Page 1

โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

Social Network ยังไมมีคําไทยเปนทางการ มีการใชคําวา เครือขายสังคม” และ กลุมสังคม ออนไลน” Social Network นี้ถือวาเปนเทคโนโลยีอีกอยางหนึ่งที่สามารถชวยใหเราไดมามี ปฏิสัมพันธกัน ซึ่งวัตถุประสงคที่แทจริงของคําวา Social Network นี้จริงๆ แลวก็คือ Participation หรือ การมีสวนรวมดวยกันไดทุก ๆ คน ถาพูดถึง Social Network แลว คนที่อยูในโลกออนไลนคง จะรูจักกันเปนอยางดี และก็คงมีอีกหลายคนที่ไดเขาไปทองอยูในโลกของ Social Network มาแลว ถึงแมวา Social Network จะไมใชสิ่งใหมในโลกออนไลน แตก็ยังเปนที่นิยมอยางมากในกลุมคนที่ ใชอินเทอรเน็ต ทําใหเครือขายขยายวงกวางออกไปเรื่อย ๆ และจะยังคงใชกันเพิ่มมากขึ้นตอไปอีก ในอนาคต จากผลการสํารวจจากประเทศสหรัฐอเมริกายืนยันการใชบริการ Social Network ที่เพิ่ม สูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป และมาแรงเปนอันดับตนๆ ของโลกออนไลน สวนเว็บไซตที่มีจํานวนผูเขา ชมมากในประเทศไทย ไดแก My space, Facebook, , Ning และ Twitter ดังนั้น เพื่อใหเกิดการปฏิสัมพันธในการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณการศึกษาคนควา ขอมูลการ ติดตามผลงานความกาวหนาของการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการ ICT ตามโครงการ อบรมพัฒนาบุคลากรดาน หลักสูตรการบูรณาการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ ยกระดั บ การเรี ย นการสอน จึ ง จัด ทํ าสั ง คมออนไลน โดยใช ning.com ชื่ อ http://kruthaitak1.ning.com ขึ้น เพื่อใหครู และนักเรียนไดใชเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร และ สงผานความรูประสบการณ ของโรงเรียนตน เผยแพรใหแกโรงเรียนอื่น ๆ วิธีการเขาสู สังคมออนไลน ชื่อ http://kruthaitak1.ning.com 1. คลิกที่สัญลักษณ

2. พิมพ URL (ที่อยูบนอินเทอรเน็ต) http://kruthaitak1.ning.com

URL

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

3. กด ENTER ที่เครื่องคอมพิวเตอร แนะนําหนาแรกของสังคมออนไลน(http://kruthaitak1.ning.com) 3

เมนูหลัก 1

สมัครสมาชิก 4

สมาชิก 2

เขาสูระบบ

5

6

กิจกรรมลาสุด

สวนของรูปภาพ

7

สวนของวิดีโอ

8

Blog post ขอความ รูปภาพ วิดีโอ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

หนาแรกของเว็บไซต ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 1. ปุม Sing Up สําหรับสมัครสมาชิก 2. สวน Sing In เขาสูระบบ 3. สวน เมนูหลัก ของเว็บไซต 4. รายชื่อสมาชิก 5. กิจกรรมที่เกิดขึ้นลาสุด 6. สวนของรูปภาพ 7. สวนของวิดโี อ 8. สวนของบล็อก

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครเปนสมาชิก http://kruthaitak1.ning.com การลงทะเบียนสมาชิกมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกที่ปุม Sign Up เพื่อเขาสูหนาสมัครสมาชิก

1

2. กรอกขอมูลสําหรับการเขาเปนสมาชิก ดังนี้ 2.1 กรอก Email Address ของตนเอง (เชน eng_somp@hotmail.com) 2.2 กรอก Password ของ Email Address ของตนเอง 2.3 ยืนยัน Password ของ Email Address ของตนเอง อีกครั้ง 2.4 เลือก วัน / เดือน / ป ที่ตนเองเกิด 2.5 พิมพตัวอักษร ตามชองทางขวามือที่กาํ หนด 2.6 คลิก Sign up

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

12.6 3. กรอกประวัติของตนเอง ดังนี้ 3.1 ชื่อเต็มที่ใชในการเปนสมาชิก 3.2 คลิกเลือกเพศ 3.3 คลิกเลือกที่อยูของเรา 3.4 คลิกเขารวมเปนสมาชิก Join หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

3.1 3.2

3.3

3.3

4. เมื่อทานไดสมัครเปนสมาชิกของ http://kruthaitak1.ning.com เปนที่เรียบรอยแลว หนาจอ หลักจะมีชื่อของทานปรากฏใหเห็น และจะมีขอความตอนรับการเขารวมเปนสมาชิก 4.1 แสดงชื่อของสมาชิก 4.2 ขอความตอนรับ สมาชิกใหม 4.3 รูปของสมาชิก 4.4 ตั้งคาของสมาชิก

4.1

4.2 4.3

4.4

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

5. แกไขประวัติสวนตัว และใสรูปภาพของตนเองใหคลิกที่ปุม setting 5.1 เลือกภาพที่อยูภายในเครื่องโดยคลิกที่ Browse 5.2 เลือกภาพแลวคลิก open 5.3 บันทึกสิ่งที่แกไขคลิกที่ save 5.1

5.2

5.3

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

6. การลงทะเบียนเขาใชงาน http://kruthaitak1.ning.com (หลังจากที่สมัครเปนสมาชิก เรียบรอยแลว) 6.1 คลิก ลงชื่อใชงาน (Sign In) 6.2 กรอก E-mail Address และ Password ในชองสี่เหลี่ยม 6.3 หลังจากนัน้ คลิก Sign In

6.1

6.2

6.3

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

2. วิธีการแลกเปลี่ยนขอมูลในกระทู ผูใชสามารถเขาสู กระทู หรือกระดานถามตอบ เขาได 2 ชองทาง ดังนี้ คลิก กระทู ตรงสวนของ เมนูหลัก คลิก หัวขอ กระทู ไดโดยตรงโดยผาน หนาจอหลัก 2.1 ผูใชสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลในกระทู โดยคลิก ที่กระทู ตรงเมนูหลัก

2.1

2.2 คลิกหัวขอกระทู ที่ผูใชตอ งการแลกเปลี่ยนขอมูล

2.2

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

2.3 พิมพขอความที่ตองการแลกเปลี่ยนขอมูลในกระทู และคลิก Add Reply

2.3

2.4 ผูใชสามารถตกแตงขอความ เพิ่มเติมรูปภาพ และใสไฟลเพิ่มเติมเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ในกระทู ไดดงั นี้ ตัวอักษรหนา ตัวอักษรเอียง ขีดเสนใตที่ตวั อักษร ขีดเสนทับทีต่ ัวอักษร เชื่อมโยงขอมูลไปยัง Website อื่น ๆ นํารูปภาพเขา 1.5.2 2.5 การนํารูปภาพเขาไปแลกเปลี่ยนในกระทู 2.5.1 คลิกที่ สัญลักษณ 2.5.2 เลือกไฟลรูปภาพจากแหลงที่ผูใชตองการ และคลิก OPEN

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

2.5.2

2.5.3 คลิก Option หลังจากนั้นจะปรากฏหนาจอใหเลือกขนาดรูปภาพที่จะแสดงใน กระทู (ตําแหนงที่ตองการแสดง, ขนาดรูปภาพ) คลิก Add

ตําแหนงภาพ 2.5.3

ขนาดของภาพ

2.6 การ Upload Files เขาไปแลกเปลี่ยนในกระทู 2.6.1 คลิกที่ Upload Files ดานลาง 2.6.2 คลิก เรียกดูไฟลที่ตอ งการ Upload 2.6.3 คลิกเลือกไฟล และคลิก Open 2.6.4 คลิก Add Reply เพือ่ นําไฟลขึ้น

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

3. วิธีการสรางบล็อก 3.1 ผูใชสามารถเขาสู บล็อก ได 2 ชองทาง ดังนี้ คลิก บล็อกตรงสวนของ เมนูหลัก คลิก บล็อกตรงสวนของ หนาจอหลัก 3.1.1 วิธีการ เพิ่มบล็อก ตรงสวนของเมนูหลัก A. คลิก เพิ่มการโพสตบล็อก

3.1.1

A

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

3.1.2.วิธีการ เพิ่มบล็อก โดยผานหนาจอหลัก

3.1.2

3.2 วิธีการลงขอความใน (โพสต) บล็อก 3.2.1 เขียนชื่อหัวขอของบล็อกที่จะโพสต 3.2.2 เขียนเนื้อหาที่ตองการลงในชองสี่เหลี่ยม 3.2.3 ระบุวัน เวลา ในการลงขอความใน (โพสต) บล็อก 3.2.4 ระบุบุคคลที่ผูสรางบล็อกตองการใหเห็นบล็อกทีเราโพสต 3.2.5 ระบุบุคคลที่ผูสรางบล็อกตองการจะใหแสดงความคิดเห็น 3.2.6 แสดงตัวอยางบล็อกที่ตองการโพสต 3.2.7 หากผูใชไดทําตามขั้นตอนที่ 3.2.1 - 3.2.6 แลวใหคลิก Publish Post ยอมรับการ โพสตบล็อกของผูสรางบล็อกลงสูหนา http://kruthaitak1.ning.com

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5 3.2.6

3.2.7

3.3 สัญลักษณเครื่องมือการตกแตงตัวอักษร การใสรูปภาพ และการใสไฟลเพิ่มเติมใน บล็อก (สามารถศึกษาวิธีการไดที่หวั ขอขอ 1.5 และ1.6) ตัวอักษรหนา ตัวอักษรเอียง

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

ขีดเสนใตที่ตวั อักษร ขีดเสนทับทีต่ ัวอักษร เชื่อมโยงขอมูลไปยัง Website อื่น ๆ นํารูปภาพเขา นําไฟลเขา

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

4. วิธีการทํางานกับรูปภาพ 4.1 ผูใชสามารถเขาสูรูปภาพได 2 ชองทาง ดังนี้ คลิก รูปภาพ ตรงสวนของ เมนูหลัก คลิก รูปภาพ ตรงรูปภาพโดยผาน หนาจอหลัก 4.1.1 วิธีการ เพิ่มรูปภาพ ตรงสวนของเมนูหลัก A. คลิก (Add Photos) เพิ่มรูปภาพ

4.1.1

A

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

4.1.2 เพิ่มรูปภาพ โดยผานหนาจอหลัก

4.1,2

4.2 การใสรูปภาพลงใน web site 4.2.1 หลังจากคลิก (Add Photos) จะปรากฏหนาจอใหคลิกที่ภาพ 4.2.2 หนาจอจะปรากฏไฟลโฟลเดอรรูปภาพที่ผูใชตอ งการตองการใส 4.2.3 เลือกไฟลภาพ และคลิก OPEN

4.2.2 4.2.3 4.2.1

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

4.2.4 ผูใชสามารถเพิ่มรูปภาพอื่น ๆ ที่จะนําเขา โดยคลิกที่ปุม Add More 4.2.5 คลิก Upload เพื่อนํารูปภาพขึ้น http://kruthaitak1.ning.com

ชื่อรูปที่ตองการ Upload

4.2.4

4.2.5

4.2.6 เมื่อ Upload ภาพสําเร็จ จะมีหนาตางใหผูใชกรอกรายละเอียดของภาพที่ Upload - หัวเรื่อง (หัวขอของรูปภาพ) - Description (รายละเอียดรูปภาพ) - ปาย (คําสําคัญ) 4.2.7 ผูใชสามารถหมุนตําแหนงของภาพไดที่สัญลักษณ

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

4.2.6

4.2.7

4.2.8 ผูใชสามารถนําภาพที่นําขึ้นใสไวในอัลบัม ของตนไดโดยกําหนด (ปรากฏทาง ดานลางของหนาจอ) - หัวเรื่อง (หัวขอของอัลบัม) - Description (รายละเอียดรูปอัลบัม) - ปาย (คําสําคัญ) 4.2.9 คลิก SAVE นําภาพเขาอัลบัม

4.2.9 4.2.8

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

4.3 วิธีการนํารูปภาพจาก http://healthscience.ning.com/มาเก็บไวในเครื่องของผูใช 4.3.1 คลิกไปยังภาพที่ตอ งการเลือก 4.3.2 คลิกขวา เลือก Save Picture As 4.3.3 เลือก Save ไฟลในชื่อที่ตองการ และระบุโฟลเดอร ที่จัดเก็บลงในเครื่อง 4.3.2

4.3.3

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

5. วิธีการทํางานกับวิดีโอ 5. ผูใชสามารถเปดวิดีโอ โดยคลิกที่ภาพวิดีโอโดยตรง และสามารถ เขาสูวิดีโอได 2 ชองทางดังนี้ คลิก วิดีโอ ตรงสวนของ เมนูหลัก คลิก วิดีโอ โดยผาน หนาจอหลัก 5.1 การเพิ่ม วิดีโอ โดยผานเมนูหลัก A. คลิกเพิ่มวิดโี อ

5.1.

A

5.2 เพิ่มวิดีโอโดยผานหนาจอหลัก

5.2

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

6. ผูใชสามารถนําวิดีโอเขาเก็บไวใน http://kruthaitak1.ning.com ได 2 ชองทาง ดังนี้ 6.1 นําไฟลวิดโี อจากเครื่องคอมพิวเตอรขึ้นไปยัง http://kruthaitak1.ning.com 6.2 นําไฟลวิดโี อจาก Web Site อื่น ๆ ขึ้นไปยัง http://kruthaitak1.ning.com

6.1 6.2

6.1 นําไฟลวิดโี อจากเครื่องคอมพิวเตอรขึ้นไปยัง http://kruthaitak1.ning.com 6.1.1 คลิกที่ภาพเพิ่มวิดีโอ 6.1.2 เลือกไฟลเดอรรูปภาพที่ผูใชตองการขึ้นเว็บ โดยไฟลตองไมเกิน 100 MB 6.1.3 เลือกไฟลวิดีโอ และคลิก OPEN

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

6.1.2

6.1.1

6.1.3

รายละเอียดในการ Upload วิดีโอ

6.1.4 ทําการอัพโหลดอาจใชเวลานานถาไฟลมีขนาดใหญมาก ๆ

ชื่อไฟลวิดีโอ และขนาดไฟล 6.1.4

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

6.1.5 คําอธิบายเกีย่ วกับวิดีโอที่ upload ขึ้น เมื่อเสร็จ คลิกเลือกที่ save

6.1.4

6.2. นําไฟลวดิ ีโอจาก Web Site อื่น ๆ (You Tube) ขึ้นไปยัง http://healthscience.ning.com/ 6.2.1 คลิกที่ Web Site อื่น ๆ (You Tube) ที่ตองการนําวิดีโอขึ้น 6.2.2 คนหาวิดีโอที่ตองการ ที่เว็บไซต http://www.youtube.com

6.2.1

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

6.2.2

เลือกวิดีโอที่ตองการ

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

6.2.3 กดปุม Embed เพื่อคัดลอก URL (ที่อยูของ Website) ไปใสในเว็บไซตเรา

2.2.3

6.2.4 ใส URL วิดีโอที่ทําการคัดลอกมาลงในชองสี่เหลี่ยม 6.2.5 คลิก Add Video

2.2.4 2.2.5

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

6.2.6 กรอกคําอธิบายเกี่ยวกับวิดีโอ

6.2.6

บันทึกการเพิ่มวิดีโอ

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

6.3 เพิ่ม VDO จาก Photo Peach วิธีการสรางอัลบั้มภาพเพื่อนําไปไวในเว็บไซดเครือขาย www.kruthaitak1.ning.com การใช Photo Peach เปนเครื่องมือในเว็บเพื่อสรางชิ้นงานสไลดโชว เชิงปฏิสัมพันธใน รูปแบบของการเลาเรื่อง (digital storytelling) ขั้นตอนการสมัครสมาชิกบนเว็บไซด PhotoPeach 6.3.1 ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน 6.3.2 พิมพ URL: www.photopeach.com บน Internet Explorer พิมพ URL

6.3.3 คลิกที่ปุม Sign up for Free เพื่อทําการสมัครสมาชิก

กดปุมสมัคร

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

6.3.4 ทําการกรอกขอมูลเพื่อทําการสมัครสมาชิก

ปอนชื่อผูใชงาน ปอนอีเมลล กําหนดรหัสผานที่

6.3.5 เมื่อกรอกขอมูลครบถวนทุกอยางแลวจะเขาสูหนาจอดังรูป

จากหนาจอทีป่ รากฏดังรูป จะเปนการอัพโหลดไฟลรูปภาพ (Upload Photos) จากเครื่อง คอมพิวเตอรของผูใชงานเพือ่ ทําการสราง Album สวนตัวในบนเว็บไซด

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

การสรางอัลบัม้ ภาพ 6.3.6 ทําการคลิกที่ปุม Upload Photos เพื่อทดลองเพิ่มรูปภาพสําหรับสราง Album

กดปุมเพื่อทําการเพิ่ม ป

6.3.7 ทําการคลิกเลือกรูปภาพที่ตองการ (สามารถเลือกไดมากกวา 1 รูปโดยกดปุม ctrl คาง ไว)

เลือกรูปภาพที่ตองการสรางอัลบั้ม สามารถ เลือกไดมากกวา 1 รูปภาพ โดยการกดแปนพิมพ Ctrl คางไว

แลวกดเมาสเลือกรูปภาพ

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

6.3.8 แสดงสถานะการอัพโหลดไฟลภาพ

สถานะการเพิ่มรูปภาพทั้งหมด 8 รูป

6.3.9 รูปภาพทั้งหมดที่ทําการเลือกจะปรากฏบนชองตางๆดังรูป

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

6.3.10 สามารถเปลี่ยนลําดับรูปภาพที่ตองการแสดงกอนหลังไดโดยคลิกเมาสคางตรงรูปที่ ตองการสลับตําแหนง จากนัน้ ทําการลากเมาสไปแทนทีร่ ูปที่ตองการสลับตําแหนงกัน

ลากเมาสคางไปวางยังรูปที่ตองการสับเปลี่ยน

6.3.11 สามารถดับเบิ้ลคลิกยังรูปที่ตองการดูขนาดของรูปจริงได ดวยวิธีการเดียวกันนี้ยัง สามารถกด DELETE เพื่อทําการลบภาพทีไ่ มตองการออกไปได

สามารถกด DELETE เพื่อทําการลบรูปที่ไมตองการ

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

6.3.12 เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่มรูปภาพแลวใหทําการกดปุม Next เพื่อทําขั้นตอนตอไป

กดปุม Next เมื่อเสร็จสิ้น ้

6.3.13 ทําการกําหนดชื่อเรื่องของ Album ภาพ

ชื่ออัลบั้ม คําอธิบายภาพแตละภาพ

เลือกเพลง ป

กดปุม Finish เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

6.3.14 แสดงสไลดภาพที่ทําการสรางเปนอัลบั้มไว

6.3.15 สามารถปรับแตงรายละเอียดของอัลบั้มภาพไดโดยคลิกที่ปุม Edit

กดปุม Edit เพื่อปรับแตงรายละเอียด

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

6.3.16 เมื่อทําการเลือกเมนู Edit จะพบกับเมนูยอย 6 เมนูดังนี้

เมนูยอยเพื่อปรับแตง ี

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

เมนูยอยทั้ง 6 เมนูมีหนาทีด่ ังนี้ Menu 1: Edit Caption & Photos

ใชสําหรับการสรางขอความ ตัวเลือกโตตอบ การสรางหนาเปลา คัดลอก และการลบภาพนิ่ง Menu 2: Edit Music & Title

ใชสําหรับการแกไขชื่ออัลบัม้ และเพลงประกอบสไลด หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

Menu 3: Add Photos

ใชสําหรับการเพิ่มภาพนิ่ง Menu 4: Manage Comments

ใชกรณีที่ตองการใหอัลบั้มภาพเมื่อเลนจนจบแลว ไมขนึ้ สวนของ Comment

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

Menu 5: Delete this show

ใชสําหรับลบอัลบั้มภาพทิ้ง 6.3.17 Download the show

เมื่อตองการดาวนโหลดอัลบัม้ ภาพนิ่งเก็บไวในเครื่อง (การทํางานในสวนนี้จําเปนตองมี คาใชจาย)

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

6.3.18 สามารถปรับการแสดงผลสไลดโชวแบบภาพนิ่ง (Story) หรือแบบเกลียว (Spiral)

- การแสดงผลแบบ Story คือสไลดโชวแบบภาพนิ่งมีขอความ ตั้งคําถามได และแสดง ความคิดเห็นได - การแสดงผลแบบ Spiral คือการแสดงผลภาพนิ่งแบบเกลียว ซึ่งจะไมมีขอความแสดง 6.3.19 วิธีการนําอัลบั้มภาพที่ทําการสรางไปไวใน www.kruthaitak1.ning.com

กดปุม Embed in Blog

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

กดปุม copy เพื่อนําไปวางใน kruthaitak.ning.com

6.3.20 ล็อกอินเขาไปยังเว็บไซดเครือขายสังคม www.kruthaitak1.ning.com กด Edit เพื่อทําการปรับคาใน การเพิ่มอัลบั้มที่ไดสรางไว

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

ตั้ ง ชื่ อ ื่

คลิกขวาเลือกคําสั่ง Paste เพื่อวาง Code ที่ใชสรางอัลบั้ม

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

แสดงผลลัพธในขั้นตอนสุดทาย

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

7. การปรับแตง แกไข ลบ VDO

2.4

7.1 กรณีทา การลบวิดีโอ

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 2.4.1

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

6. วิธีปรับแตงหนาฉัน 6.1 การเปลี่ยนรายละเอียดประวัติของฉัน 6.1.1 คลิกที่ เมนูหลักตรง หนาฉัน

6.1.1

6.1.2 คลิกที่ ตั้งคา Settings บริเวณจอดานขวา

6.1.2

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

6.1.3 ผูใชสามารถเปลี่ยนประวัติสวนบุคคล และรูปภาพที่ปรากฏแทนตัวบุคคล ไดตาม ชองสี่เหลี่ยมทีก่ ําหนด หลังจากนั้นคลิก Save

6.1.3

6.2 การเปลี่ยนพื้นหลังของหนาฉัน 6.2.1 คลิกที่หนาฉัน Connections บริเวณจอดานซาย 6.2.2 คลิกที่ Appearance

6.2.1

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

6.2.2

6.2.3 คลิกปุม วงกลม เลือกพื้นหลังที่ตองการ และคลิก Save Appearance

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก


โครงการบูรณาการ “การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน” สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

คลิกที่ปุมเพื่อใหหนาจอ โชวพื้นหลังรูปแบบอื่น ๆ

คลิกเลือกพื้นหลังที่ปุม ดานลาง

6.2.3

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรเทคนิคคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก

การใช้ Social Network  
การใช้ Social Network  

การใช้ Social Network กาสร้างเครือข่ายสังคม

Advertisement