Page 1

Kdo smo?

Almanah 2005

Poslanstvo Zveze Sonèek Zveza Son~ek se zavzema za enake mo`nosti vsem prebivalcev Slovenije, ne glede na njihove telesne in intelektualne sposobnosti, za `ivljenje po svoji predstavi, v so`itju z vsemi drugimi prebivalci.

Vizija Zveze Sonèek

Son~ek – Zveza dru{tev za cerebralno paralizo Slovenije je neprofitna, nevladna in nepoliti~na – nacionalna invalidska organizacija. Ustanovljena je bila leta 1983. Vanjo se zdru`uje petnajst regijskih dru{tev za cerebralno paralizo, Dru{tvo za pomo~ prezgodaj rojenim otrokom ter [portno dru{tvo cerebralne paralize »@arek«. Zdru`ujejo se zato, da la`je uresni~ujejo skupne potrebe in zakonsko zagotovljene pravice, usklajujejo mnenja in stali{~a, ter zaradi medsebojne pomo~i pri izobra`evanju, informiranju in organiziranju storitev.

Zveza Son~ek si prizadeva ustvariti tak{no kulturno okolje, ki bo druga~nost v telesnih in intelektualnih sposobnostih sprejemalo brez vrednostnih predznakov.

Cilji Zveze Sonèek?

V dru{tva se zdru`uje ve~ kot 4.000 oseb s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi, njihovih svojcev ter strokovnih sodelavcev.

Na{e poslanstvo uresni~ujemo s pomo~jo Strate{kega na~rta Zveze Son~ek za obdobje 2006 – 2010, katerega moto je SON^EK – EDEN ZA VSE. Cilji, zapisani v tem programu, so naslednji: 1. Ustvariti javno mnenje in kulturo, ki bosta strpna do druga~nosti. 2. Ustvariti zakonsko okolje in sistem pomo~i, ki bosta zagotavljala enake mo`nosti za tiste z zmanj{animi intelektualnimi ali telesnimi sposobnostmi. 3. Odpraviti komunikacijske ovire za telesno, senzorno in govorno ovirane. 4. Omogo~iti ljudem z manj{imi sposobnostmi, da sami ali s pomo~jo zastopnikov, ki jih sami izberejo, zastopajo svoje interese. 5. Organizirati storitve za zadovoljevanje posebnih potreb.

Zveza Son~ek kot nacionalna reprezentativna invalidska organizacija zastopa poenotena stali{~a dru{tev, se dogovarja o skupnih nalogah z ostalimi invalidskimi organizacijami v Sloveniji in z drugimi nacionalnimi invalidskimi organizacijami v svetu. Neposredno se vklju~uje v Mednarodno zdru`enje za osebe s cerebralno paralizo ICPS (The International Cerebral Palsy Society) in Evropsko zdru`enje servisov za osebe z invalidnostjo EASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities). Zveza Son~ek je pridobila status organizacije, ki deluje v javnem interesu na podro~ju sociale, zdravstva in s programi za osebe s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi.

CILJI ZVEZE SONÈEK V LETU 2006

Kdo je kdo v Zvezi Sonèek?

Na podlagi Strate{kega na~rta Son~ka – Zveze dru{tev za cerebralno paralizo Slovenije v obdobju 2006 – 2010, bo Zveza Son~ek svojo dejavnost v letu 2006 usmerila v izvajanje tistih nalog, ki bodo koristile kar najve~jemu {tevilu ~lanov dru{tev ter oseb s cerebralno paralizo in nezgodnimi po{kodbami glave. Njeni letni cilji so naslednji:

• Predsednik: Iztok Suhadolnik • Podpredsednika: Ivan Robnik

Tomislav [pilak

• Direktor: Jo`e Primo`i~ • ^lani izvr{nega odbora: Mira Jakin, Milan Klajn{ek, Irena

1. odpravljanje diskriminacije do tistih, ki so druga~ni 2. zagotavljanje enakih mo`nosti ljudem z invalidnostmi na vseh podro~jih `ivljenja 3. pove~anje neposrednih storitev za uporabnike, zlasti tistih, ki jih ne nudijo drugi izvajalci 4. pridobitev prostorov za izvajanje dejavnosti 5. izobra`evanje lastnih kadrov 6. podpiranje aktivnosti dru{tev

Kolbl, Janez Prevec, Jo`e Primo`i~, Vasiljka Prosnik, Jo`e Ribi~, Ivan Robnik, Iztok Suhadolnik, Tomislav [pilak, Andrej Zi{ko

• Strokovni sodelavci:

– vodja institucionalnega varstva: Jelka Bratec – vodja izobra`evanja in svetovanja: Marija Bo`i~ – vodja kadrovske slu`be: Irena Grm – vodja marketinga: Edo Je{e – vodja rehabilitacijskih programov: Justina Kocjan~i~ – strokovna vodja VDC: Helena Kos – vodja finan~ne slu`be: Majda Mrvar – Bratec – vodja odnosov z javnostmi: Tina Malen{ek Koji} – vodja prevozov: Maja Murakezi – vodja vzdr`evanja: Andre Jovanovski

MOTO ZVEZE SONÈEK

• Podjetje Sonce d.o.o. v Ljubljani: direktorica Marija Bo`i~ • Podjetje Son~na pot d.o.o. v Mariboru: direktor Taras Poljanec • Podjetje Son~ni dom d.o.o.: direktorica Jelka Bratec

»SONÈEK EDEN ZA VSE« 1


Almanah 2005

Kako smo organizirani?

2


Dru{tva, vklju~ena v Zvezo Son~ek Centri Son~ek Prilagojena stanovanja

Legenda:

Kje se nahajamo?

Almanah 2005

3


Almanah 2005

Društva, vkljuèena v Zvezo Sonèek Društvo za cerebralno paralizo Ljubljana

Ro`anska ulica 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01 534 06 67, 534 26 43, faks: 01 568 60 75, predsednik: Gregor Me{e, 01 439 53 45, e-po{ta: info@rockerija.com Društvo za cerebralno paralizo Ponikve

Ponikve 76, 1312 Videm Dobrepolje, tel.: 01 788 01 10, faks: 01 788 01 59, predsednica: Smiljana Urh, mob.: 041 552 370, e-po{ta: smiljana.urh@prizma-ponikve.si Sonèek – Mariborsko društvo za cerebralno paralizo

Trubarjeva 15, 2000 Maribor, tel./faks: 02 252 25 28, e-po{ta: soncek.mdcp@email.si, predsednik: Peter Bra~i~, mob.: 031 226 354, e-po{ta: matej.bracic@guest.arnes.si Koroško društvo za cerebralno paralizo Slovenj Gradec

Troblje 1b, 2380 Slovenj Gradec, tel.: 02 883 19 16, faks: 02 883 19 17, e-po{ta: slovenj.gradec@soncek.org, predsednica: Stanislava Novak, mob.: 031 511 471 Sonèek, društvo za cerebralno paralizo Ptuj – Ormož

Osojnikova 9, 2250 Ptuj, tel.: 02 787 08 70, faks: 02 787 08 71, e-po{ta: ptuj@soncek.org, predsednik: Vilibald Toma{i~, mob.: 041 766 042 Društvo cerebralne paralize Sonèek Celje

Gregor~i~eva 6, 3000 Celje, tel.: 03 490 89 50, faks: 03 490 89 51, e-po{ta: celje@soncek.org, predsednik: Matej Velen{ek Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo

Tom{i~eva 14, 4000 Kranj, tel.: 04 236 41 80, 236 41 81, faks.: 04 236 41 82, e-po{ta: kranj@soncek.org, predsednica: Mojca @i`ek Severno Primorsko društvo za cerebralno paralizo Nova Gorica

Kaj je cerebralna paraliza? Je nenapredujo~a motnja gibanja in dr`e, ki je posledica okvare mo`ganov v njihovem zgodnjem razvojnem obdobju. Lahko bi rekli, da “pome{a” sporo~ila med mo`gani in mi{icami. Posledice cerebralne paralize so razli~ne, od komaj opaznih do zelo te`kih, navadno se odra`ajo v po~asnih, nespretnih ali sunkovitih gibih, otrplosti, slabotnosti, mi{i~nih kr~ih, mlahavosti in nehotnih gibih. Osebe s cerebralno paralizo imajo pogosto te`ave z vidom, prostorskim zaznavanjem, sluhom, govorom, imajo epilepsijo, u~ne in druge te`ave.

Liskur 23, Stara Gora, 5000 Nova Gorica, tel.: 05 330 19 00, predsednik: Stojan Koro{ec, tel.: 05 302 86 78 Obalno društvo za cerebralno paralizo paralizo

Beblerjeva 8, 6000 Koper, tel.: 05 6 288 288, faks: 05 6288 289, e-po{ta: koper@soncek.org, predsednica: Patricija Likar, mob.: 031 267 927 Notranjsko društvo za cerebralno paralizo

Tr`a{ka 36, 6230 Postojna, tel.: 01 232 31 60, predsednik: Darko Sanabor, mob.: 041 814 512 Dolenjsko društvo za cerebralno paralizo

Cankarjeva ulica 25, 8000 Novo mesto, 07 30 20 045, e-po{ta: novo.mesto@soncek.org, predsednik: Samo Slak, mob.: 041 812 295 Društvo Sonèek za cerebralno paralizo Posavje

Valvazorjevo nabre`je 5, 8270 Kr{ko, tel.: 07 490 32 10, faks: 07 490 32 11, mob.: 031 576 994, e-po{ta: soncek.posavje@siol.net, soncek.posavje@volja.net, predsednik: Jo`e Ribi~, tel.: 07 49 72 234, mob.: 051 636 594 Pomursko društvo za cerebralno paralizo

Lendavska 25 b, 9000 Murska Sobota, tel.: 02 534 80 53, faks: 02 534 80 54, e-po{ta: murska.sobota@soncek.org, predsednik: Andrej Zi{ko, mob.: 041 918 754 Društvo za pomoè prezgodaj rojenim otrokom

Zalo{ka 2 (Porodni{nica), 1000 Ljubljana, tel.: 01 254 31 50, predsednica: Liljana Cerar Kornhaus, mob.: 031 741 414 Društvo za cerebralno paralizo Sonèek – Zgornje Gorenjske

Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice, tel.: 04 583 41 25, e-po{ta: soncek@telesat.si, predsednica: Doroteja Komac, mob.: 041 359 229, e-po{ta: bkomac@siol.net Športno društvo cerebralne paralize “Žarek”

Lendavska ulica 25 b, 9000 Murska Sobota, tel.: 02 534 80 53, faks: 02 534 80 54, e-po{ta: davorind1@volja.net, predsednik: Davorin Dervari~ Zasavsko društvo za cerebralno paralizo

za~asni naslov: O[ Slavka Gruma, Cankarjev trg 2, 1410 Zagorje ob Savi, tel.: 01 479 09 39, 03 563 35 44, predsednica: Mateja Jazbin{ek, mob.: 051 373 587, e-po{ta: mateja.jazbinsek@ess.gov.si, damjan.jazbinsek@slo-kabel.si

4


Almanah 2005

Centri Sonèek in njihove storitve Center Sonèek Maribor

XIV. divizije 48a, 2000 Maribor, tel.: 02 480 06 80, 480 06 82, faks: 02 480 06 81, e-po{ta: maribor@soncek.org Vodja centra: Taras Poljanec, mob.: 041 636 594 Center nudi naslednje storitve: zaposlovanje pod posebnimi pogoji v enoti VDC, prevozi invalidov, izposoja strokovnih knjig in videofilmov, po~itni{ko varstvo. Center Sonèek Celje

Gregor~i~eva 6, 3000 Celje, tel.: 03 490 89 50, faks: 03 490 89 51, e-po{ta: celje@soncek.org Vodja centra: Jo`e Povalej, mob.: 031 642 243

Vse od ustanovitve prvega centra v Ljubljani, v decembru 1990, so centri Son~ek zasnovani kot centri z raznolikimi programi. Osrednja dejavnost centrov je program varstva, usposabljanja in zaposlovanja pod posebnimi pogoji v varstveno delovnem centru. Centri nudijo tudi druge programe: program usposabljanja in zaposlovanja v podjetjih za zaposlovanje invalidov, izobra`evalne, kulturne, dru`abne in druge programe, katerih cilj je dru`enje razli~nih uporabnikov ne glede na invalidnost ter odprtost v socialno okolje. Zato so tudi izvajalci teh programov razli~ni. K programu centrov sodi tudi Son~kova svetovalna slu`ba in izposojevalnica knjig, videofilmov in igra~, dnevni prevozi s kombiji za zaposlene v centrih in prevozi ob koncu tedna za otroke in mladostnike ki so v zavodih. V centrih so tudi sede`i regijskih dru{tev za cerebralno paralizo, prostor za dejavnosti pa ve~krat uporabljajo tudi druga dru{tva in organizacije.

Center nudi naslednje storitve: zaposlovanje pod posebnimi pogoji v enoti VDC, prevozi invalidov. Center Sonèek Kranj

Tom{i~eva 14, 4000 Kranj, tel.: 04 236 41 80, 236 41 81, faks: 04 236 41 82, e-po{ta: kranj@soncek.org Vodja centra: Marija Bo`i~, mob.: 041 770 683 Center nudi naslednje storitve: zaposlovanje pod posebnimi pogoji v enoti VDC, prevozi invalidov.

Center Sonèek Ljubljana

Vojkova 73, 1000 Ljubljana, tel.: 01 534 59 95, 568 54 76, faks: 01 568 54 76, e-po{ta: ljubljana@soncek.org Vodja centra: Jelka Bratec, mob.: 041 770 682 Center nudi naslednje storitve: zaposlovanje pod posebnimi pogoji v enoti VDC, prevozi invalidov, izobra`evalne in prosto~asne aktivnosti, po~itni{ko varstvo.

Rekreacijski center Sonèek Elerji

Elerji 29, 6281 [kofije, tel.: 05 654 01 45, faks: 05 654 01 40, e-po{ta: elerji@soncek.org Vodja centra: Jo`e Primo`i~, mob.: 041 641 770, Center nudi naslednje storitve: obnovitvena rehabilitacija, najem po~itni{kih kapacitet, prevozi invalidov in jahanje.

Center Sonèek Ljubljana 2

Center Sonèek Koper

Ro`anska 2, 1000 Ljubljana, tel.: 01 534 06 67, 534 26 43, faks: 01 568 60 75, e-po{ta: ljubljana2@soncek.org Vodja centra: Jelka Bratec, mob.: 041 770 682 Center nudi naslednje storitve: zaposlovanje pod posebnimi pogoji v enoti VDC, prevozi invalidov, prosto~asne aktivnosti, svetovanje, izposoja strokovnih knjig in videofilmov.

Beblerjeva 8, 6000 Koper, tel.: 05 628 82 88, faks: 05 628 82 89, e-po{ta: koper@soncek.org Vodja centra: Patricija Likar, mob.: 041 329 263 Center nudi naslednje storitve: zaposlovanje pod posebnimi pogoji v enoti VDC, prevozi invalidov.

5


Almanah 2005

Kaj delamo?

Center Ivanèica Slovenj Gradec

Troblje 1b, 2380 Slovenj Gradec, tel.: 02 883 19 16, faks: 02 883 19 17, e-po{ta: slovenj.gradec@soncek.org

Varstveno delovni center Sonèek

Vodja centra: Stanislav [egula, mob.: 031 390 230 Center nudi naslednje storitve: zaposlovanje pod posebnimi pogoji v enoti VDC, prevozi invalidov. Center Sonèek Ptuj

Dejavnost varstveno – delovnega centra (VDC) Son~ek je namenjena odraslim osebam z invalidnostmi, ki se zaradi svoje invalidnosti ne morejo zaposliti niti na odprtem trgu delovne sile niti v podjetjih za zaposlovanje invalidov in so pridobili status invalida po Zakonu o dru`benem varstvu du{evno in telesno prizadetih oseb. VDC je organiziran v desetih enotah, ki so sestavni deli devetih centrov Son~ek. Zveza Son~ek ima koncesijo Ministrstva za delo, dru`ino in socialne zadeve za program varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki se ga izvaja v VDC za 122 oseb. Izvajanje programa varstva, vodenja in zaposlovanja pod posebnimi pogoji v VDC Son~ek pomeni dopolnitev in {iritev javne mre`e in s tem izbolj{anje pogojev za mo`nost izbire. Temelji na na~elih normalizacije ter zagotavljanja enakih mo`nosti in individualnega pristopa k posamezniku, pravice do odraslosti ter mnogokrat tudi razbremenitev dru`ine. Pomeni zagotavljanje mo`nosti za uresni~itev potreb po usposabljanju in zaposlovanju {ir{ega kroga odraslih ljudi z invalidnostmi. Trenutno so osnovni proizvodni program ro~no izdelane vo{~ilnice, v posameznih enotah pa izdelujejo tudi druge izdelke po naro~ilu (slike na svilo, izdelke iz gline, lutke, ro~no tkane prti~ke, slike na steklo) in opravljajo nekatere storitve (pakiranje za Zvezo Son~ek, popravilo knjig,...).

Osojnikova 9, 2250 Ptuj, tel.: 02 787 08 70, faks: 02 787 08 71, e-po{ta: ptuj@soncek.org Vodja centra: Milan Klajn{ek Center nudi naslednje storitve: zaposlovanje pod posebnimi pogoji v enoti VDC, prevozi invalidov. Center Sonèek Murska Sobota

Lendavska 25b, 9000 Murska Sobota, tel.: 02 534 80 53, faks: 02 534 80 54, e-po{ta: murska.sobota@soncek.org Vodja centra: Andrej Zi{ko, mob.: 041 918 754 Center nudi naslednje storitve: zaposlovanje pod posebnimi pogoji v enoti VDC, prevozi invalidov. Rekreacijski center Sonèek Vrtièe

Spodnje Vrti~e 8, 2201 Zgornja Kungota, tel.: 02 656 06 00 Vodja centra: Helena Kos, mob.: 031 641 770 Center nudi naslednje storitve: po~itnice na kmetiji za otroke in odrasle, najem po~itni{kih kapacitet. Center Sonèek Krško

Valvasorjevo nabre`je 5, 8270 Kr{ko, tel.: 07 490 32 10, faks: 07 490 32 11, e-po{ta: krsko@soncek.org Vodja centra: Jo`e Ribi~ mob.: 051 636 594 Center nudi naslednje storitve: zaposlovanje pod posebnimi pogoji v enoti VDC, program aktivnega pre`ivljanja prostega ~asa. Center Sonèek Novo mesto

Cankarjeva 25, 8000 Novo mesto tel.: 07 302 00 45 Vodja centra: Sa{a Mali~ Center nudi naslednje storitve: program aktivnega pre`ivljanja prostega ~asa.

6


Almanah 2005 Izdelki varstveno delovnih centrov

Kdo je kdo v VDC? • poslovni direktor: Jo`e Primo`i~ • strokovna vodja in psihologinja: Helena Kos • delovni terapevt: Matej Ogrizek • defektologinja: Marjeta [krlj • socialna delavka: Jelka Bratec Enota Ljubljana 1

• vodja enote VDC in vodja delavnice: Dragica Kustec • vodje delavnic: Bo{tjan ^erne, Nina Mali, Franci Suhadolnik • negovalca: Drago Nemec, Alenka Pustovrh • vozniki: Andre Jovanovski • hi{nik/voznik: Mitja ^ernalogar Enota Ljubljana 2

• vodja enote VDC in vodja delavnice: Petra Ku{ar Stojakovi~ • vodja delavnice: Tadeja Virant Enota Maribor

• vodja enote VDC in vodja delavnice: Zlatka Ornik • vodje delavnic: Vesna Kalini~, Nata{a Ornik • voznik: Vlado Krsti~ Enota Koper

• vodja enote VDC in vodja delavnice: Irena Trinka Kramar • varuhinja/negovalka: Patricija Likar Enota Celje

• vodja enote VDC in vodja delavnice: Matej Ogrizek • vodja delavnice: Darja Cerov{ek • varuh/negovalec: Branko Kne`evi~ Enota Slovenj Gradec

• vodja enote VDC: Stane [egula • vodja delavnice: Danica Ga{per Enota Kranj

• vodja enote VDC in vodja delavnice: Jana Pintar • vodja delavnice: Lilijana Bo`ovi~ Enota Ptuj:

• vodja enote VDC in vodja delavnice: Zdenka Keti{ • varuhinja/negovalka: Patricija La{i~ Enota Murska Sobota

• vodja enote VDC in vodja delavnice: Janko Re{eta • vodja delavnice: Petra Tkalec Enota Krško

• vodja enote in vodja delavnice: Jo`e Ribi~ • varuhinja/negovalka: Mateja Urban~ 7


Almanah 2005

Institucionalno varstvo in prilagojena stanovanja Zveza Son~ek izvaja program bivanja za odrasle osebe s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi v stanovanjskih skupinah `e od leta 1991. Socialno varstveno storitev institucionalnega varstva za odrasle osebe s statusom invalida po zakonu o dru`benem varstvu du{evno in telesno prizadetih oseb (kot del javne slu`be) pa izvaja od leta 1998, ko so bile podeljene prve koncesije in na podlagi novo podeljenih koncesij za to dejavnost – v letih 1998 in 2000, 2002, 2003 in 2005. Program institucionalnega varstva je namenjen ~imbolj neodvisnemu `ivljenju invalidov. V tak{ni obliki bivanja stanovalci udejanjajo pravico do izbire lastnega `ivljenjskega stila, zasebnosti, odlo~anja in upravljanja z lastnim `ivljenjem ter s tem mo`nost ve~anja vpliva na lastno `ivljenje. Z modeli bivanja, ki jih razvijamo, zagotavljamo pogoje za ~imbolj enakopravno in neodvisno `ivljenje odraslim s telesno in/ali intelektualno oviranostjo, ob nudenje vse potrebne pomo~i pri vsakodnevnih `ivljenjskih aktivnostih. Zasledujemo cilje, da stanovalci `ivijo polnovredno `ivljenje v obi~ajnem socialnem bivalnem in ne izklju~enem bivalnem okolju in imajo aktivno vlogo pri sooblikovanju programa. Stanovanja se nahajajo v urbanem okolju, stanovalec ima praviloma mo`nost uporabe eno ali najve~ dvoposteljne sobe in souporabe skupnih prostorov v stanovanju.

Cesta XIV. divizije 5, 3220 [tore, tel.: 03 577 11 35

Sveti Duh 34, 2370 Dravograd, tel.: 02 871 02 98

Glagolja{ka cesta 1, 6000 Koper tel.: 05 6 278 288

Opravljamo dnevne in vikend prevoze oseb z invalidnostmi iz zavodov v doma~a okolja ter v enote VDC po posameznih regijah. S 15 kombiji vsakodnevno pripeljemo devetdeset odraslih oseb s posebnimi potrebami, ob koncu tedna pa okoli {estdeset otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Prevozi se opravljajo v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kranju, Slovenj Gradcu, na Ptuju, v Murski Soboti, Kopru in v Kr{kem. Vodja prevozov: Maja Murakezi, tel.: 01 565 55 40, faks: 01 568 60 75, mob.: 031 620 570, e-po{ta: prevoz@soncek.org

Prilagojena stanovanja se nahajajo na naslednjih lokacijah: Neubergerjeva 9, 1000 Ljubljana, tel.: 01 433 90 72, 01 432 30 34, 01 432 42 93

Jakopi~eva 11, 1000 Ljubljana, tel.: 01 544 52 22 Jakopi~eva 3/1, tel.: 01 540 14 57 Jakopi~eva 3/2, tel.: 01 540 14 56 Jakopi~eva 3/3, tel.: 01 540 14 84

PREVOZI

V letu 2005 je Zveza Son~ek izvajala storitev institucionalnega varstva – z nudenjem 16 urne storitve ~ez teden in 24 urne storitve preko vikendov in praznikov v 9 stanovanjskih enotah v Ljubljani, Mariboru, Dravogradu in Kopru za skupaj 28 oseb ter omogo~ala samostojno bivanje v okviru prilagojenih stanovanj za 12 odraslih oseb z invalidnostjo ter nudila je prilagojene prevoze za neodvisno `ivljenje teh oseb. V Mariboru je za~elo delovati eno prilagojeno – neprofitno stanovanje za 3 samostojne osebe z invalidnostjo.

Strossmayerjeva 32 b, 2000 Maribor, tel.: 02 252 35 28

Vodja programa institucionalnega varstva: Jelka Bratec, tel.: 01 566 13 84, faks: 01 568 60 75, mob.: 041 770 682, e-po{ta: ljubljana2@soncek.org Vodja bivalne skupnosti Ljubljana Neubergerjeva: v.d. Mojca Premel~, mob.: 051 620 570, e-po{ta: mojca.premelc@soncek.org Vodja bivalne skupnosti Ljubljana Jakopi~eva: Dragica Kustec, mob.: 031 390 225, e-po{ta: ljubljana@soncek.org Vodja bivalne skupnosti Maribor: Zlatka Ornik, mob.: 031 390 227, e-po{ta: bs-maribor@soncek.org Vodja bivalne skupnosti [tore: Matej Ogrizek, mob.: 041 642 243, e-po{ta: celje@soncek.org Vodja bivalne skupnosti Dravograd: Stanislav [egula, mob.: 031 390 230, e-po{ta: slovenj.gradec@soncek.org Vodja bivalne skupnosti Koper: Justina Kocjan~i~, tel.: 02 871 02 98, mob.: 031 623 025, e-po{ta: obnovitvena@soncek.org

Program zajema: • fizi~no nego in pomo~ ter osebno asistenco, • pomo~ pri organiziranju prostega ~asa, • usposabljanje za samostojno `ivljenje in voden trening prakti~nih `ivljenjskih in socialnih ve{~in.

Vozniki: Mitja ^ernalogar, Andre Jovanovski, Franc Lesi~nik, Brane Kne`evi~, Vladimir Krsti~, Drago Nemec, Toma` [koberne.

8


Almanah 2005

SVETOVANJE

IZOBRAŽEVANJE

Strokovni delavci nudijo razli~ne informacije preko telefona, pa tudi z osebnim svetovanjem in skupinskimi pogovori v centrih Son~ek ter po dogovoru tudi drugje. Svetovanje je namenjeno mladostnikom in odraslim osebam z invalidnostjo ter star{em, skrbnikom in drugim dru`inskim ~lanom in seveda tudi organizacijam, dru{tvenim, strokovnim ter lai~nim delavcem. Sre~anje z ugotovitvijo, da se otrok razvija druga~e od ostalih otrok, da v razvoju zaostaja, da ima cerebralno paralizo ali kako drugo obliko invalidnosti ali da ste sami oseba z invalidnostjo, spro`i vrsto vpra{anj, ki zahtevajo odgovore. Kako sprejeti otroka, ki je druga~en od pri~akovanega in ki so mu strokovnjaki napovedali vrsto te`av, najprej kot otroka, kot ~love{ko bitje brez oznak in kategorij? Kako poiskati varnost, da se kot star{i ali kot odrasle osebe z invalidnostjo ali kot strokovni delavci spoprimemo z zavra~anjem, nesprejemanjem zlorabami, bole~ino in strahom? Na vsa vpra{anja, ki so v~asih zelo osebna, je skoraj nemogo~e odgovoriti. Toda znanje in izku{nje {tevilnih delavcev in sodelavcev Zveze Son~ek, ki profesionalno delujejo na razli~nih podro~jih, omogo~ajo dovolj vedenja o posebnih potrebah otrok, mladostnikov in odraslih, da se uporabniki svetovanja skupaj z lastnimi izku{njami spoprimejo z doslej neznanim. Svetovalna slu`ba deluje v vseh Centrih Son~ek, hkrati pa sodeluje tudi z razli~nimi drugimi organizacijami, dru{tvi, strokovnimi delavci in sodelavci. Hkrati pa v Zvezi Son~ek pripravljamo in izdajamo informativne zlo`enke na to tematiko, ki so na voljo na posebnih promocijskih tablah na vseh ve~jih po{tah in zdravstvenih domovih v Sloveniji.

Zveza Son~ek izvaja vrsto izobra`evalnih programov in pri tem sku{a upo{tevati sodobne trende izobra`evanja, pomen izkustvenega u~enja ter jih povezovati s svetovanjem in mentorstvom. Strokovnim in lai~nim delavcem in sodelavcem ter prostovoljcem so namenjene razli~ne oblike izobra`evanja, katerih vsebina je prilagojena posamezni ciljni skupini in potrebam udele`encev: • delavnica za nove sodelavce in prostovoljce, • usposabljanje negovalcev v bivalnih skupnostih in VDC, • usposabljanje strokovnih delavcev v VDC, invalidskih podjetjih in bivalnih skupnostih, • usposabljanje u~iteljev, vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev ter spremljevalcev gibalno oviranih otrok v vrtcih in {olah, • usposabljanje oseb s posebnimi potrebami, • usposabljanje dru{tvenih delavcev in sodelavcev, • usposabljanje prostovoljcev v programih terapevtskih kolonij in obnovitvene rehabilitacije. Star{em, skrbnikom, starim star{em in drugim dru`inskim ~lanom otrok in mladostnikov s cerebralno paralizo, po{kodbo glave in drugimi invalidnostmi so namenjeni {tevilni izobra`evalni programi v obliki tedenskih in vikend seminarjev, predavanj, izkustvenih delavnic, vodenih razgovorov, individualne in skupinske zakonske ter dru`inske terapije, samopomo~nih skupin itd. V sodelovanju s posameznimi dru{tvi, vklju~enimi v Zvezo Son~ek, organiziramo za~etno in nadaljevalno [olo za star{e, ki potekajo kot vikend seminar na sede`u dru{tva ali pa v okviru programa zdravstveno-terapevtske kolonije. Osnovni program {ole zajema predavanja, delavnice, razgovore in individualne obravnave otrok pri specialnem pedagogu, logopedu, psihologu in je namenjen star{em pred{olskih otrok. Nadaljevalni program {ole je namenjen star{em {oloobveznih otrok in mladostnikov, prilagojene oblike pa tudi star{em in skrbnikom odraslih oseb z invalidnostjo in poteka v obliki predavanj, delavnic, terapevtskih skupin in individualnih pogovorov.. @e dvanajst let v vrtcih in {olah poteka projekt “KORAK K SON^KU” s katerim seznanjamo pred{olske in osnovno{olske otroke, njihove star{e ter vzgojitelje in u~itelje z druga~nostjo. Priprava ustrezne socialne klime je kljub sprejet zakonodaji nujna za uspe{no izvajanje vklju~evanja otrok s posebnimi potrebami v okolje in izobra`evalne oblike v njem, predvsem na osnovi spoznavanja in sprejemanja vsakr{ne druga~nosti ter pozitivnih rezultatov takega pristopa. Hkrati pa postaja vse bolj tudi oblika svetovanja star{em pri odlo~anju za vklju~evanje, pa tudi vodstvom vrtcev in {ol, u~iteljem ter svetovalnim delavcem pri izvajanju inkluzivne vzgoje in izobra`evanja. Vodja izobra`evanja: Marija Bo`i~, tel.: 01 565 55 45, faks: 01 568 60 75, mob.: 041 770 683, e-po{ta: sonce@soncek.org

Vodja svetovanja: Marija Bo`i~, tel.: 01 565 55 45, faks: 01 568 60 75, mob.: 041 770 683, e-po{ta: sonce@soncek.org

9


Almanah 2005

INFORMATIVNA DEJAVNOST Namen te dejavnosti je informiranje in osve{~anje ~lanov dru{tev, zaposlenih, donatorjev, sponzorjev, dr`avnih organov in {ir{e javnosti o potrebah, interesih, aktualnih problemih invalidov in posredovanju prakti~nih nasvetov. To dejavnost izvajamo z revijo PET, internimi obvestili “Ali ste `e sli{ali”, z zlo`enkami (Zveza Son~ek, VDC Son~ek in bivalne skupnosti, Opozorilni znaki, Va{ otrok ima cerebralno paralizo, Obnovitvena rehabilitacija, Terapevtske kolonije, Po~itnice, Zlorabe, Donatorsko in sponzorsko sodelovanje, Svetovanje), razli~nimi priro~niki in ostalo literaturo. Vsem zainteresiranim omogo~amo izbiro doma~e in tuje literature v knji`nici, kjer imamo ve~ kot osemsto knjig in trideset slovenskih in tujih revij na temo invalidnosti.

ŠPORT IN REKREACIJA

KULTURA

Rekreacijske programe za otroke in mladostnike z invalidnostmi izvajajo regijska dru{tva. V spomladanskem in poletnem ~asu je organizirano jahanje in plavanje, pozimi pa smu~anje. Prav tako so {portne aktivnosti sestavni del terapevtskih kolonij, ki jih organizirajo dru{tva. Izbirna {portna tekmovanja organizira Dru{tvo @arek. V letu 2005 je tako organiziralo izbirna tekmovanja v {ahu, namiznem tenisu, pikadu in dvoranskem balinanju. Za odrasle osebe z invalidnostmi Zveza Son~ek vsako leto organizira zimske po~itnice na Sori{ki Planini ter {portne aktivnosti v okviru programa Obnovitvene rehabilitacije, terapevtskih kolonij in po~itnic. Vodja {portnih aktivnosti: Taras Poljanec, tel./faks: 02 252 68 06, mob.: 041 636 594, e-po{ta: soncna-pot@triera.net

Vizija Zveze Son~ek na podro~ju kulture je vklju~evanje v kulturno udejstvovanje in umetni{ko ustvarjanje vseh ljudi, ne glede na njihove intelektulne, telesne, senzorne ali druge sposobnosti. To vizijo sku{a uresni~evati z ustanavljanjem lastnih kulturnih skupin ter kulturno-umetni{kih delavnic, z njihovim nastopanjem in promocijo v javnosti. Son~kove skupine (gledali{ka, glasbena, plesna skupina) se tako predstavljajo na {ir{ih kulturnih prireditvah in sre~anjih v Sloveniji (kot je Bor{tnikovo sre~anje, festival pouli~nega gledali{~a Ana Desetnica) ter v sosednjih dr`avah – INKAZ in festival enakih mo`nosti F=M v Zagrebu idr. Njen kon~ni cilj pa je vklju~evanje kulturno-umetni{kega ustvarjanja posameznikov ali skupin v obi~ajne programe kulturnih ustanov, gledali{~ idr. ter povezovanje s profesionalnimi kulturnimi delavci in ustvarjalci. Vodja programa: Jelka Bratec, tel.: 01 566 13 84, faks: 01 568 60 75, mob.: 041 770 682, e-po{ta: ljubljana2@soncek.org

10


Almanah 2005

OBNOVITVENA REHABILITACIJA, ZDRAVSTVENOTERAPEVTSKE KOLONIJE IN POÈITNICE Zveza Son~ek in regijska dru{tva za cerebralno paralizo izvajajo program skupinske obnovitvene rehabilitacije na osnovi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. S Pogodbo o sofinanciranju skupinskega usposabljanja za obvladovanje cerebralne paralize in obnovitvene rehabilitacije je z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije sklenjeno financiranje skupinskega usposabljanja za obvladovanje cerebralne paralize za dvesto {tirideset otrok s cerebralno paralizo in njihovih dru`in, sofinanciranje obnovitvene rehabilitacije pa za letno sto petin{tirideset odraslih oseb s cerebralno paralizo.

Osnovna vsebina programa zdravstveno-terapevtske kolonije je: è timska diagnosti~na obravnava, è vsakodnevne individualne obravnave pri razvojnem nevrofizioterapevtu oziroma strokovnjaku druge specialnosti (spec. pedagogu, logopedu, delovnem terapevtu...), è skupinske psihosocialne obravnave in dru`abne aktivnosti, ki jih vodijo usposobljeni terapevti, è sprostitvene in rekreativne dejavnosti za otroke in za star{e, è “{ola za star{e” – usposabljanje star{ev za “koterapevtsko” delo z otrokom doma, s pomo~jo vaj, demonstracij, predavanj in pogovorov o cerebralni paralizi, otrokovem razvoju, igri, komunikaciji, negi. Vodja programa: Marija Bo`i~, tel.: 01 565 55 45, faks: 01 568 60 75, mob.: 041 770 683, e-po{ta: sonce@soncek.org

Poèitnice v Rekreacijskem centru Sonèek Vrtièe za otroke in odrasle

Obnovitvena rehabilitacija Program Obnovitvene rehabilitacije za odrasle osebe s cerebralno paralizo Zveza Son~ek izvaja v Rekreacijskem centru Son~ek Elerji nad Ankaranom. Cilj tega programa je ohranjevanje ali izbolj{anje oziroma vzdr`evanje telesnih sposobnosti, potrebnih za opravljanje `ivljenjskih aktivnosti, pridobivanje socialnih in `ivljenjskih ve{~in in utrjevanje zavesti o pomembnosti neodvisnega in samostojnega `ivljenja ter vklju~evanje v socialno okolje. Vodja programa: Justina Kocjan~i~, tel.: 05 6 278 288, mob.: 031 623 025, e-po{ta: obnovitvena@soncek.org

Zveza Son~ek vsako leto organizira aktivne poletne po~itnice, ki so namenjene vsem otrokom in mladostnikom (z in brez posebnih potreb) in odraslim z razli~nimi invalidnostmi. Po~itnice potekajo v Rekreacijskem Centru Son~ek Vrti~e v ob~ini Kungota na [tajerskem. Namen in cilji po~itnic so: è mo`nost aktivnega pre`ivljanja prostega ~asa, è {irjenje socialne mre`e in dru`enje, è pridobivanje novih izku{enj v razli~nih okoljih, è razbremenitev dru`ine. Program po~itnic zajema spoznavanje `ivljenja in dela na kmetiji, izlete v bli`njo okolico in oglede zanimivosti, sprehodi med travni{kimi sadovnjaki, jahanje, umetni{ke delavnice, dru`abne ve~ere ob tabornem ognju, bivanje v {otorih... Vodja po~itnic za otroke in mladostnike: Helena Kos, tel.: 01 566 13 84, faks: 01 568 60 75, mob.: 031 641 770, e-po{ta: helena.kos@soncek.org Vodja po~itnic za odrasle: Matej Ogrizek, tel.: 03 490 89 50, faks: 03 490 89 51, mob.: 041 642 243, e-po{ta: celje@soncek.org

Zdravstveno-terapevtske kolonije

Dru{tva za cerebralno paralizo na predlog izbranih zdravnikov pediatrov izberejo udele`ence in izvedejo kolonije na osnovi verificiranega programa s pomo~jo terapevtskih timov. Kolonije potekajo praviloma v slovenskih naravnih zdravili{~ih in v Rekreacijskem centru Son~ek Elerji nad Ankaranom. Namen terapevtske kolonije je seznanjanje star{ev z vzroki, tipi in s posledicami cerebralne paralize pri njihovem otroku ter u~enje za obvladovanje le-teh in mo`nimi oblikami pomo~i. Prav tako pa te kolonije omogo~ajo medsebojno dru`enje star{ev, izmenjavo izku{enj in usmerjanje v oblike samopomo~i, povezovanja in dru{tvene organiziranosti.

11


Almanah 2005

Pregled dogajanj v letu 2005 DELOVANJE ZVEZE

• Centru nevladnih organizacij Slovenije.

Zaradi uresni~evanja svojega poslanstva je Zveza Son~ek sodelovala z naslednjimi javnostmi: • dru{tvi, vklju~enimi v Zvezo Son~ek, • uporabniki njenih storitev, • dr`avnimi organi, • strokovnimi institucijami, • darovalci in sponzorji, • invalidskimi organizacijami v Sloveniji in v tujini. O svojem poslanstvu, ciljih in aktivnostih jih je obve{~ala: • z obvestili »Ali ste `e sli{ali«, • z revijo PET, • Almanahom 2004, • s predstavitvenimi stranmi na internetu, • z osebnimi sre~anji, • preko sredstev javnega obve{~anja. Zveza Son~ek ni sodelovala pri pripravi pri~akovane zakonodaje, je pa imela pripombe na Nacionalni program socialnega varstva za obdobje 2006 – 2010. Dala je pobudo za spremembo 23. ~lena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (za vklju~itev pravice do zgodnje obravnave) ter predlagala spremembe Pravilnika o tehni~nih normativih v socialnem varstvu. Dru{tvom vklju~enim v Zvezo Son~ek je pomagala: • z organiziranjem {portno-rekreacijska in dru`abnega sre~anja ~lanov dru{tev v Kr{kem, • z organiziranjem posveta za dru{tvene delavce o izvedbi kolonij in kandidiranju na sredstva FIHO. Zveza Son~ek je sredstva za uresni~evanje svojega programa pridobivala na naslednje na~ine: • iz sredstev FIHO, za dejavnost Zveze in dru{tev za posebne socialne programe in za investicije, • iz dr`avnega prora~una za opravljanje koncesijske dejavnosti, • iz dr`avnega prora~una za izvajanje socialnih programov, • iz sredstev ZZZS za terapevtske kolonije in obnovitveno rehabilitacijo, • z zbiranjem sredstev darovalcev, • s sodelovanjem s sponzorji, • z organizacijo dobrodelnih prireditev, • s prodajo izdelkov s simboli Zveze, • s prodajo izdelkov VDC Son~ek, • s prodajo tiskanih vo{~ilnic. Zveza je sodelovala v naslednjih slovenskih in evropskih zdru`enjih: • International Cerebral Palsy Society, • European Association of Service Providers for Persons with Disabilities, • Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, • Nacionalni svet invalidskih organizacij, • Skupnost organizacij za usposabljanje Slovenije, • Skupnosti varstveno delovnih centrov Slovenije, • Socialni zbornici Slovenije,

Zveza je sodelovala v naslednjih mednarodnih projektih: • Breaking barriers s sre~anjem v Romuniji. • Grundtvig 2 – izdelava priro~nika dobre prakse za prilagojeno smu~anje in terapevtsko jahanje, s sre~anji v Italiji, Franciji, [paniji in v Sloveniji. • projekt »Lieflong competences informal learning in social fields« v okviru evropskega programa Leonardo da Vinci. Glavni nosilec projekta je partnerska organizacija Mosaik iz Gradca. Predstavniki Zveze Son~ek so se udele`ili: • 18.–21. 8. kongresa »Europäischer Kongress für Menschen mit Behinderungen« v Pragi. • 15.–17. 9. delavnice “Common Voice” workshop v Budimpe{ti, Zveza v letu 2005 {e ni pridobila statusa reprezentativne invalidske organizacije. Zveza je v letu 2005 izvajala aktivnosti za pripravo Strate{kega na~rta Zveze Son~ek za obdobje 2006 – 2010. Skup{~ina Zveze Son~ek v mesecu maju 2005 izvolila novega predsednika, podpredsednika, ~lane izvr{nega odbora, nadzorni odbor in ~astno razsodi{~e. Sprejela je spremembe statuta Zveze Son~ek. Porabljena sredstva: 47.460.877 sit

SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ NA LOKALNI RAVNI – delovanje društev Nosilec: direktor Zveze Jo`e Primo`i~, dipl. ek. Zveza je iz sredstev FIHO financirala: • delovanje dru{tev, • program {portnih aktivnosti v dru{tvih. Porabljena sredstva: 16.158.324 sit

PROGRAMI IN STORITVE

USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO

Vodenje, varstvo, usposabljanje in zaposlovanje pod posebnimi pogoji

Nosilec: poslovni direktor VDC Jo`e Primo`i~, dipl. ek. Izvedene naloge – Zveza je: • organizirala delovanje enot VDC v okviru centrov Son~ek v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kopru, Slovenj Gradcu, Celju, Murski Soboti, na Ptuju in v Kr{kem ter v njih zaposlovala pod posebnimi pogoji 122 odraslih oseb z invalidnostmi, • zaprosila je za podalj{anje koncesijske pogodbe za sedanji obseg storitve VDC, • na podlagi nove koncesijske pogodbe v VDC je vklju~ila 7 novih uporabnikov v Kr{kem (4), Murski Soboti (2) in na Ptuju (1). Kandidirala je za 43 mest, vendar je komisija Ministrstva za de-

12


Almanah 2005 lo, dru`ino in socialne zadeve ve~ino lokacij ocenila kot prostorsko neprimernih oziroma da nimajo ustrezne dokumentacije. • v skladu s koncesijsko pogodbo je zaposlila enega delovnega in{truktorja ter enega negovalca v enoti VDC Kr{ko, • iskala nove proizvodne programe za zaposlene v VDC ter nove prodajne poti za prodajo izdelkov. Porabljena sredstva: 277.947.962 sit Aktivno preživljanje prostega èasa

Nosilec: Marija Bo`i~, vi{. uprav. del. Naloge – Zveza je: • skupaj z dru{tvi organizirala pre`ivljanje prostega ~asa, predvsem za tiste osebe z invalidnostmi, ki niso vklju~ene v VDC. Porabljena sredstva: 11.932.678 sit

ZGODNJA POMOÈ – REHABILITACIJSKI PROGRAMI Svetovanje

Nosilka: vodja zgodnje pomo~i Marija Bo`i~, vi{. uprav. del. Izvedene naloge – Zveza je • nadaljevala z name{~anjem informacijskih tabel ter z njimi posredovala informacije o cerebralni paralizi in po{kodbah glave ter o dejavnosti Zveze, • organizirala osebno svetovanje osebam z invalidnostmi in njihovim dru`inam v Centrih Son~ek, • organizirala telefonsko svetovanje za pribli`no 1883 ljudi z invalidnostmi in njihove dru`ine. Porabljena sredstva: 1.908.010 sit

OHRANJANJE ZDRAVJA – Terapevtske kolonije in obnovitvena rehabilitacija

• po pogodbi z ZZZS je izvedla program obnovitvene rehabilitacije v Centru Son~ek Elerji in v Centru Son~ek Vrti~e za 165 odraslih oseb, • organizirala usposabljanje za sodelavce na obnovitveni rehabilitaciji. Porabljena sredstva: 66.348.741 sit Terapevtske kolonije

Nosilka: Marija Bo`i~, vi{. uprav. del. Izvedene naloge – Zveza je: • kandidirala na razpisu ZZZS za izvedbo programa obnovitvene rehabilitacije, • v sodelovanju z dvanajstimi dru{tvi izvedla program terapevtskih kolonij za tristo osem otrok in njihovih dru`in. Porabljena sredstva: 50.946.049 sit Poèitnice na kmetiji

Obnovitvena rehabilitacija

Nosilka: Justina Kocjan~i~, dipl. del. ter. Izvedene naloge – Zveza je • kandidirala na razpisu ZZZS za izvedbo programa obnovitvene rehabilitacije,

Nosilec: Matej Ogrizek, vi{. del. ter. Izvedene naloge – Zveza je: • organizirala po~itnice za 61 otrok z in brez invalidnosti v Rekreacijskem centru Son~ek Vrti~ah. Porabljena sredstva: 5.417.974 sit

IZOBRAŽEVANJE Šola za starše

Nosilka: vodja izobra`evanja Marija Bo`i~, vi{ja upravna delavka Izvedene naloge – Zveza je: • organizirala za~etne in nadaljevalne {ole za star{e invalidnih otrok v Vipavi, Elerjih, Ankaranu, Mariboru, Murski Soboti ter za ~lane Dru{tva Vita v Elerjih (17 oblik in 136 udele`encev), • organizirala enodnevna predavanja za star{e in druge v Ljubljani, Kopru, Zagorju, Novem mestu, Elerjih in Celju (21 oblik in 252 udele`encev), • organizirala pripravo star{ev na vklju~evanje in usposabljanje tekom vklju~evanja njihovih otrok v redne sisteme izobra`evanja v Kranju, Ljubljani, Zagorju, Strunjanu, Ankaranu, Zre~ah (10 oblik in 114 udele`encev). Porabljena sredstva: 4.327.452 sit

13


Almanah 2005 Korak k sonèku

– usposabljanje u~iteljev, vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev ter asistentov, – usposabljanje oseb s posebnimi potrebami, – usposabljanje dru{tvenih delavcev in sodelavcev.

Nosilka: vodja izobra`evanja Marija Bo`i~, vi{ja upravna delavka Izvedene naloge – Zveza je: • nadaljevala s projektom Korak k son~ku ter tako seznanjala osnovno{olske otroke z problemi otrok s posebnimi potrebami. V projektu je sodelovalo 858 u~encev, 62 u~iteljev, svetovalnih delavcev in vzgojiteljev 2700 ostalih sodelujo~ih. • nadaljevala s projektom Korak k son~ku v vrtcih, ki so se odlo~ili za vklju~evanje otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke, • nudila pomo~ rednim {olam in {olam s prilagojenim programom, ki bodo vklju~ile otroke s cerebralno paralizo, • nudila pomo~ rednim {olam in {olam s prilagojenim programom, ki bodo vklju~ile otroke s cerebralno paralizo ter usposabljala u~itelje in strokovne delavce v teh {olah. Porabljena sredstva: 1.549.503 sit

Porabljena sredstva: 2.182.852 sit

INFORMATIVNA DEJAVNOST – Revija PET Nosilka: Jelka Bratec, soc. del. Zveza je: • izdala pet {tevilk revije PET (eno dvojno), v nakladi 1400 izvodov na skupaj 220 straneh z naslednjimi osrednjimi temami: Socialni model v praksi, Kam in kako na po~itnice, Zloraba mo~i je nasilje ter Sorojenci – pozabljeni otroci? Pri reviji je sodelovali 61 avtorjev, od tega 56 razli~nih. Porabljena sredstva: 4.621.635 sit

PREVOZI INVALIDOV

Izobraževanje strokovnih ter drugih delavcev in sodelavcev

Nosilka: vodja izobra`evanja Marija Bo`i~, vi{ja upravna delavka Izvedene naloge – Zveza je: • vodila usposabljanje strokovnih ter drugih delavcev in sodelavcev ter prostovoljcev za pomo~ u~encem z invalidnostmi v rednih {olah in vrtcih – skupaj 45 oblik in 295 udele`encev. V ta namen je bilo izvedeno: – delavnica za nove delavce in sodelavce ter prostovoljce, – usposabljanje negovalcev v bivalnih skupnostih in VDC, – usposabljanje strokovnih delavcev v VDC, invalidskih podjetjih in bivalnih skupnostih,

Nosilka: Maja Murakezi Zveza je: • organizirala prevoze odraslih oseb z invalidnostmi v VDC. Porabljena sredstva: 26.948.250 sit

PREBIVANJE IN PRILAGAJANJE OKOLJU – Bivalne skupnosti Nosilka: vodja bivalnih skupnosti Jelka Bratec, soc.del. Izvedene naloge – Zveza je: • v 11 stanovanjskih enotah v Ljubljani, Mariboru, [torah, Dravogradu in Kopru nudila bivanje in organizirala pomo~ za skupaj 41 oseb z invalidnostmi (institucionalno varstvo in prilagojena stanovanja) ter nudila prilagojene prevoze za neodvisno `ivljenje teh oseb, • izvajala storitev institucionalnega varstva za 28 oseb, z enoto v [torah 32, 3 osebe pa so se po kraj{em bivanju odlo~ile za odselitev (2 v Ljubljani in 1 v Kopru), • v letu 2005 so bili izvedeni 4 za~asni sprejemi (po 1 v Ljubljani, Kopru in Mariboru, oziroma 1 ob~asni 1 sprejem v [torah, • pri razpisu za koncesijo za institucionalno varstvo je Zveza uspela pridobiti 8 novih mest, • adaptirani so bili dodatni (kletni) prostori v bivalni enoti v Kopru, • v Mariboru je za~elo delovati eno prilagojeno – neprofitno stanovanje za 3 samostojne osebe z invalidnostjo. Porabljena sredstva: 121.102.415 sit

ŠPORT IN REKREACIJA Podroèna tekmovanja

Nosilec: Taras Poljanec Izvedene naloge – Zveza je: • organizirala republi{ka {portna tekmovanja oseb s cerebralno paralizo: – podro~no tekmovanje v namiznem tenisu Kamniku, – podro~no tekmovanje v {ahu v Kr{kem, – podro~no tekmovanje v dvoranskem balinanju v Puconcih, – podro~no tekmovanje v dvoranskem balinanju v Kamniku,

14


Almanah 2005 vozi~kih, 14 ostalih). Udele`enci so se u~ili smu~ati, se sankali in vozili z akiji. Udele`evali so se {e raznih popoldanskih aktivnosti. Porabljena sredstva: 1.216.491 sit

KULTURA Nosilka: Jelka Bratec, socialna delavka Zveza je: • spodbujala ustvarjalno dejavnost invalidov na podro~ju umetnosti in kulture: – plesna, gledali{ka in glasbena delavnica v Centru Son~ek v Ljubljani – glasbena skupina The Kripls v Mariboru; • skupine na nastopile na ve~ prireditvah lokalnega zna~aja ter na festivalih Ana Desetnica v Ljubljani, INKAZ in Festival enakih mo`nosti v Zagrebu, v KUD France Pre{eren v Ljubljani. – podro~no tekmovanje v pikadu v @irovnici. • predstavniki Zveze Son~ek so se udele`ili dr`avnih prvenstev v veleslalomu, {ahu, namiznem tenisu in dvoranskem balinanju. Ekipa v dvoranskem balinanju se je udele`ila odprtega prvenstva Hrva{ke v tej disciplini. Porabljena sredstva: 1.354.045 sit Aktivnosti na snegu

Nosilka: Marjeta [krlj, prof. defektologije Zveza je: • organizirala po~itnice na snegu na Sori{ki planini. Udele`ilo se jih je 17 oseb s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi (3 na

Porabljena sredstva: 1.302.974 sit

NALOŽBE NA DRŽAVNI RAVNI Zveza je v letu 2005: • odpla~ala kredit za nakup prostorov za bivalno skupnost v Kopru, • zgradila centralni objekt v Vrti~ah, • dokon~ala adaptacijo na Ro`anski 2 v Ljubljani, • odkupila prostore za Center Son~ek Ljubljana 3, • uredila prostore za bivalno skupnost Koper. Porabljena sredstva: 129.674.238 sit

15


Almanah 2005

Finanèno poroèilo za leto 2005 PRIHODKI v letu 2005

ODHODKI v letu 2005

FIHO

143.207.682 sit

Dr`avni prora~un

263.991.747 sit

Lokalni prora~un in ZPIZ

94.938.171 sit

ZZZS

92.789.659 sit

Prodaja izdelkov

26.284.787 sit

Prodaja storitev

22.186.928 sit

Donatorski in sponzorski prispevki

58.220.484 sit

Drugi prispevki

73.897.752 sit

Skupaj

775.517.210 sit

Delovanje Zveze Son~ek VDC Aktivno pre`ivljanje prostega ~asa Zgodnja obravnava OR in TK (obnovitvena rehabilitacija, terapevtske kolonije,po~itnice) Izobra`evanje Informativna dejavnost Prevozi invalidov Bivalne skupnosti [port in rekreacija Kultura Nalo`be na dr`avni ravni Delovanje dru{tev

122.712.764 sit 8.059.807 sit 4.621.635 sit 26.948.250 sit 121.102.415 sit 2.570.536 sit 1.302.974 sit 126.465.679 sit 16.158.324 sit

Skupaj

769.191.912 sit

16

47.460.877 sit 277.947.962 sit 11.932.678 sit 1.908.010 sit


Almanah 2005 NALOÂŽBE v letu 2005 Odpla~ilo ban~nega kredita in obresti

24.794.150 sit

Druga oprema

2.831.927 sit

Elerji (projekti in oprema)

2.917.340 sit

Vrti~e Bivalne skupnosti – adaptacija

67.450.431 sit 1.749.946 sit

Nakup Centra Son~ek [i{ka

20.337.310 sit

Adaptacija centrov Son~ek: Ro`anska, Maribor, Ivan~ica

9.593.134 sit

Skupaj

129.674.238 sit

17


Almanah 2005

Prispevki sponzorjev in donatorjev Zveza za izpeljavo nalo`b zbira prostovoljne prispevke darovalcev – predvsem s pomo~jo posebnih polo`nic ob~anom ter z neposrednim dogovarjanjem s sponzorji za posamezne projekte. V letu 2005 je bilo na ta na~in zbranih 58.22.484 sit prispevkov darovalcev in sponzorjev. Ta sredstva so bila porabljena skupaj s sredstvi Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij za naslednje namene:

Ü gradnjo osrednjega objekta Rekreacijskega centra Son~ek Vrti~e Ü opremo v Rekreacijskem centru Son~ek Elerji Ü adaptacijo Bivalne skupnosti Koper in Maribor Ü nakup Centra Son~ek [i{ka Ü adaptacijo Centrov Son~ek v Ljubljani, Mariboru in Slovenj Gradcu

Sponzorji in donatorji, ki so prispevali veèja sredstva: Zaradi prostorske omejenosti Almanaha objavljamo samo donatorje in sponzorje, ki so prispevali ve~ kot 5.000 SIT. Od 5.000 sit do 9.999 sit

Agre` Zvone • Ah~in Ludvik s.p. • Ale{ Jan`ekovi~ • Ambro` Friderik • Ambro`i~ Stanislav • Amon Antonija • Andree – Prosenc Tja{a, odvetnica • Antloga Marjan • Areh Marija • AS asistent d.o.o. • Avsec Milena • A`man Franc • Babi~ Erika • Babi~ Franc • Bab{ek Jelka • Baj`elj Jo`e • Baloh Peter • Bar Vagon s.p. • Barbo Mirjam • Bartelj Lojzka • Bartol Ksenija • Bastil Ana • Ba{kovi~ Marija • Bele Jel~i~ Milena • Ben~ina Drago • Ber~i~ Angela • Blatnik Oto in Franc • Blumauer Sonja • Bogataj Lojze • Boncelj Katarina • Bor{tnik Branko • Brec Janko • Bregar Simona • Brezo~nik [tefanija • Brglez Slavko • Britov{ek Janez s.p., Deal • Britov{ek Zvone • Brodgesell Kristina • Brun Engelbert • Brun{ek Robert s.p. • Bucik Olga • Budna Franjo • Burja Majda • Cegnar Silva • Celar Marija • Cepuder – Soji~ Sa{a • Cerar Jane` Mimica • Cerk Jelka • Cuznar Bo{tjan • ^ede Nu{a • ^ehovin Igor • ^ehovin Igor • ^epin Franc • ^ernec Zofija • ^erneli~ Breda • ^okl Bojan • ^op Bogomila • Damjanovi~ Mirjana • Darovec Jo`e • DDD Dezinsekcija d.o.o. • Debeljak Janez • Dedi~ Sa{a • Deleja Peter • Deli~ @eljko • Dem{ar Andrej • Derbi{ Marjan • De`man Ur{ka • Diaci Janez • Dimc Franc • Divjak Olga • Dober{ek Urbanc Slava • Dolenc Nada • Dolen{ek Cirila • Dol{i~ Ru`a • Dovnik Ne`ka • Drempeti~ Nace • Drma~ Veronika • Drnov{ek Jo`e • Drofenik Majda • Ergovi~ Mira • Erjavec Peter • Er`en Olga • Fairtrade d.o.o. • Fajmut Ana • Farka{ Pi{ta • Fartek Metka • Fatur Anja • Ferjan~i~ Danilo • Filipli~ Jo`e • Fir Regina • Fir{t Anica • Flerin Vladimir • Florjan~i~ Ana • Fludernik S. • Fortuna Slavka • Frelih Viktor • Furlan Jo`e s.p. Kamnose{tvo • Furlani~ Ada • Furman Marijan • Gabrov{ek Cecilija • Gaj{ek Silva • Gams Anton • Gartnar Zorica • Ga{per{i~ An~ka • Geaprodukt d.o.o. • Geiger Slava • Ger{ak Simona • Glavan Polona • Glavi~ Jerica • Glin{ek Franc • Globo~nik Lojzka • G-M&M d.o.o. • Golav{ek Toma` • Golob Marija •

Golob Marjan • Gornik Gojko • Gornik Ivan • Gor{e Silva • Graj Zvone • Grutschreiber Pavla • Guli~ Slavko • Gu{tin Marija • Györkös Jozsef • Hafner Angelca • Haramija \uro s.p. • Helbl Oto s.p. Aurora • Hir{man Aleksander • Horvat Stojan • HP Vili d.o.o. • Hribar Mara • Hribar Marija • Hribernik Ferdo • Hribov{ek Vladimir • Hudolin Vera • Ihan Alojz • Isteni~ Bogomir • Ivan~i~ Dragica • Ivanu{a Anka • Ivkovi~ Vladimir • Jahi~ Cveta • Jane`i~ Miha • Jan`ekovi~ Ale{ • Japelj Mojca • Jarc Alenka • Javornik Janez • Jeklin Bernarda • Jelnikar Franc • Jerin Anton • Jerov{ek Janez • Jer{in Jerneja • Jezer{ek Berta • Jovanovi~ Sa{o • Juran~i~ Vlado • Juvan Roman • Juvan Romana • Juvan~i~ Jo`e • Kac Janko s.p., avtoli~arstvo • Kadunc Bojan • Kadunc Stanka • Kalan Zora • Kalderon Vasilija • Kancler Jernej • Kancler Lea • Kandri~ Tamara • Kapital – broker d.o.o. • Kav~i~ Milena • Kavkler Marija • Kerin @arka • Kerle Miran • Kersnik Franc • Kirbi{ Mira • Klampfer Friderik • Klampfer Zora • Klavora Mitja • Klemen~i~ Nata{a • Klep Franc • Kline Daniel • Kmeti~ Ljudmila • Kobal Ciril • Kobal Igor • Kobe Milo{ • Kobli~ Marjeta • Kocijan~i~ Slavka • Kocjan~i~ Rudolf • Kol{ek Marija • Komat Marina • Konti~ Bojan • Koren Petra • Kor`e Zdenka • Kos Tatjana • Kosma~ Vilma • Kotnik Denis • Kova~ Aleksandra • Kova~ Kristina • Kova~ Toma` • Kova~i~ Ana • Kozar Franc • Krajnc Janez • Krajnik Lidija • Krakar Vogel Bo`a • Kralj Edita • Kralji~ Zlatko s.p., kerami~arstvo • Kramar Stane • Krape` Peter • Kra{ovec Andrej • Kra{ovec Ivan in Ne`i • Kre~ Mira • Kreiger Edvard • Kri~aj Marija • Kri`aj Milena • Kri`anec Milan in Vera • Krmac Dino • Kropiv{ek Aleksander • Kr`i~ Franci • Kuhar Marjan • Kukec Romana • Kukovnik Ivan • Kumali~ Marija • Kurbus Verk Janja • Kurent Zorica • Kuzmin Boris • Kvas Jo`e • Lajh Viljem • Lap-Ko`elj Tatjana • Laura Silva, [tefan • Lautar Marjan • Lavri~ Stane • Lazar Miroslav • La`eta Martin • Leben Me`an Majda • Lek{e Alojz • Lek{e Pia • Lenardi~ Borut • Lenko • Leskovar Martin • Leskovec Klemen • Le{nik Herman • Le{njak Branka • Lindav Jo`e • Lisac Tanja • Lorger Radoslav • Lubej Samo • Lukan Pavel • Lunar Gordana • Ma~ek Franc • Ma~ek Matja` • Ma~un Ciril • Majal Branimir • Majnik Lidija • Malen{~ek Andrej • Male{i~ Matija • Malovrh Jurij • Mamilovi~ Avgust • Mandi~ Marko • Margu~ Franc notar • Mari~ Olga • Marin~ Ivan • Marki~ Janko • Markovi~ Zvezdan • Marolt Marija • Martinc Franc • Martin{ek Stane • Matja{i~ Zdenka • Mavti~ Mija • Mega d.o.o. • Megla Danilo • Merhar Marija • Merslavi~ Antonija • Merzdovnik Stanislav s.p. • Mestek Anton • Mevlja Rudi • Meznari~ Marko odvetnik • Mihel~i~ Zorka • Miheli~ Peter • Miheli~ Vinko • Mihori~ Cvetka • Miklavc Ana s.p. Biljeter • Mikro bio lab d.o.o. • Mik{a Branko • Mlin Kati} d.o.o. • Mo~nik Milan • Mo~nik @arko • Modic Majda • Modic Nata{a • Mohar Helena • Mohor Palma • Mo{kov Marija • Mravljak Branka • Mrdjenovi~ Cilka • Mulec Franc • Mur{ec Jana • Nagu Pavla • Natja d.o.o. • Nemani~ Cvetka • Nemani~ Julij • Nestorovi~ Majda • Neuman Jo`e • Novak Francka • Ocepek Albina • Ocvirk Ksenija odvetnik • Odor~i~ Tihomir • Orgin Marija • Oros Helena • Osani~ Valter • O[ Me`ica • Oven Ivan • Ovni~ Stanislav • Pajni~ Zlatko • Pajnik Marija, Mojca • Palka Metka • Pangerc Marija • Pape` Mojca in Janez • Pa-

18


Almanah 2005 ri{ Zmago in Majda • Pavlinac Vinko • Pav{i~ Rozalija • Pe~enik Ivanka • Pe~ko Nu{a • Pe~ko Stanislav • Pe~nik Silva s.p. ~istilni servis • Peklaj Danica • Pelko Vida • Penca Jo`e • Per Janez • Percl Andrina • Per~i~ Ton~ka • Perne Jo`e • Per{e Zorman Milena s.p. • Pesek Jasna • Petaci Ana • Peta~, dru`ina • Petan Martin • Peterca Cilka • Peterman Janja• Petri~ Gozdana, odvetnica • Petri~ Vlado s.p. • Petrnel Justina • Pfeifer Marija • Picej Marta • Pintar Anton • Pintar Tone • Pipu{ Andrej, odvetnik • Pirc Anton • Pirnat Irena • Pivec Marjan • Planin{ek Fani • Podlipnik Andrej • Podlipnik Marjeta • Podobnik Peter • Podobnik Vinko • Podpe~an Irena • Poga~ar Elizabeta • Poga~nik Janez • Poga~nik Klemen • Pogorel~nik Nada • Poklukar Andrej • Polanec Ivo • Polutnik Friderik • Po{trak Marija, Sonja • Poto~nik Franc • Poto~nik Jo`ica • Prah Milan • Prapotnik Ivanka • Praunseis Darja • Preac Jelka • Preac Marija • Pretnar Borut • Prevc Cilka • Primo`i~ Jurij • Projekt M s.p. • Purkart Marija • Pu{nik Ervin s.p., CNC Pu{nik • Ra~nik Bernarda • Radi Tone • Radon~i~ Gregor • Rak Marija • Rak-Pintar Alenka • Ran~igaj Roman • Rant Janez • Rasteiger Mija • Ravnik Helena • Ravnik Janez • Razpotnik Marjan • Recelj Milo{ • Rekelj Magdalena • Rekon d.o.o. • Renko Anton • Rihtar Milica • Rijavec Mirko • Rizman Rudolf • Roblek Anton • Rogelj Marija • Rogelj Polona • Rokavec Ljudmila • Rot Ivan • Rot Marko • Rozman Rajko • Rupnik Jo{t • Rupnik Marija • Rupnik Marija • Sadar Stana • Saje Franci • Sana d.o.o. • Sekuli~ Tina • Selan Dane • Senica Ignac • Serifi Saban • Sibin~i~ Borica • Simon~i~ Breda • Si-

monovi~ Rado s.p. • Sim{i~ Jo`e • Sirk Alojzij • Skender Du{anka • Skoberne Peter • Skok Mimica • Skribe Maksimljan • Skubic Mitja • Skubic Stanislav • Slabe Andrej • Slak Tone • Slana Robert • Smagur Bo`a • Sobo~an Marija • Souvent Peter • Srebotnjak Martin • Stanonik Marija • Star~i~ Maks • Stavrov Jordan • Steblovnik Marija • Stele Kazimir in Anton • Stergelj Roman • Stergelj Zdenka • Sterle Francka • Sterle Viktor • Stiplov{ek Marija • Strmad Slavica • Strm~nik Franc • [auperl Ne`a • [~ap Alojz • [efic Ivo • [emrl Ludvik • [emrov Janko • [epetavc Mihael, Fran~i{ka • [e{ek Du{an • [ifrer Brane • [inigoj Mitja • [ipek Ani in Evgen • [koberne Justina • [koberne Martin • [krlep Helena • [mid Emilija • [onc Ljubica • [onc Rozalija • [tefan~i~ Marija, Ana • [tirn Mira • [tivan Milica • [tok Drago • [tupar Bojan • Tad`edin Salija • Takashi G. • Tarman Nada • Taseski Ljup~o • Tav~ar Feliks • Tav~ar Kalcher Gabrijela • Tement Jakob • Tendo d.o.o. • Tertinek-Klasinc Jasna • Tomazin Ivanka • Toma`i~ Aleksandra • Toma`i~ Robert • Toma`i~ Roza • Tomc Janez • Tom{i~ Ivo • Tom{i~ Jana s.p., TRM filtri • Tr~ek Denis • Tro{t Ivan • Trstenjak Milivoj • Turk Car Ida • Tu{ek Mirko • Ulaga Mirko • Ul~ar Sonja • Umbreht Pavla • Urban~ Suzana • Ur{i~ Francka in Miha • Vaccaro Ignac • Vali~ Franc • Vali~ Jolanda • Vampelj Marija • Varl Janez • Veger Fani • Velkavrh Edvard in Irena • Ver{nik Rudi • Verta~nik Janez • Veseli~ Alojz • Vi~i~ Silva • Vidmar-Srp~i~ Zdenka • Vidrih Matej • Vidrih Mira • Vidrih Terezija • Vint Anica • Virti~ Alojzija • Vi`intin Zdenko • Vol~jak Terezija • Volk Ivan • Vran~i~, dru`ina • Vre~ek Marija • Vre~er Olga • Vrenko Marjeta • Vrtovec Pavel • Vujanovi~ Vitka • Vukadin Ivana • Weingerl Albina • Zabret Franca • Zadravec Marija • Zago`en Ivan • Zalokar Ivanka • Zdravstveni dom Vrhnika • Zemljak Ivan • Zemljic Vlado • Zupanc Dragica • Zupan~i~ Marinka • Zupan~i~ Milo{ • Zupan~i~ Mira • Zupan~i~ [tefka • @ebaljec Dru`ina • @erdoner Zdenka • @erjav Metka • @itnik Davorin • @ito d.d. • @nidari~ Boris • @umer Vida • @upnijski urad Grosuplje • @upnijski urad Kamnica • @upnijski urad Planina • @upnijski urad Ptujska gora • @upnijski urad Slivnica • @upnijski urad Slivnica pri Celju • @upnijski urad Sora • @upnijski urad Sv. Kri` • @upnijski urad Sv. Peter pod Sv. Gorami • @upnijski urad Vinica • @u`ek Draga Od 10.000 sit do 19.999 sit

A.B. Invest d.o.o. • ABI Plus d.o.o. • Ajster Roman • Andol{ek Slavka • Arko Irena • AT Primo`i~ Kranj d.o.o. • Avex d.o.o. • Avsec Miljana • Avto Lesce d.o.o. • Ba~nik Vladimir • Bajc Silvester • Bajec Darko • Bartol M. • Beke Baltazar • Benedik Marjana • Beni~ Nenad s.p., gradbeni{tvo • Beton Alojzija • Bevandi~-Sunajko Zvezdana dr. stom. • Bevk Samo • Bio-sad d.o.o. • Bizjak Baldomir • Bodlaj Gabrijela • Bogataj Mojca • Bor{tnar Ferdo • Botica Milena • Bo`i~ Albin • Bo`i~ Ivan • Braniselj Erika, notarka • Bratkovi~ Renata • Bregar Mirjam • Bregar Miro, notar • Bren~i~ Ivica • Breznik Peter, odvetnik • Bricelj Franc Izidor • Buh Irena • Cartl Rajko s.p., gradbena mehanizacija • Celin{ek Franc • Cerar Metka • Cimerman Peter • Cimperman Matja` • Copek Jo`e • ^eligoj Vojko • ^ernec Jo`ica • ^erneka Rastko • ^ok Vojko • ^rv Milan • Debelak Marija • Debelak Vanda • Deleja Milena • Dem{ar Drago • Dem{ar Renata • Dental labor d.o.o. • Divjak Milan • Dole~ek Valter • Dolenc Janez • Dolenc Janez • Dolenc Marjeta • Drnov{ek Mihaela • Drobni~ Andrej • Drol – Novak @iva odvetnik • Dru{tvo upokojencev Preddvor • Dru{tvo za zdravje srca in

19


Almanah 2005 o`ilja • Duhovnik Janez • Duhovnik Marija • Emby d.o.o. • Er`en Janja • Est Mladen • Felc Vlasta • Fele Francka • Filipi~ Ana • Fingu{t Ivan s.p., mesarstvo • Fining d.o.o. • Fin`gar Jo`ica • Flerin Rajko s.p. • Florjan~i~ Jo`e • Florjan~i~ Silva • Frange` Nada, Lekarna Radenci • Fric Silva • Funda Jo`e • Furlan Anton • G & O biro d.o.o. • Gal Marko • Ga{perin Jo`e • Gazvoda Marjan • Geren~er Andrej • Gojevi~ Gertruda • Goljev{ek Terezija • Golob Janvit • Golob Marjan • Golob Marjan s.p., stre{niki Golob • Grbec Miroslav • Grgura{ Katica • Grmek Franc • Grosek Janez • Gro{elj Jo`e • Grzenti~ Nives Frizerski salon • Habjan Branko • Hace Ladislav • Hali Ivan • Han`ek Matja`, Varuh ~lovekovih pravic • Hartman Bruno • Heber Franc in Jo`ica • Hudovernik Ivana • Humer Jo`e • Igna{~enko Aleksej • Ili~ Miran s.p. • Interzav d.o.o. • In`eniring IBT Ljubljana d.d. • Jagri~ Fri{kovec Anita • Jakli~ Marjeta • Jan-Bla`i} Mirjam • Jan~i~ Nada • Jane`i~ Brane • Jane`i~ Savo • Janu{i~ Ana • Jeler Ka~ar Dora, spec. pediatri~na ordinacija • Jelin~i~ Plemeniti Zmago • Jelov~an Nada • Jenko Ur{ka s.p. • Jeraj Alenka • Jereb Elza • Jereb Fran~i{ek • Jerman Peter • Jesenovec Alojzij • Jesih Grega • Jogan Maca • Jozelj Marija • Jurgli~ Silva • Juter{ek Franc • Kakovost 2000 d.o.o. • Kamen{ek Ton~i • Karitas S. Gradec • Katalini~ Milica • Kau~i~ Janez, odvetnik • Kav~i~ Janez • Kebe Branko • Kenda Franc in Ana • Klajn{ek Milan • Kle{nik Alja • Klinar Vladimir • Knji`nica Velenje • Kol{ek Marko • Komo~ar • Kompare Bojana • Kompare Miro • Kompare Sonja • Kon~ina Marjan • Kos Drago • Ko{at Marjana, zasebna ambulanta • Ko{ir Milka • Ko{mrl Matej • Kotnik Du{an • Kotnik Ljuba • Kozamernik Rezi • Kralj Breda • Kralj Francka • Kralj Sonja, notarka • Kranj~evi~ Mirjana, odvetnica • Kravos Nada • Krempl Trivo • Kri`man Milko, Janez • Krsi~ Darja • Krstini~ Goran • Krume, dru`ina • Krznar Janja • Krznar Ur{ka • Kun~i~ Judita • Lah Jo`e • Lan~ d.o.o. • Lazar Tatjana • Lek{e Jernej • Leskovar Anton • Le{nik Lu~ka • Le{nik Metka • Li~en Ljudmila • Li~en Maks • Lisac Boris • Logar Metka • Lom{ek Metoda dr. stom. • Lon~ari~ Alojz • Lukanc Marija • Lukas Romana • Lutman Du{an • Lux Jo`ef s.p., zlatar • M.I.S. d.o.o. • Madon Anica • Magister Tanja • Mahjeni~ Marija • Majcen Sa{o, odvetnik • Makuc Mojca • Mala d.o.o. • Mali Friderik • Man~ek Marjan • Marchetti Marija • Markelj Jadranka • Marki~ Mario • Martinec Franjo, odvetnik • Martinjak Tone • Ma{ek Franjo • Matrljan Rov{nik Romana • Mavri~ Vesna • Mazi Matja` • Medicinska fakulteta • Megli~ Jo`e • Mencinger Jo`e • Mesec Bla` • Metrel d.d. • Mihel~i~ Dru`ina • Miheli~ Metka • Miklavec Desanka • Mistral d.o.o. • Mitrovi~ Du{an • Mlino d.o.o. • Mo~ilnik Peter • Mo~nik Zdravko • Mohar Jo`e • Mohorko Ivan, odvetnik • Molk Mi{a • Motoh Bojan • Mre`e Frlic d.o.o. • Mrvar Milena • Mrzelj Ana • Mugerli Ivica • Muha Cveta • Munih Mihael • Murgel Jasna • Mutnica Amir • Nabergoj Gojmir • Nali~ Ida • Na-

nut Emil • Nemec Ivo • Neubauer David • Nova Slovenija – kr{~anska ljudska stranka • Novak Anton • Nu~i~ Amalija • Ob~ina Hajdina • Obid Zdravko • Oblak Marko • Oblak Stane • Obu Bernarda • Ogorevc Anton • Ogorevc Franc • Ogrin Du{an • Ogrin Franc • Okro`nik Dru`ina • Osnovno zdravstvo Gorenjske • Osterman Anka • Osvald Franc • Oven Marija • Ovsec Dorothy • Ovsenik Marija • Pa~nik Miroslav s.p. • Pavleti~ Julijana • Pavli~ • Pavli~ Branko • Pavli~ Jernej • Pavlin Emilija • Pavlina Zdenko • Pavlini~ Bojan • Pe~ak Fedor • Pe~ar Cvetko • Pelko Franc • Penca Janez • Perger Rado • Pesrl Iztok • Pevec Bo`o • Pintar Barbara • Pirnat Nastja • Pivk Vidmar Olga • Ple{a Francka • Podbornik Janez • Podlesnik Rada • Podobnik Janez • Poga~ Katja • Pokorn Liza • Polajnar Andrej • Politron s.p. • Popit Stanovnik Marija • Porsche inter auto d.o.o. • Pöschl Peter • Potisek Stanislav, Karmen • Poto~nik Martin • Po`ar Dragica • Po`arnik Matev` • Pretnar Franc • Prevent d.d. • Priol Nevenka • Pristavec Marija • Priv{ek Vladimir • Proavto d.o.o. • Prodnik Franc • Prosnik Franc • Rabi~ Franc • Rajar Fani • Re~nik Matja` • Rekar Ivana • Repulus Veronika • Rezman Vili • Rihtar{i~ Nada • Ritonja Dora • Rotar Magdalena • Rozman Dru`ina • Rozman Metka • Rudolf Denis, odvetnik • Sabler Sandi • Schmitt Mojca • Seli{kar Fran s.p., instalacije za vodovod in kanalizacijo • Simoneti Rino • Sirk Nada • Sitar Miha • Skalar Judita in Peter • Skebe Mali~ Mojca • Skomina Rafko • Skraban Janez s.p., soboslikarstvo – pleskarstvo • Slavec Igor • Slokar Nada • SLP d.o.o. • Smolnik Marijan • Smrekar Darinka • Sonc Vera • Stanovnik Marjan • Stanovnik Petra • Starc Marija • Stele Cecilija • Sterle Igor • Strajnar Julijan • Stritih Bernard • Strm{nik Igor • Suhadolc Janez • Suhadolc Poldka • Su{nik Marija • Svanjak Mihael, odvetnik • Svolj{ak Janez • [arh Drago • [ebenik Janez, Zofija • [ek Avgust • [enveter Marjan • [imenc Marija • [irca Zdenko • [i{i~ Davor • [kapin Po~kar Albina • [kerl Milka • [kof Janez • [kovrlj Marija, notarka • [kraba Rado • [kufca Marija • [oba Anton • [otl Jana • [pringer Slavko • [teharnik Oto • [tern d.o.o. • [totl Jana • [travs Janez • [tudentski domovi Ljubljana •

20


Almanah 2005

Skupaj omogo~imo po~itnice invalidnim otrokom

S poslano besedo SONCEK na 1919 boste darovali 230 SIT za po~itnice invalidnih otrok. Donirajo lahko naro~niki Mobitel GSM/UMTS in Mobiuporabniki. Dru`ba Mobitel se odpoveduje vsem prihodkom iz naslova tako poslanih sporo~il. Storitev bo delovala od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2006. Podrobnosti o akciji lahko preberete na na{i spletni strani www.soncek.org . Tanda d.o.o. • Tav~ar Mitja • Teran Draga • Teran Peter • Tischler Mirko Silvo, odvetnik • Toma`evi~ Justina • Toma`i~ Lado • Toma`in Helena • Tom{i~ Arnold • Tom{i~ Marjan • Tory Nevenka, notarka • Tovarna sladkorja d.d. • Trape~ar Lea • Trendnet d.o.o. • Tretnjak Drago • Trkov Andrej • Tro{port exclusive d.o.o. • Trstenjak Marijan • Tr`an Olga • Uhan Romana • Unihop d.o.o. • Ur{i~ Nada • U{eni~nik Lu~ka • Vegrad febau d.o.o. • Vehovar Ru`a • Veldos d.o.o. • Velenjetrans d.o.o. • Velkavrh Julka • Vengust Vida • Verdoljak Serafin • Vevar Lenka • Vide Albert • Vidmar Nevenka • Vidrih Matej • Viher Bogdan • Vilfan Rozika • Vnu~ec Bogomir • Vokal Janez • Volj~ Vlasta • Vovk Marija • Vrbnjak Nevena • Vrem{ak Rozalija • Vrta~ Marjan • Vuk Rezika • Waltl Robert • Wolf Marija • Zadnik Vanda • Zajc Ana Marija • Zanuttini Anamarija • Zde{ar Milan • Zemljak Vilijem • Zgonik Danijel • Zidan{ek Milena • Zlot d.o.o. • Zobna ambulanta oralna kururgija d.o.o. • Zore Viljem • Zupan Stefanija . • Zupan [tefan • Zupan~i~ Darinka • Zupan~i~ Miro • @agar Jo`e • @agar Miha • @ibrat Ivana • @i`ek Franc • @logar Ana • @upnijski urad Dobrovnik • @upnijski urad Dokle`ovje • @upnijski urad Oplotnica • @upnijski urad Sv. Florjan • @upnijski urad Sv. Martin • @upnijski urad Zgornje Gorje Od 20.000 sit do 49.999 sit

AB d.o.o. • AD Consulting d.o.o. • Adami~ Vojko • Adria Control d.o.o. • Adria Mobil d.o.o. • Alfirev Ida • Bajuk Andrej • Beber Franc • Bergo~ Mitja • Bernjak Marija • Biro 2000 d.o.o. • Bis tisk d.o.o. • Blenku{ Branka • Bobnar Jure • Bor d.o.o. • Brdnik Eva • Brejc Mihael • Brojan Franc • Brumec Viljem • Brumen Vladimira • Brvar Bogomil • Ceferin Ema • Cimerman Anton • ^arman Helena • ^eh Emil • ^epi~ Mirko • Debelak Simona, zobozdravstvena ordinacija • Debevec Marjan • Dem{ar Ale{ k.d., izveden{tvo • Digontrade d.o.o. • Dobnikar-[eruga Romana • Dogenik Marija • Dokler Andrej notar • Dolni~ar Stanislav • Dominku{ Davor • Dostal Anton • Dr~ar Murko Mojca • Drenik Matja` • Drobni~ Danijela • Dru{kovi~ Drago • Dulmin Metka • Dvor{ak Stane • Eki d.o.o. • Florjan~i~ Jo`a • Frajman Tugomir Epas • Fran~i{kanski `upnijski urad • Fras Vida • Furlan Branimir • Gaber{~ek Simona • Galeb gradbeni{tvo d.o.o. • Gerden Toma` • Glaser Nada • Glaser Roman • Goldi d.o.o. • Gon~in Dean odvetnik

• Gr~ar Slavko • Gregor~i~ Igor • Gregor~i~ Zvonimir s.p., zobni laboratorij • Gru{kovnjak Jo`e • Gu{tin Du{ica • Halas d.o.o. • Han`ek Cecilija • Havli~ek Vera • Horvat Franc Feri • Horvat Nata{a • Hribar Franc • Hromec Bo`islava • Hrvati~ Angela • In{titut iziv • Jager Jo`e • Jane`i~ Aleksandra, odvetnica • Jezernik Marija • Juhant Viktor, odvetnik • Jurkovi~ Josip • Juvan Franc s.p., elektroenergetika • Kac Boris • Kaltnekar Zdravko • Kau~i~ Janez, odvetnik • Kecman Du{an, odvetnik • Kepa Uhca Danica • Kimi d.o.o. • Kinderman Pavla • Klemen Dinja{ki Tara • Klinar Helena • Knafli~ Ro`a • Kom d.o.o. • Koren~ Cecilija • Koren~ Stanislav • Koro{ec Elizabeta • Kosec Gita • Ko{ak Marina • Kova~i~ Mario Pavel • Kranjc Janez • Kra{commerce d.o.o. • Krea~i~ Franjo • Kren Toma` • KRS Rotov` d.d. • Kru{~i~ Aleksander • Kr`i~nik Mirko • Kunc Vinko • Lamut Bogdan • Logar Marjan • Lutman Klavdija • Majheni~ Aco s.p., foto studio • Malnar Marija • Mari~ Vesna • Marin{ek Logar Romana • Markelj Aleksander • Markovi~ Pirs Marjan • Marovt Alenka s.p. • Mateni S.C. d.o.o. • Mayer Ernest • Medica Ivan • Menart Silva • Mercis d.o.o. • Mestna ob~ina Murska Sobota • Me`ica finance d.o.o. • Midlil Karl • Mikola Milko • Mikro + Polo d.o.o. • Mitojevi~ Mihajlo • Mrhar Peter • Mur{ak Ivan • Musar Branko • Nagli~ Ivana • Narat Stanislav • Natek Anton • No~ Andreja • Novak Marija • Novak Uro{ • Ob~ina Maj{perk • Ob~ina Mislinja • Ob~ina Radovljica • Opre{nik Zdenka • Ostanek Marta • Pajenk Bo`idar, odvetnik • Paleti~ Julija, Teozofsko dru{tvo v Sloveniji • Pavliha Anton • Pekarna Kancilija s.p. • Pekolj Stanislav • Perme Lu~ka, odvetnica • Petarka Marija • Petek Milan • Petkovi~ Vladimir • Pintar Vojko, notar • Pintar-Kav~i~ Rado • Ple{nar Zora • Poga~nik Marinka • Ponikvar Drago • Poteza d.d. • Poto~nik Leber Cvetka • Potrata Majda • Preac Ernest • Prhavc Jana • Pro Plus d.o.o. • Prtenjak Matja` • Pungartnik Marija • Purg Danica • Radio Salamon – informativni program • Rek d.o.o. • Rizner Tihomir • Rogina Bruno • Rozman Marija • Rugelj Janez • Sari~ Ljiljana • Se~nik Ivan s.p. • Sedej Marjan • Sen~ar Preac Mihelca • Sitar Slavko • Skubic Liljana • SLS • Smole Marko • Smoli~ Toma` • Snaga d.o.o. • Souvan Nina • Sovinc Inge • SPL d.o.o. • Srdarev Stipe, odvetnik • Stojko Alojz • Stra{~ek Judita • Suhadolnik Franci • Supra d.o.o. • Surf d.o.o • [arc, dru`ina • [elih Barbara • [ercer Polona • [krab Anton • Tajn{ek Mitja, odvetnik • Tepina Damjan • Thaler Slavko • Thaler Vera • Tiring d.o.o. • Tom-

21


Almanah 2005 Od 100.000 sit do 499.999 sit

Adria airways d.d. • AQS – tehni~no svetovanje d.o.o. • Aventis Pharma d.o.o • Azimut-Vester & Co, d.n.o. • Birk Hijacinta • Blas Maks s.p., stavbno kleparstvokrovstvo • Deli~ D`evad • Doorson d.o.o. • Dvig d.o.o. • Energetika Ljubljana d.o.o. • Gabrovec Simon • Gostinsko podjetje Ljubljana • Ho~evar Janez • Ing-biro d.o.o. • Inner Wheel klub Maribor • Jadran d.d. • Jankovi} Zoran • Javor{ek Peter • Jezernik Vlado s.p., elektro Jezernik • Keko-varicon d.o.o. • Komunala Koper d.o.o. – SRL • Kon~an Iva • Ko{nik Janez • Levinger Alen • Ljubljanska borza vrednostnih papirjev d.d. • Mariborske lekarne • Mestna ob~ina Ptuj • MIT informacijske re{itve d.o.o. • Nike EON b.v. • Odeja d.d. • Petrol d.d. • Pink projekt international d.o.o. • Plinarna Maribor d.d. • Pucer Edi • Rödl & partner d.o.o. • Rotary klub Maribor • Sonce.net d.o.o. • Stampal SB d.o.o. • Strm~nik Gregor • Telmak d.o.o. • Tero d.o.o. • TIM – tovarna izolacijskega materiala d.d. • Trobec Albin s.p., Opel servis • Unitplast d.o.o. • Urlep Igor • Verstov{ek Bo{tjan, odvetnik • Vrhovnik Slavko s.p., gradbena operativa in prevozni{tvo • Whirlpool Europe S.r.l., podru`nica Ljubljana • Zupan~i~ Ela in Mitja • @enska zveza NSI – Koper

{e Sonja • Trobec Mojca • Troha Josip • Trontelj Janez • U~akar Albin • U~akar Kramar Zlata • Ulaga Iztok • UM, Fakulteta za kmetijstvo • Verovnik Franc • Vesel Franc • Vidergar Kralj Barbara • Vidmar Bo`idar • Viso~nik Bojan, odvetnik • Vi{inski Gordana • Vovk Marjeta • Zaj{ek Martin • Zakonj{ek Emil • Zakov{ek Stanka • Zalar Antonija, odvetnik • Zastavnikovi~ Goran in Zlatka • Zei Prin~i~ Lada • Zelic Karel • Znanstveno raziskovalni center SAZU • Zorec Rastko, zobozdravstvo • Zorman Toma` • Zupanc Uro{ • @agar Marija • @igon Majda • @itnik Franc • @itnik Toma` • @i`ek Cvetka, avtopralnica • @nidar{i~ Oskar • @upnija Murska Sobota • @upnijski urad Kri`evci pri Ljutomeru • @upnijski urad Lo~e • @upnijski urad Marija Sne`na • @upnijski urad Spodnja Polskava

Bovir d.o.o. • Era d.d. • Jecelj Ivan • Occassio d.o.o., Turisti~na agencija Son~ek • Radio City Maribor d.o.o. • Talum d.d. • Triglav konfekcija Kranj d.d. • Velux Slovenija d.o.o. • @ale d.o.o.

Od 50.000 sit do 99.999 sit

Nad 1.000.000 sit

Bajda Du{an • Bayer Pharma d.o.o. • Bizjak Marta • Bo{evski Donata • CE design d.o.o. • ^u{ Martina • Flexmatic d.o.o. • Furlan [inkovec Andreja • GIZ GTP Pobre`je • Golob Jo`ica • Gorenjski glas d.o.o. • Gra~ani} Sonja • Hreni~ Stjepan s.p. • Jere Zvonka • KBM Fineko d.o.o. • Kham Iztok • Klinika za male `ivali Prva – K d.o.o. • Kon~an Verstov{ek Mateja, odvetnica • Koren~ Franc • Kostanjevec Du{an s.p., fasaderstvo • Kozinc Miha, odvetnik • Lu{trek Mojca • Marolt Anton, odvetnik • Martinec Franjo, odvetnik • Mesojedec Vojko s.p., rent a car • Midlil Sonja • Mijatovi~ Olgica dr., zasebna zobna ambulanta • Natek Jure • Novak Peter • Ob~ina Dornava • Ob~ina Videm pti Ptuju • Odvetni{ka dru`ba ^eferin o.p. • Parka d.o.o. • Pavlin~i~ Jaka • Piljevi~ Faruk s.p. • Podgor{ek Bojan, notar • Ravnak Ciril • Razdrih Andrej, odvetnik • Sadar Marjana in Jo`e • Silk d.o.o. • Sko~ir Zvonka • Stepan Milo{ • Svilanit d.d. • [tefanac Aleksander s.p. • [vagan Matja` • Tom{i~ Dem{ar Radka • Topli{ek Bo{tjan • TV AS – televizija, HI-FI videostudio d.o.o. • UM, Fakulteta za kemijo • Ursi} Kre{imir • Ver~i~ Dejan • Vrhunec Marko • W – est d.o.o. • Zadel Aleksander • Zupan Marjeta • @arkovi~ Rado • @itnik Tamara

Od 500.000 sit do 999.999 sit

AJM d.o.o. • Henkel Slovenija d.o.o. • Kumer Domen • Sinfonika d.o.o. • [krk Andrej, notar

Zveza Son~ek je v letu 2005 s podjetjem Azimut izvedla dobrodelno-ekolo{ko akcijo. Podjetje Azimut se je odlo~ilo, da bo v sodelovanju z Zvezo Son~ek prispevalo k razvoju ekolo{ke, humane in k kakovostnej{emu `ivljenju naravnane dru`be. S pomo~jo razli~nih podjetij je zbiralo denar z originalnimi kartu{ami in tonerji za tiskalnike. Objavljamo seznam podjetij, ki so se pridru`ile akciji in tako posredno postala donator Zvezi Son~ek: 1. O.[. Celje • 1. O.[. Slovenj Gradec • Abakus Plus d.o.o. • Abies d.o.o. • Acnielsen raziskovalna dru`ba d.o.o. • Acord - 92 d.o.o. • Adacta d.o.o. • Adria Airways d.d. • Adriatic Slovenica d.d. • Aero d.d. • Aerodrom Ljubljana d.d. • Agencija RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije • Agencija RS za zdravi-

22


Almanah 2005 la in Urad RS za kemikalije • Agromehanika d.d. • Aka d.o.o. • Aktiva Avant finan~na dru`ba d.d. • Alpetour Bandag d.d. • Alpetour d.d. • Alpro d.o.o. • Alta Propaganding d.o.o. • Amzs d.d. PE Kranj • Anet, d.o.o. • Antus d.o.o. • Apel d.o.o. Ljubljana podru`nica • Aplikon d.o.o. • Arhiv RS • Arkada nepremi~nine d.o.o. • Arnes • Artemida d.o.o. • As Dom`ale - Alu d.o.o. • Assa Abloy Slovenija d.o.o. • Atotech Podnart d.d. • Av studio, d.o.o. • Avto hi{a Adria • Avto Jereb d.o.o. • Avtohi{a Moste, d.o.o. • Avtohi{a Vrta~, d.o.o. • Avtomerkur Pso Be`igrad d.d. • Avtotehna d.d. • B & B, d.o.o. • Banka Dom`ale d.d. • Banka Slovenije • Banka Zasavje d.d. • Bauring d.o.o. • Bayer Cropscience d.o.o. • Beiersdorf d.o.o. • Belmet, d.o.o. • Bilban Kranj d.o.o. • Biring d.o.o. • Biring Dms d.o.o. • Biro hi{a d.o.o. • Bureau Veritas, d.o.o. • Cablex d.o.o. • Caravan d.o.o. • Casino Ljubljana d.d. • Cce d.o.o. • Celjski sejem d.d. • Center slepih in slabovidnih [kofja loka - enota srednja {ola • Center za dopisno izobra`evanje Univerzum • Commerce trgovina d.d. • Cosmos d.o.o. • Costa d.o.o. • CSD Bre`ice • CSD Kranj • CSD Ljubljana center • CSD ob~ine Dom`ale • ^ZD Kme~ki glas d.o.o. • Daemobil, d.o.o. • Daj - dam d.d. • Dars d.d. • Dav~no izobra`evalni in{titut • Delovno sodi{~e v Mariboru • De`man d.o.o. • Dhl International d.o.o. • Diagnosti~ni center Vila Bogatin d.o.o. • Dinos Kranj, d.o.o. • Dolenc d.o.o. • Dolenjski muzej Novo mesto • Domel Holding, d.d. • Domplan d.d. • Dr`avni izpitni center Ljubljana • Dvg d.o.o. • Egoles, d.d. • Ekol, d.o.o. • Ekologija d.o.o. • Ekonomska in trgovska {ola Bre`ice • Elba - Avto d.o.o. • Elbacomp d.o.o. • Elektromonta`a d.d. • Elektroservisi d.d. • Elektrovod Plast d.o.o. • Elma tt d.d. • Elro, d.o.o. • Elsing d.o.o. • Emona Maximarket d.d. • Ensico d.o.o. • Ero d.o.o. • Eta d.d. • Etol d.d. • Eurest d.o.o. • Eurocon d.o.o. • Eurosol d.o.o. • Eurotronik Kranj d.o.o. • Factor banka d.d. • Fakulteta za dr`avne {tudije • Fersped d.d. • Fersped d.d. izpostava Koper • Filbo d.o.o. • Filc d.d. • Fors d.o.o. • Freising d.o.o. • G & P hoteli Bled d.o.o. • G7 d.o.o. • Gea College d.d. • Geodetski zavod Slovenije d.d. • Gimnazija

Be`igrad • Gimnazija Ljubljana [i{ka • Gimnazija Poljane • Gimnazija [kofja loka • Gimnazija Vi~ • Gomline, d.o.o. • Gorenje Tiki d.o.o. • Gorenjska obla~ila d.d. • Gorenjska predilnica d.d. • Gorenjske elektrarne, d.o.o. • Gorenjske lekarne • Gorenjski glas • Gostinsko podjetje Be`igrad d.d., • Gostinsko podjetje Vi~ d.d. • Gozdno gospodarstvo Bled, d.d. • Grafika So~a d.d. • Gra{i~ Marjan s.p. • Grawe zavarovalnica d.d. • Gvo d.o.o. • Helios d.d. • Hermes Oprema d.o.o. • Hgd d.d. • Hidrotehnik d.d. • Hipox d.o.o. • Hotel Jelovica Bled d.o.o. • Hypo Alpe d.d. • Hyundai avto trade d.o.o. • Ibl sistemi d.d. • Ibm Slovenija d.o.o. • Ideal d.o.o. • Idt d.o.o. • Ilirija d.d. • Imos holding d.d. • Imp promont - monta`a d.o.o. • Imp, d.d. • Impakta d.d. • Infonet Kranj, d.o.o. • Infrastruktura Bled d.o.o. • Ingrad Gramat d.d. • In{titut za biologijo celice Ljubljana • In{titut za metalne konstrukcije • In{titut za novej{o zgodovino Ljubljana • In{titut za telekomunikacije • In{titut za varovanje zdravja RS, Oddelek za sanitarno mikrobiologijo, sanitarno kemijo, toksikologijo ter medicinsko mikrobiologijo • Intec MKD d.o.o. PE Kri`e • Intec TIV d.o.o. • Inteko d.o.o. • Inter - es d.o.o. Enota Ljubljana • Interfin d.o.o. • Interina d.o.o. • Intersnack d.o.o. • Invel d.o.o. • In`eniring Plus • Ioteh d.o.o. • Iris d.o.o. • Ish - Fakulteta za podiplomski humanisti~ni {tudij Ljubljana • Iskra Feriti d.o.o. • Iskra industrija d.d. • Iskra invest d.d. • Iskra mehanizmi, d.d. • Jan jezikovna {ola Gasser Bo{tjan s.p. • Javni zavod RS za varstvo kulturne dedi{~ine • Javno podjetje LPP d.o.o. • Jrs d.d. • Jungheinrich d.o.o. • Kalcer d.o.o. • Kam - Bus d.d. • Kdd - Centralna klirin{ko depotna dru`ba d.d. • Kemijska industrija Kamnik d.d. • Kemira Ktm d.o.o. • Kisik d.o.o. • Klan{ek d.o.o. • Klimahit in`eniring d.o.o. • Klini~ni center Ljubljana • Klini~ni in{titut za klini~no kemijo in biokemijo • Klini~ni in{titut za medicino dela, prometa in {porta • Kmetijska {ola Grm Novo mesto • Knji`nica Dom`ale • Knji`nica dr. Toneta Pretnarja Tr`i~ • Koli~evo Karton d.o.o. • Kompas hoteli Bled, d.d. • Komunalno podjetje Kamnik d.d. • Kopla, d.o.o. • Kovintrade d.d. • Kra{commerce d.o.o. • Kreattiva advertising d.o.o. • Krek d.o.o. • Labena d.o.o. • Lea, d.o.o., • Lepenka d.d. • Lgb d.d. • Lidl d.o.o. • Lingula d.o.o. • Lip d.o.o. • Lip Radomlje d.d. • Lohnko in`eniring d.o.o. • Lokain`eniring d.o.o. • L'oreal Slovenija, d.o.o. • Lo{ka komunala d.d. • Lukem d.o.o. • Mab Export d.o.o. • Marchiol d.o.o. • Maros d.o.o. • Mediana d.o.o. • Meditrade d.o.o. • Medve{ek Pu{nik borzno posredni{ka hi{a d.d. • Melom d.o.o. • Meltal d.o.o. • Menina d.d. • Merck Sharp & Dohme d.o.o. • Mestna knji`nica in ~italnica Idrija • Mestne lekarne, OE Lekarna Dom`ale • Mg metal proizvodnja in storitve d.o.o. • Mi~ Styling Sojer d.o.o. • Mikona d.o.o. • Ministrstvo za finance, carinski urad Jesenice • Ministrstvo za zdravje • Mkl Systems, d.o.o. • Mobitel d.d. • Monta`a [kerjanec d.o.o. • Niko d.d. • Nil d.o.o. • Nova kreditna banka Ma-

23


Almanah 2005 ribor d.d. • Nxn d.o.o. • O.[. Antona Toma`a Linharta Radovljica • O.[. Bi~evje • O.[. dr. Janeza Mencingerja • O.[. F. S. Fin`garja Lesce • O.[. Hinka Smrekarja • O.[. Livada • O.[. Milana [u{tar{i~a • O.[. Poldeta Stra`i{arja Jesenice • O.[. Pre`ihovega Voranca • O.[. Prule • O.[. Riharda Jakopi~a • O.[. Savsko naselje • O.[. Staneta @agarja Lipnica • O.[. Toneta ^ufarja Jesenice • O.[. Tr`i~ • O.[. Vi~ • O.[. @elezniki • O.[. @irovnica - Zabreznica • Ob~ina Jesenice • Ob~ina Medvode • Ob~ina Radovljica • Ob~ina [kofja loka • Ob~ina Tr`i~ • Ob~ina @elezniki • Odin d.o.o. • Okrajno sodi{~e v Cerknici • Okro`no dr`avno to`ilstvo v Slovenj Gradcu • Okro`no sodi{~e v Kr{kem • Olimpijski komite Slovenije • Oniks, d.d. • Ortosana d.o.o. • Osnovno zdravstvo gorenjske • Osrednja knji`nica Kranj • Panta Rhei d.o.o. • Pc h. And d.o.o. • Pecivo d.d. • Peko, d.d. • Periteks d.o.o. • Perspektiva d.d. • Pilaster d.o.o. • Planing biro Kranj d.o.o. • Pmt klima commerce Bled, d.o.o. • Podjetje za ~asopisno in radijsko dejavnost Novi tednik • Polycom d.o.o. • Porsche Slovenija d.o.o., • Po{tna banka Slovenije d.d. PO Ljubljana • Promontana d.o.o. • Prophetes d.d. • Proplast d.o.o. • Psihiatri~na bolni{nica Begunje • Publicus d.o.o. • Quelle d.o.o. • Raiffeisen Krekova banka d.d. • Raiffeisen leasing d.o.o. • Razvojni zavod podjetje za poslovne storitve d.d. • Redline d.o.o. • Regal gh d.o.o. • Rgl d.d. • Rittal d.o.o. • Roboplast, d.o.o. • Rodeo Team d.o.o. • Rrc ra~unalni{ke storitve, d.d. • S & t Hermes plus d.d. • Salco d.o.o. • Salus d.d. • Saturnus embala`a, d.d. • Sct d.d. • Seaway group d.o.o. • Sem - tdm z.o.o. • Semesadike Menge{ d.d. • Sgp tehnik d.d. • Sika d.o.o. • Sintal d.d. • Skupnost socialnih zavodov Slovenije • Slovenska knjiga d.o.o. PE PIRS • Slu`ba vlade za lokalno samoupravo in lokalno politiko • Socius d.d. • Sodnik za prekr{ke Logatec • Sokograd d.o.o. • Solkanska industrija apna d.d. • SPL Ljubljana d.d. • Srednja ekonomska {ola Ljubljana • Srednja frizerska {ola Ljubljana • Srednja poklicna in strokovna {ola Be`igrad - Ljubljana • Srednja {ola za elektrotehniko in ra~unalni{tvo Ljubljana • Srednja {ola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo • Srednja {ola za gostinstvo in turizem v Ljubljani • Srednja tehni{ka {ola Koper • Srednja zdravstvena {ola Ljubljana • Star prevajalske storitve d.o.o. • Statisti~ni urad RS • Studio Ma d.o.o. • Studio Moderna • Svet za preventivo v cestnem prometu • S@ Acroni, d.o.o. • [e{ir d.d. • [olski center Novo mesto • [pica international d.o.o. • Tci trading d.o.o. • Tehni~ni biro Jesenice d.d. • Tehnoservis d.o.o. • Tele 59 d.o.o. • Televizija Novo mesto d.o.o. • Tetra Pak, d.o.o. • Tinex d.o.o. • Tio pnevmatika d.o.o. • Tiskarna Uzard d.o.o. • Tkg d.o.o. • Toko line d.d. • Tosama d.d. • Tovarna akumulatorskih baterij d.d. PE Ljubljana • Trgoa d.o.o. • Trifix d.o.o., tr`i~ • Triglavski narodni park Bled • Trio d.d., • Turizem Bled • U.r.i. zavod • Uni. Lj. Biotehni{ka fakulteta, oddelek za zootehniko • Uni. Lj. Fakulteta za

elektrotehniko Ljubljana • Uni. Lj. Fakulteta za gradbeni{tvo in geodezijo Ljubljana • Uni. Lj. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Ljubljana • Uni. Lj. Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana • Uni. Lj. Fakulteta za {port Ljubljana • Uni. Lj. Naravoslovnotehni{ka fakulteta Ljubljana • Uni. Lj. Pedago{ka fakulteta Ljubljana • Uni. Lj. Pravna fakulteta Ljubljana • Uni. Lj. Veterinarska fakulteta, enota Maribor • Uni. MB Fakulteta za elektrotehniko, ra~unalni{tvo in informatiko • Uni. MB Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor • Uni. MB Fakulteta za organizacijske vede Maribor • Uni. MB In{titut za anatomijo Ljubljana • Uni. MB In{titut za histologijo in embriologijo Ljubljana • Uni. MB Pravna fakulteta Maribor • Uni. na Primorskem Fakulteta za humanisti~ne {tudije Koper • Univit d.o.o. • Upravna enota Bre`ice • Upravna enota Dom`ale • Upravna enota Jesenice • Upravna enota Kranj • Upravna enota Radovljica • Upravna enota Slovenj Gradec • Upravna enota Tr`i~ • Upravno sodi{~e RS • Uradni list RS d.o.o. • Urbanisti~ni in{titut RS • Varnost Koper d.o.o. • Vele d.d. • Veris d.o.o. • Veterinarska ambulanta d.o.o. Koper • Viator - Kotrans d.o.o. • Vi{je delovno in socialno sodi{~e • Vodnogospodarsko podjetje Kranj, d.d. • Volksbank d.d. • Vrhovno dr`avno to`ilstvo RS • Vzajemna d.v.z., PE Maribor • Vzgojni zavod Kranj • Yellogistics d.o.o. • Zaloker & Zaloker d.o.o. • Zavarovalnica Triglav, d.d. OE Koper • Zavarovalnica Triglav, d.d. OE Kr{ko • Zavarovalnica Triglav, d.d. OE Ljubljana • Zavarovalnica Triglav, d.d. OE Maribor • Zavarovalnica Triglav, d.d. OE Postojna • Zavarovalnica Triglav, d.d. OE Slovenj Gradec • Zavod IRC • Zavod Izida • Zavod RS za blagovne rezerve • Zavod RS za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov • Zavod RS za {olstvo z obmo~nimi slu`bami • Zavod RS za zaposlovanje z obmo~nimi slu`bami • Zavod za {port Kranj • Zavod za varstvo pri delu d.d. • ZD Dom`ale • ZD Novo mesto • Zelinka & sinovi d.o.o. • ZIL in`eniring d.d. • ZRMK holding d.d. • @ale d.o.o. • @elezni{ka tiskarna Ljubljana d.d. •

24

Almanah 2005  

Letno poročilo 2005