. U leert tevens

handelen is hierbij leidend. Mocht het toch zo zijn dat

hoe u op effectieve wijze een rijke lees- en schrijf-

uw leerlingen uitvallen, dan is het belangrijk om zo

omgeving kunt inrichten.

vroeg mogelijk in te grijpen. U krijgt praktische hand-

Voor wie?

u de motivatie kunt versterken en het leerrendement

Leerkrachten groep 1 en 2.

kunt vergroten door het inrichten van een rijke lees- en

Cursussen

vatten hoe om te gaan met risicoleerlingen. U leert hoe

schrijfomgeving.

Inhoud • fonemisch bewustzijn;

Voor wie?

• letterkennis/ klank-tekenkoppeling;

Leerkrachten groep 3.

• schrijfactiviteiten/Invented spelling; • begrijpend luisteren;

Inhoud

• inrichten van een rijke leesomgeving;

• effectieve lees- en schrijfactiviteiten;

• de voorschotbenadering.

• werken aan de voorwaardelijke sfeer met betrekking

Deze cursus versterkt de competentie 3 4 7

• aandacht voor fonemisch bewustzijn en klank-teken-

tot lezen en schrijven; koppeling;

Duur*

• het inrichten van een rijke lees- èn schrijfomgeving;

1 dag

• omgaan met risicolezers/dyslectische kinderen, w.o. interventies zoals Connect.

Deze cursus versterkt de competentie 2 3 Duur* 1 dag

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

31


W

NIEU

Goed lezende kinderen doen het beter op de maatschappelijke ladder (Suzanne Mol, 2010)

Met goed begrijpend lezen en een goede woordenschat verover je de wereld

Een groep vol goede, gretige lezers

Lezen, begrijpen en verwerken

code c0098

Cursussen

W

NIEU

code c0102

Hoe krijg je nu toch die klas vol goede, gretige lezers?

Leerlingen die wel technisch kunnen lezen, maar met

Wat vraagt dat van jou als leerkracht? Vaak blijkt dat de

de bijsluiter van de aspirine niet uit de voeten kunnen.

aanpak die wij hanteren niet effectief is en dat de

Dit schrikbeeld kunt u in deze cursus te lijf gaan. In deze

leesmotivatie en de leeskwaliteit vanaf groep 4 afneemt.

cursus wordt u geïnformeerd over de nieuwste inzichten

In deze cursus leert u over behoud van leesmotivatie en

rondom de ontwikkeling van het begrijpend lezen.

leeskwaliteit en krijgt u tevens inzicht in de wijze waarop

Er wordt veel aandacht gegeven aan het ontwikkeling

u het leesaanbod beter kunt laten aansluiten bij de

van hogere denk- en begripsvaardigheden (HOTS),

onderwijsbehoeften van de verschillende kinderen.

een effectief gebruik van leesstrategieën en de kracht

U leert hoe u een leuke, interessante èn effectieve les in

van modelling. Tevens hoort u op welke wijze u het

elkaar zet. Bij dit alles speelt een doorlopende aandacht

begrijpend lezen interessant, spannend èn hoog

voor goede instructie, effectieve leesactiviteiten, de

renderend kunt maken door het gebruik van o.a.

leestijd en het maken van leeskilometers een belangrijke

betekenisvolle, actuele teksten en een heldere,

rol. Tevens leert u op welke wijze de leesomgeving

overzichtelijke aanpak waarbij leerlingen leren om

invloed heeft op de leeskwaliteit en de leesmotivatie en

hun eigen begrijpend leesproces te sturen. Kwaliteiten

welke interventies effectief zijn voor zwakke lezers.

die uw leerlingen ook bij allerlei andere vormen van informatieverwerking kunnen gebruiken.

Voor wie? Leerkrachten groep 4 t/m 8.

Voor wie? Leerkrachten groep 4 t/m 6.

Inhoud • vlot technisch lezen;

Inhoud

• afgewogen leesaanbod op basis van leerlijn technisch

• inzicht in de voorwaarden die nodig zijn voor

lezen; • behoud leesmotivatie en leeskwaliteit; • leesbevordering; • omgaan met verschillende onderwijsbehoeften met betrekking tot lezen uitgaande van de Referentieniveaus;

goed onderwijs in begrijpend lezen, w.o. effectief woordenschataanbod; • aanleren van en sturen op de ontwikkeling van denk- en begripsvaardigheden bij leerlingen; • instructie op informatieverwerking;

• effectieve interventies bij voortgezet technisch lezen;

• modelling (hardop denkend voordoen);

• inrichten van een rijke leesomgeving.

• opbrengstgericht omgaan met verschillen in begrijpend lezen uitgaande van de Referentieniveaus;

Deze cursus versterkt de competentie 3 4 7

• leesmotivatie o.a. door interesse verbredend lezen.

Duur*

Deze cursus versterkt de competentie 3 4 7

1 dag

Duur* 1 dag

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

32


W

NIEU

Lezend, luisterend, kijkend èn begrijpend informatie verwerken

Klaar voor het VO? Tekstbegrip en informatieverwerking op niveau code c0018

Werken aan schrijfmotivatie: een rijke schrijfomgeving

Dyslectische kinderen in de bovenbouw code c0129 Er is heel veel bekend over dyslexie. Maar wat is voor u

Brugklassers die niet klaar zijn voor de taken die hen

als leerkracht relevant? In deze cursus krijgt u haarscherp

in het VO wachten. Dit is het schrikbeeld van veel

voor ogen waar u gericht verbeteringen aan kunt brengen

leerkrachten. Veel leerlingen weten niet op welke wijze

voor de dyslectische kinderen in uw groep. En wordt

zij teksten moeten begrijpen en hoe zij op een goede

duidelijk wat u al goed doet en wat u nog kunt versterken.

manier informatie moeten verwerken. In deze cursus

De theorie van effectief taal/leesonderwijs vormt de

krijgt u informatie over de recente inzichten rond

basis voor deze cursus.

begrijpend lezen, informatieverwerking en studievaardigheden. U leert aan welke voorwaarden uw

Voor wie?

lessen moeten voldoen om leerlingen een goede start-

Leerkrachten groep 6 t/m 8.

Differentiatie is hierbij natuurlijk een sleutelwoord.

Inhoud

Een toekomstige vwo-er moet straks over andere

• do’s en don’ts voor de leerkracht;

vaardigheden beschikken dan een vmbo-er. Beide

• dyslexie herkennen;

groepen hebben hun eigen instructie en aanpak nodig.

• goed leesonderwijs inrichten voor dyslectici;

De cursus biedt u een nieuwe kijk op uw leerlingen.

• compensatie/dispensatie.

Voor wie?

Deze cursus versterkt de competentie 2 3

Cursussen

positie te geven in het vervolgonderwijs van hun keuze.

Leerkrachten 7 en 8.

Duur* Inhoud

1 dag

• begrijpend lezen, luisteren en kijken, woordenschat en informatieverwerking; • studievaardigheden op niveau; • modelling (hardop denkend voordoen); • gedifferentieerd aanbod richting VO; • referentieniveaus; • inrichting van uw leeromgeving met betrekking tot begrijpend lezen en informatieverwerking.

Deze cursus versterkt de competentie 3 4 7 Duur* 1 dag

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

33


Steek in op preventie!

Compenseren en remediëren

Dyslexiebeleid voor de groepen 1 t/m 4

Dyslexiebeleid voor de groepen 5 t/m 8

Cursussen

code c0131

code c0133

Dyslexie is niet alleen voor de betrokken kinderen een

Dyslexie lijkt zo hardnekkig. Toch kan uw school veel

belemmering; ook voor de school betekent het vaak een

betekenen voor dyslectische kinderen. Kinderen in de

ondoorzichtige materie. In deze cursus krijgt u een beeld

bovenbouw blijken wel degelijk veel vorderingen te

van dyslexie, het belang van goed leesonderwijs en uw

kunnen maken door bewuste keuzes te maken in

taak daarin. De nadruk in groep 1 t/m 4 ligt op preventief

compensatie en remediëringsmogelijkheden. Voorwaarde

handelen en tijdig signaleren van leesuitval. In de cursus

is dat u dit planmatig aanpakt. U kunt als intern begeleider

krijgt u ingrediënten om uw dyslexiebeleid te formuleren.

uw leerkrachten daar gericht in ondersteunen. Deze cursus

Van u wordt verwacht dat u enerzijds de leerkrachten

geeft u het gereedschap om daar vorm aan te geven:

ondersteunt en anderzijds specialisten gericht voorziet

doorlopende leerlijnen, extra hulp voor vertraagde

van de juiste gegevens. In de cursus hoort u hoe andere

lezers, specifieke en effectieve methodieken. En: onder-

scholen het dyslexiebeleid vormgeven en hoort u de

steuningsmogelijkheden voor leerkrachten. Deze kans

nieuwste trends.

mag u niet laten liggen.

Voor wie?

Voor wie?

Intern begeleiders en remedial teachers.

Intern begeleiders en remedial teachers.

Inhoud

Inhoud

• ingrediënten voor dyslexiebeleid;

• ingrediënten voor dyslexiebeleid;

• goed leesonderwijs in de onderbouw;

• goed leesonderwijs in de bovenbouw;

• doorlopende lijnen in groep 1 t/m 4;

• doorlopende lijnen in groep 5 t/m 8;

• do’s en don’ts voor de leerkracht;

• do’s en don’ts voor de leerkracht;

• effectieve middelen om leraren te ondersteunen;

• effectieve middelen om leraren te ondersteunen;

• relevante informatie selecteren voor de diagnose

• relevante informatie selecteren voor de diagnose

dyslexie;

dyslexie;

• inhoudelijke keuzes voor dyslectische kinderen.

• inhoudelijke keuzes voor dyslectische kinderen.

34567

“Ik heb nu een gedifferentieerd aanbod kunnen

Deze cursus versterkt de competentie 1

realiseren, voor zwakke lezers en voor goede lezers. Duur*

Leraren voelen zich nu echt ondersteund. En ik ben

1 dag

heel trots op de eerste resultaten!”

Voor meer informatie kijk op www.sonedutraining.nl.

Deze cursus versterkt de competentie 1

34567

Duur* 1 dag Voor meer informatie kijk op www.sonedutraining.nl.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

34


Thema Rekenen Rekenvaardigheden lijken zo logisch in elkaar te steken. Toch vormen ze voor veel kinderen een struikelblok. De resultaten zijn vaak onder de maat. Waar komt de stagnatie in de rekenontwikkeling vandaan? Is het realistisch rekenonderwijs niet goed genoeg opgezet? Worden de lessen niet volgens de richtlijnen uitgevoerd? Of moeten we voor kinderen met rekenmoeilijkheden kiezen voor andere strategieën? De subsidie voor basisvaardigheden moet het tij keren en scholen stimuleren in te zetten op kwaliteitsverbetering van onder andere het rekenonderwijs. SONedutraining helpt u om bewuste keuzes te maken. In onderstaande cursussen staat uw didactisch handelen centraal. Voor elke groep is er een gedegen en actuele nascholingscursus.

Zicht op leerlijnen bij kleuters

Beginnende gecijferdheid Beginnende gecijferdheid is een uitgebreid gebied

Inhoud

met veel domeinen: ruimtelijke oriëntatie, getalbegrip,

• domeinen, leerlijnen en tussendoelen;

meten, enzovoort. Natuurlijk besteedt u er regelmatig

• ontwikkelen van getalbegrip;

aandacht aan in uw thema’s. Maar is dit systematisch

• een rijke leeromgeving;

genoeg? Het is van cruciaal belang dat kinderen in de

• rekenactiviteiten binnen een thema.

Cursussen

code c0673

groepen 1 en 2 goed getalbegrip ontwikkelen. Daarmee leggen ze het fundament voor hun verdere rekenloopbaan.

De cursus versterkt de competenties 3 4

Het is dus zaak om daar in uw lessen systematisch aandacht aan te geven. Tussendoelen en leerlijnen

Duur*

helpen u om kinderen te volgen in hun ontwikkeling

1 dag

en gericht nieuwe stappen te zetten. Uw inzicht, vaardigheden en activiteiten maken het verschil voor de rekenvaardigheid van kinderen. Deze cursus helpt u bewuste keuzes te maken in het vormgeven van rekenactiviteiten, al of niet binnen een thema.

Voor wie? Leerkrachten groep 1 en 2.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

35


Verbeter uw rekendidactiek

Een uitdaging om mee te rekenen: prentenboeken code c0225

Basisvaardigheden rekenen in groep 3 en 4 code c0680

Inhoud

In uw rekenonderwijs werkt u aan de hand van een

• wat dragen prentenboeken bij aan een rijke

rekenmethode. De meeste kinderen ontwikkelen zich

rekenomgeving;

goed, maar vaak blijkt dat een aantal kinderen niet

• combinatie van leerlijn gecijferdheid en prentenboeken;

verder komt met de basisvaardigheden. Er zijn bijvoor-

• geschikte rekenactiviteiten voor het werken met

beeld kinderen die niet tot automatiseren komen. Hoe

prentenboeken; • rekenlessen met prentenboeken ontwerpen volgens de leerlijn gecijferdheid.

komt dat en wat kunt u eraan doen? Andere kinderen lijken niet te beschikken over voldoende getalbegrip. Bent u in staat om de vinger op de zere plek te leggen? Het gewoon volgen van de methode is in dit soort

Duur*

gevallen niet meer voldoende. Na deze cursus bent u in

1 dagdeel

staat om bewuste keuzes te maken. Op basis van inzicht in de leerlijnen en tussendoelen kunt u op een

Voor meer informatie over deze cursus zie het thema het

doelgerichte manier de ontwikkeling naar getalbegrip

jonge kind op pag. 17.

en automatisering aansturen.

Cursussen

Voor wie? Leerkrachten groep 3 en 4

“Ik weet nu welke concrete rekenactiviteiten ik met kinderen kan inrichten voor welk probleem. En ik weet hoe ik automatiseringsprocessen het beste kan oppakken om het meeste effect te krijgen.” Inhoud • leerlijnen van de basisvaardigheden; • het proces van begrip naar automatisering; • effectieve automatiseringsactiviteiten; • rekeninstructie en differentiatie.

De cursus versterkt de competenties 2 Duur* 1 dag

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

36

34


Het protocol rekenen is klaar. Hoe werkt het nu precies? Leren werken met de nieuwe didactische aanpak

Protocol ernstige RekenWiskundeproblemen en dyscalculie code c0028

Werken met het Protocol Ernstige RekenWiskundeproblemenen Dyscalculie (ERWD) code c0674

Tijdens deze informatieve cursusdag maakt u kennis

Tijdens deze cursusdag gaan we de verdiepingsslag

met het protocol ernstige rekenwiskundeproblemen

maken met het protocol ERWD.

en dyscalculie. We gaan in op de ontwikkeling van dit

Centraal staan:

protocol en de visie die hier aan ten grondslag ligt.

• didactische modellen zoals het handelingsmodel en

Vervolgens krijgt u handreikingen hoe u te werk kunt

het drieslagmodel leren toepassen in de praktijk;

gaan bij de invoering van het protocol op school.

• het werken met rekengesprekken;

Het protocol beoogt een leidraad te zijn voor:

• begeleiding van leerlingen met rekenproblemen.

• het ontwikkelen van goed rekenwiskundeonderwijs;

Na de cursus kunt u de nieuwe didactische modellen

• het zorgvuldig afstemmen van het onderwijs op de

toepassen in uw rekenlessen. U weet wat van een

ontwikkeling van kinderen; • het voorkomen van rekenwiskundeproblemen;

leerkracht verwacht wordt in de verschillende sporen en hebt daar ook mee geoefend.

• het gericht begeleiden van leerlingen met reken• het ontwikkelen van reken- en zorgbeleid.

Voor wie?

Cursussen

wiskundeproblemen en dyscalculie;

Leerkrachten, rekencoördinatoren en ib’ers.

Aan het eind van de dag bent u helemaal bijgepraat over het protocol en hebt u praktische tips gekregen

Inhoud

waarmee u in de school aan de slag kunt.

• de fasen en sporen van het protocol ERWD; • didactische modellen zoals het handelingsmodel en

Voor wie? Intern begeleiders en rekencoördinatoren.

het drieslagmodel leren toepassen in de praktijk; • het werken met rekengesprekken; • begeleiding van leerlingen met rekenproblemen.

Inhoud • visie achter protocol;

De cursus versterkt de competenties 3 4 7

• de hoofdlijnen van het protocol; • de uitgangspunten van het protocol, -de stappen,-de fasen, -de sporen;

Duur* 1 dag

• invoering van het protocol.

De cursus versterkt de competenties 3 4 7 Duur* 1 dag

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

37


Doelgericht begeleiden trekt de zaak weer vlot

Gedifferentieerd rekenonderwijs

Rekenproblemen in de middenbouw

Omgaan met rekenverschillen in de bovenbouw

code c0027

code c0175

Kinderen die het rekenen tot 100 niet geautomatiseerd

In de bovenbouw worden de rekenverschillen tussen

hebben, missen een stevige basis en krijgen problemen

kinderen erg groot. Waar de een nog rekent op het

bij het voortgezet rekenen. Reden genoeg om alle

niveau van groep 4, is een ander kind juist rekenbegaafd

middelen aan te grijpen daar iets aan te doen. In deze

en wil graag meer dan u aanbiedt. U wilt graag aan alle

cursus leren we u op een systematische manier de juiste

onderwijsbehoeften van kinderen tegemoet komen.

diagnose te stellen en daar vervolgens mee aan de slag

Maar hoe doet u dat? Na de cursus kunt u kinderen op

te gaan. We gaan in op concrete rekenproblemen in uw

hun eigen niveau onderwijzen en uitdagen. We gaan

klas. Ook nemen we toetsen en leermiddelen door. Uw

natuurlijk in op de inhoudelijke kant. Welke streefdoelen

eigen praktijkervaring en de theoretische onderbouwing

stelt u voor zwakke rekenaars? Hoe verrijkt en compact u

gaan hand in hand om rekenproblemen bij uw leerlingen

voor meerbegaafde kinderen? Wat is het nut van het

effectief aan te pakken.

ontwikkelingsperspectief en de referentieniveaus? Voor elk rekenzwak kind kunt u een eigen eindprofiel maken.

Voor wie?

U leert gerichte keuzes maken. Uitgangspunt voor dat

Leerkrachten groep 4 t/m 6, intern begeleiders en

profiel zijn de vaardigheden die het kind wel beheerst.

remedial teachers.

Voor de begaafde rekenaars heeft u nieuwe mogelijk-

Cursussen

heden. Ook kijken we naar de organisatie in uw klas.

Inhoud

Hoe houdt u zelf het overzicht en begeleidt u individuele

• een heldere leerlijn voor rekenen tot 100 en de cruciale

leerprocessen?

overgangen daarin; • een oriëntatie op leermiddelen en remedies voor

Voor wie? Leerkrachten groep 6 t/m 8.

problemen; • gerichte handelingsadviezen voor uw eigen casus; • belang van een goede rekendidactiek.

De cursus versterkt de competenties

3 47

“Hier heb ik veel aan. Ik kan weer jaren verder! Vooral de streefdoelen voor zwakke rekenaars geven me veel ruimte.“

Duur*

Inhoud

2 dagen

• leerlijnen en tussendoelen; • rekenproblemen en mogelijkheden in kaart brengen; • streefdoelen voor zwakke rekenaars; • uitdagende aanpak voor goede rekenaars; • ontwikkelingsperspectief en referentieniveaus; • een adaptieve organisatie.

De cursus versterkt de competenties 2 Duur* 1 dag

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

38

3 47


Komen tot een perspectief voor zwakke leerlingen

Werken met ontwikkelingsperspectieven en referentieniveaus bij rekenen code c0033

Inhoud

Gerichte begeleiding van leerlingen met ernstige reken/

Dagdeel 1

wiskundeproblemen is een actueel onderwerp. Van

• doel van bepalen van het ontwikkelingsperspectief en

scholen wordt verwacht dat ze werken met een ontwik-

uitstroomniveau;

kelingsperspectief voor leerlingen die ernstige reken-

• koppeling aan referentieniveaus;

problemen hebben. Dit vraagt van leerkrachten en van

• onderdelen en stappen bij het bepalen van het

ib’ers bijzondere kennis en vaardigheden. De onderwijsinspectie let op kwaliteit van beslissingen en gaat na of geplande opbrengsten worden gehaald, rekening houdend met de onderwijsbehoeften van leerlingen. Deze cursus sluit aan bij de 1-zorgroute en heeft tot doel het zorgvuldig opstellen van groepsplannen en leerlijnen, uitgaande van het ontwikkelingsperspectief van leerlingen. Tevens haakt deze cursus in op het Landelijk Protocol Ernstige reken/wiskunde problemen en dyscalculie (ERWD).

uitstroomniveau; • format. Dagdeel 2 • opstellen van een inhoudelijk einddoel op rekengebied rekening houdend met vervolgonderwijs; • vaststellen van beheersing van deelvaardigheden en beginsituatie; • onderwijsbehoeften bepalen.

Voor wie?

• tussendoelen opstellen;

Leerkrachten groep 6 t/m 8 en intern begeleiders.

• geschikte instructiewijzen, leeractiviteiten en

Cursussen

Dagdeel 3

leermiddelen; • plan opstellen.

Duur* 3 dagdelen

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

39


W

NIEU

Themamiddag: spelenderwijs Rekenen

Rekenen door spel code c0052 Het gezellig samen een spel spelen staat voorop bij het

Voor wie? Intern begeleiders en leerkrachten.

spelen van gezelschapsspelletjes. Maar een kind leert nog meer zonder dat u er de nadruk op legt. Het kind

Inhoud

leert zich aan regels houden. Het kind ontdekt wat

• Het belang van rekenspellen;

winnen en verliezen inhoudt. Het kind leert hoe het is

• Hoe zet u rekenspellen in, in uw school of groep?;

om iets samen te doen. Van sommige spelletjes leert

• Allerlei spellen worden besproken en kunnen worden

een kind beter waarnemen. Van spelletjes met cijfers

uitgeprobeerd.

leert het kind de cijfers herkennen en krijgt het ook getalsbegrip. Rekenmethodes besteden veel aandacht

De cursus versterkt de competenties 2 3 4

aan getalbegrip, maar gaan daarna vaak snel over op leren rekenen. Voor sommige leerlingen had die

Duur*

aandacht langer gekund, of moeten de vaardigheden

1 dagdeel

rond getalbegrip intensiever onderhouden worden. Het werken met spellen is hiervoor uitermate geschikt. Na de cursus weet u wat een goed rekenspel is en hoe

Cursussen

u rekenspellen effectief kunt inzetten voor meer- en minderbegaafde leerlingen.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

40


Thema  Onderwijs van morgen Het onderwijs ontwikkelt zich snel. Nieuwe aandachtsgebieden, burgerschap, ouderbetrokkenheid, excellente school, handelingsgericht werken, groepsplannen, opbrengstgericht werken, professionalisering; hoe brengt u dit samen in de klas? In dit thema ontdekt u de rode draad en praktische cursussen die u helpen voorbereid te zijn op het onderwijs van morgen.

Er wordt in de klas door u heel hard gewerkt, maar doet u ook de juiste dingen?

Marzano: het werkt in de klas! Inhoud

Tijdens deze cursusdag maakt u kennis met het werk

• wat houdt het werk van Marzano in?

van Marzano. Hier is al veel over geschreven en daar

• de elf factoren;

blijft het dan bij. Maar wat betekent Marzano voor uw

• de negen didactische principes;

handelen als leerkracht in de klas. U wilt het beste voor

• de praktische toepassing.

Cursussen

code c0015

de kinderen, maar wat is het beste dan precies? U geeft sinds jaar en dag huiswerk mee. Het kost u veel tijd om

Deze cursus versterkt de competentie 1 2 3 4 7

het klaar te maken en vervolgens na te kijken. En de mogelijke opbrengst? In de cursus krijgt u hele praktische

Duur*

handreikingen die u morgen in uw instructie kunt

1 dag

toepassen. U gaat de dingen leren die echt werken!

Voor wie? Leerkrachten, intern begeleiders, directeuren en schoolteams.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

41


Afstemmen op ondersteuningsbehoeften

In mijn klas loopt alles op rolletjes

De kracht van instructie

Goed klassenmanagement

code c0690

code c0969

Kinderen verschillen en hebben verschillende onderwijs-

Een goede organisatie in de klas is essentieel voor een

behoeften. Om daaraan tegemoet te komen, dient uw

succesvol schooljaar. Onderzoek (zie Marzano) heeft

instructie afgestemd te zijn op verschillende instructie-

uitgewezen hoe voorwaardelijk goed klassenmanagement

groepen met elk andere behoeften. Voor optimale

is. Na de cursus kunt u uw klassenorganisatie aanpassen

prestaties van al uw leerlingen is een goed afgestemde

tot een optimale leer-werkomgeving. U geeft de kinderen

instructie van doorslaggevende betekenis. In deze cursus

de verantwoordelijkheid die ze aankunnen, want u hoeft

staat effectief instructiegedrag centraal. Dat wil zeggen:

niet alles zelf te doen. U ziet het belang van motiverende

welk instructiegedrag ontlokt aan leerlingen de beste

werkvormen en zelfsturing. Het leren van en door

prestaties? U leert hoe kinderen van en met elkaar leren

leerlingen staat centraal. Een praktische cursus met veel

door gerichte en geplande interactie te organiseren.

achtergrondinformatie en handige instrumenten.

En waar u moet sturen en waar u leerlingen de verantwoordelijkheid moet geven voor het eigen leerproces.

Voor wie?

Daarnaast ontdekt u hoe u binnen dezelfde les kunt

Leerkrachten groep 1 t/m 8.

switchen van ‘docentsturing’ naar ‘leerlingsturing’ om zo

“Deze cursus heeft echt effect! Met eenvoudige

het beste uit leerlingen te halen.

Cursussen

ingrepen is mijn klassenorganisatie verbeterd. Ik kan Voor wie?

mijn leerlingen veel meer bij de dagelijkse gang van

Leerkrachten groep 1 t/m 8.

zaken betrekken.”

Inhoud

Inhoud

• kwaliteit van de instructie;

• regels en routines in de groep;

• interactieve gedifferentieerde directe instructie;

• planning en organisatie;

• responsiviteit;

• inrichten van de ruimte;

• instructie aanpassen aan behoeften;

• kinderen zelfstandig laten werken;

• speciale instructietijd organiseren;

• motiveren en betrokken houden;

• de 9 didactische strategieën van Wat werkt in de klas?

• kinderen laten samenwerken.

(Marzano); • coöperatieve werkvormen die het ‘opnemen’ van de

Deze cursus versterkt de competentie 3

instructie verbeteren.

Deze cursus versterkt de competentie 2 3

47

Duur* 2 dagen

Duur* 1 dag

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

42

47


Een goed begin is het halve werk...

Goed voorbereid de onderwijspraktijk in

Het schooljaar goed beginnen

Bewust van start

code c0350

code c0021

Een goede organisatie van de groep is van enorm belang.

Alle begin is moeilijk, zo ook in het onderwijs. De over-

Bij goed klassenmanagement gaat het erom dat u als

gang van de opleiding naar de praktijk is groot en wordt

leerkracht zorgt dat alles in de klas zo georganiseerd is,

door veel leerkrachten als een cultuurshock ervaren.

dat de leerlingen optimaal onderwijs krijgen. Jacob

Goede begeleiding van startende leerkrachten is daarom

Kounin bewees zelfs dat leerkrachten die hun klas goed

van enorm belang. Speciaal voor leerkrachten met 0-3 jaar

georganiseerd hebben ook betere leerresultaten bij de

ervaring is de training ‘Bewust van start’ ontwikkeld. In

kinderen bewerkstelligen. De manier waarop uw klassen-

de cursus komen de meest voorkomende knelpunten aan

management verloopt, heeft te maken met planning,

de orde. Dit blijkt vooral te gaan om klassenmanagement,

regels en afspraken, structuur en organisatie. In deze

orde houden, omgaan met ouders en communicatie

cursus krijgt u handvatten aangereikt om een goed

binnen het team.

georganiseerde start van het schooljaar te beleven.

Voor wie? Voor wie?

Startende leerkrachten (0-3 jaar ervaring).

Startende leerkrachten (0-3 jaar ervaring).

Inhoud

• sfeer in de klas: de kracht van belonen;

• inrichting van het lokaal;

• oudergesprekken: tops en flops in gesprekken met

• bijhouden van administratie;

ouders;

• rooster en planning;

• klassenmanagement: instructie, plannen en organiseren;

• introduceren van regels en afspraken in de klas;

• rol in het team: communiceren met collega’s;

• routines in de klas;

• didactiek: vakinhoudelijke spelletjes en afwisselende

• sfeer in de groep.

Cursussen

Inhoud

werkvormen.

Deze cursus versterkt de competentie 1 2 3 4

Deze cursus versterkt de competenties 2 3 4 5 6

Duur*

Duur*

1 dagdeel

4 bijeenkomsten van 3 uur

Deze cursus is ontwikkeld door Docenttalent

Deze cursus is ontwikkeld door Docenttalent

onderwijsadviesbureau.

onderwijsadviesbureau.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

43


Hoeveel vrijheid wil en mag u geven?

Eén plus één is veel meer dan twee

Zelfstandig leren: steeds Samenwerkend leren meer regie voor Bewegen is eigen gezond, zeker voor kinderen. Beweging zorgt zowel fysiek als mentaal voor ontspanning, maakt je los en kinderen zorgt ervoor dat je lekker in je vel zit. Bij kinderen is beweging bovendien belangrijk voor hun ontwikkeling: ze leren code c0675 samen iets uitzoekenwerken? blijft het hun lijf kennen en erop vertrouwen. En dat is weer goed voorAls hunkinderen zelfvertrouwen. Hoemoeten kunt u daaraan code c0032

beter hangen. Samenwerken heeft daarnaast een positief

Hebben uw leerlingen voldoende mogelijkheden om zich door de lange schooldag te bewegen? Kunt u hen gericht

U zoekt naar manieren om kinderen te laten groeien

effect op de groep: we zijn met elkaar en samen

naar zelfstandigheid zelfverantwoordelijk gedrag. bereiken wat we willen. In deze cursus leertingericht u het ondersteunen in hun en motorische ontwikkeling? Met inspirerende korte we bewegingstussendoortjes, een goed Het gaat u niet alleen om het zelfstandig verwerken van

samenwerkend leren systematisch en zorgvuldig op te

de leerstof. U wilt hen zelf keuzes laten maken. Het gaat

pakken. U maakt kennis met de achtergronden van

speelplein en motiverende impulsen zet u de kinderen gericht aan het bewegen. Zodat ze vol energie aan de slag

kunnen motorisch evenwichtig kunnen ontwikkelen. middelen daarvoor hoeven altijdvooral groot en te zijn. u erom en datzich zij steeds meer verantwoordelijkheid nemen De samenwerkend leren. Maarniet u leert viaduur concrete voor hun eigen leerproces. Uw ideaal is dat zij steeds

werkvormen hoe u daar in de praktijk van uw school en

meer eigen regie voeren. Niet ieder kind kan evenveel

uw groep vorm aan kunt geven. Als u de dynamiek van

aan daarom zult u keuzes moeten maken. In deze cursus

de groep wilt gebruiken als een middel in plaats van dit

leert u hoe u kinderen hierop instrueert. U werkt aan

als een probleem te zien, is deze cursus voor u ideaal.

Met heldere uitgangspunten en creatieve ideeën kunt u veel bereiken.

Cursussen

uw visie en krijgt ideeën om die uit te werken. Valkuilen, praktische tips en voorbeelden van andere scholen;

Voor wie?

het komt allemaal aan de orde.

Leerkrachten groep 1 t/m 8.

Voor wie?

“Goed leren samenwerken is een les voor het leven.

Leerkrachten groep 1 t/m 8, intern begeleiders en

Waar leren kinderen dat beter dan in de vertrouwde

directeuren.

omgeving van hun eigen klas? Ik weet nu hoe ik ze dat kan bieden.”

Inhoud • zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid;

Inhoud

• uitdagen tot zelfverantwoordelijk leren;

• samenwerkingsvaardigheden op verschillende

• wat mag je verwachten van kinderen?

niveaus;

• omgaan met verschillen tussen kinderen;

• groepen samenstellen;

• handreikingen voor systematische invoering op uw

• geschikte werkvormen;

school.

• samenwerkende leervormen in vak- en vormingsgebieden;

Deze cursus versterkt de competenties 1 2 4

• samenwerken systematisch in te voeren op school.

Duur*

Deze cursus versterkt de competenties 1 2 3 4

1 dag

Duur* 2 dagen

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

44


Praktische tips bij de reguliere lessen

Mensen zijn verschillend, dat maakt een team rijk

Meervoudige Intelligentie toegepast in uw les!

In je kracht, werken vanuit je drijfveer code c0025

U bent een bevlogen leerkracht en wilt kinderen

Wat drijft mensen? Wat was je drijfveer om ooit voor het

betrekken in de vormgeving van uw onderwijs.

onderwijs te kiezen? Uw drijfveren zijn de bron van jouw

U maakt daarbij graag gebruik van Meervoudige

energie. Wat kun je met kennis over drijfveren in je klas

Intelligentie. Na deze cursus beschikt u over ideeën om

en in de samenwerking met je collega’s? In deze cursus

een leeromgeving zo in te richten dat de verschillende

maakt u kennis met het instrument RealDrives wat

intelligenties worden gestimuleerd. Samen met de

inzicht geeft in uw drijfveren, hoe je je gedraagt en hoe

kinderen in uw groep past u alle mogelijke ideeën toe

jij denkt over je werkomgeving. Je leert hoe je invloed

om uw lokaal zodanig in te richten dat de kinderen

kunt hebben op je omgeving met als doel jouw kracht

worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen.

én die van je collega’s in te zetten voor goed onderwijs.

Voor wie?

Voor wie?

Leerkrachten groep 1 t/m 8 en onderwijsondersteuners.

Leerkrachten en intern begeleiders.

Inhoud

Inhoud

• de ontwikkeling van thema’s;

• drijfveren, gedrag en oordeel over de omgeving;

• het inrichten van stimulerende leerhoeken;

• persoonlijk ontwikkelingsperspectief;

• het betrekken van kinderen daarbij;

• gedragsverandering vanuit drijfveren;

• onderwijsinhouden die aansluiten bij de ontwikkelings-

• tools om de omgeving positief te beïnvloeden.

Cursussen

code c0515

fase van kinderen; • vijf spelimpulsen om kinderen in de hoeken te stimuleren.

Deze cursus versterkt de competenties

1234

Deze cursus versterkt de competenties 1 2 5 6 7 Duur* 2 dagen

Duur* Deze cursus is ontwikkeld door Onderweis.

1 dag TIP Teamscholing voor teams die willen starten met MI. 2 studiedagen: • dag 1: basisdag Meervoudige Intelligentie • dag 2: toepassingsdag Hoeken en Lokalen MI inrichten; praktisch aan het werk op uw eigen school

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

45


Grijp de buitenkans

Ondernemende leerlingen in de dagelijkse lessen

Ondernemend onderwijs

De ondernemende klas

code c0315

code c0317

De maatschappij vraagt om mensen die initiatief durven

Docent: “Een ondernemend project verzinnen kunnen

nemen, creatief zijn, vol zelfvertrouwen en zich niet

we wel, maar hoe kan ik ook in mijn dagelijkse lessen op

afwachtend opstellen tot een ander hun problemen

een simpele manier de ondernemende competenties

oplost. In de cursus Ondernemend Onderwijs wordt

van mijn leerlingen stimuleren?” U gaat aan het werk

deze ondernemende houding allereerst bij de leerkracht

met de ondernemende kernmerken uit de e-scan:

omhoog gehaald. Vervolgens wordt de vertaling gemaakt

creativiteit, effectiviteit en flexibiliteit. In de cursus gaat u

naar de lespraktijk. Na de cursus bent u in staat kansen te

aan de slag met meegebrachte lessen en ideeën. U leert

zien en te benutten om ondernemendheid bij leerlingen

ze praktisch te vertalen naar ondernemend onderwijs.

te vergroten. En u ziet kansen binnen en buiten de school die u kunt vertalen naar ondernemend onderwijs.

Voor wie? Leerkrachten en intern begeleiders.

Cursussen

Voorbeeld van kansen zien vanuit de leerlijnen: “Verantwoord omgaan met geld. Bedenkt u zelf een

Inhoud

les of laat u de bank met u meedenken?” Voorbeelden

• dagelijks onderwijs ondernemend maken;

van kansen zien buiten de school: “U heeft last van het

• werken met de leerling e-scan;

lawaai van een bouwproject. Nodigt u de aannemer uit

• werken met curriculair spinnenweb.

voor het bouwen van een boomhut?”

Deze cursus versterkt de competenties 1 3 4 6 7 Voor wie? Leerkrachten en intern begeleiders

Duur* 3 dagdelen

Inhoud • excelleren, omhoog halen en vergroten van eigen

Deze cursus is ontwikkeld door Kunsteducatie.

ondernemende houding mbv e-scan; • arrangeren, ondernemende lesarrangementen ontwerpen vanuit de leerlijnen mbv curriculair spinnenweb.

Deze cursus versterkt de competenties 1 3 5 6 7 Duur* 4 dagen Deze cursus is ontwikkeld door Kunsteducatie.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

46


Het ondernemende curriculum

De ondernemende school

Eenvoudig online groepsplannen en weekkaarten maken

Opbrengstgericht werken met klasseplan

code c0320 Enthousiast geworden door ondernemende projecten?

code c0037

De volgende stap is: hoe worden wij een ondernemende

Klasseplan is een online programma om snel en eenvou-

school of scholengroep. In deze cursus formuleren we

dig een weekkaart op naam voor iedere leerling op te

een beleidsplan ondernemend onderwijs dat aansluit bij

stellen. De groepsplannen kunt u per vak maken. De

de visie van de school en wordt opgenomen in het school-

groepsplannen en weekkaarten zijn op een handige

plan. Dit beleidsplan bestaat uit haalbare plannen concreet

manier

geformuleerd met een actieplan, waar de school direct

aan elkaar gekoppeld. Ook is het mogelijk van de meest

mee aan de slag kan. Na de cursus heeft u een eigen

gebruikte methodes de leerstofplanning (op drie

visie op ondernemend onderwijs geformuleerd en kunt

niveaus) en weekdoelen (in leerling-taal) in te laden in

u ondernemend onderwijs koppelen aan de visie van de

klasseplan. Hoe u dit doet leert u in deze cursus. We

school.

gaan hierbij heel praktisch aan de slag, zodat het meteen toepasbaar is in uw klas.

Voor wie? Leerkrachten, intern begeleiders en directeuren.

Voor wie? Leerkrachten groep 3 t/m 8, intern begeleiders en directeuren.

Cursussen

Inhoud • visie van de school/scholengroep; • heldere afgebakende visie op ondernemend onderwijs;

Inhoud

• wat zit waar in het curriculum;

• klasseplan in de cyclus van handelings- en opbrengst-

• concrete uitwerking: wie wat waar wanneer en welke manier.

gericht werken; • hoe werkt klasseplan; • het maken van weekkaarten op naam voor iedere

Deze cursus versterkt de competenties 3 5 6

leerling; • opstellen van groepsplannen per vak;

Duur*

• werken met de jaarplanning;

2 dagdelen

• zelf opstellen van weekdoelen.

Deze cursus is ontwikkeld door Kunsteducatie.

Deze cursus versterkt de competenties 4 5 Duur* 1 dagdeel Deze cursus is ontwikkeld door BasisConsult. Voor uitgebreidere informatie over de cursus kijk op www.sonedutraining.nl.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

47


Leerkracht als sleutel voor gedragsverandering

Inspelen op leerbehoeften van hoogbegaafden

Start met gedrag

De plusgroep in de praktijk

code c0613

code c0165

Als startende leerkracht komt er veel op u af. In een

Hoogbegaafde leerlingen worden meestal wel gesigna-

groep met veel verschillen valt het omgaan met gedrags-

leerd. Maar hoe kunt u binnen de klas voldoende aan de

moeilijkheden niet altijd mee. Als leerkracht bent u de

leerbehoeften tegemoet komen? U heeft het gevoel dat

sleutel voor het in gang zetten van gedragsverandering.

deze kinderen meer nodig hebben dan u kunt bieden.

De vraag is alleen waar u moet beginnen.

Het inrichten van een plusgroep is dan een mogelijkheid.

In deze cursus krijgt u tools in handen om een start te

In deze cursus zetten we de voor- en nadelen van zo’n

maken met gedragsverandering. U krijgt zicht op de

groep op een rijtje. U leert hoe u kinderen in een plus-

factoren die gedrag kunnen beïnvloeden en hoe u hier

groep kunt begeleiden en coachen. Ook leert u hoe u

op een positieve manier gebruik van kunt maken. Na de

ontwikkelingen kunt terugkoppelen naar de groeps-

cursus hebt u een start gemaakt met een plan van

leerkracht. U krijgt zicht op de leerbehoeften van deze

aanpak voor de praktijk.

leerlingen. Deze cursus biedt u een opzet waarmee u direct in de praktijk aan de slag kunt.

Voor wie? Startende leerkrachten (tot 4 jaar ervaring).

Voor wie? Leerkrachten die een plusklas willen opstarten.

Cursussen

Inhoud • gedragsmoeilijkheden uit de praktijk;

“Wij denken op onze school al lang na over de voor

• factoren die gedrag beïnvloeden;

en nadelen van zo’n plusklas. Nu heb ik concrete

• tot stand brengen van gedragsverandering;

ideeën voor het programma voor ogen voor deze

• basisklimaat in de groep;

groep. Ik weet hoe ik aan het werk moet.”

• komen tot doelen en een eerste plan van aanpak voor de praktijk.

Inhoud • doelen en vaardigheden voor de plusgroep;

Deze cursus versterkt de competenties 2 7

• rapportage; • plan van aanpak;

Duur*

• lesideeën en projecten;

1 dag

• fysieke inrichting van de ruimte.

Deze cursus is ontwikkeld door Gedrag in Zicht.

Deze cursus versterkt de competenties

2 37

Duur* 1 dag Bent u geïnteresseerd in onze verdiepingsdag hoogbegaafdheid? Kijk voor meer informatie op onze website www.sonedutraining.nl.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

48


Handelingsgericht sturen op het halen van doelen

Niet de methode uitkrijgen, maar doelen halen

Groepsplan: opdracht of kans?

Opbrengstgericht werken: leuker dan je denkt

code c0110

code c0115

Groepsplannen vormen hét kader van waaruit onderwijs-

Opbrengstgericht werken is leuk. U richt zich hiermee

aanbod gepland wordt. Met handelingsgericht kijken

op de kern van uw vak: wat wil ik mijn leerlingen leren?

naar de behoeften van de kinderen, brengt u uw groep

Haal ik dat en wat doe ik als het tegenvalt? Steeds meer

in beeld. In een groepsoverzicht zet u data (toets- en

leerkrachten willen niet meer slaafs de methode volgen,

observatiegegevens) om naar de formulering van hun

maar doelgericht werken. Zet die methode af en toe

onderwijsbehoeften. Een onderwijsbehoefte is een

even in de koelkast en maak zelf keuzes. Als u op die

haalbaar doel met als toevoeging wat een kind nodig

manier wilt gaan werken, stelt u uzelf vragen zoals:

heeft om dat doel te bereiken. Het clusteren van

1. Ik wil weten hoe ik het doe en heb dus goede toetsen

kinderen met dezelfde onderwijsbehoeften levert het uitgangspunt voor het uitwerken van een groepsplan. Dit is pas de start; hoe gaat u dat organiseren in uw klas en welke instructie past bij welke subgroep? In deze cursus nemen we deze stappen verkennend door.

nodig. Wat is bruikbaar? 2. Ik wil weten wat de doelen zijn die in de methode zitten. Waar vind ik de leerlijn? 3. Ik wil een programma maken waarmee ik al mijn leerlingen naar de doelen krijg die ik heb gesteld.

De attitude om handelingsgericht te werken is hierbij

Deze cursus geeft de u instrumenten in handen om uw

essentieel. Na deze cursus ziet u het belang in van

onderwijs te verbeteren.

(zorg)plannen van kinderen invoegen in uw groepsplan.

Voor wie?

Het groepsplan maken is niet langer alleen een opdracht,

Leerkrachten groep 1 t/m 8 en intern begeleiders.

Cursussen

doelgericht en planmatig werken. U kunt de individuele

maar wordt een kans om successen te vieren met de

Inhoud

kinderen uit uw groep.

• informatie uit data;

Voor wie?

• geschikte toetsen;

Leerkrachten groep 1 t/m 8 en intern begeleiders.

• doelen kiezen uit de methode; • leerlijnen en cruciale leermomenten;

Inhoud

• haalbare en meetbare doelen;

• de handelingsgerichte bril;

• sturen op resultaat;

• belang van leerlijnen;

• leertijd en instructiebehoefte.

• zicht op bereikbare (jaar)doelen;

Deze cursus versterkt de competenties

• onderwijsbehoeften formuleren;

3 456

• smart formuleren; • evalueren en successen vieren;

Duur*

• cyclus van planmatig handelen;

2 dagen

• van groepsoverzicht naar groepsplan: de stappen.

Deze cursus versterkt de competenties 2 3

4567

Duur* 2 dagen

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

49


W

NIEU

Nadenken over onderwijs en uw vak: leerkracht

Onderwijsfilosofie, vakmanschap door samen leren code c0662 De kwaliteit van onderwijs is een blijvend onderwerp van discussie en onomstreden is het belang van u als leerkracht. Onderzoek wijst uit dat de kwaliteit van de leerkracht het meest invloedrijkste element is op de schoolprestatie en ontwikkeling en het presteren van leerkrachten. Maar wat is dan die kwaliteit en hoe kijkt u er zelf naar? Kunt u afstand nemen van de dagelijkse hectiek en grip krijgen op wat er gebeurt? In deze bijeenkomst over onderwijsfilosofie denkt u na over het onderwijs en uw vak als leerkracht. We gaan samen nadenken en zoeken. Geen deskundigheid bij voorbaat, maar inspiratie uit historie, omgeving en eigen ervaringen.

Cursussen

De cursus wordt niet gegeven door een filosoof, maar door iemand die passie heeft voor het vak: leerkracht.

Inhoud • presentatie; • boeken en artikelen lezen; • discussiegroep.

Deze cursus versterkt de competenties 1 2 6 7 Duur* 2 dagen

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

50


Thema Gedrag Met de invoering van Passend Onderwijs moet u als leerkracht om kunnen gaan met verschillende situaties en in kunnen spelen op de mogelijkheden van de leerlingen. Wat vraagt dit van uw eigen leerkrachtgedrag? Hoe kunt u signalen herkennen en hier positief op inspringen? Deze cursussen bieden u handvatten waarbij het handelen van de leerkracht centraal staat.

Onzeker, verlegen of is meer aan de hand?

Kinderen met faalangst Inhoud

Iedereen is op zijn tijd onzeker. Kinderen dus ook. Dat

• non-verbale uitingen van faalangst;

is niet erg, maar het wordt een probleem als het kind

• oplossingsgerichte handreikingen voor actuele

geblokkeerd raakt. Faalangst beperkt de nieuwsgierigheid,

werksituaties in de klas;

de wil om nieuwe zaken te ontdekken. Onzekere

• belemmerende en beschermende factoren;

kinderen hebben uw hulp nodig. Na de cursus kunt u

• de wondervraag;

signaleren bij welke kinderen het echt om faalangst

• belonen en straffen;

gaat. U weet hoe u hen kunt ondersteunen. En hoe u

• pedagogisch klimaat;

een bijdrage kunt leveren in het voorkomen van

• sensitiviteit.

Cursussen

code c0135

faalangst. U ervaart hoeveel uw eigen manier van benaderen ertoe doet. U leert het belang te zien van een

De cursus versterkt de competenties 2 6 7

goed pedagogisch klimaat. U krijgt zicht op verschillende vormen van faalangst.

Duur* 1 dag

Voor wie? Leerkrachten groep 1 t/m 8 en onderwijsondersteuners.

“Nu ik deze dag heb bijgewoond kan ik me nog beter inleven in kinderen met faalangst. En dat niet alleen: ik kan ze nu een hand reiken, zodat ze tóch met nieuwe dingen aan de slag gaan.”

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

51


Bij de les krijgen en houden

Aandacht voor concentratie

Kleuters met druk gedrag

code c0047

code c0163

U komt ze in elke klas tegen: kinderen die moeite

Inhoud

hebben om zich te concentreren. De oorzaak is niet altijd

• vroegtijdig signaleren;

duidelijk. Wat kunt u van hen vragen? Is gebrek aan

• kenmerken van ADHD op jonge leeftijd;

concentratie veranderbaar? Of zit het in de aanleg van

• ontdekken van het alertheidniveau;

het kind en moet u afstemmen op wat het kind aankan?

• verbeteren van de motoriek;

In deze cursus leert u naar oorzaken kijken. U kent straks

• praktische tips gericht op taakjes, samen spelen en

het verschil tussen aandacht en concentratie. Daarbij

willen leren.

leert u zien wat het effect is van uw eigen pedagogisch handelen. Het gaat er niet om zomaar etiketjes als

Duur*

ADHD, ODD of faalangst te plakken. Belangrijk is dat u

1 dag

kunt benoemen welke ondersteuning deze kinderen nodig hebben. Na deze cursus staat u duidelijk voor

Voor meer informatie over deze cursus zie het thema het

ogen wat u in uw klas kunt doen om kinderen beter

jonge kind op pag. 18.

mee te laten doen.

Cursussen

Voor wie? Leerkrachten groep 1 t/m 8, intern begeleiders en remedial teachers.

Inhoud • soorten aandacht en concentratie; • investeren in afstemming; • structuur aanbrengen; • het belang van het gedrag van de leerkracht; • praktische handelingsadviezen voor uw eigen situatie.

De cursus versterkt de competenties

2 47

Duur* 2 dagen

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

52


Kinderen toerusten om echt te werken

Beïnvloeden van het groepsklimaat

Kinderen met werkhoudingproblemen

Omgaan met een moeilijke groep

code c0077

code c0908

Het lijkt of werkhoudingproblemen in de groep toenemen.

In sommige groepen verloopt alles als vanzelf. Terwijl

Hoe begeleidt u als leerkracht uw kinderen naar een

in andere groepen de meest vanzelfsprekende zaken

betere werkhouding? In deze cursus wordt aandacht

moeizaam gaan. Deze cursus biedt u inzicht in groeps-

besteed aan observeren en signaleren van de werk-

processen. U krijgt scherper wat uw eigen rol hierin kan

houding. U leert om in gesprek met kinderen te achter-

zijn. Het signaleren van een negatieve groepsbeleving is

halen wat hun werkaanpak is. Daarbij is het belangrijk

het startpunt voor verandering. Want iedereen moet

ook naar uw eigen onderwijsgedrag te kijken. In de

veranderen: de kinderen, maar u zelf ook. U leert hierin

cursus bespreken we strategieën om kinderen te

een sturende rol te spelen. Het is belangrijk dat leerlingen

stimuleren na de instructie ook echt aan het werk te

meer verantwoordelijkheid krijgen voor het verbeteren

laten. Die strategieën kunt u direct toepassen in uw

van het groepsproces.

dagelijkse praktijk.

Voor wie? Voor wie?

Leerkrachten groep 1 t/m 8 en schoolteams.

Leerkrachten groep 1 t/m 8.

Inhoud

• verbaal en non-verbaal effectief reageren;

• inzicht in werkhoudingproblemen;

• kinderinspraak en klassenvergadering;

• attributies (verklaringen of oorzaken);

• interactiepatronen;

• taakbeleving;

• basisbehoeften van groep en individu;

• planmatige aanpak van werkhoudingproblemen;

• groepsvormingsprocessen en groepsnormen;

• systematisch en consequent handelen.

• reflecteren met kinderen.

Deze cursus versterkt de competenties 2 4 7

Deze cursus versterkt de competenties 1

Duur*

Duur*

2 dagen

2 dagen

Cursussen

Inhoud

2 457

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

53


W

NIEU Reageren op gedrag

Ontwikkel jezelf en geef het door aan de ander

Lastig gedrag als signaal

Persoonlijke effectiviteit en Passend onderwijs

code c0911

code c0040

Conflicten in de klas; dat kost u als leerkracht veel hoofd-

De basis van de cursus wordt gevormd door twee

brekens en energie. Hoe reageert u hier adequaat op?

casussen over communicatie die u zelf meeneemt.

Na de cursus beschikt u over de kennis om conflicten in

U beschrijft een positieve en een negatieve situatie met

de klas op een adequate manier op te lossen. Leert zien

een leerling, ouder of collega. Er worden drie modellen

welke behoeften de kinderen in uw klas hebben. Wat is

gepresenteerd die u een nieuw inzicht geven in beide

daarin aanleiding tot probleemgedrag? Versterkt uw

casussen. Daarna gaat u uw casus ‘herschrijven’. Het

manier van communiceren door dat gedrag? U leert

onderdeel wordt afgesloten met een korte reflectie,

op een andere manier kijken en reageren op het gedrag

zodat u voor uzelf helder krijgt welk inzicht u meeneemt.

van de kinderen in uw groep. Als leerkracht kunt u zich inleven in de wereld van uw leerlingen, maar tegelijkertijd

In het tweede deel gaan we in op ‘passend onderwijs’.

verstaat u de kunst om een andere houding aan te

We bespreken hoe we stoornissen (die psychiatrisch

nemen als de situatie dat vraagt. U leert ongewenst

zijn) een juiste plek kunnen geven in het onderwijs.

gedrag te zien als signaal wat een reactie van u vraagt.

Met nieuwe inzichten gaan we de gegevens van een

Cursussen

leerling analyseren. In het tweede deel van de middag

Voor wie?

koppelen we de inhoud van het morgen- en middagdeel

Leerkrachten groep 1 t/m 8.

aan elkaar. Vanuit deze terugkoppeling stelt u een plan op dat u vanaf de volgende werkdag kunt uitvoeren.

“Ik was verrast om te ontdekken wat er kan omgaan in mijn leerlingen. Maar ik kan met deze kennis direct

Voor wie?

mijn voordeel doen in de dagelijkse praktijk.”

Leerkrachten/onderwijsondersteuners, intern begeleiders, remedial teachers en directeuren.

Inhoud • inzicht in de achtergrond en oorzaak van lastig gedrag;

Inhoud

• het onderzoeken en eventueel herzien van uw gedrag

• casus uitwisselen en herschrijven; • 1e ronde: Ouder-Volwassene-Kind Model;

tegenover ‘lastige’ leerlingen; • weerstanden herkennen en erkennen;

• model toepassen;

• een juiste communicatiestijl gebruiken.

• 2e ronde: levensposities - toepassen - herschrijven; • 3e ronde: strooks - toepassen - herschrijven;

Deze cursus versterkt de competenties 1

27

• OVK-model uitgebreid; • model gestoorde - verstoorde ontwikkeling, invloed

Duur* 1 dag

van psychosociale problemen; • praktisch model ‘omgaan met stoornissen’; • integratie m.b.v. casus rond een leerling.

Deze cursus versterkt de competenties 1 2 5 6 7 Duur* 1 dag Deze cursus is ontwikkeld door Praktijk Frank Odding.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

54


De auti-bril op kunnen zetten

Kinderen met moeilijk gedrag, een hele opgave

Autisme (ASS) begeleiden

Omgaan met gedragsproblemen

code c0007

code c0106

Het is belangrijk dat u kinderen met stoornissen uit

Kinderen met moeilijk gedrag vragen veel energie van u

het autistische spectrum leert herkennen en begrijpen.

als leerkracht. Voelt u zich soms geïrriteerd of machteloos?

In de cursus leert u signalen te zien die wijzen op ASS

Wilt u graag dat ook deze kinderen zich goed ontwikkelen?

(Autisme Spectrum Stoornissen). Vervolgens krijgt u

In deze cursus staat centraal dat u deze kinderen leert te

handreikingen om in de klas aan de behoeften van deze

begrijpen. Pas als u oorzaken van gedrag kent, kunt u

kinderen tegemoet te komen. U kunt inspelen op de

een passend antwoord geven. Zo krijgt u grip op de

situatie met concrete hulpmiddelen als pictogrammen,

gedragsproblemen van kinderen. Vanuit uw eigen

aangepaste leertaken, afspraakkaarten en stappen-

probleemsituatie maakt u een gedegen analyse. U komt

plannen. U leert voorspelbaar te zijn en deze kinderen

met veel gerichte handelingsadviezen terug op school.

te begeleiden in sociale situaties.

Dat geeft u nieuwe energie. En dat verdienen de

Voor wie?

kind heeft, kunt u planmatig handelen. Daardoor blijft

Leerkrachten groep 1 t/m 8, intern begeleiders, remedial

de leerling goed bij de les. En gaat het toch eens mis,

teachers en onderwijsondersteuners.

dan weet u welke oplossing u moet aandragen.

“Autisme leek me een ‘modeverschijnsel’ en niet iets

Voor wie?

voor op mijn school. Nu ben ik er van overtuigd dat ik

Leerkrachten groep 1 t/m 8.

Cursussen

kinderen. Doordat u inzicht in het probleem van het

deze kinderen kan helpen met wat ik heb geleerd.” “Ik vind het een uitdaging om bij leerlingen die niet Inhoud

op een standaard manier reageren, toch gedrags-

• zicht krijgen op de problemen die kinderen met ASS

verbetering te zien. Zij hebben daar een succesgevoel bij en ik ook. De cursus heeft mij daar goed

ervaren;

bij geholpen.”

• werken met visualisaties; • diagnostiek en leerlinggebonden financiering (LGF); • vormen van psycho-educatie;

Inhoud

• aanpassen van de begeleidingsstijl en omgeving aan

• de oorzaken van gedragsproblemen; • het belang van leerkrachtgedrag;

een kind met ASS.

• doelgericht werken aan het veranderen van gedrag;

Deze cursus versterkt de competenties Duur*

2 67

• overzicht, inzicht en uitzicht.

Deze cursus versterkt de competenties 2 7

1 dag

Duur* 2 dagen

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

55


W

NIEU Talenten tot hun recht laten komen

Passend onderwijs voor kinderen met druk, impulsief en uitdagend gedrag

Hoogbegaafdheid, basiscursus

Omgaan met ADHD en ODD in de klas

code c0160 Ongeveer 2 tot 3 procent van de Nederlandse bevolking

code c0615

is hoogbegaafd, terwijl 6 á 7 procent op bovengemiddeld

Als leerkracht of ib’er krijgt u binnen uw school steeds

of begaafd niveau presteert. Dat betekent dat u elk jaar

meer te maken met kinderen die de diagnose ADHD of

kinderen in de groep heeft die behoefte hebben aan

ODD hebben. Of er is nog geen diagnose, maar hebt u

extra uitdaging en onderwijs dat is aangepast aan hun

wel een vermoeden. In deze cursus krijgt u tools in

bijzondere leerbehoefte. Daarvoor hebt u als leerkracht

handen om uw handelen aan te passen aan kinderen

deskundigheid, organisatietalent en inzicht nodig.

met druk, impulsief en/of uitdagend gedrag. U krijgt

Na afloop van deze tweedaagse cursus bent u volledig

zicht op hoe u dit gedrag kunt beïnvloeden en preventief

op de hoogte van de meest recente opvattingen over

kunt handelen binnen uw school of klas. Ook krijgt u

hoogbegaafdheid. U weet welke factoren en kenmerken

theoretische kennis aangereikt over de risicofactoren en

een rol spelen en u bent in staat om hoogbegaafde

oorzaken van ADHD en ODD.

kinderen werkelijk meer te bieden. Uw eigen ervaring met hoogbegaafde kinderen krijgt een plaats in de

Voor wie?

cursus. Daarbij kijken we naar aanbod en inzet van

Leerkrachten en ib’ers.

verrijkingsmaterialen en activiteiten.

Cursussen

Inhoud Voor wie?

• theoretische kennis over ADHD en ODD;

Leerkrachten groep 1 t/m 8.

• omgaan met ADHD en ODD in de praktijk; • grip krijgen op druk, impulsief en/of uitdagend gedrag

Inhoud

binnen de groep/school;

• wat is hoogbegaafdheid, de brug van theorie naar praktijk;

• tot stand brengen van gedragsverandering; • preventieve aanpak binnen de school/klas.

• diagnosticeren en begeleiden van hoogbegaafde

Deze cursus versterkt de competenties 2 3 4 6

kinderen; • adequate handelingsmogelijkheden voor hoogbegaaf-

Duur*

de leerlingen;

1 dag

• compacten, verrijken en versnellen; • visie op vervroegde doorstroming;

Deze cursus is ontwikkeld door Gedrag in Zicht.

• plusgroep.

Deze cursus versterkt de competenties 2

37

Duur* 2 dagen

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

56


W

NIEU

W

NIEU

Passend onderwijs voor kinderen met verschillend gedrag

Passend onderwijs voor angstige en teruggetrokken kinderen

Gedrags- en ontwikkellings- Omgaan met (faal)angst stoornis in de klas en depressie code c0620

code c0614

Als leerkracht of ib’er krijgt u binnen de school steeds

Als leerkracht of ib’er hebt u binnen uw werk ook te

meer te maken met kinderen met een specifieke hulp-

maken met kinderen die angstig of teruggetrokken zijn.

vraag op gebied van gedrag. Maar wat is hiervan de

Soms kan dit leiden tot depressies. Vaak vallen deze

achtergrond en hoe gaat u daar in de praktijk mee om?

kinderen niet op, of kunt u onvoldoende grip krijgen op

In deze cursus krijgt u tools in handen om met verschillend

deze kinderen. In deze cursus krijgt u tools in handen

gedrag om te gaan. Ook krijgt u de theoretische kennis

om met angstig, teruggetrokken en depressief gedrag

aangereikt over de meest voorkomende gedrags- en

om te gaan. U krijgt zicht op het signaleren van angstig

ontwikkelingsstoornissen. U krijgt zicht op de factoren

en depressief gedrag en hoe u het handelen binnen uw

die gedrag kunnen beïnvloeden en hoe u hier binnen de

school of klas kunt aanpassen.

school op een positieve manier gebruik van kunt maken.

Voor wie? Voor wie?

Leerkrachten en ib’ers.

Leerkrachten en ib’ers.

Inhoud • theoretische kennis over ADHD, ODD, ASS, (faal)angst en depressie; • omgaan met ADHD, ODD, ASS, (faal)angst en depressie in de praktijk; • grip krijgen op gedrag binnen je groep/school;

• theoretische kennis over angst- en stemmings-

Cursussen

Inhoud

stoornissen; • signaleren van (faal)angst en depressie; • omgaan met (faal)angst en depressie in de praktijk; • handelings- en begeleidingsadviezen; • samenwerken met ouders/instanties.

• tot stand brengen van gedragsverandering; • komen tot een preventieve aanpak binnen je

Deze cursus versterkt de competenties 2 3 4 6

school/klas.

Duur* Deze cursus versterkt de competenties 2 3 4 6

1 dag

Duur*

Deze cursus is ontwikkeld door Gedrag in Zicht.

3 dagen Deze cursus is ontwikkeld door Gedrag in Zicht.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

57


Thema Communicatie Goede communicatie is cruciaal in de school. Gaan we voldoende na of wij elkaar altijd goed begrijpen? Open communicatie vraagt om een professionele houding van de leerkracht. SONedutraining helpt u zo’n professionele houding te ontwikkelen. U leert diverse communicatietechnieken en het belang van uitnodigende vragen stellen. Door die vaardigheden goed te ontwikkelen, leert u kinderen te reflecteren en hen sturing in handen te geven op hun eigen leerproces. Ook u kunt leren écht in gesprek te gaan met kinderen.

W

NIEU

Hoe kun je communicatieproblemen voorkomen en oplossen?

Contact met gescheiden ouders Cursussen

code c0082

Voor wie?

Steeds vaker hebben scholen te maken met gescheiden

Leerkrachten, intern begeleiders en directeuren.

ouders. 750 kinderen per dag krijgen te horen dat hun

Deze workshop is heel geschikt om als team aan deel te

ouders gaan scheiden. De communicatie tussen de

nemen. Na afloop van de workshop is er dan eenheid op

ouders onderling verandert hierdoor en daarmee ook

schoolniveau in het contact met gescheiden ouders.

de communicatie tussen de school en de afzonderlijke ouders. Hoe ga je hier als school goed mee om in het

Inhoud

belang van de kinderen, hun sociaal-emotionele

• rechten en plichten ouders en school;

ontwikkeling en hun leerprestaties? Dit brengt ook

• rechten van kinderen;

vragen met zich mee over de manier waarop je hier als

• duidelijke afspraken op schoolniveau;

school het beste mee om kunt gaan.

• meerzijdige partijdigheid;

Hoe kun je communicatieproblemen voorkomen en

• het kind centraal stellen.

oplossen? Wat zijn rechten en plichten van ouders en de school? Hoe voorkom je partij te worden in een conflict

Duur*

tussen ouders?

1 dagdeel

Tijdens deze workshop ontvangt u informatie over de

Deze cursus is ontwikkeld door

rechten en plichten van school en ouders en tips uit de

van Loo Management & Training.

praktijk. Er is ruimte om ervaringen met elkaar te delen.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

58


W

NIEU

De-escalerend communiceren

Kind laten meepraten over eigen handelingsplan

Omgaan met verbale agressie

In gesprek met zorgkinderen

code c0044

code c0138

Hebt u wel eens te maken met opkomend verbaal

Over zorgkinderen wordt wat afgepraat op school.

agressief gedrag zoals ‘klaag– en zeurgedrag’, maar ook

Allerlei begeleiders zijn erbij betrokken. Er worden zelfs

grensoverschrijdend gedrag? Denk aan ouders/collega’s/

externe specialisten bij gehaald. Maar hoeveel wordt er

kinderen die nu iets van u gedaan willen krijgen en/of

met de kinderen zelf gesproken? Kinderen ontwikkelen

boos worden omdat het niet gaat zoals zij willen dat

zich beter als zij weten wat hun probleem is, wat er aan

het gaat. Deze cursus is gericht op ‘de-escalerend

gedaan wordt en wat zij zelf kunnen doen. Ze stellen zich

communiceren’ vanuit de overtuiging dat u opkomende

dan actiever op en dat geeft meteen betere resultaten.

verbale agressie kunt voorkomen. Of dat u dit kunt

Neem een kind dat niet lekker ligt in de groep. Door

ombuigen naar coöperatief gedrag van de ander.

goede gesprekken kunt u achterhalen hoe het kind zich

Een zeer interactieve cursus waar uw eigen ervaringen

daarbij voelt en wat oplossingsmogelijkheden zijn.

centraal staan. Denk bijvoorbeeld aan de contacten met

Zo’n kind zit dan beter in zijn vel en dat is winst voor

ouders/verzorgers die niet altijd even plezierig verlopen.

iedereen. In deze cursus leert u gesprekken voeren en

De situaties oefent u met een acteur.

systematisch gebruik te maken van de ervaringen en meningen van uw zorgkinderen.

Leerkrachten, ib’ers, onderwijsondersteuners en

Voor wie?

directeuren.

Leerkrachten groep 1 t/m 8, remedial teachers en intern

Cursussen

Voor wie?

begeleiders.

Inhoud Inleiding over verschillende vormen van agressief

Inhoud

gedrag, werken met ‘de ladder van escalatie’ en het

• gevoelens bespreken met kinderen;

oefenen met het ombuigen van opkomend agressief

• vraagtechnieken en vraaghouding;

gedrag (in samenwerking met een acteur).

• een oplossingsgericht gesprek;

Er worden praktijksituaties geoefend voor het omgaan

• diagnostische gesprekken.

met: • klaag- en zeurgedrag;

Deze cursus versterkt de competenties 1

2 367

• omgaan met kritiek op regels/ procedures en beleid ; • optreden bij persoonlijke beledigingen en dreigementen.

Duur* 1 dag

Resultaten • herkennen van verschillende vormen van verbale agressie; • weten hoe de ander de-escalerend te benaderen; • reflectie op eigen gedrag.

Duur* 1 dag Deze cursus is ontwikkeld door van Leeuwen Training & Coaching.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

59


W

NIEU

Daar word je beter van!

Effectief communiceren en grenzen stellen

Op ouderbezoek

In gesprek met ouders

code c0176

code c0180

Na deze cursus heeft u inzicht in de waarde van

Naast uzelf als leerkracht en uw leerlingen, nemen

een ouderbezoek en kunt u een goed ouderbezoek

ouders ook een prominente positie in binnen de school.

voorbereiden, uitvoeren en verslagleggen.

Ook al zijn ze lang niet altijd lijfelijk aanwezig, u kunt niet om ze heen. Na de cursus weet u hoe u effectief

Voor wie?

met ouders kunt communiceren, hoe u eventuele

Leerkrachten groep 1 t/m 8.

problemen kunt oplossen en moeilijke situaties het beste kunt bespreken. U heeft kennis en vaardigheden

“Ik ben zojuist op ouderbezoek geweest. Ik heb

op het gebied van verschillende oudergesprekken en

nooit geweten dat een ouderbezoek zo zinvol is.

kunt deze in de praktijk toepassen. U kunt bewust kiezen

Zowel voor de ouders als voor mij. Het vraagt tijd,

voor bepaald gedrag en u weet welk effect dat gedrag

dat is waar, maar ik kreeg veel informatie over het

op anderen kan hebben.

kind. Fijn, hier kan ik wat mee.“ Voor wie? Inhoud

Leerkrachten groep 1 t/m 8, remedial teachers en intern

• waarom een ouderbezoek?; de opbrengsten;

begeleiders.

Cursussen

• de plaats van het kind in het ouderbezoek; • de voorbereiding op het bezoek;

“Als ouders nu naar mij toekomen met moeilijke

• gespreksvaardigheden;

vragen of kritische opmerkingen, kan ik echt luisteren

• verslaglegging na het bezoek;

naar wat ze te zeggen hebben. Ik kan ook rustig mijn

• do’s en don’ts bij het ouderbezoek; praktische tips.

eigen mening verwoorden.”

Deze cursus versterkt de competenties 1 6

Inhoud:

7

• luistervaardigheden;

Duur*

• vaardigheden in het tonen van begrip voor ouders;

1 dagdeel

• vragen stellen aan ouders; • vaardigheden in het stellen van duidelijke grenzen aan ouders; • de roos van Leary; een interactiemodel; • het slechtnieuws gesprek.

Deze cursus versterkt de competenties Duur* 2 dagen

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

60

167


Traject voor schoolverbetering

Communicatie in het team code c0904

Coachen en communiceren bij veranderingen code c0035

Elk team heeft een eigen manier van communiceren.

Na het volgen van de cursus ben je in staat veranderingen

Nieuwe teamleden voegen zich daarin en zo houdt de

succesvol te begeleiden. U hebt kennis van de fasen van

bestaande cultuur zichzelf in stand. Die is echter niet

verandering en inzicht in de rol die u als veranderaar kunt

altijd effectief. Wilt u de onderlinge communicatie

innemen. Door zelf te ervaren wat verandering voor u

verbeteren? Dan kan dat alleen met het gehele team.

inhoudt krijgt u een professionelere kijk op veranderings-

Door er met elkaar open over te praten in een veilige

processen binnen uw school. In de workshop bieden wij u

omgeving en met elkaar vaardigheden te trainen.

de daarbij behorende theorie zodat u begrijpt waarom

Doorvragen op wat wordt gezegd. Feedback geven op

collega’s reageren zoals ze doen. U leert het gedrag van

zaken die niet helemaal goed gaan. Communicatieve

anderen te herkennen in de verschillende fasen en we

vaardigheden verbeteren het teamklimaat. Als de

laten u ervaren hoe u hier het beste op kunt reageren.

onderlinge communicatie verbetert, dan heeft dat als vanzelf een positief effect op de communicatie met

Voor wie?

ouders en kinderen.

Leerkrachten, intern begeleiders, bouwcoördinatoren en directeuren.

Voor wie? Cursussen

Inhoud

Schoolteams basisonderwijs.

• organisatiecultuur en structuur. Door nieuwe functies

“Na deze cursus is de sfeer merkbaar verbeterd. We kunnen beter doorvragen op bedoelingen en we durven elkaar aan te spreken op datgene wat niet

verandert de cultuur en structuur binnen de school; • de 3 fasen van verandering. Hoe kun je in iedere fase het beste coachen en communiceren;

goed ging.“

• uw rol als veranderaar. Wat doet verandering met u en

Inhoud

• communicatie en coachtechnieken. Hoe maakt u

wat is uw coachingstechniek? • actief luisteren naar elkaar;

optimaal “rapport”.

• rollen binnen het team; • persoonlijke grenzen ervaren en aangeven;

Deze cursus versterkt de competenties 5

• elkaar ondersteunen en coachen.

Deze cursus versterkt de competenties 1 Alleen op locatie.

567

Duur* 1 dag Deze cursus is ontwikkeld door SmartLearn.

Duur* 1 dag

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

61


Thema Mediawijs Onderwijs met ICT: er is veel over en vooral veel mee te doen! Denkend vanuit de overtuiging dat het onderwijskundig resultaat altijd centraal dient te staan, hebben SONedutraining en O21 (onderwijs in de 21e eeuw) de expertise gebundeld, om scholen te ondersteunen bij de inzet en integratie van ICT-middelen. Deze cursussen helpen u niet alleen de technische snufjes, maar helpen u juist om altijd de verbinding te leggen tussen het onderwijskundig resultaat, techniek en beleid.

W

NIEU

Een didactische meerwaarde

Cursussen

Digibord basis code c0631 Hoe maakt u optimaal gebruik van het digibord en

Inhoud

op welke wijze kunt u de interactie met de leerlingen

Tijdens deze workshop wisselen didactische en

vergroten? Deze workshop richt zich op de beginselen

instrumentele vaardigheden elkaar af. U leert niet alleen

van een goede multimediale les. Daarom leert u niet

activerende oefeningen te maken d.m.v. schuif, verdwijn

alleen handige instrumentele vaardigheden, maar ligt

of verschijntechnieken. Maar u krijgt ook inzicht in de

de nadruk vooral op het geven van didactisch goede,

didactische meerwaarde van deze activerende werkvormen

effectieve les. U gaat naar huis met een les om trots op

en koppelen we deze aan het directe-instructiemodel.

te zijn. We maken gebruik van digitale content-portals zoals

Voor wie

Leskompas, Bordwerk, Gynzy, Cedicu, etc. Ook besteden

Leerkrachten groep 1 t/m 8.

we aandacht aan het opslaan en delen van lessen via bijvoorbeeld Yurls en Symbaloo. Tijdens het ontwikkelen van de les gebruiken we programma’s zoals mindmap. Deze workshop gaat niet in op het gebruik van bestaande methodegebonden software.

Duur* 1 dagdeel Deze cursus is ontwikkeld door O21.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

62


W

NIEU

W

NIEU

Rendement halen uit uw digibord

Woordenschat uitbreiden

Digibord verdiept

Digitaal prentenboek

code c0632

code c0633

Om goed auto te kunnen rijden hebt u heel wat rijlessen

Woordenschatontwikkeling is voor kinderen op jonge

nodig. Wilt u aantoonbaar rendement halen uit de inzet

leeftijd erg belangrijk om later goed teksten te kunnen

van het digitale schoolbord, dan is het nodig dat u daarin

begrijpen. Prentenboeken zijn zeer geschikt om de

de juiste visie en vaardigheden ontwikkelt op het gebied

woordenschat van uw leerlingen uit te breiden. Tijdens

van inhoudelijke kennis, didactiek en ‘stukje’ techniek.

deze workshop leert u zelf een digitaal prentenboek te maken en krijgt u handvatten om deze direct in te zetten

Tijdens deze training leert u de kracht van een digitale

in uw onderwijs op een didactisch verantwoorde wijze.

les te ontdekken en krijgt u handvatten aangereikt hoe u dit kunt koppelen aan het schoolbeleid.

Voor wie? Leerkrachten.

Voor wie? Leerkrachten groep 1 t/m 8.

Inhoud

Inhoud:

nieuwe woorden gevisualiseerd worden en herhaaldelijk

Naast het aanleren van activerende oefeningen door

onder de aandacht van de leerlingen worden gebracht.

middel van schuif-, verdwijn- of verschijntechnieken

Om dit te bereiken leert u foto’s maken, te bewerken,

(verdieping op de training ‘Digibord basis’), besteden

te verwerken in verhaallijn met behulp van een

we ruim aandacht aan de principes van een goede

presentatietool zoals Prezi of PowerPoint.

Cursussen

U leert een rijke leeromgeving te creëren waarin

multimediale les en hoe u het effect van een les kunt meten.

Bij het maken van een digitaal prentenboek maken wij gebruik van een aantal programma’s zoals PowerPoint

Tijdens deze training koppelen we dit aan didactische

of Prezi. Ook gebruiken we bewerkingsprogramma’s

lesmodellen en gaan we op zoek naar de gangbare

zoals Paint. U dient dusover enkele basisvaardigheden

didactiek binnen uw organisatie. Enige kennis van

te beschikken zoals het kunnen knippen en plakken van

didactische lesmodellen is dus wel een voorwaarde.

beeld en tekst.

Naast digitale content-portals zoals Leskompas,

Duur*

Bordwerk, Gynzy, Cedicu, etc. maken we gebruik van

1 dagdeel

bestaande lesmodellen zoals het directe-instructiemodel en het passend lesmodel. Evenals in de workshop

Deze cursus is ontwikkeld door O21.

‘Digibord basis’ wijzen we u erop dat deze workshop niet ingaat op het gebruik van bestaande methodegebonden software

Duur* 1 dagdeel Deze cursus is ontwikkeld door O21.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

63


W

NIEU

Een verantwoorde keuze

Digitale leermiddelen code c0634 Nieuwe digitale didactiek nodigt uit om na te denken over de manier waarop een school omgaat met de aanschaf van leermiddelen. In een tijd waarin steeds meer leerstof digitaal beschikbaar komt, wordt van de

Inhoud • De laatste ontwikkelingen op het gebied van digitale didactiek. • Hoe schoolleveranciers omgaan met digitale leermiddelen.

directie gevraagd om verantwoorde keuzes te maken.

• Welke digitale platforms zich ontwikkelen.

Tijdens deze workshop helpen we leden van de directie

• Hoe u methodegebonden software kunt combineren

en ICT-coördinatoren om na te denken welke plek

met niet-methodegebonden leerstof.

digitale didactiek in kan nemen en leggen we de

• Hoe u kunt besparen op leermiddelen.

koppeling tussen het beleid en het gedrag van de

• Welke infrastructuur nodig is om gebruik te kunnen

leerkracht bij het hanteren van digitale leermiddelen.

maken van digitale leermiddelen. • Hoe u verantwoord keuzes kunt maken m.b.t. de

Voor wie?

aanschaf van digitale leermiddelen.

Directeuren, ICT-coördinatoren. Bij deze workshop is het handig uw eigen schoolplan en een overzicht van de digitale leermiddelen mee te

Cursussen

nemen.

Duur* 1 dagdeel, bij u op locatie Deze cursus is ontwikkeld door O21.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

64


W

NIEU

Omgaan met een snel veranderende wereld

Mediawijsheid in de praktijk code c0635

Inhoud

Kinderen groeien op in een wereld waar het gebruik van

De trainers van O21 hebben een ruime praktische ervaring

multimedia zo gewoon is als eten, drinken en slapen.

en zijn op de hoogte van de recente ontwikkelingen.

Voor deze generatie leerlingen zijn mobiele telefoons en

Zij maken dagelijks gebruik van nieuwe media, kunnen

tablets middelen om in contact te staan met de omgeving.

u veel praktische voorbeelden laten zien en zijn goed op

Voor elke school is het een uitdaging om te snappen

de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

hoe leerlingen in de 21e eeuw willen leren en communiceren. Bij O21 zijn wij van mening dat het verbieden van

U kunt kiezen uit verschillende werkvormen. Wij verzor-

het gebruik van nieuwe media geen optie meer is. U zult

gen voor u presentaties over hoe leerlingen opgroeien

moeten nadenken over hoe u met deze snel veranderende

in een wereld waar communiceren via het internet

omgeving om wilt gaan.

gewoon is. Maar ook is het mogelijk om tijdens een

Voor wie?

educatieve en communicatieplatforms. Wij overleggen

Leerkrachten groep 1 t/m 8, directeuren, ICT-coรถrdinatoren.

graag welke vorm het beste bij u past.

De begeleiding van O21 is erop gericht om, samen met

Duur*

uw medewerkers, op zoek te gaan naar manieren om

1 dagdeel, bij u op locatie

Cursussen

workshop praktisch aan de slag te gaan met de diverse

nieuwe media te gebruiken bij het lesgeven en de communicatie met uw omgeving. Wij gaan hierbij uit

Wat u verder moet weten

van een positieve benadering. Dit doen wij door u te

Er is geen maximum aantal deelnemers.

helpen beleid te formuleren waarin gewenst gedrag van

Voorwaarde is wel dat er 1 werkstation beschikbaar is

uw team wordt geformuleerd vanuit een positieve invals-

per 2 deelnemers.

hoek. Ook zijn wij van mening dat vaardige leerkrachten nodig zijn om na te kunnen denken over het verstandig

Deze cursus is ontwikkeld door O21.

omgaan met multimedia door alle betrokkenen bij de school.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

65


W

NIEU

Onderwijs in de 21e eeuw

Leergang ICT code c0636 De leergang voor de ICT-coördinator richt zich op het

Programma • dagdeel 1

tot stand laten komen van de koppeling tussen leer-

Het eerste dagdeel staat in het teken van de toekomst.

opbrengsten, leermiddelen en leerkrachtvaardigheden.

We starten met het invullen van het gewenste resultaat-

De opleiding is zo ontwikkeld dat de deelnemers de

schema, kijken naar de rol die de cursisten willen

opgedane kennis direct kunnen toepassen in de praktijk

spelen binnen de school en bieden handvatten om

en verwerken in het beleid van de school. Wij sluiten

het gesprek met het team en schoolleider aan te gaan

bij onze aanpak direct aan op de in uw schoolplan

vanuit de onderwijskundige doelen. Dit dagdeel

benoemde doelen. Na deze opleiding heeft u de kennis

formuleert de deelnemer een 100% doel. Hieraan wordt

in huis om onderwijs in de 21e eeuw inhoud te geven.

de gehele opleiding gewerkt. Het resultaat wordt in dagdeel 6 gepresenteerd.

Als ICT-coördinator leert u door middel van veel prakti-

Cursussen

sche oefeningen de verbinding tussen ICT en de

• dagdeel 2

onderwijskundige doelen te leggen. Alle leerstof wordt

Het tweede dagdeel staat in het teken van de realiteit.

met behulp van de huiswerkopdrachten direct in de

We kijken dit dagdeel naar problemen die zich kunnen

praktijk gebracht. Zo boekt u snel resultaat. De nadruk

voordoen, leren hoe het komt dat veranderingen soms

ligt op het bereiken van uw gewenste onderwijskundige

zo langzaam gaan en oefenen met het stellen van de

resultaat. U leert dat niet alleen de inspanning belangrijk

juiste vragen.

is, maar vooral het effect daarvan. Tevens krijgt u handreikingen hoe u ICT binnen het schoolbeleid kunt verankeren.

• dagdeel 3 Ook tijdens dit dagdeel staat de realiteit centraal. We leren hoe je het gewenste gedrag van de team-

Voor wie?

leden kunt uitlokken, geven elkaar praktische tips

Leerkrachten groep 1 t/m 8.

hoe je veranderingen kunt aanpakken en krijgen handvatten hoe u ICT koppelt aan het onderwijs-

Inhoud

leerproces, zoals klassenmanagement.

De opleiding is zo opgebouwd dat alle aangeboden kennis ook direct in de praktijk gebracht wordt. Aan het

• dagdeel 4

eind van de opleiding beschikken de deelnemers over een

Het vierde dagdeel gaat over de opties. We kijken

concreet beeld hoe de onderwijskundige meerwaarde

naar de mogelijkheden die je als ICT-coördinator hebt,

van ICT kan worden benut. Tijdens de opleiding staat het

hoe je aan informatie komt over de onderwijskundige

gedrag van teamleden centraal. Elke bijeenkomst krijgen

meerwaarde van ICT en gaan verder met het invullen

de deelnemers handvatten aangereikt om het gedrag

van het eigen gewenste resultaat-schema. Ook kijken

van de collega’s te kunnen beïnvloeden. Hiermee

we in dit dagdeel hoe de betrokkenheid van het team

onderscheidt onze opleiding zich van andere trainingen.

kan worden vergroot.

Ook worden elke bijeenkomst tips uitgewisseld en actuele kennis gedeeld. Soms door de cursusleider, maar ook door cursisten onderling. Leren van elkaar is een belangrijk uitgangspunt bij deze opleiding. Het huiswerk is een praktische uitwerking van de activiteiten die tijdens de opleiding worden behandeld.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

66


• dagdeel 5 Het vijfde dagdeel staat in het teken van de acties.

Duur* 6 dagdelen, bij u op locatie

We maken aan de hand van het schema een planning voor de komende periode en koppelen deze doelen aan

Wat u verder moet weten

het schoolplan/jaarplan. Ook kijken we naar diverse

Studielast 100 uur, deze opleiding past binnen het

online toepassingen die het werken gemakkelijker

profiel van een LB-functie.

kunnen maken. Deze leergang is ontwikkeld door O21. • dagdeel 6 Het laatste dagdeel wordt besteed aan het presenteren van het plan voor de komende periode. Elke cursist heeft als huiswerkopdracht een korte presentatie voorbereid waarin hij vertelt hoe hij deze plannen wil gaan realiseren. Deze bijeenkomst vindt plaats in de klas voor de toekomst in Capelle aan den IJssel, waar we een kijkje nemen hoe in deze klas onderwijs met

Cursussen

ICT wordt verbonden.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

67


W

NIEU

ICT verbinden met leeropbrengsten

Onderwijs met ICT code c0637

Inhoud

Het gebruik van ICT is in het hedendaagse onderwijs

Tijdens deze workshop gaat u praktisch aan de slag met

niet meer weg te denken. Maar een vanzelfsprekendheid

uw eigen doelstellingen. Omdat we deze dag toewerken

om ICT dagelijks te gebruiken is het vaak nog niet. O21

naar een concreet actieplan verdient het aanbeveling

heeft een manier ontwikkeld om scholen te begeleiden

om aan deze workshop zowel een lid van het MT als de

bij het verbinden van het gebruik van ICT, het verbeteren

ICT-coördinator te laten deelnemen. Dit vergroot het

van de leeropbrengsten en het versterken van de

rendement van deze workshop. Deze dag kan ook prima

vaardigheden om de onderwijskundige meerwaarde van

worden ingezet bij de start van een visietraject met uw

ICT te leren zien en benutten. Zij doen dit aan de hand

schoolteam of schoolbestuur.

van het door hen ontwikkelde Gewenste Resultaat Schema (GRS-aanpak).

De trainers hebben een ruime praktische ervaring en zijn op de hoogte van recente ontwikkelingen. Zij maken

Deze GRS-aanpak is erop gericht om samen met u op

dagelijks gebruik van nieuwe media, kunnen u veel

zoek te gaan naar concrete doelen in het schoolplan

praktische voorbeelden laten zien en zijn goed op de

die gerealiseerd kunnen worden met digitale media.

hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Cursussen

Aan deze doelen koppelen we ICT-toepassingen waarvan we weten dat deze goed werken. Vervolgens definiëren

Duur*

we welke vaardigheden teamleden nodig hebben om

1 dag, bij u op locatie

deze toepassingen te kunnen gebruiken. We kijken als eerste naar de onderwijskundige doelen, maar ook de

Deze cursus is ontwikkeld door O21.

administratieve doelen en communiceren met ouders komen aan bod.

Voor wie? Leerkrachten groep 1 t/m 8, directeuren, ICT-coördinatoren.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

68


Thema  Beleid en schoolorganisatie Als het gaat om de kwaliteit van school en onderwijs is het onderwijskundig leiderschap van u als directeur of intern begeleider van doorslaggevend belang. Binnen dit thema komt kwaliteitsverbetering van de zorg voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben aan bod. Daarnaast betekent management ook: leerkrachten inspireren tot professionele ontplooiing en bezig zijn met het team versterken. Goed samenwerken is een aspect dat leidt tot verbetering van het onderwijs. Dit vraagt soms sturing, dan weer begeleiding.

Steek in op preventie!

Dyslexiebeleid voor de groepen 1 t/m 4 Dyslexie is niet alleen voor de betrokken kinderen een

Voor wie? Intern begeleiders en remedial teachers.

Cursussen

code c0131 belemmering; ook voor de school betekent het vaak een ondoorzichtige materie. In deze cursus krijgt u een beeld

Inhoud

van dyslexie, het belang van goed leesonderwijs en uw

• ingrediënten voor dyslexiebeleid;

taak daarin. De nadruk in groep 1 t/m 4 ligt op preventief

• goed leesonderwijs in de onderbouw;

handelen en tijdig signaleren van leesuitval. In de cursus

• doorlopende lijnen in groep 1 t/m 4;

krijgt u ingrediënten om uw dyslexiebeleid te formuleren.

• do’s en don’ts voor de leerkracht;

Van u wordt verwacht dat u enerzijds de leerkrachten

• effectieve middelen om leraren te ondersteunen;

ondersteunt en anderzijds specialisten gericht voorziet

• relevante informatie selecteren voor de diagnose

van de juiste gegevens. In de cursus hoort u hoe andere scholen het dyslexiebeleid vormgeven en hoort u de

dyslexie; • inhoudelijke keuzes voor dyslectische kinderen.

nieuwste trends.

Deze cursus versterkt de competenties 1

3 4567

Duur* 1 dag

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

69


Compenseren en remediëren

Algemene uitgangspunten concreet invullen

Dyslexiebeleid voor de groepen 5 t/m 8

Hoogbegaafdheid: van schoolvisie naar beleid

code c0133

code c0036

Dyslexie lijkt zo hardnekkig. Toch kan uw school veel

U vindt passend onderwijs belangrijk en u wilt ook uw

betekenen voor dyslectische kinderen. Kinderen in de

pluskinderen onderwijs op maat bieden. Hoe komt u

bovenbouw blijken wel degelijk veel vorderingen te

dan tot een consistent en breed gedragen schoolvisie?

kunnen maken door bewuste keuzes te maken in

En hoe geeft u hier handen en voeten aan, zodat

compensatie en remediëringsmogelijkheden.

iedereen in school hetzelfde handelt? Na deze cursus

Voorwaarde is dat u dit planmatig aanpakt. U kunt

kunt u deze problematiek succesvol tegemoet treden.

als intern begeleider uw leerkrachten daar gericht in

U weet wat de ingrediënten zijn voor een beleidsplan

ondersteunen. Deze cursus geeft u het gereedschap om

en kent de beleidskeuzes in het invoeringsproces.

daar vorm aan te geven: doorlopende leerlijnen, extra

Het opzetten van een plusgroep is bijvoorbeeld een van

hulp voor vertraagde lezers, specifieke en effectieve

de opties. U bent op de hoogte van de meest actuele

methodieken. En: ondersteuningsmogelijkheden voor

zaken op het gebied van hoogbegaafdheid en de

leerkrachten. Deze kans mag u niet laten liggen.

specifieke ondersteuningsbehoefte van hoog­begaafde kinderen.

Voor wie? Intern begeleiders en remedial teachers.

Voor wie?

Cursussen

Directeuren, coördinatoren en intern begeleiders.

“Ik heb nu een gedifferentieerd aanbod kunnen realiseren, voor zwakke lezers en voor goede

“Zinvolle en efficiënte cursus: in een dag compleet

lezers. Leraren voelen zich nu echt ondersteund.

geïnformeerd om op school aan de gang te gaan met

En ik ben heel trots op de eerste resultaten!”

hoogbegaafdheid.”

Inhoud

Inhoud

• ingrediënten voor dyslexiebeleid;

• competenties van het team;

• goed leesonderwijs in de bovenbouw;

• keuzes maken en de consequenties ervan overzien;

• doorlopende lijnen in groep 5 t/m 8;

• expertise hoogbegaafdheid opzetten;

• do’s en don’ts voor de leerkracht;

• tegemoet komen aan onderwijsbehoeften van

• effectieve middelen om leraren te ondersteunen;

hoogbegaafde leerlingen;

• relevante informatie selecteren voor de diagnose

• schrijven van een beleidsplan;

dyslexie;

• implementatie van beleidsplan

• inhoudelijke keuzes voor dyslectische kinderen.

Deze cursus versterkt de competenties 1

3 4567

Deze cursus versterkt de competenties 1 Duur*

Duur*

1 dag

1 dag

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

70

2457


Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel

Traject voor schoolverbetering

Samenwerking in het team versterken

Communicatie in het team

code c0325

code c0904

U krijgt instrumenten en handvatten aangereikt om die

Voor wie?

verschillende mensen stuk voor stuk te stimuleren en te

Schoolteams basisonderwijs.

leren hun verantwoordelijkheid te nemen. Na de cursus weet u hoe een positief samenwerkingsklimaat kunt

Inhoud

scheppen en kunt u daarvoor gericht instrumenten

• actief luisteren naar elkaar;

inzetten. U bent in staat oplossingsgericht leiding te

• rollen binnen het team;

geven aan zwak functionerende teamleden.

• persoonlijke grenzen ervaren en aangeven; • elkaar ondersteunen en coachen.

Voor wie? Directeuren, coördinatoren en intern begeleiders.

Duur* 1 dag

“De samenstelling van mijn team is een gegeven, maar op het functioneren ervan heb ik veel meer

Kijk voor meer informatie bij het thema communicatie

invloed gekregen.”

op pag. 61.

Cursussen

Inhoud • leerkrachten onderscheiden op - handelen in de klas- invloed in het team - veranderingsbereidheid -communicatie met ouders; • adaptieve communicatie; • stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen; • aanspreken op zwak functioneren.

Deze cursus versterkt de competenties 1

57

Duur* 1 dag

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

71


Een positieve schoolcultuur

Gelijk hebben of gelijk krijgen?

Het motiveren van collega’s

Argumenteren voor het middenmanagement

code c0031

code c0322

Onderwijs is complex en moeilijk te managen. Kennis

Hoe ga je om met weerstanden? Wat te doen met een

van drijfveren maakt managen makkelijker. Niet alleen

huilende leerkracht? Over dit soort vraagstukken zijn

de competenties, maar ook de drijfveren van mensen

vele cursussen en gaan vaak over “de ander”. In deze

zijn namelijk belangrijk voor goede prestaties en een

cursus staat u als middenmanager zelf centraal. Wie zijn

goede werksfeer. Mensen zijn immers geen machines

standpunt goed kan onderbouwen met een helder

die alleen op hun vermogens bekeken moeten worden,

betoog en sterke argumenten maakt in discussies

mensen hebben hun eigen wil, hun eigen drijfveren.

het verschil. In deze cursus maakt u kennis met de

Realdrives is een testinstrument dat drijfveren, gedrag

belangrijkste benaderingen in de argumentatietheorie.

en oordeel over de werkomgeving in kaart breng.

Vervolgens wordt ingegaan op het argumenteren ten

In deze cursus leert u om medewerkers aan te sturen

opzichte van weerstanden en hoe te handelen ten

op hun drijfveren, iedere drijfveer vraagt om een eigen

opzichte van drogredenen. In de cursus oefent u in

benadering.

helder en bondig formuleren en krijgt u handige tools mee om in de praktijk toe te passen.

Voor wie? Directeuren en intern begeleiders.

Voor wie?

Cursussen

Directeuren en intern begeleiders.

Inhoud • welke drijfveren brengen we in beeld;

Inhoud

• wat betekenen verschillende drijfveren voor leiding

• dag 1: argumentatiestructuur en argumentatieschema’s;

geven, communicatie, samenwerken etc.; • hoe kunt u mensen met verschillende drijfveren

• dag 2: argumenteren rondom weerstanden; • dag 3: argumenteren versus drogredenen.

beïnvloeden.

Duur* Deze cursus versterkt de competenties 1 5 6 7

3 dagen

Duur*

Deze cursus is ontwikkeld door De Argumentenfabriek B.V.

2 dagen Deze cursus is ontwikkeld door Onderweis.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

72


Veranderingen aanbrengen binnen het schoolteam

Ontwikkelingsperspectief, referentieniveaus en zorgprofielen

Coachen en communiceren Zorgtrends: een verdiepingsbij veranderingen dag voor IB (en MT) code c0035

code c0342

Na het volgen van de cursus ben je in staat veranderingen

Scholen worden doorlopend geconfronteerd met

succesvol te begeleiden. U hebt kennis van de fasen van

nieuwe ontwikkelingen. Het bijhouden daarvan is een

verandering en inzicht in de rol die u als veranderaar

hele klus. Welke onderwerpen vereisen het maken van

kunt innemen. Door zelf te ervaren wat verandering

beleid op school en welke onderwerpen gaan vanzelf

voor u inhoudt krijgt u een professionelere kijk op

weer over? Tijdens deze verdiepingsdag worden drie

veranderingsprocessen binnen uw school. In de

onderwerpen toegelicht die actie verlangen van scholen,

workshop bieden wij u de daarbij behorende theorie

op de korte of middellange termijn:

zodat u begrijpt waarom collega’s reageren zoals ze doen. U leert het gedrag van anderen te herkennen in

Voor wie?

de verschillende fasen en we laten u ervaren hoe u hier

Intern begeleiders, coördinatoren en directeuren.

het beste op kunt reageren.

Inhoud Voor wie?

1. Opstellen van een ontwikkelingsperspectief

Leerkrachten, intern begeleiders, bouwcoördinatoren en

Scholen zijn verplicht een ontwikkelingsperspectief te

directeuren.

bepalen voor alle leerlingen die een specifieke onderwijs-

Inhoud

kend die maximaal het eindniveau groep 7 halen. Het is

• organisatiecultuur en structuur. Door nieuwe functies

de bedoeling ‘eruit te halen wat erin zit’.

Cursussen

behoefte hebben. Hiertoe worden alle leerlingen gere-

verandert de cultuur en structuur binnen de school; • de 3 fasen van verandering. Hoe kun je in iedere fase het beste coachen en communiceren; • jouw rol als veranderaar. Wat doet verandering met jou en wat is je coachingstechniek? • communicatie en coachtechnieken. Hoe maak je optimaal “rapport”.

2. Werken met referentieniveaus Referentieniveaus voor taal en rekenen zijn afgeleid van de kerndoelen. Met referentieniveaus wordt een doorlopende leerlijn van basisonderwijs en voortgezet onderwijs gerealiseerd. Basisscholen worden op termijn verplicht om valide en betrouwbare gegevens per leerling over behaalde eindniveau op te leveren aan de

Deze cursus versterkt de competenties 5

hand van de referentieniveaus. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen streefniveau en functioneel

Duur*

niveau.

1 dag 3. Opstellen van een (onderwijs)zorgprofiel Deze cursus is ontwikkeld door SmartLearn.

Alle basisscholen zijn onderdeel van een samenwerkingsverband WSNS. Binnen deze verbanden moeten alle scholen een (onderwijs)zorgprofiel gaan opstellen om helder te maken aan welke onderwijs(zorg) behoeften zij tegemoet kunnen komen.

Deze cursus versterkt de competenties 1 4 5

6

Duur* 1 dag

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

73


Thema  Leergangen en opleidingen SONedutraining verzorgt al jarenlang opleidingen voor het primair onderwijs. De opleidingen hebben een praktische inslag en worden daarom gewaardeerd. In de opleidingen geven docenten die de praktijk goed kennen, u de nieuwste inzichten. In het kader van de kwaliteteitsagenda Primair Onderwijs, de functiemix en de beroepsregistraties, maar vooral om kwaliteit te bieden in het onderwijs, is het belangrijk dat leerkrachten zich blijvend ontwikkelen. SONedutraining is daarbij uw partner. Binnen dit thema onderscheiden we leergangen voor de leerkracht die zich wil professionaliseren of specialiseren (eenjarige routes worden afgesloten met een certificaat) en opleidingen (meerjarige routes worden afgesloten met een diploma).

W

NIEU

Ik doe er toe om elk kind te laten groeien...

Passend onderwijs door de excellente leerkracht Leergangen en opleidingen

code c0832 U wilt passend onderwijs bieden en met uw aanbod

Uitgangspunten en werkvormen

en pedagogische benadering zowel de groep kinderen

Het leermodel van deze opleiding is gebaseerd op:

bereiken met de laagste 10% aan prestaties als de

• actief leren door volwassenen;

kinderen die een aangepast aanbod voor meerbegaafden

• leren met en van elkaar;

nodig hebben. Niet zo’n gemakkelijke opgave. In de

• sterke koppeling praktijk / theorie;

hectiek van alledag wilt u doorgroeien en stappen

• reflectie op werkconcept d.m.v. POP en portfolio.

zetten naar de excellente leerkracht die uw spiegel is. In deze leergang buigt u zich over uw eigen ontwikkeling

Voor wie?

(als persoon en als leerkracht), krijgt u zicht op het

Leerkrachten groep 1 t/m 8.

zorgsysteem van uw school, brengt u uw groep en de mate waarin elk kind ondersteuning behoeft in kaart en

Vooropleiding

krijgt u per vak- en ontwikkelingsgebied tools in handen

PABO

om uw onderwijs nog beter af te stemmen op wat u wilt en wat de kinderen nodig hebben.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

74


module 1 (leercoach)

module 4

De leerkracht en passend onderwijs

Goed taalonderwijs

Duur: 1 dag

Duur: 1 dag

• ecologisch perspectief van de leerkracht;

• kenmerken van goed taalonderwijs;

• beroepsprofiel en beroepsregistratie;

• de doorgaande lijn binnen de taaldomeinen;

• professionalisering en zicht op eigen leren;

• diagnostiek en dyslexie; keuze interventies;

• eigen groep didactische en pedagogisch in beeld;

• passende instructievormen en differentiatie voor uw

• zorgstructuur van de school; • ontwikkelingsperspectief en trendanalyses LVOS;

groep; • theorie omzetten naar praktijk.

• Marzano en de onderzoekende houding; • handelingsgericht werken;

module 5

• differentiatiemodellen, kwalitatief goede instructie;

Het jonge kind centraal

• klassenmanagement als tool voor passend onderwijs

Duur: 1 dag

bieden.

• ontwikkelingsgebieden kleuters; • doelen groep 1 en 2 en overgangsmomenten;

module 2

• rijke leeromgeving;

Goed rekenonderwijs

• verschillen als basis voor handelen leerkracht;

Duur: 1 dag

• preventief handelen;

• kenmerken van goed rekenwijs;

• gesprekken met ouders.

• rekenhiaat - rekenprobleem - rekenstoornis; • ERWD protocol;

module 6

• ontwikkeling van het denken;

Talent in beeld

• diagnostische analyse en diagnostisch gesprek;

Duur: 1 dag

• model van de ijsberg en kritische leermomenten.

• ondersteuningsbehoefte van meerbegaafde kinderen;

module 3

• meervoudige intelligentie;

Gedrag / werkhouding

• differentiatie en zelfstandig / zelfverantwoordelijk

Duur: 1 dag • pedagogische benadering;

Leergangen en opleidingen

• het talent in elk kind;

werken; • organisatievormen binnen de school.

• sociaal-emotionele ontwikkeling; • wederkerigheid – sensitiviteit – responsiviteit;

Presentatiedag

• groepsimago en praten met de groep;

Duur: 1 dag

• observeren en praten met kinderen;

Een leercoach begeleidt uw ontwikkeling. De leergang

• LVOS-SEO en pedagogisch groepsplan;

wordt afgesloten met een certificaat.

• interventies m.b.t. werkhouding.

Competenties Training (leercoach)

U werkt vanuit een competentiematrix aan uw eigen

Focus op de excellente leraar

ontwikkeling

Duur: 1 dag • competentieontwikkeling;

Voor meer informatie kijk op www.sonedutraining.nl.

• leren van en met elkaar; • reflectie op kritische leermomenten / opdrachten en POP; • gesprekstechnieken.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

75


Een specialist in het team

Coach bij gedragsproblemen code c0829 Gedragsproblemen: een actueel en veelzijdig thema. In

Introductiedag

elke basisschool kan dit onderwerp tot heftige discussies

Duur: 1 dag

leiden. Gedragsproblemen in de klas hebben een impact

• kennismaking;

op de kinderen in de klas, maar ook op de leerkracht.

• POP en portfolio;

U als groepsleerkracht wordt regelmatig overvallen

• training intervisie.

door gevoelens van onmacht en falen. Dan is er iemand nodig op wie u terug kunt vallen, die goed thuis is in de

module 1

materie en gedegen advies kan geven. Zo iemand is de

Observeren en volgen van gedrag

coach bij gedragsproblemen: de teamspecialist op het

Duur: 4 dagen

gebied van gedragsproblemen. Deze leergang geeft u

• (oplossingsgerichte) gesprekstraining;

daarvoor de juiste bagage.

• observeren van gedrag; • gedragsanalyse en hypothese;

Uitgangspunten en werkvormen

• sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem;

Het leermodel voor deze opleiding is gebaseerd op:

• grenzen aan de zorg;

• actief leren door volwassenen;

• psychopathologische kennis.

• leren met en van elkaar; • sterke koppeling theorie/praktijk;

module 2

• reflectie op werkconcept;

Omgaan met gedragsproblemen

• werken aan eigen ontwikkeling met POP en portfolio.

Duur: 4 dagen

Leergangen en opleidingen

• morele ontwikkeling ondersteunen;

Voor wie?

• schoolbeleid;

• l eerkrachten met voorkennis van gedragsproblemen

• gedragsproblemen voorkomen;

en/of schoolverandering;

• behandelwijzen en aanpakken van gedragsproblemen;

• intern begeleiders en remedial teachers.

• coachen van collega’s.

Vooropleiding

Presentatiedag

Pabo

Duur: 1 dag De leergang wordt afgesloten met een certificaat.

Competenties U werkt vanuit een competentiematrix aan uw eigen ontwikkeling. Voor meer informatie kijk op www.sonedutraining.nl.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

76


Verdieping op taal

Specialist lees- en spellingproblemen code c0825 Veel scholen weten dat door verbetering van het

module 1

leesonderwijs de resultaten van kinderen aanzienlijk

Ontluikende geletterdheid

kunnen verbeteren. De meeste scholen hebben het

Duur: 3 dagen

Protocol Leesproblemen en dyslexie ingevoerd. Daarin

• kijken naar ontwikkeling;

worden veel aanbevelingen gedaan voor het leesbeleid

• gebruik van materialen;

op uw school. Echter, wie coördineert al deze aanbeve-

• stagnaties in de ontwikkeling;

lingen op uw school? Wie zorgt ervoor dat de vele tips

• interventies van de leerkracht;

worden omgezet in gericht beleid? Wie houdt de actuele

• de overgang naar groep 3.

ontwikkelingen bij? En wie stuurt op kwaliteitsverhoging van aanbod en instructie? De specialist lees- en spelling-

module 2

problemen richt zich op het verbeteren van het leesonderwijs op uw school en op de dagelijkse aanpak van

Van beginnende naar functionele geletterdheid en dyslexie

lees- en spellingproblemen.

Duur: 3 dagen • de ontwikkelingslijn;

Uitgangspunten en werkvormen

• begrijpend lezen;

Het leermodel voor deze opleiding is gebaseerd op een

• een rijke leeromgeving;

aantal principes:

• interventies van de leerkracht;

• actief leren door volwassenen;

• als lezen écht niet lukt: dyslexie.

• sterke koppeling theorie/praktijk;

module 3

• reflectie op werkconcept;

Spelling

• werken aan eigen ontwikkeling met POP en portfolio.

Duur: 2 dagen

Leergangen en opleidingen

• leren met en van elkaar;

• stimuleren van schrijven;

Voor wie?

• het spellingproces;

Leerkrachten groep 1 t/m 8.

• interventies van de leerkracht; • spellingtoetsen gebruiken;

Vooropleiding

• diagnose en remediëring;

Pabo

• hardnekkige spellingproblemen bij dyslexie.

Introductiedag

Presentatiedag

Duur: 1 dag

Duur: 1 dag

• kennismaking; • POP en portfolio;

De leergang wordt afgesloten met een certificaat.

• training intervisie.

U werkt vanuit een competentiematrix aan uw eigen ontwikkeling. Voor meer informatie kijk op www.sonedutraining.nl.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

77


Interne begeleiding

Coördinator leerlingenzorg in de kleuterbouw code c0850 Ondanks alle voorspellingen hebben de groepen 1/2 hun

module 1

eigenheid voor een groot deel behouden. De benadering

Preventieve zorg in de groepen 1/2

van kleuters is anders dan de andere groepen in de

Duur: 2 dagen

school. Veel leerkrachten in de kleuterbouw werken

• verschillen tussen kinderen;

zonder methoden. Ook de methodieken hebben een

• observatie/screeningsinstrumenten;

ander karakter dan in de rest van de school. Het taak-

• observeren van speel- en werkgedrag;

profiel van de meeste intern begeleiders is meestal

• leerlingbespreking/groepsbespreking.

onvoldoende gericht op het specifieke van de zorg bij kleuters. Dat vraagt om een specialisatie voor deze

module 2

groep. Na deze leergang bent u in staat de leerlingen-

Coördinatie van de zorg

zorg in de kleuterbouw te managen naast uw andere

Duur: 2 dagen

lesgevende taken.

• zorgcycles; • handelingsgericht werken;

Uitgangspunten en werkvormen

• begeleiden van collega’s in de kleuterbouw.

Leergangen en opleidingen

Het leermodel voor deze opleiding is gebaseerd op: • actief leren door volwassenen;

module 3

• leren met en van elkaar;

Opbrengstgericht werken met kleuters

• sterke koppeling theorie/praktijk;

Duur: 2 dagen

• reflectie op werkconcept;

• doelen;

• werken aan eigen ontwikkeling met POP en portfolio.

• aanbod; • tijd;

Voor wie?

• differentiatie;

• leerkrachten groep 1 en 2 die de leerlingenzorg willen

• monitoring;

gaan coördineren;

• intervisie organiseren voor collega’s.

• intern begeleiders die zich willen specialiseren in groep 1 en 2.

module 4

Leerlijnen en protocollen Vooropleiding

Duur: 1 dag

Pabo

• overgang van groep 2 naar 3; • werken met protocollen;

Introductiedag

• kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Duur: 1 dag Kennismaking met: • verschillende visie op onderwijs aan kleuters; • de consequenties voor de zorg aan kleuters; • het cascadezorgmodel.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

78


module 5

module 8

Taalontwikkeling en ‑problemen bij kleuters Duur: 2 dagen

Motorische ontwikkeling en problemen bij kleuters

• taalontwikkeling van 4- tot 6‑jarigen;

Duur: 1 dag

• woordenschatonderwijs;

• de motorische- en schrijfontwikkeling;

• begrijpend luisteren;

• observeren van de motorische ontwikkeling;

• leesvoorwaarden bij de overgang naar groep 3;

• hulpverlening.

• dyslexieprotocol.

Presentatiedag module 6

Duur: 1 dag

Rekenontwikkeling en -problemen bij kleuters Duur: 1 dag

De leergang wordt afgesloten met een certificaat.

• rekenontwikkeling van 4- tot 6-jarigen; • ijsbergmodel;

Competenties

• peilingsgesprekken;

U werkt vanuit een competentiematrix aan uw eigen

• dyscalculieprotocol.

ontwikkeling.

module 7

Kijk voor de meest recente informatie op

Gedrag- en werkhoudingsproblemen bij kleuters

www.sonedutraining.nl.

Duur: 2 dagen • ongewenst gedrag bij kleuters; • observeren van gedrag; • voorspelbaarheid en dagritme; • interactie leerkracht-leerling;

Leergangen en opleidingen

• gedragverandering planmatig aanpakken; • gesprekken met ouders.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

79


Opgesteld vanuit de beroepsstandaard LBIB

Opleiding tot intern begeleider De zorg voor de leerling heeft de afgelopen jaren

Basisopleiding

uitgebreid aandacht gekregen. De intern begeleider is niet meer weg te denken en is stevig verankerd in de

code C0849

schoolorganisatie. De intern begeleider is de spin in

In het eerste jaar krijgt u te maken met de verschillende

het web die deze aspecten met elkaar verbindt, als

taakgebieden van de ib’er: begeleiden, beheren,

werkbegeleider voor leerkrachten met hun zorgvragen

coördineren, coachen, en organiseren. De beroeps-

en als innovator van het team op (boven)schoolniveau.

standaard van de LBIB is leidend in uw ontwikkeling:

De groei in taken en verantwoordelijkheden van de

u krijgt daarvoor een focus op taken, te behalen

intern begeleider vraagt om een ander en actueler

competenties, resultaatgebieden en indicatoren.

opleidingstraject om intern begeleiders nog beter te

Door praktijkgerichte opdrachten, actieve eigen kennis-

begeleiden in hun taak / functie. De (vernieuwde)

verwerving en uitwisseling werkt u aan uw eigen

opleiding is opgesteld vanuit de beroepsstandaard

ontwikkeling. De opleidingsdocent heeft hierin een

die door de LBIB (Landelijke Beroepsgroep Intern

begeleidende rol en biedt u de theoretische kaders die

Begeleiders) is geformuleerd daarnaast is deze

actueel en leidend zijn. Daarnaast oefent een leercoach

opleiding gecertificeerd door de SPHBO. Na afronding

vaardigheden met u en volgt uw leerontwikkeling

van de basis en vervolgopleiding ontvangt u een

tijdens de opleiding.

Leergangen en opleidingen

diploma van het SPHBO. De opleiding legt een link tussen de dagelijkse praktijk van uw eigen school en

module 1 (leercoach)

de actuele theoretische ontwikkelingen. Principes

De ib’er als professional

van handelingsgericht werken en opbrengstgericht

Duur: 3 dagen

werken komen uitgebreid aan de orde, met een

• het profiel van de ib’er;

directe vertaling naar uw eigen school.

• positie van de ib’er binnen de school; • zorgstructuur; • landelijk en regionaal onderwijsbeleid; de trends en

Uitgangspunten en werkvormen Het leermodel voor deze opleiding is gebaseerd op:

ontwikkelingen; • basisvoorwaarden gespreksvoering.

• actief leren door volwassenen; • leren met en van elkaar;

module 2

• sterke koppeling theorie/praktijk;

De ib’er als kwaliteitscoördinator

• reflectie op werkconcept;

Duur: 2 dagen

• werken aan eigen ontwikkeling met POP en portfolio.

• zicht krijgen op:“Wat werkt in de klas?” • effectief leerkrachtgedrag pedagogisch- en didactisch

Voor wie?

handelen;

Leerkrachten en ib’ers in een taak / functie als ib’er op

• instructie en klassenmanagement;

bouw-, schools- of bovenschoolsniveau.

• onderwijsdoelen en doorgaande lijn; • gesprekken met kinderen;

Vooropleiding

• intervisie, feedback en reflectie.

Pabo

Training en ontwikkeling (leercoach) Opleidingsinformatie

Duur: 1 dag

De totale opleiding duurt twee jaar, onder te verdelen in

• intervisie;

de basisopleiding en de topopleiding.

• persoonlijke ontwikkeling en reflectie; • begeleidingsvaardigheden.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

80


module 3

De ib’er als werkbegeleider

Topopleiding code c0851

Duur: 3 dagen

In het tweede jaar staan innoveren, onderzoek en

• formuleren van zorgarrangementen;

kwaliteitszorg centraal. Daarbij komt het samenwerken

• de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht;

(met externen) en netwerken aan de orde. Naast zorg-

• uitvoeren van een begeleidingscyclus.

aspecten en competentieverwerving wordt aandacht besteed aan de intern begeleider als onderwijskundig

module 4

leider en innovator. U brengt de opbrengsten binnen de

De ib’er als kenniscoördinator

vakinhouden in kaart en vanuit sterktezwakteanalyses

Duur: 2 dagen

werkt u aan verbeterplannen. In dit jaar voert u een

• effectieve leerling- en groepsbesprekingen;

praktijkgericht onderzoek uit. Dit gebeurt in uw school-

• de doorgaande lijn (van kleuter tot vo-leerling) in de

praktijk. De leercoach begeleidt de cursist hierbij, zodat

zorg;

kwaliteit gewaarborgd wordt. Het uitwerken en uitvoeren

• teamrollen en teamontwikkeling;

van de verbeterplannen zijn onderdeel van het praktijk-

• datamuur en groepsplannen;

onderzoek. Het praktijkonderzoek is een belangrijk

• persoonlijke leiderschapsstijlen;

onderdeel van het tweede jaar.

• communicatie binnen het team.

module 5

Training en reflectie (leercoach)

Samenwerken en netwerken

Duur: 1 dag

Duur: 2 dagen

• plaats van onderzoek;

• samenwerking tussen basisscholen en zorgpartners;

• intervisie;

• het ZAT-team;

• evalueren van persoonlijke ontwikkeling.

• gecoördineerde afstemming met andere partners; • gespreksvoering met ouders;

Leergangen en opleidingen

• sociale kaart en functioneren in (regionale) netwerken.

Training en onderzoek (leercoach) Duur: 1 dag • praktijk en theorie over praktijkgericht onderzoek; • persoonlijke ontwikkeling; • begeleiding bij het persoonlijk onderzoek.

module 6

Kwaliteitszorg en innoveren Duur: 2 dagen • leiding geven aan veranderingsprocessen t.a.v. leerlingenzorg; • kennis ontwikkelen m.b.t. kwaliteitsinstrumenten; • implementatie en borging van onderwijsveranderingen; • het team motiveren bij onderwijsverandering; • vergadertechnieken.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

81


uwd

e Verni

Van coördineren naar leidinggeven

module 7

Vakinhoudelijke verdieping Duur: 6 dagen

Middenmanagement in het primair onderwijs

a. sociaal emotionele ontwikkeling/gedrag b. taal/lezen

code c0855

c. rekenen

Middenmanagement is een niet meer weg te denken

Onderwerpen:

schakel in de school. Het komt voort uit de behoefte aan

• actuele ontwikkelingen binnen vakgebieden;

schakels tussen beleid en uitvoering. Steeds vaker vormt

• methode- en materialenkennis;

de schoolleider met de middenmanagers en management-

• de doorgaande leerlijn;

team. Meedenken over de beleidsontwikkelingen en

• eigen praktijksituatie doorlichten.

uitvoering geven aan het schoolbeleid zijn belangrijke aspecten voor leerkrachten met managementtaken.

Presentatiedag (leercoach)

Afhankelijk van de schoolsituatie is er behoefte aan

Duur: 1 dag

geschoolde locatieleiders, bouwcoördinatoren, adjunct-

• presentatie van onderzoek;

directeuren en ICT-coördinatoren die mede vorm geven

• terugblik op eigen leerroute;

aan de kwaliteit van het management in de school. In de

• evaluatie opleiding.

leergang Middenmanagement krijgt u in een jaar tijd de

De opleiding wordt na het topjaar afgesloten met een

basisinstrumenten om u te ontwikkelen tot een goede

diploma

leidinggevende. Vanuit startend leidinggeven komt u er achter of schoolleider in de toekomst iets voor u is.

Competenties

Tijdens deze opleiding voert u opdrachten uit in de

U werkt vanuit een competentiematrix aan uw eigen

praktijk van uw eigen school.

ontwikkeling.

Uitgangspunten en werkvormen Leergangen en opleidingen

Voor meer informatie kijk op www.sonedutraining.nl.

Het leermodel voor deze opleiding is gebaseerd op: • actief leren door volwassenen; • leren met en van elkaar; • sterke koppeling theorie/praktijk; • reflectie op werkconcept; • werken aan eigen ontwikkeling met POP en portfolio.

Voor wie? • middenmanagers PO; • leerkrachten die een functie ambiëren als middenmanager.

Vooropleiding Pabo

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

82


Introductiedag

module 4

Duur: 1 dag

Beleid en kwaliteit

• competenties en vaardigheden;

Duur: 2 dagen

• leren werken met intervisie, POP, portfolio;

• planmatig werken;

• intervisie.

• opzetten van veranderingstrajecten; • opbrengstgericht werken;

module 1

• taakbeleid.

Structuur en cultuur in het PO Duur: 2 dagen

Presentatiedag

• taken en bevoegdheden van de middenmanager;

Duur: 1 dag

• beleidsontwikkelingen in relatie tot structuurverschillen; • de cultuur van de school;

De leergang wordt afgesloten met een certificaat.

• de lerende organisatie.

Competenties training

U werkt vanuit een competentiematrix aan uw eigen

Gespreksvaardigheden

ontwikkeling.

Duur: 1 dag • gesprekstechnieken;

Voor meer informatie kijk op www.sonedutraining.nl.

• in kaart brengen eigen vaardigheid.

module 2

Werkbegeleiding van leerkrachten Duur: 2 dagen • begeleiding van doelmatig klassenmanagement;

Leergangen en opleidingen

• cyclus werkbegeleiding; • omgaan met weerstanden; • collegiale consultatie en intervisie.

module 3

Leiderschap Duur: 2 dagen • stijlen van leidinggeven; • doelgericht leiderschap met persoonlijke visie; • integraal leiderschap.

training

Overleg op teamniveau Duur: 1 dag • overlegvormen; • adequaat bespreken en vergaderen; • teamrollen.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

83


W

NIEU

Een coördinerende taak in uw team?

Posthbo-opleiding: Leerproblemen / Remedial Teacher Basisopleiding code c0844

Inhoud

De opleiding werkt vanuit de handelingsgerichte visie.

Handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht

Onder handelingsgericht werken (HGW) wordt een

werken zijn de basis voor de volgende inhouden die in

doorgaand proces verstaan, waarbij het waarnemen,

de thema’s aan de orde komen:

begrijpen, plannen en realiseren van de onderwijs-

• het onderzoeken van kinderen;

behoeften van de leerlingen centraal staat. Door de

• het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen;

onderwijsbehoeften van de leerling centraal te stellen en

• het selecteren van (ortho)didactische materialen en

het onderwijsaanbod daarop af te stemmen verbetert

leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de handelings-

het pedagogisch klimaat en worden de leeropbrengsten

planning;

verhoogd.

• het overleggen over de inhoud, de afstemming en de organisatie van de hulp met de groepsleraar en/of

De remedial teacher richt zich op taken die in samenwerking met de groepsleerkracht, in de klas uitgevoerd worden. Het gaat om het begeleiden van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op de leergebieden,

ouders; • het begeleiden van leerlingen binnen en buiten de groep; • het ondersteunen van de begeleiding binnen de groep.

beginnende en gevorderde geletterdheid waaronder lezen, schrijven en rekenen.

Na deze eenjarige basisopleiding is er een eenjarige Leer- en gedragsspecialist Top-opleiding (Post-HBO)

Uitgangspunten en werkvormen

mogelijk (in de brochure wordt deze Topopleiding

Het leermodel voor deze opleiding is gebaseerd op:

Remedial Teacher genoemd).

Leergangen en opleidingen

• actief leren door volwassenen; • leren met en van elkaar;

Afsluiting

• sterke koppeling theorie/praktijk;

De opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Post

• reflectie op werkconcept;

Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. U ontvangt na

• werken aan eigen ontwikkeling met POP en portfolio.

afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Voor wie? Leerkrachten.

Deze opleiding wordt u aangeboden door de Marnix Academie in samenwerking met SONedutraining.

Vooropleiding Pabo

Toetsing en evaluatie van het leerproces Toetsing wordt gezien als onderdeel van het leerproces, waarbij u feedback krijgt zowel op het leerproces als op de ontwikkeling van de competenties. De toetsing bestaat uit: • een intake-assessment • tussentijdse feedback op opdrachten/toetsen • een afsluitend assessment.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

84


W

NIEU

Een coördinerende taak in uw team?

Posthbo-opleiding: Gedragsspecialist/ Topopleiding Remedial Teacher code c0845

Toetsing en evaluatie van het leerproces

De opleiding werkt vanuit de handelingsgerichte visie.

Toetsing wordt gezien als onderdeel van het leerproces,

Onder handelingsgericht werken (HGW) wordt een

waarbij je als student feedback krijgt zowel op het

doorgaand proces verstaan, waarbij het waarnemen,

leerproces als op de ontwikkeling van de competenties.

begrijpen, plannen en realiseren van de onderwijs-

De toetsing bestaat uit:

behoeften van de leerlingen centraal staat. Door de

• een intake-assessment;

onderwijsbehoeften van de leerling centraal te stellen

• tussentijdse feedback op opdrachten/toetsen;

en het onderwijsaanbod daarop af te stemmen,

• een afsluitend assessment.

verbetert het pedagogisch klimaat en worden de leeropbrengsten verhoogd.

Inhoud De volgende thema’s komen tijdens de opleiding aan bod:

Na de opleiding hebt u zicht op en leert u rekening te

• visies op gedrag;

houden met uw eigen stijl van omgaan met leerlingen

• onderzoeken van onderwijsbehoeftes;

om zo op een verantwoorde manier een veilig en

• handelingsadviezen;

uitdagend pedagogisch klimaat voor alle leerlingen te

• professionele communicatie.

kunnen realiseren. U kunt doelbewust opvoedingsmiddelen en vaardigheden inzetten, afgestemd op de

Competenties

behoeften van individuele kinderen. Ook leert u de

U werkt vanuit een competentiematrix aan uw eigen

onderwijsbehoeften van leerlingen signaleren en

ontwikkeling.

samenwerking met collega’s of een externe deskundige

Certificering

kunt u analyseren en (delen van) een plan van aanpak

De opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Post

zelfstandig uitvoeren en evalueren.

Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na

Leergangen en opleidingen

analyseren op individueel en/of groepsniveau. In

afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt

Uitgangspunten en werkvormen

ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Het leermodel voor deze opleiding is gebaseerd op: • actief leren door volwassenen;

Duur*

• leren met en van elkaar;

Acht bijeenkomsten van 6,5 uur verdeeld over een half

• sterke koppeling theorie/praktijk;

cursusjaar. Voorafgaand aan de studie wordt een

• reflectie op werkconcept;

intakegesprek gepland.

• werken aan eigen ontwikkeling met POP en portfolio.

Studiebelasting Voor wie?

circa 350 uur.

Leerkrachten. Deze opleiding wordt u aangeboden door de Marnix

Vooropleiding

Academie in samenwerking met SONedutraining.

Pabo

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

85


Taalopbrengsten op een hoger niveau brengen

Posthbo-opleiding: opleiding tot Taalcoördinator code c0865 Het aantal taken binnen school neemt toe. Als gevolg

Afsluiting

daarvan wordt er steeds meer aandacht besteed aan een

De opleiding tot taalcoördinator is een gecertificeerde

juiste taakverdeling binnen het team. In dat kader is ook

landelijke opleiding van het Landelijk Platform Nascholing

de post-HBO opleiding taalcoördinator ontstaan voor

Primair Onderwijs (LPNPO). U ontvangt na succesvolle

leerkrachten die een voortrekkersrol en begeleidende rol

afsluiting een diploma uitgegeven door het SPHBO.

willen spelen op school. De opleiding heeft tot doel leerkrachten uit de basisschool

Duur*

te scholen voor de taak van taalcoördinator in de eigen

1 jaar

school of op bovenschools niveau. Door deze taak wordt beoogd het taalonderwijs op de school naar een hoger

De opleiding bestaat uit 7 bijeenkomsten van 6,5 uur.

niveau te brengen. Als taalcoördinator bewaakt en

De opleiding heeft een studiebelasting van 200 uur.

bevordert u de inhoudelijke kwaliteit van het taalonderwijs op uw school.

Lesplaats: Doetinchem

Voor wie?

Competenties

Leerkrachten met enkele jaren leservaring.

U werkt vanuit vier competentievelden aan uw eigen ontwikkeling. Voor meer informatie kijk op

Inhoud

www.sonedutraining.nl.

Leergangen en opleidingen

De opleiding bestaat uit 7 bijeenkomsten van 6,5 uur. Naast de bijeenkomsten wordt van de cursist zelfstudie

Deze opleiding wordt u aangeboden door Iselinge

verwacht, uitvoering van praktijkopdrachten in de eigen

Hogeschool in samenwerking met SONedutraining.

school en intervisiebijeenkomsten met medecursisten. Tevens werkt u vanuit uw eigen opleidingsPOP en portfolio aan uw eigen competentieverwerving. De studielast bedraagt 200 uur. De bijeenkomsten zijn opgebouwd rond de drie pijlers: • taalbeleid; • interactief taalonderwijs; • inspireren en ondersteunen van collega’s. Taalbeleid is de rode draad door de hele opleiding. U stelt samen met de directie en het team voor uw eigen school een taalbeleidsplan op. Een facet van dit taalbeleidsplan werkt u tijdens de opleiding verder uit en aan het eind presenteert u aan de andere cursisten.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

86


Rekenopbrengsten op de agenda in uw eigen school

Posthbo-opleiding: opleiding tot Rekencoördinator code c0862 Met de focus op taal- en rekenverbeteringstrajecten,

Afsluiting

bestaat er steeds meer behoefte aan een teamlid in de

De opleiding tot rekencoördinator is een gecertificeerde

school die de centrale coördinatie voert. Door de functie-

landelijke opleiding van het Landelijk Platform Nascholing

mix kunnen besturen deze specialistische verdieping

Primair Onderwijs (LPNPO). U ontvangt na succesvolle

tot rekencoördinator koppelen aan een taak passend

afsluiting een diploma uitgegeven door het SPHBO.

binnen de LB-functie. De rekencoördinator formuleert en initieert (samen met de directeur) nieuw beleid voor

Duur*

de kwaliteitsverbetering van het rekenen. Hij begeleidt

1 jaar

zijn collega-teamleden en stuurt op resultaat. Leerkrachten met een affiniteit voor rekenen kunnen in deze opleiding

Lesplaats: Doetinchem

hun vaardigheden vergroten op het terrein van eigen rekenvaardigheden, vakdidactiek, coaching en

Competenties

management.

U werkt vanuit vier competentievelden aan uw eigen ontwikkeling.

Voor wie? Leerkrachten in het basisonderwijs met al enkele jaren

Voor meer informatie kijk op www.sonedutraining.nl.

leservaring. Deze opleiding wordt u aangeboden door Iselinge

Inhoud

Hogeschool in samenwerking met SONedutraining.

Leergangen en opleidingen

De opleiding kent 8 bijeenkomsten van 6,5 uur. Naast de bijeenkomsten wordt van de cursist zelfstudie verwacht, uitvoering van praktijkopdrachten in de eigen school en intervisiebijeenkomsten met medecursisten. Tevens werkt u vanuit uw eigen opleidingsPOP en portfolio aan uw eigen competentieverwerving. De studielast bedraagt 210 uur. De bijeenkomsten zijn opgebouwd rond de onderwerpen: • eigen vaardigheid; • vakdidactiek; • coachen; • beleid. De meest recente rekenontwikkelingen en onderzoekgegevens zijn opgenomen in het studiemateriaal. Uw taken als rekencoördinator, het leiding geven aan teamontwikkeling, het analyseren van het rekenonderwijs op uw eigen school en het opzetten van een verbetertraject, zijn ook inhoudelijke onderdelen van de opleiding.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

87


Zelf bewegingsonderwijs geven op de basisschool

Posthbo-opleiding: bevoegdheid bewegingsonderwijs primair onderwijs code c0860 Leerkrachten die na 1 september 2000 zijn gestart met

Blok 2 Begeleiding en leerhulp

de pabo kunnen alleen in groep 1 en 2 bewegingslessen

Onderwerpen als veiligheid, observeren van bewegings-

geven. Wie een bevoegdheid wil voor de hogere

gedrag van spelende kinderen en het reguleren van

groepen zal zich verder moeten specialiseren: via de

bewegingssituaties in alle groepen komen aan de orde.

ALO of via deze opleiding. U kunt de bevoegdheid halen

Daarbij wordt de eigen vaardigheid voor 12 leerlijnen

in 3 blokken van elk 15 bijeenkomsten van 3 uur. Elk

afgesloten. Ook de inrichting van gymzalen, het veilig

afgerond blok geeft recht op een deelcertificaat met een

gebruik maken van materialen en EHBO komen in deze

tijdelijke bevoegdheid voor alle groepen van de

module aan bod.

basisschool gedurende twee jaar. Het is mogelijk het deelcertificaat van blok 1 al tijdens de differentiatiefase

Blok 3 Maatwerk en visie

van de pabo te behalen. De deelcertificaten zijn landelijk

Bewegingslessen op maat: iedereen doet mee, toppers

erkend. De praktijkopdrachten kunt u steeds naast de

en tobbers! In deze module gaat het om het samenstellen

blokken uitvoeren. Dit mag op uw eigen basisschool.

van verschillende bewegingsarrangementen, het

Het spreekt voor zich dat sportkleding verplicht is; zowel

differentiëren op bewegingsniveau, observeren tijdens de

voor buiten- als voor binnenlessen.

les en specifieke leerhulp geven aan zwakke bewegers

Leergangen en opleidingen

en aan toppers. U maakt kennis met allerlei bewegings-

Voor wie?

onderwijs methoden, u leert een jaarplanning te maken

Voor leerkrachten en leerkrachten in opleiding.

en u gaat met andere ogen naar de speelplaats kijken.

Bij inschrijving voor één van de blokken dient het

Qua eigen vaardigheid is er aandacht voor de betere

deelcertificaat van het blok ervoor overlegd te worden.

bewegers in de klas.

Blok 1 Aanbieden van activiteiten

Studiebelasting

In dit blok krijgt u zicht op de verschillende leerlijnen

De studiebelasting is 200 uur per blok. Dit is inclusief de

die kunnen worden onderscheiden in het bewegings-

praktijkopdrachten en de zelfstudieopdrachten. De

onderwijs op de basisschool met de daarbij behorende

stageopdrachten kunnen gedeeltelijk in de eigen klas

bewegingsthema’s en activiteiten. Daarbij komt de

worden uitgevoerd, maar moeten verdeeld zijn over de

didactiek uitgebreid aan de orde. Het veilig leren

groepen 3 t/m 8 van de basisschool.

organiseren staat centraal. De eigen vaardigheid voor 12 leerlijnen wordt veel geoefend. U leert om alle

Afsluiting

bewegingssituaties veilig in te richten en veilig te

De opleiding wordt na het derde blok afgesloten met

laten verlopen. (onder andere leren vangen)

een landelijk erkend diploma.

Competenties U werkt vanuit een competentiematrix aan uw eigen ontwikkeling. Voor meer informatie kijk op www.sonedutraining.nl. Deze opleiding wordt u aangeboden door Iselinge Hogeschool in samenwerking met SONedutraining.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

88


W

NIEU

Onderwijs in de 21e eeuw

Leergang ICT code c0636 De leergang voor de ICT-coördinator richt zich op het

Programma • dagdeel 1

tot stand laten komen van de koppeling tussen leer-

Het eerste dagdeel staat in het teken van de toekomst.

opbrengsten, leermiddelen en leerkrachtvaardigheden.

We starten met het invullen van het gewenste resultaat-

De opleiding is zo ontwikkeld dat u de opgedane kennis

schema, kijken naar de rol die u wilt spelen binnen de

direct kunt toepassen in de praktijk en verwerken in het

school en bieden handvatten om het gesprek met het

beleid van de school. Wij sluiten bij onze aanpak direct

team en schoolleider aan te gaan vanuit de onderwijs-

aan op de in uw schoolplan benoemde doelen. Na deze

kundige doelen. Dit dagdeel formuleert de deelnemer

opleiding hebt u de kennis in huis om onderwijs in de

een 100% doel. Hieraan wordt de gehele opleiding

21e eeuw inhoud te geven.

gewerkt. Het resultaat wordt in dagdeel 6 gepresenteerd.

Als ICT-coördinator leert u door middel van veel praktische

• dagdeel 2

oefeningen de verbinding tussen ICT en de onderwijs-

Het tweede dagdeel staat in het teken van de realiteit.

kundige doelen te leggen. Alle leerstof wordt met

We kijken dit dagdeel naar problemen die zich kunnen

behulp van de huiswerkopdrachten direct in de praktijk

voordoen, leren hoe het komt dat veranderingen soms

gebracht. Zo boekt u snel resultaat. De nadruk ligt op het

zo langzaam gaan en oefenen met het stellen van de

bereiken van uw gewenste onderwijskundige resultaat.

juiste vragen.

U leert dat niet alleen de inspanning belangrijk is, maar vooral het effect daarvan. Tevens krijgt u handreikingen hoe u ICT binnen het schoolbeleid kunt verankeren.

• dagdeel 3 Ook tijdens dit dagdeel staat de realiteit centraal. We

Voor wie?

kunt uitlokken, geven elkaar praktische tips hoe u

Leerkrachten groep 1 t/m 8.

veranderingen kunt aanpakken en krijgen handvatten

Leergangen en opleidingen

leren hoe u het gewenste gedrag van de teamleden

hoe u ICT koppelt aan het onderwijsleerproces, zoals

Inhoud

klassenmanagement.

De opleiding is zo opgebouwd dat alle aangeboden kennis ook direct in de praktijk gebracht wordt. Aan het

• dagdeel 4

eind van de opleiding beschikt u over een concreet beeld

Het vierde dagdeel gaat over de opties. We kijken

hoe de onderwijskundige meerwaarde van ICT kan

naar de mogelijkheden die u als ICT-coördinator hebt,

worden benut. Tijdens de opleiding staat het gedrag

hoe u aan informatie komt over de onderwijskundige

van teamleden centraal. Elke bijeenkomst krijgt u

meerwaarde van ICT en gaan verder met het invullen

handvatten aangereikt om het gedrag van uw collega’s

van het eigen gewenste resultaatschema. Ook kijken

te kunnen beïnvloeden. Ook worden elke bijeenkomst

we in dit dagdeel hoe de betrokkenheid van het team

tips uitgewisseld en actuele kennis gedeeld. Soms door

kan worden vergroot.

de cursusleider, maar ook door cursisten onderling. Leren van elkaar is een belangrijk uitgangspunt bij deze

• dagdeel 5

opleiding. Het huiswerk is een praktische uitwerking van

Het vijfde dagdeel staat in het teken van de acties.

de activiteiten die tijdens de opleiding worden behandeld.

We maken aan de hand van het schema een planning voor de komende periode en koppelen deze doelen aan het schoolplan/jaarplan. Ook kijken we naar diverse online toepassingen die het werken gemakkelijker kunnen maken.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

89


• dagdeel 6

Competenties

Het laatste dagdeel wordt besteed aan het presenteren

U werkt vanuit een competentiematrix aan uw eigen

van het plan voor de komende periode. Elke cursist

ontwikkeling.

heeft als huiswerkopdracht een korte presentatie voorbereid waarin hij vertelt hoe hij deze plannen wil

Voor meer informatie kijk op www.sonedutraining.nl.

gaan realiseren. Deze bijeenkomst vindt plaats in de klas voor de toekomst in Capelle aan den IJssel, waar

Wat u verder moet weten

we een kijkje nemen hoe in deze klas onderwijs met

Studielast 100 uur, deze opleiding past binnen het

ICT wordt verbonden.

profiel van een LB-functie.

Duur*

Deze leergang is ontwikkeld door O21.

Leergangen en opleidingen

6 dagdelen, bij u op locatie

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

90


Thema Masterclasses Het onderwijs professionaliseert. Niet alleen in de klas maar ook op directie- en bestuursniveau. Vragen omtrent financieel beleid, personele zaken, gedegen dossieropbouw en leiderschap komen steeds meer centraal te staan. Deze masterclasses, gegeven door experts uit de praktijk worden op locatie gegeven en toespitst op uw eigen leervragen en ontwikkelingen.

Argumentatietraining

Helder denken code c0902 Helder denken is een argumentatietraining waarin u

Inhoud

leert helder na te denken aan de hand van vraagstukken

• aanpakken van complexe problemen;

uit de eigen praktijk. Theorieën over gestructureerd

• oordeel uitstellen;

en visueel denken en onderdelen van de klassieke

• maken van een argumentatiekaart;

argumentenleer wisselen we af met concrete oefeningen.

• hoofd- en bijzaken onderscheiden;

De training gaat uit van: observeren, ordenen, oordelen.

• denkfouten herkennen;

Aan het eind van de training hebt u een methode

• overtuigen en argumenteren;

geleerd om helder te redeneren. Deze methode kunt u

• nemen van de juiste beslissing.

toepassen op actuele problemen uit de eigen praktijk. De methode van De Denkacademie onderscheidt zich

Duur*

van andere trainingen doordat we alle stappen van het

3 dagen

denkproces visualiseren en we de theorie steeds met de praktijk verbinden.

Deelnemers aan de training ontvangen het boek ‘Helder denken, de routeplanner voor je brein’ van

Voor wie?

Kees Kraaijeveld en Suzanne Weusten.

Leerkrachten, intern begeleiders en directeuren.

Masterclasses

Deze masterclass is ontwikkeld door De Argumentenfabriek B.V.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

91


Helder leren denken

Ondernemendheid voor schoolleiders code c0309 Het is een methode die u kunt toepassen op de eigen

Inhoud

praktijk. Wie ondernemend onderwijs wil faciliteren,

Aan het eind van de training

moet goed weten wat hij wil bereiken, met welke visie,

• kunt u concreet formuleren wat ondernemend

met welke organisatiecultuur en met welke mensen.

onderwijs in de praktijk betekent. U weet bovendien hoe u eraan moeten werken om dit te bereiken op

In de training voor schoolleiders hanteert De Denkacademie twee instrumenten. Ten eerste een gestructureerde

school. • weet u dat faciliteren van ondernemendheid een

aanpak om goed over ondernemend onderwijs na te

houding veronderstelt die u zelf moet uitdragen.

denken. We gebruiken daarvoor onder andere invulkaarten

U hebt instrumenten om de docenten daarbij te

die we eerst individueel en later als groep invullen.

ondersteunen.

Behalve voorbeelden uit de eigen praktijk gebruiken

• kunt u anderen overtuigen van de noodzaak om zelf in

we geslaagde voorbeelden van ondernemendheid.

beweging te komen, om zelf verantwoordelijkheid te

Ten tweede krijgt u praktische instrumenten om helder

nemen.

te kunnen denken en besteden we aandacht aan concreet taalgebruik en denkfouten.

Duur* 3 dagen

Voor wie? De training is bedoeld voor ondernemende schoolleiders

Cursisten krijgen het boek ‘Helder denken, de routeplanner

die hun docenten bij ondernemerschap willen faciliteren.

voor je brein’, van Kees Kraaijeveld en Suzanne Weusten. Deze masterclass is ontwikkeld door

Masterclasses

De Argumentenfabriek B.V.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

92


W

NIEU Kritisch luisteren, overtuigen en snel je standpunt duidelijk maken

Masterclass debatteren voor leidinggevenden

Reflecteren op eigen visie en effectiviteit als leider

Masterclass persoonlijk leiderschap code c0343

code c0310

De kwaliteit van het onderwijs en de successen van een

Hoe bedenkt u sneller de juiste reactie en hoe herkent

schoolteam worden in hoge mate bepaald door de

u de zwakste punten in het betoog van de ander? Met

kwaliteit van het leiderschap van de directeur. Hierbij is

deze training krijgt u meer inzicht in de dynamiek van

van cruciaal belang dat de betrokken directeur voldoende

een debat of discussie waardoor u krachtig kan optreden.

zicht heeft op de eigen leiderschapsstijl. “Wat wordt in

U leert onder druk uzelf en uw ideeën overtuigend over

de huidige tijd van het leiderschap gevraagd?” en

te brengen. Daarnaast leert u de ideeën van anderen

“Wat hebben teamleden van leiders nodig om het

doeltreffend te weerleggen. Na een intensieve training

resultaat te kunnen leveren dat van hen wordt verwacht?”

van twee dagen heeft u het inzicht en de debatvaardig-

zijn kernvragen die aan de orde komen. Maar ook wordt

heden om krachtiger te overtuigen.

aandacht gegeven aan de vraag hoe je als leider de visie en missie van de school vertaalt naar actie en resultaat.

Voor wie?

Sleutel in dat proces is zelfkennis en zelfinzicht.

Directeuren en intern begeleiders.

Voor wie? Inhoud

Directeuren.

• de kracht van het overtuigen in het debat; • hoe leert u krachtiger overtuigen?

Inhoud

• oefenen in debatteren aan de hand van diverse

• kennismaking;

praktijkvoorbeelden.

• introductie leiderschap; • persoonlijke visie en missie;

Duur*

• leiderschapsstijlen;

2 dagen

• van onafhankelijkheid naar synergie; • ken uzelf;

Deze masterclass is ontwikkeld door

• “Houdt de zaag scherp”.

de Haas interim management.

Duur*

Masterclasses

Eén tweedaagse en een terugkomdag.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

93


W

NIEU

W

NIEU

Flexibele Bedrijfsvoering Primair onderwijs

Financieel management

Uw menselijk kapitaal bepaalt de kwaliteit van uw schoolorganisatie

Human Resourses in praktijk gebracht

code c0344 Het is een roerige tijd. Onderwijsinstellingen worden

code c0

geconfronteerd met bezuinigingen, dalende leerling-

Kwaliteit van uw organisatie wordt bepaald door de

aantallen, vraag naar kwalitatief goed onderwijs en

inzet van het menselijk kapitaal, uw personeel (zie ook

toenemende kosten. Daarnaast is er nog de aanhoudende

uitgangspunten Marzano). Als leidinggevende stuurt u

discussie over de vermogenspositie van schoolbesturen

mensen aan. Daarmee wordt u geconfronteerd met tal

en de kwaliteit van het onderwijs. Naast het doorgronden

van zaken op personeelsgebied. U leert om te gaan met

van de wijze van bekostiging en financiering van het

verzuim, ontslagzaken, dossiervorming, gesprekken en

primair onderwijs zal de cursist in staat zijn management-

nog zoveel meer. Wij leggen daarbij voortdurend de

rapportages financiële bedrijfsvoering te kunnen

relatie met uw praktijk. Wij werken oplossingsgericht en

beoordelen en als kritische gesprekspartner kunnen

blijven meedenken.

handelen.

Voor wie? Voor wie?

Leidinggevenden.

Schoolleiders en directeuren.

Inhoud Inhoud

1. HRM geschiedenis

• Goed inzicht in financiering van het onderwijs;

2. Gesprekkencyclus

• Handvatten voor praktische toepassing begroten;

3. Ontslag en dossiervorming

• Basis kennis benodigd voor de bedrijfsvoering.

4. Verzuim 5. Gespreksvoering

Duur*

6. Mobiliteit en vertrekopties

1 dag van 6 uren.

Duur* Deze masterclass is ontwikkeld door Controlgroep,

Tweedaagse en terugkomdag.

Masterclasses

Financieel Management en Bedrijfsvoering BV.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

94


Ondersteunende medewerkers Naast het professionaliseren van onderwijzend personeel (O.P.) komen er steeds meer ondersteunende medewerkers in de school. Natuurlijk wilt u dat ook deze medewerkers kwaliteit leveren en weten hoe zij om moeten gaan met kinderen.

Voor deze medewerkers biedt SONedutraining twee series cursussen voor: • overblijvers in professionele handen; • onderwijsondersteuners in de klas.

Daarnaast treft u in deze gids een cursus aan voor startende deelnemers in de medezeggenschapsraad.

Nu kunt u kinderen echt iets leren!

Didactiek voor onderwijsondersteuners code c0136 U bent aangesteld als onderwijsassistent en ondersteunt

blok 1

leerkrachten in de klas. U werkt met kleine groepjes of met individuele kinderen. U geeft extra lees- en reken-

Lezen Achtergronden van leesonderwijs

lessen. U werkt aan de hand van een hulpplan en neemt

• hoe leren kinderen lezen;

wel eens toetsen af. U doet allerlei taken die dicht tegen

• doorlopende leeslijn;

de taken van de leerkracht aan liggen. U hebt echter

• stimuleren van leesontwikkeling;

geen pabodiploma, dus geen bevoegdheid tot lesgeven.

• belang van interactief voorlezen

Door uw praktische instelling, veel doen en goed kijken,

• leesgelegenheid en leesplezier creëren;

komt u een heel eind. Toch voelt u zich ook wel eens

• bespreken van leesproblemen.

u zicht krijgt op achtergronden. De opzet van deze

Leestoetsen afnemen en verwerken

leergang is vernieuwd. Blok 3 gaat nog meer over

Leestoetsen zijn van belang om te zien op welk niveau

het werken met groepen en er wordt ingezoomd op

een kind denkt en handelt. En om te zien waar de hulp

werken met plannen. Blok 4 gaat helemaal over gedrag.

zich op moet richten. In dit blok leert u procedures voor

De leraargang bestaat nu uit de blokken:

het afnemen van de meest voorkomende leestoetsen.

1. Lezen

De interpretatie van de toetsuitslagen laten we over aan

2. Rekenen

de groepsleerkracht.

Ondersteunende medewerkers

onzeker. SONedutraining biedt u een cursus aan waarbij

3. Didactiek werkgedrag en planmatig werken 4. Gedrag

Duur* 5 dagen

Voor wie? Leraarondersteuners, onderwijsassistenten, klassenassistenten; onderwijsondersteuners op niveau 1 en 2 (SBL). * Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

95


blok 2

blok 3

Rekenen Achtergronden van rekenonderwijs

Didactiek werkgedrag en planmatig werken Werken met een kleine groep

Er zijn kinderen die grote problemen hebben met rekenen.

Werken met een grote groep is wel wat anders dan

En er zijn kinderen die een uitgesproken hekel hebben aan

werken met een individueel kind. Maar hoe is het om te

rekenen. Vaak gaat dit samen, heeft u gemerkt. In dit blok

werken met een kleine groep? Welke ruimte krijgt elk

krijgt u zicht op het gebied dat wij aanduiden met rekenen

kind? En hoe stelt u zich het beste op? Wat doet u om

en wiskundige oriëntatie.

alle kinderen bij de activiteiten te betrekken? En wat

• u leert de leerlijnen overzien;

doet u met kinderen die niet mee willen doen met een

• u krijgt zicht op de tussendoelen voor rekenen;

activiteit of die als stoorzender werken? U leert hoe u

• voorwaarden voor een succesvolle start in groep 3.

kinderen kunt motiveren en hoe u omgaat met straffen en belonen.

Daarnaast komt uw rol aan bod: • hoe kunt u een kind helpen in de bouwhoek?

Uitvoeren van hulpplannen

• hoe kunt u een kind leren tellen?

Een van uw taken is om de leerkracht te ondersteunen

• variaties om tafels van vermenigvuldiging te leren.

bij het uitvoeren van handelingsplannen. Veel scholen maken concrete (hulp)plannen. Wat betekenen de termen

Rekentoetsen afnemen en verwerken

die daarin staan en hoe voert u een (hulp)plan uit? En wat

Voor toetsen richt u zich op de procedures, de testsituatie

noteert u als de activiteit heeft plaatsgevonden? Waar

en de verwerking van de ruwe score. Ook hier geldt:

ligt de grens tussen uw taak en die van de leerkracht?

de groepsleerkracht interpreteert de gegevens.

Verbeteren van werkgedrag Na de cursus

U wordt vaak ingezet bij kinderen met problemen.

• u heeft inzicht in voorbereidend rekenen;

U leert om te kijken wat de onderwijsbehoefte van deze

• u heeft inzicht in leerlijnen en tussendoelen;

kinderen is. U krijgt door de cursus zicht op wat kinderen

• u kent een aantal manieren om kinderen te stimuleren

in een bepaalde situatie nodig hebben. Door aan te

bij de rekentaak; • u kent verschillende manieren om automatiseren met

sluiten bij de onderwijsbehoefte draagt u bij tot het verbeteren van het werkgedrag van deze kinderen

kinderen te oefenen; • u kunt niet-methodegebonden toetsen afnemen;

Na de cursus

• u kunt werken met verschillende soorten toetsen.

• u weet hoe u kinderen bij activiteiten betrekt; • u kunt kinderen op de juiste wijze belonen en straffen;

Duur*

• u kunt kinderen motiveren;

5 dagen

• u kunt hulpplannen uitvoeren; • u heeft uw taken duidelijk afgebakend; • u kunt variëren in opdrachten en werkvormen; • u kunt de onderwijsbehoefte van kinderen herkennen;

Ondersteunende medewerkers

• u kunt werkgedrag effectief verbeteren.

Duur* 5 dagen

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

96


Na de cursus blok 4

Gedrag Een van de meest uitdagende taken van de mensen die werkzaam zijn in het onderwijs is het omgaan met kinderen met moeilijk of ingewikkeld gedrag. We weten allemaal dat kinderen pas tot leren komen als ze zich veilig voelen. U wilt helpen om deze veiligheid voor alle kinderen te creëren ook voor kinderen met moeilijk

• leert u te onderscheiden wanneer gedrag ‘probleemgedrag’ is; • kunt u preventief werken aan het voorkomen van probleemgedrag; • kunt u pedagogische doelen stellen vanuit het formuleren van onderwijsbehoeften; • bent u geïnformeerd over verschillende gedragsbenaderingen;

gedrag. Om dit te kunnen bereiken is het belangrijk

• krijgt u zicht op welke interventies u in kunt zetten;

gedrag van kinderen te leren begrijpen. Pas dan ziet u

• sorteert u die op bruikbare adviezen voor de eigen

wat de onderwijsbehoefte is van juist van deze kinderen. In de cursus ‘gedrag’ krijgt u hiervoor de theorie en de praktische vaardigheden aangeboden.

casus; • krijgt u zicht op planmatige gedragsbeïnvloeding vanuit de stappen overzicht-inzicht-uitzicht; • neemt u een ‘rugzak’ vol praktische tips mee naar uw school om toe te passen.

Duur* 5 dagen Na het afsluiten van een blok met een voldoende beoordeling, ontvangt u een bewijs van deelname. De deelnamebewijzen van alle drie de blokken kunt u

Ondersteunende medewerkers

inruilen voor een certificaat.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

97


Overblijvers in professionele handen SONedutraining biedt u de mogelijkheid de cursus Overblijvers in professionele handen bij u op *locatie te

Bouwsteen 3

volgen. Zeven verschillende bouwstenen voor overblijf-

Een goede sfeer tijdens het overblijven

medewerkers. Het is mogelijk een combinatie te maken

Als de sfeer goed is, vinden kinderen het fijn om over te

van bouwstenen speciaal toegesneden op uw school-

blijven. De sfeer in school wordt sterk bepaald door de

situatie. De docent komt naar uw school, u heeft alles bij

mensen die er werken en de inrichting van de overblijf-

de hand en u hoeft niet te reizen.

ruimte. Natuurlijk hoort daar ook het onderwerp straffen en belonen bij. We schenken vooral aandacht aan de

* Voor meer informatie kijk op www.sonedutraining.nl of

vraag: hoe kunt u positief gedrag versterken?

bel met 088 093 17 00.

Duur* Bouwsteen 1

3 bijeenkomsten van 2,5 uur

De overblijf organiseren U streeft naar een organisatie die helder is voor kinderen,

Bouwsteen 4

overblijfkrachten, ouders en school. Voor kinderen is van

Praten met kinderen, luisteren naar kinderen

belang dat ze elke dag dezelfde situatie aantreffen.

Ontdek wat kinderen bedoelen te zeggen? Niet alleen

Vragen die bijvoorbeeld aan de orde komen zijn:

wat een kind zegt, maar ook de lichaamstaal is een

• Denken alle medewerkers van de overblijf hetzelfde

belangrijke informatiebron. Als kinderen zich begrepen

over de overblijf?

voelen, heerst er een prettige sfeer. Toch zijn er wel eens

• Stelt u dezelfde regels en deelt u dezelfde visie?

problemen in de overblijfgroep. Hoe gaat u als overblijf-

• Moeten kinderen hun broodtrommel helemaal leeg-

kracht hiermee om? Hoe spreekt u kinderen aan op hun

eten?

gedrag? Daarbij is ondersteuning van collega’s, ouders en leraren onontbeerlijk.

Duur* 2 bijeenkomsten van 2,5 uur

Duur* 4 bijeenkomsten van 2,5 uur

Ondersteunende medewerkers

Bouwsteen 2

Samen afspraken maken

Bouwsteen 5

Communiceren lijkt zo eenvoudig, maar dat is het niet

Spel- en spelontwikkeling

altijd. In deze bouwsteen staan we stil bij:

Het valt niet mee kinderen met grote leeftijdsverschillen

• overleg met de collega-overblijfkrachten;

samen te laten spelen. U krijgt een overzicht hoe

• overleg met leerkrachten of de directeur van de school;

kinderen op verschillende leeftijden spelen. En hoe u ze

• een gesprek met een ouder;

daarin kunt begeleiden. Ook passeren veel spelletjes de

• omgaan met een boze ouder.

revue: binnen- en buitenspelen, kringspelen, knutsel-

Deze situaties oefent u daadwerkelijk, u leert van elkaar

spelletjes. U ontvangt een waaier met spelsuggesties

en met elkaar. Onderwerpen als een professionele

die u de volgende dag kunt uitproberen.

houding en omgaan met persoonsgegevens komen als vanzelf aan de orde.

Duur* 2 bijeenkomsten van 2,5 uur

Duur* 2 bijeenkomsten van 2,5 uur

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

98


Bouwsteen 6

Veiligheid en hygiëne In deze bouwsteen gaan we in op de vraag: Toezicht

Coördineren van de overblijf

houden, wat is dat eigenlijk? En hoe kun je ervoor zorgen dat de omgeving zo veilig mogelijk is? Het is van

In deze cursus stellen we specifieke kennis en vaardig-

groot belang dat overblijfkrachten goed op de hoogte

heden aan de orde die nodig zijn voor een optimale

zijn van het vluchtplan en de werking van de brand-

organisatie en voor een verantwoord beleid. Juist voor

blusser. Ook al is de aansprakelijkheid goed geregeld

de medewerker die het overblijven op de school moet

bij u op school. Met elkaar loopt u alle zaken op school

coördineren. U krijgt de meest recente informatie over

langs. Er kan eens iets fout gaan. Een ongelukje

wet- en regelgeving rondom het overblijven. Na de

bijvoorbeeld. Of een kind dat wegloopt. Dan kunt u

cursus zijn alle ingrediënten voor een beleidsplan

maar beter goed voorbereid zijn.

beschikbaar. Dat is noodzakelijk voor het overleg met het schoolbestuur en voor verantwoording naar de

Duur*

inspectie.

2 bijeenkomsten van 2,5 uur

Bijeenkomst 1 Bouwsteen 7

Leidinggeven aan het overblijfteam

Omgaan met moeilijk gedrag

• het profiel van de overblijfcoördinator: taken en

Op elke school herkennen we ze snel: de kinderen die

verantwoordelijkheden;

zich anders gedragen dan andere kinderen. Er is sprake

• de plaats van het overblijven binnen de schoolorganisatie;

van agressief gedrag, van druk gedrag of juist geen

• veiligheid en aansprakelijkheid.

contact. U probeert daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Maar wat is goed in dit verband? Moet u stand-

Bijeenkomst 2

vastig zijn, of juist wat meer toegeven? U overlegt wel

Gespreksvaardigheden

met de leraar maar u zou toch meer achtergrondinformatie

• overleg voeren met ouders, met leraren;

willen hebben. Een label als ADHD of autisme is snel

• gesprekken met kinderen;

opgeplakt. Het gaat om de vraag hoe u het beste met

• conflicthantering;

dit kind kunt omgaan. Deze cursus geeft u inzicht in

• trainen van gespreksvormen;

gedragsproblemen en zicht op uw eigen houding daarin.

• leidinggeven: is dat sturen of coördineren?

Duur*

Bijeenkomst 3

2 bijeenkomsten van 2,5 uur

De administratie en het overblijfreglement • het administratieprogramma;

Van elke gevolgde bouwsteen ontvangt u een

• financiële en administratieve zaken;

deelnamebewijs na afloop.

• opstellen van een reglement: wat moet daar in staan? • veranderen van het reglement: kan dat, mag dat?

Duur* Ondersteunende medewerkers

3 bijeenkomsten van 6 uur Na het afsluiten van deze cursus ontvangt u een bewijs van deelname.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

99


MR: wat moet ik weten en kunnen?

Cursus leden medezeggenschapsraad code c0140 U bent lid geworden van de MR. En u wilt ook echt iets

Voor wie?

betekenen. Wat is er eigenlijk nodig om een goed MR

MR leden en GMR leden.

lid te zijn? Wat verwacht de school van u? Wat zijn uw eigen drijfveren en hoe behoudt u uw enthousiasme?

Inhoud

Voor deze taak is kennis van onderwijs en regelgeving

• algemene wettelijke kaders van de Wet op

nodig. Het vraagt om een betrokken houding waarin

Medezeggenschap;

u op afstand naar problemen en ontwikkelingen kunt

• casussen analyseren en leren toepassen van de regels;

kijken. Deze cursus gaat op al deze aspecten in. Wilt u

• vorming van de GMR;

als MR-lid uw kennis, inzicht en vaardigheden opbouwen

• bevoegdheden MR en GMR.

en uitbreiden? Na de cursus weet u wat het wettelijke kader van de MR is en kent u haar rollen. U leert

Duur*

onderhandelen en weet tijdens onderhandelingen uw

3 bijeenkomsten van 3 uur

Ondersteunende medewerkers

kansen in te schatten.

* Kijk voor actuele prijzen, data en leslocaties op www.sonedutraining.nl of bel 088 093 17 00.

100


Bestellen en inschrijven Inschrijven

Bestellen

U kunt zich inschrijven voor een cursus of opleiding via

SONedutraining heeft ook een aantal uitgaven. Deze zijn

onze website www.sonedutraining.nl of bellen met

via onze webwinkel op www.sonedutraining.nl te bestel-

088 093 17 00 voor hulp bij inschrijving.

len.

Inschrijf- en bestelvoorwaarden Inschrijfvoorwaarden Algemeen Inschrijving voor een cursus of opleiding van SONedutraining houdt in dat u de navolgende voorwaarden accepteert.

Inschrijving U kunt zich voor een workshop, cursus of opleiding inschrijven via onze website www.sonedutraining.nl. Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst. Bij een tweejarige opleiding moet u zich voor het tweede cursusjaar opnieuw inschrijven.

Bevestiging Bij inschrijving via onze website ontvangt u tweemaal een bevestiging. De eerste bevestiging is een ontvangstbevestiging van uw inschrijving per mail. Indien u deze bevestiging niet binnen een dag heeft ontvangen, is uw inschrijving mogelijkerwijs niet binnengekomen bij SONedutraining. U kunt dan het beste contact opnemen met SONedutraining voor informatie. De tweede bevestiging die u per mail of post van ons ontvangt is de bevestiging van inschrijving. Deze ontvangt u binnen drie weken na ontvangst van uw inschrijving. Hebt u deze na drie weken nog niet ontvangen neemt u dan contact op met SONedutraining.

Uitnodiging Twee weken voor aanvang van de workshop of cursus ontvangt u de uitnodiging voor de cursus met de datum/tijd(en), cursuslocatie en een routebeschrijving. De uitnodiging voor een opleiding wordt 4 weken voor aanvang verstuurd.

Korting workshopdagen en cursussen Voor deelname aan de cursussen hanteren wij de volgende kortingsregeling: Wanneer u meer dan 2 personen aanmeldt, krijgt de 3e persoon 10% korting, de 4e persoon 15% korting, en de 5e persoon 20% korting op de workshop- of cursusprijs. Om voor deze regeling in aanmerking te komen dient de inschrijving van alle deelnemers gelijktijdig te gebeuren, voor dezelfde workshop of cursus met dezelfde cursusdatum.

Betalingsvoorwaarden Voor aanvang van de cursus dient het cursusgeld op onze rekening te zijn bijgeschreven. Via de inschrijving machtigt u, of de voor u betalende instantie, ons het cursusgeld te incasseren. Als u een machtiging afgeeft ontvangt u een korting van EUR 5,00 per incasso factuur. Bij een opleiding kunt u in drie termijnen betalen, dit kan alleen als u ons machtigt voor een automatisch incasso. Indien de cursus, workshop of opleiding niet van start gaat, wordt geen gebruik gemaakt van uw machtiging.

Annulering workshop of cursus U kunt tot 4 weken voor aanvang van de workshop of cursus kosteloos annuleren. Annuleert u tussen vier en twee weken voor aanvang, dan betaalt u de helft van het cursusgeld. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus zijn we genoodzaakt u het hele cursusbedrag in rekening te brengen. De annulering dient schriftelijk te geschieden. Dit kan per mail naar info@sonedutraining.nl.

Annulering opleidingen U kunt tot 4 weken voor aanvang van de opleiding kosteloos annuleren. Annuleert u tussen vier en twee weken voor aanvang van de opleiding, dan betaalt u 10% van de totaalprijs (excl. materiaal). Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de opleiding brengen we u 15% van de totaalprijs (excl. materiaal) in rekening. Indien de opleiding na aanvang wordt geannuleerd, is de prijs van het aantal gegeven lessen verschuldigd met een opslag van 35%. De verschuldigde kosten zullen niet hoger zijn dan de totale prijs van de opleiding. De annulering dient schriftelijk te geschieden. Dit kan per mail naar info@sonedutraining.nl.

Plaatsvervanger Het is mogelijk om bij een workshop of cursus een plaatsvervanger te sturen. Bij de opleidingen echter niet.

Programmawijziging Wij behouden ons het recht voor om data van workshopdagen, cursussen en opleidingen te wijzigen, of bepaalde workshopdagen, cursussen en opleidingen te laten vervallen en/of programma’s te wijzigen.

Klachten Klachten worden behandeld volgens de klachtenprocedure van SONedutraining. Deze is op te vragen bij SONedutraining of te downloaden via www.sonedutraining.nl.

Bestelvoorwaarden Algemeen Bestelling van een uitgave van SONedutraining houdt in dat u de navolgende voorwaarden accepteert.

Bestelling Bestellingen kunt u plaatsen via onze website www.sonedutraining.nl. Bij de bestelling ontvangt u op het opgegeven e-mailadres een ontvangstbevestiging van uw bestelling. Indien u deze bevestiging niet binnen een dag heeft ontvangen, is uw bestelling mogelijkerwijs niet bij SONedutraining binnengekomen. U kunt dan het beste contact opnemen met SONedutraining voor meer informatie.

Levertijd De levertijd van bestellingen is twee weken. U ontvangt de bestelling op het door u aangegeven adres. In schoolvakanties geldt een afwijkende levertijd.

Verzendkosten De prijs van de uitgaven is inclusief verzendkosten, tenzij bij het artikel anders is aangegeven. Indien de prijs exclusief verzendkosten is, worden de betreffende verzendkosten bij het artikel vermeld.

Betaling Onze uitgaven kunt u betalen via iDEAL of per vooruitbetaling. De bestelling wordt verstuurd na ontvangst van uw betaling.

Klachten Klachten worden behandeld volgens de klachtenprocedure van SONedutraining. Deze is op te vragen bij SONedutraining of www.sonedutraining.nl. Typefouten en wijzigingen voorbehouden

101


Competenties (SBL competenties) Bekwaamheidseisen van leraren primair onderwijs, zoals deze door het Ministerie van Onderwijs in de wet BIO staan vermeld. 1 Interpersoonlijke competentie Betreft leidinggeven, eigen verantwoordelijkheid voor kinderen samenwerking, communicatie en groepsdynamica. 2 Pedagogische competentie Betreft een veilig leerklimaat: het pedagogisch klimaat, de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, de morele ontwikkeling en de identiteitsvorming van kinderen. 3 Vakinhoudelijke en didactische competentie Betreft een krachtige leeromgeving: de leerlijnen en leerinhouden, de didactiek, de vakdidactiek, vorderingen van kinderen en leerproblemen. 4 Organisatorische competentie Betreft klassenmanagement, organisatievormen, leermiddelen en leermaterialen. 5 Samenwerken met collega’s Betreft overleg, vergaderingen, informatieoverdracht over kinderen, leerlingvolgsysteem, samenwerking, collegiale consultatie. 6 Samenwerken met de omgeving Betreft contact met ouders, met externe instanties en deskundigen, samenwerkingsverbanden. 7 Reflectie en ontwikkeling Betreft eigen ontwikkeling, afgestemd op het beleid van de school. Met een cijfer geven we bij elke cursus aan welke competentie aan de orde komt en welk aspect wordt versterkt. Een cursus kan meerdere competenties versterken. De grootte van het cijfer geeft aan op welke competentie(s) het accent ligt. Een groter afgebeeld cijfer betekent meer aandacht voor deze competentie. Zo kunt u zien of de cursus past in uw persoonlijk ontwikkelingsplan.


SONedutraining op locatie SONedutraining verzorgt ook cursussen en opleidingen op locatie ĂŠn op maat. Directies, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden vragen hier steeds meer om. En dat is goed te begrijpen: het is immers dichtbij, voordelig en precies afgestemd op de eigen situatie. Bij cursussen en opleidingen op locatie stemmen we de inhoud af op de vragen van de school. De kern van de opleiding of cursus blijft hetzelfde, maar de vertaalslag naar uw eigen situatie maakt de cursus of opleiding concreter en direct in de praktijk toepasbaar. Voordeel voor u is dat uw teamleden geen reistijd hebben, de docent komt immers naar u toe. Door de competentie en praktijkgerichte opzet zijn onze trajecten van grote waarde voor de professionalisering in de praktijk. Meer over de inhoud van de cursussen en opleidingen leest u in onze nascholingsgids en op onze website www.sonedutraining.nl. Voor overleg over de specifieke vraag van uw school kunt u contact met ons opnemen via telefoon 088 093 17 00 of via info@sonedutraining.nl. U kunt ook contact opnemen met onze accountmanager Mirjam Kleppe, mirjam.kleppe@sonedutraining.nl.

Colofon Uitgever: SONedutraining Fotografie: Jessica de Lepper en stockfoto’s Met dank aan OBS de Schatgraaf te Arnhem. Vormgeving: totdrukwerk Drukwerk: BowPrint Eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aan de teksten in deze gids kunnen geen rechten worden ontleend.


Leer voor je leven

SONedutraining

info@sonedutraining.nl

Bachlaan 11

www.sonedutraining.nl

Postbus 277 7000 AG Doetinchem

@Sonedutraining

Telefoon 088 093 17 00 Fax 088 093 19 90

Leren bij SONedutraining; meegroeien en beter worden De kerntaak van het onderwijs is de ontwikkeling van jonge kinderen. Dat blijft onveranderd. Maar de omstandigheden veranderen wel, en snel. Denk aan nieuwe programma’s, tussendoelen, financiering, de beeldcultuur, zelfbewuste ouders, discussies in de media. Dat vraagt om verdere professionalisering. U weet welke vragen u heeft en u weet wat u wilt leren. SONedutraining helpt u daarbij. Leraren, remedial teachers, intern begeleiders en directeuren die de waarde van professionaliteit onderkennen, weten de weg naar SONedutraining uitstekend te vinden. Onze docenten kennen het werkveld door en door. Ze zien en horen wat u nodig heeft en zijn vertrouwd met uw vragen. Op basis van deze input maken wij elk jaar weer nieuwe cursussen. En zorgen we voor een praktijkgericht en actueel aanbod. De cursussen en opleidingen van SONedutraining kenmerken zich door een praktijkgerichte aanpak. Het startpunt en het eindpunt van de cursus is uw eigen praktijk. Wij voegen daar actuele kennis aan toe en nodigen u uit om ervaringen met elkaar uit te wisselen. U leert immers niet alleen van de docent, maar ook van elkaar. Dit concept is ook uitgewerkt in onze opleidingen. Om uw eigen leerweg vorm te geven worden krachtige instrumenten ingezet als POP, portfolio, reflectie en feedback. U leert hiermee te werken en uw doelen te behalen.

Iselinge SOnedutraiing nascholingsgids  
Iselinge SOnedutraiing nascholingsgids  

Nascholingsgids in samenwerking met SON en Iselinge Hogeschool

Advertisement