Page 1

Zgodilo se je Sremembe in dopolnitve Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami Napovedujemo junij 2006

interna obvestila

Berete jih lahko tudi na medmre`ju:

www.soncek.org

Tradicionalno sre~anje ~lanov dru{tev Zveze Son~ek v Postojni


zgodilo se je Zgodilo se je 5.–7. 5. je v Ravenni (Italija) potekal leto{nji najve~ji evropski turnir v judu za osebe s posebnimi potrebami. Udele`il so se ga tudi ~lani Judo kluba Koper, z devetimi tekmovalci. 11. 5. so se predstavniki Zveze Son~ek udele`ili sre~anja "Mi smo bratje in sestre" v Celovcu. Cilj sre~anja je bilo medsebojno spoznavanje in izkustvena integracija. Organizatorji so pripravili 30 razli~nih delavnic – od kreativnih, glasbenih, {portnih, pa do peke kruha. Udele`enci iz Son~ka so najbolj u`ivali ob u~enju bobnanja in plesa. Prav tako so se udele`ili rallyja po starem mestnem jedru Celovca, re{evali uganke in si na koncu prislu`ili sladoled. Zve~er so se utrujeni in polni prijetnih vtisov vrnili domov. 16. 5. je Mariborska televizija v Rekreacijski center Son~ekVrti~e pri{la posneti dnevna opravila, ki potekajo na kmetiji in kmetijske povr{ine, ki jih ima v najemu vinogradnik Toma` Kren. Prispevek je bil 16. 5. `e objavljen na Tele M v oddaji Jabolko. V mesecu juniju so prispevek objavili tudi v oddaji RTV Slovenija Ljudje in zemlja ter v oddaji Na vrtu. 18.–21. 5. se je v [tokholmu na [vedskem ponovno sestala delovna skupina, ki v okviru projekta Grundtvig 2 pripravlja pri-

2

ro~nik dobre prakse jahanja in smu~anja oseb z invalidnostmi. Gostitelj sre~anja je bila Ljudska univerza iz [vedske, ki je prvi dan sre~anja povabila predstavnika iz lokalne organizacije za osebe s posebnimi potrebami in lokalno politi~arko. Predstavnik organizacije je predstavil razli~ne tehnike smu~anja za osebe s posebnimi potrebami, politi~arka pa je predstavila sodelovanje lokalnih skupnosti z invalidskimi organizacijami. Na do sedaj `e {estem sre~anju je bila podana tudi dokon~na podoba poglavja o jahanju in smu~anju v priro~niku. Prav tako se je dolo~ilo vsebino za spletne strani projekta ter datume prihodnji delovnih in prakti~nih sre~anj. 23.–25. 5. so bili predstavniki Zveze Son~ek na strokovni ekskurziji na Mad`arskem. Seznanili so se z delom organizacije Hand in Hand Foundation, ki jo je za pomo~ osebam z motnjami v du{evnem razvoju in drugim depriviligiranim skupinam ustanovil biv{i Mad`arski predsednik Arpad Gönz. Obiskali so tudi Petojev in{titut za konduktivno edukacijo. 25. 5. sta na 5. Festivalu enakih mo`nosti v Zagrebu, ki ga organizira Dru{tvo telesnih invalidov iz Zagreba, nastopili Son~kova plesna skupina s predstavo Neskon~na potovanja ter Son~kova gledali{ka skupina iz Ljubljane, s predstavo Ljubezen. V okviru tridnevnega glasbeno-scenskega programa je nastopilo veliko {tevilo dramskih, pleAli ste `e sli{ali?

junij 2006


zgodilo se je snih in glasbenih skupin, ki so jih izmeni~no izvajale osebe z invalidnostjo in "zdrave osebe" – znani gledali{ki in estradni umetniki. V okviru spremljajo~ih aktivnosti je bila orgnizirana tudi razstava likovnih del ter rekreacijsko-{portne igre. 27. 5. se je pred Postojnsko jamo zbralo ve~ kot 500 udele`encev tradicionalnega Son~kovega sre~anja iz vseh slovenskih dru{tev, ki so zdru`ena v Zvezo Son~ek. Za prijetno vzdu{je in dobro razpolo`enje udele`encev so poskrbeli organizatorji iz Notranjskega dru{tva za cerebralno paralizo s pestrim programom. 4. 6. je bilo v ZUIM Kamnik podro~no tekmovanje v dvoranskem balinanju – bocci. Na tekmovanju je sodelovalo 5 ekip in 16 tekmovalcev. Prvo mesto so osvojili tekmovalci iz Obalnega dru{tva, ki spadajo v la`jo skupino, drugo mesto so osvojili tekmovalci iz Dru{tva Ponikve, ki prav tako spadajo v la`jo skupino in tretje mesto so osvo-

junij 2006

Ali ste `e sli{ali?

jili tekmovalci VDC Son~ek, ki spadajo v te`jo skupino tekmovalcev. 6. 6. je bila v Domu Kulture Kamnik dobrodelna glasbeno-gledali{ka predstava otrok iz Ljubljanskega Vrtca Jelka, enota pal~ki. V vrtcu Jelka so se odlo~ili, da zbrani denar (147.110 sit) od obiska predstave namenijo otrokom, ki bodo leto{nje poletje pre`iveli v Rekreacijskem centru Son~ek Vrti~e. 9. 6. so bile v Kopru tretje dr`avne igre specialne olimpijade Slovenije. Udele`ili so se je tudi predstavniki VDC Son~ek Koper, ki so tekmovali v judu in malem nogometu. 14.6. so v prostorih Centra Son~ek Ljubljana na Vojkovi 73, pred poletjem `e po tradiciji, spet pripravil Dan odprtih vrat. Na njem se je predstavil Varstveno delovni center z demonstracijo delavnic in prodajo izdelkov ter drugimi dejavnostmi Centra. Na obisku so bili tudi otroci iz skupine Pal~ki v vrtcu Jelka s plesno-gledali{kim nastopom Pelje nas `elezna cesta, odlomkom dobrodelne prireditve za po~itnice otrok s cerebralno paralizo. V kulturnem programu so nastopili Son~kova plesna skupina z nastopom Neskon~no potovanje, gledali{ka skupina z Ljubeznijo ter Dru{tvo VITA s ske~em Ti dam ti dam ti dam.

3


zgodilo se je Neformalna skupina mladih "Evropejcev" je pripravila Veliko evropsko igro. Uporabniki VDC in obiskovalci so se preizkusili v {portnih ve{~inah: bocci, tekmovanju s tricikli ter spretnostni vo`nji z invalidskimi vozi~ki. Dan odprtih vrat se je zaklju~il z dru`enjem ob plesu in glasbi, za katero je prijazno poskrbel ansambel DE @UR. Dru`enje je bilo {e slaj{e zaradi {tevilnih dobrot, ki so jih spekle mame uporabnikov VDC. Rodenove pokrajine

23. 6. je Barbara Novakovi~ Kolenc, gledali{ka re`iserka in ustanoviteljica Muzeuma, v Centru Son~ek Ljubljana predstavila skupni gledali{ki projekt profesionalnih igralcev in oseb z invalidnostjo. Zamisel gledali{ko-gibalne predstave Roden temelji na vizualnosti, izra`anju duhovnosti s telesom in ne z govorom ali z besedami. Za sodelovanje v projektu ni pomembna starost. Uporaba invalidskega vozi~ka, bergel, hojce ali te`ave v gibanju niso ovira. Projekt bo z vajami intenzivno potekal v mesecu septembru, premiera predstave bo 15. oktobra. Vse, ki bi `eleli sodelovati v projektu, vabimo na prvo vajo 11. 9. 2006 ob 10. uri v Centru Son~ek Ljubljana, Vojkova 73. Kontaktna oseba Jelka Bratec, GSM: 041 770 682, e-po{ta: jelka.bratec@soncek.org.

21. 6. se je Zveza Son~ek s svojo dejavnostjo predstavila na festivalu nevladnih organizacij Lupa v Ljubljani. Iz{la je junijska {tevilka revije PET na temo Vzgoja otrok s posebnimi potrebami AKTUALNO

• Petra Videm{ek: @ivljenje v obliki in na na~in, kot si ga sam zastavi{ (Predstavitev pilotskega projekta o individualnem financiranju) • Nata{a Urban~: Vklju~evanju tukaj in zdaj (Okrogla miza o vklju~evanju otrok s posebnimi potrebami v redne vrtce in {ole, 6. 6. 2006 v Kr{kem) • Jelka Bratec: Izbolj{anje in racionalizacija (Novosti iz Direktorata za invalide ter novo iz zakonodaje) DRU[TVA

• Matej Ogrizek: Kako je biti brigadir? Lepooo! (Delovni tabor v Vrti~ah, april 2006) DRU@INA

• Mihela Zupan: Sprejmimo izziv otrok – vzgajajmo sebe! (Razmislek o novih pogledih na vzgojo majhnih otrok) • Tatjana [tular: Kje so meje, pregrade (Vzgoja otroka s posebnimi potrebami) • Damjana [mid: Potrpe`ljivost je mati, ~as pa o~e modrosti (Vzgojne napake iz prve roke) INTERVJU

• "Pa zakaj me ne uboga!" ("Star{evstvo ni le to, da ima{ otroka rad" – intervju z mag. Alenko Vrli~ Danko)

4

Ali ste `e sli{ali?

junij 2006


zgodilo se je PRILOGA

• Alenka Ser{en Fras: Trdni, a hkrati fleksibilni (Kako vzgajati otroke s posebnimi potrebami) STROKA

• Ana Zadnik: Vzgoja je kot zaljubljenost (Vzgoja gibalno oviranega otroka v instituciji) • Majda Lasi~ Lon~ari~: Brez bole~ine ni rasti! (Katere ~ustvene lastnosti so v `ivljenju pomembne, kako jih pridobimo in kako jih vzgojimo) • Helena Kos: Bolje zlomljena roka kot zlomljeno srce (Kako vzgajati otroka z epilepsijo) • Dada – Anastasija Lavri~ in Monika Zadnikar: Razvoj terapevtskega jahanja v Sloveniji ( z okrogle mize Fundacije nazaj na konja) • Dr. Veli~kovi~: Nove mo`nosti pri obravnavi cerebralne paralize (6. Mednarodni kongres o cerebralni paralizi na Bledu) PREDSTAVLJAMO

• Miha Kosi: Prepoznavni in uspe{ni (Praznovanje 10. rojstnega dne Dru{tva {tudentov invalidov Slovenije) • Zvonka Rus: Potujmo skupaj! (Predstavitev projekta ljubljanskega vrtca Jelka in dobrodelne prireditve)

• Vasiljka Prosnik: Evropski povezovalni duh (Mednarodni projekt Sokrates-Grundtvig 2 – tretje delovno sre~anje v Stockholmu) • Mojca Premel~: Mednarodna konferenca o staranju in invalidnosti ter oblikovanje Gra{ke deklaracije PREBERITE

• Dr. Harville Hendrix, mag. H. Hunt: Zdrav otrok in ljubezen star{ev (Knjiga o zavestnem star{evstvu) KULTURA

• Branka Majeri~: Stoletje brez besed (Moomstheatre iz Malmoja na [vedskem, stalna gledali{ka skupina igralcev z motnjami v razvoju in tistimi brez njih, gostovala v Ljubljani) [PORT

• Justina Kocjan~i~: Popusti, da bo{ zmagal (Evropski turnir v judu za osebe s posebnimi potrebami Ravenna 2006) LISTAMO PO TUJIH REVIJAH PISMA

• Damjan Dober{ek: Blatno jezero

PO SVETU

Ve~ novic si lahko preberete na

• Mag. Manica Voglsam: Inkluzija, prilo`nost za otroke s posebnimi potrebami in brez njih (Projekt Integrativni otro{ki vrtec Sun~ani most v Mostarju ter simpozij o inkluziji) junij 2006

Ali ste `e sli{ali?

na{i internetni strani:

www.soncek.org

5


zakonodaja PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

4. ~len

(ve~ o zakonu na spletni strani Ministrstva za {olstvo in {port – http://www.mss.gov.si)

Prvi odstavek 8. ~lena se spremeni tako, da se glasi: »Dodatna strokovna pomo~ se izvaja v posebni skupini v oddelku ali izven oddelka, lahko pa tudi individualno v oddelku ali izven oddelka.«.

5. ~len V tretjem odstavku 15. ~lena se beseda »komisija« nadomesti z besedilom: »se lahko na predlog komisije iz prvega odstavka 22. ~lena tega zakona«.

BESEDILO ^LENOV

1. ~len V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, {t. 54/00) se besedilo »pristojna {olska uprava« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »zavod, pristojen za {olstvo,«v ustreznih sklonih. Besedilo: »otroci z motnjami vedenja in osebnosti« v vseh sklonih pa se nadomesti z besedilom: »otroci s ~ustvenimi in vedenjskimi motnjami« v ustreznih sklonih.

2. ~len V prvem odstavku 3. ~lena se na koncu ~rta pika in doda besedilo: » (v nadaljnjem besedilu: predpisi s podro~ja vzgoje in izobra`evanja).« V drugem odstavku se za besedo »ureja « doda besedilo: »vi{je {olstvo in zakonom, ki ureja« in za besedo »statutom« doda besedilo: »vi{je{olskega ali«.

3. ~len V prvem odstavku 5. ~lena se v prvi alinei beseda: »programih« nadomesti z besedo »programu«, v drugi alinei pa se besedilo: » prilagojenih programih« nadomesti z besedilom: »prilagojenem programu«.

6

6. ~len V Poglavju IV. POSTOPEK USMERJANJA V PROGRAME VZGOJE IN IZOBRA@EVANJA se ~leni od 20 do 33 nadomestijo z naslednjimi ~leni: »20 ~len (subsidiarna uporaba dolo~b o upravnem postopku) Za odlo~anje v postopkih usmerjanja v programe vzgoje in izobra`evanja se uporabljajo dolo~be zakona, ki ureja splo{ni upravni postopek, ~e s tem zakonom ni druga~e dolo~eno. Organ pristojen za izdajo soglasja k odlo~bi v skladu s tem zakonom, mora podati soglasje najkasneje v 15. dneh od zaprosila, sicer se {teje, da z odlo~bo sogla{a.

20. a ~len (podlage za usmeritev) Otroke s posebnimi potrebami se usmerja v programe vzgoje in izobra`evanja ob upo{tevanju otrokove dose`ene ravni razvoja, zmo`nosti za u~enje in doseganje standardov znanja, etiologije in prognoze glede na otrokove primanjkljaje, ovire oziroma motnje in ob upo{tevanju kriterijev za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami. Ali ste `e sli{ali?

junij 2006


zakonodaja 21. ~len (zahteva za uvedba postopka) Pisno zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja pri zavodu, pristojnem za {olstvo, ki na prvi stopnji vodi postopke usmerjanja v programe vzgoje in izobra`evanja, vlo`ijo star{i, zase pa jo lahko vlo`i mlaj{a polnoletna oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj). [teje se, da je postopek na zahtevo vlagatelja uveden, ko zavod, pristojen za {olstvo, prejme obvezno dokumentacijo, ki jo sestavljajo: zahteva za uvedbo postopka, strokovna dokumentacija in poro~ilo vrtca, {ole ali zavoda, ki ga otrok obiskuje. Kot strokovna dokumentacija {tejejo: pedago{ka, defektolo{ka, socialna, psiholo{ka, medicinska in druga poro~ila, ki jih pridobi zavod, pristojen za {olstvo, od ustreznih in{titucij oziroma pedago{ka, defektolo{ka, socialna, psiholo{ka, medicinska in druga poro~ila, ki jih pridobi vlagatelj. V primeru, ko je otrok s posebnimi potrebami `e usmerjen v program vzgoje in izobra`evanja, mora vlagatelj ob spremembi ravni vzgoje in izobra`evanja vlo`iti novo zahtevo za usmeritev.

21.a ~len (predlog za uvedbo postopka) ^e vlagatelj ne vlo`i zahteve za uvedbo postopka usmerjanja, pa vrtec, {ola, zdravstveni, socialni ali drugi zavod (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj) meni, da je usmeritev potrebna, lahko pri zavodu, pristojnem za {olstvo, poda predlog za uvedbo postopka, ki ga mora vro~iti tudi star{em. K predlogu za uvedbo postopka mora prilo`iti poro~ilo o otroku, ki vsebuje tudi podatke iz dokumentacije, ki se zbira o otroku v skladu s predpisi s podro~ja vzgoje in izobra`evanja, zdravstva ali socialnega varstva. ^e zavod, pristojen za {olstvo, ugotovi na podlagi navedb v predlogu za uvedbo postopka, v poro~ilu o otroku, na junij 2006

Ali ste `e sli{ali?

podlagi predhodnega mnenja, ki ga pridobi od komisije iz prvega odstavka 22. ~lena tega zakona, morebitnega razgovora z vlagateljem in drugih dejstev in okoli{~in, da je usmeritev potrebna, uvede postopek usmerjanja in o tem obvesti pristojni center za socialno delo. ^e zavod, pristojen za {olstvo, na podlagi ugotovitev iz drugega odstavka tega ~lena ugotovi, da usmeritev ni potrebna, to sporo~i predlagatelju in star{em.

22. ~len (komisije za usmerjanje prve in druge stopnje) Komisije za usmerjanje prve stopnje so strokovni organi zavoda, pristojnega za {olstvo in jih imenuje oziroma razre{uje direktor zavoda, pristojnega za {olstvo. Komisija za usmerjanje druge stopnje je strokovni organ ministrstva, pristojnega za {olstvo, v postopku na drugi stopnji in jo imenuje oziroma razre{uje minister, pristojen za {olstvo. Komisije za usmerjanje podajo strokovno mnenje o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in izobra`evanja (v nadaljnjem besedilu: strokovno mnenje) v sestavi treh stalnih ~lanov: defektolog, psiholog in zdravnik specialist pediater oziroma zdravnik specialist {olske medicine. Komisije za usmerjanje lahko podajo strokovno mnenje tudi v {ir{i sestavi, ~e je to potrebno zaradi vrste in stopnje otrokovega primanjkljaja, ovire oziroma motnje in zahtevnosti obravnave. O tem odlo~i predsednik komisije za usmerjanje. V komisijah za usmerjanje lahko sodeluje vzgojitelj oziroma u~itelj, ki izvaja vzgojno izobra`evalno delo z otrokom s posebnimi potrebami, kadar pa se usmerja otroke s ~ustvenimi in vedenjskimi motnjami, mora sodelovati predstavnik pristojnega centra za socialno delo. ^lan komisije za usmerjanje prve stopnje ne

7


zakonodaja more biti hkrati ~lan komisije za usmerjanje druge stopnje.

25. ~len (vsebina odlo~be o usmeritvi prve stopnje)

23. ~len (podzakonski akt)

Na podlagi strokovnega mnenja in ugotovitev v postopku na prvi stopnji izda zavod, pristojen za {olstvo, odlo~bo o usmeritvi. Z odlo~bo o usmeritvi prve stopnje se otroka s posebnimi potrebami usmeri v program vzgoje in izobra`evanja oziroma, se odlo~i, da usmeritev ni potrebna. ^e se otroka s posebnimi potrebami usmeri, se z odlo~bo dolo~i:program vzgoje in izobra`evanja, v katerega se otrok usmerja, vrtec, {olo oziroma zavod, v katerega se otrok vklju~i, datum vklju~itve v vrtec, {olo ali zavod, po potrebi pa tudi: obseg in na~in ter izvajalca dodatne strokovne pomo~i, pripomo~ke, prostor in opremo ter druge pogoje, ki morajo biti zagotovljeni za vzgojo in izobra`evanje, ob~asnega ali stalnega spremljevalca za fizi~no pomo~ gibalno oviranemu otroku, morebitno zmanj{anje {tevila otrok v oddelku glede na predpisane normative, rok preverjanja ustreznosti usmeritve, in druge pravice, ki izhajajo iz tega zakona ter drugih podro~nih zakonov. V primeru usmeritve otroka s posebnimi potrebami v poseben program vzgoje in izobra`evanja, ki ga izvaja socialno-varstveni zavod, se izda odlo~ba o usmeritvi v soglasju s pristojnim centrom za socialno delo.

Organizacijo in na~in dela komisij za usmerjanje ter kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami in potrebne obrazce dolo~i minister, pristojen za {olstvo.

24. ~len (strokovno mnenje o usmeritvi na prvi stopnji) Zavod, pristojen za {olstvo, mora pred izdajo odlo~be o usmeritvi v program vzgoje in izobra`evanja pridobiti strokovno mnenje, ki ga pripravi komisija za usmerjanje prve stopnje. Komisija za usmerjanje prve stopnje izdela strokovno mnenje na podlagi obvezne dokumentacije iz tretjega odstavka 21. ~lena ali dokumentacije iz drugega odstavka 21.a ~lena tega zakona, morebitnega razgovora z vlagateljem in po potrebi tudi na podlagi razgovora z otrokom oziroma pregleda otroka. Komisija za usmerjanje prve stopnje mora pred izdelavo strokovnega mnenja pridobiti tudi mnenje vrtca, {ole oziroma zavoda, v katerega naj bi bil otrok s posebnimi potrebami vklju~en, o izpolnjevanju kadrovskih, prostorskih, materialnih in drugih pogojev, po potrebi pa tudi mnenje drugih ustreznih in{titucij. Komisija za usmerjanje prve stopnje v strokovnem mnenju lahko predlaga usmeritev v ustrezni program vzgoje in izobra`evanja ali pa ugotovi, da usmeritev ni potrebna. Zavod, pristojen za {olstvo, po{lje strokovno mnenje vlagatelju, ~e odlo~a na podlagi predloga za uvedbo postopka pa tudi predlagatelju. Pri tem dolo~i 8 dnevni rok za odgovor, ki je lahko podan pisno ali ustno na zapisnik in za~ne te~i od dneva vro~itve.

8

26. ~len (prito`ba na odlo~bo o usmeritvi) Zoper odlo~bo o usmeritvi lahko v roku 15 dni od njene vro~itve vlagatelj vlo`i prito`bo. O prito`bi na podlagi strokovnega mnenja komisije za usmerjanje iz druge stopnje odlo~a minister, pristojen za {olstvo. Strokovno mnenje komisije za usmerjanje iz drugega odstavka 22. ~lena tega zakona ni potrebno, ~e je prito`ba vlo`ena zaradi napa~no uporabljenega materialnega predpisa, Ali ste `e sli{ali?

junij 2006


zakonodaja ~e tak predpis sploh ni bil uporabljen ali kadar gre za prito`bo glede kr{itev postopka.

27. ~len (trajanje postopka) Zavod, pristojen za {olstvo, mora izdati odlo~bo o usmeritvi najkasneje v {estih mesecih od dneva uvedbe postopka. Odlo~ba o usmeritvi druge stopnje mora biti izdana najkasneje v {estih mesecih od dneva, ko ministrstvo, pristojno za {olstvo, prejme popolno prito`bo.

28. ~len (vro~itev odlo~be) Zavod, pristojen za {olstvo, odlo~bo o usmeritvi, izdano na podlagi zahteve za uvedbo postopka, vro~i vlagatelju, vrtcu, {oli oziroma zavodu, v katerega je otrok v ~asu usmerjanja vklju~en, in vrtcu, {oli oziroma zavodu, v katerega je otrok usmerjen. ^e je odlo~ba o usmeritvi izdana na podlagi predloga za uvedbo postopka usmerjanja, pa tudi predlagatelju. Odlo~ba, s katero zavod, pristojen za {olstvo, ugotovi, da usmeritev ni potrebna, se vro~i vlagatelju, ~e je izdana na podlagi predloga za uvedbo postopka pa tudi predlagatelju. Vrtec, {ola oziroma zavod sprejme otroka s posebnimi potrebami z dnem, ko postane odlo~ba o usmeritvi dokon~na, oziroma z dnem, ki je dolo~en v odlo~bi. Izjemoma se otroka lahko sprejme tudi prej, ~e tako odlo~i pristojni center za socialno delo v primerih iz 14. ~lena tega zakona.

28.a ~len (izvr{itev odlo~be) Vlagatelj je dol`an vklju~iti otroka s posebnimi potrebami v skladu z odlo~bo o usmeritvi v program vzgoje in izobra`evanja, najkasneje v roku 15 dni od njene dokon~nosti. ^e je v dokon~ni odlo~bi o usmeritvi dolo~en kasnej{i datum junij 2006

Ali ste `e sli{ali?

vklju~itve v vrtec, {olo oziroma zavod, pa z dnem, dolo~enim v odlo~bi. Vrtec, {ola oziroma zavod, v katerega mora biti otrok s posebnimi potrebami vklju~en, je dol`an otroka s posebnimi potrebami vklju~iti najkasneje v roku 15 dni od njene dokon~nosti. ^e je v odlo~bi o usmeritvi dolo~en kasnej{i datum vklju~itve, pa z dnem, ki je v dokon~ni odlo~bi o usmeritvi dolo~en. ^e se odlo~ba ne izvr{i v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega ~lena, je vrtec, {ola oziroma zavod, v katerega je otrok s posebnimi potrebami v ~asu usmerjanja vklju~en, dol`an v roku 15 dni od dokon~nosti odlo~be o usmeritvi oziroma s potekom datuma, ki je v dokon~ni odlo~bi o usmeritvi dolo~en, to sporo~iti zavodu, pristojnemu za {olstvo, in in{pektorju, pristojnemu za {olstvo.

29. ~len (individualizirani program) Vrtec, {ola oziroma zavod je dol`an najkasneje v roku 30 dni po sprejemu otroka s posebnimi potrebami izdelati individualizirani program vzgoje in izobra`evanja (v nadaljnjem besedilu: individualizirani program). Z individualiziranim programom se dolo~ijo oblike dela na posameznih vzgojnih podro~jih, pri posameznih predmetih oziroma pri predmetnih podro~jih, na~in izvajanja dodatne strokovne pomo~i, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in ~asovni razporeditvi pouka.

30. ~len (strokovna skupina) Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa imenuje ravnatelj vrtca, {ole oziroma zavoda strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci vrtca, {ole ali zavoda in drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju vzgojno-izobra`evalnega programa. Pri

9


zakonodaja pripravi individualiziranega programa sodelujejo tudi star{i otroka. Strokovna skupina mora med {olskim letom prilagajati individualizirani program glede na napredek in razvoj otroka s posebnimi potrebami in ob koncu {olskega leta preveriti ustreznost individualiziranega programa in izdelati individualizirani program za naslednje {olsko leto.

31. ~len (preverjanje ustreznosti usmeritve v program) ^e komisija za usmerjanje meni, da je potrebno ustreznost usmeritve v program vzgoje in izobra`evanja preveriti, v strokovnem mnenju dolo~i rok za preverjanje ustreznosti, ki ne sme biti kraj{i od enega leta in ne dalj{i od petih let. ^e je rok preverjanja ustreznosti usmeritve iz prej{njega odstavka tega ~lena v odlo~bi dolo~en, jo zavod, pristojen za {olstvo preveri na podlagi mnenja, ki ga pripravi vrtec, {ola oziroma zavod v katerega je otrok vklju~en in mnenja komisije za usmerjanje. ^e zavod, pristojen za {olstvo, ugotovi, da usmeritev ni ustrezna, jo spremeni.

32. ~len (zahteva ali predlog za spremembo usmeritve) Vlagatelj ali predlagatelj po predhodni seznanitvi vlagatelja lahko zaradi bistvenih sprememb okoli{~in zahteva oziroma predlaga spremembo usmeritve v program vzgoje in izobra`evanja v okviru iste ravni vzgoje in izobra`evanja.

33. ~len (zahteva za spremembo odlo~be v delu, ki dolo~a vrtec, {olo ali zavod) Vlagatelj lahko zaradi bistvenih sprememb okoli{~in poda zahtevo za spremembo dokon~ne odlo~be o usmeritvi le v delu izreka, ki dolo~a vrtec, {olo ali zavod, v katerega je otrok s posebni-

10

mi potrebami vklju~en. V primeru iz prej{njega odstavka tega ~lena si mora zavod, pristojen za {olstvo, pred odlo~itvijo pridobiti od vrtca, {ole ali zavoda, v katerega naj bi bil otrok na podlagi bistvenih sprememb okoli{~in vklju~en, mnenje o izpolnjevanju kadrovskih, prostorskih, materialnih in drugih pogojev vrtca, {ole oziroma zavoda.«

7. ~len 34. ~len se spremeni tako, da se glasi: »Zavod, pristojen za {olstvo in ministrstvo, pristojno za {olstvo, zbirata, obdelujeta, shranjujeta, posredujeta in uporabljata podatke, vsebovane v zbirki podatkov, ki so vodene, v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov in v skladu s predpisi s podro~ja vzgoje in izobra`evanja, ~e s tem zakonom ni druga~e dolo~eno.«.

8. ~len 35. ~len se spremeni tako, da se glasi:

35. ~len (zbirke podatkov zavoda, pristojnega za {olstvo) »Zavod , pristojen za {olstvo vodi naslednje zbirke podatkov: – o osebnih podatkih otrok s posebnimi potrebami, ki obsega: ime in priimek, spol, datum, kraj in dr`ava rojstva, prebivali{~e, dr`avljanstvo in EM[O; – o osebnih podatkih star{ev otrok s posebnimi potrebami, ki obsega: ime in priimek, naslov prebivali{~a in EM[O; – o vzgoji in izobra`evanju otrok s posebnimi potrebami, ki obsega: naslov vrtca, {ole oziroma zavoda, v katerega je otrok vklju~en, podatki o rejni{tvu, program vzgoje in izobra`evanja, v katerega je otrok usmerjen, rok v katerem mora zavod, pristojen za {olstvo, preveriti ustreznost usmeritve, strokovno mnenje komisije za Ali ste `e sli{ali?

junij 2006


zakonodaja usmerjanje o vrsti in stopnji otrokove motnje, ovire oziroma primanjkljaja ter naslov vrtca, {ole oziroma zavoda, v katerega je otrok napoten na podlagi odlo~be centra za socialno delo; – o izdanih odlo~bah o usmeritvi, ki obsega odlo~be o usmeritvi izdane, na prvi stopnji, in odlo~be o usmeritvi izdane na drugi stopnji. Osebne podatke iz prve in druge alinee prej{njega odstavka tega ~lena zavod, pristojen za {olstvo pridobiva od organa, ki je pristojen za vodenje mati~nega registra Republike Slovenije. Zavod, pristojen za {olstvo, mora omogo~iti ministrstvu, pristojnemu za {olstvo, vpogled v zbirko podatkov iz ~etrte alinee prvega odstavka tega ~lena.

Nadzor nad izvr{itvijo odlo~b o usmeritvi in nadzor nad pripravo individualiziranega programa po dolo~bah tega zakona, izvaja in{pektor, pristojen za {olstvo.

9. ~len

Z globo 480.000 tolarjev (2000 eurov) se kaznuje za prekr{ek vrtec, {ola oziroma zavod, ki v skladu z odlo~bo ne sprejme otroka s posebnimi potrebami (drugi odstavek 28. a ~lena). Z globo 240.000 tolarjev (1000 eurov) se kaznuje za prekr{ek vrtec, {ola oziroma zavod, ki ne sporo~i zavodu, pristojnemu za {olstvo, in in{pektorju, pristojnemu za {olstvo, da se dokon~na odlo~ba ni izvr{ila (tretji odstavek 28. a ~lena). Z globo 240.000 tolarjev (1000 eurov) se kaznuje za prekr{ek vrtec, {ola oziroma zavod, ~e individualizirani program ni izdelan v roku 30. dni po sprejemu otroka s posebnimi potrebami (prvi odstavek 29. ~lena).

Za 35. ~lenom se doda nov 35.a ~len, ki se glasi:

»35.a ~len (zbirke podatkov ministrstva, pristojnega za {olstvo) Ministrstvo, pristojno za {olstvo vodi zbirko podatkov o izdanih odlo~bah o usmeritvi na drugi stopnji.«.

10. ~len V prvem odstavku 37. ~lena se za {tevilko »35« dodata {tevilka: »35.a«.

11. ~len V 38. ~lena se za besedo »tretje« doda besedilo: »in ~etrte«.

12. ~len Za 38. ~lenom se doda novo poglavje: »VI. a NADZOR IN KAZENSKE DOLO^BE

38.a ~len (nadzor nad izvr{evanjem dolo~b) junij 2006

Ali ste `e sli{ali?

38.b ~len (globe za prekr{ek star{ev) Z globo 240.000 tolarjev (1000 euro) se kaznujejo za prekr{ek star{i, ki v skladu z odlo~bo ne vklju~ijo otroka s posebnimi potrebami v vrtec, {olo oziroma zavod, (prvi odstavek 28. a ~lena).

38.c ~len (globe za prekr{ke vrtca, {ole oziroma zavoda)

38.d ~len (globe za prekr{ke odgovorne osebe vrtca, {ole oziroma zavoda) Z globo 120.000 tolarjev (500 eurov)se kaznuje za prekr{ek odgovorna oseba vrtca, {ole oziroma zavoda, ki v skladu z odlo~bo ne sprejme otroka s posebnimi potrebami (drugi odstavek 28. a ~lena). Z globo 48.000 tolarjev (200 eurov) se kaznuje za prekr{ek odgovorna oseba vrtca, {o-

11


zakonodaja le oziroma zavoda, ki ne sporo~i zavodu, pristojnemu za {olstvo in in{pektorju, pristojnemu za {olstvo, da se dokon~na odlo~ba ni izvr{ila (tretji odstavek 28.a ~lena). Z globo 48.000 tolarjev (200 eurov) se kaznuje za prekr{ek odgovorna oseba vrtca, {ole oziroma zavoda, ~e individualizirani program ni izdelan v roku 30. dni po sprejemu otroka s posebnimi potrebami (prvi odstavek 29. ~lena).«. PREHODNE IN KON^NA DOLO^BA

13. ~len Postopki usmerjanja, ki so bili uvedeni pred uporabo tega zakona se zaklju~ijo v skladu z dosedanjimi predpisi.

14. ~len Z dnem uporabe tega zakona prenehata veljati drugi in tretji odstavek 7. ~lena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra`evanja (Uradni list RS, {t. 65/05).

15. ~len Pravilnik o organizaciji in na~inu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, {t. 54/03, 93/04, 97/05 in 25/06) se uskladi z dolo~ili tega zakona do 1. 1. 2007.

16. ~len Z dnem uporabe tega zakona prenehata veljati: – Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, {t 54/03 in 93/04) in – Pravilnik o dolo~itvi obmo~nih enot Zavoda Republike Slovenije za {olstvo za za~asno izva-

12

janje nalog ministrstva, pristojnega za {olstvo, ki jih dolo~a Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, {t. 74/05).

17. ~len Odlo~be o usmeritvi, ki so bile izdane do uporabe tega zakona se preverjajo v skladu z 31. ~lenom zakona.

18. ~len Ta zakon za~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se za~ne 1. januarja. 2007. II. OBRAZLO@ITEV ^LENOV

K 1. ~lenu V vseh ~lenih zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, v katerih se navaja pojem »pristojna {olska uprava« se le-ta nadomesti z zavodom, pristojnim za {olstvo, kar se uredi v napovednem ~lenu. Enako se uredi tudi za v definiciji omenjeno skupino otrok z motnjami vedenja in osebnosti, ki se nadomesti z novo definicijo.

K 2. ~lenu Zakonsko besedilo je potrebno uskladiti z Zakonom o vi{jem strokovnem izobra`evanju (Uradni list RS, {t. 86/04).

K 3. ~lenu Med pripravami novih programov vzgoje in izobra`evanja, ki jih dolo~a zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, je bilo ugotovljeno, da je na podro~ju pred{olske vzgoje potrebno pripraviti le en program za pred{olske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomo~jo, in le en prilagojen program za pred{olske otroke, ki opredeljuje vzgojno delo za otroke z razli~nimi vrstami primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Ali ste `e sli{ali?

junij 2006


zakonodaja K 4. ~lenu

20. ~len

Dosedanje izvajanje dodatne strokovne pomo~i na na~in, kot ga dolo~a 8. ~len veljavnega zakona, se je pokazalo kot neustrezna re{itev, {e zlasti na {olah, kjer je bilo ve~je {tevilo otrok s podobnimi ali enakimi motnjami. Ko komisija za usmerjanje dolo~a obliko izvajanja dodatne strokovne pomo~i, je po novem poudarek na skupinski obliki, ki pa se lahko izvaja v oddelku ali izven oddelka. Obstaja pa {e vedno mo`nost individualne obravnave v primerih, ko to narekuje vrsta in stopnja primanjkljaj, ovire oziroma motnje. S predlagano re{itvijo `eli predlagatelj racionalizirati izvajanje omenjenih oblik pomo~i in omejiti individualno obravnavo otrok le na primere, kjer je le-ta nujna, oziroma v primerih, ko na {oli ni ve~ otrok s podobnimi vrstami u~nih te`av.

Predlagana sprememba zakona uvaja nov 20. ~len, ki v prvem odstavku dolo~a upo{tevanje dolo~il zakona o splo{nem upravnem postopku v delu, ki se nana{a na postopke usmerjanja, razen v primerih, ko je s predlaganim zakonom druga~e dolo~eno. V drugem odstavku pa predvideva, da pristojni organ v primeru, ko pristojni organ, ki je dolo~en v tretjem odstavku 14. ~lena in v drugem odstavku 24. ~lena veljavnega zakona za izdajo soglasja k odlo~bi, le-tega ne izda v roku 30 dni od zaprosila, z odlo~bo sogla{a.

K 5. ~lenu V 15. ~lenu gre le za odpravo napake, saj komisija za usmerjanje ni pristojna za odlo~anje v postopkih usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Pristojnost za odlo~anje v postopkih usmerjanja ima organ, dolo~en za odlo~anje ({olske uprave oziroma zavod, pristojen za {olstvo), v pristojnosti komisije za usmerjanje je le priprava strokovnega mnenja, na podlagi katerega se izda odlo~ba o usmeritvi.

K 6. ~lenu Nove dolo~be postopka usmerjanja v programe vzgoje in izobra`evanja je zakon delno povzel iz obstoje~ih dolo~il, nekatera dolo~ila je ~rtal, z nekaterimi pa je postopek uredil na novo oziroma ga je dopolnil z novimi dolo~bami. Iz tega razloga so ~leni od 20 do 33 nadome{~eni z novimi ~leni. junij 2006

Ali ste `e sli{ali?

20.a ~len V novem ~lenu je dolo~eno, da mora komisija za usmerjanje pri iskanju mo`nosti za pravilno usmeritev otroka v ustrezni program vzgoje in izobra`evanja upo{tevati vse navedbe iz predlo`ene dokumentacije, ki se nana{ajo na otrokovo raven razvoja, zmo`nost za u~enje in doseganje standardov znanja, etiologijo in prognozo glede na otrokove primanjkljaje, ovire oziroma motnje ob upo{tevanju kriterijev za opredelitev le-teh.

21. ~len ^len dolo~a pisno zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja, katero lahko vlo`ijo izklju~no star{i ali mlaj{a polnoletna oseba zase (vlagatelj), saj se v postopku usmerjanja odlo~a o njihovi pravici ali obveznosti. Pogoj za uvedbo postopka usmerjanja je predlo`itev obvezne dokumentacije, ki jo sestavljajo: zahteva za uvedbo postopka, strokovna dokumentacija in poro~ilo vrtca, {ole ali zavoda, ki ga otrok obiskuje. V primeru, da v zvezi z otrokovim primanjkljajem, oviro oziroma motnjo, dokumentacija {e ne obstaja, se napoti vlagatelja, da jo pridobi. Ob spremembi ravni vzgoje in izobra`evanja (vrtec, osnovna {ola, srednja {ola) je potrebno vlo`iti novo zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja. Tretji odstavek

13


zakonodaja veljavnega zakona se ~rta, saj se pri centrih za socialno delo ne vlaga zahteve za uvedbo postopka usmerjanja, temve~ le pri zavodu, pristojnem za {olstvo. Centri za socialno delo namre~ vodijo postopke oddaje v zavod po dolo~ilih zakona o zakonski zvezi in dru`inskih razmerjih.

21.a ~len Predlagana sprememba daje mo`nost uvedbe postopka usmerjanja tudi vrtcu, {oli, zdravstvenemu, socialnemu ali drugemu zavodu (predlagatelju) na podlagi predloga, kateremu mora biti prilo`eno tudi poro~ilo o otroku. Star{i morajo biti z vlo`enim predlogoms strani predlagatelja seznanjeni. Ko zavod, pristojen za {olstvo, prejme predlog za uvedbo postopka in poro~ilo o otroku, lahko opravi razgovor s star{i otroka in dokumentacijo predlo`i komisiji za usmerjanje prve stopnje v predhodno mnenje. Na podlagi ugotovitve komisije za usmerjanje, da je usmeritev potrebna, zavod, pristojen za {olstvo, uvede postopek usmerjanja in obvesti pristojni center za socialno delo. ^e ugotovi, da usmeritev ni potrebna, o tem obvesti predlagatelja in star{e.

22. ~len Predlagana sprememba dolo~a, da so komisije za usmerjanje prve stopnje po novem v pristojnosti zavoda, pristojnega za {olstvo, katerih ~lane imenuje in razre{uje direktor zavoda, komisije za usmerjanje druge stopnje pa ostanejo v pristojnosti ministrstva, pristojnega za {olstvo. Poleg tega dolo~a tudi novo sestavo komisij za usmerjanje, ki imajo sedaj le tri stalne ~lane, s tem da lahko predsednik komisije po potrebi imenuje komisijo v raz{irjeni sestavi, ~e ugotovi, da je to potrebno zaradi vrste in stopnje otrokovega primanjkljaja, ovire oziroma motnje in zahtevnosti obravnave. V komisiji lahko na podlagi odlo~itve predsednika komisije sodeluje vzgojitelj

14

oziroma u~itelj, ki izvaja vzgojno izobra`evalno delo z otrokom, kadar pa se usmerja otroke s ~ustvenimi in vedenjskimi motnjami, mora sodelovati predstavnik pristojnega centra za socialno delo. Veljavni zakon dolo~a, da komisije prve stopnje in komisijo druge stopnje imenuje minister pristojen za {olstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za socialne zadeve. Soglasje ministra pristojnega, za socialne zadeve je bilo potrebno, ker so komisije za usmerjanje prve stopnje dajale mnenje oziroma predlog za uveljavljanje pravic, ki jih dolo~a druga zakonodaja (predvsem s podro~ja socialnih zadev ) in zato, ker so bila po uveljavitvi zakona, v prehodnem obdobju, pooblastila za vodenje postopkov za usmerjanje, prenesena na centre za socialno delo; komisija druge stopnje pa je kot prito`beni organ, re{evala prito`be zoper odlo~be prve stopnje, ki so lahko vsebovale tudi uveljavljanje zgoraj navedenih pravic. Ker predlagana sprememba dolo~a, da so komisije za usmerjanje prve stopnje po novem v pristojnosti zavoda, pristojnega za {olstvo in da so prenehale potrebe po dolo~itvi elementov za uveljavljanje pravic, ki jih dolo~a druga zakonodaja v strokovnem mnenju komisij prve stopnje, je v predlaganem zakonu ~rtano dolo~ilo povezano s soglasjem ministra, pristojnega za socialne zadeve.

23. ~len ^len nalaga ministru, pristojnemu za {olstvo, da s predpisom dolo~i organizacijo in na~in delakomisij za usmerjanje ter kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami in sprejem razli~nih obrazcev. Pravilnik o organizaciji in na~inu dela komisij za usmerjanje ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami je Ali ste `e sli{ali?

junij 2006


zakonodaja bil sprejet leta 2003 in ga bo potrebno uskladiti z dolo~bami predlaganih sprememb. V predlaganih spremembah k navedenemu podzakonskemu aktu, ni potrebno soglasje ministra, pristojnega za socialne zadeve iz enakega razloga, kot pri imenovanju komisij za usmerjanje, kar je `e obrazlo`eno v

22. ~lenu. Soglasje ministra, pristojnega za socialne zadeve in ministra, pristojnega za zdravje k obrazcu za strokovno mnenje, ki ga dolo~a 22. ~len veljavnega zakona v predlaganih spremembah ni ve~ predvideno, saj priprava strokovnega mnenja zajema vsebine, v katerih je poudarek naotrokovih ohranjenih sposobnostih za u~enje in pravicah, ki so v prvi vrsti povezane z njegovim vklju~evanjem v proces vzgoje in izobra`evanja, poleg tega pa ne vsebuje diferenciranih rubrik za posamezne vrste anamnez.

24. ~len ^len dolo~a, da si mora zavod, pristojen za {olstvo, pred izdajo odlo~bo o usmeritvi pridobiti strokovno mnenje komisije za usmerjanje prve stopnje, le-ta pa ga izdela na podlagi dokumentacije, morebitnega razgovora z vlagateljem, ~e oceni za potrebno tudi na podlagi razgovora z otrokom, lahko pa tudi na podlagi neposredni pregled otroka. V postopku je potrebno preveriti tudi izpolnjevanje kadrovskih, prostorskih, materialnih in drugih pogojev vrtca, {ole ali zavoda kamor se otrok vklju~uje. ^len dolo~a mo`nosti odlo~anja ter nalaga obveznost zavodu, pristojnemu za {olstvo, da strokovno mnenje posreduje vlagatelju oziroma predlagatelju, pri ~emer mu dolo~i rok za odgovor. ^rtana je mo`nost, da strokovno mnenje vsebuje tudi elemente, na podlagi katerih se uveljavljajo pravice, ki jih dolo~ajo drugi predpisi, saj je bilo ugotovljeno, da je z zajunij 2006

Ali ste `e sli{ali?

konodajo na posameznih podro~jih ta vsebina `e urejena.

25. ~len Na podlagi strokovnega mnenja in ugotovitev v postopku izda zavod, pristojen za {olstvo, odlo~bo o usmeritvi, s katero se otroka s posebnimi potrebami usmeri v ustrezen program vzgoje in izobra`evanja ali pa se odlo~i, da usmeritev ni potrebna. Glede vsebine odlo~be o usmeritvi ~len delno povzema veljavni zakon, s tem da je vsebina odlo~be natan~neje opredeljena, ne povzema pa dolo~be, ki opredeljuje obvezno preverjanje ustreznosti usmeritve. Kadar se otroka vklju~uje v socialno-varstveni zavod se odlo~ba o usmeritvi {e vedno izda v soglasju s pristojnim centrom za socialno delo.

26. ~len ^len dolo~a, da se zoper odlo~bo lahko prito`i le vlagatelj, o prito`bi, pa na podlagi strokovnega mnenja komisije druge stopnje odlo~a minister, pristojen za {olstvo. Na novo se dolo~a, da strokovno mnenje komisije za usmerjanje ni potrebno, ~e je prito`ba vlo`ena zaradi napa~no uporabljenega materialnega predpisa, ~e tak predpis sploh ni bil uporabljen ali kadar gre za prito`bo glede kr{itev postopka, kar je povzeto po dolo~bah Zakona o splo{nem upravnem postopku.

27. ~len ^len na novo dolo~a dalj{i {estmese~ni rok za vodenje postopkov usmerjanja na prvi in na drugi stopnji, saj je bilo ugotovljeno, da je za pravilno usmeritev potrebno poleg splo{nega stanja otroka preveriti tudi vse druge pogoje, ki morajo biti zagotovljeni za uspe{no realizacijo vzgoje in izobra`evanja. Prav tako je tudi za strokovno vsebinsko odlo~itev komisije za usmerjanje otro-

15


zakonodaja ka zakonski rok, ki ga dolo~a zakon o splo{nem upravnem postopku, odlo~no prekratek.

28. ~len ^len dolo~a komu je potrebno vro~iti odlo~bo o usmeritvi in upo{teva, ali je bil postopek uveden na zahtevo ali na predlog za uvedbo postopka. Prina{a tudi spremembo v delu, ki dolo~a, kdaj mora vrtec, {ola oziroma zavod sprejeti otroka s posebnimi potrebami. Prioritetno dolo~a, da ga mora sprejeti oziroma vklju~iti z dokon~nostjo odlo~be, izjemoma pa se lahko otroka sprejme z dnem, ki je v odlo~bi dolo~en, npr. nekoliko kasneje, kadar se vklju~uje z za~etkom novega {olskega leta. Dolo~ilo, ki opredeljuje mo`nost oddaje otroka v zavod na podlagi odlo~itve centra za socialno delo, pred izdajo odlo~be pa ostaja nespremenjeno.

28.a ~len ^len na novo dolo~a, da mora biti odlo~ba o usmeritvi v program vzgoje in izobra`evanja izvr{ena v roku 15 dni od njene dokon~nosti, dopu{~a pa mo`nost kasnej{e izvr{itve, v kolikor to izhaja iz izreka odlo~be. Odlo~bo sta dol`na izvr{iti vlagatelj in vrtec, {ola oziroma zavod, v katerega mora biti otrok vklju~en. Vrtec, {ola oziroma zavod, v katerem je otrok v ~asu usmerjanja vklju~en, pa ima dol`nost, da v primeru, ~e odlo~ba ni realizirana, le-to sporo~i zavodu, pristojnemu za {olstvo in in{pektorju, pristojnemu za {olstvo.

29. ~len ^len povzema vsebino 27. in 29. ~lena veljavnega zakona.

31. ~len ^len dolo~a, da lahko komisija za usmerjanje pri obravnavi otroka ugotovi, da gre za tako vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje, ki narekuje preverjanje ustreznosti usmeritve. V tem primeru bo predlagala, da se ustreznost usmeritve preveri, obenem pa bo dolo~ila tudi rok v razponu od enega do petih let, v katerem bo moral zavod, pristojen za {olstvo, ustreznost usmeritve preveriti. Ustreznost usmeritve se bo preverjala na podlagi mnenja, ki ga pripravi vrtec, {ola oziroma zavod, v katerega je otrok vklju~en in mnenja strokovne komisije. ^e bo zavod, pristojen za {olstvo, ugotovil, da usmeritev ni ustrezna jo bo spremenil.

32. ~len V ~lenu je dolo~ena mo`nost, da vlagatelj ali predlagatelj zaradi bistvenih sprememb okoli{~in zahteva oziroma predlaga spremembo usmeritve, kar je vezano na spremembo usmeritve le v okviru iste ravni izobra`evanja (vrtec, osnovna {ola, srednja {ola).

33. ~len ^len na novo ureja mo`nost spremembe odlo~be le v delu izreka, ki dolo~a vrtec, {olo oziroma zavod v katerega je otrok vklju~en, tako, da je mo`no v primeru spremembe bivali{~a otroka voditi skraj{ani postopek in izdati spremenjeno odlo~bo le v tem delu. ^len veljavnega zakona se kot nepotreben ~rta, saj sprememba usmeritve pomeni novo usmeritev in jo je potrebno voditi po postopku, navedenem v predlaganem zakonu.

30. ~len

K 7. ~lenu 34. ~len

^len povzema vsebino 28. in 30. ~lenu veljavnega zakona.

^len opredeljuje nosilca zbirk podatkov in je poleg zavoda, pristojnega za {olstvo, kot nosil-

16

Ali ste `e sli{ali?

junij 2006


zakonodaja ca zbirk podatkov dolo~eno tudi ministrstvo, pristojno za {olstvo.

K 8. ~lenu 35. ~len ^len povzema vsebino 35. ~lena veljavnega zakona, ki dolo~a zbirke podatkov zavoda, pristojnega za {olstvo, s tem da se zbirke raz{irijo {e na zbirko podatkov izdanih odlo~b na prvi stopnji. Zavod, pristojen za {olstvo, sam pridobiva osebne podatke o otroku in star{ih od organa pristojnega za vodenje mati~nega registra RS in mora omogo~iti ministrstvu, pristojnemu za {olstvo, vpogled v evidenco zbirke podatkov izdanih odlo~b o usmeritvi.

K 9. ~lenu 35.a ~len ^len na novo opredeljuje zbirko podatkov, ki jih vodi ministrstvo, pristojno za {olstvo.

K 10. ~lenu 37. ~len ^len se redakcijsko uskladi s 35.a ~lenom.

K 11. ~lenu 38. ~len ^len se redakcijsko uskladi s 35. ~lenom.

K 12. ~len V predlagani spremembi zakona je dodano novo poglavje, kjer se na novo opredelijo prekr{ki in dolo~ijo globe, ~esar veljavni zakon ne ureja. Dolo~a se tudi pristojnost nadzora nad izvr{evanjem odlo~b o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, prekr{ki pa so opredeljeni v treh sklopih. 38.a ~len ^len dolo~a, da je za nadzor nad izvr{evanjem odlo~b o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami pristojen in{pektor, pristojen za {olstvo. 38.b, 38c in 38 d ~len ^leni dolo~ajo navedene tri sklope, v katerih je opredeljena vi{ina in razpon glob za prekr{ke, ki jih lahko storijo junij 2006

Ali ste `e sli{ali?

star{i, vrtec, {ola oziroma zavod in odgovorna oseba vrtca, {ole oziroma zavoda. S predlaganimi sankcijami se `eli zagotoviti ve~ja stopnja odgovornosti pri izvr{evanju odlo~b o usmeritvi in pri pripravi individualiziranega programa, ki je osnova za izvajanje vzgoje in izobra`evanja usmerjenega otroka ter obenem pokazatelj njegovega napredka.

K 13. ~lenu Z uporabo tega zakona se na novo uvedeni postopki usmerjanja otrok s posebnimi potrebami vodijo po predlaganem zakonu, postopki uvedeni pred za~etkom uporabe pa se zaklju~ijo v skladu z dosedanjimi predpisi.

K 14. ~lenu Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra`evanja, v 7. ~lenu dolo~a, da naloge {olskih uprav, dolo~ene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra`evanja in drugimi zakoni ter na njihovi podlagi sprejetimi predpisi z dnem uveljavitve navedenega zakona, opravlja ministrstvo, pristojno za pred{olsko vzgojo, oziroma {olstvo. Drugi odstavek navedenega ~lena za~asno prena{a pristojnost {olskih uprav na Zavod Republike Slovenije za {olstvo, in sicer do prevzema nalog s strani ministrstva, pristojnega za {olstvo, tretji odstavek pa nalaga pripravo podrobnej{ih navodil za izvajanje nalog zavoda, pristojnega za {olstvo. Predlagani zakon uvaja pristojnost za vodenje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami na prvi stopnji na zavod, pristojen za {olstvo, zato je potrebno drugi in tretji odstavek Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra`evanja ~rtati.

17


zakonodaja K 15. ~lenu

IV. BESEDILO ^LENOV, KI SE SPREMINJAJO

Pravilnik o organizaciji in na~inu dela komisij za usmerjanje ter kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, je bil sprejet `e v letu 2003 in v naslednjih letih dopolnjen. V ~lenu je dolo~eno, da mora ministrstvo, pristojno za {olstvo, navedeni pravilnik uskladiti z dolo~ili predlaganega zakona najkasneje do za~etka njegove uporabe.

K 16. ~lenu Z uporabo predlaganega zakona preneha veljati Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, saj so dolo~ila pravilnika upo{tevana v spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in Pravilnik o dolo~itvi obmo~nih enot Zavoda Republike Slovenije za {olstvo za za~asno izvajanje nalog ministrstva, pristojnega za {olstvo, ki jih dolo~a Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, saj njihovo pristojnost sedaj dolo~a predlagani zakon.

K 17. ~lenu ^len dolo~a, da se ustreznost usmeritve v odlo~bah, ki so izdane do uporabe tega zakona, preverjajo v skladu s sedaj veljavnim zakonom.

K 18. ~lenu Ta zakon pri~ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Predvideva se, da bo zavod, pristojen za {olstvo, potreboval dolo~en ~as za organizacijo dela komisij za usmerjanje prve stopnje v skladu z dolo~ili tega zakona, se iz tega razloga za~etek uporabe tega zakona dolo~a s 1. januarjem 2007.

18

I. TEMELJNE DOLO^BE

2. ~len (otroci s posebnimi potrebami) Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci z motnjami v du{evnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglu{ni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih podro~jih u~enja ter otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobra`evanja z dodatno strokovno pomo~jo ali prilagojene programe vzgoje in izobra`evanja oziroma posebne programe vzgoje in izobra`evanja.

3. ~len (uporaba predpisov o vzgoji in izobra`evanju) Vzgoja in izobra`evanje otrok s posebnimi potrebami se izvaja v skladu s tem zakonom in predpisi, ki urejajo podro~je pred{olske vzgoje, osnovno{olskega izobra`evanja, poklicnega in strokovnega izobra`evanja ter splo{nega srednjega izobra`evanja. [tudentom s posebnimi potrebami, ki se vklju~ujejo v {tudijske programe v skladu z zakonom, ki ureja visoko {olstvo, se v skladu s statutom visoko{olskega zavoda zagotavlja potrebna dodatna oprema.

5. ~len (vrste programov) Vzgoja in izobra`evanje otrok s posebnimi potrebami poteka po: – programih za pred{olske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomo~jo, – prilagojenih programih za pred{olske otroke, – izobra`evalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomo~jo, – prilagojenih izobra`evalnih programih, Ali ste `e sli{ali?

junij 2006


zakonodaja – posebnih programih vzgoje in izobra`evanja in – vzgojnih programih. Otroci s posebnimi potrebami se usmerjajo v programe iz prej{njega odstavka glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir in motenj.

nega prevoza iz kraja prebivali{~a do kraja, kjer deluje zavod in nazaj. Sredstva za zagotovitev pravice do brezpla~nega prevoza se za posameznega otroka in njegovega obveznega spremljevalca zagotavljajo iz dr`avnega prora~una.

8. ~len (dodatna strokovna pomo~)

18. ~len (izobra`evanje na domu ali v zasebnem zavodu)

Dodatna strokovna pomo~ se izvaja individualno v oddelku ali izven oddelka, lahko pa tudi ob~asno v posebni skupini izven oddelka. ^e dodatne strokovne pomo~i ni mogo~e zagotoviti v skladu s prej{njim odstavkom in je strokovno utemeljeno, se dodatna strokovna pomo~ lahko nudi otroku tudi na domu. Pri izvajanju dodatne strokovne pomo~i lahko sodelujejo tudi star{i, skrbniki ali rejniki (v nadaljnjem besedilu: star{i).

15. ~len (vklju~itev v zavod oziroma oddaja v rejni{tvo) Otroci s posebnimi potrebami, ki jim ni mogo~e zagotoviti vzgoje in izobra`evanja v kraju njihovega prebivali{~a in jim zaradi oddaljenosti prebivali{~a od kraja vzgoje in izobra`evanja ni mogo~e zagotoviti prevoza, se lahko vklju~ijo v zavod za vzgojo in izobra`evanje otrok s posebnimi potrebami ali se oddajo v rejni{tvo. Postopek oddaje v rejni{tvo izvede pristojni center za socialno delo na podlagi strokovnega mnenja komisije za usmerjanje iz drugega odstavka 21. ~lena tega zakona, v skladu z zakonom, ki ureja podro~je zakonske zveze in dru`inskih razmerij. V primeru, ko so podane okoli{~ine iz prvega odstavka tega ~lena in je otrok usmerjen v prilagojen program za pred{olske otroke, lahko komisija na `eljo star{ev z odlo~bo o usmeritvi dolo~i, da se namesto oskrbe v zavodu oziroma v rejni{ki dru`ini otroku zagotavlja pravica do brezpla~junij 2006

Ali ste `e sli{ali?

Na predlog star{ev lahko komisija usmeri otroka s posebnimi potrebami v program osnovno{olskega izobra`evanja, ki se organizira na domu ali v zasebnem zavodu, ~e za to obstajajo utemeljeni razlogi in so na domu oziroma v zasebnem zavodu zagotovljeni ustrezni pogoji. V primeru iz prej{njega odstavka se otroku iz sredstev dr`avnega prora~una zagotovijo sredstva, v vi{ini, ki jih dr`ava oziroma lokalna skupnost zagotavlja za pla~e in materialne stro{ke na otroka v javni {oli. Podrobnej{e pogoje za izvajanje in kriterije za financiranje programov iz prvega odstavka tega ~lena dolo~i minister, pristojen za {olstvo

20. ~len (uvedba postopka) Postopek usmerjanja se uvede na zahtevo star{ev. Zahtevo iz prej{njega odstavka lahko dajo tudi vrtci, {ole, zdravstveni, socialni in drugi zavodi, po predhodni seznanitvi star{ev. Zahtevo za uvedbo postopka se vlo`i pri pristojni {olski upravi oziroma v primerih iz drugega odstavka 14. ~lena tega zakona pri pristojnem centru za socialno delo.

21. ~len (strokovno mnenje) Pristojna {olska uprava si mora pred izdajo odlo~be o usmeritvi v program vzgoje in izobra`evanja pridobiti strokovno mnenje, ki ga pripravi komisija za usmerjanje prve stopnje (v nadalj-

19


zakonodaja njem besedilu: komisija). Komisija izdela strokovno mnenje na podlagi lastnih ugotovitev, razgovora s star{i otroka ter na podlagi pedago{ke, specialno-pedago{ke, socialne, psiholo{ke, medicinske in druge dokumentacije, ki jo pridobi od ustreznih in{titucij. Komisija se mora pred pripravo strokovnega mnenja posvetovati s strokovnimi delavci vrtca, {ole oziroma zavoda, v katerega je otrok v ~asu usmerjanja vklju~en in s strokovnimi delavci vrtca, {ole oziroma zavoda, v katerega naj bi bil otrok usmerjen, in z drugimi ustreznimi in{titucijami. Strokovno mnenje komisije vsebuje tudi elemente, na podlagi katerih se uveljavljajo pravice, ki jih dolo~ajo drugi predpisi, ~e s temi predpisi ni druga~e dolo~eno.

22. ~len (obrazec) Strokovno mnenje pripravi komisija na obrazcu, ki ga dolo~i minister, pristojen za {olstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za socialne zadeve in ministrom, pristojnim za zdravstvo.

23. ~len (odlo~ba o usmeritvi) Na podlagi strokovnega mnenja in ugotovitev v postopku izda pristojna {olska uprava odlo~bo o usmeritvi. Zoper odlo~bo o usmeritvi je dovoljena prito`ba. O prito`bi odlo~a minister na podlagi strokovnega mnenja komisije druge stopnje. Strokovno mnenje komisije druge stopnje ni potrebno kadar gre za prito`bo glede kr{itev postopka.

24. ~len (vsebina odlo~be o usmeritvi) Z odlo~bo o usmeritvi se na podlagi strokovnega mnenja komisije dolo~i program vzgoje in izobra`evanja, v katerega se otrok usmerja, obseg in na~in izvajanja dodatne strokovne in druge po-

20

mo~i, vrtec, {ola oziroma zavod, v katerega bo otrok vklju~en, morebitno zmanj{anje {tevila otrok v oddelku ter kadrovske, prostorske, materialne in druge pogoje, ki morajo biti zagotovljeni za vzgojo in izobra`evanje otroka. V primeru usmeritve otrok s posebnimi potrebami v poseben program vzgoje in izobra`evanja, ki ga izvaja socialno – varstveni zavod, izda {olska uprava odlo~bo o usmeritvi v soglasju s pristojnim centrom za socialno delo. Vrtec, {ola oziroma zavod, v katerega se otrok usmerja, se dolo~i na podlagi ugotovitev pristojne {olske uprave o izpolnjevanju kadrovskih, prostorskih, materialnih in drugih pogojev. Z odlo~bo o usmeritvi se dolo~i tudi rok, ki ne sme biti dalj{i kot tri leta, v katerem mora pristojna {olska uprava preveriti ustreznost usmeritve.

25. ~len (vro~itev odlo~be) Pristojna {olska uprava je dol`na odlo~bo o usmeritvi vro~iti star{em, vrtcu, {oli oziroma zavodu, v katerega je otrok usmerjen. Vrtec, {ola oziroma zavod sprejme otroka z dnem, ki je dolo~en v odlo~bi. Izjemoma se otroka lahko sprejme tudi prej, ~e tako odlo~i pristojni center za socialno delo v primerih iz 14. ~lena tega zakona.

26. ~len (komisije prve in druge stopnje) Komisijo prve in druge stopnje sestavljajo: u~itelj oziroma vzgojitelj, zdravnik specialist pediater ali zdravnik specialist {olske medicine, psiholog, socialni delavec ter zdravnik specialist ustrezne specialnosti in defektolog ustrezne specialnosti. ^lan komisije prve stopnje ne more biti hkrati ~lan komisije druge stopnje. Kadar se usmerja otroke z motnjami vedenja in osebnosti, v komisiji sodeluje tudi predstavnik pristojnega centra za socialno delo. Organizacijo in na~in deAli ste `e sli{ali?

junij 2006


zakonodaja la komisije ter kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjklajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami dolo~i minister, pristojen za {ostvo v soglasju z ministrom, pristojnim za socialne zadeve. Komisije prve stopnje in komisijo druge stopnje imenuje minister, pristojen za {olstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za socialne zadeve.

27. ~len (individualizirani program) Vrtec, {ola oziroma zavod je dol`an najkasneje v roku 30 dni po sprejemu otroka izdelati individualizirani program vzgoje in izobra`evanja (v nadaljnjem besedilu: individualizirani program).

28. ~len (strokovna skupina) Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa ravnatelj vrtca, {ole oziroma zavoda imenuje strokovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci vrtca, {ole ali zavoda in drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju programa vzgoje in izobra`evanja. Pri pripravi individualiziranega programa sodelujejo tudi star{i otroka. Strokovna skupina mora med {olskim letom prilagajati individualizirani program glede na napredek in razvoj otroka.

29. ~len (vsebina individualiziranega programa) Z individualiziranim programom se dolo~ijo oblike dela na posameznih vzgojih podro~jih, pri posameznih predmetih oziroma pri predmetnih podro~jih, na~in izvajanja dodatne strokovne pomo~i, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in ~asovni razporeditvi pouka. junij 2006

Ali ste `e sli{ali?

30. ~len (preverjanje ustreznosti programa) Strokovna skupina iz 28. ~lena tega zakona mora ob koncu {olskega leta preveriti ustreznost individualiziranega programa in izdelati individualizirani program za naslednje {olsko leto.

31. ~len (preverjanje ustreznosti usmeritve v program) Pristojna {olska uprava je dol`na v roku, dolo~enem v odlo~bi, preveriti ustreznost usmeritve. Pristojna {olska uprava preveri ustreznost usmeritve na podlagi mnenja, ki ga pripravi vrtec, {ola oziroma zavod, v katerega je otrok vklju~en in mnenja komisije. ^e se ugotovi, da usmeritev ni ustrezna, pristojna {olska uprava uvede ponovni postopek usmerjanja v program.

32. ~len (predlog za spremembo usmeritve) Spremembo usmeritve lahko predlagajo star{i, po predhodni seznanitvi star{ev pa tudi vrtci, {ole oziroma zdravstveni, socialni in drugi zavodi.

33. ~len (ponovni postopek usmeritve v program) Sprememba usmeritve se izvede po enakem postopku kot usmeritev v program.

34. ~len (uporaba predpisov o varstvu osebnih podatkov) Pristojna {olska uprava zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in uporablja podatke, vsebovane v zbirki podatkov, ki jo vodi, v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, ~e s tem zakonom ni druga~e dolo~eno.

35. ~len (evidenca o vzgoji in izobra`evanju otrok s posebnimi potrebami)

21


napovedujemo Pristojna {olska uprava vodi evidenco o vzgoji in izobra`evanju otrok s posebnimi potrebami, ki obsega: – podatke o otroku s posebnimi potrebami: ime in priimek, spol, datum, kraj in dr`ava rojstva, prebivali{~e in dr`avljanstvo; – podatke o star{ih: ime in priimek, naslov prebivali{~a; – podatke o vzgoji in izobra`evanju otroka: naslov vrtca, {ole oziroma zavoda, v katerega je otrok vklju~en, podatki o rejni{tvu, program vzgoje in izobra`evanja, v katerega je otrok usmerjen, rok, v katerem mora pristojna {olska uprava preveriti ustreznost usmeritve, strokovno mnenje komisije za usmerjanje o vrsti in stopnji otrokove motnje, ovire oziroma primankljaja ter naslov vrtca, {ole oziroma zavoda, v katerega je otrok napoten na podlagi odlo~be centra za socialno delo.

37. ~len (namen in uporaba podatkov) Osebni podatki otrok s posebnimi potrebami iz 35. in 36. ~lena tega zakona se obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe vzgoje in izobra`evanja in posredujejo ministrstvu,pristojnemu za {olstvo in ministrstvu, pristojnemu za dru`ino in socialne zadeve, za izvajanje z zakonom dolo~enih nalog. Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statisti~nih analiz, se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta otroka s posebnimi potrebami ni razvidna.

38. ~len (shranjevanje podatkov) Podatki iz evidence iz tretje alinee 35. ~lena tega zakona se hranijo trajno, podatki iz evidence iz prve in druge alinee 35. ~lena tega zakona pa se hranijo v skladu s posebnimi predpisi.

22

Napovedujemo 1. 7. bo ob 18.30 uri na Nazorjevi ulici, v okviru pouli~nega festivala Ana Desetnica, nastopila tudi Son~kova gledali{ka skupina s predstavo Ljubezen. 8. 7. Zgornje Gorenjsko dru{tvo v dolini Zavr{nice organizira tekmovanje v pikadu za dru{tva, ki so vklju~ena v Zvezo Son~ek. 17.–20. 7. Zveza za cerebralno paralizo Srbije vabi osem predstavnikov iz Zveze Son~ek na obisk v Srbijo. Vse, ki bi jih ekskurzija zanimala naj se obrnejo na: Emsud [abi~, tel.: 05 6288 288, e-po{ta: koper@soncek.org. 3. 9. bo v Kopru prvenstvo Zveze Son~ek v pikadu. Do 10. 9. bo v Rekreacijskem centru Son~ek Elerji potekala enotedenska in dvotedenska obnovitvena rehabilitacija za odrasle osebe z invalidnostmi. V juliju in avgustu bomo v Rekreacijskem centru Son~ek Vrti~e izvedli {tiri termine po~itnic za otroke in mladostnike in od 28. 8. do 3. 9. po~itnice za odrasle.

Ali ste `e sli{ali?

junij 2006


oglasi Podjetje Verlag Dashöfer in Zveza Son~ek z akcijo »Znanje za otro{ke sanje!« Po~itnice predstavljajo eno izmed oblik pre`ivljanja prostega ~asa. V Zvezi Son~ek si prizadevamo to mo`nost ponuditi vsem otrokom in mladostnikom, ki si `elijo spoznati `ivljenje in delo na kmetiji, kopati v okoli{kih bazenih, dru`iti ob tabornem ognju ter pre`iveti prosti ~as v naravnem okolju brez hrupa in stresa. To po~nemo `e od leta 2001 na kmetiji v Rekreacijskem centru Son~ek Vrti~e. Od za~etka pa do danes se po~itnic letno udele`i okoli 60 otrok in mladostnikov, {tevilka pa z leti nara{~a. Da bi mo`nost pre`ivljanja prostega ~asa ponudili tudi tistim otrokom, ki nimajo te mo`nosti, smo letos, v sodelovanju s strokovno zalo`bo Verlag Dashöfer, pripravili akcijo zbiranja sredstev s sloganom Znanje za otro{ke sanje. Zalo`ba Verlag Dashöfer, ki izdaja brezpla~ne e-~asopise razli~nih strokovnih vsebin, bo za vsakega novega naro~nika na e^asopis prispevala 300 SIT za po~itnice otrok s posebnimi potrebami. e^asopisi so namenjeni vsem, ki potrebujejo informacije s podro~ja ra~unovodstva, davkov, obra~una pla~, vodenja... Ve~ si lahko ogledate na spletni strani www.ecasopisi.si, kjer se lahko naro~ite na brezpla~ne kvalitetne informacije in pomagate pri izpolnitvi otro{kih sanj!

Klicni center podjetja FINPRO C d.o.o. iz Ljubljane i{~e kandidate za delo v klicnem centru. Osnovna dejavnost dru`be je zavarovalno zastopni{tvo.

Ugodno prodam STOJKO.

Primerna je za otroke do 110 cm vi{ine, s kovinskim ogrodjem,

Ve~ informacij: FINPRO C d.o.o., Stegne 27, Ljubljana Vesna Cetinski, vodja kadrovske slu`be, GSM: 041 344 735

junij 2006

Ali ste `e sli{ali?

na kolesih, z mizico in oporo za hrbtenico. Pokli~ite Majo Gubanc, GSM: 041 588 634.

23


Spo{tovani! [tevilo uporabnikov v varstveno delovnih centrih in bivalnih skupnostih Son~ek se z leti pove~uje. Da bi lahko zadovoljili potrebe uporabnikov, potrebujemo denarno in materialno pomo~ pri naslednjih storitvah: 1. nakupu in ureditvi novih prostorov za Center Son~ek v Ljubljani, 2. dokon~anju hi{e v Rekreacijskem centru Son~ek Vrti~e, 3. nakupu novih kombijev za prevoze uporabnikov v varstveno delovne centre, 4. adaptaciji prostorov za novo bivalno skupnost v [torah, 5. opremljanju prostorov s pohi{tvom in belo tehniko, 6. za dvigalo v Centru Son~ek Maribor, 7. za ureditev kuhinje v Rekreacijskem centru Son~ek Elerji Ker smo kot neprofitna in nevladna organizacija, pri zagotavljanju sredstev za nalo`be odvisni tudi od sredstev, ki jih sami ustvarimo s prodajo izdelkov ter od sredstev sponzorjev in donatorjev pri~akujemo, da nas boste tudi vi podprli z denarnim prispevkom, s prispevkom v gradbenem materialu ali pohi{tvu. Va{ega prispevka bomo veseli. Obvezujemo se, da vam bomo za nakazana sredstva poslali potrdilo, ki ga boste lahko uveljavljali pri dav~ni napovedi. O porabi zbranih sredstev bomo poro~ali v obvestilih »Ali ste `e sli{ali?«, preko sredstev javnega obve{~anja ter na{ega letnega poro~ila. Seveda ste vedno dobrodo{li v na{ih centrih Son~ek, kjer se lahko tudi osebno spoznamo. Eden od mo`nih na~inov za nakazilo va{ega denarnega prispevka je prilo`ena polo`nica. Lahko nam po{ljete tudi gotovino ali prispevek pla~ate z ban~no ali kreditno kartico v Centru Son~ek Ljubljana ter uporabite sistem pla~evanja z mobilnim telefonom – »posmoneta«. Za podarjeno pohi{tvo nas pokli~ite na telefonsko {tevilko 041 364 379. S spo{tovanjem!

Iztok Suhadolnik predsednik Zveze Son~ek

ALI STE @E SLI[ALI? – interna obvestila Son~ka – Zveze dru{tev za cerebralno paralizo Slovenije; urednica Tina Malen{ek Koji}; naslov: Son~ek – Zveza dru{tev za cerebralno paralizo Slovenije, Ro`anska ulica 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01 / 5 34 06 67 ali 534 26 43, fax: 01 / 568 60 75; e-po{ta: zveza@soncek.org, internet: www.soncek.org

Junij 2006  

Obvestila Sončka - Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije

Advertisement