Page 1

Tuzla Belediyesi Gönülleri Birleþtirecek The Green Park Hotel Pendik’ten Baþkan Þahin'e Plaket T uzla Belediyesi, bütün sosyal yardýmlarý tek çatý altýnda toplayarak; ihtiyaç sahibi ile yardýmseverleri tek noktada buluþturacak olan 'Gönül Elleri Çarþýsý'ný hizmete soktu. Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamýnda kurulan Gönül Elleri Çarþýsý'nýn açýlýþýný, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan yaptý. Gönül Elleri Çarþýsý ile; giyim, beyaz eþya ve mobilya gibi ihtiyaç fazlasý eþyalar, ihtiyaç sahipleriyle buluþturulacak.

>>6’da..

7 Nisan 2010 tarihinde hizmet vermeye baþlayan The Green Park Pendik Hotel & Conventýon Center'da protokol ve basýna düzenlenen gecede The Green Park Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Adil Üstündað ev sahipliði yaptý. Gecenin organizesini ve sunumunu yapan The Gren Park Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Birol Aydýn'la birlikte gecenin konuklarýný tek tek karþýlayan

www.sondakikagazetesi.com.tr

SON DAKÝKA l ý y . 6 2

ÝSTANBUL’UN EN SAYGIN YEREL GAZETESÝ

15-31 Mayýs 2010

1 TL

7 Nisan'da Uluslararasý organizasyonla açýlarak 644 milyon insanýn Pendik'i tanýdýðýný, 538 oda, 1076 yatak kapasiteli 55 farklý büyüklükte toplantý salonlarý, 36 asansör, 8 yürüyen merdiven, 1700 Yönetim Kurulu Baþkaný Adil kiþilik dev oditoryumu ile Üstündað yapýlan konuþmalarýn Türkiye'de kongre turizminin ardýndan Pendik Belediye Baþkaný gözbebeði olan Hotel'in açýlýþýn Dr. Salih Kenan Þahin'e þükran ilk haftasýnda 132 ülkenin canlý plaketi sundu. yayýnla takip ettiði Dünya Ralli Medya patron ve Þampiyonasýna sponsor olduðunu yöneticilerinin yoðun ilgi gösterdiði anlatan Üstündað, Hotel'in gecede konuþan Adil Üstündað Pendik'e güzellik kattýðýný, “Geceye katýlanlara teþekkür aðýrlýklý olarak Pendiklilerin ettikten sonra, kendisini, The Green çalýþtýðý Hotel'in yapýmýnda Park Ailesini ve The Green Park Pendik Belediyesinin ilgi ve Pendik Hotel & Convention desteðini gördük teþekkür Center'i tanýttý. Ýstanbul'da 9. sýrada ediyorum. Hotel Pendiklilerin ve vergi rekortmeniyiz, 500 kiþiye 4200 çalýþanýmýndýr” dedi. burs veriyoruz. >>Ayrýntýlar Sayfa 6’da..

19 Mayýsý Kutladýk

Cumartesi Pazarý Yeni Yerinde Kuruldu

Vatandaþýn ve esnafýn desteðiyle Pendik Cumartesi Pazarýný daha uygun bir yere taþýdýklarýn söyleyen Belediye Baþkaný Salih Kenan Þahin, yeni pazarda ziyaretçi sayýsýn 100 bin olarak hedefliyor. fotoðraf:Sedat SAVAÞ

Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramý Pendik Stadyumu'nda büyük bir coþkuyla kutlanýrken; öðrencilerin ortaya koyduðu dans koreografileri göz doldurdu.

Hemþireler Haftasý Törenlerle Kutlandý

Süleyman Yýlmaz Pendik ilçesinde Hemþireler Haftasýnda Pendik Devlet hastanesinde, Saðlýk Gurup Baþkanlýðýnda ve Özel Þifa hastanesinde Hemþireler günü coþku ile kutlandý. Pendik Devlet hastanesi salonunda toplanan Hastane personeli baþta Baþhekim Opr. Dr. Þükrü Bakioðlu, Baþhekim yardýmcýlarý, Doktorlar, Hastane müdür ve müdür yardýmcýlarý ve saðlýk personeli baþta Baþhemþire Nuray terzi olmak üzere tüm hemþirelerin gününü kutladýlar.

>>3’te..

Pendik'ten Vijdan Çaðan “Yýlýn Hemþiresi” Seçildi

19 Mayýs sabahý Atatürk anýtýna çelenk koyulmasý ve saygý duruþu ile baþlayan Atatürk Anýtýndaki törene Ýstanbul Vali Yardýmcýsý Ahmet Aydýn, Tersane komutaný Tuðamiral Nurdan Kahyaoðlu, Pendik Belediye Baþkaný Dr. Salih Kenan Þahin, Pendik Ýlçe Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Baþ ve ilçe protokolu, muharip gazilerimiz, STK'larýnýn yöneticileri, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý. Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramý kutlamalarý yurdun her bölgesinde kutlandýðý gibi Pendik Stadyumunda da gerçekleþtirildi. Oldukça renkli görüntülere sahne olan kutlamalara ilginin yoðun olduðu gözlenirken öðrencileri ortaya koyduðu dans koreografileri göz doldurdu. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþlayan kutlamalarda ilçe protokolunun öðrenci ve tribünleri selamlamasý ile devam etti. Daha sonra konuþma yapan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Bahattin Gök, bugün Kurtuluþ Savaþý'nýn baþladýðý tarihin 91. Yýlýnýn kutlandýðýný vurgulayarak ayný zamanda gençlere armaðan edilen bir bayram olduðunu belirtti. Gençleri Atatürk ilke ve inkýlaplarýna baðlý olmalarý gerektiðini söyleyen Gök, “ Gençler laik, demokratik, milli ve ahlaki deðerlere baðlý birer genç olmanýzý istiyorum” diyerek sözlerini tamamladý. Gök'ün ardýndan bando takýmý eþliðinde tüm okullar, protokol ve tribünleri selamlarken, öðrencilerin sergiledikleri, 200 kýz, 200 erkek öðrenci gurubu yurdumuzun her bölgesinin Türk Halkoyunlarýndan örnekler sunan bir koreografiyle alkýþlanýrken, davul ritim grubu göz doldurdu. Ritim grubunun ardýndan protokol ile katýlýmcýlar birlikte hatýra fotoðrafý çektirdikten sonra kutlamalar sona erdi.

Yarým asýrlýk tarihe sahip Pendik Cumartesi Pazarýnýn taþýnma hikayesi aslýnda yeni deðil. 2000'li yýllardan beri taþýnmasý gündeme gelen ancak, hem teknik hem de hukuki açýdan yeterli zemin hazýrlanmayýþý sebebiyle bir türlü yeri deðiþtirilemeyen semt pazarýnda mutlu son, Pendik Belediye Baþkaný Salih Kenan Þahin'in yoðun çabalarýyla gerçekleþti. Önce ekibiyle birlikte Pazar için, ilçedeki en uygun bölgeyi analiz eden Baþkan Þahin, daha sonra baþta Pazarcýlar odasý ve Pazar esnafý olmak üzere STK'lar ile Pendiklilerin görüþünü aldý. Semt Pazarýnýn taþýnma noktasýnda gereken desteði vatandaþlardan fazlasýyla alan Baþkan Salih Kenan Þahin, teknik çalýþmalarýn bitirilmesinin ardýndan pazarýn taþýndýðýný duyurmaya karar verdi. Ve tüm bu sürecin ardýndan yeni Cumartesi Semt Pazarýnýn açýlýþý, 15 Mayýs Cumartesi günü Pendik Sahilinde 40 bin metrekarelik alanda, davullu zurnalý bir þekilde gerçekleþtirildi. Modern görünümü ile dikkat çeken yeni pazarýn ilk gününde esnaf, tezgahýný boþaltmanýn, Pendikliler de hem araçlarý hem de ücretsiz servislerle alýþveriþ yapmanýn keyfini yaþadý. Pendik Esnafý, Baþkana astýðý bez afiþlerle teþekkür etti. Ýlçenin merkezinde onlarca afiþte, Belediye Baþkanýmýza, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ'a teþekkür etti. >>6’da..

PEFHEM'den TSM Konseri

>>3’te..

Annelere Sevgi ve Saygý Baki Serdar Çallýoðlu Özalkak

Pendik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Düzenlediði, branþla Kooperatif Üyesi Annelerin “ANNELER GÜNÜ”nü kutladý.

P

P

endik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 16 Mayýsta Vesta Restaurantta düzenlediði Branþla sabah 09.00-12.00 saatleri arasýnda üyesi olan Anneleri bir araya getirdi. 150 üyenin katýldýðý kahvaltýlý branþta Pendik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Baþkaný Sezai Kantarcý ve yönetim kurulu üyeleri davetlileri kapýda karþýladýlar.

yfa sa devamý ’de..

7

endik Folklor Halkeðitim Merkezi (PEFHEM) Türk Sanat Müziði Korosu 18 Mayýs gecesi Pendik Yunus Emre Kültür Merkezinde Ünlü Bestekar Baki Çallýoðlu'nun eserlerinden oluþan bir programla sanatseverlerin huzuruna çýktý. Pendik ve dýþýnda TSM konserleri veren, beðeni ile izlenen ve dinlenen melisa Çallýoðlu yönetimindeki eserlerini koro ve solo olarak seslendirdi.

Program sonunda ayakta alkýþlanan PEFHEM korosu adýna, Baþkan Serdar Özalkak, Þef Melisa Çallýoðlu'na ve 62. Sanat Yýlýnda Ünlü bestekar Baki Çallýoðlu'na çiçek sundu. Pendik ilçesinde yaþayan ünlü sanatçýnýn Baki Çallýoðlu ve ailesini kutluyoruz. PEFHEM'e ve Kültür hizmetlerini sunarak Pendiklileri sanatla, sanatçýyla buluþturan Pendik Belediyesine özellikle Baþkan Yardýmcýsý Atilla Ýpek'e teþekkür ediyoruz.


Gündem

SON DAKIKA

15-31 Mayýs 2010

3

HEMÞÝRELER HAFTASI KUTLANDI Mayýs Ayýný Seviyorum Pasta kesilmesi, ikramlar ve tebriklerle süren etkinlik Son Dakika Gazetesi objektiflerine verilen pozlarla fotoðraflara yansýdý. Diðer tören bir gün sonra Pendik Saðlýk Gurup Baþkanlýðýnda yapýldý. Saðlýk Gurup Baþkaný Dr. Esra Üçüncüoðlu'nun ev sahipliðinde, Saðlýk Hizmetlerine Destek Derneði Baþkaný Mehmet Aydýn'ýn, davetlilerin doktor ve hemþirelerin hazýr bulunduðu kutlamada Saðlýk Gurup Baþkaný ve Hemþireler pastaya alkýþlarla kestiler. Kokteylde ikramlardan tebriklerden sonra Saðlýk Gurup baþkaný Dr. Esra Üçüncüoðlu, “ Mesleðini severek yapan, hiçbir karþýlýk beklemeden insani hizmet sunan hemþirelerimizin gününü kutluyor, meslek hayatlarýnda baþarýlar diliyorum “ dedi.

Yýlýn Hemþiresinin Pendik'ten Velibaba Saðlýk Ocaðýndan Vijdan Çaðan'ýn seçilmesinden büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Saðlýk Bakanlýðý tarafgýndan yýlýn hemþiresi seçilen ödülünü Ýzmir'deki törende alan Vijdan hemþireyi candan kutluyorum diyerek duygularýný dile getirdi. ÖZEL ÞÝFA HASTANESÝ HEMÞÝRELERÝNÝ UNUTMADI Hemþireler günü nedeniyle hastanede düzenlenen kokteyle yönetim kurulu baþkaný Süleyman Yýlmaz, hastane Baþhekimi Dr. Cengiz Çabukoðlu, Baþhemþire Selma Tarmur, doktorlar, hemþireler ve çalýþanlar katýldý. Kokteyl'de konuþma yapan yönetim kurulu baþkaný Süleyman Yýlmaz Hemþirelik insan sevgisi ile dolu, þevkatle yapýlan ve onurlu bir meslektir. Bu onurlu meslek

mensuplarýný tebrik ediyor, 16 yýldýr Pendik Þifa hastanesinin baþarýsýnda ve halkýmýzýn teveccühünü kazanmasýnda sizlerin de büyük katkýsý vardýr “ dedi. Baþhekim Selma Tarmur'a Süleyman yýlmaz diðer hemþirelere doktorlar çiçek verdiler, çeþitli ikramlarla etkinlik sona erdi. Hastane Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Büþra Arslan organizasyon sorumlusu olarak katýlanlara teþekkür etti. Hastanenin pazarlama sorumlusu Ayþe Bayýndýr hastane hemþirelerinin gününü ayrýca bölgedeki bazý saðlýk kuruluþlarýndaki hemþirelerinde ziyaret edilerek hemþireler günlerini kutladýklarýn belirtti. Son Dakika Gazetesi olarak bizde Hemþirelerin “Hemþireler Gününü” kutluyor, kutsal görevlerinde baþarýlar diliyoruz.

DÜNYANIN GÖZÜ TUZLA'DA Tuzla, Formula1 yarýþlarýna 6. kez ev sahipliði yapacak olmanýn gururunu yaþýyor. Dünyada her yýl yaklaþýk 2 milyar insanýn izlediði yarýþlar, bu yýl 28, 29, 30 Mayýs tarihlerinde Tuzla'da yapýlacak. Tuzla Belediyesi yarýþ öncesi tüm hazýrlýklarýný tamamladý. Formula 1 yarýþlarý nedeniyle dünyanýn gözü bu yýl yine Tuzla'ya çevrilecek. Beþ yýldan beri Formula1 yarýþlarýna ev sahipliði yapan Tuzla Belediyesi, 6. yarýþ için tüm hazýrlýklarýný tamamladý. Öncelikle pistin baðlantý yollarý incelenerek hasar görmüþ bazý yollar onarýldý. Otoparklar ve yönlendirme levhalarý gözden geçirilerek hazýr hale getirildi. Geçen yýl olduðu gibi, bu yýl da otoparklar ücretsiz olacak. Yarýþlar öncesi pist ve çevresini gezerek incelemelerde bulunan Tuzla Belediye Baþkaný Dr. Þadi Yazýcý, tüm hazýrlýklarýn tamamlandýðýný belirtti. Özellikle pist dýþýnda belediyeye büyük görevler düþtüðünü vurgulayan Yazýcý, yarýþlarýn kusursuz yapýlabilmesi için gerekli bütün önlemleri aldýklarýný söyledi. Türk izleyicisinin ilgi göstermesi için yarýþlarýn cazip hale getirilmesi gerektiðini vurgulayan Baþkan Yazýcý, “Ülke içerisinde reklama aðýrlýk verilmeli. Bilet fiyatlarý düþürülüp etkinlik sayýsýný artýrýlarak daha fazla izleyici çekilebilir.'' dedi. Ýstanbulpark'ýn yýlda sadece bir kez Formula1 yarýþlarýyla deðerlendirilmemesi gerektiðini vurgulayan Yazýcý, “Bu muazzam tesisler yýl içerisine yayýlmýþ çeþitli faaliyet ve etkinliklerle daha aktif hale getirilebilir. Örneðin Ekstra

19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý'nýn 91.yýl dönümünü kutlamanýn sevincini yaþýyoruz. Kurtuluþ savaþýnýn ateþinin yakýldýðý, baðýmsýzlýðýn, milletimiz tarafýndan ele geçirildiði bu günle birlikte, güzel vatanýmýzýn kuruluþ süreci baþlamýþ, Türkiye Cumhuriyeti tüm olanaksýz þartlara raðmen ecdadýmýz tarafýndan bizlere hediye edilmiþtir. Aðýr bedellerle alýnan bu topraklarý gençliðe emanet eden Mustafa Kemal Atatürk, “Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz." Sözleriyle gençlere duyduðu güven ve inancý ifade etmiþtir. Her seferinde genç bir toplum olmakla övündüðümüz bu zenginliðimizi, genç potansiyelimizi, sporla yoðurarak yetiþtirmek, saðlýklý ve her konuda baþarý saðlayabilen aklý ve vicdaný hür bireylerin ortaya çýkmasýný saðlayacaktýr. Baðýmsýzlýk ateþinin koruyucularý aklý ve vicdaný hür gençlerimiz, ecdadýmýzdan aldýðýmýz miras ile bölgesinde ve dünyada barýþý ve güveni de koruyacaklarýna güvenimiz tamdýr. Bu güzel düþünceler ile, baþta Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaþlarý olmak üzere tüm þehitlerimizi rahmetle anýyor, tüm vatandaþlarýmýzýn 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý'ný en içten dileklerimle kutluyorum.

AHMET CÝN Yönetim Kurulu Baþkaný

Mayýs ayýn Türk Milleti için önemi BAÞYAZI büyüktür. Her yýlýn Mayýs ayýnda ikinci Pazar anneler Günüdür. Peygamberimizin “Cennet Analarýn Ayaðý Altýndadýr” dediðini biliyoruz. Anneler Gününü kutladýk yýlýn her günü Anneler Günü ama 9 Mayýs'taki Anneler Gününde ellerinde çiçeklerle, hediyelerle annelerini ziyarete gidenleri gururla seyrettim, bayramlaþmaya gider gibi Annelerini görmeye giden, onlarý bu özel günde yalnýz býrakmayanlarý candan kutluyorum. Annelere her þey feda olsun. Bugün 19 Mayýs Milletimiz için özel bir gün, müttefiklerinin savaþý kaybetmesiyle yenik duruma düþen Osmanlý Devleti galip devletler tarafýndan paylaþýlmaya baþlanmýþtý. Türk Milleti esaret altýnda yaþayamazdý, milletin baðrýndan çýkan Mustafa Kemal lider olarak 19 Mayýs 1919 tarihinde Samsun'a çýktý ve Anadolu'da düþmandan kurtulmak için yapýlan mücadelenin ilk iþaretini verdi. Atatürk Türkiye Cumhuriyetini kurduktan sonra, 19 Mayýs tarihini bayram ilan etti ve Türk Gençliðine emanet etti. 10 gün sonra 29 Mayýs Ýstanbul'un fethinin yýldönümü. Fatih Sultan Mehmet Han'ýn Ýstanbul'u fethettiði gün iþte bu nedenle Mayýs'ýn özel bir yeri var hayatýmýzda, bu nedenle her ay Mayýs olsa diyorum. Anneler her gününüz ANNELER GÜNÜ olsun. Türk Gençliðinin BAYRAMI KUTLU OLSUN. Ýstanbullular, sizi de kutluyorum. 547 yýl önce Bizanslýlardan alýnarak Türk Milletinin olan Ýstanbul'da yaþamak ve Ýstanbullu olmak þereftir, gururdur diyorum. sondakikagazetesi@hotmail.com

Pendik ilçesinde Hemþireler Haftasýnda Pendik Devlet hastanesinde, Saðlýk Gurup Baþkanlýðýnda ve Özel Þifa hastanesinde Hemþireler günü coþku ile kutlandý. Pendik Devlet hastanesi salonunda toplanan Hastane personeli baþta Baþhekim Opr. Dr. Þükrü Bakioðlu, Baþhekim yardýmcýlarý, Doktorlar, Hastane müdür ve müdür yardýmcýlarý ve saðlýk personeli baþta Baþhemþire Nuray terzi olmak üzere tüm hemþirelerin gününü kutladýlar. Baþhekim Bakioðlu yaptýðý konuþmada siz bizim ve hastalarýn meleklerisiniz, emeðiniz, hizmetiniz kutsal ve büyüktür, hemþireler gününüzü candan kutluyorum dedi.

yarýþlar, fuarlar ve konserler yapýlabilir. Biz belediye olarak bu tesislerin daha rantabl kullanýlmasý için elimizden gelen tüm yardým ve desteði vermeye hazýrýz” diye konuþtu.

baþ yazarýmýzýn köþe yazýlarýný www.sondakikagazetesi.com.tr’den okuyup, yorumlayabilirsiniz

Pendik’te 19 Mayýs’ta Halkoyunlarý Coþkusu 19 Mayýs bölgemizde törenlerle kutlanýrken, Pendik stadýnda ayrý bir coþku vardý. Bu coþkunun sebebi, 200 erkek ve 240 kýzdan oluþan, toplamda 20 okulun öðrencilerinden oluþturulan ve Türkiyenin çeþitli yörelerinden danslarý ayrý ayrý ve birlikte sergileyen kadro yoðun ilgi gördü. Ýlçemiz Koordinatör Beden Öðretmeni ve Orhan Sinan Hamzaoðlu Ýlköðretim Okulu öðretmeni Özcan Demirci önderliðinde ve müzik öðretmenleri Deniz Aslan ve Ayten Komanlý koordinatörlüðünde beden eðitimi öðretmenleriyle birlikte hazýrlanan ve yoðun bir çalýþmanýn ürünü olan gösteriden dolayý tüm eðitici kadroyu tebrik ediyoruz.

Protokol gösteriyi hazýrlayan öðretmenlerle birlikte görünüyor.

19 Mayýs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý Kutlu Olsun

Nurettin BEÞÝNCÝ Pendikspor Yönetim Kurulu Baþkaný

MHP

Tüm Ulusumuzun ve Gençlerimizin 19 Mayýs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramýný kutluyor, Bu günleri bize armaðan eden, Büyük ATATÜRK'ün karþýsýnda saygý ile eðiliyoruz.

Ensar ÇINAL Demokrat Parti Pendik Ýlçe Baþkaný

19 Mayýs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý Kutlu Olsun

Erdinç KILIÇ MÝLLÝYETÇÝ HAREKET PARTÝSÝ Pendik Ýlçe Baþkaný

19 Mayýs Atatürk’ü Anma Gençlik ve SporBayramý Kutlu Olsun


Haber

SON DAKÝKA

15-31 Mayýs 2010

Bilal Gündoðdu

Pendik Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Pendik Belediyesi ve Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Meclis Üyesi

19 Mayýs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý Kutlu Olsun

PENDÝK ÞÖFÖRLER ODASI

Pendik Oto Sanayi Sitesi

Vehbi Bayraktar

19 Mayýs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramý Kutlu Olsun

Pendik Þöförler Esnaf Odasý Baþkaný

5

Sezai Kantarcý Pendik-Maltepe Esnaf ve Sanatkarlarý Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný Ýstanbul-Sakarya Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliði Yönetim Kurulu Üyesi Pendik Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkan Vekili

19 Mayýs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramý Kutlu Olsun

CAMCI NEVZAT

19 Mayýs Atatürkü Anma Gençlik Ethem AKSOY 19 Mayýs Atatürkü Anma Gençlik Pendik Oto Sanayi Sitesi ve Spor Bayramý Kutlu Olsun ve Spor Bayramý Kutlu Olsun Dernek Baþkaný

GÜRSEL FOTOÐRAF STÜDYOLARI Nevzat Bayramlýlar

19 Mayýs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramý Kutlu Olsun

1960’dan Günümüze

Batý Mah. Akasya Sok. No:6/4 Pendik/ÝST. Tel: 4836382

19 Mayýs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý Kutlu Olsun

PENDÝK SAÐLIK HÝZMETLERÝNE DESTEK DERNEÐÝ 19 Mayýs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramý Kutlu Olsun

MEHMET AYDIN (BAÞKAN)

Muhammet BAYRAM Yönetim Kurulu Baþkaný

GUL ET PAZARI NURÝ BAÞ Pendik Halk Eðitim Müdürü 19 Mayýs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý Kutlu Olsun

GÜL ET PAZARI

Hikmet GÜL

19 Mayýs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý Kutlu Olsun Dr. Orhan Maltepe Cad. No.75 34890 Pendik - ÝSTANBUL Tel. : (0.216) 354 51 66 (0.216) 483 07 87

-


HABER

SON DAKÝKA

6

The Green Park Hotel Pendik’ten

15-31 Mayýs 2010

Tuzla Belediyesi Gönülleri Birleþtirecek

Baþkan Þahin'e Plaket A

7 Nisan 2010 tarihinde hizmet vermeye baþlayan The Green Park Pendik Hotel & Conventýon Center'da protokol ve basýna düzenlenen gecede The Green Park Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Adil Üstündað ev sahipliði yaptý. Gecenin organizesini ve sunumunu yapan The Gren Park Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Birol Aydýn'la birlikte gecenin konuklarýný tek tek karþýlayan Yönetim Kurulu Baþkaný Adil Üstündað yapýlan konuþmalarýn ardýndan Pendik Belediye Baþkaný Dr. Salih Kenan Þahin'e þükran plaketi sundu. Medya patron ve yöneticilerinin yoðun ilgi gösterdiði gecede konuþan Adil Üstündað “Geceye katýlanlara teþekkür ettikten sonra, kendisini, The Green Park Ailesini ve The Green Park Pendik Hotel & Convention Center'i tanýttý. Ýstanbul'da 9. sýrada vergi rekortmeniyiz, 500 kiþiye burs veriyoruz. 7 Nisan'da Uluslararasý organizasyonla açýlarak 644 milyon insanýn Pendik'i tanýdýðýný, 538 oda, 1076 yatak kapasiteli 55 farklý büyüklükte toplantý salonlarý, 36 asansör, 8 yürüyen merdiven, 1700 kiþilik dev oditoryumu ile Türkiye'de kongre turizminin gözbebeði olan Hotel'in açýlýþýn ilk haftasýnda 132 ülkenin canlý yayýnla takip ettiði Dünya Ralli Þampiyonasýna sponsor olduðunu anlatan Üstündað, Hotel'in

Pendik'e güzellik kattýðýný, aðýrlýklý olarak Pendiklilerin çalýþtýðý Hotel'in yapýmýnda Pendik Belediyesinin ilgi ve desteðini gördük teþekkür ediyorum. Hotel Pendiklilerin ve 4200 çalýþanýmýndýr dedi. Pendik Belediye Baþkaný Dr. Salih Kenan Þahin gece yaptýðý konuþmada Pendik çok deðiþiyor, Belediye Baþkaný olarak mutluluk duyuyorum, son dönemde Pendik'e büyük yatýrýmlar oldu, bunlardan biri de The Green Park Hotel'dir. Pendik Gebze-Kadýköy arasýnda merkez haline geldi, Sabiha Gökçen Havaalaný, Tekno-park, oteller, marina Pendik'e güzellik ve prestij katýyor. The Green Park Hotel yatýrýmýný Pendik'e yapan maddi yönden, istihdam açýsýndan ilçemiz için çok önemli, Adil Bey'i tebrik ediyorum. The Green Park Pendik'e daha güzel olacaktýr” dedi. Kaymakam Vekili Mümin Heybet'te, Malatya Arapgir'li olan Adil Üstündað'ý kutladý, kendisini tanýtmaktan mutluluk duydum, yatýrýmcýlýk tutkusu, memleket severliði için ayrý bir sempati duydum, böyle baþarýlý insanlarýn artmasýný diliyorum dedi. Son Dakika Gazetesi olarak yerel basýna özel ilgi gösteren, bölgemizin en renkli yatýrýmcýsý The Green Park Grup Yönetim Kurulu Baþkanýn candan kutluyor. Baþarýlarýn devamýný diliyoruz.

çýlýþta bir konuþma yapan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan, tüm yardým kuruluþlarýna seslenerek yardým yapýlýrken kimsenin incitilmemesini istedi. Tuzla Belediyesi'nin kumuþ olduðu Gönül Elleri Çarþýsýyla bunu baþardýðýný vurgulayan Erdoðan “Türk insaný gururludur, maðrurdur onurludur. Ne kadar muhtaç olsa da gururunun incitilmesini asla kabul etmez. Gönül Elleri Çarþýsý'nýn, veren elle alan eli buluþtururken buna çok dikkat ettiðini görüyorum. Bu yüzden hayýrseverler yardýmlarýný gönül rahatlýðýyla çarþýya teslim ediyorlar. Ýhtiyaç sahibi kardeþlerimiz adeta alýþveriþ yapýyormuþ gibi buraya gelip ihtiyaçlarýný temin ediyorlar. Tuzla Belediyesinin kurmuþ olduðu bu sistem, ihtiyaç sahiplerini rahatsýz etmeyen, rencide etmeyen onlarýn baþýný öne eðmeyen bir yapýda hizmet vermektedir. Burada emeði geçen herkese teþekkür ediyorum” dedi. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarþýsý modeliyle kötü manzaralarý ortadan kaldýrdýðýný belirten Emine Erdoðan, “Gönül Elleri Çarþýsý, nezakete uymayan rencide edecek manzaralarý ortadan kaldýrýyor, gönül kazanayým derken gönül kýrmýyor. Baþta Belediye Baþkaný Dr. Þadi Yazýcý olmak üzere projede emeði geçen herkesi kutluyor, hepsine teþekkür ediyorum. Hayýrlý olsun.” dedi. Konuþmasýnýn ardýndan açýlýþ kurdelasýný kesen Erdoðan, daha sonra çarþýyý gezdi.

“TÜM ÝHTÝYAÇ SAHÝPLERÝNE ULAÞACAÐIZ” Tuzla Belediye Baþkaný Dr. Þadi Yazýcý ise; “Bu proje, ihtiyaç fazlasýyla ihtiyaç sahibini buluþturma projesidir. Yardým taleplerine, 365 gün, 24 saat boyunca yanýt vermeyi hedefliyoruz. Amacýmýz, Tuzla sýnýrlarý içerisinde hiç kimsenin maðdur olmamasýdýr. Bu projeyle, bütün Tuzlalý ihtiyaç sahiplerine ulaþmayý hedefliyoruz. Bunun için her sokaðýmýzda projemize katký saðlayacak bir gönüllü

bekliyoruz. Özellikle Tuzlalý hanýmlardan bu projeyi desteklemelerini istiyoruz.” Dedi. Kullanýlmayan ihtiyaç fazlasý eþyalarýn bir baþka insanýn ihtiyacýný karþýlamasýnýn, eksiðini gidermesinin çok anlamlý ve güzel olduðunu belirten Baþkan Yazýcý, “Biz de, Tuzla'da gerçek ihtiyaç sahiplerinin faydalanmasý için kurduðumuz bu 'Gönül Elleri Çarþýsý'ndan yapacaðýmýz giyecek ve ev eþyasý yardýmlarýyla ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýzýn yüzünü güldüreceðiz” diye konuþtu. GÖNÜL ELLERÝ MAÐAZASI KURALLARI Yardýmlarýn kabul ve daðýtýmýnda çok titiz ve sýký yöntemler uygulayacak olan maðazanýn çeþitli kurallarý da bulunuyor. Yardým yapýlan vatandaþlar, kesinlikle rencide edilmeyecek ve normal bir alýþveriþ yapýlýyormuþ gibi davranýlacak. Personel, bu konuda eðitime tabi tutulacak. Tamir ve bakýmý yapýlmayan hiçbir eþyanýn ihtiyaç sahibine verilemeyeceði gibi, baðýþlanan eþyalarýn tüm bilgileri de bilgisayar sistemine tabi olacak. Ürünler barkodlanarak, sisteme giriþ ve çýkýþlarý kayýt altýnda tutulacak.

Cumartesi Pazarý Yeni Yerinde Kuruldu Trafiði engellemeyecek þekilde tasarlanan modern Pazar yerinin açýlýþý, Belediye Baþkaný Salih Kenan Þahin ve Pazarcýlar odasý Baþkaný Mete Boyraz'ýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Baþkan Þahin, pazarýn modern konuma kavuþmasýnýn “

Pendik Gençlik Meclisi Anneler Gününü Andý PENDÝK Kent Konseyi Gençlik Meclisi 09 Mayýs 2010 PAZAR günü Anneler gününü kutladý. 1955 yýlýndan beri ülkemizde her Mayýs ayýnýn 2. haftasý “Annelerimiz Anma Günü” kutlarýz. Bu senede Pendik Kent Konseyi Gençlik Meclisi bu özel güne istinaden Pendik'teki bir huzur evini ziyaret edip oradaki annelerle sohbetler edip duygu ve düþüncelerini dinlediler. Sonrasýnda ise Pendik Merkezdeki tüm bayanlara karanfil hediye ettiler.

belediye-pazarcý diyaloðu “ ile gerçekleþtiðini hatýrlattý. Yeni pazarýn tanýtýmýna büyük destek verdiklerini belirten Þahin, “ Yeni Cumartesi Pazarýmýzda ziyaretçi sayýsýn 100 bin olarak hedefliyoruz. Bu sayýyý yakalayabilirsek en mutlu kiþi ben olacaðým “ dedi. 40 Bin metrekarelik alana sahip yeni Pazar yerini ekibiyle birlikte gezen Baþkan Þahin, tüm Pazar tezgahlarýn ziyaret etti ve vatandaþlarla tek tek sohbet etti. Alýþveriþ de yapan Þahin, çeþitli sebze ve meyveleri, fiyatlarýn uygunluðu sebebiyle pazarlýk etmeden aldý. Esnafýn yeni pazar yeri hakkýndaki görüþünü de alan Baþkan Þahin, onlara hayýrlý olsun dileklerini sundu.

19 Mayýs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý Kutlu Olsun

Murat ÞAHSUVAROÐLU Pendikspor Yönetim Kurulu Üyesi


Haber

SON DAKÝKA

15-31 Mayýs 2010

7

Annelere Sevgi ve Saygý Pendik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Düzenlediði, branþla Kooperatif Üyesi Annelerin “ANNELER GÜNÜ”nü kutladý.

P

endik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 16 Mayýsta Vesta Restaurantta düzenlediði Branþla sabah 09.00-12.00 saatleri arasýnda üyesi olan Anneleri bir araya getirdi. 150 üyenin katýldýðý kahvaltýlý branþta Pendik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Baþkaný Sezai Kantarcý ve yönetim kurulu üyeleri davetlileri kapýda karþýladýlar. Annelerin davet edildiði Anneler Günü kutlamasýna bazý anneler yalnýz katýlýrken diðer annelerin eþleri ile geldiði görüldü, beþ yýldýzlý otellerin ikramlarýný aratmayan açýk büfede her türlü yiyecek ve tatlýlar ikram için sunulmuþtu. Annelere hitaben bir konuþma yapan Baþkan Sezai Kantarcý, “ Anneler baþýmýzýn tacýdýr. Anneler Gününüzü candan kutluyorum, kooperatif ortaklarýmýz olan sizlerle bir arada olmanýn ve Anneler Gününüzü kutlamanýn onur ve gururunu þahsým ve yönetim kurulu olarak yaþýyoruz. Toplantýmýza katýldýðýnýz için teþekkür ediyor, bu etkinliðin geleneksel hale gelmesini diliyorum” diyerek Anneleri ve katýlanlarý selamladý. Ana Gibi Yar olmaz, her gün Anneler Günüdür diyerek anneleri unutmayan, kooperatif üyesi Annelere güzel bir Pazar yaþatan Pendik Esnaf ve Sanatkarlar kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný Sezai Kantarcý ve yönetimini candan kutluyoruz.

BÝRLÝK

ÇÖZÜM DERSHANESÝ

19 Mayýs Atatürk’ü Anma 19 Mayýs Atatürkü Anma Gençlik Gençlik ve ve Spor Bayramý Kutlu Olsun Spor Bayramý Faruk ÇAKMAK Kutlu Olsun Turgut ÜNLÜ

FÝNAL DERGÝSÝ DERSHANELERÝ PENDÝK ÞUBESÝ

19 Mayýs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramý Kutlu Olsun

TAKSÝ

19 Mayýs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý Kutlu Olsun Sinan AKDOÐAN


Sevgili Pendikliler, Pendik Belediyesi olarak, kültür ve sanatýn hayatýmýzýn güçlü ve önemli bir parçasý olduðuna inanýyoruz. Çünkü bizler sanat ile geliþiyor, sanat ile paylaþýyor ve zenginleþiyoruz. Kültürün ve sanatýn kitlelerle buluþmasýnda önemli bir misyonu yerine getirdiðimiz, farklý kültürler ile diyalog kapýlarýný araladýðýmýz bu etkinlikleri sizler ile paylaþmanýn heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Bu yýlki etkinliklerimizde geleneksel ve modern sanatlara ait birçok eserin sergileneceði sergiler, 7. sanatýn en seçkin çalýþmalarý ve nostaljik sinema geceleri, konserler ile kültür ve sanat adýna farklý birçok etkinlik ve buluþma sizleri bekliyor. Kültürün ve sanatýn birleþtirici ikliminde, 2010 Avrupa Kültür Baþkenti'ne yakýþýr etkinlikleri birlikte yaþamak için 3-16 Haziran tarihleri arasýnda düzenleyeceðimiz “12. Uluslar arasý Pendik Kültür ve Sanat Günleri” programlarýna tüm Pendiklileri davet ediyoruz. Salih Kenan ÞAHÝN

Pendik Belediye Baþkaný

19 Mayıs 2010 Sayısı  

15-31 Mayıs arası yayımlanan sayımızı internetten okuyun...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you