Page 1

BAYKAL KARTAL'DA TAPU DAÐITTI CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal, Kartal Belediyesi tarafýndan düzenlenen törendevatandaþlara tapu daðýttý. Kartal Belediyesinin düzenlediði tapu daðýtým törenine katýlan CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal, “Kartal Belediye Baþkanýmýz tapu sorunu ile ilgili doðru ve kararlý bir yol izlemiþtir ve çok doðru yapmýþtýr. Kartal Belediyesi diðer belediyelere örnek olmuþtur. Yakýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný'nýn da bu doðru örnekten yola çýkarak tapu daðýttýðýný göreceksiniz” dedi. Kartal Belediyesi Yakacýk mahallesinde yaþayan ailelere tapularýný daðýtmak üzere tören düzenledi. CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal'ýn katýlýmý ile gerçekleþtirilen tapu töreninde 140 aile tapu sahibi oldu. Baykal daha sonra Kartal Meydanýn'da yapýmý tamamlanan Neyzen Tevfik heykelinin açýlýþýný yaptýktan sonra Kartal Belediyesi Ekolojik Pazarý'ný gezdi...

>>4’te..

Tuzla Belediyesinden Futbol Medya CUP T

uzla Belediyesi Formula1'le adýný duyururken, þimdi bir sportif faaliyete imza atýyor. 3 Mayýs'ta baþlayacak olan FUTSAL MEDYA TURNUVASI’ NIN kuralarý Tuzla Titiz Restaurantta düzenlenen basýn toplantýsýnda çekildi. Basýn toplantýsýna Milli Futbolcular Oktay Derelioðlu, Semin Yuvakuran, Hasan Vezir ve Ahmet Yýldýrým katýldý. Turnuvadaki takýmlarda Tanju Çolak, Kaan Dobra, Hakan Ünsal, Hasan Özer, Bayram Bektaþ, Þevki Atasoy, Ogün Temizkanoðlu ve Saffet Sancaklý'da yer alacak. Yemek sonrasý basýn mensuplarý Turnuva ve ligin son 3 haftasý ile ilgili sorularý sordular milli futbolcular Oktay, Semih, Hasan ve Ahmet Yýldýrým cevapladýlar. Daha sonra Tuzla Belediye Baþkaný Yazýcý “gençlere spor yapmalarý için gerekli altyapýyý ve tesisleri hazýrlayan, sokak futbolu içinde destek olacaðýz” dedikten sonra; “Spor, gençlerde mutluluk, öfkeyi kontrol edebilme, dinç ve dinamik görünmeyi saðlar. Takým ruhuyla yapýlan spor, birlik beraberlik duygusunu pekiþtireceði gibi, ortak hareket etmenin ne denli önemli olduðunu da ortaya çýkarýr.

www.sondakikagazetesi.com.tr

SON DAKÝKA l ý y . 6 2

ÝSTANBUL’UN EN SAYGIN YEREL GAZETESÝ

15 Nisan - 1 Mayýs 2010 1 TL

Bu kapsamda Tuzla Belediyesi olarak, sporun çeþitli branþlarýna önemli destekler veriyoruz. Vermeye de devam edeceðiz. Tuzla Belediyesi Futsal Medya Turnuvasýný düzenlemekteki amacýmýz, spora verdiðimiz önemi bir kez daha ortaya koymaktýr. Bunun yanýnda, haber peþinde koþarken sürekli stresli ortamlarda bulunan siz deðerli basýn mensubu arkadaþlarýmýzý da bu etkinlikle biraz rahatlatmak istedik.” dedi. Ulu Önder Atatürk'ün dediði gibi spor, dostluk, barýþ ve kardeþliktir. Baþkan Yazýcý'yý kutluyor katýlýmcý Medya kuruluþlarýna baþarýlar diliyoruz.

>>Ayrýntýlar Sayfa 6’da..

Bölgemizde 23 Nisan Coþkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý törenleri bölgemizdeki Pendik, Kartal, Tuzla, Maltepe ve Sultanbeyli ilçelerinde coþku ile kutlandý. Törenler sabah 9.00'da Atatürk anýtlarýna çelenk konulmasý saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasý ile baþladý saat 10.00'da ise statlarda, meydanlarda, okul salon ve bahçelerinde çeþitli etkinliklerle ve gösterilerle devam etti. Bir günlüðüne makamlarýný Kaymakamlar, Belediye Baþkanlarý, Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri öðrencilere verdiler. Dünya'da tek Çocuk Bayramý olan 23 Nisan'da, onlara bu bayramý hediye eden Ulu Önder Atatürk'ü minnetle, rahmetle yad eden herkesin mutluluðu yüzlerinden okunuyordu... >>3’te..

1 GÜNLÜKTE OLSA BAÞKANLARDAN MAKAM KOLTUÐUNU DEVRALAN ÇOCUKLAR HALKA ÝYÝ MESAJLAR VERDÝLER

Ý L Y E B N A T L SU

KARTAL

Pendik Halkeðitimde 2 Yeni Kurs Açýldý

Halkoyunlarý yarýþmasý ödül töreni

PENDÝK

TUZLA

BiLGE GRiLL CAFE RESTAURANT ACILDI , 86 YILLIK ÖZLEM BÝTTÝ

Pendik Yeni Mahallede 22 yýldýr baþarýyla hizmet veren BÝLGE MARKET'in yanýnda Hasip, Edip ve Sadýk Bilge, “BÝLGE GRÝLL CAFE RESTAURANT”ý açarak ilçede lezzetin duraðý oldular.

Uzun süreden beri dernekleþme konusunda çalýþmalar yürüten Tuzlalý Mübadiler, mutlu sona ulaþtý. Tuzla Rumeliler Derneði(TURUD) olarak kurumsallaþan derneðin açýlýþýný, Tuzla Kaymakamý Mümin Heybet ve Belediye Baþkaný Dr. Þadi Yazýcý yaptý. Derneðin açýlýþýna; Tuzla Kaymakamý Mümin Heybet, Tuzla Belediye Baþkaný Dr. Þadi Yazýcý, Tuzla Cumhuriyet Baþsavcýsý Haluk Kýrca, Tuzla Emniyet müdürü Ahmet Korkmaz, Rumeli Dernekler Federasyonu Baþkaný Süheyl Çobanoðlu ve çok sayýda davetli katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal M a r þ ý ' n ý n o k u n m a s ý y l a Melisa Çallýoðlu Kadýköy Halkeðitim Merkezi’nde 4 Mayýs baþlayan açýlýþ, Rumeli 2010 saat:20.00 Sokak Hayvanlarý için þarký söylüyor.. Ezgileriyle devam etti... biletler www.ticketturk.com dan temin edilebilir.

KONSERE DAVET

Pendik Halk Eðitim Merkezi çeþitli branþlardaki kurslarýna ilaveten 2 yeni kurs açtý. Ýki kursta büyük ilgi gördü býrakýn Pendik ilçesinden, Ýstanbul'un çeþitli ilçelerinden Kursiyerler kayýt yaptýrdý. Halkoyunlarý Yöre Oyunlarý Usta Öðretici Yetiþtirme Kurslarýna komþu il ve ilçelerin yaný sýra 10 kursiyer Van ve Aðrý illerinden gelerek katýldýlar. Kursta toplam 55 kiþi ders görüyor. Havuz Bakýmý Elemaný yetiþtirme kursuna ise 42 kiþi katýldý.Yapýlan sýnavlarda 33 kursiyer baþarýlý oldu ve sertifika almaya hak kazandý...

>>4’te..

Giriþ 20 TL.

>>4’te..

a s i l e M

u l ð o ý Çall

Bilge Grill Cafe Restaurant'ýn 27 Nisan 2010 Salý günü yapýlan resmi açýlýþý, Pendik Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Remzi Þeker, Atilla Ýpek, Nurettin Beþinci, Meclis Üyesi Ediz Akgül, Bosna Sancak Derneði

Baþkaný Melih Ata, Camcý Nevzat Bayramlýlar, yerel basýn temsilcileri ile Pendik'in önde gelen tüm eþrafýnýn ve yüzlerce vatandaþýn katýlýmý ile tam bir düðün yfa havasýnda geçti. sa devamý ’de..

8


2

SON DAKÝKA

HABER 15-30 Nisan 2010

Pendik Merkez Ýlköðretim Okulu’nda 23 Nisan Kutlamasý Coþkulu Geçti 23 Nisan töreninin yanýnda ikinci kutlamayý Kaymakamlýk-Belediye ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünce her yýl düzenlenen 23 Nisan Uluslar arasý Dünya Çocuklarý Þenliði festivali kapsamýnda okulumuzda “Çocuk Þenliði” düzenlendi, Yýl içinde hazýrlýk yapan bütün sýnýflarýn çocuklarý gösterilerini yaptýðý bayramý bayram gibi yaþadýlar. Atatürk'ün kendilerine armaðan ettiði bayramlarýný coþku ile kutladýlar ve Öðretmenlerine Ailelerine yarýnýn büyükleri olduklarýný kanýtladýlar.

programý ve organizasyonlarýnda emeði geçen tüm öðretmen arkadaþlarýma, misafir öðrencilerimizin sorunlarý ve programlarý ile ilgilenen koordinatör öðretmenlerimize, ilgili velilerime ve merkez ilköðretim okulunun tüm öðretmen ve öðrencilerine Okul aile birliði üyelerine sonsuz teþekkürlerimi bildirir hepinize sevgi ve saygýlarýmý sunarým” dedi. Etkinlik konuþmalar, þiirler jimlastik ve dans gösterileriyle devam etti. Emeði geçen herkesi candan kutluyoruz.

Törende konuþan Okul Müdürü Köksal Yerlikaya ; “Milli Egemenlik ilkesinin, millet hayatýna girdiði 23 Nisan 1920 tarihi, milli birlik ve beraberlik duygusuyla güçlenen, Milli irademizin temsil edildiði, TBMM'sinin kuruluþ günüdür. Bu vesile ile bizleri bu gün onurlandýran Baþta Sayýn Kaymakamýmýz, Ýlçe Milli Eðitim müdürümüz ve þube müdürümüz, okul müdürlerimiz, muhtarlarýmýz, misafirlerimiz, basýn mensuplarýmýz, velilerimiz, öðretmen ve öðrencilerimizin hepiniz hoþ geldiniz þeref verdiniz, Bayramýnýz kutlu olsun. TBMM'mizin Kuruluþunun 90. yýl dönümünü bütün milletimiz gurur, heyecan, mutluluk ve þevk içinde dünde kutladýk ve bu günde kutlamaya devam ediyoruz. Çünkü bu gün, Milletçe fert ve toplum olarak milli varlýðýmýzý yüceltme bilincini pekiþtirdiðimiz gündür. Bu gün Egemenliðin Kayýtsýz Þartsýz Millete ait olduðunun Milletimiz ve Mustafa Kemal Atatürk tarafýndan ülkeye ve Dünyaya açýkça ilan edildiði gündür. Bu bayram Millilik özelliðinin yanýnda bütün dünya

çocuklarýnýn bayramý olarak ta evrensel bir özellik kazanmýþtýr. Bu mutlu günde bir araya gelerek birlik, beraberlik, kardeþlik, dostluk ve sevgi duygularýnýn bütün gönüllerde yer almasýný saðlamak için okulumuz da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Ýlçe programýnda bando ekibi ve jimnastik gösteri gurubumuz ile ilçe stadyumunda okulumuzu onurla temsil etmiþlerdir. Ayrýca ilçemiz Kaymakamlýðý-Belediye baþkanlýðý- Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliðinde her yýl düzenlenmekte olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Uluslar arasý Dünya çocuklarý þenliði festivali kapsamýnda da okulumuzda bu gün Þenlik programý yaparak kutluyoruz. Ýlçemize ve de dolayýsýyla okulumuza misafir olan Endonezya ülkesinin çocuklarýna da tekrar hoþ geldiniz diyorum. Bu vesile ile Misafir ülkenin çocuklarýna sýcak yuvalarýný açan velilerime ve öðrencilerime de ayrýca sonsuz teþekkürlerimi arz ediyorum. 23-24 Nisan günlerinde okulumuzda yapýlan her iki törenin


Gündem

SON DAKÝKA

15-30 Nisan 2010

3

23 NÝSAN

23 Nisan BAÞYAZI Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý TuzlaPendik-KartalSultanbeyli ve Maltepe ilçelerinde çeþitli etkinliklerle kutlandý. Atatürk Anýtlarýna çelenk koyulmasý Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasý ile baþlayan törenler statlarda, kapalý spor salonlarýnda ve okul bahçelerinde coþku içinde yapýldý. Ýstanbul'un Anadolu yakasýnýn 23 Nisan'da Uluslar arasý tek etkinliði Pendik'te 5.si yapýlan “23 Nisan Uluslar arasý Pendik Çocuk Festivali” oldu. Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çin, Endonezya, KKTC, Macaristan, Makedonya, Slovenya, Rusya ve Yemen'den gelen çocuklar ülkelerinin halkoyunlarýndan örnekler verdiler. Misafir ülkelerin yaný sýra, Pendik Belediyesi Halkoyunlarý topluluðu-Pefhem çocuk gurubu ve çeþitli okullarýn gösterisi guruplarýný festival yürüyüþünde, statta, okul salonlarýnda ve 23 Nisan günü okul bahçelerinde izledik. Pendik Belediyesinin özellikle büyük destek verdiði 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramý baþarýyla kutlandý. Kaymakamýmýz ve Belediye Baþkanýmýzýn þahsýnda emeði geçen herkesi kutluyorum. sondakikagazetesi@hotmail.com

23 Nisan Ödül Töreni Kurtköy'de Yapýldý

Pendik ilçesinde 23 Nisan Kutlama ve etkinlikleri 23 Nisan günü Final gösterileri ve ödül töreni ile sona erdi. Kurtköy kapalý spor salonundaki Festival kapanýþ programýnda, animasyon gösterileri Pendik Belediyesi halkoyunlarý ekibi gösterisi ile Uluslar arasý Pendik 23

MHP PENDÝK ÝLÇE BAÞKANLIÐI TÜRK POLÝS TEÞKÝLATI'NIN 165.KURULUÞUNU KUTLADI Polis günüyla ilgili açýklama yapan ilçe baþkaný Erdinç Kýlýç: “Halkýn huzuru, genel güvenlik ve asayiþinin temini, devletimizin bütünlüðü için, fedakârca hizmet veren Türk Polis Teþkilatýmýzýn kuruluþunun 165. yýldönümünde, polisimizin duygu ve heyecanýný paylaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Gücünü halktan ve kanunlardan alan Tük Polisi, görevini her zaman fedakârca yapmýþ, gerektiðinde canýný hiçe sayarak ulvi görevlerini yerine getirmiþ, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmýþtýr. Halkýmýzýn duyduðu bu güveni devam ettirmek tüm polislerimizin öncelikli görevi olmalýdýr. Gecesini gündüzüne katarak çalýþan emniyet mensuplarýmýza da halkýmýzýn her zaman gösterdiði sevgi ve desteði devam ettirmeleri en büyük temennimizdir. Bu vesileyle, Türk Polis Teþkilatýmýzýn 165. kuruluþ yýldönümünü kutluyor, þehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anýyor, emekli olan ve görevleri baþýnda bulunan polislerimize de saðlýk, mutluluk ve baþarýlar diliyorum” dedi.

Nisan Çocuk Festivaline katýlan konuk ülkelerin Halkoyunlarý gösterileri 23 Nisan nedeniyle ilçede düzenlenen yarýþmalarda Türk Sanat Müziði, Türk Halk Müziði, Türk Halk Oyunlarý dallarýnda birinci olan okullar ve öðrencilerine ödül verilmesi ve finalde Yusuf Güney konseri ile program sona erdi.

Saadet Partisi PESÝAD'la Anayasa Gündemini Görüþtü PESÝAD ziyaretinde gündemdeki konularý deðerlendiren Ýlçe Baþkaný Ahmet Türkcan, “Siyasi gündem ile ilgili ciddi çalýþma yapan tek parti Saadet Partisidir” dedi.

S

aadet Partisi Pendik Ýlçe Baþkaný Ahmet Türkcan, Ýlçe Baþkan Yardýmcýlarý Süleyman Pergel, Ramazan Akýntý, Abdüsselam Þahin, Yasin Kadýoðlu ve Ýlçe Yönetim kurulu üyesi Erhan Erdoðan ile beraber PESÝAD'ý ziyaret etti. Ýlçe Baþkaný Ahmet Türkcan ile Pendik Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Ahmet Cin, kýsa bir süre ekonomi üzerine karþýlýklý sohbet ettikten sonra, “siyaset nasýl gidiyor” sorusuna karþýlýk “Siyaset içinde olanlar için hep iyi gidiyor. Asýl halk tabanýnda nasýl gittiðini görmek lazým, bunu görmek içinde içinde bir takým faaliyetler yapmak gerekir. Maddi yönden güçlü olanlar bu faaliyetleri daha rahat yapabiliyorlar. Bu baðlamda iktidar partisi her zaman faaliyetlerini yürütüyor. Muhalefet partisi ise halkýn tepki vereceði faaliyetlere tepki göstererek faaliyet gerçekleþtiriyor. Saadet Partisi olarak kendi faaliyetlerimizi de planladýðýmýz gibi tam anlamda gerçekleþtirebiliyoruz.” dedi. Siyasi gündem ile ilgili ciddi çalýþma yapan tek parti Saadet Partisidir Konuþmasýna devam eden Türkcan, “Saadet partisinin

siyaset tarzý halk tabanýnda makes bulmaya baþlamýþtýr. Yapýcý muhalefet yaparak gündem ile ilgili çalýþmalarda güncel atraksiyonlar üretilebilmektedir. Genel baþkanýmýz ve genel merkezimiz bu konuda çok iyi çalýþýyorlar. Demokratik açýlým konusu gündeme gelir gelmez hemen bu açýlýma dikkat çekmek için, partimiz açýsýndan açýlýmýn nasýl olmasý gerektiðini kamuoyuna deklere etmek maksadýyla “Barýþ ve Kardeþlik için Gönüllü Birliktelik“ projesini ortaya koydular. Demokratik açýlým dolayýsýyla siyasi partileri ve sivil toplum kuruluþlarýný gezen Sayýn Beþir Atalay “Gezdiðim bütün parti ve sivil toplum kuruluþlarý içinde tek hazýrlýklý olan Saadet Partisi'dir” demiþtir. Yapýlan bu proje ile hükümetin önü açýlmýþtýr.” dedi. Genel merkezimizin yapmýþ olduðu çalýþmalarý Pendik kamuoyuna paylaþmak görevi çerçevesinde bu iki dosyayý incelemeniz üzere baþkanýmýz Ahmet Beye takdim ediyorum diyerek beraberinde getirdiði “Anayasa Deðiþiklik Paketi Görüþlerimiz” ve “Yeni Anayasa-Vesayetten Millet Egemenliðine Dönüþ” konulu iki kitapçýðý Pendik Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (PESÝAD) Baþkaný Sayýn Ahmet Cin'e verdi.

Fen Ýþleri 'Tamirat ekibi'nden sorunlara erken müdahale!

F

Ödülleri Pendik Kaymakamý Dr. Mehmet Oduncu, Pendik Belediye Baþkaný Dr. Salih Kenan Þahin, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Bahattin Gök, Festivalin baþarýlý yöneticisi Pendik Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Uluslar arasý Festivaller Derneði Baþkaný Atilla Ýpek, CIOFF Türkiye Baþkaný Savaþ Tuðsavul ile Genel Sekreter Muammer Arslan verdiler.

en Ýþleri Müdürlüðü, kurduðu 'tamirat ekibi'yle küçük çaplý sorunlara anýnda müdahale ederek oluþabilecek maðduriyetlere erken çözüm buluyor. Fen Ýþleri Müdürlüðü, uygulamaya koyduðu yeni çalýþmayla küçük çaplý sorunlara anýnda müdahale ediyor. Kurulan yeni tamirat ekibiyle birlikte, ufak çaplý yol ve tretuar tamiratlarý, arýza kazýlarý ve yaðmur suyu kanalý temizliði gibi çalýþmalar kýsa sürede gerçekleþtiriliyor. Çalýþmalarda portatif, küçük hacimli iþ makinesi kullanýlýyor. Özelikle atýk su gideri gerekli çalýþmalar yapýlýrken; 2009 sonunda baþlayan arýzalarýnda vatandaþýn maðdur bu uygulama ile þimdiye kadar 600 noktaya müdahale olmamasý için tretuar altýnda edildiði belirtildi. kalan rögar kapaklarý açýlarak

TUZLA'DA FUTSAL CUP Tuzla Belediyesi Formula 1 faaliyeti öncesi, Milli Futbolcularýn yer aldýðý ve Medya +kuruluþlarýnýn katýldýðý Futsal CUP turnuvasýnýn basýn toplantýsý ve kura çekimine katýldým. Belediye Baþkan Þadi Yazýcý'nýn heyecaný ve spor'a ilgisini gördüm. Baþkan Yazýcý'yý tebrik ediyor, Turnuvanýn baþarýlý geçmesini diliyorum.

KUTLAMA

baþ yazarýmýzýn köþe yazýlarýný www.sondakikagazetesi.com.tr’den okuyup, yorumlayabilirsiniz

Türk Milletinin en büyük eseri ve demokrasimizin mabedi, Türkiye Büyük Millet Meclisi açýlýþýnýn 90. yýl dönümüyle birlikte, dünyada sadece ülkemizde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný kutlamanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tüm olumsuzluklarýn yaþandýðý dönemde dünyada benzeri olmayan baðýmsýzlýk mücadelemizin en büyük mirasý Mustafa Kemal ATATÜRK'ün de dediði gibi milletimizin en büyür eseridir. Milletimizin geleceðini inþa edecek çocuklarýmýzý, demokrasiyle yoðrulmuþ, hukuk kurallarýna inanan, aklý ve vicdaný hür, öngörüsü yüksek bireyler olarak yetiþtirmeliyiz. Mustafa Kemal ATATÜRK bu kutlu günü, geleceðin büyükleri, yöneticileri, liderleri, anneleri olacak çocuklara güveninden dolayý onlara armaðan etmiþtir. Çocuklarýmýzýn, atalarýmýzdan aldýðýmýz bu emaneti geleceðe taþýyacaklarýna inancýmýz tamdýr. Bu düþünceler ile baþta güzel yavrularýmýz ve deðerli milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný kutlar, en içten saygýlarýmýzý sunarýz. AHMET CÝN Yönetim Kurulu Baþkaný

KUTLAMA Kalkýnma ve üretimin lokomotif gücünü oluþturan emekçilerimizin mutlu günü, 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü'nü kutlamanýn mutluluðunu yaþýyoruz Küresel ölçekte zor günlerden geçtiðimiz bu günlerde fedakâr emekçilerimizin kutlayacaklarý bugün, yaþanmýþ kötü günlerin deðil, kardeþlik ve coþkunun gelecek nesillere aktarýldýðý bir bayram olsun. Demokratik bir vizyon içerisinde, adalet ve sosyal dayanýþmanýn hakim sürdüðü emek sektörünün, ülkemizi daha da ileriye taþýyacaðýna inancýmýz tamdýr. Bu düþünceler ile alýn terini bu topraklarla yoðuran tüm emekçilerimizin bu kutlu gününü kutlar, en içten saygýlarýmý sunarým.

AHMET CÝN Yönetim Kurulu Baþkaný


YORUM

Orhan KATAR

Sosyal Güvenlik

filizkurun@hotmail.com

Merhaba ben birden fazla iþyerinde çalýþýyorum. Çalýþtýðým iþyerlerinden biri ayda kaç gün gidiyor isem o kadar gün üzerinden prim ödüyor. Diðer iþyeri 1 ayý tam gösteriyor, yani 30 gün üzerinden prim ödüyor. 1 ayda 30 günden fazla sigortalý gösterilebilir miyim? Hizmet toplamlarýmda aylýk olarak 40 gün ve üzeri oluyor. Bu günler emeklilik tarihim geldiðinde çýkarýlacak mý? Ayný gün için iki kez prim ödendiðine göre fazla prim ödemelerinin bana yansýmasý nasýl olacak?

Ara dinlenmesi iþçinin çalýþma yükümlülüðünün bulunmadýðý, bu süreyi nerede ve nasýl geçireceðine serbestçe karar verebileceði bir zaman dilimi olarak tanýmlanabilir. Çalýþma süresinin düzenlenmesine iliþkin hükümler iþ gücünü ( iþçiyi ) korumayý hedeflemiþtir. Çalýþma süresine iliþkin yasal düzenlemede; Ara dinlenmeleri iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve iþin niteliði göz önünde tutularak yirmi dört saat içinde kesintisiz on iki saat dinlenme süresi dikkate alýnarak düzenlenir hükmü getirilmiþtir.

15-30 Nisan 2010

1993 Kasým ayý sigorta baþlangýcým var. 1998 Aralýk ayýnda iþe baþladým. 05.09.1974 doðumluyum. Ne zaman emekli olurum? Ýyi çalýþmalar.

Sinan DAÐLI

Bir kiþi bir ayda 30 günden fazla sigortalý Filiz Pýnar KURUN gösterilemez. 30 güne kadar olan hizmetlere ait kazançlar toplamý kiþinin o aydaki toplam kazancýný ifade eder. 30 gün sayýlacak hizmetlerin ücretleri asgari ücretin üst sýnýrýna kadar toplanarak sigortalýnýn hesabýna eklenir. Hizmet dökümünüzde aylýk 30, yýllýk 360 günden fazla hizmet görünüyor ise fazla günler toplam gün sayýsýndan düþülür.

Günlük Çalýþma Ve Ara Dinlenme Süreleri

Köþe Yazýlarý

Pendik Halkeðitimde 2 Yeni Kurs Açýldý

So ru ;

So ru ;

6

Sinan bey, 54 yaþýnýzda 5675 günle emekli olursunuz

sorularýnýzý email adresimize bekliyoruz:

filizkurun@hotmail.com

Pendik Halk Eðitim Merkezi çeþitli branþlardaki kurslarýna ilaveten 2 yeni kurs açtý. Ýki kursta büyük ilgi gördü býrakýn Pendik ilçesinden, Ýstanbul'un çeþitli ilçelerinden Kursiyerler kayýt yaptýrdý. Halkoyunlarý Yöre Oyunlarý Usta Öðretici Yetiþtirme Kurslarýna komþu il ve ilçelerin yaný sýra 10 kursiyer Van ve Aðrý illerinden gelerek katýldýlar. Kursta toplam 55 kiþi ders görüyor. Kursiyerlere Temel Müzik ve Ritm bilgisi, Spor psikolojisi, Genel ve Özel Antreman Bilgisi, Spor ve Beslenme, Sporcu saðlýðý ve ilk yardýmý, kostüm makyajý, giyim, kuþam, süslenme, sahne bilgisi ve sahneleme teknikleri, genel folklor bilgisi, organizasyon ve yarýþma teknik ve kurallarý dersleri veriliyor. Havuz Bakýmý Elemaný yetiþtirme kursuna ise 42 kiþi katýldý.Yapýlan sýnavlarda 33 kursiyer baþarýlý oldu ve sertifika almaya hak kazandý. Pendik Halk Eðitim Merkezinin baþarýlý

isteyen bir iþ olmasý veya iþyerinin aþýrý sýcak bir bölgede olmasý halinde, çalýþma süresinin muhtelif zamanlarýnda ara dinlenmesi verilmesi iþ verimliliðini arttýrýcý bir etki yapacaktýr. Uygulamada çay ve yemek molasý olarak adlandýrýlan ara dinlenmelerinin çalýþma süresinden sayýlmayacaðý kanun hükmünde açýkça belirtilmiþtir. Ara dinlenme süreleri azaltýlamaz ancak iþ sözleþmesi –toplu iþ sözleþmesi ile artýrýlabilir. Ýþ Kanununda yedi buçuk saatten fazla süreli iþlerde en az bir saat ara dinlenmesi verileceðini ve sürenin aralýksýz olacaðý belirtilmiþtir.

Ara Dinlenme Süresi Ýþ Kanununa göre aþaðýdaki gibi belirlenmiþtir.

müdürü Nuri Baþ: “Talep olan her branþta kurs açýyoruz, Havuz bakýmý elemaný yetiþtirme kursumuza özellikle sitelerden çok talep geldi. Ýstanbul'un çeþitli ilçelerinden müracaatlar var, kursu tekrar açtýk, geçen dönemlerde Forktlif, turizm otelcilik, sýcak ev yemekleri, evde hasta bakýmý kurslarýmýzda büyük ilgi görmüþtü” diyerek sorularýmýzý cevapladý. Deðerli Eðitimci Nuri Baþ'ý kutluyor, kursiyerlere baþarýlar diliyoruz.

TUZLA RUMELÝLER DERNEÐÝ TUZLA KÜLTÜR EVÝ’NDE

Ýstisna diyebileceðimiz özel güvenlik görevlileri vardýr. Özel güvenlik görevlisi Günlük çalýþma süresinin ortalama bir olarak çalýþanlara yapýlan iþin niteliði gereði 10 zamanýnda o yerin gelenekleri ve iþin gereðine saatte kadar olan çalýþmalarda bir, 10 saatten göre ayarlanmak suretiyle iþçilere; fazla süren çalýþmalarda bir buçuk saat ara dinlenmesi kullandýrýlmasý gerekir. Yargýtay a) Dört saat veya daha kýsa süreli iþlerde on beþ kararlarýnda da özel güvenliklerle ilgili olarak dakika, bu karar verilmiþtir. b) Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar Özet olarak ; Ara dinlenmesi süresince (yedi buçuk saat dahil) süreli iþlerde yarým saat, iþçinin iþyerinde ve her an iþverenin talimatý altýnda olacak þekilde bulunma zorunluluðu c) Yedi buçuk saatten fazla süreli iþlerde bir saat yoktur. Ýþçi bu süreyi isterse iþyeri dýþýnda da ara dinlenmesi verilir. geçirebilir. Bu dinlenme süreleri en az olup aralýksýz Ýþ Kanunu yedi buçuk saatten fazla süreli verilir. Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o iþlerde en az bir saat ara dinlenmesi verileceðini yerdeki gelenekler ve iþin niteliði göz önünde ve sürenin aralýksýz olacaðýný belirtmiþtir. tutularak sözleþmeler ile aralýklý olarak Filiz Pýnar Kurun kullandýrýlabilir. Dinlenmeler bir iþyerinde iþçilere ayný veya deðiþik saatlerde Sosyal Güvenlik Uzmaný kullandýrýlabilir. Çalýþma Süresinin Günlük 10 Saati Aþmasý Halinde Ara Dinlenme Süresi: Özellikle, iþin yorucu ve yoðun dikkat

filizkurun@sosyalguvenlikuzmani.net filizkurun@hotmail.com yazarýmýzýn köþe yazýlarýný www.sondakikagazetesi.com.tr’den okuyup, yorumlayabilirsiniz

Uzun süreden beri dernekleþme konusunda çalýþmalar yürüten Tuzlalý Mübadiler, mutlu sona ulaþtý. Tuzla Rumeliler Derneði(TURUD) olarak kurumsallaþan derneðin açýlýþýný, Tuzla Kaymakamý Mümin Heybet ve Belediye Baþkaný Dr. Þadi Yazýcý yaptý.

SON DAKÝKA BAYKAL KARTAL'DA TAPU DAÐITTI Yýl:26 Sayý:1767 15-30 Nisan 2010 Yayýn türü:Yerel/Süreli

Son Dakika Gazetecilik&Matbaacýlýk&Reklamcýlýk Son Dakika Gazetesi Kurucusu ve Genel Yayýn Yönetmeni Enver TUKSAL Sahibi ve Yazý Ýþleri Müdürü Mehmet TUKSAL Ýstihbarat Baskýdan Sorumlu Ýlan& Müdürü Genel Müdür Reklam Müdürü Cevdet ÇETÝN Enver DOYURAN Ender TUKSAL Haber ve resimlerin tüm haklarý saklýdýr. Ýzinsiz ve de kaynak gösterilmeden kullanýlamaz.

ÝNG BANK Pendik E-5Þubesi / Ýst. Hesap no:7132835 Mehmet Tuksal

Halkla Ýliþkiler Müdürü Nevzat BAYRAMLILAR Haberler Müdürü Tuðrul HASTÜRK Spor Servisi Sedat SAVAÞ M.Burak KURAL Yayýn Kurulu Ýsmail GÝDER Cevdet ÇETÝN Ahmet ACAR Bilgi&Ýþlem:Zeki SALMAN

Baský Hazýrlýk Baský: Platin Ofset Doyuran mat. (0212) 446 00 79

Köþe yazýlarýnýn ve haberlerin sorumluluðu yazarlarýna aittir.

Telefon:0216 Telefon:0212 Tel/Fax:0216 Tel/Fax:0216 Tel/Fax:0216 Tel/Fax:0216 Tel/Fax:0216 Tel/Fax:0212

354 513 491 491 488 305 341 519

20 19 91 91 74 34 66 57

45 12 05 10 63 58 91 02

www.sondakikagazetesi.com.tr Merkez:Ortanca Sk. No:60/3 Pendik/ÝST.

sondakikagazetesi@hotmail.com

Baský Tarihi: 01/05/2010

Fiyatý: 1 TL

CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal, Kartal Belediyesi tarafýndan düzenlenen törende tapu daðýttý. Ýlk olarak Yakacýk Meydanýnda düzenlenen törene katýlarak bir konuþma yapan CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal, CHP olarak anlayýþ ve hizmet düþüncelerinin Kartal Belediye Baþkaný tarafýndan yaþama geçirilmeye baþlandýðýný vurguladý. Ýnsanlarýn kýrk, elli yýl önce buralara gelip yol, su, elektrik yokken yerleþip yaþamaya çalýþtýklarýný ifade eden Baykal, “ Bu durumdaki bölgelere zaman içinde hizmetler gelmeye, kentle bütünleþmeye baþlamýþ ve huzursuzluklar doðmuþ. Bu sorun hala devam ediyor. Ama orada yaþayan insanlar var. Orada doðmuþ orada büyümüþ insanlar var. Þimdi buralarýn rantý getirisi kârý yükseldi. Bu bölgelerde bulunan insanlarýn hukuki zafiyetini kullanarak "tapu tahsis belgesi yok" diyerek kentsel dönüþüm adý altýnda, insanlarý oturduðu yerlerden gönderip, kazanç saðlayacak tesisler kurup sonra eþe dosta nemalanmak üzere tahsis etmek olmaz” diye konuþtu.Bütün Türkiye'de kentsel dönüþüm

rüzgârýnýn estiðini belirten Baykal, kentlerin deðiþtirilip, dönüþtürülmek istendiðini söyledi. Bu konuda hükümet tarafýndan uygulamalar yapýldýðýný ve bu uygulamalarýn ne anlama geldiðini ve neye yönelik olduðunu artýk halkýn anladýðýný dile getirdi. Belediye Baþkaný Öz “16 yýldýr yarýn ne olacaðýz evimizden ve mahallemizden uzaklaþacak mýyýz diye yastýða kafasýný koyan yurttaþlarýmýzýn endiþelerini gidermiþ oluyoruz. Özü de bir sözü de bir diyerek iþ basýna geldik öylede olmaya devam edeceðiz, asla rantýn peþinde deðiliz dedik” diye konuþtu.

Derneðin açýlýþýna; Tuzla Kaymakamý Mümin Heybet, Tuzla Belediye Baþkaný Dr. Þadi Yazýcý, Tuzla Cumhuriyet Baþsavcýsý Haluk Kýrca, Tuzla Emniyet müdürü Ahmet Korkmaz, Rumeli Dernekler Federasyonu Baþkaný Süheyl Çobanoðlu ve çok sayýda davetli katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan açýlýþ, Rumeli Ezgileriyle devam etti. Açýlýþ konuþmasýný yapan TURUD (Tuzla Rumeliler Derneði ) Baþkaný Ýbrahim Nazmi Ýþ, “Muhacirler kaybedilmiþ ülkelerimizin milli hatýralarýdýr” veciz sözünü hatýrlatarak, derneðin kuruluþ aþamasýnda yaptýklarý yardým ve verdikleri desteklerinden dolayý Tuzla Kaymakamý Mümin Heybet ve Tuzla Belediye Baþkaný Dr. Þadi Yazýcý'ya teþekkür etti. Kuruluþ aþamasýnda derneðe büyük katký saðlayan Tuzla Belediyesi, asýl binasý yapýlýncaya kadar Tuzla Kültür Evi'ni derneðe tahsis etmiþti. TURUD, Tuzla Belediyesi tarafýndan Ayazma'da yaptýrýlan asýl dernek binasý tamamlanýncaya kadar, çalýþmalarýný Tuzla Kültür Evi'nde yürütecek.


Haber

SON DAKÝKA

1 Mayýs 2010

Ýstanbul'da Arsaya Yatýrým Ýstanbul'a her yýl, büyükçe bir Anadolu ili ekleniyor. Bu insanlara aþ, iþ kadar barýnacak ya da para kazandýracak yerde gerekiyor. Ekonomi biliminde üretim faktörleri arasýnda doðada yer alýyor. Arsa, da doðanýn içinde bulunuyor. Ama arsanýn, Türkiye'de, özellikle Ýstanbul'da ayrý anlamý ayrý önemi var. Bu anlam ve önem, hem bireysel, hem de toplumsal yönden yaþamsal sayýlýr. Bireyin, toplum içinde yaþamýný sürdürmesi, bir takým ekonomik varlýklara sahip olmasýna baðlýdýr. Gayrimenkul, Ýstanbul'da, bu ekonomik varlýklarýn baþýnda gelir. Arsa da, gayrimenkullerin arasýnda en birincidir. Çünkü ; Arsanýn üzerine ev, apartman, iþhaný, iþyeri yapýlýr. Ama öteki gayrimenkullerde böyle olanak, ancak yýkarsanýz vardýr. Geliþen bölgelerde, geliþmenin ilk zamanlarýnda alýnan bir arsa bir geleceði kurtarmaktadýr. Bunun sayýsýz örnekleri vardýr. Arsadaki fiyat artýþý, öteki gayrimenkullerden daha çoktur. Arsaya, yasal koþullara uyarak, tercihe göre, inþaat yapýlabilir. Arsada kat karþýlýðý inþaat olanaðý doðabilir. Arzsa, bir yatýrým aracýdýr. Arsa, kýsa sürede, büyük prim yapar. Birkaç kiþi birleþerek arsa satýn alabilir. Arsanýn satýlmasý, daha kolaydýr. Özellikle Ýstanbul'da arsa sayýsý, artan nüfus ve sabit topografyaya göre azalmaktadýr. Türkiye gibi ekonomik ve siyasal istikrarý sýkça bozulan bir ülkede, öteki yatýrým araçlarý da istikrarsýzdýr, oysa arsaya yatýrým istikrarlýdýr. Arsa yatýrýmý için yukarýda sýralananlardan her biri, bu yatýrýmý çekici kýlmaktadýr. Hele Ýstanbul'daki büyümeyi gözlüyorsanýz… Kýsa süre önce, “Allahýn dað baþý” diye küçümsenen bölgelerin, hangi duruma geldiðini, görüyorsunuz… Arsa insaný zengin eder. Bir arsa, yerine göre birkaç otomobil aldýrýr. Ama otomobilden arsa sahibi olunmaz. Türkiye gibi ekonomisi, üretimden çok, ranta dayanan bir ülkede, parayla para kazanmaktan daha çekici bir kazanç yolu yoktur. Türkiye, eðer geliþmiþ sanayileþmiþ, alt yapý, istihdam nüfus artýþý sorunlarýný çözmüþ, ekonomisi üretime dayanan bir ülke olsaydý, arsa yatýrýmý böyle çekici olmazdý. Çok satýþlý Ýstanbul gazetelerinde yatýrým uzmaný köþelerini okudukça gülüyorum. Borsaydý, altýndý, dövizdi, hazine bonosuydu falan yazýp duruyorlar. Bu yazýlarý yazanlar, Ýstanbul'da yaþamýyorlar mý? Kendileri arsa satýn almasalar bile, hiçbir tanýdýklarý içinde alanlar yok mu, diyorum.

MEHMET GÝDER

5

Yamalý Bohça Anayasa Ýstemiyoruz Pendik Ordulular Derneðini ziyaretinde gündemdeki Anayasa Deðiþklik Paketini deðerlendiren Ýlçe Baþkaný Ahmet Türkcan, “Mevcut anayasa 3-5 rötuþ ile yamanmamalý, yamalý bohça Anayasa istemiyoruz” dedi.

S

aadet Partisi Pendik Ýlçe Baþkaný Ahmet Türkcan, Ýlçe Baþkan Yardýmcýlarý Süleyman Pergel, Ramazan Akýntý, Abdüsselam Þahin, Yasin Kadýoðlu ve Ýlçe Yönetim kurulu üyesi Erhan Erdoðan ile beraber Pendik Ordulular Derneðini ziyaret etti. Sivil Toplum Kuruluþlarý, kuruluþ amacýnýn dýþýna çýkabiliyor Amacýna uygun faaliyetlerde bulunan derneklere teþekkür ederek sözlerine baþlayan Ýlçe Baþkaný Ahmet Türkcan, Sivil toplum kuruluþlarý, siyasi partiler bazen kemikleþip amacýndan sapýyor. Bazen bir dernek, kuruluþ amacýnýn aksine faaliyetler gerçekleþtirebiliyor. Bizim milletimizde sahiplenme

ve sahiplenilme duygusu var. Bizim medeniyetimizde senin ýrkýndan, senin inancýndan olsun olmasýn ihtiyaç sahibi insan varsa bunlara sahip çýkarsýn. Hemþeri derneklerinin kuruluþ amaçlarýndan bir tanesi de budur. Benim insaným büyükþehirde asimile olmasýn, ihtiyaç sahibi olmasýn, oluyorsa da bunlara be sahip çýkayým eðiliminde kurulan sivil toplum kuruluþlarýdýr. Ýþte Ordulular Derneði de kuruluþ amacýna matuf çalýþmalar yapan derneklerden bir tanesi olduðunu görüyoruz. dedi. Sözlerine devam eden Türkcan, “Derneklerin kuruluþ amacýndan saptýðý gibi, siyasi partilerde amacýnda saptýðý görülmüþtür. Cumhuriyet tarihinden günümüze taþeron zihniyetinde

Türkcan:“Genel merkezimizin hazýrlattýðý bu iki dosyayý incelemeniz üzere dernek baþkanýmýz Sabahattin Beye takdim ediyorum” diyerek beraberinde getirdiði “Anayasa Deðiþiklik Paketi Görüþlerimiz” ve “Yeni Anayasa-Vesayetten Millet Egemenliðine Dönüþ” konulu iki kitapçýðý Pendik Ordulular Derneði Baþkaný Sabahattin Kaya'ya verdi.

Çin’den Deriteks’e 23 Nisan geldi geçti ama Pendik’te býraktýðý etki daha geçmedi. Her sene Pendik’te yabancýlarý aðýrlamaya alýþkýn Pendik esnaflarýndan Pendik’in köklü derici dükkaný Deriteks bu yýlda turistlerin alýþveriþ yaptýðý dükkanlarýn baþýnda geldi. Geçen senede 2 adet ceket satýn alan Çinli grup idarecileri bu senede Pendik’e geldiklerinde ilk duraklarý deri ceket satýn almak üzere Pendik’in tanýnmýþ iþadamlarýndan Kazým Ecevit’in sahibi

olduðu Pendik Belediyesinin karþýsýndaki Deriteks oldu. Aldýklarý ürünlerin kalitesinden oldukça memnun olan Çinli grup dükkan sahiplerinden Birsen Ecevit ile hatýra fotoðrafý da çektirdiler.

siyasi partiler vardýr. Avrupa'da ki küresel beyler ödevlerini verir, bu siyasi partilerde ülkemizde verilen ödev doðrultusunda çalýþmalar gerçekleþtirir. Bu noktada Saadet partisi bu memleketteki tüm insanlarýmýzýn refahý ve saadetini saðlamaktýr.” dedi. Yamalý bohça Anayasa istemiyoruz Gündemdeki anayasa deðiþiklik paketini deðerlendiren Türkcan, “Gündemimizdeki anayasa deðiþikliði ile ilgili çok þeyler konuþuluyor. Türkiye 82 anayasasý ile yönetiliyor. 82 yýlýndan bu yana ilk defa anayasa deðiþikliði fýrsatý TBMM önüne gelmiþtir. Bu fýrsatý çok iyi deðerlendirmek gerekiyor. Bunun iyi deðerlendirebilmek içinde geniþ platformda konuþulmasý lazým. Sadece siyasi partilerle deðil, sivil toplum kuruluþlarýyla, akademisyenlerle, hemþeri dernekleriyle, toplum önderleriyle konuþulmasý lazým. Hangi anayasa maddesi/maddeleri halkýmýzý maðdur ediyor ortaya çýkarýlmasý gerekiyor. Ortaya çýkan problemleri maddelere çözüm üretilmelidir. Hazýrlanan anayasa deðiþiklik paketi alelacele hazýrlanmýþ bir pakettir. Sadece komisyonlarda görüþülmüþ pakettir. Belki on yýl, belki yirmi yýl sonra geriye dönük keþke þu maddeyi de düzenleseydik dememiz lazým. Türkiye'de anayasa deðiþikliði yapýlmasý için en uygun dönemdeyiz. Bu dönem her zaman ele geçmez. Bu sebeple 3-5 rötuþ ile yamanmamalý, yamalý bohça anayasa istemiyoruz. Mevcut anayasa enine boyuna tartýþýlmasý ve yeni anayasa çalýþmalarý yapýlmasý gerekiyor.” dedi

“MHP KARTAL ÝLÇE TEÞKÝLATI, KARTAL ESNAFININ YANINDA” TUZLA KIZILAY ÇANAKKALEDE S.S Kartal ve Adalar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurul Toplantýsý 17 Nisan günü Kartal Þadýrvan Restaurant da yapýldý. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkaný Dr. Devlet Bahçeli'nin gönderdiði telgrafýnda okunduðu genel kurul toplantýsýna, MHP Kartal Ýlçe Baþkaný Cemal Demiray ve yönetim kurulu da davetli olarak katýldýlar. Kooperatif Baþkaný Nuri Erkoç, tek aday olarak katýldýðý genel kurulda, tekrar baþkanlýða seçildi. Seçim sonrasý, üyeler ve gazeteciler ile sohbet eden MHP Ýlçe Baþkaný Cemal Demiray, Esnafýn, belki de en karanlýk dönemini geçirdiðini, krizinTürkiye'yi, Baþbakan'ýn dediði gibi teðet geçmediðini, tam tersine, alýnan yanlýþ tedbirlerden dolayý tam kalbinden vurduðunu, bunun ispatýnýn da, her gün kapanan onlarca iþ yeri olduðunu belirtip, “ Biz MHP olarak bugün olduðu gibi, iktidar da da hep esnafýmýzýn yanýnda olacaðýz” dedi. Haber: Necdet TÜRKÜZEL MHP Kartal Basýn Kom.Bþk.

r i h e Þ þ e d r a K l o ð o M e ' k i d Pen

Pendik Belediyesinde imza törenine Pendik Belediyesinin ve kardeþ Moðolistan Ulaanbaatar þehri Çingeltel Belediyesi baþkan ve yetkilileri katýldýlar. Pendik Belediyesi Baþkan Danýþmanlarýndan Cihat Aslanoðlu Pendik'i ve Belediyeyi slaytla tanýttý. Türk-Moðol kardeþliðinden pekiþtirildiði imza töreninde Pendik Belediye Baþkaný Dr. Salih Kenan Þahin ve Çingeltel Belediye Baþkaný Dava Canbold'un konuþmasýndan sonra Kardeþ Belediye protokolu imzalandý. Program hediyeleþme töreni ile ve toplu fotoðraf çekimiyle sona erdi.

T

uzla Kýzýlay Þubesi; Çanakkale Savaþlarýný Anma ve Kara Zaferi'nin 95. yýl dönümü etkinlikleri kapsamýnda, 24-25 Nisan da düzenlenen ''Ata'nýn Ýzinde 57. Alay Yürüyüþü'' etkinliklerine Þube Baþkaný Okyay BÝÇER ve 2 Yönetim Kurulu Üyesi, Þube çalýþanlarý ve Gönüllüleri ile birlikte katýldý. Türk Kýzýlayý Genel Baþkaný Tekin Küçükali, Genel Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Lütfi Akar 'ýn katýldýðý etkinliklerde, Tuzla Kýzýlay Þubemiz; etkinliðe katýlmak üzere gelen 10.000 öðrenci ve katýlýmcýya Battaniye, uyku tulumu, akþam yemeði ve sabah kahvaltýsýnda 57. Alay'ýn içtiði kýrýk buðday çorbasý, su ve ekmek daðýtýmýnda görev aldý. Ayrýca alanda çeþitli faaliyetlerin düzenlenmesine yardýmcý oldu. Türk Kýzýlayý Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik

Merkezi de 24 – 25 Nisan tarihlerindeki etkinlikler için Gelibolu – Kocadere mevkiinde 540 paysan türü çadýr, 20 genel maksat çadýrý, 1 protokol çadýrý, 5 yemek daðýtým çadýrý olmak üzere 10.000 kiþinin barýnmasý için çadýrkent kurdu. En Gururlu Yürüyüþ Ulu Önder Atatürk'ün saatinin parçalandýðý yerde son bulan 4,5 kilometrelik yolu, Birinci Ordu Komutaný Hasan Iðsýz ile birlikte Genel Baþkan Tekin Küçükali, Genel Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet Lütfi Akar ve Nihat Adýgüzel öðrencilerin marþlarýna eþlik ederek yürüdü. Türkiye'nin çeþitli bölgelerinden etkinliðe katýlan üniversite öðrencilerine, gece boyunca konaklama, battaniye ve her türlü lojistik destek Türk Kýzýlayý tarafýndan saðlandý. Törenlerde, Tuzla Kýzýlay Þubemiz 9 kiþilik ekibi ile görev yaptý.


6

SON DAKÝKA

Spor Sayfasý Yönetmeni: Sedat SAVAÞ

s.s.spo

r

Tel:(0536) 234 95 88 sedat08savas@gmail.com

SPOR

PENDÝKSPOR EVÝNDE MAÐLUP

Pendikspor-Tavþanlý Linyitspor: 2-3 TFF 2. Lig 1. Klasman Grubu'nda yapýlan maçta TKÝ Tavþanlý Linyitspor, çekiþmeli bir mücadele sonunda Pendikspor'u deplasmanda 3-2 yendi. Ýki takým arasýnda gol düellosuna dönüþen maçta, maça hýzlý baþlayan konuk Linyitsporun 12. dakikada Kemal’le gelen erken golü maçýn seyrini deðiþtirdi ve iki takýmda açýk bir futbol oynadýlar. Pendikspor sadece 2 dakika sonra eþitliði saðlayarak skoru 1-1’e getirdi.

Futbol'un Unutulmazlarý “Fenerbahçe” Dedi Tuzla Belediyesi tarafýndan ilk kez organize edilen, medya dünyasýnda büyük ilgi ve yanký uyandýran Tuzla Beledýyesi 1. Futsal Medya Turnuvasý'nýn kura çekimi yapýldý. 3 Mayýs'ta baþlayacak turnuvanýn kura çekimine Oktay Derelioðlu, Ahmet Yýldýrým, Hasan Vezir, Semih Yuvakuran, Hasan Özer, Þevki Atasoy katýldý. Tuzla Kafkale Spor Salonunda oynanacak turnuvanýn ilk kurasýný Tuzla Belediye Baþkaný Dr. Þadi Yazýcý yaparken “Spor; gençlerde mutluluk, öfkeyi kontrol edebilme, dinç ve dinamik görünmeyi saðlar. Takým ruhuyla yapýlan spor, birlik beraberlik duygusunu pekiþtireceði gibi ortak hareket etmenin ne denli önemli olduðunu ortaya çýkarýr. Bu kapsamda Tuzla Belediyesi olarak, sporun çeþitli branþlarýna önemli destekler veriyoruz. Vermeye de devam edeceðiz. Tuzla Belediyesi Futsal Medya Turnuvasýný düzenlemekteki amacýmýz; spora C GRUBU STV, NTV Spor, RadyoSpor, Yeni Þafak D GRUBU Cumhuriyet, Lig TV, Hürriyet, Vakit Turnuvaya Lig TV, NTVspor, Hürriyet, Cumhuriyet, Vakit, Yeni Þafak, STV, TV8, TRT, Tercüman-Akþam, 1903 Haber, Kanal24, TV5, RadyoSpor, Anadolu Kaplanlarý ve Tuzla Belediyesi takýmlarý katýlýyor. Eski ünlü futbolcularýn medya takýmlarýna destek verecek. Turnuvada Hakan Þükür, Pascal Nouma, Hakan Ünsal, Hami Mandýralý, Feyyaz Uçar, Ahmet Yýldýrým, Hasan Özer, Oktay Derelioðlu, Semih Yuvakuran, Hasan Vezir, Þevki Atasoy, Hakan Tecimer, Süleyman Abay, Cüneyt Çakýr gibi spor adamlarý katýlacak.

Ýki takýmda ilk yarýyý böyle bitirmenin hesabýný yaparken 37. dakikada gelen gol Pendiksporun soyunma odasýna yenik gitmesine sebebiyet verdi. Ýkinci yarý oyuna hýzlý baþlamasý gereken Pendikspor durgun olunca Tavþanlý Linyitsporlu futbolcular bulduklarý þanslarý iyi kullandýlar ve 70. dakikada skoru 3-1’e taþýdýlar. 83. dakikada konuk takýmýn oyuncusu Cemil kendi kalesine attýðý golle Pendikspor’u umutlandýrsa da kalan dakikalarda geliþtirdiði ataklardan sonuç bulamayan Pendikspor sahadan boynu bükük ayrýldý. Aldýðý sonuçla liderin 7 puan gerisinde kalan Pendik puan tablosunda 4. oldu. Kalan maçarýnda Pendiksporlu futbolculara baþarýlar diliyoruz.

YILDIZ TABLOSU Hakemler: Serdar Karakaþ xx, Murat Þener xx, Öncer Duru Özel xx Pendikspor: Emre xx, Lokman xx, Murat xxx, Uður xx, Rasim xx, Ali xx (Dk. 43 Ferdi xx), Eser xx, Ender xx, Aytürk xx, Ömercan xx (Dk. 71 Emrah x), Serkan xx TKÝ Tavþanlý Linyitspor: Ýbrahim xx, Hasan xxx, Tanju xx, Onur xx, Abdi xxx (Dk. 71 Volkan x), Mikail xxx, Ýshak xx (Dk. 63 Mehmet x), Emrah xx, Cemil xx, Kemal xxx (Dk. 76 Fatih x), Davut xxx Goller: Dk. 12 Kemal, Dk. 37 Davut, Dk. 67 Abdi (TKÝ Tavþanlý Linyitspor), Dk. 13 Ender, Dk. 82 Cemil (Kendi Kalesine) (Pendikspor) Sarý Kartlar: Dk. 25 Ýshak, Dk. 78 Ýbrahim, Dk. 89 Fatih, Dk. 90 3 Mehmet (TKÝ Tavþanlý Linyitspor), Dk. 29 Ali, Dk. 66 Uður, Dk. 90 3 Serkan (Pendikspor)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Kutlu Olsun Nurettin BEÞÝNCÝ Pendikspor Yönetim Kurulu Baþkaný

verdiðimiz deðeri bir kez daha ortaya koymaktýr. Gündemi takip eden, gündem oluþturan ve haber peþinde koþan Basýn mensubu arkadaþlarýmýzý basýna bir haber olarak sunmaktýr. Dedi. FUTBOLCULAR FENERBAHÇE DEDÝ Basýn toplantýsýna katýlan futbolcular medya mensuplarýnýn sorularýný yanýtlarken zirve yarýþýyla ilgili soruya Hasan Vezir “Fenerbahçe, artýk bu ipi göðüsler. Anadolu'dan þampiyon çýkmasý dileðimiz. Sivasspor, bunu baþaramadý. Bursaspor, Galatasaray'la berabere kalýnca bu þansýný yitirdi” dedi. Oktay Derelioðlu, “Fenerbahçe'nin yarýþta büyük avantajý var. Bu durumun deðiþeceðini düþünmüyorum” derken Semih Yuvakuran, “Ben Bursalýyým. Bursaspor'u sonuna kadar destekliyorum. Ancak son maçta Galatasaray'ý yenseydi durum farklý olurdu” dedi. Türkiye Ligi Dizi Film Gibi Basýn mensuplarýnýn “Teþvik primi ve þike” sorularýna yanýt veren Oktay Derelioðlu “En zor lig Türkiye ligi. Herkes dizi film seyreder gibi futbol seyrediyor. Futbolumuzun da senaryolarý var. Almanya'da Numberg'te oynarken son maçta küme düþtük. Ben olay çýkacak beklerken bir de baktým 25 bin kiþi bizi alkýþlayarak soyunma odasýna gönderdi. Türkiye'de böyle bir ortama hasretiz” dedi. Hasan Özer ise “Her boþ alana yapýlan yapýlar futbolun da kaderini deðiþtirdi. Eskiden futbolcular sokakta, arsalarda boþ alanlarda futbol oynar, sonra yýldýz olurdu. Þu anda her boþ yere yapýlan binalar nedeniyle çocuklar dýþarýda futbol oynayamýyor. Sayýn baþkanýmýz da burada. Bunu belirtmek isterim” diye konuþtu. Ahmet Yýldýrým ise futsalýn Türkiye'de çok bilinmediðini ancak dünyada geliþen bir trend olduðunu belirterek “Spor ne olursa olsun gençlere teþviktir. Arda'nýn lösemili çocuklara gidip ilgi göstermesi bir teþviktir. Bu tip þeyler sporda daha çok yer almalý. Diðer sporcu arkadaþlarým da spora bu gözle de bakmalý” þeklinde konuþtu. EÞLEÞMELER ÞÖYLE: A GRUBU Tercüman Akþam, 1903 Haber/Radyo, TRT, Kanal 24 B GRUBU TV8, Tuzla Belediyesi, Anadolu Kaplanlarý, TV5

Türk Basketbolunun Gururu Ýbrahim Kutluay Pendik Lisesinde

Geçtiðimiz hafta sonu Ýbrahim Kutluay, Murat Özgül ve Özlem Kutluay Basketbol Academy'de basketbol eðitimi alan vede bu sene Pendikspor formasýyla liglerde oynayan Yýldýz Takým, Küçük Takým, Minik Takým ( Junior League'de oynuyor ) Oyuncularýyla buluþtu. 2009-2010 çalýþmalarýný deðerlendiren Milli Basketbolcu antrenmanlarý yerinde izledi. Oyuncularýn sorularýný cevaplayan ünlü Basketbolcu “ NTV Spor “ kanalýnda yapacaðý bir dizi basketbol eðitimine, Aile iliþkileri, saðlýklý beslenmeye önem verilen, içeriðinde görsel olarak antrenmanlarýn olacaðý film çekimi hakkýnda bilgiler verdi.

Yazýnda da Pendik lisesinde mayýs ayýnda uygulanacak Basketbol eðitim çalýþmalarý hakkýnda bilgiler aldý, karþýlýklý fikir teatisinde bulundu. Oyuncularýn 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýný kutlayan Ýbrahim Kutluay, Tüm Çocuklarýn spordan kopmamalarý gerektiðini sporun bir yaþam biçimi olduðunu vurgulayarak Basketbol sevgisinin azalmamasý dileðiyle sözlerini bitirdi. Oyuncularýmýzýn hoþça vakit geçirdiði bir hafta sonu Ýbrahim Aðabeyleri ile anýlarýnda saklayacaklarý güzel bir hatýra oldu.


Haber

SON DAKÝKA

15-30 Nisan 2010

9

Osmangazi Ýlköðretim Okulu 23 Nisaný Doyasýya Kutladý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dünyada hiçbir ülkede bulunmayan iki farklý unsuru bir araya getiren milli bir bayram. Bu bayram bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atýldýðý, egemenliðin ilan edildiði anlamlý gün diðer taraftan 'yarýnýn büyükleri, geleceðin garantisi' çocuklar için bir þenlik. Atatürk'ün Türk çocuklarýna armaðan ettiði bayram dünya çocuklarý arasýnda sevgi ve dostluk baðlarýnýn geliþtirilmesi ve tüm insanlarýn barýþ içinde yaþayacaklarý bir dünyanýn oluþmasýna katkýda bulunmak için her yýl düzenleniyor.

Pendik Osmangazi Ýlköðretim Okulu’nda düzenlenen tören, okul bandosunun okul çevresinde 30 dakika süren programýndan sonra, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýyla baþladý. Sunuculuðunu Ýngilizce öðretmeni Hatice Zeren Baba’nýn yaptýðý tören okul müdürü Yakup Soyer’in selamlama konuþmasý ve öðrencilerin 23 Nisan’Iný kutlamasý ile devam etti. Çeþitli sýnýflarýn farklý türlerde yaptýklarý gösteriler ilgi görürken, ana okullarý gösterisinden sonra, 1-A sýnýfý öðretmeni Meltem Ak’ýn hazýrladýðý potpori dans grubu izleyen veliler ve okul öðrencilerinden tam not aldý. 2-D sýnýfý öðretmeni ve Tekvando Antrenörü Önder Çetinkol’un sýnýfýndaki öðrencilere öðrettiði tekvando hareketlerini sergilediði bölüm

yoðun alkýþ aldý. Bu gösteriden sonra 1-B ve 5-A sýnýflarýnýn hazýrladýklarý gösteriler sunuldu. Programýn diðer bölümü, okulun müzik öðretmeni Deniz Aslan’ýn organize ettiði Karadeniz yöresi gösterisi, Van yöresi gösterisi ve flüt-ritm orkestrasý ile devam etti. Finalde ise yine Deniz Aslanýn öðreticiliðini yaptýðý 8. sýnýflardan oluþan halk oyunlarý ekibi, potpori türünde çeþitli yöreleri kapsayan bir dans gösterisi sunarak bir nevi son 23 Nisan gösterilerini yaparak okullarýna veda ettiler. 23 Nisan töreni müzik eþliðinde tüm okul öðrencilerinin eþlik ettiði danslarla son buldu. Törende görev yapan tüm idareci, öðretmen ve öðrencileri tebrik ediyoruz. Nice 23 Nisanlara...

YENÝ LEZZET DURAÐINIZ: TUZLA TÝTÝZ KÖFTECÝSÝ Köfte, Izgara Çeþitleri, Özel Mantarlý Pilav ve Tatlýlarla Tuzla sahili tören alaný karþýsýnda hizmetinizde Cami Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:76 Tuzla/ÝSTANBUL Tel: 0216 395 51 51 Fax:0216 446 04 74 www.titizkofte.com www.tuzlatitizkofte.com

Bölgemizin deðerli iþadamlarýndan Hilmi BELGEN Anadolu Yakasýnýn yeni lezzet duraðýnda sizleri aðýlamaktan onur duyacaktýr. Her türlü toplantýlarýnýzý TÝTÝZ’de yapabilirsiniz. TUZLA TÝTÝZ KÖFTECÝSÝ “TUZLA FUTSAL MEDYA CUP” TURNUVASI KURA ÇEKÝMÝNE EV SAHÝPLÝÐÝ YAPTI

NOT: Resmi açýlýþ 8 Mayýs Cumartesi Günü “Titiz” Geniþ salonu ve bahçesi ile yeni adresiniz olmaya aday


BiLGE GRiLL CAFE RESTAURANT ACILDI , Pendik Yeni Mahallede 22 yýldýr baþarýyla hizmet veren BÝLGE MARKET'in yanýnda Hasip, Edip ve Sadýk Bilge, “BÝLGE GRÝLL CAFE RESTAURANT”ý açarak ilçede lezzetin duraðý oldular. Bilge Grill Cafe Restaurant'ýn 27 Nisan 2010 Salý günü yapýlan resmi açýlýþý, Pendik Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Remzi Þeker, Atilla Ýpek, Nurettin Beþinci, Meclis Üyesi Ediz Akgül, Bosna Sancak Derneði Baþkaný Melih Ata, Camcý Nevzat Bayramlýlar, yerel basýn temsilcileri ile Pendik'in önde gelen tüm eþrafýnýn ve yüzlerce vatandaþýn katýlýmý ile tam bir düðün havasýnda geçti. Kesilen kurban ve yapýlan dualardan sonra davetlilere restaurantta nefis bir öðlen yemeði, arkasýndan tatlýlar ve kahve ikram edildi. Öðlen yemeði, akþam geç vakitlere kadar sürdü. Masalar bir doldu bir boþaldý... Bilge Grill Cafe Restaurant kesinlikle A'dan Z'ye sýra dýþý lezzetlerin sunulduðu bir mekân. Bu restaurantta servis edilen çeþitleri, Ýstanbul'un baþka herhangi bir mekânýnda bir arada bulabilmek mümkün deðil.

Bu lezzetleri mutlaka tadýn Balkan Mutfaðý aðýrlýklý olarak birbirinden farklý onlarca yemek çeþidinin servis edildiði restaurant ta; çoðu zaman hayatýnýzda tatmadýðýnýz ve tattýðýnýzda lezzetini hayatýnýz boyunca anýmsayacaðýnýz yemekler, börekler, tatlýlarla karþýlaþacaksýnýz. Ýþte onlardan sadece bir kaçý: Et suyu ve etle hazýrlanmýþ Begova Çorba / Kepekli Undan Beyaz Un-dan Özel Kaymak Soslu Krepler /Lezzetindeki sýrrý yýllardýr özenle saklanan Sancak yöresinden özel ýz-gara köfte / Pes Pleskavica / Etli Biri-yan / Güveç kaplarda dana ve tavuk etli pilav / Kuru Etli Kuru Fasulye / Güveçte Köfteli Kuru Fasulye (Tafce Grafce) / Et ve Izgara çeþitleri / Çok özel, çok farklý Ispanaklý Börek / Tereyaðlý parça börek (Obaruþa) /Güveçte Közlenmiþ Kaymaklý Kýr-mýzý Biber / Özellikle Közde Piþmiþ Patates ve Soka / Sancak Yöresinin Çok Özel Turþu Çeþitleri Ve TATLILAR; Peynir Tatlýsý / Dondurmalý. Cevizli

Kalburbastý / Revani / Dondurmalý Ýrmik / Hindi Demir Þerbeti / Keçi Boynuzu Þerbeti. Tatlýlardan sonra çok özel sunumla Boþnak usulü Türk Kahvesi… Doðrusu, BÝLGE GRÝLL CAFE RESTAURANT'ta var olanlar ne yemekle, ne tatmakla ne de içmekle bitmez. Bu yüzden bizzat, ailecek ya da arkadaþlarýnýzla bir ziyaret etmeniz gerekiyor bu mekaný. En azýndan yazýlýp çizilenlerle saðlamasýný yapmak için… Yaklaþýk 120 kiþinin bir arada yemek yiyebildiði, kahve, çay ya da meþrubat içerek vakit geçirebileceði bu mekân; son derece modern dizayn edilmiþ, hijyenik, ferah, duvarlarý tablolarla süslü, nezih bir mekan. Doðum günü - niþan vb özel organizasyonlar için de tercih edilebilecek bir yapýda. Ulaþýmý kolay, oto-park sorunu yok. Ve belki de en önemlisi, fiyatlar bu kadar ayrýcalýða, özelliðe raðmen asla abartýlý deðil...

Merak eden, gidip görmek ve bu özel lezzetleri tatmak isteyenler için BÝLGE GRÝLL CAFÉ RESTAURANT'ýn adres ve telefonu:

Zafer Caddesi No 62 Yenimahalle PENDÝK Tel: 483 24 65

15 nisan- 1 mayıs arası yayınlanan sayımız  
15 nisan- 1 mayıs arası yayınlanan sayımız  

yerel gazete

Advertisement