Page 1

ÊÒüٌNjҡÒÃÀÒ¤

à´×͹áË‹§¡ÒÃàÃÕ¹Ãٌ˹ѧÊ×Í áÅÐÊÑ»´ÒˏâõÒá䷏âÅ¡ 13 ÁÕ¹Ò¤Á 2555

ÊÒÃ Rotary International District 3350

Governor’s monthly news letter : March 2012


Governor March 2012

Message

Dear Fellow Rotarians, March is Literacy Month and the week that includes 13 March observed as World Rotaract Week. Rotarians are well aware that poor reading comprehensioncondemns adults to the lowest rungs of society. We are thus strongly committed to improving literacy and promoting early childhood reading. The ultimate objective is to hand over the torch of future and social responsibilities to the literate and healthy new generations. Our service activities in this respect are myriad and vividly pertinent: building & rebuilding school libraries, handing out scholarships for students, making every mother and child count in our healthcare efforts, and administering anti-polio oral vaccines to children under five in risk areas. To enhance our service capacity we need increased membership. One helpful means to recruit new members is to firstly include volunteer-minded people in our community service activities and thereby enhance their understanding and appreciation of our Rotary movement. Our 2012 RI Convention in Bangkok is fast approaching. We anticipate a record huge turnout of 33,000 delegates from around the world plus 5,000 from the host country. In addition to a wide variety of meeting programs, breakout sessions, keynote speakers, and successful project exhibits, I would recommend that you invite your fellow overseas Rotarians to feel and touch the grandeur of the ticketed event “Host Hospitality Night” on Monday 7 May, 2012 @ IMPACT Exhibition Hall 1-4. “Kitchen of the World” is the theme and each ticket costs USD10 (actual cost is USD100), offering lavish world cuisines freshly prepared and cooked by leading hotel chefs on site. I earnestly look forward to welcoming you and your families to our 2012 District Conference for fellowship and showcasing our service successes on Saturday 17 March at Chulabhorn Research Institute Convention Centre near Vibhavadee Laksi.

2

ÊÒüٌNjҡÒÃÀÒ¤ »ÃШÓà´×͹ ÁÕ¹Ò¤Á 2555

ÁÇÅÁÔµÃâÃá·àÃÕ¹ÀÒ¤ 3350 ·ÕèÃÑ¡áÅйѺ¶×Í·Ø¡·‹Ò¹ à´×͹áË‹§¡ÒÃàÃÕ¹Ãٌ˹ѧÊ×Í áÅÐÊÑ»´ÒˏâõÒá䷏âÅ¡ (ã¹ÊÑ»´Òˏ·ÕèÁÕÇѹ·Õè 13 ÁÕ¹Ò¤Á) àÇÕ¹ÁҤúÇÒÃÐÍա˹Ö觻‚ã¹à´×͹ÁÕ¹Ò¤Á Íѹ໚¹à¤Ã×èͧàµ×͹㨠ãËŒâÃá·àÃÕ¹·Ñé§ËÅÒµÃÐË¹Ñ¡Ç‹Ò ¡ÒÃÍ‹Ò¹ÍÍ¡à¢Õ¹䴌áÅÐÊÒÁÒöࢌҶ֧ ¢‹ÒÇÊÒâŒÍÁÙÅ â´Â੾ÒÐ㹡ÅØ‹ÁàÂÒǪ¹·Õè¡ÓÅѧàµÔºâµ¢Öé¹ÁÒ·´á·¹ áÅÐÃѺ ª‹Ç§¤¹ÃØ‹¹à¡‹Òæ ·Õè¡ÓÅѧ¡ŒÒǾŒ¹ÀÒáԨµ‹Ò§æ ä» ¤Ø³ÀÒ¾áÅФÇÒÁÊÒÁÒö ¢Í§ª¹ÃØ‹¹ãËÁ‹·Õè¨ÐÁÒª‹Ç¾Ѳ¹Ò¤ÇÒÁ໚¹ÍÂÙ‹¢Í§Êѧ¤Á¹Ñé¹ Â‹ÍÁ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº áçʹѺʹع¢Í§¤¹ÃØ‹¹àÃÒ ¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ ¢Í§ÊâÁÊÃâõÒÃÕ µÑé§áµ‹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕ¹Ãٌ˹ѧÊ×Í¡Òà ÊÌҧàÊÃÔÁˌͧÊÁØ´ ¡ÒûÅÙ¡½˜§¹ÔÊÑÂÃÑ¡¡ÒÃ͋ҹᵋàÂÒǏÇÑ ¡ÒÃãËŒ·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ á¡‹à´ç¡¹Ñ¡àÃÕ¹ ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾áÁ‹áÅÐà´ç¡¡ÒÃËÂÍ´ÇѤ«Õ¹¢¨Ñ´âäâ»ÅÔâÍ à»š¹µŒ¹ ¨Ö§à»š¹¡ÒúÓà¾çÞ»ÃÐ⪹·ÕèÊÓ¤ÑÞà¾×èÍ͹Ҥµ¢Í§àÂÒǪ¹ áÅРʋǹÃÇÁâ´ÂµÃ§ ¡ÒâÂÒ¡Ԩ¡ÃÃÁàËÅ‹Ò¹Õé¨Ð´Óà¹Ô¹ä»´ŒÇ´չÑé¹ µŒÍ§ÍÒÈÑ¡ÒÃà¾ÔèÁÊÁÒªÔ¡ ÊâÁÊÃãËÁ‹¨Ò¡¡ÅØ‹Á¼ÙŒÁÕ¨ÔµÍÒÊÒ¡ØÈâźÒÂ˹Ö觷Õèä´Œ¼Å ¤×Í¡ÒþÖ觾ҡԨ¡ÃÃÁ ºÓà¾çÞ»ÃÐ⪹µ‹Ò§æ ໚¹µÑǹÓàª×èÍÁãËŒà¢ÒࢌÒÁÒÁÕʋǹËÇÁ ä´ŒÊÑÁ¼ÑʡѺ ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡·ÕèÍÔèÁàÍÔºã¨áÅФÇÒÁÊØ¢ã¨ã¹°Ò¹Ð¼ÙŒãËŒ ·Ñ駹Õé¤ÇÃãËŒ¡ÒõŒÍ¹ÃѺ ´ŒÇÂÁÔµÃÀÒ¾·ÕèͺÍØ‹¹ áÅÐãËŒâÍ¡ÒÊà¢ÒÁÕʋǹËÇÁ໚¹¡ÃÃÁ¡ÒâͧÊâÁÊà à¾×èÍËÇÁ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁºÓà¾çÞ»ÃÐ⪹µÒÁ¤ÇÒÁ¶¹Ñ´áÅФÇÒÁÊÒÁÒö¢Í§µ¹ ¡ÒûÃЪØÁãËÞ‹âõÒÃÕÊÒ¡Å¢ÂѺã¡ÅŒà¢ŒÒÁÒ·Ø¡¢³Ð âõÒÃÕÊÒ¡Åä´Œ»ÃѺ»ÃÐÁÒ³ ¡ÒüٌࢌһÃЪØÁãËÞ‹à¾ÔèÁ¢Öé¹à»š¹ 38,000 ¤¹ ·ÓãËŒ¡ÒèѴàµÃÕÂÁ§Ò¹µŒÍ§ »ÃѺ»ÃاãËŒ¡ÃЪѺÂÔ觢Öé¹à¾×èÍÃͧÃѺâÃá·àÃÕ¹·Õèà´Ô¹·Ò§ÁÒËÇÁ»ÃЪØÁ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹

Without your selfless service and dedication, we could not have achieved so much and so far for the benefits of the new generations and their families. Thanks so very much for your lasting spirit of “Service Above Self”! Reach Within to Embrace Humanity, Supong Chayutsahakij


What is Rotary

Rotary is a worldwide organization of more than 1.2 million business, professional, and community leaders. Members of Rotary clubs, known as Rotarians, provide humanitarian service, encourage high ethical standards in all vocations, and help build goodwill and peace in the world. There are 33,000 Rotary clubs in more than 200 countries and geographical areas. Clubs are nonpolitical, nonreligious, and open to all cultures, races, and creeds.

โรตารี คือ อะไร

โรตารี คือ องคกรที่ไมแสวงหาผลกำไร และ ชวยบำเพ็ญประโยชน ชวย เหลือผูคนที่ดอยโอกาส ประกอบดวย ผูคนจากหลากหลายอาชีพ และ ผูนำชุมชน กวา 1.2 ลานคน ทั่วโลกจากกวา 33,000 สโมสร ในกวา 200 ประเทศทั่วโลก สมาชิกของสโมสรโรตารี เรียกวา โรแทเรียน อาสาชวยเหลือบำเพ็ญประโยชน และ สงเสริมยกระดับ ทุกวิชาชีพใหมี มาตรฐานที่ดีงาม เพื่อความอยูรวมกันอยางสันติสุขทั่วโลก โดยไมคำนึง ถึงความแตกตางในเชื้อชาติ ศาสนา และ การเมือง ·‹Ò¹ÊÁÒªÔ¡·Õè䴌ŧ·ÐàºÕ¹ࢌÒËÇÁ§Ò¹ ¹Í¡à˹×ͨҡ¡ÒÃàµÃÕÂÁµÑÇࢌÒËÇÁ ã¹¾Ô¸Õແ´ ࢌÒËÇÁ¿˜§¡ÒúÃÃÂÒ·ÕèãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒâõÒÃÕÍ‹ҧËÅÒ¡ËÅÒ ¾ÃŒÍÁ´ŒÇ ªÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§âõÒÃÕ¨Ò¡»ÃÐà·Èµ‹Ò§æ ·Õè¹ÓÁÒáÊ´§ãËŒªÁÍ‹ҧÁÒ¡ÁÒÂáÅŒÇ ¡ÃسҷÓ˹ŒÒ·Õè໚¹à¨ŒÒºŒÒ¹ µŒÍ¹ÃѺᢡàËÃ×èͨҡµ‹Ò§á´¹Í‹ҧͺÍØ‹¹â´Â੾ÒÐ ÊÁÒªÔ¡¨Ò¡ÊâÁÊäًÁԵâͧ·‹Ò¹àͧ ¼Á¢Íá¹Ð¹ÓãËŒ·‹Ò¹¾Òà¾×è͹âÃá·àÃÕ¹ ¤Ù‹ÁԵâͧ·‹Ò¹à¢ŒÒËÇÁ§Ò¹ Host Hospitality Night 㹤èÓÇѹ¨Ñ¹·Ã·Õè 7 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2555 ³ ËÍáÊ´§ÊÔ¹¤ŒÒ IMPACT 1-4 ¤‹ÒºÑµÃࢌÒËÇÁ§Ò¹ à¾Õ§·‹Ò¹ÅÐ 10 àËÃÕÂÞÊËÃÑ° (µŒ¹·Ø¹ÍÂÙ‹·Õè 100 àËÃÕÂÞ) ¨Ð໚¹âÍ¡ÒÊ´Õ ãËŒ·‹Ò¹ä´ŒáÊ´§¡ÒõŒÍ¹ÃѺÁԵõ‹Ò§á´¹¢Í§·‹Ò¹ä´ŒÍ‹ҧͺÍØ‹¹ ¹‹Òʹ㨠ÍÔèÁ·ŒÍ§¨Ò¡ÍÒËÒÃËÅÒ¡ËÅÒª¹ªÒµÔ´ŒÇ½‚Á×;‹Í¤ÃÑÇËÑÇ»†Ò¨Ò¡âçáÃÁªÑé¹¹Ó ã¹¡ÃØ§à·¾Ï áÅзÖè§ã¹¤ÇÒÁ໚¹ä·Â䴌͋ҧ¤ØŒÁ¤‹Ò·Õà´ÕÂÇ ·ŒÒ¹Õé ¼ÁËÇѧNjҨÐä´Œ¾º¡Ñº·‹Ò¹áÅФÃͺ¤ÃÑÇ㹡ÒûÃЪØÁãËÞ‹ÀÒ¤ã¹Çѹ àÊÒÏ·Õè 17 ÁÕ¹Ò¤Á ³ ÍÒ¤ÒÃÈٹ»ÃЪØÁʶҺѹÇԨѨØÌÒÀó ËÅÑ¡ÊÕèáÅРËÇÁ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁã¹âÍ¡Òʵ‹Ò§æ ¼Á¢Í¢Íº¤Ø³¡ÃÃÁ¡ÒÃÀÒ¤·Ø¡·‹Ò¹ ·Õ赌ͧ ÊÅÐàÇÅÒ áÅз؋Áà·¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒö ¤ÇÒÁ¤Ô´ áÅÐÁØ‹§·Ó§Ò¹ã¹¡Òà ¼ÅÑ¡´Ñ¹ãËŒ¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ ¢Í§ÀÒ¤Ãش˹ŒÒä»´ŒÇ¤ÇÒÁÃÒºÃ×è¹ ¡Ò÷ӧҹ»´·Í§ ËÅѧ¾ÃÐà¾×èͼŻÃÐ⪹Ê‹Ç¹ÃÇÁ¢Í§·‹Ò¹¹ÕéÁÕº·ºÒ·Í‹ҧÁÒ¡·Õ誋Ç·ÓãËŒ ¼Å§Ò¹¢Í§âõÒÃÕ´Óà¹Ô¹ä»ä´ŒÍ‹ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å áÅÐà¡×éÍ¡ÙÅ»ÃÐ⪹ÊØ¢ á¡‹ªØÁª¹ÊÙ§ÊØ´

วัตถุประสงคของโรตารี ขอ 1. เสริมสรางมิตรภาพระหวางสมาชิกเพื่อทำการบำเพ็ญประโยชน รวมกัน ขอ 2. การยกระดับคุณคาการยอมรับ และจรรยาบรรณที่ดีในการ ประกอบธุรกิจ และวิชาชีพและการใหโรทาเรียนทุกคนภูมิใจ ในอาชีพของตน เพื่อการรวมกันบำเพ็ญประโยชนตอสังคม ขอ 3. ใหโรเทเรียนทุกคนนำเอาอุดมการณแหงการบำเพ็ญประโยชน ไปปรับใชใหเกิดประโยชนทั้งในชีวิต ธุรกิจสวนตัว และตอชุมชน ขอ 4. การเพิ่มพูนความเขาใจ ใหมีไมตรีจิต และสันติสุข ระหวาง ชาติ ดวยมิตรสัมพันธของบุคคลในธุรกิจ และวิชาชีพทัั่วโลก ที่มี อุดมการณในการบำเพ็ญประโยชนอยางเดียวกัน

Others Re ping l e al H H appiness is

ÁÕ¹éÓ㨠ˋǧãÂà¾×è͹Á¹Øɏ

Rotary’s Motto คติพจนของโรตารี

(¼ÇÀ.Êؾ§È ªÂصÊÒË¡Ô¨)

บริการเหนือตน หรือการใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน เปนความสุขใจ ทำในสิ่งที่ เราสามารถใหได เชน ความรู ความชำนาญในการ ประกอบวิชาชีพ คำแนะนำหรือ ทักษะแกผูที่ตองการ รวมถึงการให สิ่งของ ทรัพยสินเงินทอง โดยที่เราไมเดือดรอน เปนตน

SERVICE ABOVE SELF

ÊÒüٌNjҡÒÃÀÒ¤ »ÃШÓà´×͹ ÁÕ¹Ò¤Á 2555

3


One Profits Most Who Serves Best “ ยิ่งทำยิ่งได ยิ่งใหยิ่งมี ”

คติพจนของโรตารีอีกอันหนึ่งที่มีมานานแลวและเพิ่งไดรับการแกไข ซึ่งมีความหมายชี้ใหเห็นวาบุคคลผูซึ่งเปนผูใหโดยไมหวังผลตอบแทน มากเทาใดก็มักจะเปนผูไดรับสิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับตนเองเปนทวีคูณ

The Object of Rotary The Object of Rotary is to encourage and foster the ideal of service as a basis of worthy enterpriseand, in particular, to encourage and foster FIRST. The development of acquaintance as an opportunity for service SECOND. High ethical standards in business and professions, the recognition of the worthiness of all useful occupations, and the dignifying of each Rotarian’s occupation as an opportunity to serve society THIRD. The application of the ideal of service in each Rotarian’s personal, business, and community life FOURTH. The advancement of international understanding, good will, and peace through a world fellowship of business and professional persons united in the ideal of service.

บททดสอบ 4 แนวทางกอนที่จะพูด คิด ทำ 1. จริงหรือสิ่งที่เสนอมา ? 2. ทั้งเที่ยงธรรมถวนหนาหรือหาไม ? 3. สรางไมตรีจิตเสริมมิตรแนหรือไม ? 4. เปนผลดีจริงไหมแกทุกคน ?

THE 4 Way test

1. Is it the TRUTH ? 2. Is it FAIR to ALL Concerned ? 3. Will it Build GOODWILL and Better Friendship ? 4. Will it Be BENEFICAL to ALL Concerned ?

4

ÊÒüٌNjҡÒÃÀÒ¤ »ÃШÓà´×͹ ÁÕ¹Ò¤Á 2555

and sisters in Rotary

My dear brothers ¾Õ蹌ͧªÒÇâõÒÃÕ·Ñé§ËÅÒÂ

In the first message I wrote for this magazine, last July, I quoted Mohandas K. Gandhi, who said, “You must be the change you wish to see in the world.” And in the months since, I have had incredible opportunities to travel the Rotary world and see how Rotarians everywhere are bringing those words to life. Creating positive change means, at its simplest, using our knowledge and resources to solve a problem. But when we are talking about solving humanitarian problems in a real and lasting way, knowledge and ideas and resources are not enough to ensure results. We have to remember something else that is no less important: sustainability. A sustainable solution is one that will continue to work even after the Rotarians who proposed and facilitated it are gone. This means that even though the project might have come from Rotary originally, the community will take ownership of it. That, of course, means that when a part breaks on a water pump, there will be a process in place to repair it and to keep that pump functional – carried out by the community, and without further recourse to Rotary. The first step toward sustainability is understanding the need – for example, the cooking fuel problem common in much of the developing world. In many regions, solar ovens are a wonderful solution: They are inexpensive; they rely on a source of energy that is free, nonpolluting, and inexhaustible; and they are simple to use and maintain. But before we step into a community and attempt to solve its fuel problem with solar ovens, we have to fully understand its situation – and look beyond the problem we see. Perhaps the local foods need to be cooked at a temperature higher than the solar oven can provide. Perhaps the area is windy, and the solar ovens would blow away. Perhaps it’s traditional in that area to begin cooking before dawn, which, of course, you cannot do with a solar oven. These are issues


ÊÒéºÑºáá·Õè¼Áà¢Õ¹㹹ԵÂÊÒéºÑº¹Õé ¤×Í©ºÑºà´×͹¡Ã¡®Ò¤Á«Ö觼Á ͌ҧ¤Ó¡Å‹ÒǢͧÁËÒµÁÐ ¤Ò¹¸ÕÇ‹Ò “·‹Ò¹µŒÍ§¡ÒÃàËç¹âÅ¡à»ÅÕè¹á»Å§ Í‹ҧäà ·‹Ò¹µŒÍ§à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Ö觢ͧ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¹Ñé¹´ŒÇ” ËÅÒÂà´×͹µ‹ÍÁÒ äÁ‹¹‹Òàª×èÍÇ‹Ò¼Áä´ŒÁÕâÍ¡ÒÊà´Ô¹·Ò§ä»ã¹âÅ¡·ÕèÁÕâõÒÃÕáÅÐàËç¹âÃá·àÃÕ¹㹠·Ø¡áË‹§·Õè件֧NjҾǡà¢Ò·ÓÍ‹ҧäúŒÒ§µÒÁ¤Ó¡Å‹ÒÇ»ÃÐ⤹Ñé¹ ¢Í§·‹Ò¹¤Ò¹¸Õ ÇÔ¸Õ§‹Ò·ÕèÊش㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§àªÔ§ÊÌҧÊÃ䏡ç¤×Í¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ´ŒÇ¤ÇÒÁÃÙŒ áÅзÃѾÂҡ÷ÕèàÃÒÁÕÍÂÙ‹à´ÕëÂǹÕé ᵋàÇÅÒàÃÒ¾Ù´¶Ö§¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ Á¹ØɸÃÃÁ ã¹âÅ¡¤ÇÒÁ໚¹¨ÃÔ§áÅÐà¾×èÍá¡ŒãËŒ¶Ù¡¨Ø´¨ÃÔ§æ à¾Õ§¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁ¤Ô´áÅÐ ·ÃѾÂҡ÷ÕèÁÕÍÂÙ‹ÍÒ¨äÁ‹à¾Õ§¾Í·Õè¨Ð·ÓãËŒÁÑè¹ã¨Ç‹Ò¨Ðä´Œ¼Å´Ñ§ËÁÒÂàÃÒµŒÍ§ ¤Ô´¶Ö§ÊÔ觷ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞäÁ‹¹ŒÍÂ仡NjҡÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ´ŒÇ¹Ñ蹡ç¤×Í “¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹” ÇÔ¸Õá¡Œ»˜ÞËÒÍ‹ҧÂÑè§Â×¹¤×ÍÇÔ¸Õ¡Ò÷Õè¨ÐÂѧ¤§ÍÂÙ‹áÅзӧҹ䴌áÁŒÇ‹ÒâÃá·àÃÕ¹ ¼ÙŒà»š¹µŒ¹¤Ô´áÅÐʹѺʹع¡ÒÃᡌ䢻˜ÞËÒ¹Ñ鹨ÐäÁ‹ÍÂÙ‹áŌǡçµÒÁ¹Ñè¹ ËÁÒ¤ÇÒÁÇ‹Ò áÁŒÇ‹Òâ¤Ã§¡Ò÷ÕèÍÒ¨à¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁàÃÔèÁáá¢Í§âõÒÃÕ áµ‹à¨ŒÒ¢Í§ â¤Ã§¡ÒùÑ鹨еŒÍ§à»š¹ÊÁҪԡ㹪ØÁª¹ áÅйÑ蹡çËÁÒ¤ÇÒÁÇ‹Ò àÁ×èÍʋǹ »ÃСͺºÒ§Í‹ҧ¢Í§à¤Ã×èͧ»˜Á¹éÓà¡Ô´àÊÕ¢Öé¹ÁÒ àÃҨеŒÍ§¨Ñ´ãËŒÁÕ¡Ãкǹ¡Òà ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹ªØÁª¹ã¹¡ÒèѴ¡ÒÃãËŒ»˜Á¹éÓ¹Ñ鹡ÅѺÁÒ㪌§Ò¹ä´ŒÍÕ¡áÅСÃкǹ ¡ÒùÑ鹨еŒÍ§¨Ñ´¡Òáѹâ´ÂÊÁҪԡ㹪ØÁª¹àͧâ´ÂäÁ‹µŒÍ§ÁÕâõÒÃÕÂ×è¹Á×Íà¢ŒÒ ãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í you simply might not have thought of, but that could soon lead to the solar ovens being used to patch roofs or keep animal feed dry instead of for cooking. If we are trying to bring about change, it’s not enough to say, “My way is the better way.” We have to be listening and watching, not just talking. We can only help others if we reach out with an open mind – and with the knowledge, the commitment, and the perseverance to deliver on what we promise. Kalyan Banerjee President, Rotary International

¢Ñ鹵͹áá¢Í§ÇÔ¸Õá¡Œ»˜ÞËÒÍ‹ҧÂÑè§Â×¹¤×Í¡Ò÷ӤÇÒÁࢌÒ㨤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒâͧªØÁ ª¹ ¢Í¡µÑÇÍ‹ҧ¡ÒÃ㪌àª×éÍà¾Åԧ㹡ÒûÃСͺÍÒËÒà «Öè§à»š¹»˜ÞËÒ ·Õ辺àË繺‹Í·ÕèÊØ´ã¹»ÃÐà·È¡ÓÅѧ¾Ñ²¹Ò·Ñé§ËÅÒ ÇÔ¸Õá¡Œ»˜ÞËÒ¡ÒâҴá¤Å¹ àª×éÍà¾ÅԧẺ·ÕèàÃÒ¤Ô´ä´Œ ÇÔ¸Õá¡Œ»˜ÞËÒ¡ÒâҴá¤Å¹àª×éÍà¾ÅԧẺ·ÕèàÃÒ¤Ô´ä´Œ§‹Ò·ÕèÊØ´¤×Í¡ÒÃ㪌àµÒ¾Åѧ§Ò ¹áʧÍҷԵ ·Õè¨Ñ´ËÒä´Œã¹ÃÒ¤ÒµŒ¹·Ø¹µèÓ áËÅ‹§¾Åѧ§Ò¹¡çäÁ‹µŒÍ§àÊÕÂà§Ô¹ à¾ÃÒÐä´ŒÁÒ¿ÃÕæ «éÓÂѧäÁ‹·ÓÃŒÒÂÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ áÅÐÁÕÍ‹ҧàËÅ×Íà¿„ÍäÁ‹ÁÕÇѹËÁ´ 㪌§Ò¹ËÃ×Í´ÙáÅÃÑ¡Éҡ秋Ò ᵋ¡‹Í¹·ÕèàÃÒ¨ÐàʹÍÇÔ¸Õá¡Œ»˜ÞËÒãËŒ¡ÑºªØÁª¹ àÃÒ ¤§µŒÍ§¾ÂÒÂÒÁࢌÒã¨Ê¶Ò¹¡ÒóáÅÐÁͧãËŒä¡Å¡Ç‹ÒµÑÇ»˜ÞËÒ·Õèà¡Ô´ à¾ÃÒкҧ·Õ ¸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§»ÃÐàÀ·ÍÒËÒ÷Õè»Ãا¡Ñ¹ã¹·ŒÍ§¶Ôè¹¹Ñé¹ÍÒ¨µŒÍ§ãªŒ¤ÇÒÁÌ͹ã¹ÃдѺÊÙ§ ¡Ç‹Ò¾Åѧ¤ÇÒÁÌ͹·Õèä´Œ¨Ò¡áʧÍҷԵ ËÃ×ͺҧ·Õ¾×é¹·Õè㹪ØÁª¹¹Ñé¹æ ÁÕÅÁ¾Ñ´áç ·ÓãËŒ¤ÇÒÁÌ͹·Õèà¡Ô´¢Ö鹨ҡáʧÍҷԵ¹Ñ鹶١¾Ñ´ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÌ͹Ŵ¹ŒÍÂŧ ËÃ×Í ºÒ§·ÕÁѹ໚¹»ÃÐླբͧ¤¹ã¹¾×é¹·Õè·Õè¨ÐµŒÍ§»ÃاÍÒËÒÃãËŒàÊÃ稡‹Í¹¾ÃÐÍҷԵ¢Öé¹ «Öè§àµÒ俾ÅѧáʧÍҷԵª‹ÇÂÍÐäÃäÁ‹ä´ŒàÅÂ㹡óÕÍ‹ҧ¹Õé »ÃÐà´ç¹µ‹Ò§æ ´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÒ¹ÕéÍÒ¨¶Ù¡Áͧ¢ŒÒÁä»ËÃ×ÍäÁ‹ä´Œ¤Ô´¶Ö§¡‹Í¹ ÊØ´·ŒÒÂàµÒ俾ÅѧáʧÍҷԵ ¡ç¶Ù¡àÍÒä»ãªŒà»š¹ªÔé¹Ê‹Ç¹»ÐËÅѧ¤Ò ËÃ×ÍäÁ‹¡çàÍÒä»ÍºãËŒÍÒËÒÃÊѵǏáËŒ§á·¹·Õè ¨Ð㪌ᡌ»˜ÞËÒ¡ÒûÃСͺÍÒËÒâͧ¤¹ã¹ªØÁª¹ ËÒ¡Ç‹ÒàÃÒ¡ÓÅѧ¨Ð¹Ó¤ÇÒÁà»ÅÕè¹á»Å§ãËŒà¡Ô´¢Öé¹ ¤§äÁ‹à¾Õ§¾Í·Õè¨Ð¡Å‹ÒÇÇ‹Ò “ÇԸբͧ¼Á໚¹ÇÔ¸Õ·Õè´Õ¡Ç‹Ò” àÃÒ¤§µŒÍ§¿˜§áÅдÙãËŒÁÒ¡ â´ÂäÁ‹¾Ù´ÁÒ¡ËÒ¡àÃҨРãËŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Íã¤Ã ¨§ª‹Ç´ŒÇÂËÑÇ㨷Õèແ´¡ÇŒÒ§ áÅзӧҹµÒÁÊÑÞÞÒ ´ŒÇÂʵԻ˜ÞÞÒ ¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹ áÅФÇÒÁà¾ÕÂþÂÒÂÒÁ

´ŒÇÂäÁµÃÕ¨ÔµáË‹§âõÒÃÕ ¤ÑÅÂѹ ºÒà¹ÍÏ¨Õ »ÃиҹâõÒÃÕÊÒ¡Å »‚ 2554-55 á»Åâ´Â ͹.ÊØáԨ à¡Ô´Ê§¡ÃÒ¹µ ¨Ò¡ÊâÁÊÃâõÒÃպҧࢹ


Get ready for a simpler,

more powerful Foundation with Future Vision

March 2012

I am still occasionally asked why we decided to develop our Future Vision Plan. The question is, if the Foundation wasn’t broken, why fix it? The truth is that our Foundation, which has served Rotary and the world so well for over 90 years, was becoming dated. We were reacting to a changing world by adding yet another program or altering our rules, which made the Foundation increasingly complicated and expensive to administer. It was time to face the reality that we must change or see our impact on the world diminish. We asked over 10,000 Rotarians what changes we should make and then began to work on a Foundation that is simpler and easier to understand, that involves clubs and districts more in spending and stewardship, and that builds more sustainability into our activities. Just as polio eradication has defined Rotary to the international community in recent years, in the future, our six areas of focus will define us. We will have lifted ourselves above the multitude of little projects that felt good but addressed symptoms, not causes, and too often had a short-term impact. We have demonstrated through our polio efforts what we could do, and we will show the world that there are answers to other major issues, and that Rotary is prepared to lead the way. We can’t do it on our own, but we can and will make a difference. The pilot districts are saying that Future Vision is exciting, leads to greater engagement and enthusiasm, is more efficient, is creating more interaction between clubs, is making Rotarians more aware of opportunities, has scaled up the size of projects, and is leading to greater giving to the Foundation. As chair of our Foundation, I can only agree!

Bill Boyd Foundation Trustee Chair

6

ÊÒüٌNjҡÒÃÀÒ¤ »ÃШÓà´×͹ ÁÕ¹Ò¤Á 2555

àµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁÊÓËÃѺÇÔÊÑ·ÑȹÍ¹Ò¤µ ¢Í§ÁÙŹԸÔâõÒÃÕ·Õ觋Ò¡NjÒáÅÐãËŒ¼Å·Õè´Õ¡Ç‹Ò ºÒ§¤ÃÑ駼Á¶ÒÁµÑÇàͧNjҷÓäÁàÃÒ¨Ö§µÑ´ÊԹ㨾Ѳ¹Òá¹Ç·Ò§·Õè໚¹ÇÔÊÑ·Ñȹ ͹Ҥµ ·Õè¶ÒÁà¾ÃÒÐËÒ¡¡Ò÷ӧҹ¢Í§ÁÙŹԸÔäÁ‹ä´Œº¡¾Ã‹Í§ÍÐäÃáÅŒÇàÃҨРµŒÍ§ä»á¡Œä¢à»ÅÕè¹á»Å§à¾×èÍÍÐäà ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§¡ç¤×ÍÁÙŹԸÔä´Œ¡‹Í¡Óà¹Ô´áÅÐãËŒ ºÃÔ¡ÒÃá¡‹â¤Ã§¡Òõ‹Ò§æ ¢Í§âõÒÃÕáÅÐâš㺹ÕéÁÒÁÒ¡¡Ç‹Ò ùð »‚áÅŒÇ à´ÕëÂǹÕé ¤§àÃÔèÁÅŒÒÊÁÑÂ仺ŒÒ§ ·Õ輋ҹÁÒàÃҨеŒÍ§µÍºÊ¹Í§µ‹ÍâÅ¡·ÕèÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ ´ŒÇ¡ÒÃà¾ÔèÁâ»Ãá¡ÃÁËÃ×Íà»ÅÕè¹á»Å§ÃÐàºÕº¢ŒÍºÑ§¤Ñº Ê‹§¼ÅãËŒÁÙŹԸԢͧ àÃÒÁÕ¤ÇÒÁ«Ñº«ŒÍ¹ÂÔ觢Öé¹áÅÐÁÕµŒ¹·Ø¹ÊÙ§¢Öé¹ã¹¡ÒúÃÔËÒèѴ¡Òà µÍ¹¹Õé໚¹ âÍ¡ÒÊ´Õ·Õè¨Ð༪ÔÞ˹ŒÒ¡Ñº¤ÇÒÁ໚¹¨ÃԧNjҶ֧àÇÅÒ·ÕèàÃÒµŒÍ§à»ÅÕè¹á»Å§ äÁ‹ ઋ¹¹Ñé¹âÅ¡¡ç¨ÐµÍºÊ¹Í§µ‹Í¡Ò÷ӧҹ¢Í§àÃÒŴŧä»àÃ×èÍÂæ àÃÒÊͺ¶ÒÁâÃá·àÃÕ¹¡Ç‹Ò˹Öè§ËÁ×蹤¹Ç‹Ò¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¢Í§ÁÙŹԸÔઋ¹äà ¨Ö§¨Ð·ÓãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁàÃÕº§‹ÒÂáÅÐäÁ‹ÂÒ¡µ‹Í¡Ò÷ӤÇÒÁࢌÒ㨠¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ ÊâÁÊÃáÅÐÀÒ¤Âѧ¤§ÁÕº·ºÒ·ÊÓ¤ÑÞ㹡ÒõѴÊÔ¹ã¨ãªŒà§Ô¹ áÅÐÂѧÊÒÁÒö ´Óç¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹ãËŒà¡Ô´¢Ö鹡Ѻ¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ ¢Í§àÃÒä´ŒÍÕ¡´ŒÇ ¢ÍãËŒ´ÙµÑÇÍ‹ҧ¢Í§¡Òâ¨Ñ´âäâ»ÅÔâÍ«Öè§à»š¹â¤Ã§¡ÒÃàÍ¡Åѡɳ¢Í§âõÒÃÕ·Õè ªØÁª¹âÅ¡»ÃШѡɏ㹪‹Ç§ËÅÒ»‚·Õ輋ҹÁÒ ã¹Í¹Ò¤µµ‹Íä» ö »ÃÔÁ³±Å໇ÒËÁÒ ¨Ð໚¹â¤Ã§¡ÒÃàÍ¡Åѡɳ¢Í§àÃÒ àÃҨеŒÍ§Â¡µÑÇàͧ¢Ö鹨ҡâ¤Ã§¡ÒûÅա‹Í ÁÒ¡ÁÒ«Öè§à»š¹â¤Ã§¡Ò÷ÕèÃÙŒÊÖ¡´Õ·Õèä´Œ·ÓᵋáÅŒÇ໚¹àËÁ×͹ÂÒÃЧѺÍÒ¡ÒÃà·‹Ò¹Ñé¹ äÁ‹ÊÒÁÒöÃÑ¡ÉÒÃÒ¡à˧ŒÒ¢Í§âä䴌 «éÓÂѧ䴌¼ÅẺ©Òº©ÇÂà·‹Ò¹Ñé¹ àÃÒä´Œ áÊ´§ãËŒàËç¹ÇÔ¸Õ¡Ò÷ӧҹÍ‹ҧ·ÕèàÃÒ·Óä´ŒÊÓàÃç¨ã¹¡ÒÃó礏¢¨Ñ´ÀÑÂâ»ÅÔâÍáÅŒÇ áÅÐàÃÒ¨ÐáÊ´§ãËŒâÅ¡àËç¹Ç‹Ò »˜ÞËÒµ‹Ò§æ ¢Í§âÅ¡¹Ñé¹ÁդӵͺÍÂÙ‹áÅŒÇ áÅÐ âõÒÃվÌÍÁ·Õè¨Ð໚¹¼ÙŒ¹Ó àÃÒ¤§äÁ‹ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹¹Õéä´Œâ´ÂÅӾѧ ᵋàÃÒÊÒÁÒö ·ÓãËŒâÅ¡¹Õéà»ÅÕè¹ä»ä´ŒáÅÐàÃҨзÓÍ‹ҧṋ¹Í¹ ÀÒ¤âõÒÃÕ·ÕèࢌÒËÇÁâ¤Ã§¡ÒùÓËͧ µ‹Ò§¡Å‹ÒǡѹNjÒÇÔÊÑ·ÑȹÍ¹Ò¤µà»š¹ ÊÔ觹‹Òµ×è¹àµŒ¹ Áѹ·ÓãËŒ¾Ç¡à¢ÒÁÕʋǹËÇÁÁÒ¡¢Öé¹ÁÕ¤ÇÒÁ¡Ãе×ÍÃ×ÍÃŒ¹ÁÒ¡¢Öé¹ »ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ÂÔ觢Öé¹ ÊÌҧÊÃ䏤ÇÒÁËÇÁÁ×͡ѹÃÐËÇ‹Ò§ÊâÁÊôբÖé¹ ·ÓãËŒâÃá·àÃÕ¹µÃÐ˹ѡ¶Ö§âÍ¡ÒÊ·Õèແ´¡ÇŒÒ§ÊÒÁÒö¢ÂÒ¢¹Ò´¢Í§â¤Ã§¡Òà ãËŒãËÞ‹¢Öé¹ áÅÐÊÒÁÒö¹Ó¾ÒãËŒ¼ÙŒºÃÔ¨Ò¤ÂÔ¹´ÕºÃÔ¨Ò¤ãˌᡋÁÙŹԸÔÁÒ¡ÂÔ觢Öé¹ »Ãиҹ·ÃÑʵÕÁÙŹԸÔâõÒÃÕÍ‹ҧ¼Á¤§àËç¹´ŒÇ¡Ѻ·Ñé§ËÁ´·Õè¡Å‹ÒÇÁÒ¹Õé

ºÔÅ ºÍ´ »Ãиҹ·ÃÑÊµÕ ÁÙŹԸÔâõÒÃÕ 2011-2012 á»Åâ´Â ͹.ÊØáԨ à¡Ô´Ê§¡ÃÒ¹µ ¨Ò¡ÊâÁÊÃâõÒÃպҧࢹ


ÊÒüٌNjҡÒÃÀÒ¤Ï ¢Í¢Íº¤Ø³ ¼ÙŒ·ÕèãËŒ¡ÒÃʹѺʹع¡ÒèѴ¾ÔÁ¾ ´Ñ§ÁÕÃÒ¹ÒÁµÒÁÅӴѺ

͹.ÊÁà¡ÕÂÃµÔ ¾§É¡Ñ¹·Ò ã¹¹ÒÁ»Ãиҹ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òà ½†ÒÂÊÁÒªÔ¡ÀÒ¾ ÀÒ¤ óóõð

Dear Members. As we are in the fourth quarter of this Rotary year and my time as Membership Chair draws to a close, I want to thank each of you for your support. Time goes by faster than we can catch up with completion of our tasks. Our membership committee has not performed well. We fail in all categories. No new club has been found. Several clubs are still small and weak. Some clubs may have to pay the required dues just to stay alive. Not to mention the District’s ideal wish of the 25 member-minimum for each club. Special training program, so called STAR, has been successfully organized twice out of four times of the plan. And due mainly to the last year worst flooding in our region we did not have sufficient time to do our recruitment and considered it as a failure. Instead of a membership gain as planned, we have lost 24 members. We were not be able to do a district-wide survey on profession, sex and age as originally planned. And, finally, due to immediate activities of the District, we may not be able to do any more membership programs except standing by, be ready to support the RI Convention which is scheduled in the second week of May. ºÃÔÉÑ· ÍÔ¹µÔà¡Ãµ «ÔÊൌÁ (ä·ÂᏴ) ¨Ó¡Ñ´ Integrated System (Thailand) Co., Ltd. ¨Ó˹‹‹ÒÂáÅкÃÔ¡ÒÃà¤Ã×èͧ¹Ñº¸¹ºÑµÃ,à¤Ã×èͧ¹ÑºàËÃÕÂÞ

àÃÕ¹à¾×è͹ÊÁÒªÔ¡âÃá·àÃÕè¹ ã¹äµÃÁÒÊÊØ´·ŒÒ¹Õé¨ÐÁÕ¡ÒûÃЪØÁãËÞ‹¢Í§âõÒÃÕèÊÒ¡Å«Ö觡Ó˹´äÇŒã¹ÍҷԵ ·ÕèÊͧ¢Í§à´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á ¾Ç¡àÃÒ·Ø¡ÊâÁÊ䧨еŒÍ§ÂØ‹§ã¹¡ÒÃàµÃÕÂÁµÑÇà¾×èÍ ª‹Ç¡Ԩ¡ÃÃÁ¹ÕéÍ‹ҧàµçÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒö à´×͹ÁÕ¹Ò¤Á¹Õé໚¹äµÃÁÒÊ·ÕèÊÒÁ¢Í§»‚ âõÒÃբͧàÃÒã¡ÅŒàÇÅÒ·Õè¡ÃмÁ¨ÐËÁ´Ë¹ŒÒ·Õè»Ãиҹ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òý†ÒÂÊÁÒªÔ¡ ÀÒ¾¢Í§ÀÒ¤áÅŒÇ ¡ÃмÁ¢Í¶×ÍâÍ¡ÒʹÕé¢Íº¾ÃФس·Ø¡·‹Ò¹·Õèä´Œª‹Ç§ҹ½†Ò ÊÁÒªÔ¡ÀÒ¾ ãËŒ´Óà¹Ô¹ä»ä´Œ´ŒÇ´ն֧áÁŒÇ‹Ò¨ÐäÁ‹»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃ稴ѧ·Õèä´Œ µÑé§à»‡ÒäÇŒ à¹×èͧ¨Ò¡»˜ÞËÒÍØ·¡ÀÑÂã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ óóõð ·ÓãËŒ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ø¡Í‹ҧ µŒÍ§ËÂØ´ªÐ§Ñ¡ ÃÇÁ件֧â¤Ã§¡Òâͧ½†ÒÂÊÁÒªÔ¡ÀÒ¾´ŒÇ ÊÁҪԡŴŧ òô ¤¹ àËÅ×Í òôö𠤹 ¨Ò¡µŒ¹»‚ òôøô ¤¹ Ë‹Ò§ä¡Å¨Ò¡à»‡ÒËÁÒ·ÕèàÃÒµÑé§äÇŒÁÒ¡ â¤Ã§¡ÒÃà¾ÔèÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ ¨Ñ´ä»ä´ŒÊͧ¤ÃÑ駨ҡ¨Ó¹Ç¹·Ñé§ËÁ´ÊÕè¤ÃÑé§ ËÅÒÂÊâÁÊà Âѧ͋͹áÍÍÂÙ‹ ºÒ§ÊâÁÊõŒÍ§¨‹Ò¤‹ÒºÓÃاãËŒ¤ÃºÊÔºà¾×èÍÍÂÙ‹ÃÍ´¨Ò¡¡Òö١Âغ à¡×ͺ¤ÃÖ觢ͧÊâÁÊÃã¹ÀÒ¤ÁÕÊÁÒªÔ¡µèÓ¡Ç‹Ò òõ ¤¹ «Ö觶١¡Ó˹´ãˌ໚¹à¡³± áÊ´§ÍÍ¡«Ö觤ÇÒÁá¢ç§á¡Ã‹§ ã¹»‚¹Õ齆ÒÂà¾ÔèÁÊâÁÊÃä´ŒÇҧἹänjNjҨеÑé§ ÊâÁÊÃãËÁ‹ã¹à¢µ»·ØÁ¸Ò¹Õ ᵋ¡çÂѧäÁ‹ÁÕâÍ¡ÒÊä´Œ·Ó§Ò¹ ÊÃػNjҡÒû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ ¢Í§½†ÒÂÊÁÒªÔ¡ÀҾ㹻‚¹Õé»ÃÐʺ¡Ñº¤ÇÒÁÅŒÁàËÅÇ áµ‹¶×Íä´ŒÇ‹Ò à»š¹¡Òà ·´Êͺ¤ÇÒÁá¢ç§á¡Ã‹§·Ò§¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÊÁÒªÔ¡·ÕèÁÕÍÂÙ‹·Ñé§ËÁ´ òôöð ·‹Ò¹ ´ŒÇ ¤ÇÒÁà¤ÒþÃÑ¡ã¹äÁµÃÕ¨ÔµáË‹§âõÒÃÕè ¨Ò¡ ͹.ÊÁà¡ÕÂÃµÔ ¾§É¡Ñ¹·Ò »Ãиҹ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òý†ÒÂÊÁÒªÔ¡ÀÒ¾ ÀÒ¤ óóõð Çѹ·Õè ñö ¡ØÁÀҾѹ¸ òðñò

ÊÒüٌNjҡÒÃÀÒ¤ »ÃШÓà´×͹ ÁÕ¹Ò¤Á 2555

7


News

from District Secretary

͹.´Ç§µÒ ÍѸÂÒµÁÇÔ·ÂÒ PP.Duangta Attayadmavittaya

Dateline for work of “Reach Within to Embrace Humanity” year 2011-12. In order to apply for awards and citations from RI,District 3350 and Rotary in Thailand. - The prestigious trophies within rotary clubs in Thailand Dateline is within 31st March 2012 - The RI’s Presidential Citation Award Dateline is within 6th April 2012. - The RI D.3350 District Governor’s Salute Date 30th April 2012. Announcement : Change of DA date has been changed from 31 st March 2012 to Saturday 27 th June 2012 at IMPACT, Muangthong Thani. PrePETS 2012 The Seminar Pre-President-Elect Training for year 2012-13 “Peace through Service” was a success with warm and cordially feeling, led by DGE.Alex Mavro and District Training Leader Chairman-PDG.Kasemchai Nitiwannakun with the rotary club of Bangkok South as a host. Presidents-Elect have prepared themselves for Multi-District PETS to be held in Phitsanulok province during 3-4 March 2012. PETS/DA & DG’s official visit Rotary Club in Cambodia Combined District Governor’s official visits for the year 2011-12 with District Assembly for the year 2012-13 of during 24-26 Feb 2012 in Cambodia. It was highly successful with Rotarians actively participated in order to learn more about rotary and planned to bring back the knowledge to improve their clubs, further better relationship, enhance peace and conflict resolution for world communities. Update from RI Board meeting At its January meeting, the RI Board of Directors weighed in on several topics related to New Generations. Here are a few of the Board’s decisions: • Club presidents and district governors-elect are encouraged to appoint New Generations committees to develop, implement, and support New Generations activities • Because service is an essential component of all New Generations programs, clubs and districts should include a service learning dimension in RYLA and Youth Exchange, as well as in Interact and Rotaract, to promote leadership and team-building skills, tolerance, and commitment to social responsibility.

8

ÊÒüٌNjҡÒÃÀÒ¤ »ÃШÓà´×͹ ÁÕ¹Ò¤Á 2555

• District Rotaract representatives and sponsor Rotary clubs should encourage Rotaract club officers, directors, and committee chairs to attend district-level leadership training meetings. • In addition, the Board decided that it will not amend the age range for Rotaract members and will not collect annual dues from Rotaract clubs. These decisions grew out of recommendations from the 2011 Rotaract Council.

Want to have your next Rotaract or Interact meeting online? • Recent changes to RI policy give Rotaract and Interact clubs more flexibility in how to hold their biweekly meetings. The Standard Rotaract Club Constitution and Bylaws and the Standard Interact Club Constitution and Bylaws have been amended to permit Rotaract and Interact clubs to meet in person, online, or a combination of both. These recent board decisions offer all clubs flexibility to connect with their members. • Is your club considering an alternative meeting model? Do you want to try out an e-meeting during a school break? Whether your club holds most of its meetings face-to-face with an occasional e-meeting, or meets most of the time online, it’s following Rotaract and Interact policy. Discuss your plans with your sponsor Rotary club, and be sure to communicate any changes with fellow Interact or Rotaract club members. A decade of promoting peace Since 2002, the Rotary Peace Centers program has been preparing more than 600 future leaders to pursue peace around the world. The February edition of The Rotarian includes a profile of ten peace fellows.

Former Sudanese child soldier to speak at Rotary peace symposium Emmanuel Jal, former Sudanese child soldier turned

advocate for international peace, will speak at the Rotary World Peace Symposium in May. Would you like to meet and network with Rotary Peace Fellows, alumni, and Rotarians who share an interest in peace and conflict resolution? If so, you will want to attend the Rotary World Peace Symposium and Rotary Alumni Celebration before the 2012 RI Convention in Bangkok,Thailand. Get up-to-date developments from experts in the field, and learn practical skills from practitioners.


¢‹ÒÇàŢҹءÒÃÀÒ¤ ¡Ó˹´¡ÒÃÊ‹§¼Å§Ò¹¢Í§ÊâÁÊà àʹ͢ÍÃÒ§ÇÑÅáÅÐà¡ÕÂõԺѵõ‹Ò§æ ¨Ò¡ ÀÒ¤ óóõð, âõÒÃÕã¹»ÃÐà·Èä·Â áÅШҡâõÒÃÕÊÒ¡Å »‚ òõõô-õõ : • ¶ŒÇÂÃÒ§ÇÑÅà¡ÕÂõÔÂÈÃÐËÇ‹Ò§ÊâÁÊÃâõÒÃÕã¹»ÃÐà·Èä·Â ¡Ó˹´Ê‹§¡‹Í¹ Çѹ·Õè óñ ÁÕ¹Ò¤Á òõõõ. • ÃÒ§ÇÑÅ¡Òá‹ͧÊÒËÃѺÊâÁÊèҡ»ÃиҹâõÒÃÕÊÒ¡Å ¡Ó˹´Ê‹§¡‹Í¹ Çѹ·Õè ö àÁÉÒ¹ òõõõ. • ¶ŒÇÂÃÒ§ÇÑÅâõÒÃÕÊÒ¡Å ÀÒ¤ óóõð ÊÒËÃѺÊâÁÊà ¡Ó˹´Ê‹§¡‹Í¹ Çѹ·Õè óð àÁÉÒ¹ òõõõ. ¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ¡ÃسҵԴµ‹Í ͹.ÈØÀ³Ñ¯° ¨ÃÑʨÔÃÀѷÏ. à»ÅÕè¹á»Å§¡Ó˹´¡ÒèѴ§Ò¹ÍºÃÁÊÑÁÁ¹Ò਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃÊâÁÊà DA ¡Ó˹´à´ÔÁ óñ ÁÕ¹Ò¤Á òõõõ à»ÅÕè¹á»Å§à»š¹ ÇѹàÊÒÏ ·Õè ò÷ ÁԶعÒ¹ òõõõ ³ ÍÔÁá¾ç¤àÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ. ¡ÒûÃЪØÁͺÃÁÊÑÁÁ¹ÒàµÃÕÂÁ¹Ò¡ÃѺàÅ×Í¡ Pre-PETS »‚ òõõõ-õö à¾×èÍàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¹Ò¡ÊâÁÊÃÃѺàÅ×Í¡ »‚ òõõõ-õö ÊÌҧ¼Å§Ò¹à¾×èÍÊѹµÔÊØ¢ ä´Œ¼‹Ò¹ä»´ŒÇ¤ÇÒÁÃÒºÃ×è¹ ºÃÃÂÒ¡ÒÈàµçÁä»´ŒÇÂÁÔµÃÀÒ¾ÍѹͺÍØ‹¹ ÁÕÊÃ. ¡Ãا෾㵌 ໚¹ÊâÁÊÃ਌ÒÀÒ¾ â´Â¡ÒùҢͧ ¼ÇÅ.ÍàÅç¡« ÁÒ¿âÅ áÅÐ »Ãиҹ½ƒ¡ÍºÃÁÀÒ¤ ͼÀ.à¡ÉÁªÑ ¹Ô¸ÔÇÃóҡØÅ â´ÂÁÕ¹Ò¡ÃѺàÅ×Í¡·Õèà¢ŒÒ Ã‹ÇÁͺÃÁÊÑÁÁ¹Òä´ŒàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ㹡ÒÃࢌÒËÇÁͺÃÁ MultidistrictPETS ·Õè ¨Ñ§ËÇÑ´¾ÔɳØâÅ¡ã¹Çѹ·Õè ó-ô ÁÕ.¤. òõõõ. (ÀÒ¾»ÃСͺ˹ŒÒ¡ÅÒ§àÅ‹Á) ¡ÒÃàÂÕèÂÁÊâÁÊÃÍ‹ҧ໚¹·Ò§¡Òâͧ¼ÇÀ.´Ã.Êؾ§È ªÂصÊÒ¡Ô¨ ÃǺÃÇÁ§Ò¹ ͺÃÁÊÑÁÁ¹Ò¹Ò¡áÅÐ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒÃÊâÁÊà »‚ ¢Í§ ¼ÇÅ.ÍàÅç¡« ÁÒ¿âà ã¹Çѹ·Õè òô-òö ¡¾. òõõõ ·Õè ¾Ãекͧ »ÃÐà·È¡ÑÁ¾ÙªÒ ä´Œ¼‹Ò¹ä»´ŒÇ ¤ÇÒÁËÇÁÁ×ͧ͢·Ø¡½†Ò ¨Ö§»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÒàÃ稴ŒÇÂ´Õ ÁÕÊÁÒªÔ¡ÁÒËÇÁ »ÃЪØÁ¡Ñ¹Í‹ҧ¤Ö¡¤Ñ¡ÁÒ¡¡Ç‹Ò·Õ輋ҹÁÒáÅÐÊÁÒªÔ¡ãËŒ¤ÇÒÁʹã¨áÅеÑé§ã¨ 㹡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁࢌÒ㨨йÒÊÙ‹¡ÒþѲ¹ÒÊâÁÊÃãËŒÁÕ¤ÇÒÁࢌÁá¢ç§ áÅСŒÒÇ˹ŒÒµ‹Íä» Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸áÅТ¨Ñ´¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§ áÅÐËÇÁ¡Ñ¹ ÊÌҧ¼Å§Ò¹à¾×èÍÊѹµÔÊØ¢¢Í§ªØÁª¹ã¹âÅ¡ (ÀÒ¾»ÃСͺ˹ŒÒ¡ÅÒ§àÅ‹Á) ¢ŒÍÁÙÅÅ‹ÒÊØ´¢Í§¡ÒûÃЪØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃâõÒÃÕÊҡŠ㹡ÒûÃЪØÁà´×͹ Á¡ÃÒ¤Á ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒÃâõÒÃÕÊÒ¡Åä´Œ¾Ô¨ÒóÒËÅÒÂàÃ×èͧ·Õèà¡ÕèÂǡѺ ª¹ÃØ‹¹ãËÁ‹ â´ÂÁÕºÒ§àÃ×èͧ´Ñ§µ‹Í仹Õé • ÁÕ¡ÒáÃе،¹ãËŒ¹Ò¡ÊâÁÊÃáÅмٌNjҡÒÃÀÒ¤ÃѺàÅ×͡ᵋ§µÑ駤³Ð͹ءÃÃÁ¡Òà ª¹ÃØ‹¹ãËÁ‹à¾×è;Ѳ¹Ò,´Óà¹Ô¹¡ÒÃáÅÐʹѺʹع¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ ¢Í§ª¹ÃØ‹¹ãËÁ‹ • à¾ÃÒСÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ໚¹ÊÒÃÐÊÓ¤Ñޢͧâ¤Ã§¡Òê¹ÃØ‹¹ãËÁ‹ ´Ñ§¹Ñé¹ÊâÁÊà áÅÐÀÒ¤¤ÇÃÊÍ´á·Ã¡¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èͧ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃá¡‹¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒþѲ¹Ò ÈÑ¡ÂÀÒ¾¤ÇÒÁ໚¹¼ÙŒ¹Ò㹪¹ÃØ‹¹ãËÁ‹, àÂÒǪ¹áÅ¡à»ÅÕè¹µÅÍ´¨¹ÀÒÂã¹ ÍÔ¹àµÍÏáÃ礷áÅÐâõÒáÃ礷 à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁ໚¹¼ÙŒ¹Ó, ¡ÒÃÊÌҧ·ÕÁ§Ò¹, ¤ÇÒÁÍ´·¹ áÅÐÁվѹ¸¡Ã³Õµ‹Í¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµ‹ÍÊѧ¤Á. • µÑÇá·¹âõÒáÃ礷ÀÒ¤áÅÐÊâÁÊÃâõÒÃÕ¾ÕèàÅÕ駤ÇÃʹѺʹع ਌Ò˹ŒÒ·Õè ¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒÃáÅлÃиҹ͹ءÃÃÁ¡Òõ‹Ò§æ ¢Í§ ÊâÁÊÃâõÒáÃ礷 ࢌÒËÇÁ»ÃЪØÁã¹ÃдѺÀҤ㹡ÒÃͺÃÁ¤ÇÒÁ໚¹¼ÙŒ¹Ó ¹Í¡¨Ò¡¹Õ餳Ð

¡ÃÃÁ¡ÒÃâõÒÃÕÊҡŨÐÂѧäÁ‹à»ÅÕè¹á»Å§ª‹Ç§ÍÒÂآͧ¡ÒÃ໚¹ÊÁÒªÔ¡âõÒáÃ礷 áÅÐ ÂѧäÁ‹ÁÕ¡ÒÃà¡çºà§Ô¹¤‹ÒÊÁÒªÔ¡»ÃШһ‚¨Ò¡ÊâÁÊÃâõÒáÃ礷 ·Ñ駹Õé ໚¹ä»µÒÁ¢ŒÍàʹͧ͢ÊÀÒâõÒáÃ礷ã¹»‚ òõõô »ÃÐʧ¤ãËŒ¡ÒûÃЪØÁâõÒáÃ礷ËÃ×ÍÍÔ¹àµÍÏáÃ礷¢Í§·‹Ò¹¤ÃÑ駵‹Íä»à»š¹áºº Í͹䬏 ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¹âºÒ¢ͧâõÒÃÕÊÒ¡ÅàÁ×èÍàÃçÇæ ¹Õé·ÓãËŒÊâÁÊÃâõÒáÃ礷 áÅÐÊâÁÊÃÍÔ¹àµÍÏáÃ礷ÁÕ¤ÇÒÁ¤Å‹Í§µÑÇ㹡ÒèѴ¡ÒûÃЪØÁ·Ø¡æ »˜¡ÉµÒÁ ¸ÃÃÁ¹ÙÞáÅТŒÍºÑ§¤ÑºÁҵðҹ¢Í§ÊâÁÊÃâõÒáÃ礷áÅÐÊâÁÊÃÍÔ¹àµÍÏáÃ礷·Õè 䴌ᡌä¢ãËÁ‹ÂÔ¹ÂÍÁãËŒÊâÁÊÃàËÅ‹Ò¹Ñ鹨Ѵ»ÃЪØÁ´ŒÇ¡ÒÃÁÒ»ÃЪØÁ¡Ñ¹, »ÃЪØÁ Í͹䬏 ËÃ×Í㪌·Ñé§ÊͧÇÔ¸Õ ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¢ŒÍ¡Ó˹´´Ñ§¡Å‹ÒÇ·ÓãËŒÊâÁÊà ÁÕ¤ÇÒÁ¤Å‹Í§µÑÇ㹡ÒõԴµ‹Í¡ÑºÁÇÅÊÁÒªÔ¡, ÊâÁÊâͧ·‹Ò¹ÁÕá¼¹¡ÒÃà»ÅÕè¹ÃٻẺ ¡ÒûÃЪØÁËÃ×ÍäÁ‹? ·‹Ò¹ÍÂÒ¡·´ÅͧÁÕ¡ÒûÃЪØÁ·Ò§ÍÔàŤâ·Ã¹Ô¤ã¹ª‹Ç§»´ÀÒ¤ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒËÃ×Íà»Å‹Ò? ËÃ×ÍÇ‹ÒÊâÁÊ÷‹Ò¹ÁÕ¡ÒûÃЪØÁ»Ã¡µÔ´ŒÇ¡Òþº»Ð ¡Ñ¹à»š¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹áÅÐÁÕ¡ÒûÃЪØÁ¼‹Ò¹·Ò§ÍÔàŤâ·Ã¹Ô¤ºŒÒ§à»š¹¤ÃÑ駤ÃÒÇ ËÃ×ÍÇ‹Ò ÁÕ¡ÒûÃЪØÁʋǹãËÞ‹·Ò§Í͹䬏, ·Ñé§ËÁ´¹Õé໚¹¹âºÒ¢ͧâõÒáÃ礷áÅÐ ÍÔ¹àµÍÏáÃ礷 â»Ã´»ÃÖ¡ÉҡѺÊâÁÊÃâõÒÃÕ¾ÕèàÅÕé§áŌǵԴµ‹Íᨌ§¶ŒÒ¨ÐÁÕ¡Òà à»ÅÕè¹á»Å§ä»ÂѧÊÁÒªÔ¡¢Í§·Ñé§ÊâÁÊÃâõÒáÃ礷áÅÐÊâÁÊÃÍÔ¹àµÍÏáÃ礷´ŒÇ ·ÈÇÃÃÉáË‹§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊѹµÔÀÒ¾ ¹ÑºµÑé§áµ‹»‚ òõôõ ËÅÑ¡ÊٵâͧÈٹ ÊѹµÔÀÒ¾âõÒÃÕä´Œ¼ÅԵNjҷÕè¼ÙŒ¹Ó·ÕèÁØ‹§áÊǧËÒÊѹµÔÀÒ¾·ÑèÇâÅ¡¡Ç‹Ò öð𠤹 ã¹ ¹ÔµÂÊÒÃâõÒÃÕ©ºÑºà´×͹¡ØÁÀҾѹ¸ä´ŒÃǺÃÇÁ»ÃÐÇѵԢͧÈÔɏࡋҢͧÈٹ ¨Ó¹Ç¹ ñð ·‹Ò¹à¾×èÍ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹ãËŒÃѺ·ÃÒº Í´Õµ¹Ñ¡Ãºà´ç¡ªÒÇ«Ù´Ò¹¨ÐÁÒ¾Ù´·Õè¡ÒûÃЪØÁÊÑÁÁ¹ÒÊѹµÔÀÒ¾âõÒÃÕ àÍçÁÁÒ¹ÙàÍÅ ¨ÒÅ, Í´Õµ¹Ñ¡Ãºà´ç¡ªÒÇ«Ù´Ò¹«Öè§ä´Œà»ÅÕè¹ÁÒ໚¹¹Ñ¡µ‹ÍÊÙŒà¾×èÍÊѹµÔÀÒ¾ ¹Ò¹ÒªÒµÔ¨ÐÁÒ¾Ù´·Õè¡ÒûÃЪØÁÊÑÁÁ¹ÒÊѹµÔÀÒ¾âõÒÃÕã¹à´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á¹Õé ·‹Ò¹»ÃÐʧ¤¨Ðä´Œ¾º¡Ñºà¤Ã×Í¢‹Ò¹ѡÈÖ¡ÉÒ, ÈÔɏࡋÒáÅÐâÃá·àÃÕ¹¼ÙŒÊ¹ã¨ã¹ ËÅÑ¡¡ÒÃÊÌҧÊѹµÔÀÒ¾áÅТ¨Ñ´¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§ËÃ×ÍäÁ‹? ¶ŒÒ㪋. ·‹Ò¹¤ÇÃà¢ŒÒ Ã‹ÇÁ»ÃЪØÁÊÑÁÁ¹ÒâõÒÃÕÊѹµÔÀÒ¾âÅ¡áÅЧҹ©Åͧ¢Í§ÈÔɏࡋÒâõÒÃÕ¡‹Í¹ ¡ÒûÃЪØÁãËÞ‹¢Í§âõÒÃÕÊÒ¡Å òõõõ ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã, »ÃÐà·Èä·Â ·‹Ò¹¨Ð ä´ŒÃѺ·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅÅ‹ÒÊØ´¨Ò¡¼ÙŒàªÕèÂǪÒÞã¹áµ‹ÅÐÊÒ¢ÒáÅÐàÃÕ¹ÃÙŒ¨Ò¡»ÃÐʺ¡Òó ¨ÃÔ§¢Í§¼ÙŒºÃÃÂÒÂᵋÅз‹Ò¹. ʶҹ·ÕèáÅÐÇѹ §Ò¹»ÃЪØÁÊÑÁÁ¹ÒâõÒÃÕÊѹµÔÀÒ¾âÅ¡áÅЧҹ©Åͧ¢Í§ÈÔɏࡋÒâõÒÃըШѴ ã¹Çѹ¾ÄËÑʺ´Õ·Õè ó – àÊÒÏ·Õè õ ¾ÄÉÀÒ¤Á áÅТÍàªÔުǹ¼ÙŒà¢ŒÒ»ÃЪØÁ ´Ñ§¡Å‹ÒÇ à¢ŒÒËÇÁ§Ò¹¡ÒûÃЪØÁãËÞ‹âõÒÃÕÊÒ¡Å ã¹Çѹ·Õè ö – ù ¾ÄÉÀÒ¤Á â´Â·‹Ò¹à¢ŒÒ´Ù¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ¡‹Í¹ä´Œ·Õè convention program. ¤‹Ò㪌¨‹Ò ¤‹Òŧ·ÐàºÕ¹ÊÒËÃѺ§Ò¹»ÃЪØÁÊÑÁÁ¹ÒâõÒÃÕÊѹµÔÀÒ¾âš໚¹à§Ô¹ ñòð àËÃÕÂÞÊËÃÑ° áÅФ‹Òŧ·ÐàºÕ¹§Ò¹©Åͧ¢Í§ÈÔɏࡋÒâõÒÃÕ à»š¹ ôð àËÃÕÂÞÊËÃÑ°. (äÁ‹ÃÇÁ¤‹ÒÍÒËÒÃ)

Location and Dates The Rotary World Peace Symposium and Rotary Alumni Celebration will be held at the Impact Convention Center in Bangkok, Thursday-Saturday, 3-5 May. All attendees are also encouraged to participate in the RI Convention, 6-9 May. View the preliminary convention program. Cost The registration fee for the Rotary World Peace Symposiumis US$120. The registration fee for the Rotary Alumni Celebration is US$40. Meals are not included in the registration fee.

ÊÒüٌNjҡÒÃÀÒ¤ »ÃШÓà´×͹ ÁÕ¹Ò¤Á 2555

9


ÍÒÏäÍ ¤Í¹áǹªÑè¹ ÁÑè¹ã¨àÁ×ͧä·Â¾ÃŒÍÁ

Rotary Convention 2012 “Reflect to Create, and Serve with Joy” The APRRC 2012 Theme

Has Thought of Everything by Kasemchai Nitiwanakun Bangkok Convention Promotion Chair, D-3350

Convention visitor’s guide :

• Preconvention meetings @ IMPACT cover: - World Peace Symposium on May 2-3 - Rotary Alumni Celebration on May 3-5 - International Institute on May 4-5 - Youth Exchange Officers on May 4-5 - Rotaract Meeting on May 4-5 • Pick up your name badge (SmartPass Card) at IMPACT Exhibition Halls 5-6, commencing Sat May 5. - Please present a copy of your registration confirmation (printed out from your Member Access), which contains a bar code that will expedite the process of picking up your badge. - If you have any guests included in your registration, this same bar code is shared by all. - Those who do not bring their confirmation and/or do not know their registration ID number, will be asked to register via the customer service counters. • Your name badge will entitle you to plenary sessions, breakout sessions, paid events, and free shuttle service from all major hotels within RI housing block. • First-Timers Orientation will be held on Sat May 5. • World Premier of “a boy and a TIGER” Musical Play Concert on Sat May 5 at IMPACT Arena • House of Friendship (May 5-9) Grand Opening will be held on Sat May 5 at 10:00 a.m. at IMPACT Challenger Hall 3 • Grand Opening Ceremony on Sun May 6 at IMPACT Challenger Halls 1-2: - First Seating 10:00-12:30 a.m. - Second Seating 15:30-18:00 p.m.

10

ÊÒüٌNjҡÒÃÀÒ¤ »ÃШÓà´×͹ ÁÕ¹Ò¤Á 2555

• Asia Breakfast on Mon May 7 at 07:00-09:00 a.m. at Royal Jubilee Ballroom • Host Hospitality Night featuring “Kitchen of the World” on Mon May 7 at IMPACT Exhibition Halls 1-5 • Plenary Sessions on May 7-9 at 09:00-12:00 a.m. at IMPACT Challenger Halls 1-2 • Breakout Sessions on May 7-9 at 14:30-16:00 p.m. at IMPACT Exhibition Hall 9 • Closing Session on May 9 at 16:30-19:00 p.m. at IMPACT Challenger Hall 1-2


á¹Ð¹Óá¹Ç·Ò§ÊÓËÃѺ¼ÙŒà¢ŒÒ»ÃЪØÁãËÞ‹âõÒÃÕÊÒ¡Å ³ ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã ã¹à´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á 2555 â´Â à¡ÉÁªÑ ¹Ô¸ÔÇÃóҡØÅ »Ãиҹʋ§àÊÃÔÁ 2012 Bangkok Convention ÀÒ¤ 3350 • ¡ÒûÃЪØÁŋǧ˹ŒÒÇѹ·Õè 2-5 ¾.¤. - »ÃЪØÁÊѹµÔÀÒ¾âÅ¡ Çѹ·Õè 2-3 - ©ÅͧÈÔɏࡋÒâõÒÃÕ Çѹ·Õè 3-5 - International Institute Çѹ·Õè 4-5 - ਌Ò˹ŒÒ·ÕèàÂÒǪ¹áÅ¡à»ÅÕè¹ Çѹ·Õè 4-5 - »ÃЪØÁâõÒá÷¤ Çѹ·Õè 4-5 • ÃѺ»‡Òª×èÍ (໚¹¡ÒÏ´ SmartPass) ³ ÍÒ¤ÒÃáÊ´§ÊÔ¹¤ŒÒÍÔÁá¾ç¤ËŒÍ§ 5-6 àÃÔèÁÇѹàÊÒÏ·Õè 5 - ¡ÃسҹÓÊÓà¹ÒãºÂ×¹Âѹ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ (ÊÒÁÒö¾ÔÁ¾¨Ò¡ Member Access ¢Í§·‹Ò¹àͧ) àÍ¡ÊÒÃ㺹ÕéÁÕºÒÏ⤍´ª‹Ç‹¹Â‹ÍàÇÅÒ㹡ÒÃËÒ »‡Òª×èÍ˹ŒÒ§Ò¹ - ¡Ã³Õ·‹Ò¹Å§·ÐàºÕ¹¾ÃŒÍÁᢡ¢Í§·‹Ò¹ ¤§ãªŒºÒÏ⤍´µÑÇà´ÕÂǡѹ - ËÒ¡·‹Ò¹äÁ‹ä´Œ¹ÓàÍ¡ÊÒÃ㺹Õé ËÃ×ÍäÁ‹·ÃÒºËÁÒÂàŢŧ·ÐàºÕ¹¢Í§·‹Ò¹ â»Ã´Å§·ÐàºÕ¹¼‹Ò¹à¤Ò¹àµÍϺÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤ŒÒ˹ŒÒ§Ò¹ • »‡Òª×è͹Õé໚¹ºÑµÃ¼‹Ò¹»Ãе١ÒûÃЪØÁͧ¤ÃÇÁ »ÃЪØÁ¡ÅØ‹Á‹Í §Ò¹áÊ´§ ·Õ赌ͧªÓÃÐà§Ô¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ áÅкÃÔ¡ÒÃÃѺʋ§¨Ò¡âçáÃÁªÑé¹¹Ó㨡ÅÒ§¡ÃØ§à·¾Ï • ¡ÒÃͺÃÁ¼ÙŒà¢ŒÒ»ÃЪØÁãËÞ‹¤ÃÑé§áá ÇѹàÊÒÏ·Õè 5 • ¡ÒÃáÊ´§ÅФô¹µÃդ͹àÊÔϵ “a boy and a TIGER” ¤×¹ÇѹàÊÒÏ·Õè 5 ³ ÍÔÁá¾ç¤ÍÒÃÕ¹Ò • ºŒÒ¹ÁÔµÃÀÒ¾ (Çѹ·Õè 5-9) ÁÕ¾Ô¸Õແ´ÇѹàÊÒÏ·Õè 5 àÇÅÒ 10 ¹. ³ ÍÔÁá¾ç¤ áªÅàŹà¨ÍÏ 3 • ¾Ô¸Õແ´ÇѹÍҷԵ·Õè 6 ³ ÍÔÁá¾ç¤ áªÅàŹà¨ÍÏ 1-2 - Ãͺáá àÇÅÒ 10.00-12.30 ¹. - ÃͺÊͧ àÇÅÒ 15.30-18.00 ¹. • Asia Breakfast Çѹ¨Ñ¹·Ã·Õè 7 àÇÅÒ 07.00-09.00 ¹. ³ ºÍÅÃÙÁ ÃÍáÂÅ ¨ÙºÔÅÕ • §Ò¹»ÃÐà·È਌ÒÀÒ¾ “¹ÓàʹͤÃÑÇâÅ¡” ¤èӤ׹Çѹ¨Ñ¹·Ã·Õè 7 ³ ÍÒ¤ÒÃáÊ´§ÊÔ¹¤ŒÒÍÔÁá¾ç¤ 1-5 • »ÃЪØÁ¤ÃºÍ§¤ Çѹ·Õè 7-9 àÇÅÒ 09.00-12.00 ¹. ³ ÍÔÁá¾ç¤ áªÅàŹà¨ÍÏ 1-2 • »ÃЪØÁ¡ÅØ‹Á‹Í Çѹ·Õè 7-9 àÇÅÒ 14.30-16.00 ¹. ³ ÍÒ¤ÒÃáÊ´§ÊÔ¹¤ŒÒÍÔÁá¾ç¤ 9 • ¾Ô¸Õ»´¡ÒûÃЪØÁãËÞ‹ Çѹ·Õè 9 àÇÅÒ 16.30-19.00 ¹. ³ ÍÔÁá¾ç¤ áªÅàŹà¨ÍÏ 1-2

IMPACT Challenger Halls 1-3 will serve as plenary meeting venue and House of Friendship ໚¹ËŒÍ§»ÃЪØÁ¤ÃºÍ§¤ áÅÐ ºŒÒ¹ÁÔµÃÀÒ¾

Simultaneous interpretation headsets are given gratis (totaling 8 languages) ªØ´ËÙ¿˜§á»ÅÀÒÉÒÃѺ¿ÃÕ˹ŒÒ§Ò¹ (ÁÕ 8 ÀÒÉÒ ÃÇÁÀÒÉÒä·Â໚¹ ¤ÃÑé§áá㹻ÃÐÇѵÔÈÒʵÏ¡ÒûÃЪØÁãËÞ‹âõÒÃÕÊÒ¡Å)

ÀÒ¾¨ÓÅͧ¡Òõ¡áµ‹§ºŒÒ¹ÁÔµÃÀÒ¾´ŒÇ´͡äÁŒ ¼Ñ¡¼ÅäÁŒÊ´¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃËÅǧ´Íµا àªÕ§ÃÒ House of Friendship will be lavishly decorated with cool climate flora, vegetables, and fruits from Doi Tung Development Project in Chiang Rai

ÊÒüٌNjҡÒÃÀÒ¤ »ÃШÓà´×͹ ÁÕ¹Ò¤Á 2555

11


3350 PreP “Peace Throu

¡ÒûÃЪØÁͺÃÁ¹Ò¡ÃѺàÅ×Í¡ ·Õè»ÃÐà·

â´ÂÁÕ·‹Ò¹ ¼ÇÀ.Êؾ§È ªÂصÊÒË¡Ô¨ ͼÀ.à¡ÉÁªÑ ¹Ô¸ÔÇÃóҡØŠͼÀ.ÊØªÒ´Ò “Cambodian PETS & Official Clu


PETS 2012 ugh Service”

·È¡ÑÁ¾ÙªÒ ǹѷÕè 24-26 ¡.¾. 2555”

ÍÔ·¸Ô¨ÒÃØ¡ØÅ ¼ÇÅ. Alex P. Mavro áÅÐ ·‹Ò¹àÅ¢ÒÏ Í¹.´Ç§µÒ ÍѸÂÒµÁÇÔ·ÂÒ ub Visit February 24-26, 2012”


àÃ×èͧ¨Ò¡»¡...

â»Ã´ãËŒ¡ÒÃʹѺʹع ໚¹¤‹Ò㪌¨‹Ò ËÃ×Í ÍØ»¡Ã³¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ àÅç¡æ¹ŒÍÂæ ¨Ñ´ ËÃ×Í ªÕ骋ͧ·Ò§ á¡‹àÂÒǪ¹ ÍÒÊÒÊÁѤÃ, ¹Ñ¡àÃÕ¹, ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ, âõÒà䷏ 㹡Ò÷ӡԨ¡ÃÃÁ ºÓà¾çÞ»ÃÐ⪹ áÅЧҹÍÒÊÒÊÁѤ÷Õè à¢Ò ªÍº,ÀÒ¤ÀÙÁÔã¨,¶¹Ñ´ áÅÐÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾´Õ ÍÂÙ‹áÅŒÇ ã¹µÑÇà¢Ò á¡‹ à´ç¡æ ·Õè´ŒÍÂâÍ¡ÒÊ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ àª‹¹ ã¹âçàÃÕ¹,ªØÁª¹µ‹Ò§æ ã¹à¢µ¾×é¹·Õè¢Í§·‹Ò¹ ¡ç¨ÐàÊÁ×͹˹Ö觷‹Ò¹ä´Œä»ÁÕʋǹËÇÁ㹡Ò÷ӡԨ¡ÃÃÁ ´ŒÇµÑÇ ·‹Ò¹àͧ ઋ¹¡Ñ¹ ¡ÒèѴãËŒÁÕ¡ÒÃãËŒÇÔªÒ¤ÇÒÁÃٌᡋà´ç¡æ áÅÐãËŒâÍ¡ÒÊáÅЪ‹ÇÂʹѺʹع ªÕ骋ͧ·Ò§ 㹡ÒúÓà¾çÞ»ÃÐ⪹ á¡‹ àÂÒǪ¹¹Õé ¨Ð໚¹¡ÒÃãËŒ ·Õè¡‹ÍãËŒà¡Ô´ »ÃÐ⪹ áÅÐÊÌҧ ͹Ҥµ·Õè´Õá¡‹àÂÒǪ¹ ·Ñé§Êͧ¡ÅØ‹Á ..à´ç¡æ¤×Í͹Ҥµ·Õè´Õ¢Í§àÃÒ Community’s Education and Rotaract activity : There are some Rotary club provide and support the cost or learning equipment or some expense to the youth volunteers, students, college students, or Rotaractors to perform this activity.Please help support or provide educational materials to children, youth, volunteers, students and rotaracts in doing service projects. It is as if you are to take part in activities by yourself. To provide education of children and suggestion and support, this will benefit the youth to the benefits and create a better future for them. Children are our future.

14

ÊÒüٌNjҡÒÃÀÒ¤ »ÃШÓà´×͹ ÁÕ¹Ò¤Á 2555


â¤Ã§¡ÒÃͺÃÁ¼ÙŒ¹ÓàÂÒǪ¹âõÒÃÕ

Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) â¤Ã§¡ÒÃͺÃÁ¼ÙŒ¹ÓàÂÒǪ¹äÃÅ‹Ò¹Ñé¹ à»š¹â¤Ã§¡Ò÷Õè¹ÓàÍÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂÁÒ¼ÊÁ¼Êҹ໚¹¤‹Ò¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ â´ÂÁÕÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ËÅÑ¡ à¾×èÍ»ÅÙ¡½˜§·Ñȹ¤µÔ á¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§¡ÒÃ໚¹àÂÒǪ¹µŒ¹áºº ·Õèà¾Õº¾ÃŒÍÁ´ŒÇ¤ÇÒÁ¡ÅŒÒáÊ´§ÍÍ¡ Í‹ҧÊÌҧÊÃä ໂ›ÂÁÅŒ¹´ŒÇ¾Åѧ¤ÇÒÁÃÙŒ ¾Åѧ¤Ø³¸ÃÃÁ áÅÐÃѡɏÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ µÅÍ´¨¹ãʋ㨡ѺºØ¤¤ÅÃͺ¢ŒÒ§áÅÐÊѧ¤Á·Õè໚¹ ºÃÔº·ã¹ªØÁª¹ Êѧ¤Á·ÕèàÂÒǪ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑ ·Ñ駹Õé»ÃСͺ´ŒÇÂà¹×éÍËÒÊÒÃе‹Ò§æ ·Õè¹ÓÁÒºÙóҡÒÃáÅÐÊÌҧÊÃäÍÍ¡ÁÒã¹ÃٻẺ ¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ à¾×èÍãËŒà¡Ô´¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ´ŒÇÂÇÔ¸Õ·Ò§¸ÃÃÁªÒµÔ 1. 2. 3. 4. 5.

໚¹¼ÙŒ¹Ó·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´´Õ ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´´Õ ¤ÇÒÁ¤Ô´¶Ù¡µŒÍ§ ¨Ðª‹ÇÂãËŒàÂÒǪ¹à»š¹¤¹´Õ ໚¹ÅÙ¡·Õè´Õ¢Í§¾‹ÍáÁ‹, à¾×è͹·Õè´Õ, ໚¹ÈÒʹԡ·Õè´Õ(·Ø¡ÈÒʹÒ) áÅÐÍÂًËÇÁ¡Ñ¹ä´ŒÍ‹ҧÊѹµÔÊØ¢ ໚¹àÂÒǪ¹·ÕèÃÑ¡ÊØ¢ÀÒ¾ ÍÍ¡¡ÓÅѧ¡ÒÂÍ‹ҧÊÁèÓàÊÁÍ à»š¹¼ÙŒ¹Ó´ŒÒ¹¡ÒúÃÔËÒÃàÇÅÒ µÃ§µ‹ÍàÇÅÒ à»š¹¼ÙŒ¹Ó´ŒÒ¹Êѧ¤Á áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ àÂÒǪ¹´Õ Êѧ¤Á´Õ ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ´Õ - ÃѺàÂÒǪ¹ ÍÒÂØ 14 -18 »Õ ÃѺÊÁѤõÑé§áµ‹Çѹ·Õè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á – 15 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2555 - ¨Ó¹Ç¹ 250 ¤¹ ¤‹Òŧ·ÐàºÕ¹ ¤¹ÅÐ 3,000 ºÒ·

ã¹ÃÐËÇ‹Ò§ Çѹ·Õè 21-24 µØÅÒ¤Á 2555

³ âçàÃÕ¹¹ÒÂÌ;ÃШØŨÍÁà¡ÅŒÒ à¢ÒªÐ⧡ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã¹Ò¡ ¼ÙŒÃѺ¼Ô´ªÍºâ¤Ã§¡Òà ¤³Ð͹ءÃÃÁ¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃͺÃÁàÂÒǪ¹¼ÙŒ¹ÓâõÒÃÕ ÀÒ¤ 3350 âõÒÃÕÊÒ¡Å »‚ 2554-2555 áÅÐ ÊâÁÊÃâõÒÃÕÊÒ·Ã â´Â ͹.ÀѷÏÈÃÕ ÊØÇÔÁÅ »Ãиҹâ¤Ã§¡Òà ÇÔ¸Õ¡ÒÃÊÁѤà - ÊÒÁÒö ´ÒǹâËÅ´ãºÊÁѤà áÅÐÃÒÂÅÐàÍÕ´ ä´Œ·Õè www.rotary3350.org - ¤‹ÒÊÁѤà ʋ§ãºâ͹·Ò§¸¹Ò¤Òà ·Ò§ Email : patsri_jew@hotmail.com ·ÕèÍÂÙ‹ àÅ¢·Õè 89/665 «Í¹ÇÁÔ¹·Ã 81 ¶¹¹¹ÇÁÔ¹·Ã á¢Ç§¹ÇÁÔ¹·Ã ࢵºÖ§¡Ø‹Á ¡ÃØ§à·¾Ï 10240 â·Ã.02-733 5741-2 Á×Ͷ×Í 081-804 9251 â·ÃÊÒÃ.02-375 8071

ªÓÃÐà§Ô¹

â͹¼‹Ò¹ºÑÞªÕ ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃѾ ¸¹Ò¤ÒáÊÔ¡Ãä·Â ÊÒ¢Ò Í‹Í¹¹Øª ª×èͺÑÞªÕ ÇÒÃՏ ǧȏÈÃÕÃØ‹§àÃ×ͧ ÀѷÏÈÃÕ ÊØÇÔÁÅ ËÁÒÂàÅ¢ºÑÞªÕ 060-2-84034-4 ÊÒüٌNjҡÒÃÀÒ¤ »ÃШÓà´×͹ ÁÕ¹Ò¤Á 2555

15


Rotary clubs worldwide meet US$200 million fundraising challenge for polio eradication ÊâÁÊÃâõÒÃÕ·ÑèÇâš䴌ËÇÁ¡Ñ¹Ã³Ã§¤ËÒà§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤ ࢌҡͧ·Ø¹·ŒÒ·ÒÂà¾×èÍ¡Òâ¨Ñ´âäâ»ÅÔâÍ Despite a stagnant global economy, Rotary clubs around the world have succeeded in raising more than US$200 million in new funding for polio eradication. The fundraising milestone, announced today at Rotary’s annual International Assembly in San Diego, was reached in response to a $355 million challenge grant from the Bill & Melinda Gates Foundation. All funds have been earmarked to support polio immunization activities in countries where this vaccine-preventable disease continues to paralyze children. “We’ll celebrate this milestone, but it doesn’t mean that we’ll stop raising money or spreading the word about polio eradication,” Rotary Foundation Trustee John F. Germ told the annual conference of Rotary leaders. “We can’t stop until our entire world is certified as polio free.” “In recognition of Rotary’s great work, and to inspire Rotarians in the future, the [Gates] foundation is committing an additional $50 million to extend our partnership,” said Jeff Raikes, chief executive officer of the Gates Foundation. “Rotary started the global fight against polio, and continues to set the tone for private fundraising, grassroots engagement and maintaining polio at the top of the agenda with key policy makers.” Since 1988, the incidence of polio has plummeted by more than 99 percent, from about 350,000 infections annually to fewer than 650 cases reported so far for 2011. The wild poliovirus now remains endemic – meaning its transmission has never been stopped – in only four countries: Afghanistan, India, Nigeria, and Pakistan. However, India on January 13 marked a full calendar year without a case, paving the way for its removal from the endemic list. But other countries also remain at risk for polio cases imported from the endemic countries. In Africa in 2011, Chad and the Democratic Republic of the Congo had significant outbreaks. Also in 2011, a small cluster of polio cases in China, which had been polio-free for a decade, was attributable to a virus from Pakistan.

16

ÊÒüٌNjҡÒÃÀÒ¤ »ÃШÓà´×͹ ÁÕ¹Ò¤Á 2555

¤Ãº òðð ŌҹàËÃÕÂÞ

Rotary members not only reached into their own pockets to support the Gates challenge,but engaged their communities in a variety of creative fundraising projects, such as a fashion show in California that raised $52,000; benefit film screenings in New Zealand and Australia that netted $54,000; and a pledge-supported hike through Kilimanjaro, Tanzania, that brought in $38,000. Many events were planned around October 24, widely observed as World Polio Day. To date, Rotary club members worldwide have contributed more than $1 billion toward the eradication of polio, a cause Rotary took on in 1985. In 1988, the World Health Organization, UNICEF and the U.S. Centers for Disease Control and Prevention joined Rotary as spearheading partners of the Global Polio Eradication Initiative. More recently, the Gates Foundation has become a major supporter. In 2007, the Gates Foundation gave Rotary a $100 million challenge grant for polio eradication, increasing it to $355 million in 2009. Rotary agreed to raise $200 million in matching funds by June 30, 2012. Reaching children with the oral polio vaccine in the disease’s remaining strongholds is labor and resource -intensive due to a host of challenges, including poor infrastructure, geographical isolation, armed conflict and cultural misunderstanding about the eradication campaign. Promote the success of the US$200 million challenge in your community To help you publicize your club or district efforts to ward meeting the US$200 million fundraising challenge in support of polio eradication, a news release template will be available for download in eight languages by Wednesday, 18 January at www.rotary.org. In addition to distributing this news release to your local media, share it through social media such as Facebook and Twitter, and include it in your club or district newsletter.


áÁŒÊ¶ÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡Âѧ¤§½„´à¤×ͧ ÊâÁÊÃâõÒÃÕ·ÑèÇâÅ¡¡ÅѺ»ÃÐʺ¤ÇÒÁ ÊÓàÃç¨ã¹¡ÒÃËÒà§Ô¹ ¨Ó¹Ç¹ òðð àËÃÕÂÞÊËÃÑ° ໚¹·Ø¹à¾×èÍ¡ÇҴŌҧâäâ»ÅÔâÍ ãËŒËÁ´ä»¨Ò¡âÅ¡ ¤³Ð·Ó§Ò¹ºÑ¹·Ö¡¡ÒúÃԨҤ䴌»ÃСÒÈ¡ÅÒ§·Õè»ÃЪØÁ ͺÃÁ¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒÃÀÒ¤ ³ ¹¤Ã«Ò¹´ÔàÍâ¡Ç‹Ò¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁÊÁ·ºà§Ô¹à¢ŒÒ¡Í§·Ø¹ ¡ÒúÃÔ¨Ò¤¢Í§ÁÙŹԸԺÔÅŏáÅÐàÁÅÔ¹´Ò ࡷʏ ¨Ó¹Ç¹ óõõ ŌҹàËÃÕÂÞÊËÃÑ°¹Ñé¹ ä´ŒºÃÃÅؤÇÒÁÊÓàÃç¨áÅŒÇ à§Ô¹¨Ò¡¡Í§·Ø¹¹Õé¨Ð㪌à¾×èÍʹѺʹع¡Ô¨¡ÃÃÁ ã¹»ÃÐà·Èµ‹Ò§æ à¾×èÍ¡ÒÃÊÌҧÀÙÁÔµŒÒ¹·Ò¹âäâ»ÅÔâÍâ´Â¡ÒÃãËŒÇѤ«Õ¹¡Ñºà´ç¡ à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹âä·ÕèÃŒÒÂá碹Ҵ·ÓãËŒà´ç¡à»š¹ÍÑÁ¾Òµä´Œ

â¤Ã§¡ÒùéÓºÒ´ÒÅ·ÕèªÑ¹ҷ

"àÃÒ¨Ðà©ÅÔÁ©Åͧ¤ÇÒÁÊÓàÃ稹Õé ᵋ¹Ñè¹äÁ‹ä´ŒËÁÒ¤ÇÒÁÇ‹ÒàÃÒ¨ÐËÂØ´¡ÒÃó礏 à¾×èÍ¡ÒúÃÔ¨Ò¤à§Ô¹ËÃ×ÍËÂØ´¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¢‹ÒÇÊÒÃà¡ÕèÂǡѺ¡Òâ¨Ñ´âäâ»ÅÔâÍ" ¨Íˏ¹ àÍ¿. à¨ÔÁ ¡ÃÃÁ¡Ò÷ÃÑʵÕÁÙŹԸÔâõÒÃÕ¡Å‹ÒÇã¹·Õè»ÃЪØÁãËÞ‹ ¢Í§ ºÃôҼٌ¹Óã¹âäÒÃÕ "àÃÒËÂØ´äÁ‹ä´Œ ¨¹¡Ç‹ÒâÅ¡¹Õé¨Ðä´ŒÃѺ¡ÒûÃСÒÈÃѺÃÍ§Ç‹Ò »ÅÍ´¨Ò¡âäâ»ÅÔâÍâ´ÂÊÔé¹àªÔ§" "à¾×è͵ͺʹͧµ‹Í¼Å§Ò¹´Õà´‹¹¢Í§âõÒÃÕ áÅÐ໚¹¡ÓÅѧã¨á¡‹ºÃôÒâÃá·àÃÕ¹ ÁÙÅ¹Ô¸Ô (ࡷʏ) ¨Ö§Áͺà§Ô¹ÍÕ¡¨Ó¹Ç¹ õð ŌҹàËÃÕÂÞ à¾×è͵‹ÍÂÍ´à§Ô¹ ã¹ ¡Í§·Ø¹¹Õé" ਿ¿Š äÃà¤Ê »Ãиҹ਌Ò˹ŒÒºÃÔËÒÃÁÙŹԸÔࡷʏ¡Å‹ÒÇ "âõÒÃÕä´Œ àÃÔèÁµŒ¹ÀÒáԨ¡ÒáÇҴŌҧâäâ»ÅÔâÍáÅзӡÒÃËҷعÁÒÍ‹ҧµ‹Íà¹×èͧâ´Â¡Òà ÊÌҧ¡ÒÃÁÕʋǹËÇÁã¹ÃдѺÃÒ¡ËÞŒÒ ÂÔè§ä»¡Ç‹Ò¹Ñé¹ÂѧÁÕ¡ÒèѴ·Ó¹âºÒÂà¾×èÍ Â¡ÃдѺ»ÃÐà´ç¹â»ÅÔâÍãˌ໚¹ÇÒÃÐà˧´‹Ç¹ÊØ´ÂÍ´µÅÍ´ÁÒ ¹ÑºµÑé§áµ‹ ¾.È. òõóñ ໚¹µŒ¹ÁҨӹǹ¼ÙŒµÔ´àª×éÍâäâ»ÅÔâÍŴŧ ໚¹Í‹ҧÁÒ¡ ¶Ö§ÃŒÍÂÅÐ ùù ¨Ò¡¨Ó¹Ç¹»‚ÅÐÊÒÁáʹˌÒËÁ×è¹ÃÒÂàËÅ×Íà¾Õ§äÁ‹¶Ö§Ë¡ÃŒÍ ˌÒÊÔºÃÒÂã¹»‚ ¾.È. òõõô ¡ÒÃá¾Ã‹¡ÃШÒÂÂѧ¤§ÁÕÍÂÙ‹ã¹¾×é¹·Õè»ÃÐà·È·Õèâäâ»ÅÔâÍ à¤Â໚¹âä»ÃШӶÔè¹ ¹Ñè¹ËÁÒ¤ÇÒÁÇ‹Ò¡ÒõԴàª×éÍÁÕÍÂÙ‹¨Ó¡Ñ´à©¾ÒÐã¹ÊÕè»ÃÐà·È ¤×Í ÍÑ¿¡Ò¹Ôʶҹ ÍÔ¹à´Õ 乨ÕàÃÕ áÅлҡÕʶҹ෋ҹÑé¹ áÁŒ¡ÃйÑ鹡çµÒÁ àÁ×èÍÇѹ·Õè ñó Á¡ÃÒ¤Á·Õ輋ҹÁÒ ÍÔ¹à´ÕÂä´Œ·ÓʶԵÔãËÁ‹ã¹¡ÒäǺ¤ØÁÁÔãËŒà¡Ô´ ¡ÒõԴàª×éÍâ»ÅÔâÍã¹»ÃÐà·Èä´Œã¹ÃͺÃÐÂÐàÇÅÒ˹Ö觻‚ Íѹ໚¹ÊÑÞÞÒ¹·Õè´Õ ·Õè»ÃÐà·È¹Õé¨Ðä´ŒÃѺ¡ÒöʹÍÍ¡¨Ò¡»ÃÐà·È·ÕèÁÕâäâ»ÅÔâÍ໚¹âä»ÃШӶÔè¹ (à͹´ÔÁÔ¡) ᵋ¤ÇÒÁàÊÕè§㹻ÃÐà·ÈÍ×è¹æ ¡çÂѧ¤§ÁÕÍÂÙ‹ã¹ÃÙ»¢Í§¡ÒÃÃѺàª×éÍ·ÕèµÔ´µ‹Í¢ŒÒÁ»ÃÐà·È ã¹»‚ òõõô »ÃÐà·ÈÍÑ¿ÃÔ¡Ò àª‹¹ ᪴áÅÐÊÒ¸ÒóÃÑ°¤Í§â¡¾ºÇ‹ÒÁÕ¼ÙŒµÔ´àª×éÍ â»ÅÔâÍ áÅЪØÁª¹àÅç¡æ ã¹»ÃÐà·È¨Õ¹¡ç¾ºÇ‹ÒÁÕ¼ÙŒµÔ´àª×éÍ·Õèàª×èÍÇ‹Ò¢ŒÒÁ ÁÒ¨Ò¡»ÃÐà·È »Ò¡ÕʶҹáÁŒ»ÃÐà·È¨Õ¹¨Ð໚¹»ÃÐà·È·Õèà¤Âä´ŒÃѺ»ÃСÒÈÇ‹Ò»ÅÍ´âäâ»ÅÔâÍáÅŒÇ

â¤Ã§¡ÒÃöà¢çÞª‹Ç¤¹¾Ô¡ÒÃ

ÊÁÒªÔ¡ÊâÁÊÃâõÒÃÕµ‹Ò§æ äÁ‹à¾Õ§ºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹Ê‹Ç¹µÑÇà¾×èÍʹѺʹع¡Í§·Ø¹ ·ŒÒ·Ò¡ѺÁÙŹԸÔࡷʏ෋ҹÑé¹ ¾Ç¡à¢ÒÂѧÊÌҧÊÃ䏡Ԩ¡ÃÃÁËҷعã¹ÃٻẺµ‹Ò§æ à¾×èÍãËŒÊÁҪԡ㹪ØÁª¹ÁÕʋǹËÇÁ㹡ÒúÃÔ¨Ò¤à§Ô¹à¢ŒÒ¡Í§·Ø¹´Ñ§¡Å‹ÒÇ´ŒÇ ઋ¹ ¡ÒèѴῪÑè¹âªÇ·Õèá¤ÅÔ¿ÍÏà¹ÕÂä´Œà§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤¶Ö§ õòððð àËÃÕÂÞÊËÃÑ° ¡ÒèѴ ©ÒÂÀҾ¹µã¹»ÃÐà·ÈÍÍÊàµÃàÅÕÂáÅйÔÇ«ÕᏴËÒÃÒÂä´Œ¨Ó¹Ç¹ õôððð àËÃÕÂÞ ¡Ô¨¡ÃÃÁ䵋à¢Ò¤ÕÅÕÁÒ¹¨ÒâûÃÐà·Èá·¹«Òà¹ÕÂä´Œà§Ô¹ óøððð àËÃÕÂÞ áÅÐÂѧÁÕ §Ò¹Ëҷع·Õè¨Ñ´¢Öé¹ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂã¹Çѹ·Õè òô µØÅÒ¤Á Íѹ໚¹Çѹâ»ÅÔâÍÊÒ¡Å ¹Ñº¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ÊÁÒªÔ¡ÊâÁÊÃâõÒÃÕ·ÑèÇâš䴌ËÇÁ¡Ñ¹ºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹¡Ç‹Ò˹Öè§ ¾Ñ¹ÅŒÒ¹àËÃÕÂÞÊËÃÑ°à¾×èÍ໇ÒËÁÒ·ÕèµÑé§äÇŒµÑé§áµ‹»‚ ¾.È. òõòø 㹡Òâ¨Ñ´âäâ»ÅÔâÍ ãËŒËÁ´ä»¨Ò¡âÅ¡¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ¹Õéä´ŒÃѺ¡ÒõͺÃѺà¾×èÍ໚¹ËØŒ¹Ê‹Ç¹¨Ò¡ÍÕ¡ ÊÒÁͧ¤¡ÃªÑ鹹Ӣͧâä¤×Í Í§¤¡ÒÃ͹ÒÁÑÂâä ÂÙ¹Ôà«¿ áÅÐÈٹ¤Çº¤ØÁ áÅл‡Í§¡Ñ¹âäÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò Å‹ÒÊØ´ÁÙŹԸÔࡷʏ䴌¡ÅÒÂ໚¹¼ÙŒÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÃÒÂãËÞ‹ â´Âã¹»‚ ¾.È. òõõð ÁÙŹԸÔࡷʏãËŒà§Ô¹¨Ó¹Ç¹ ñðð ŌҹàËÃÕÂÞ㹡ͧ·Ø¹·ŒÒ·Ò áÅÐÁÒà¾ÔèÁ໚¹ óõõ ŌҹàËÃÕÂÞã¹»‚ òõõò â´ÂâõÒÃÕµ¡Å§·Õè¨ÐÊÁ·º à§Ô¹¨Ó¹Ç¹ òðð àËÃÕÂÞࢌÒ㹡ͧ·Ø¹¹Õé â´ÂÊÑÞÞÒNjҨШѴËҷعãËŒ¤Ãº ÀÒÂã¹Çѹ·Õè óð ÁԶعÒ¹ òõõõ.

ÊÒüٌNjҡÒÃÀÒ¤ »ÃШÓà´×͹ ÁÕ¹Ò¤Á 2555

17


§Ò¹¡Õ Ì Òà¾× Í è ÊØ ¢ ÀÒ¾ Healthy Sport ÍÔ¹àµÍÏá䷏ ÀÒ¾¢‹Òǧҹ¡ÕÌÒà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾ Healthy Sport ÍÔ¹àµÍÏá䷏ «Öè§ÁÕÊâÁÊÃÍÔ¹àµÍÏá䷏âçàÃÕ¹µ‹Ò§æÀÒ¤ 3350 âõÒÃÕÊҡŠࢌÒËÇÁ§Ò¹ã¹ÇѹÍҷԵ·Õè 12 ¡ØÁÀҾѹ¸ 2555 àÇÅÒ 08.30 - 16.30 ¹. ³ âçàÃÕ¹ÍÓ¹ÇÂÈÔÅ»Š ÁÕÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤à¾×èÍãËŒÊØ¢ÀÒ¾´Õ â´Â¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅѧ¡Ò ¡‹ÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ â´ÂÁÕÍÒ¨ÒÏÈÔÃÔÇÃó ǧɏʡØÅ ¼ÙŒÍӹǡÒÃâçàÃÕ¹ÍÓ¹ÇÂÈÔÅ»Š áÅÐ͹.ºØÞàÅÔÈ à¡Ô´ÊÁà¡ÕÂÃµÔ »Ãиҹ¤³Ð͹ءÃÃÁ¡Òà ÍÔ¹àµÍÏá䷏ ໚¹»Ãиҹແ´§Ò¹ áÅÐãËŒâÍÇÒ·á¡‹ÍÔ¹àµÍÏá䷏àµÍÏ·ÕèࢌÒËÇÁ§Ò¹

͹.ºØÞàÅÔÈ à¡Ô´ÊÁà¡ÕÂÃµÔ »Ãиҹ¤³Ð͹ءÃÃÁ¡ÒÃÍÔ¹àµÍÏá䷏

ÊÒü٠ÊÒü٠ŒÇ‹Ò¡ÒÃÀÒ¤ ŒÇ‹Ò¡ÒÃÀÒ¤»ÃШÓà´× »ÃШÓà´× ͹͹ Á¡ÃÒ¤Á 2555 ¸Ñ¾ÄÈ¨Ô ¹ÇÒ¤Á¤Á µØÅÒ¤Á ¡Ò¹2554 2554 2554

17 11 15 17 21


ÊÒü٠ÊÒü٠ŒÇ‹Ò¡ÒÃÀÒ¤ ŒÇ‹Ò¡ÒÃÀÒ¤»ÃШÓà´× »ÃШÓà´× ͹͹ Á¡ÃÒ¤Á 2555 ¸Ñ¾ÄÈ¨Ô ¹ÇÒ¤Á¤Á µØÅÒ¤Á ¡Ò¹2554 2554 2554

17 11 15 17 21

ÊâÁÊÃ

Terminated Rotary Clubs

1. Bangkok BKK South Bangkapi 2. ¸¹ºØÃÕ à¨ÃÔÞ¹¤Ã ÊÒ·Ã 3. »·ØÁÇѹ ºÒ§ÃÑ¡ ¾Ãй¤Ã 4. ´ØÊÔµ ¾Ãл›¹à¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ ÊÃл·ØÁ 5. BKK Suriwong ÅÒ´¾ÃŒÒÇ ¡·.ÃÒÁ¤Óá˧ 6. ÇѲ¹ÒÏ ¡·.à¾ÅÔ¹¨Ôµ ÅØÁ¾Ô¹Õ 7. ¡Ãا෾䪋¹‹Ò·Òǹ ÊÑÁ¾Ñ¹¸Ç§È àÂÒÇÃÒª 8. ¡Ãا෾àºÞ¨ÊÔÃÔ ·‹ÒàÃ×Í¡Ãا෾ ¡Ãا෾¤ÅͧàµÂ 9. ÊÕÅÁ ºÒ§¤ÍáËÅÁ ¡·.Ãѵ¹â¡ÊÔ¹·Ã 10. ¾ÃÐ⢹§ ÊØ¢ØÁÇÔ· ¡Ãا෾¡ÅŒÇ¹éÓä· 11. ¡Ãا෾ºÒ§ÅÓ¾ÙÏ ¸¹ºØÃÕµÐÇѹµ¡ ¾Ãл¡à¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ 12. ÂÒ¹¹ÒÇÒ ¹¹·ºØÃÕ

¡ÅØ‹Á

-4 -3

+1 +3

+/4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3

48.48 70.67 50 47.31 44.09

42.42 46.88 69.56 43.01 45.10 52.27 70.00

34.92 55.55 54.76

¤ÃÑé§

58.94 59.52 71.09 65.97 68.89 35.33 58.82 41.67 50.00 30.43 44.16 72.92 75.00 32.35

%

1. RC.Bangkok Ngamwongwan 12

96 109 34 95 33 50 51 78 28 23 30 16 18 34 13 42 25 48 32 31 28 34 16 23 31 34 22 37 15 13 42 15 14 39 17

ÊÁÒªÔ¡

ÊâÁÊÃ

2. RC.Lomkao 15

13. ¡·.ÃѪ´ÒÀÔàÉ¡ Çѧ·Í§ËÅÒ§ ¨µØ¨Ñ¡Ã 14. ÊǹËÅǧ ¡·.ÊØÇÃóÀÙÁÔ ¡Ãا෾¾ÃÐÃÒÁ 3 15. Bangkok Bangna ˹ͧá¢Á ºÒ§á¤ ¸¹ºØÃÕ 50 16. ¡·.ºÒ§¢Ø¹à·Õ¹ µÒ¡ÊÔ¹¸¹ºØÃÕ ¡·.¾Ñ²¹Ò¡Òà 17. ºÖ§¡Ø‹Á ¾ÞÒä· 18. ºÒ§à¢¹ ¡Ãا෾ 70 ´Í¹àÁ×ͧ 19. ¡Ãا෾ÇÔÀÒÇ´Õ ¡Ãا෾µÐÇѹÍÍ¡ ÃѧÊÔµ 20. ·‹ÒàÃ×Í ¾Ãй¤ÃÈÃÕÍÂظÂÒ ¾ÃÐÈÃÕÊØÃÔâ·Ñ Í. 21. ÊÃкØÃÕ Ë¹Í§á¤ à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ ¹¤Ã¹Ò¡ 22. žºØÃÕ ºŒÒ¹ËÁÕè ¾ÃйÒÃÒ³Å¾ºØÃÕ 23. ¾ÃÐÃÒàÁÈÇÞºØÃÕ ¾ÃÐÂҪѺҴÒÅ 24. ÊԧˏºØÃÕ ÊԧˏºØÃÕÇÕê¹ Í‹Ò§·Í§

¡ÅØ‹Á 24 15 27 25 12 21 56 23 24 19 16 24 19 15 33 14 15 21 26 20 27 15 28 23 23 12 39 31 10 47 19 10 17 16 22

ÊÁÒªÔ¡

+1

-1

+/-

4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 2 3 4 4

83.33 64.29 40 4 50.00 66.25 77.86 72.00 70.83 72.83 80.00 53.33 30.00 49.19 70.00 53.34 77.05 40.00 66.67 65.28 72.00

4 3

41.67 49.12 3

2

66.35

43.21

4 3 3 3 3

ÊâÁÊÃ

+/-

2,434 +5-7

25 17 30 21 22 11 26 16 31 21 30 10 24 27 5 22 20 16

ÊÁÒªÔ¡

53.13

48.86

54.55 100.00 63.00 51.39 68.75 58.00 61.51 50.00 53.70

74.40 70.58 68.78

%

Highest Score of club Attendance awarded to the club with the highest average scores on weekly club meeting, calculating base on monthly figure, for the year commencing from 1st July 2011 to 30th April 2012.

Trophies for Rotary Clubs in District 3350 RI

ÊÓËÃѺÊâÁÊÃâõÒÃÕ·Õè·Ó¤Ðá¹¹¡ÒÃࢌһÃЪØÁ»¡µÔ»ÃШÓÊÑ»´Òˏà©ÅÕè ÃÒÂà´×͹䴌ÊÙ§ÊØ´µÅÍ´·Ñ駻‚ â´Â¹Ñº¤Ðá¹¹¡ÒÃࢌһÃЪØÁµÑé§áµ‹Çѹ·Õè ñ ¡Ã¡®Ò¤Á òõõô¶Ö§ óð àÁÉÒ¹ ¾.È.òõõô

4

4

5 4 3 4 5 4 4 3 4

5 4 4

¤ÃÑé§

¶ŒÇÂÃÒ§ÇÑŤÐá¹¹¡ÒûÃЪØÁ´Õà´‹¹ ÀÒ¤ óóõð âõÒÃÕÊÒ¡Å

Total

25. àÁ×ͧªÑ¹ҷ ÇÑ´Êԧˏ 26. ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ ÅÒ¹ÊÑ¡ 27. ºŒÒ¹äË ˹ͧ©Ò§ 28. ¹¤ÃÊÇÃä ÊÕèá¤Ç ˹ͧºÑÇ 29. ਌ҾÃй¤ÃÊÇÃä ·‹ÒµÐâ¡ 30. ྪúÙó ËÅ‹ÁÊÑ¡ 31. Pursat Angkor 32. Battambang Phnom Penh Phnom Penh Metro

¤ÃÑé§ ¡ÅØ‹Á

40.63 55.56 30.77 60.00 83.33

%

¤Ðá¹¹¡ÒûÃЪØÁ»ÃШÓÊѺ´Òˏ ÊâÁÊÃâõÒÃÕã¹ÀÒ¤ 3350 »‚ 2554-55 à´×͹ Á¡ÃÒ¤Á ¾.È. 2555

January Attendance Report


August 2011

PRIP ¾ÔªÑ Ãѵµ¡ØÅ áÅФ³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃâ¤Ã§¡Òà ¿„œ¹¿Ùª‹Ç¼ٌ»ÃÐʺÀѹéÓ·‹ÇÁ ŧÊÓÃǨ¾×é¹·èÕ »ÃÐʺÀÑÂà¾×èÍÃÒ§ҹ¤ÇÒÁ¤×ºË¹ŒÒ ä»ÂѧâõÒÃÕ »ÃÐà·ÈÞջ؆‹¹¼ÙŒºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹ª‹Ç¼ٌ»ÃÐʺÀÑÂ㹤ÃÑ駹Õé

March is Literacy Month on the Rotary calendar, a time to consider what your club could be doing to boost literacy rates in your community and in communities around the globe. Our Foundation’s Humanitarian Grants Program is at work throughout the world helping many disparate groups gain lifechanging literacy skills. At the beginning of this month there will be Multidistrict PETS at Phitsanulok Province and there will be nearly 300 clubs from Thailand participate in the training to be President of Rotary Club for the year 2012-13. Staffs from the Rotary Center will be helping to assist in arranging various documents and registration, translating the President’s Manual and RI leaflets to be distributing at the meeting. Those who are interested can download from Rotary website www.rotarythailand.org. Flood relief money from Japan had been distributed in to Clubs in Nakornsawan, Lopburi, Ayutthaya and Nakorn Pathom areas. So far the committee had approved almost THB10 million toward the flood relief projects and details can be seen on our website as well. Yours in Rotary, PDG Xanxai Visitkul Chairman, Rotary Centre in Thailand

ÊâÁÊÃâõÒÃÕ¹¤ÃªÑÂÈÃÕä´ŒÁͺ¼ŒÒË‹ÁáÅÐÁØŒ§ ãËŒ¡Ñº ¼ÙŒ»ÃÐʺÀѹéÓ·‹ÇÁ «Öè§à»š¹Ë¹Öè§ã¹â¤Ã§¡Òà ª‹ÇÂàËÅ×ͨҡâõÒÃÕ»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹

ÈٹâõÒÃÕã¹»ÃÐà·Èä·Â

75/82-83 ÍÒ¤ÒÃâÍàªÕè¹·ÒÇàÇÍÏ 2 ªÑé¹ 32 «ÍÂÇѲ¹Ò ¶¹¹ÍâÈ¡ ࢵÇѲ¹Ò ¡ÃØ§à·¾Ï 10110 â·Ã. 0 2661 6720-1 â·ÃÊÒà 0 2661 6719 e-mail: rotaryth@ksc.th.com www.rotarythailand.org

22

ÊÒüٌNjҡÒÃÀÒ¤ »ÃШÓà´×͹ ÁÕ¹Ò¤Á 2555

ÁÕ¹Ò¤Á໚¹à´×͹áË‹§¡ÒÃàÃÕ¹Ãٌ˹ѧÊ×͵ÒÁ»¯Ô·Ô¹¢Í§âõÒÃÕ à»š¹àÇÅÒ·ÕèÊâÁÊà ¢Í§·‹Ò¹¤ÇèоԨÒóÒNjҨзÓÍÐäúŒÒ§à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁÍѵÃÒ ¡ÒÃÃٌ˹ѧÊ×Í㹪ØÁª¹ ¢Í§·‹Ò¹áÅЪØÁª¹·ÑèÇâÅ¡ â»Ãá¡ÃÁ·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹à¾×èÍà¾×è͹Á¹Øɏ¢Í§ÁÙŹԸÔâõÒÃբͧâõÒÃÕÊҡŪ‹ÇÂʹѺʹع ãËŒ¡ÅØ‹Á¢Í§¼ÙŒ·ÕèÊÔé¹ËÇѧÁÒ¡ÁÒÂä´Œ ÁÕ·Ñ¡ÉÐ㹡ÒÃÃٌ˹ѧÊ×Í·Õè·ÓãËŒªÕÇÔµ¢Í§¾Ç¡à¢Ò à»ÅÕè¹á»Å§ä» ã¹à´×͹¹Õé ÀÒ¤·Ñé§ 4 ÀҤ㹻ÃÐà·Èä·Â¨Ñ´¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒͺÃÁ¹Ò¡ÃѺ àÅ×͡ËÇÁ 4 ÀÒ¤ (Multidistrict PETS) ·Õè ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ÁÕ¹Ò¡ÃѺàÅ×Í¡¨Ò¡à¡×ͺ 300 ÊâÁÊà ·ÑèÇ»ÃÐà·ÈࢌÒÃѺ¡ÒÃͺÃÁà¾×èÍàµÃÕÂÁµÑÇ໚¹¹Ò¡ÊâÁÊÃã¹»‚âõÒÃÕ 2555-56 ·Õè¨ÐÁÒ¶Ö§ 㹧ҹ¹Õé਌Ò˹ŒÒ·ÕèÈٹâõÒÃÕÏ ª‹ÇÂʹѺʹع§Ò¹ã¹´ŒÒ¹µ‹Ò§æ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹ àÍ¡ÊÒáÒÃŧ·ÐàºÕ¹ ¡ÒûÃÐÊÒ¹§Ò¹ã¹Ê‹Ç¹µ‹Ò§æ ÃÇÁ·Ñ駡ÒÃá»ÅàÍ¡ÊÒ÷Ñé§ ªØ´¤Ù‹Á×Í਌Ò˹ŒÒ·ÕèÊâÁÊà Ἃ¹¾Ñº¢Í§»ÃиҹâõÒÃÕÊÒ¡Å áÅÐ˹ѧÊ×ًͤÁ×͵‹Ò§æ «Öè§ ÁÕᨡãËŒ¹Ò¡ÃѺàÅ×Í¡·Ø¡¤¹â´ÂâõÒÃÕÊÒ¡ÅʹѺʹع¡ÒèѴ¾ÔÁ¾ â´ÂàÍ¡ÊÒ÷Ñé§ËÁ´ ·ÕèÈٹâõÒÃÕÏ ä´Œá»Å໚¹ÀÒÉÒä·ÂÊÒÁÒö´ÒǹâËÅ´ä´Œ¨Ò¡àÇ红ͧÈٹâõÒÃÕÏ ·Õè www.rotarythailand.org ÊÓËÃѺâ¤Ã§¡Òÿ„œ¹¿Ùª‹Ç¼ٌ»ÃÐʺÀѹéÓ·‹ÇÁ«Öè§ä´ŒÃѺà§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹¹Ñé¹ Âѧ¤§´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂً㹨ѧËÇÑ´µ‹Ò§æ ઋ¹ ¹¤ÃÊÇÃä žºØÃÕ ÍÂظÂÒáÅй¤Ã»°Á ¨¹¶Ö§»¨Ñ ¨ØºÑ¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃä´Œ¾Ô¨ÒóÒ͹ØÁѵÔâ¤Ã§¡ÒÃÃÇÁ໚¹à§Ô¹·Ñé§ÊÔé¹à¡×ͺ 10 ŌҹºÒ· ·‹Ò¹ÊÒÁÒö´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐÃÙ»ÀҾ䴌¨Ò¡àÇçºä«µ¢Í§ÈٹâõÒÃÕÏ àª‹¹¡Ñ¹ ´ŒÇÂäÁµÃÕ¨ÔµáË‹§âõÒÃÕ Í¼À.ªÒުѠÇÔÈÔɯ¡ØÅ »Ãиҹ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒÃÈٹâõÒÃÕÏ »‚ 2553-55


Editor

ÊÒèҡºÃóҸԡÒÃ

Dear Fellow Rotarians, In publishing and delivery of the District Governor Newsletter, the purpose is mailing it to every Rotarian at his club through the address of the club president that was given. If you do not receive it, please contact your club president or notify our edition team. The news and materials in the newsletter are mostly written by District Governor, District Secretary and District Committee who want to communicate and keep all Rotarians informed of activities of the clubs, district coming events, rotary news all over the world. If you have any articles or interesting events that you want to share, please send your article to us. We have enough space to print it on and we are ready to communicate via E-book online to anywhere in the world. If you wish to publicize your club activities to the world, please also provide Thai version together with photos (if you could). Not only for English speaking clubs will see but also Thai speaking want to know yours as well. You can see - read all the material of Governor newsletter pass issuue from the first edition of PDG Suchada Ithijarukul untill present by E-Book online at http://issuu.com/sompolissuu/docs. Also including access to various hand-books such as Club President, Club Secretary and Club Committee as well as Regulations of Rotary International. Those are good media and information for new club members or interested rotarians to learn about rotary, just click link with your finger tip. However, we still continue printing books in hard copy for distribution to you but the E-Book online helps saving costs dramatically, quickly and preserve the world environment. It’s very easy to open to read and forward or send to everyone at the same time. So please help persuading each other to use E-Book online to make it even more. During this time, we will focus on the news of Rotary International Convention in Bangkok in order that you will get yourself well prepared properly to attend and get full advantage of the meeting.

Yours in rotary, Reach Within to Emblace Humanity PP.Sompol Siriudomseth

àÃÕ¹ ÊÁÒªÔ¡ÊâÁÊÃâõÒÃÕ·Ø¡·‹Ò¹ ¡Ò÷ÓáÅШѴʋ§ÊÒüٌNjҡÒÃÀÒ¤Ï ÁÕ໇ÒËÁÒÂÊ‹§µÃ§¶Ö§·Ø¡æ·‹Ò¹ ã¹·Ø¡ÊâÁÊà â´Â·Ò§ ä»ÃɳՏ ¼‹Ò¹·Ò§ ·ÕèÍÂÙ‹¢Í§ÊâÁÊ÷‹Ò¹ ËÃ×Í ·ÕèÍÂÙ‹·Õè·‹Ò¹¹Ò¡ÊâÁÊ÷‹Ò¹ ·Õè䴌ᨌ§ÁÒ ËÒ¡·‹Ò¹ã´äÁ‹ä´ŒÃѺÊÒÃÏ â»Ã´µÔ´µ‹Í¢Í¨Ò¡¹Ò¡ÊâÁÊâͧ·‹Ò¹ä´Œ ¹Ð¤ÃѺ ËÃ×Íᨌ§ÁÒÂѧ ¤³Ð¼ÙŒ·Ó§Ò¹ÊÒüٌNjÒÏãËŒ¨Ñ´Ê‹§ãËŒ·‹Ò¹à¾ÔèÁàµÔÁä´ŒÍÕ¡ ËÒ¡ ·‹Ò¹µŒÍ§¡Òà ¨Ó¹Ç¹àÅ‹Áà¾ÔèÁ¡ÒÃÃÒ§ҹ¢‹ÒÇ Ê‹Ç¹ãËÞ‹ä´ŒÁÒ¨Ò¡ ·‹Ò¹¼ÙŒÇ‹Ò àÅ¢Ò áÅÐ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÀÒ¤·Õ赌ͧ¡ÒÃÊ×èͶ֧,àµ×͹,¡Ãе،¹ ãËŒ·‹Ò¹¹Ò¡ áÅСÃÃÁ¡Òà µÅÍ´¨¹ ÊÁÒªÔ¡·Ø¡·‹Ò¹ ä´ŒÃѺ·ÃÒº¢‹ÒÇ ¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§æ ·Ñé§ ã¹ÊâÁÊÃ,ÀÒ¤, »ÃÐà·È ËÃ× Í ·Ñ è ÇâÅ¡ ᵋ Ë Ò¡·‹ Ò ¹ã´ÁÕ º ·¤ÇÒÁ,¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ ã´æ ·Õ è ¹ ‹ Ò Ê¹ã¨ ËÃ× Í ¢Œ Í ¤Ô ´ ´Õ æ ¢Œ Í ¤Ô ´ Ê¡Ô ´ã¨ã¹¡ÒÃá¹Ð¹Ó ÊÔ è § µ‹ Ò §æ Í‹ Ò à¡ç ºäÇŒ ¤ Ô ´ ¤¹à´Õ Â Ç ¢Í¤ÇÒÁ¡ÃسÒ㪌ÊÔ·¸ Ê‹§º·¤ÇÒÁ·‹Ò¹ÁÒŧÊÒüٌNjÒä´Œ¹Ð¤ÃѺ àÃÒ ÁÕ˹ŒÒ¾Í¨Ð ŧãËŒ·‹Ò¹ä´Œ áÅоÌÍÁàÊÁÍ ã¹¡ÒÃÊ×èͼ‹Ò¹·Ò§ E-book online ä»·ÑèÇ·Ø¡áË‹§ ã¹âÅ¡¹Õé ËÒ¡·‹Ò¹»ÃÐʧ¤ ¨ÐÊ×èÍÍÍ¡ä»·ÑèÇâÅ¡ â»Ã´Ê‹§¤Óá»ÅÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È ÁÒãËŒ ´Œ Ç Â¹Ð¤ÃÑ º ¾ÃŒ Í Á ÃÙ » ËÒ¡ÁÕ à¾ÃÒÐ àÃÒÁÕ Ë ÅÒÂÊâÁÊÃã¹ÀÒ¤·Õ è ¾Ù´ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È áÅÐ µŒÍ§¡Ò÷ÃÒº¢ŒÍÁÙÅઋ¹¡Ñ¹ ·Ø¡·‹Ò¹ÊÒÁÒöࢌҴÙ-Í‹Ò¹ ÊÒüٌNjÒÏ ä´Œ·Ø¡©ºÑºÂŒÍ¹ËÅѧ µÑé§áµ‹©ºÑºáá ¢Í§»‚ ¢Í§ ·‹Ò¹ ͼÀ.ÊØªÒ´Ò ÍÔ·¸Ô¨ÒÃØ¡ØÅ ¨¹¡ÃзÑ觻˜¨¨ØºÑ¹¹Õé ·Ò§ E-Book online ä´Œ·Õè http://issuu.com/sompolissuu/docs ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃࢌҴ٠¤Ù‹Á×Í àÍ¡ÊÒõ‹Ò§æ ઋ¹ ¤Ù‹Á×Í ¹Ò¡ àÅ¢Ò ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊâÁÊà áÅР˹ѧÊ×Í·Õè໚¹ ¢ŒÍ¡Ó˹´ á¹Ç·Ò§¡Òû¯ÔºÑµÔµ‹Ò§æ¢Í§âõÒÃÕÊÒ¡Å ´ŒÇ ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒ ¶Ö§áÁŒ¨Ð໚¹àÅ‹Á·Õè¾ÔÁ¾ÍÍ¡ä»áŌǼ‹Ò¹¾Œ¹¡çµÒÁ ᵋ¡çÂѧ ÁÕáÅФ§ äÇŒ´ŒÇÂàÃ×èͧÃÒÇ áÅк·¤ÇÒÁ µ‹Ò§æÁÒ¡ÁÒ ¨Ò¡ ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇزÔËÅÒ·‹Ò¹ ·ÑèÇâÅ¡ ·Õè Âѧ Áդس¤‹ÒÍÂÙ‹ ¤Ãº¶ŒÇ¹ áÅÐ àËÁÒÐÊÁ㹡Òà 㪌 Ê×èÍãËŒ¡ÑºÊÁÒªÔ¡ãËÁ‹æ ËÃ×Í ¼ÙŒÊ¹ã¨ ä´ŒÈÖ¡ÉÒ ËÒ¢ŒÍÁÙÅã¹âõÒÃÕàÃÒ䴌໚¹Í‹ҧ´Õ à¾Õ§ᵋ·‹Ò¹ Ê‹§ link µ‹ÍãËŒ ᤋ»ÅÒ¹ÔéÇÊÑÁ¼ÑÊ àÃÒÂѧ¤§¾ÔÁ¾à»š¹ÃÙ»àÅ‹Á»¡µÔ ᨡãËŒ·‹Ò¹ÍÂÙ‹ ઋ¹à´ÔÁ ᵋ ¡ÒÃÍÍ¡ÃÙ»àÅ‹ÁẺ E-Book online ¨Ð»ÃÐËÂÑ´¤‹Ò㪌¨‹ÒÂŧÍ‹ҧÁÒ¡ áÅÐÍÍ¡ä´ŒÃÇ´àÃçÇ §‹Òµ‹Í ¡ÒèѴʋ§à»´´Ù áÅÐÊ‹§µ‹Íæä» ãËŒ ¡Ñº·Ø¡¤¹ ´Ñ§¹Ñ鹢ͤÇÒÁ¡Ãسҷ‹Ò¹·Ñé§ËÅÒ ª‹Ç¡ѹà¼Âá¾Ã‹ áÅÐÁÒ㪌 ËÃ×Í ´Ù Í‹Ò¹ ¼‹Ò¹·Ò§ Ẻ E-Book online ¡Ñ¹ ãËŒÁÒ¡¢Ö鹹ФÃѺ ª‹Ç§¹ÕéàÃÒ¨Ð์¹Å§¢‹ÒÇà¾ÔèÁàµÔÁãËŒ à¡ÕèÂǡѺÃÒ¡Òà áÅÐÇÔ¸Õ¡Òà ·Õè·‹Ò¹¨ÐࢌһÃЪØÁãËÞ‹ ãËŒ·‹Ò¹ÁÒ¡¢Öé¹à¾×èÍ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁ 䴌͋ҧàËÁÒÐÊÁ áÅÐä´Œ»ÃÐ⪹Í‹ҧàµçÁ·Õè㹡ÒÃࢌһÃЪØÁ

´ŒÇÂäÁµÃÕ¨ÔµáË‹§âõÒÃÕ ÁÕ¹éÓ㨠ˋǧãÂà¾×è͹Á¹Øɏ ͹.ÊÁ¾Å ÈÔÃÔÍØ´ÁàÈÃÉ°

ทานสามารถ บอกรับสารผูวาการภาคไดโดยแจงที่ นายกสโมสรของทาน หรือ เขา ชมทาง Ebook-online ไดที่ http://issuu.com/sompolissuu/docs

ÊÒüٌNjҡÒÃÀÒ¤ »ÃШÓà´×͹ ÊÔ§ËÒ¤Á 2554

23


ระหวางวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.rotaryconvention2012.com/

การประชุมโรตารีสากล ในประเทศไทย ไดรับความรวมมือจากหลายหนวยงาน เชน กรุงเทพมหานคร การทองเที่ยว แห ง ประเทศไทย และ สำนั ก งานส ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (สสปน) ซึ ่ ง ได ม ี ก ารจั ด แถลงข า วอย า ง เปนทางการ เปนที่เรียบรอยแลว


ม ้ ิ ย ย อ ร น ั พ ง ‡ ห แ น ด แ ดิน


f o d n a L e Th

s e l i m S d a Thousan


邦 之 笑 微


. . . ั บ  ร ด ไ ะ จ น ‡ า ท ฯ พ ท เ ุ ง ทก่ี ร ับแบบไทย ๆ การตอนร

สรางมิตรกับเพ

Rotary Images/Monika Lozinska-Lee

ื่อนโรแทเรียนจ

ากทั่วทุกมุมโล

TAT

‡าตื่นเตน

ที่ยวที่น เ ง อ ‡ ท ่ ี ท น า ถ ส เยี่ยมชม

BMA

TAT

ลิ้มรสอาหารไท

ีงาม

อันด ัสมผัสวัฒนธรรม

ยที่แสนอร‡อย

ต‡อสัญญาในก

TAT

ารบริการเหนือ

Rotary Images/Alyce Henson

ตน ระดับโลก

ีชื่อเสียง ม ่ ี ท ้ ี น ง อ ื ม เ ง อ ื เที่ยวเม

TAT


… l l ’ u o y , k o k g n a B In ty i h o s p it a li a h T y jo n E

M a k e f r ie n Rotary Images/Monika Lozinska-Lee d s w it h f e ll o w R o t a r ia n s f r o m aro u n d th e w o r ld

TAT

e c t a c u la Ta k e in s p

r s ig h t s

BMA

TAT

Ta s t e d e li c io u s T h a i c u is in e

n t c u lt u r e a r ib v a e E x p e r ie n c

Renew you r c o m m it m

TAT

ent to S er v ic e A b o v e S e lf

Rotary Images/Alyce Henson

s a w o r ld - c la in n u f e v Ha

s c it y TAT


… … 將 您 , 谷 曼 在 體驗泰式

好客

Rotary Images/Monika Lozinska-Lee

結交扶輪

社友

TAT

欣賞壯麗

美景

BMA

TAT

感受活力

品鑒泰式

文化

獻身「超

美食

TAT

我服務」

Rotary Images/Alyce Henson

級 盡享世界

城市之樂 TAT


มาพบกับเราได

ที่กรุงเทพฯ

เรียน ท‡านสมาชิกสโมสรโรตารี ขอเชิญร‡วมงานประชุมโรตารีสากล (Rotary International Convention) ของเราชาวโรตารี ที่จะจัด ขึ้นเป็นครั้งที่ 103 ในวันที่ 6 - 9 พฤษภาคม ปี 2555 ที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นเหตุการณที่น‡าตื่นเตนมาก ที่สุดเหตุการณหนึ่งในโลก ประเทศไทยเป็นสถานที่ๆ มีความงดงามอย‡างแทจริงที่หนึ่งที่รูจักกันในชื่อของ ดินแดนแห‡ง 1,000 รอยยิ้ม ผมจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท‡าน โดยเฉพาะอย‡างยิ่งชาวโรตารีที่ไม‡เคยไปเที่ยวเอเชียมาก‡อน ไดใชโอกาสนี้ เดินทางมาร‡วมงานดวย กรุงเทพฯ เป็นประตูทางผ‡านสำ�หรับผูที่ตองการจะเดินทางระยะสั้นๆ ไปสู‡ประเทศ ต‡างๆ ในกลุ‡มเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อการท‡องเที่ยว รับประทานอาหาร ชอปปิ้ง เที่ยวชมสถานที่ทาง วัฒนธรรมที่สำ�คัญ สำ�หรับผูที่เคยไปมาแลว คุณก็คงรูสึกว‡าอยากจะกลับไปเยี่ยมชมกรุงเทพฯ อีกครั้งเป็น อย‡างมากแน‡นอน แต‡เหตุผลสำ�คัญที่สุดที่พวกเราจะไปกรุงเทพฯ กันก็คงจะหนีไม‡พนงานประชุมโรตารีสากล ซึ่งเป็นงานใหญ‡ ของชาวโรตารีเราที่ทุกคนไม‡ควรพลาด ในปีที่ผ‡านๆ มา พวกเราไดพบปะกับชาวโรตารีทั่วโลกในที่ประชุมแต‡ละแห‡ง เรามีโอกาสไดพบปะกับผูคน ต‡างๆ ในสถานที่เดียวกัน ไดยินภาษาพูดของหลายๆ ประเทศ พูดคุยกับผูคนมากมาย และรับรูโครงการ ของปีที่ผ‡านมา ไม‡มีประสบการณใดในการประชุมของโรตารีที่จะดีไปกว‡าการประชุมโรตารีสากล ไม‡มีอะไร อื่นที่จะสรางแรงบันดาลใจไดมากเช‡นนี้อีกแลว ในทุกปี กระผมไปร‡วมการประชุมโรตารีสากลดวยความตื่นเตนที่จะไดเห็นเพื่อนเก‡าและรูจักกับเพื่อนใหม‡ ๆ เพื่อฉลองความสำ�เร็จของเราและเรียนรูจากประสบการณระหว‡างเรา และทุกๆ ปี ผมก็กลับมาดวยความรูสึก ที่ภาคภูมิใจในโรตารีที่เต็มไปดวยความกระตือรือรนและมุ‡งมั่นที่จะรับใชโรตารีของเราต‡อไป ปีนี้จะเป็นการประชุมที่ดีที่สุดเท‡าที่เคยมีมา กระผมอยากใหคุณรีบลงทะเบียนตั้งแต‡ตอนนี้และเริ่มตนวางแผน การเดินทางไปร‡วมการประชุมนานาชาติครั้งที่ 103 ของโรตารี ที่กรุงเทพฯ ขอแสดงความนับถือ

ประธานโรตารีสากล ปี 2554-12


J oin u s in B

a n g ko k

Dear Rotarian: Please accept my personal invitation to join me and our fellow Rotarians in Bangkok, Thailand, 6-9 May 2012, for the 103rd Rotary International Convention — an incredible event in one of the world’s most fascinating cities. Thailand is a spectacular destination, truly the Land of a Thousand Smiles. I would particularly urge Rotarians who have never visited Asia before to consider this your chance. Bangkok is a fantastic gateway to explore Southeast Asia and a wonderful experience on its own for a shorter trip. For those who hail from countries closer by, take the opportunity for a great getaway — with all the dining, shopping, and sightseeing opportunities of a major cultural capital. Indeed, for those who have been there already, you know that you can never get enough of Bangkok. But the best reason to visit Bangkok, of course, will be the Rotary convention itself: the highlight of the Rotary calendar and an opportunity not to be missed. All through the year, we reach out to Rotary communities across the globe. At the convention, we have the chance to see all those communities represented in one place — to hear all the languages, see all the people, and learn about all the projects of the past year. Nothing brings home the internationality of Rotary like a Rotary convention, and nothing else has the same power to inspire. Every year, I go to the RI Convention excited to see old friends and make new ones, to celebrate our successes and learn from our experience. And every year, I leave with a sense of pride in Rotary, eager to continue my commitment to Rotary. This year promises to be the best convention yet. I urge you to register now and to begin planning for our 103rd Rotary International Convention in Bangkok! Sincerely,

Kalyan Banerjee RI President, 2011-12


歡聚曼谷 親愛的扶輪社員: 請接受我誠邀您與我及在泰國曼谷的扶輪社員夥伴一起參加2012年5月6日至9日舉辦的 國際扶輪第103屆年會。我們將在世界上最迷人的城市曼谷共慶這一激動人心的盛事。 泰國是引人入勝的旅遊目的地,名副其實的「微笑之邦」。我極力推薦以前從未到過 亞洲的扶輪社員把握這次的遊覽機會。曼谷是您探索東南的絕佳門戶,而曼谷本身也 能讓您享受難忘的經驗。來自附近國家的會員也有可以在泰國這一主要的文化中心享 受美食、購物及觀光的樂趣。對於已體驗過曼谷的會員來說,相信您對曼谷總抱著意 猶未盡之感。 但是,這次前往曼谷的最佳原因,當然還扶輪社年會本身。年會是扶輪年度中不容錯 過的盛事。 整個年度中,我們向全球各地的扶輪社區提供援助。在年會上,我們將有機會與各個 社區的代表相聚一堂,聆聽各種語言相互交匯,相會來自各國的不同人群,瞭解過去 一年的各個活動。扶輪年會最能反映扶輪組織的國際性,也最能鼓舞人心。 每年赴國際扶輪年會,我的心中充滿結交新朋重溫舊友,共祝成功,互鑒經驗的興 奮。而在離開年會之際,我總是對扶輪充滿自豪,切望繼續貢獻扶輪。 本屆年會必將成為最佳的年會。請立刻註冊,並開始計劃赴國際扶輪第103屆年會曼 谷之行! 您誠摯的,

葛爾揚.潘乃傑 (Kalyan Banerjee) 2011-12年度國際扶輪社長


มารูจักกับวัฒนธรรมไทย

ความงดงามทางวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่เหมาะมากสำ�หรับการจัดการประชุมใหญ‡ประจำ�ปีของโรตารีสากล เมืองที่รูจักกันในชื่อ ของเมืองแห‡งเทพไดดึงดูดนักท‡องเที่ยวหลายลานคนเขามาเที่ยวชมมรดกทางวัฒนธรรม ที่อุดมไปดวยอาหาร ที่แสนอร‡อยและการตอนรับอย‡างอบอุ‡นที่ไม‡แพใคร เชิญท‡านเขาร‡วมประชุมกับเพื่อนโรแทเรียนที่กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมฉลองความสำ�เร็จระดับนานาชาติของโรตารี ปี 2554-55

สถาบันพระมหากษัตริยของไทย

ประสบการณและความตื่นเตนใหม‡ๆ กำ�ลังรอท‡านอยู‡ที่กรุงเทพฯ ศูนยกลางทางวัฒนธรรมและเป็นศูนยธุรกิจ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใตแห‡งนี้รวบรวมความแตกต‡างหลายอย‡าง เช‡น โรงแรม รานอาหารและธนาคารที่ ทันสมัย ตั้งอยู‡ใกลกับศาลเจาและวัดเก‡าแก‡ที่ศักดิ์สิทธิ์ มีตลาดรานคาที่คึกคัก บางตั้งอยู‡บนแม‡น้ำ�ทำ�การซื้อขาย ตลอดเวลา ในขณะที่วัดทางพุทธศาสนาก็มีสถานที่ใหพักสงบเงียบทางใจได ในช‡วงเย็นท‡านยังสามารถเพลิด เพลินพักผ‡อนหย‡อนใจรับประทานอาหารบนแม‡น้ำ�เจาพระยา หรือชมการแข‡งขันชกมวยไทยที่น‡าตื่นเตนเราใจ พรอมกับจิบเบียรไทยเย็นๆ ไปดวย ไม‡ว‡าท‡านจะชอบอะไร ท‡านจะออกจากกรุงเทพไปดวยความประทับใจและ ความทรงจำ�ที่จะนำ�กลับบานไปแบ‡งปันกับเพื่อนๆ ในสโมสรของท‡านได

ตลาดน้ำ�

สถานที่น‡าสนใจ วัดพระแกวและพระบรมมหาราชวัง วัดพระแกวถือว‡าเป็นวัดที่สำ�คัญที่สุดของประเทศไทย และเป็นศูนยรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ดวยยอดเจดียที่ส‡องแสงแวววาว และพระพุทธรูป แกะสลักจากหยกชิ้นเดียว วัดพระแกวเป็นสถานที่ จะตองชม รวมไปถึงวัดที่มีชื่อเสียงต‡างๆ ในกรุงเทพฯ และติดๆ กันกับวัด จะเป็นพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็น ที่ประทับเดิมของพระราชวงศ์ ที่มีสถาปัตยกรรมที่ งดงาม บ‡งบอกถึงวัฒนธรรมอันสูงส‡งของสถาบัน พระมหากษัตริยของประเทศไทย

ตลาดน้ำ�ต‡างๆ เช‡น ตลาดน้ำ�ดำ�เนินสะดวกไม‡เพียง แต‡เป็นสัญลักษณของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นที่รูจักกันใน บรรดานักท‡องเที่ยวเท‡านั้น แต‡ยังบ‡งบอกการคมนาคม ทางน้ำ�เพื่อลำ�เลียงส‡งอาหารและผลิตภัณฑอื่นๆ ใหกับผูที่พักอาศัยอยู‡สองริมฝั่งน้ำ�ดวย จากทางเทาริม คลองท‡านจะเห็นสินคาต‡างๆ เช‡น หมวกฟาง มะพราว และขนมชนิดต‡างๆ ของรานคาที่อยู‡ในเรือยาว

อิ่มเอิบกับอาหารไทย กรุงเทพฯ มีอาหารใหเลือกมากมาย อาหารไทยคือ ส‡วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย คำ�พูดที่ใชทักทายกัน ในภาษาไทยคำ�หนึ่งคือ "ทานขาวแลวหรือยัง" อาหาร ไทยมีชื่อเสียงในดานการใชเครื่องปรุงที่สดใหม‡ ซึ่ง มีทั้งสมุนไพรและเครื่องเทศ ลองชิมสะเตะไก‡หรือ น้ำ�มะพราวสดจากผูขายริมถนน หรือกินอาหารแบบ ไทยๆ ในบานไมสักที่เรือนมัลลิกา หรือเพลิดเพลิน กับทัศนียภาพของเมืองจากรานอาหาร Moon Bar at Vertigo ที่ชั้นลอยดาดฟา

TCEB

ชอปปิ้ง กรุงเทพฯ มีสิ่งของสำ�หรับผูซื้อทุกประเภท ตั้งแต‡แบบ ที่ตองเจรจาต‡อรองกับผูขายขางถนนไปจนถึงรานคา บูติกที่หรูหรา เชิญเยี่ยมชม รานคาย‡อย 150,000 ราน ในตลาดนัดสวนจตุจักร เพื่อหาซื้อสินคาราคาถูก เช‡น เสื้อผา เครื่องไมเครื่องมือ งานฝีมือและเกือบทุกอย‡าง ที่ท‡านตองการ แต‡ถาท‡านชอบหางสรรพสินคาปรับ อากาศที่ทันสมัยเชิญที่ศูนยการคามาบุญครองที่มัก จะเรียกกันว‡าเอ็มบีเค เพื่อหาซื้อเครื่องประดับ แฟชั่น และเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสต‡างๆ ในใจกลางกรุงเทพฯ จะมีรานคาเอราวัณสำ�หรับท‡านที่ตองการสินคาหรู เช‡น เสื้อผาแฟชั่นออกแบบต‡างๆ ก‡อนที่จะเดินไป พักผ‡อนจิบน้ำ�ชาที่รานใกลเคียงและเพลิดเพลินชม ศาลทาวมหาพรหม 2   |    Bangkok 2012

ประเทศไทยปกครองโดยระบอบรัฐธรรมนูญ ที่มีพระมหากษัตริยเป็นประมุขของชาติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู‡หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระประมุขของชาติที่นานที่สุดในโลก เป็นที่เคารพนับถือโดยประชาชนชาวไทยทั่ว หนาเป็นอย‡างมาก การไม‡ใหความเคารพต‡อ พระมหากษัตริยหรือสถาบันพระมหากษัตริย ถือเป็นขอหามทางสังคม

BMA

สถานบันเทิงยามค่ำ�คืน ศิลปะและความ บันเทิง ไม‡ว‡าท‡านจะเลือกชนแกวและชมแสงไฟจากบาร บนชั้นดาดฟาแห‡งใดแห‡งหนึ่ง หรือจะนั่งจิบไวนและ สนทนากันในบรรยากาศที่เงียบในโรงแรมที่หนึ่งของ กรุงเทพฯ ก็ลวนเป็นสิ่งที่ท‡านสามารถเลือกทำ�ไดหาก ท‡านตองการผ‡อนคลายหลังจากประชุมมาเหน็ดเหนือ่ ย ทั้งวัน ผูที่ชอบดนตรีก็สามารถที่จะไปเที่ยวเพลิดเพลิน กับการแสดงเพลงปอป แจสและบลูสในคลับต‡างๆ ของกรุงเทพฯ ได กรุงเทพฯ นั้นยังเป็นศูนยกลางศิลปะ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีแกลเลอรี่หลาย แห‡งทีเ่ ปิดใหบริการจนถึงเวลาเย็นทีจ่ ะใหทา‡ นสามารถ เขาชมได และอีกสิ่งหนึ่งที่ท‡านไม‡ควรพลาดคือ การ แสดงศิลปะวัฒนธรรมละครรำ�โขนไทยที่โรงภาพ ยนตรศาลาเฉลิมกรุง ที่จะตรึงตาตรึงใจท‡านไปตลอด

สนุกสนานกับครอบครัว กรุงเทพฯ มีสถานที่ท‡องเที่ยวสำ�หรับครอบครัวรวมไป ถึงสวนน้ำ� เช‡น สวนสยามและดรีมเวิลด ส‡วนผูที่อยาก มีประสบการณใกลชิดกับสัตวป‡าของไทย ก็สามารถ นั่งรถแท็กซี่ระยะทางสั้นๆ ไปที่สวนสามพรานนอก เมือง และผูที่ชื่นชอบสัตวเลื้อยคลานก็สามารถไปดู จระเขไดที่ฟารมจระเขสมุทรปราการ

TAT


Discovering Thai culture

The cultural splendors of Bangkok Bangkok is an ideal host city for a Rotary International Convention. Known as the City of Angels, Thailand’s vibrant capital attracts millions of international visitors annually, who are drawn to its rich cultural heritage, delectable cuisine, and unsurpassed hospitality. Join thousands of fellow Rotarians in Bangkok to celebrate the international accomplishments of the 2011-12 Rotary year. New adventures and experiences await you in Bangkok. A cultural and business center of Southeast Asia, Bangkok is a study in contrasts. Modern hotels, restaurants, and banks stand next to ancient shrines and sacred temples. Busy marketplaces — some on water — bustle with activity while Buddhist temples offer a moment to reflect in quiet reverence. In the evening, enjoy a relaxing meal on the Chao Phraya River or watch an exciting kickboxing match while sipping cold Thai beer. Whatever your inclination, Bangkok will leave an impression and memories to take back home and share with your club.

Top attractions

Thailand is a constitutional monarchy. His Royal Highness King Bumiphol Adulyadej, the world’s longest reigning head-of-state, is greatly revered and respected by the Thai nation. Negative commentary about the king or the monarchy is a social taboo.

The Floating Markets

Wat Phra Kaew and the Grand Palace The Temple of the Emerald Buddha is considered the most important temple in Thailand and the spiritual home of Thai Buddhism. With its shining spires and a Buddha image carved out of a single block of jade, Wat Phra Kaew is a must-see among several stunning wats in Bangkok. Adjoining the temple is the former residence of the royal family, the Grand Palace. Tour the grounds for stunning architecture and a glimpse of the culture of Thailand’s monarchy.

TCEB

Floating markets, such as Damnoen Saduak, have become the symbol of Bangkok. Although they now cater mostly to tourists, floating markets provide a glimpse of how the city uses waterways to deliver food and other products to residents. From your vantage point on the canal sidewalk, you’ll also find goods such as traditional straw hats, coconuts, and sweets available from merchants floating by in narrow boats. The delights of Thai food

BMA

Bangkok provides countless culinary choices. Food is deeply engrained in the culture, and a common way to say hello in Thai is “Have you eaten rice yet?” Thai cuisine is renowned for its delectable use of fresh ingredients, herbs, and spices. Snack on chicken satay or fresh coconut water from a street vendor, dine in a converted teak house at Ruen Mallika, or enjoy the city vistas from the rooftop restaurant Moon Bar at Vertigo.

Nightlife, arts, and entertainment Whether you raise a toast and view the lights of Bangkok from one of the city’s many rooftop bars or sip wine over quiet conversation at a local inn, there are many opportunities to unwind after a day at the convention. Music aficionados can enjoy live performances of pop, jazz, and blues in area clubs. Considered the art capital of Southeast Asia, Bangkok also boasts several galleries that are open until the early evening hours for your browsing pleasure. For an unforgettable evening of traditional art, don’t miss the Thai masked dance drama at Sala Chalermkrung.

Shopping There is something for every type of shopper in Bangkok, from bargaining with street vendors to browsing luxurious boutiques. Visit one of the 150,000 stalls in Chatuchak Weekend Market on a quest for the best deals in clothing, gadgets, crafts, and almost anything else. If modern shopping centers are more your speed, head to one of Bangkok’s air-conditioned Mahboonkrong, often referred to as MBK, for jewelry, fashion, and electronics. In the city center, Bangkok’s chic crowd shops at Erawan Bangkok for designer fashions before heading to a tearoom to enjoy the view overlooking the Erawan Shrine.

2   |    Bangkok 2012

Thailand’s monarchy

Family fun Bangkok offers activities for the entire family, including water parks such as Siam City and Dream World. For an up close experience of Thailand wildlife, take a short cab ride just outside the city and visit the Samphran Elephant Ground and Zoo. Reptile enthusiasts may enjoy a visit to the Samut Prakan Crocodile Farm and Zoo.

TAT


曼谷的燦爛文化

探索泰國文化

曼谷是舉辦國際扶輪年會的理想城市。被譽為「天使之城」的泰國首都曼谷充滿活力,擁有 豐富的文化傳統和可口的美味佳餚,熱情好客,每年吸引數百萬國際遊客來此觀光遊覽。請 相聚曼谷,與數千位扶輪社友一起慶祝2011-12年度國際扶輪的業績吧!

泰國的君主政體 泰國是君主立憲制國家。泰國國王

曼谷將為您帶來非凡的體驗。曼谷是東南亞的一大文化與商業中心。新古文化在此相得益 彰--現代化的飯店、餐廳及銀行緊鄰古老的神殿和莊嚴的寺廟,水上市場等集市熙熙攘攘, 而名寺古刹則是沉思參禪的理想之所。傍晚時分,您可以在湄南河畔悠閒就餐,抑或啜飲清 涼的泰式啤酒,觀賞令人欣奮的泰拳賽。不論您的偏好為何,曼谷都能給您留下難忘的印象 與回憶,供您歸國與社友分享。

蒲美蓬(Bhumibol Adulyadej)陛下 是全世界在任時間最長的國家元 首,深受泰國人民敬愛。泰國社會 禁止發表有關國王或君主政體的負 面評論。

頂級景點及遊覽

水上市場

玉佛寺(Wat Phra Kaew)和大皇宮(Grand Palace)

丹能莎朵水上市場(Damnoen Saduak)等 水上市場已成為曼谷的標誌。儘管現在水上 市場主要以遊客位對象,但也是這座城市利

玉佛寺堪稱泰國最重要的寺廟,是泰國佛教 的精神家園。玉佛寺的尖塔熠熠生輝,寺內 有一尊由一塊玉石雕刻而成的佛像,該寺是 遊客遊覽曼谷的必到寺廟之一。玉佛寺的旁

用水道運送居民食物和其他產品的一種途 徑。站在運河河畔的人行道上,您也能買到 水上商販在小船上兜售的傳統草帽、椰子、 甜點等。

邊就是泰國皇族的故居—大皇宮。遊客在此 可以觀賞到嘆為觀止的建築藝術,窺觀泰國

泰式美食

君主政體文化。

曼谷擁有豐富的美味佳餚。飲食是泰國傳

BMA

統文化的一部分。在泰國,常見的打招呼

TCEB

方式是詢問「吃飯了沒?」泰式美食採用

夜生活、藝術及娛樂

新鮮的食材、香草及調料,美味可口享有

曼谷擁有眾多屋頂酒吧。年會期間,您可以

盛譽。您可以在大排檔享受雞肉沙爹或

在酒吧觀賞城市夜色,舉杯暢飲,也可以在

者新鮮的椰汁,在Ruen Mallika餐廳的泰柚

當地客棧啜飲葡萄美酒,靜談諸事。曼谷有

木屋內大快朵頤,抑或在Vertigo的屋頂餐

諸多機會供您在一天的疲乏之後放鬆身心。

廳Moon Bar一邊用餐一邊欣賞美麗的城市

音樂愛好者可以在周邊的俱樂部內欣賞現場

全景。

演奏的流行音樂、爵士樂及藍調音樂。曼谷 是公認的東南亞藝術之都,這裏許多畫廊一

購物

直開放到傍晚時分,可供您一飽眼福。若想

您既可以在街頭與小販討價還價,也可

參加一次難忘的傳統藝術晚會,千萬別錯過

以前往奢華的精品店血拼採購,曼谷能

皇家劇院(Sala Chalermkrung)的面具舞

滿足各類顧客的需求。劄都甲週末市集

表演。

(Chatuchak Weekend Market)擁有多達 150,000個攤位,出售服裝、小飾品、手工

天倫之樂

藝品等各種商品,包羅萬象。如果新潮的

曼谷還有許多適合全家人參與的活動,例

購物中心較合您的胃口,可以前往設有空

如Siam City及Dream World等水上樂園。您

調的MBK(Mahboonkrong)商場選購珠

還可以乘車到曼谷近郊的沙慕普蘭大象樂園

寶、時裝和電子產品。在曼谷市中心,遊

(Samphran Elephant Ground and Zoo),

客可以在繁華的曼谷艾爾文凱悅大酒店時

近距離觀賞泰國的野生動植物。爬蟲愛好

尚商店選購設計師品牌時裝,爾後前往茶

者則可以去參觀泰國北欖鱷魚湖動物園

室,一邊品茶,一邊俯瞰四面佛(Erawan

(Samut Prakan Crocodile Farm and Zoo)。

Shrine)。

2   |    Bangkok 2012

TAT


วัดไทยที่มีชื่อเสียง

ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธศาสนามานานนับหลาย ศตวรรษและมีพุทธศาสนิกชนกว‡า 90 เปอรเซ็นตของ ประชากรไทย มีสิ่งมหัศจรรยทาง สถาปัตยกรรมและ พระธาตุที่สวยงาม วัด เป็นหนาต‡างเขาสู‡หัวใจทางจิต วิญญาณของประเทศ ที่ผูที่ไม‡ใช‡ชาวพุทธก็สามารถ เขาชมได เวลาที่ท‡านจะเขา วัด กรุณาแต‡งกายใหสุ ภาพเรียบรอย (ไม‡ใส‡กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุดหรือ กระโปรงเหนือเข‡า) และตองถอดรองเทา อย‡าพลาด ไปเที่ยวชมวัดต‡างๆ เหล‡านี้:

วัดอรุณ วัดอรุณหันหนาไปทางแม‡น้ำ�และเป็นที่รูจักกันดีใน ทิวทัศนที่สวยงามในยามเชาและตอนพระอาทิตย ตกดิน

BMA

วัดโพธิ์ ตั้งอยู‡ติดกับพระบรมมหาราชวังเป็นวัดที่เก‡าแก‡ที่สุด ของประเทศไทยและเป็นทีต่ ง้ั ของพระพุทธรูปนอนใหญ‡

วัดสุทัศน มีชื่อเสียงจากหลังคาที่สายงาม วัดนี้มีภาพจิตรกรรม ฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจาที่มีสีสัน สดใสสดงาม

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

เพียงแค‡รอบๆ กรุงเทพฯ ท‡านจะสามารถเที่ยวเพลิดเพลินชมสถานที่ทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณของไทย ไดมากมาย

เมืองเก‡าอยุธยา อยู‡ทางทิศเหนือใกลกรุงเทพฯ อยุธยาเป็นสถานที่มรดกโลกขององคการยูเนสโก และเป็นเมืองหลวงเดิมของ ราชอาณาจักรเมืองสยาม เชิญมาสัมผัสกับกลิ่นอายเมื่อหลายรอยปีก‡อนของประเทศไทยไดที่นี่

สมุทรปราการ มาชมสถานที่โบราณต‡างๆ จากทั่วประเทศซึ่งถูกย‡อและรวมไวที่พิพิธภัณฑกลางแจงใหญ‡ที่สุดในโลก ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เกาะเสม็ด ไปเที่ยวพักผ‡อนในระยะเวลาสั้นๆ ที่เกาะเสม็ด นักท‡องเที่ยวสามารถเช‡าบานพักตากอากาศที่เงียบสงบ และเพลิดเพลินกับสถานบันเทิงยามค่ำ�คืนต‡างๆ บนชายหาดที่เหมาะกับรสนิยมของท‡าน BMA

รูจักกับวัฒนธรรมไทย การไหว

เยี่ยมชมธรรมชาติ ถาท‡านตองการจะหลีกหนีจากถนนที่คึกคักของกรุงเทพฯ ท‡านสามารถไปเยี่ยมชมธรรมชาติได เช‡น อุทยาน แห‡งชาติแก‡งกระจาน หรืออุทยานแห‡งชาติเขาใหญ‡ เพื่อชมพันธุไมเขตรอนและสัตวชนิดต‡างๆ ของประเทศ เขาดู www.tourismthailand.org เพื่อคนหาสถานที่ท‡องเที่ยวอื่นๆ

ทักทายโรแทเรียนเจาภาพตามประเพณีไทย ดวยการ ไหว พนมมือของท‡านขึ้นหนาอก และนอมศรีษะอย‡างสุภาพอ‡อนโยนจนกระทั่ง จมูกของท‡านพบกับนิ้วที่สูงที่สุดของท‡าน เหน็บขอศอกชิดตัวไว ในอดีตคนไทย ไหว กันตามชั้นวรรณะทางสังคม เช‡น เด็กจะ ไหวผูใหญ‡ก‡อนเสมอ การรับไหวดวยการ ไหวตอบถือว‡าเป็นสิ่งที่สุภาพ สอบถามขอมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ไทยไดกับบริษัทนำ�เที่ยวของท‡าน

โรตารีในประเทศไทย

อดีตประธานโรตารีสากล ท‡านพิชยั รัตตกุล เป็นโรตาเรียน ท‡านแรกจากประเทศไทยทีเ่ ขารับตำ�แหน‡งประธานโรตารี สากล (2545-46) ส‡วนผูน �ำ โรตารีสากลท‡านอืน่ ๆ ทีม่ าจาก ประเทศไทยรวมทัง้ อดีตคณะกรรมการโรตารีสากล ท‡าน นรเศรษฐ ปัทมานันท ทีท่ �ำ หนาทีเ่ ป็นประธานคณะกรรมการจัดงานฝายเจาภาพของการประชุมครัง้ นี้ ท‡านยังดำ�รง ตำ�แหน‡งหนาทีอ่ น่ื ๆ อดีตผูว า‡ การภาค ดร. เสาวลักษณ รัตนวิชช์ ยังเคยช‡วยขยายงานการเรียนรูห นังสือแบบมุง‡ ประสบการณภาษา (CLE) ซึง่ เป็นวิธกี ารอบรมภาษาที่ ถูกพัฒนาขึน้ ครัง้ แรกโดยโรแทเรียน ไปยัง 30 ประเทศ โดยใชมหาวิทยาลัยของไทยเป็นฐานการฝึกอบรม TAT

Register online: www.rotary.org/convention    |  3


Thailand’s great temples Buddhism has been practiced here for centuries and more than 90 percent of Thais are Buddhists. Offering more than just views of stunning architectural wonders and beautiful relics, Buddhist temples, or wats, are a window into the spiritual heart of the country where nonBuddhists are welcome to visit. When entering a wat, dress respectfully (no shorts, sleeveless shirts, or skirts above the knee) and remove your shoes. Don’t miss these Bangkok temples: Wat Arun The Temple of the Dawn, facing the river, is known for offering sublime views at dawn and sunset. Wat Pho Adjacent to the Grand Palace, Thailand’s oldest temple is home to a giant reclining Buddha statue.

BMA

Greater Bangkok Just outside Bangkok, you’ll find many opportunities to explore and enjoy Thailand’s unique culture.

Wat Suthat

Ayuthaya, the ancient city

Renowned for its beautiful rooflines, this wat features colorful murals depicting the life of the Buddha.

A UNESCO World Heritage site just north of Bangkok, and the former seat of the Siamese Kingdom, Ayuthaya offers a glimpse of what Thailand was like hundreds of years ago. Samut Prakan View reproductions of the greatest monuments from throughout Thailand at the world’s largest open-air museum, Ancient City theme park in Samut Prakan. Ko Samet For a quick island getaway, head south to Ko Samet. Visitors can rent a quiet bungalow or enjoy exciting nightlife on a variety of beaches suiting every taste.

BMA

Green experiences

Discovering Thai culture

For a break from Bangkok’s bustling streets, make an expedition to one of the region’s green spots, such as Kaeng Krachan National Park or Khao Yai National Park, to admire the country’s tropical flora and fauna.

The wai

Visit www.tourismthailand.org for more travel ideas.

Make friends with Thai Rotarian hosts by greeting them with the traditional wai. Place the palms of your hands together in front of your chest and bow your head gently until your nose is level with your tallest fingers, keeping your elbows tucked to your side. Traditionally, Thais wai each other based on social structure. For example, children always wai an elder first. It is polite to return or acknowledge a wai. For more on Thai customs, consult your travel guide.

Rotary in Thailand RI President Bhichai Rattakul (2002-03) was the first Rotarian from the country to lead RI. Other Rotary leaders from Thailand include Past RI Director Noraseth Pathmanand, who serves as the Host Organization Committee chair for the convention, among other positions. Past District Governor Saowalak Rattanavich has helped expand concentrated language encounter (CLE), a literacy method first developed by Rotarians, to more than 30 countries using Thai universities as a training base.

TAT

Register online: www.rotary.org/convention    |  3


泰國名 泰國人信奉佛教的歷史長達數百年,90%以 上的泰國人是佛教徒。這裏的佛教寺廟不僅 擁有宏偉的建築,是美麗的文化遺產,也是 泰國人民的精神殿堂,同時也歡迎非佛教徒 參觀遊覽。走進寺廟時必須著裝得體(不能 穿短褲、無袖襯衫或露膝短裙),並且要脫 鞋進堂。不容錯過的曼谷寺廟包括: 黎明寺(Wat Arun) 黎明寺面朝湄南河,在這裏可以觀賞到享有 盛譽的日出和日落景色。 臥佛寺(Wat Pho) BMA

臥佛寺是泰國最古老的寺廟,靠近大皇宮, 寺內供奉著一尊巨大臥佛雕像。

大曼谷區域

蘇泰寺(Wat Suthat)

在曼谷周邊區域您可以體驗到獨特的泰國文化風情。

蘇泰寺因其美麗的屋頂輪廓而聞名,描繪佛 古都大城(Ayuthaya)

陀生活的彩色壁畫金碧輝煌。

位於曼谷北方不遠的大城是暹羅王國原址,是聯合國教科文組織認定的世界遺產。透過大 城,人們可以管窺數百年前泰國的樣貌。 北欖府(Samut Prakan) 北欖府的古都主題公園是全球最大的露天博物館,展示的是泰國各地最重要文物的複製品。 沙美島(Ko Samet) 想去海島度假,遠離喧囂?可以前往泰國南部的沙美島。這裏有綿延的沙灘,適應各種品味 要求,您可以在沙灘上租住幽靜的小屋,也可以在此享受夜生活。 BMA

綠色體驗 該區域有綠色景點,例如崗卡章國家公園(Kaeng Krachan National Park)和大山國家公園 (Khao Yai National Park),如果想遠離曼谷的繁華喧囂,不妨選擇其一去觀賞該國的熱帶

探索泰國文化

動植物。

Wai(問候)

更多旅行建議,請訪問www.tourismthailand.org。

扶輪社在泰國

以傳統的問候方式「wai」致意, 結識地主國的扶輪社員。雙手合十

2002-03年度國際扶輪社長陳裕財(Bhichai

置於胸前,輕輕地點頭鞠躬,直至

Rattakul)是首位來自泰國的國際扶輪領導。

鼻尖與自己手指上端平齊。在此過

其他來自泰國的扶輪領袖包括國際扶輪前理

程中肘部要向內收攏。按照傳統,

事Noraseth Pathmanand等人。Pathmanand前

泰國人依照社會關係互致問候。例

理事將任本屆年會的地主籌備委員會主委及

如,晚輩向長輩問候。別人向您問

其他職務。前地區總監Saowalak Rattanavich 以泰國的大學為培訓基地,向30多個國家推

候時,您也要同樣向對方回禮。如

廣「密集語言接觸教學法」(Concentrated

欲瞭解泰國習俗的詳情,請向導遊

Language Encounter,簡稱CLE)。這個識字

諮詢。

教學法是由泰國的扶輪社員開發的。

TAT

Register online: www.rotary.org/convention    |  3


ลงทะเบียนก‡อ นวัน เพื่อรับของสม พฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 255 นาท‡านสำ�หรับ 4 ผูลงทะเบียนแ ต‡เนิ่นๆ

. . . น ย ี บ เ ะ วิธีลงท

ิบัติตา ฎ ป ร ว ค น า ‡ ท ่ ี ท ียน อนการลงทะเบ

ต‡อไปนี้คือขั้นต

1. พิจารณาตัวเลือกก‡อนที่จะ ลงทะเบียน...

2. การลงทะเบียนและการสำ�รอง หองพักทางออนไลน...

ตัดสินใจว‡าท‡านจะลงทะเบียนเป็นกลุ‡มหรือ เป็นรายบุคคล ขอเลือกของท‡านจะมีผลต‡อวิธีลงทะเบียนเขาประชุม ท‡านสามารถลงทะเบียนใหตัวเองและบุคคลอื่นอีก สี่คนทางออนไลนได แต‡ถาหากกลุ‡มท‡านมีหกคน หรือมากกว‡า ท‡านจะตองส‡งแบบฟอรมลงทะเบียน และกลุ‡มมี 25 คนหรือมากกว‡า กรุณาติดต‡อกับฝาย ลงทะเบียนโรตารีสากลไดที่ (ri.registration@ rotary.org • +1-847-866-3495) เพื่อขอรับขอมูล และคำ�แนะนำ�เพิ่มเติม

ลงทะเบียนเขาประชุมและร‡วมกิจกรรมต‡างๆ ที่ ตองมีบตั รเขาของโรตารีสากล (RI ticketed-event) ใช Member Access ของท‡านไดที่ www.rotary. org เพื่อทำ�การการลงทะเบียนออนไลนอย‡างสะดวก และปลอดภัย ภายในสองวันทำ�การท‡านจะไดรับ อีเมลตอบรับจากเราพรอมกับเลขที่ลงทะเบียนและ ภายในหนึ่งสัปดาหท‡านจะไดรับการยืนยันการลง ทะเบียนของท‡าน หากท‡านยังไม‡เคยลงทะเบียน Member Access ท‡านสามารถทำ�ไดง‡ายและ รวดเร็ว

เลือกวันที่เดินทางของท‡าน ก‡อนวันประชุม กรุณาตรวจสอบตารางเวลาเบื้องตน ที่หนาทายสุดของแผ‡นพับเล‡มนี้และเลือกกิจกรรม ที่ท‡านอยากร‡วม ท‡านควรกำ�หนดวันเดินทางของ ท‡านก‡อนที่ท‡านจะเริ่มขั้นตอนการลงทะเบียน คำ�แนะนำ�: ดูตารางเวลาล‡าสุดไดที่ www.rotary.

คำ�แนะนำ�: ดูขอมูลการทำ�วีซ‡าและการยกเวนวีซ‡า นักท‡องเที่ยวไดที่ www.mfa.go.th

ลงทะเบียนเขาร‡วมกิจกรรมจัดโดยเจาภาพ

(Host-ticked events)

โรแทเรียนจากคณะกรรมการจัดงานฝายเจาภาพ ไดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาทางวัฒนธรรมและกิจกรรม ตอนรับหลายอย‡างเพื่อใหผูร‡วมประชุมอยู‡อย‡างสบาย ในกรุงเทพฯ เชิญเยี่ยมชมเว็บไซต www.rotary convention2012.com เพื่อตรวจดูรายละเอียด รายการและการลงทะเบียนร‡วมกิจกรรมและทัวรต‡างๆ ที่จัดโดยเจาภาพ เพื่อเป็นการสนุกสนานกับมิตรภาพ โรตารีใหมากขึ้น โปรดพิจารณาเขาร‡วมทำ�กิจกรรม และทัวรเหล‡านี้ก‡อนหรือหลังการประชุมใหญ‡ คำ�แนะนำ�: สอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมจัดโดยเจาภาพ ไดที่ info@rotaryconvention2012.com

org/convention

TAT

4   |    Bangkok 2012

BMA


Register by Thursday, 1 December to take adv 2011, antage of e arly registra tion pricin

… r e t s i g e r H o w to

g!

d to t e e n u o y s the step r o f e d i u g eference r k c i u q a ’s Here

1. Consider options before registering...

2. Register and reserve room online...

Decide if you’ll register with a group or as an individual Your choice will affect how you register for the convention. You can register yourself and up to four guests online, but if you have a group of six or more, you’ll need to submit a paper registration form. If you have a group of 25 or more, contact RI Registration Services (ri.registration@rotary.org • +1-847-866-3495) for information and instructions.

Register for the convention and RI-ticketed events Using Member Access at www.rotary.org to complete your registration online is convenient and secure. Within two business days, you’ll receive an e-mail acknowledgment with your registration number; and within a week, you’ll receive your registration confirmation. If you don’t yet have a Member Access account, creating one is quick and easy.

Choose your travel dates Check the preliminary schedule on the back page of this booklet and select the preconvention activities you wish to attend. It’s best to determine your travel dates before you start the registration process.

Quick tip: Find information on visa requirements and the tourist visa exemption at www.mfa.go.th.

ake.

Register for host-ticketed events Local Rotarians on the Host Organization Committee have arranged several cultural excursions and host hospitality events to help visiting Rotarians enjoy their stay in Bangkok. For details and to register for host-ticketed events and tours, visit www.rotaryconvention2012.com. To enjoy more Rotary fellowship, consider taking a host-sponsored tour before or after the convention.

Quick tip: E-mail questions about host-ticketed events to host-events@rotarycon2012.com.

Quick tip: For the most up-to-date schedule, go to www.rotary.org/convention.

TAT

4   |    Bangkok 2012

BMA


2011年12月

1日(週四

… … 式 註冊方

)前註冊可

享受提前註

冊優惠!

明指 註冊步驟簡

1. 註冊之前請先考慮一下……

2. 線上註冊及客房預訂……

以團隊名義還是以個人名義註冊?

註冊參加本次年會及其他需要憑券入場的國

註冊需要憑券入場的地主主辦活動

您的選擇將會影響您註冊參加本次年會的

際扶輪社活動

地主籌辦委會已組織多項文化遠足及主辦方

方式。您可以線上為自己外加多至4位的其

請利用www.rotary.org的Member Access

招待活動,幫助到訪的扶輪社員享受在曼谷

他嘉賓註冊。但是,如果註冊的人數達到

(會員登入)安全便捷地完成線上註冊。您

的時光。垂詢有關需要憑券入場的地主主

或超過6位,則需要提交一份紙質註冊表。

將在二個業務日內收到附有註冊號碼的電郵

辦活動及旅遊的詳情及註冊方式,請訪問

如果您的參會人數達到或超過25位,請與RI

通知。一週以內,您將收到自己的註冊確認

www.rotaryconvention2012.com。如果

Registration Service(國際扶輪註冊服務部)

書。如果沒有會員登入帳戶,您可以快速容

想享受更多扶輪社員待遇,可以考慮在年會

(網址:ri.registration@rotary.org,電

易地設置一個帳戶。

前後參加由地主組織的旅遊活動。

小貼士:查看關於簽證要求及遊客豁免

小貼士:可以發送電郵至

簽證的資料,請參照www.mfa.go.th。

host-events@rotarycon2012.com垂詢有

話:+1-847-866-3495)聯絡,獲取相關資訊 及說明。 選擇您的旅行日期

關需要憑券入場的地主主辦活動。

查看本宣傳冊背面的初步日程,選擇您希望 參加的會前活動。最好能在開始註冊前確定 自己的旅行日期。

小貼士:垂詢最新的日程,請參照 www.rotary.org/convention。

TAT

4   |    Bangkok 2012

BMA


TAT

3. เตรียมการเดินทางหลัง ลงทะเบียน... การจองหองพักโรงแรมของท‡าน เพื่อจะไดอัตราจองที่มีส‡วนลด โปรดจองหองพัก โรงแรมของท‡านผ‡าน Experient ไปที่

registration2.experient-inc.com/ ShowRot112/default.aspx เพื่อดูรายละเอียด

สายการบินหลายสายมีส‡วนลดใหสำ�หรับผูที่จะ เดินทางไปประชุม ดูรายละเอียดราคาและรหัส ส‡วนลดไดที่ www.rotary.org/convention

โรงแรม และการเลือกหองของท‡าน การจองจะเป็น ในลักษณะใครมาก‡อนไดก‡อน ดังนั้นโปรดรีบจอง เสียแต‡เนิ่นๆ เพื่อที่ท‡านจะไดโรงแรมที่ท‡านตองการ โรงแรมเริ่มเปิดใหจองวันเสารที่ 21 พฤษภาคม 2554 คำ�แนะนำ�: อีเมลสอบถามการจองโรงแรมไดที่ rotary@experient-inc.com หรือโทร 1-800-650-6913 (โทรฟรีในทวีปอเมริกาเหนือ) หรือ +1-847-996-5885

สนกุ กบั การปร ะชมุ ใหญป‡ ระจ �ำ ปี 2555 ของโ รตารสี ากล ทก่ี รงุ เทพฯ! BMA

มีองคกรสามองคกรที่ทำ�งานร‡วมกันเพื่อบริการความสะดวกใหกับผูเขาร‡วมประชุมทุกท‡าน สำ�หรับ...

ติดต‡อ...

อีเมล

เว็บไซต

การลงทะเบียนการประชุม

โรตารีสากล

ri.registration@rotary.org

www.rotary.org/memberaccess

พบปะก‡อนเริ่มการประชุม

(เพื่อลงทะเบียน)

www.rotary.org/convention

กิจกรรมที่ตองมีบัตรเขาของ RI

(สำ�หรับขอมูลและแบบฟอรมต‡าง ๆ)

(RI ticketed-event)

กิจกรรมที่ตองมีบัตรเขาจัดโดย คณะกรรมการจัดงาน เจาภาพ (host-ticketed events) ฝายเจาภาพ (HOC)

info@rotaryconvention2012.com

www.rotaryconvention2012.com

การจองโรงแรม (คนเดียวและกลุ‡ม) Experient

rotary@experient-inc.com

http://registration2.experient-inc.com/ ShowRot112/default.aspx Register online: www.rotary.org/convention    |  5


TAT

3. Make travel arrangements after registering... Reserve your hotel room To take advantage of reduced rates, reserve your hotel room through Experient. Go to registration2.experient-inc.com /ShowROT121/default.aspx for hotel descriptions and to select your room. Reservations are taken on a first-come, first-served basis, so please book early to secure your preferred hotel. Booking for RI Convention housing begins Saturday, 21 May 2011.

Discounts are available on select airlines for Rotarians traveling to Bangkok for the 2012 convention. Visit www.rotary.org /convention for information and discount codes.

Quick tip: E-mail questions about hotel reservations to rotary@experient-inc.com, or call 1-800-650-6913 (toll-free in North America) or +1-847-996-5885.

Enjoy the 2 0

12 RI Conv

ention in B an g

BMA

kok!

Three different organizations work together to provide an excellent convention experience for all attendees. For…

Work with…

E-mail

Websites

RI Convention registration

Rotary International

ri.registration@rotary.org

www.rotary.org/memberaccess (to register)

RI preconvention meetings

www.rotary.org/convention (for information and forms)

RI-ticketed events Host-ticketed events

Bangkok Host Organization Committee (HOC)

host-events@rotarycon2012.com

www.rotaryconvention2012.com

Hotel reservations (individuals and groups)

Experient

rotary@experient-inc.com

http://registration2.experient-inc.com /ShowROT121/default.aspx

Register online: www.rotary.org/convention    |  5


TAT

3. 註冊後安排旅行計畫…… 預訂飯店客房

扶輪社員前往曼谷參加2012年會可在一些

透過Experient預訂飯店客房可獲得價格的優

精選的航空公司獲得機票折扣。垂詢相關

惠。請訪問registration2.experient-inc.com

資訊及折扣代碼,請訪問www.rotary.org

/ShowROT121/default.aspx,查看飯店介

/convention。

紹,並選擇自己想訂的客房。客房預訂以 「先到先得」為原則,所以需要提前預訂 才能得到自己心儀的飯店客房。國際扶 輪年會客房預訂的起始日期為2011年5月 21日(週六)。

盡享在曼谷

小貼士:可以發送電郵至

參加2012年

rotary@experient-inc.com,或者撥打電話

BMA

國際扶輪年

1-800-650-6913(在北美地區撥打免費)或

會的樂趣!

+1-847-996-5885,垂詢關於飯店的預訂。

三家不同的組織相互配合,為所有與會者帶來絕佳的會議體驗。 活動項目 國際扶輪年會註冊

合作方 國際扶輪社

電郵地址 ri.registration@rotary.org

網址 www.rotary.org/memberaccess(註冊) www.rotary.org/convention(提供資訊及表格)

國際扶輪年會前會議 需要憑券入場的國際扶輪 活動 需要憑券入場的地主主辦 活動

曼谷地主籌劃委會 (HOC)

host-events@rotarycon2012.com

www.rotaryconvention2012.com

飯店預訂(個人及團體)

Experient

rotary@experient-inc.com

http://registration2.experient-inc.com /ShowROT121/default.aspx

Register online: www.rotary.org/convention    |  5


ม ุ ช ะ ร ป ด ั สถานที่จ . . .  ท ล ไ ฮ ไ ม ร ก แ ร ป โ และ ปี 2555 การประชุมจะมีขึ้นที่:

IMPACT Convention Center

ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค 99 ถนนแจงวัฒนะ ตำ�บลบานใหม‡ อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย ศูนยการประชุมอิมแพ็คเป็นหนึ่งในศูนยประชุมที่ใหญ‡ที่สุดในเอเชียและจะเป็นสถานที่หลักสำ�หรับการประชุม รวม House of Friendship บูธ และการประชุมทางการของ RI ส‡วนมาก ศูนยประชุมนี้ตั้งห‡างจากใจกลาง เมืองกรุงเทพฯ ประมาณ 30 นาทีและมีสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่ทันสมัย เช‡น หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ที่จะจัด ใหมีกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันพิเศษขึ้น

การประชุมรวม

กิจกรรมจัดโดยเจาภาพ

ระหว‡างการประชุมรวมทั้งหา ท‡านจะไดรับแรงบันดาล ใจจากท‡านประธานโรตารีสากลและผูนำ�อื่นๆ ที่จะ แบ‡งปันเรื่องราวความสำ�เร็จต‡างๆ ที่แสดงถึงการเผย แพร‡แนวคิดและตัวอย‡างการบริการเหนือตนที่เพื่อน โรแทเรียนดวยกันใช ส‡วนมูลนิธิโรตารีก็จะนำ�เสนอ ข‡าวสารและขอมูลล‡าสุดเกี่ยวกับความพยายามของ สโมสรและภาคในการขจัดโรคโปลิโอ วิทยากรรับเชิญ และความบันเทิงที่มีชีวิตชีวาจะเป็นรายการปิดทาย ของการประชุมรวม ล‡ามแปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษ ถูกจัดไวสำ�หรับภาษาฝรั่งเศส ญี่ปุน เกาหลี จีนแมนดาริน โปรตุเกส สเปนและไทย ไปที่ www.rotary. org/convention เพื่อดูความคืบหนาของโปรแกรม

โรแทเรียนไทยพรอมที่จะตอนรับผูมาเยือนสู‡ 'ดินแดนแห‡งพันรอยยิ้ม' ชุดกิจกรรมที่จัดโดย คณะกรรมการจัดงานฝายเจาภาพจะช‡วยกระชับ สัมพันธภาพ และความสนุกสนานกับผูเยี่ยมชม เขาดูรายละเอียดกิจกรรมล‡าสุดไดที่

การประชุมแยก การประชุมแยกจะจัดใหมีขึ้นในวันจันทร วันอังคาร และช‡วงบ‡ายของวันพุธ เพื่อเปิดโอกาสใหโรแทเรียน ไดพบปะพูดคุยแบ‡งปันความคิดและไอเดียโครงการ ต‡างๆ ใชเวลาเหล‡านี้ใหเป็นประโยชนมากที่สุดโดย เขาร‡วมการประชุมที่ครอบคลุมตั้งแต‡โครงการรู หนังสือทั่วโลก ไปจนถึงการเผยแพร‡ขอมูลในการ ทำ�ประชาสัมพันธ

House of Friendship พบปะพูดคุยกับเพื่อนโรแทเรียนขณะลิ้มรสอาหาร ไทยต‡างๆ ที่ House of Friendship ท‡านยัง สามารถเยี่ยมชมบูธโครงการต‡างๆ เรียนรูเกี่ยวกับ การสังสรรคกัน และดูสิ่งพิมพล‡าสุดของโรตารี และ นอกจากนี้ ท‡านยังจะมีโอกาสซื้อของที่ระลึก เช็ค อีเมลที่รานอินเตอรเน็ตและลงทะเบียนร‡วมการ ประชุมใหญ‡ของปีถัดไปได 6   |    Bangkok 2012

การลงทะเบียนออนไลนจะเปิดใหบริการ ไปจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม ปี 2555 ในอัตราการลงทะเบียนเว็บไซตปิดรับ การขอยกเลิก 1 เมษายน ปี 2555 ที่งานประชุมใหญ‡ประจำ�ปี 2555 ของโรตารีสากล •

www.rotaryconvention2012.com

ประชุมสัมมนาสันติภาพ การประชุมสัมมนาสันติภาพโรตารีครั้งที่สาม จะเปิดโอกาสใหนักศึกษาทุนสันติภาพทั้งเก‡าและ ปัจจุบัน โรแทเรียน และท‡านอื่นๆ ไดปรึกษาหารือ เกี่ยวกับวิธีพัฒนาความเขาใจกันในโลก ความมี ไมตรีจิต และสันติภาพผ‡านความคิดหลากหลาย ที่ RI และมูลนิธิโรตารีสามารถทำ�ได ที่ประชุมจะ เนนการทำ�งานไปที่ศูนยสันติภาพโรตารีทั้ง 6 แห‡ง รวมถึงศูนยที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ดวย

ปายบัตรอิเล็กทรอนิกสเพื่ออำ�นวย ความสะดวกในการเขางาน ปายบัตรอิเล็กทรอนิกสใหม‡จะช‡วยใหผูเขาร‡วม ประชุมร‡วมกิจกรรมทั้งหมดของ RI ที่ไดลงทะเบียน ไวไดอย‡างสะดวก

TAT

โ อกาสสรางเครือข‡าย ขณะนี้ท‡าน กำ�ลังตองการหาคู‡ทุนสนับสนุนสมทบ หรือโครงการบำ�เพ็ญประโยชนหรือไม‡ การประชุมใหญ‡ จะใหโอกาสท‡านติดต‡อ พบปะกับโรแทเรียนท‡านอื่นที่มีเปาหมาย ที่เหมือนกันและมุ‡งมั่นที่จะทำ�งานบริการ เหนือตน โปรดเขาเยี่ยมชมโครงการ นิทรรศการเพื่อดูโครงการโรตารีและ รวบรวมความคิด สังสรรคและรวมกลุ‡ม งานประชุมใหญ‡ ทุกปีจะรวบรวม มิตรภาพโรตารีและกลุ‡ม ปฏิบัติการโรตารี ในปีนี้ก็เช‡นกัน เชิญเขา ชมดูบธู ต‡างๆ และมีสว‡ นร‡วมกับกลุม‡ สากล แลวแต‡กับงานอดิเรก วิชาชีพหรือโครงการ บำ�เพ็ญประโยชนที่ท‡านสนใจจะทำ� หาเพื่อนใหม‡ ณ ที่ประชุมใหญ‡ ท‡านจะ มีโอกาสไดพบกับบุคคลที่มีความคิด เหมือนกันจากทั่วทุกทวีป โรแทเรียนหลาย ท‡านยังใชการประชุมนี้เป็นโอกาสพบปะ เพื่อนเก‡า ภาคหรือภูมิภาคของท‡านยัง สามารถสนับสนุนกิจกรรมของตนเอง ไดอีกดวย เช‡น การจัดประชุม อาหารเชา หรืออาหารกลางวัน (ดู "เปิดโลกกวาง ของท‡าน" ดานล‡าง)


e u n e v n o i t n e v n … s o t C h g i l h g i h m a r & p ro g The 2012 convention will take place at:

IMPACT Convention Center

Impact Exhibition & Convention Center 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, Thailand The Impact Center, one of Asia’s largest convention centers, will be the main site for all plenary sessions, the House of Friendship, booth exhibits, and most RI-related official meetings. Located approximately 30 minutes from Bangkok’s city center, the convention center offers modern amenities such as the Royal Jubilee Ballroom, where special luncheon events will be held.

Plenary sessions

Host events

During five plenary sessions, you’ll be inspired by the RI president and other leaders, who will share success stories that highlight how fellow Rotarians are setting examples of Service Above Self globally. The Rotary Foundation will also present the latest news about club and district efforts in polio eradication. Guest speakers and lively entertainment will round out the plenary sessions. Simultaneous interpretation will be offered in English, French, Japanese, Korean, Mandarin Chinese, Portuguese, Spanish, and Thai. Go to www.rotary.org/convention to learn more as the program develops.

Thai Rotarians will warmly welcome visitors to the Land of a Thousand Smiles. A series of host events planned by the Host Organization Committee will foster greater fellowship, networking, and fun for visiting Rotarians. Visit www.rotaryconvention2012.com for the latest details about the Bangkok host events.

Breakout sessions Held on Monday, Tuesday, and Wednesday afternoons, breakout sessions offer an excellent chance for Rotarians to share best practices and project ideas. Make the most of your club experience by participating in sessions ranging from literacy projects around the world to public relations grant information.

House of Friendship Meet and mingle with fellow Rotarians while sampling Thai food in the House of Friendship. While there, you can visit service project booths, learn about fellowships, and check out the latest Rotary publications. There will also be a chance to buy souvenirs, check e-mail at an Internet café, and register for next year’s convention.

6   |    Bangkok 2012

Peace symposium The third Rotary Peace Symposium will offer an opportunity for current and former Rotary Peace Fellows, Rotarians, and friends to discuss ways in which RI and the Foundation work to advance world understanding, goodwill, and peace through diverse initiatives. The meeting will spotlight the work of the six Rotary Peace Centers, including the center at Chulalongkorn University in Bangkok.

Electronic badges to facilitate access New electronic badges will allow attendees easy access to all RI events for which they have registered.

TAT

Online registration will remain open until 1 May 2012 at the on-site registration rate. The cancellation deadline is 1 April 2012.

At the 2012 RI Convention • N  etworking opportunities. Looking for an international partner for your service project or Matching Grant? The RI Convention offers an ideal opportunity to network in person with fellow Rotarians who have similar goals and a commitment to Service Above Self. Visit the Projects Exhibition to view Rotary projects and gather ideas. • F ellowship and groups. Every RI Convention features several Rotary Fellowships and Rotarian Action Groups, and this year will be no exception. Browse these booths and get involved in an international group, based on hobbies, profession, or service interests. • M  ake new friends. At a Rotary convention, you will have an opportunity to meet like-minded individuals from every continent. Many Rotarians also use the convention as a chance to see old friends. Your district or region could even sponsor its own event, such as a meeting, breakfast, or luncheon (see “Expand your horizons” opposite).


地 場 辦 舉 年會 … … 介 簡 及活動 2012年會的舉辦地點為:

IMPACT Convention Center

曼谷Impact會展中心 地址:99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, Thailand

與現場註冊費用相同的線上註冊

曼谷Impact會展中心是亞洲最大的會展中心之一,該中心將成為國際扶輪年會的全體會

截止日期為2012年5月1日。

議、友誼之家(House of Friendship)、攤位展覽及大多數相關國際扶輪公式會議的主會 場。該中心距曼谷市中心約30分鐘車程,有Royal Jubilee Ballroom等的現代設施。部分特

取消註冊截止日期為

辦午餐會將在Royal Jubilee Ballroom舉行。

2012年4月1日。

全體會議

地主主辦活動

2012年國際扶輪年會

這屆年會將舉行5次全體會議,在這些全體

泰國扶輪社員將對來到「微笑之邦」的遊客

• 社交良機。您是否在尋找服務

會議上,國際扶輪社長及其他領導人將介紹

致以熱烈歡迎。地主籌辦委員會的一系列方

計劃或配合獎助金的國際合作夥

一些關於扶輪社員如何在全球各地以身作則

活動能夠增進扶輪社員間在歡樂的氣氛中增進

伴?國際扶輪年會提供您親自與

實踐「超我服務」的典範故事。相信您必將

友誼。請訪www.rotaryconvention2012.com

從中深受啟發。扶輪基金會也將提供一些有

瞭解有關曼谷地主主辦活動的最新資訊。

關扶輪社及扶輪地區致力根除小兒痲痹的最

其他扶輪社員交流,認識扶輪社 員的共同目標以及致力超我服務

新消息。這些全體會議還有請嘉賓的演 ,

和平座談會

的熱忱。歡迎參加計劃展覽,參

以及生動餘興節目節目。全體會議將提供英

第三屆扶輪社和平座談會將為扶輪獎學金前

觀扶輪社實施的計劃, 聽取意見

語、法語、日語、韓語、漢語普通話、葡萄

受獎人及受獎人、扶輪社員以及賓客提供討

和建議。

牙語、西班牙語及泰國語的同步口譯服務。

論國際扶輪與扶輪基金會透過多種推行計劃

請訪問www.rotary.org/convention隨時瞭

• 聯誼會與團體。每屆國際扶輪年

來增進世界瞭解、親善與和平的方法。會議

解有關去全體會議的最新資訊。

將表彰六個扶輪和平中心的工作,其中包括

會都會許多扶輪的聯誼會及扶輪

分組會議

曼谷朱拉隆龔大學的和平中心。

社員行動小組的攤位。今年也不 例外。歡迎參觀這些攤位,根據

分組會議於週一、週二及週三下午舉行,是

電子名牌方便參加活動

您的愛好、職業或服務的興趣對

扶輪社員分享最優實施方法及構想計劃的機

新的電子名牌能方便參會者出席註了冊的各

象加入一個國際小組,

會。每個分組會議內容不同,有涉及世界掃

項活動。

• 結交新友。在扶輪年會上,您將

盲計劃,也有涉及公關獎助金的資訊。請踴

有機會結識來自各大洲志同道合

躍參加,分享您的服務計劃經驗。

的人。許多扶輪社員還借年會之

友誼之家

機與老友 舊。您的地區或區域

您可在友誼之家與其他扶輪社員結識攀談,

甚至會主辦自己的活動,例如集

品嘗泰式美食。您也可以在此參觀服務計劃

會、早餐會或午餐會(詳情見以

的攤位,瞭解有關聯誼事宜,查閱最新的國

下「開放眼界」)。

際扶輪出版物。你還有機會在此購買紀念 品,在網吧查收郵件,或者註冊參加下一屆 的年會。

6   |    Bangkok 2012

TAT


การเดินทางรอบเมือง ชาวกรุงเทพฯ ใชยานพาหนะที่หลากหลายในการเดิน ทางในตัวเมือง รวมทัง้ รถไฟใตดนิ MRT ทีท่ นั สมัยและ รถไฟฟา BTS และสายรถไฟใหม‡ City Air Terminal ไปกลับสนามบินทุกวัน และแท็กซี่ติดแอรที่สะอาด อย‡างไรก็ตาม นักท‡องเที่ยวควรจะเตรียมตัวว‡าอาจ มีความล‡าชาเนือ่ งจากการจราจรทีต่ ดิ ขัด ซึง่ เป็น สิ่งที่หลีกเลี่ยงไดยากในเมืองที่มีประชากร 16 ลานคน คนกรุงเทพฯ ไดคิดคนวิธีการที่จะเอาชนะการจราจร รวมถึงเรือขามฟากแม‡น้ำ�ซึ่งมีวิ่งกันตลอดเวลาราคา ก็ไม‡แพงนัก และเป็นวิธีชมเมืองที่ดีอีกดวย การเดิน ทางระยะสั้นดวยรถตุกตุกหรือรถสามลอเครื่องอาจ จะสนุกดี โดยเฉพาะอย‡างยิ่งในยามค่ำ�คืนตอนการ จราจรไม‡ติดขัดมาก ไม‡มีระบบขนส‡งมวลชนใดที่จะเดินทางไปยังศูนยอิมเพ็คเมืองทองธานี ท‡านสามารถตรวจสอบไดที่ www.rotary.org/convention เพื่อดูรายละเอียด เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถโดยสารรับส‡งและรถอื่นๆ ระหว‡าง การประชุม

รับรูข‡าวคราวรอบดาน รับรูข‡าวคราวการประชุมล‡าสุดทั้งหมด โดยการลงทะเบียนขออีเมลอัพเดตไดที่

www.rotary.org Rotary Images

ทำ�การวางแผนแต‡เนิ่นๆ ทำ�ตามคำ�แนะนำ�เหล‡านี้สำ�หรับประสบการณที่ดีที่งานประชุม 1. ลงทะเบียนแต‡เนิ่นๆ รับราคาพิเศษสำ�หรับผูที่ทำ�การลงทะเบียนแต‡เนิ่นๆ ท‡านไม‡ควรรอ: ปิดกำ�หนดเวลาการลงทะเบียนช‡วงแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม ปี 2554 2. สมัครขอวีซ‡าแต‡เนิ่นๆ ท‡านตองมีวีซ‡าเพื่อเขาประเทศไทยหรือไม‡ หลังลงทะเบียนเขาประชุมใหญ‡ RI จะออกหนังสือเชิญไปยังผูที่มี ถิ่นที่อยู‡ในประเทศที่ตองใชวีซ‡า RI จะจัดการทำ�เอกสารบนฐานของใครมาก‡อนไดก‡อน ดังนั้นกรุณาลงทะเบียน เสียแต‡เนิ่นๆ และยื่นขอวีซ‡าไวล‡วงหนาเพื่อใหมีเวลาเพียงพอที่จะทำ�วีซ‡าไดทัน ตรวจสอบว‡าท‡านจะตองมีวีซ‡า เพื่อเขาประเทศไทยหรือไม‡และรับดูขอมูลที่เกี่ยวของไดที่ www.mfa.go.th

TCEB

3. ลงนามรับคำ�แนะนำ�การเขาร‡วมประชุมในครั้งแรก ไม‡ตองกังวลหากท‡านไม‡เคยเขาร‡วมประชุมใหญ‡ เพราะ RI ไดจัดปฐมนิเทศสองรอบในวันเสารพฤษภาคมที่ 5 โดย International Fellowship of Rotarian Convention Goers จากการปฐมนิเทศ ท‡านจะไดรับขอมูล รายละเอียดที่เป็นประโยชนในการเขาประชุมใหญ‡ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสดีที่ท‡านจะพบกับเพื่อนโรแทเรียน ใหม‡ๆ จากทั่วโลก

เปิดโลกทัศนของท‡าน ท‡านสามารถรับประสบการณจากการประชุมไดในหลายๆ ทางดวยกันดังต‡อไปนี้: • โชวผลงานโครงการบริการ 2554-55 ของท‡าน ที่นิทรรศการโครงการที่ House of Friendship รับขอมูลเพิ่มเติมไดที่ exhibitor@rotary.org • จัดงานของท‡านเอง ดาวนโหลดแบบฟอรมกิจกรรมที่ไม‡เป็นทางการ (Unofficial Affiliate Events) ไดที่ www.rotary.org/convention หรือติดต‡อขอไดที่ uae@rotary.org • อ  าสาสมัครเป็นปฏิคม เพื่อช‡วยผูเขาร‡วมประชุมและเรียนรูสิ่งต‡างๆ ที่อยู‡เบื้องหลัง กรุณาสมัครเมื่อท‡านลงทะเบียน

TAT

Register online: www.rotary.org/convention    |  7


Getting around town Bangkok’s residents use a wide variety of options to navigate the city, including a modern underground railway line, the MRT, as well as the BTS Skytrain and an elevated line running from the airport to the new City Air Terminal in the city center, operating daily. Taxis abound, offering a cool, clean ride. However, travelers should be prepared for delays in traffic; in a city of 16 million, traffic jams are hard to avoid. Bangkokians have invented some ways to beat the traffic, including river ferries, which are inexpensive, run frequently, and offer a great way to experience the city. A short ride in a túk-túk or motorized rickshaw can also be fun, especially at night when traffic is lighter. No public transportation is available to get to the Impact Center. Check www.rotary .org/convention as more details on shuttle buses and other transportation during the convention become available.

Keep yourself informed

Rotary Images

Stay up-to-date on all convention news by signing up for convention update e-mails through Member Access at www.rotary.org.

Make plans early Follow these tips to better enjoy your experience of the RI Convention. 1. Register early Take advantage of special preconvention pricing by registering early. Don’t delay: The early registration deadline is Thursday, 1 December 2011. 2. Apply early for visa Do you need a visa to enter Thailand? Upon registration, RI automatically sends a letter of invitation to those who are residents of countries requiring a visa. RI processes all forms on a first-come, first-served basis, so please register early and apply for your visa well in advance to allow adequate time to complete the visa application process. To check if you need to have a visa to enter Thailand and to get related information, visit www.mfa.go.th. 3. Sign up for first-timer orientation

TCEB

If you’re new to RI conventions, don’t worry. RI has organized two orientation sessions on Saturday, 5 May. Hosted by the International Fellowship of Rotarian Convention Goers, the session will give you insider tips for getting the most out of your convention experience. It’s also a great opportunity to meet new Rotarian friends from around the world.

Expand your horizons You can enhance your convention experience in many ways. Here are a few: • S howcase your 2011-12 service project in the Projects Exhibition in the House of Friendship. For information, contact exhibitor@rotary.org. • O  rganize your own event. Download the Unofficial Affiliate Events form at www.rotary.org/convention or request one from uae@rotary.org. • V  olunteer as a sergeant-at-arms to help attendees and learn what goes on behind the scenes. Sign up when you register. TAT

Register online: www.rotary.org/convention    |  7


遊覽城市 曼谷的居民利用各種交通工具在穿梭街 道,包括每天運營的現代地鐵MRT、高 架捷運BTS Skytrain,及機場到市中心巴 士總站的高架線。計程車比比皆是,涼爽 清潔。然而,遊客應為交通阻塞造成的延 誤有準備,在這個擁有1600萬人口的城

確保最新資訊

市裏,交通擁堵在所難免。曼谷人想出 各種方法避免交通擁堵,班次頻繁價格低 廉的河川渡輪即為一例,而這也是體驗城

請由「社員入口」(www.rotary.org)

市風情的好方法。乘坐嘟嘟車(機動三輪

註冊接收年會最新資料,及時瞭解 年會訊息。

車)同樣充滿樂趣,特別是在車輛稀少的 Rotary Images

晚間。 乘坐公共交通工具不能到達Impact會展 中心。請訪www.rotary.org/convention 查看更多年會期間的班車與其他交通工具 資訊。

趁早計畫 遵循下列提議能讓您更享受國際扶輪年會的難忘經驗。 1. 趁早註冊 早註冊可享受優惠價格。切勿延誤:早註冊的截止日期為2011年12月1日(週四)。 2. 儘早申請簽證 您進入泰國是否需要簽證?註冊完妥後,國際扶輪會自動發送邀請函給需要簽證的人士。國 際扶輪基於先到先得的原則處理所有表格,所以,請提前註冊並儘早申請簽證,保證有足夠 時間完成簽證手續。查詢是否需要簽證以及相關資訊,請訪www.mfa.go.th。 3. 註冊參加首次參會者講習會 如果您從未參加過國際扶輪年會,不必擔心。國際扶輪提供兩場講習會在5月5日(週六)舉 行。講習會由International Fellowship of Rotarian Convention Goers(扶輪社員年會參加者 國際聯誼會)主辦,指點有用的資訊,以便您充分享受年會。這也是結識世界各地扶輪社員

TCEB

的大好機會。

開放眼界 您可通過多種方式加強您的年會經驗。以下為幾個例子: • 在友誼之家舉辦的計劃展覽會上展示您的2011-12年度服務計劃。欲知詳 情,請送電子郵件至exhibitor@rotary.org。 • 組織您自己的活動。訪www.rotary.org/convention下載非公式附屬活動表 格或送電子郵件至uae@rotary.org索取表格。 • 任義工扶輪引導(糾察)幫助扶輪社員並瞭解內幕情況。註冊時需做相 關登記。

TAT

Register online: www.rotary.org/convention    |  7


ย ท ไ ศ ท เ ะ ร ป น ใ  ณ ร า ก ประสบ

ใชเวลาของท‡านใหคุมค‡าที่สุดจากการเดินทางเขาร‡วมประชุมใหญ‡ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยการวางแผน พักผ‡อนท‡องเที่ยวก‡อนหรือหลังการประชุม มรดกทางวัฒนธรรมและประสบการณต‡างๆ ที่จะไดพบเห็นใน กรุงเทพ เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของความน‡าเที่ยวของประเทศไทย การที่กรุงเทพฯ ตั้งอยู‡ใจกลางของสถานที่ต‡างๆ ทำ�ใหการไปชายหาดที่สวยงามและการชมดูมรดกโลกและสวนสาธารณะแห‡งชาติ เป็นไปอย‡างสะดวกสบาย

ชายหาดเมืองไทย ออกไปทางทิศใต ท‡านจะไดพบกับหาดทรายและ รีสอรทชายฝั่งทะเลของไทยที่มีความสวยงามทาง ธรรมชาติและเป็นที่พักผ‡อนที่ดีเยี่ยม ในอ‡าวไทย มีเมืองชายหาดรีสอรทพัทยาที่ห‡างจากกรุงเทพฯ เพียงประมาณสองชั่วโมง ไปทางตะวันตกเฉียงใต มุ‡งไปที่เกาะชาง ท‡านจะพบกับหาดทรายขาวที่เต็ม ไปดวยเม็ดทรายสีขาว ภาคใตของประเทศไทยพัก เที่ยวที่รีสอรทระดับหกดาวที่เกาะภูเก็ต หรือดำ�น้ำ� และชมแนวปะการังที่อ‡าวพังงา บนเกาะเขาพิงกัน เที่ยวชมสวนน้ำ�สวนสาธารณะและชมวิวอ‡าวทะเล ของเกาะตะปู เกาะเล็กๆ ที่ยื่นออกไปทะเล

เชียงใหม‡

อีสาน

เชียงใหม‡เป็นเมืองที่ใหญ‡ที่สุดทางภาคเหนือของ ประเทศไทย ที่ตั้งอยู‡ที่เชิงเทือกเขาหิมาลัย ผจญภัย ในสวนสาธารณะรอบๆ และพื้นที่ชนบท ที่นั่นท‡าน จะเห็นน้ำ�ตก ขี่ชางหรือล‡องแพตามลำ�น้ำ�ใส เพลิด เพลินไปกับวัฒนธรรมทองถิ่นที่ไม‡ซ้ำ�ใคร เอร็ดอร‡อย กับอาหารชนิดต‡างๆ และเดินซื้อผลิตภัณฑผาไหม และงานหัตถกรรมของชาวเขาพื้นเมืองของภูมิภาค เชียงใหม‡ยังมีวัดเก‡าแก‡ใหท‡านเดินชมและยังมีสนาม กอลฟใหเล‡นดวย

เที่ยวชมอีสาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เพื่อสัมผัสกับชนบทของประเทศไทย วัฒนธรรมลาว และเขมรในพื้นที่ เช‡น วัดเขมรที่พนมรุงที่ถูกสรางขึ้น ในศตวรรษที่ 10 และวัดที่จังหวัดขอนแก‡นที่ตั้งอยู‡ บนทะเลสาบใหภาพวิวทิวทัศนที่งดงาม ทัศนียภาพ ในภูมิภาคอีสานใหท‡านเพลิดเพลินกับการปีนเขาใน อุทยานแห‡งชาติภูพาน หรือเลือกนั่งเรือลงแม‡น้ำ�โขง ตามแนวชายแดนลาว

รูจักกับวัฒนธรรมไทย มรรยาทคนไทย ตามวัฒนธรรมไทย ศีรษะเป็นที่พำ�นัก ของจิตวิญญาณ การจับหรือลูบหัวคนอื่น จึงถือว‡าเป็นความไม‡เหมาะสมอย‡างยิ่ง ในทางกลับกัน เทาอยู‡ห‡างไกลจากศีรษะ มากที่สุด และถือว‡าเป็นสิ่งสกปรกและ มีกลิ่นเหม็น นักท‡องเที่ยวจึงไม‡ควรเอา เทาขึ้นพาดบนโตะ หรือชี้เทาส‡งใส‡ผูอื่น ถอดรองเทาก‡อนเขาบานผูอื่น

ประตูสู‡เอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยเหตุที่กรุงเทพฯ เป็นศูนยกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต นักท‡องเที่ยวยังสามารถใชเมืองนี้เป็น จุดเริ่มตนในการท‡องเที่ียวยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค เช‡น นครวัด ที่สวยงามของกัมพูชา หรือเมืองที่คึกคัก เยี่ยงสิงคโปร ฮองกง หรือกัวลาลัมเปอร ที่กรุงเทพฯ มีเที่ยวบินรายวันไปยังจุดหมายปลายทางที่สำ�คัญ ในภูมิภาค 8   |    Bangkok 2012

All photos on this page: © Tourism Authority of Thailand


d n a l i a Th e c n e i r e E xp

Make the most out of your visit to Southeast Asia by planning a vacation before or after the convention. The cultural heritage and experiences within Bangkok offer only a glimpse of Thailand's splendors. Bangkok’s central location makes it an ideal base for exploring beautiful island beaches, World Heritage sites, and national parks.

Thailand’s beaches To the south, Thailand’s beaches and coastal resorts offer stunning natural beauty and an unparalleled opportunity to relax. The beach resort town of Pattaya, in the Gulf of Thailand, is only about two hours from Bangkok. To the southwest, head to Ko Chang and enjoy the white sand beaches of Had Sai Khao. In the extreme southern tip of Thailand, visit Phuket for world-class resorts or Phang Nga Bay for snorkeling and coral reefs. On Khao Phing Kan island, explore marine parks and enjoy the bay views of Ko Tapu, an islet jutting out of the sea.

Chiang Mai

Isan

Northern Thailand’s largest city, Chiang Mai, sits at the foot of the Himalayas. For a scenic adventure, trek in surrounding parks and countryside. There, you can view waterfalls, ride on an elephant, or take a trip on a whitewater raft. Enjoy the region’s unique culture and delicious cuisine, and shop for silk products and handicrafts of the indigenous hill peoples of the region. Chiang Mai also features many ancient temples to explore and golf courses to play.

Visit the northeast region of the country, Isan, to experience rural Thailand and local Laos and Khmer cultures. The Khmer temple at Phanom Rung dates to the 10th century, while the wat at Khon Kaen is situated on a lake, offering spectacular views. Isan’s natural scenery can be enjoyed during a hike in the Phu Phan National Park or on a boat ride down the Mekong River along the Laos border.

Discovering Thai culture Thai etiquette According to Thai culture, the head is considered to be the residing place of the soul. Touching or reaching over another’s head is considered highly offensive. On the other hand, feet, being farthest from the head, are considered dirty and foul. Visitors should be mindful not to prop feet up on desks or show the bottom of their feet while crossing legs. Be prepared to remove shoes when entering a home.

Gateway to Southeast Asia A major hub in Southeast Asia, Bangkok can serve as your base to extend your trip to regional attractions such as the stunning temple of Angkor Wat in Cambodia or the bustling cities of Singapore, Hong Kong, or Kuala Lumpur. There are daily flights to major regional destinations from Bangkok.

8   |    Bangkok 2012

All photos on this page: © Tourism Authority of Thailand


體驗泰國

充分利用前來東南亞的機會,計劃在年會前或年會結束後悠閒渡假。曼谷的文化遺產與體驗 只不過讓您一瞥莊麗的泰國。曼谷位置中心是探索島嶼海灘、世界遺產保護區,及國家公園 的理想跳板。

泰國海灘 南部的海灘與濱海渡假勝地展示自然美 景,為您提供無與倫比的休閒機會。芭提 雅的海灘勝地位於泰國灣,距曼谷僅2小時

探索泰國文化 泰國禮儀

車程。向西南可到達象島,您可在白沙海

泰國文化視頭部為靈魂的居所。觸

灘(Had Sai Khao)享受美好時光。在泰國

摸或越過他人頭部的行為是極無禮

的最南端,遊覽世界級的渡假勝地普吉

的舉動。反之,離頭部最遠的腳則

島或前往攀牙灣觀賞珊瑚礁,參加浮潛。 在平甘島(Khao Phing Kan island)探索海 洋公園,欣賞鐵釘島(Ko Tapu)的海灣美 景,鐵釘島是一座伸入海中的小島。

被認為又髒又臭。遊客切記,不 將腳放桌上且在交叉雙腿時不露 腳底。在進入住家之前要準備好 脫鞋。

清邁

伊森(Isan)

泰國北部的最大城市清邁坐落於喜馬拉雅山

遊覽位於泰國最北的伊森,體驗泰國的鄉村

麓。如果要觀賞美景,您可漫遊周邊的公園

風情以及當地寮國與高棉文化。位於帕儂藍

與鄉間,欣賞壯麗的瀑布,騎大象,或乘坐

(Phanom Rung)的高棉寺廟歷史可追溯至

激流伐。也可品味當地的獨特文化,品嘗美

10世紀,位於孔敬(Khon Kaen)的佛寺坐

味菜肴,購買原住民的絲綢製品與手工藝

落湖邊,您可在此欣賞美景。您可在甫攀山

品。清邁擁有眾多古刹,也有高爾夫球場供

國家公園(Phu Phan National Park)遠足

您娛樂。

或乘小船順著沿寮國邊境的湄公河而下,欣 賞伊森的自然景觀。

東南亞門戶 曼谷是東南亞的重要樞紐,您可將曼谷作為 大本營,遊覽這一帶的旅遊勝地,如柬埔寨 嘆為觀止的吳哥窟或新加坡、香港或吉隆玻 等繁華都市。曼谷每天有飛往主要旅遊勝地 的航班。

8   |    Bangkok 2012

All photos on this page: © Tourism Authority of Thailand


การประชุมใหญ‡ประจำ�ปี 2555 ของโรตารีสากล โปรแกรมเบื้องตน

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 15:00-19:00 ลงทะเบียน การประชุมสันติภาพโรตารี (Rotary Peace Symposium) วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 08:00-12:00 ลงทะเบียน การประชุมสันติภาพโรตารี (Rotary Peace Symposium) 09:00-17:00 การประชุมสันติภาพโรตารี (Rotary Peace Symposium) RYLA ปี 2555 (สำ�หรับท‡านที่ไดรับเชิญเท‡านั้น) 13:00-22:00 15:00-19:00 ลงทะเบียน: การประชุมก‡อนการประชุมใหญ‡ การประชุม สัมมนาเจาหนาที่โรตารีสากล การประชุมใหญ‡ 17:30-19:00 งานเลีย้ งรับรองตอนรับการประชุมสัมมนาเจาหนาทีโ่ รตารีสากล 17:30-19:00 งานเลี้ยงรับรองตอนรับเจาหนาที่โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน วันศุกรที่ 4 พฤษภาคม 08:00-18:00 ลงทะเบียน: การประชุมก‡อนการประชุมใหญ‡ การประชุม สัมมนาเจาหนาที่โรตารีสากล การประชุมใหญ‡ 08:30-17:00 การประชุมสัมมนาเจาหนาที่โรตารีสากล 09:00-17:00 การประชุมสันติภาพโรตารี Rotary Peace Symposium 09:00-17:00 การประชุมก‡อนการประชุมใหญ‡ผูนำ�เยาวชนแลกเปลี่ยน 09:00-17:00 การประชุมก‡อนการประชุมใหญ‡โรตาแรคท RYLA ปี 2555 (สำ�หรับท‡านที่ไดรับเชิญเท‡านั้น) 09:00-22:00 12:00-13:45 อาหารกลางวันการประชุมสัมมนาเจาหนาที่โรตารีสากล

(RI-ticketed event)

12:00-13:45 กลางวัน การประชุมสันติภาพโรตารี Rotary Peace

Symposium (RI-ticketed event)

19:00-21:00 อาหารเย็นการประชุมสัมมนาเจาหนาที่โรตารีสากล

(RI-ticketd event)

19:00-21:30 เลี้ยงตอนรับเจาหนาที่เยาวชนแลกเปลี่ยน

(RI-ticketed event)

วันเสารที่ 5 พฤษภาคม 08:00-18:00 ลงทะเบียน: การประชุมก‡อนการประชุมใหญ‡ การประชุม สัมมนาเจาหนาที่โรตารีสากล การประชุมใหญ‡ 08:30-12:30 การประชุมสัมมนาเจาหนาที่โรตารีสากล 09:00-17:00 งานฉลองศิษยเก‡าโรตารี 09:00-17:00 การประชุมก‡อนการประชุมใหญ‡ผูนำ�เยาวชนแลกเปลี่ยน 09:00-17:00 ประชุมก‡อนการประชุมใหญ‡โรตาแรคท 09:00-22:00 RYLA สากลปี 2555 (สำ�หรับท‡านที่ไดรับเชิญเท‡านั้น) 09:00-10:00 ปฐมนิเทศผูที่เขาร‡วมประชุมใหญ‡เป็นครั้งแรก 10:00-10:30 งานเปิดตัว House of Friendship 10:00-18:00 House of Friendship 14:00-15:00 ปฐมนิเทศผูที่เขาร‡วมประชุมใหญ‡เป็นครั้งแรก TBD คอนเสิรตคืนวันเสาร (Host-ticketed event) วันอาทิตยที่ 6 พฤษภาคม 08:00-18:00 ลงทะเบียนการประชุมใหญ‡ 08:30-09:30 ใหบริการทางดานศาสนา 09:00-17:00 House of Friendship 10:00-12:30 เปิดการประชุมรวม (ครั้งแรก) 13:00-15:00 งาน Paul Harris Fellow 15:30-18:00 เปิดการประชุมรวม (ครั้งที่สอง)

Key to photo credits: BMA: © Bangkok Metropolitan Administration TAT: © Tourism Authority of Thailand TCEB: © Thailand Convention and Exhibition Bureau

วันจันทรที่ 7 พฤษภาคม 08:00-18:00 ลงทะเบียนการประชุมใหญ‡ House of Friendship 09:00-18:00 09:00-09:25 งานบันเทิงก‡อนการประชุม 09:30-12:00 การประชุมใหญ‡ 2 12:30-14:00 งานเลี้ยงอาหารกลางวันรับรองประธานที่ประชุม (บัตรกิจกรรม-โรตารีสากล) 14:30-16:00 การประชุมแยก 18:00-19:00 การตอนรับจากเจาภาพ วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 08:00-18:00 ลงทะเบียนการประชุม 08:45-09:10 งานบันเทิงก‡อนการประชุม House of Friendship 09:00-18:00 09:15-11:45 การประชุมรวม 3 12:15-14:00 อาหารกลางวัน (President elect’s Leadership) การนำ�ประธานรับเลือก (RI-ticketd event) 14:30-16:00 การประชุมแยก 18:15-TBD กิจกรรมจัดโดยเจาภาพ (สำ�หรับท‡านที่ไดรับเชิญเท‡านั้น) วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 08:00-16:00 ลงทะเบียนการประชุมใหญ‡ 08:45-09:10 งานบันเทิงก‡อนการประชุม House of Friendship 09:00-16:00 09:15-11:45 การประชุมรวม 4 12:15-14:00 งานชุมนุมเลี้ยงอาหารกลางวันของเจาหนาที่ 14:30-15:30 14:30-16:00 16:30-19:00

(RI-ticketed event)

การประชุมเลือกเจาภาพการประชุมใหญ‡ประเทศต‡อไป การประชุมแยก ปิดการประชุมรวม

ผังรายการประชุมฉบับนี้ถือว‡าเป็นฉบับใหม‡ล‡าสุด แต‡กิจกรรมทั้งหมด ยังถือว‡าไม‡แน‡นอนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ดูที่ www.rotary.org/convention เพื่อดูขอมูลที่อัพเดทล‡าสุด

รูจักกับวัฒนธรรมไทย เรียนภาษาไทย Sawasdee (สวัสดี) Sabai dee mai (สบายดีไหม?) Kawp kun (ขอบคุณ) Mai bpen rai (ไม‡เป็นไร) Khaw toht (ขอโทษ)

Hello How are you? Thank you You’re welcome Excuse me/sorry

เพื่อเป็นการพูดที่สุภาพ ผูชายใหเพิ่มคำ�ว‡าครับ และผูหญิง ใหเพิ่มคำ�ว‡าคะเมื่อพูดจบประโยค ตัวอย‡างเช‡น ขอโทษครับ (ขอโทษ; ผูชายพูด) หรือ ขอบคุณคะ (ขอบคุณ; ผูหญิงพูด) Register online: www.rotary.org/convention    |  9


2012 Rotary International Convention Preliminary Program Wednesday, 2 May 15:00-19:00 Rotary Peace Symposium Registration Thursday, 3 May 08:00-12:00 Rotary Peace Symposium Registration 09:00-17:00 Rotary Peace Symposium 13:00-22:00 2012 International RYLA (by invitation only) 15:00-19:00 Registration: Preconvention, International Institute, Convention 17:30-19:00 International Institute Welcome Reception 17:30-19:00 Youth Exchange Officers Welcome Reception Friday, 4 May 08:00-18:00 Registration: Preconvention, International Institute, Convention 08:30-17:00 International Institute 09:00-17:00 Rotary Peace Symposium 09:00-17:00 Youth Exchange Officers Preconvention Meeting 09:00-17:00 Rotaract Preconvention Meeting 09:00-22:00 2012 International RYLA (by invitation only) 12:00-13:45 International Institute Luncheon (RI-ticketed event) 12:00-13:45 Rotary Peace Symposium Luncheon (RI-ticketed event) 19:00-21:00 International Institute Dinner (RI-ticketed event) 19:00-21:30 Youth Exchange Officers Reception and Banquet (RI-ticketed event) Saturday, 5 May 08:00-18:00 Registration: Preconvention, International Institute, Convention 08:30-12:30 International Institute 09:00-17:00 Rotary Alumni Celebration 09:00-17:00 Youth Exchange Officers Preconvention Meeting 09:00-17:00 Rotaract Preconvention Meeting 09:00-22:00 2012 International RYLA (by invitation only) 09:00-10:00 Orientation for First-Time Convention Attendees 10:00-10:30 House of Friendship Grand Opening 10:00-18:00 House of Friendship 14:00-15:00 Orientation for First-Time Convention Attendees TBD Saturday Night Concert (host-ticketed event) Sunday, 6 May 08:00-18:00 Convention Registration 08:30-09:30 Interfaith Service 09:00-17:00 House of Friendship 10:00-12:30 Opening Plenary Session (first seating) 13:00-15:00 Paul Harris Fellows Event 15:30-18:00 Opening Plenary Session (second seating)

Key to photo credits: BMA: © Bangkok Metropolitan Administration TAT: © Tourism Authority of Thailand TCEB: © Thailand Convention and Exhibition Bureau

Monday, 7 May 08:00-18:00 Convention Registration 09:00-18:00 House of Friendship 09:00-09:25 Preplenary Entertainment 09:30-12:00 Plenary Session 2 12:30-14:00 President’s Recognition Luncheon (RI-ticketed event) 14:30-16:00 Breakout Sessions 18:00-19:00 Host Hospitality Tuesday, 8 May 08:00-18:00 Convention Registration 08:45-09:10 Preplenary Entertainment 09:00-18:00 House of Friendship 09:15-11:45 Plenary Session 3 12:15-14:00 President-elect’s Leadership Luncheon (RI-ticketed event) 14:30-16:00 Breakout Sessions 18:15-TBD Host-Ticketed Event (by invitation only) Wednesday, 9 May 08:00-16:00 Convention Registration 08:45-09:10 Preplenary Entertainment 09:00-16:00 House of Friendship 09:15-11:45 Plenary Session 4 12:15-14:00 Officers Reunion Luncheon (RI-ticketed event) 14:30-15:30 Convention Bidding Workshop 14:30-16:00 Breakout Sessions 16:30-19:00 Closing Plenary Session This program schedule was current at the time of publication. All events are considered tentative and subject to change. See www.rotary.org/convention for the most up-to-date information.

Discovering Thai culture Learning Thai Sawasdee Hello Sabai dee mai How are you? Kawp kun Thank you Mai bpen rai You’re welcome Khaw toht Excuse me/sorry To be polite, men add krap and women add kha to the end of their sentence, e.g., khaw toht krap (excuse me; male speaker) or kawp kun kha (thank you; female speaker). Register online: www.rotary.org/convention    |  9


2012年國際扶輪社年會 暫定日程 5月2日(週三) 15:00-19:00 扶輪和平座談會註冊 5月3日(週四) 08:00-12:00 09:00-17:00 13:00-22:00 15:00-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 5月4日(週五) 08:00-18:00 08:30-17:00 09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-22:00 12:00-13:45 12:00-13:45 19:00-21:00 19:00-21:30

5月5日(週六) 08:00-18:00 08:30-12:30 09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-17:00 09:00-22:00 09:00-10:00 10:00-10:30 10:00-18:00 14:00-15:00 時間待定

5月6日(周日) 08:00-18:00 08:30-09:30 09:00-17:00 10:00-12:30 13:00-15:00 15:30-18:00

扶輪和平座談會註冊 扶輪和平座談會 2012年國際扶輪青少年領袖獎會議(憑柬入場) 註冊:年會前會議,國際研習會,國際年會 國際研習會歡迎酒會 青少年交換職員歡迎酒會

註冊:年會前會議,國際研習會,國際年會 國際研習會 扶輪和平座談會 青少年交換職員年會前會議 扶輪青年服務團年會前會議 2012年國際扶輪青少年領袖獎會議(憑柬入場) 國際研習會午餐會 (需要憑券入場的國際扶輪活動) 扶輪和平座談會午餐會 (需要憑券入場的國際扶輪活動) 國際研習會晚宴 (需要憑券入場的國際扶輪活動) 青少年交換職員酒會及晚宴 (需要憑券入場的國際扶輪活動)

註冊:年會前會議,國際研習會,國際年會 國際研習會 扶輪前受獎人慶祝會 青少年交換職員年會前會議 扶輪青年服務團年會前會議 2012年國際扶輪青少年領袖獎會議(憑柬入場) 年會首次與會者講習會 友誼之家開幕式 友誼之家 年會首次與會者講習會 週六晚間音樂會(需要憑券入場的地主主辦 活動)

年會註冊 聯合宗教禮拜 友誼之家 全體會議開幕(第一次) 保羅.哈裏斯之友活動 全體會議開幕(第二次)

Key to photo credits: BMA: © Bangkok Metropolitan Administration TAT: © Tourism Authority of Thailand TCEB: © Thailand Convention and Exhibition Bureau

5月7日(週一) 08:00-18:00 09:00-18:00 09:00-09:25 09:30-12:00 12:30-14:00 14:30-16:00 18:00-19:00 5月8日(週二) 08:00-18:00 08:45-09:10 09:00-18:00 09:15-11:45 12:15-14:00 14:30-16:00 18:15-未定 5月9日(週三) 08:00-16:00 08:45-09:10 09:00-16:00 09:15-11:45 12:15-14:00 14:30-15:30 14:30-16:00 16:30-19:00

年會註冊 友誼之家 會前餘興節目 第二全體會議 社長表彰午餐會 (需要憑券入場的國際扶輪活動) 分組會議 地主招待活動

年會註冊 會前餘興節目 友誼之家 第三全體會議 當選社長領袖午餐會 (需要憑券入場的國際扶輪活動) 分組會議 地主主辦活動(憑柬入場)

年會註冊 會前餘興節目節目 友誼之家 第四全體會議 委員同窗午餐會 (需要憑券入場的國際扶輪活動) 年會投標研討會 分組會議 全體會議閉幕

此日程表為出版時的日程。所有活動均屬暫定,可隨時變更。慾 知最新資訊請訪www.rotary.org/convention。

探索泰國文化 學習泰語 Sawasdee Sabai dee mai Kawp kun Mai bpen rai Khaw toht

你好 你好嗎? 謝謝 不客氣 打擾一下/對不起

出於禮貌,男士會在句末加上krap, 女士在句末加上kha, 例如khaw toht krap(打擾一下;男士說法) 或kawp kun kha(謝謝;女士說法)。 Register online: www.rotary.org/convention    |  9


One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA www.rotary.org 996-EN—(211) Front and back cover images: © Tourism Authority of Thailand (top) © Thailand Convention and Exhibition Bureau (bottom)


One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA www.rotary.org 996-EN—(611) Front and back cover images: © Tourism Authority of Thailand (top) © Thailand Convention and Exhibition Bureau (bottom)


One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA www.rotary.org 996-ZH—(611) Front and back cover images: © Tourism Authority of Thailand (top) © Thailand Convention and Exhibition Bureau (bottom)


Food on Parade @ 2012 Bangkok Convention

by Kasemchai Nitiwanakun Bangkok Convention Promotion Chair, D-3350

If you are a food fanatic wanting to taste everything the world has to offer or give visiting Rotarians from overseas the rare opportunity to celebrate the best international cuisines, the Host Hospitality Night on Monday 7 May 2012 is a culinary event not to be missed.

Monday - May 7, 2012 18:30 Venue: IMPACT Hall 1-5 (Convention Venue) Transportation: Shuttle bus provided Booking: PP Pattama Tel: 08 1848 9517

This ticketed event dubbed “Kitchen of the World” at only USD 10 is guaranteed to tease your taste buds with a long list of tempting international cuisines passionately prepared by world-class chefs from leading hotels in Bangkok. Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) and Rotary International will be spending over USD 1 million to bring the best of global cuisines to the dining tables at the Host Hospitality Night, according to Host Organizing Committee Vice Chair Dr Saowalak Rattanavich.

¼Ñ´ä·Â Pad Thai Kung (Stir-fried Thai noodles with shrimps)

ÍÒËÒÃÍÔ¹à´Õ Indian Gujarati Thali

Ê»Òà¡çµµÕé¤Ò⺹ÒÃ‹Ò Classic Italian Spaghetti alla carbonara

¢ÒËÁÙ·Í´àÂÍÃÁѹ German Schweinshaxe (roasted pork knuckle)

à¹×éÍ‹ҧà¡ÒËÅÕ Korean Bulgalbi (grilled marinated beef)소갈비

ʋǹ»ÃСͺÍÒËÒèչ Ingredients for Chinese cuisine

Highlighting creativity in culinary arts, live cookery demonstrations on site let you watch and learn while chefs take you on a cooking journey of multinational cuisines you have fancied but never tasted. Other highlights include Thai cuisines, cultural shows, fruit & vegetable gardens, fruit carvings, food on parade, kitchen percussion band, and two performance stages Only 10,000 Rotarians and family members will have access to this ticketed event on a first book, first served basis. For every 10 tickets bought in one lot, one complimentary ticket is given. What a great opportunity to invite members from your sister clubs to savor this unseen event or to meet with your batch-mates! Host Hospitality Night is one of the highlight events of every RI Convention. Rotarians from around the world immerse in a night of fellowship with Host Rotarians to enjoy a "one-of-a-kind" experience prepared by Host Organizing Committee.

18

ÊÒüٌNjҡÒÃÀÒ¤ »ÃШÓà´×͹ µØÅÒ¤Á 2554


à¡ÉÁªÑ ¹Ô¸ÔÇÃóҡØÅ »Ãиҹʋ§àÊÃÔÁ 2012 Bangkok Convention ÀÒ¤ 3350

ÇѹàÇÅÒ Çѹ¨Ñ¹·Ã·Õè 6 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2555 18.30 ¹. ʶҹ·Õè ËÍ»ÃЪØÁ 1-5 ÍÔÁá¾ç¤àÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ à´Ô¹·Ò§ ÁÕöÃѺʋ§¿ÃÕ ¨Í§ºÑµÃ ͹. »˜°ÁÒ â·Ã. 08 1848 9517

¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òà ½†ÒÂ਌ÒÀÒ¾¨Ñ´§Ò¹»ÃЪØÁãËÞ‹âõÒÃÕÊҡŠ¡¤ÃÑÇâÅ¡µÃСÒÃµÒ ÁÒÊÙ‹§Ò¹»ÃЪØÁãËÞ‹ã¹ËÍ»ÃЪØÁ 1-5 ÍÔÁá¾ç¤àÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ ¤‹Ò¤×¹Çѹ¨Ñ¹·Ã·Õè 7 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2555 àÃÔèÁàÇÅÒ 18.30 ¹. ໚¹µŒ¹ä» 㹧ҹ¹Õé¨ÐÁÕ¡ÒÃÊÒ¸Ôµ¡ÒûÃСͺÍÒËÒùҹҪҵÔâ´Â¾‹Í¤ÃÑǨҡâçáÃÁ ªÑé¹¹Ò㹡ÃØ§à·¾Ï ªÔÁÅÔéÁÅͧÍÒËÒÃä´ŒäÁ‹ÍÑé¹ ªÁ¡ÒÃáÊ´§ÇѲ¹¸ÃÃÁ´¹µÃÕ ¹Ò¹ÒªÒµÔ ¾ÒàËôªÔÁÍÒËÒÃǧ´¹µÃÕ㪌ÍØ»¡Ã³·ÒÍÒËÒà ໚¹à¤Ã×èͧ´¹µÃÕ µÕ/à¤ÒÐ ¡ÒÃá¡ÐÊÅÑ¡¼ÅäÁŒ µÑé§áµ‹µŒ¹¨¹¨º

ÍÒËÒÃÎÒÅÒÅ Halal chicken& lamb over rice

«ÙªÔÞÕè»Ø†¹ Japanese Sushi 寿司

ÃÒ¡Ò÷ÕèäÁ‹ÁÕã¤ÃàËÁ×͹·Ñé§ËÁ´¹Õé ¤Ô´¤‹ÒºÑµÃà¾Õ§ 300 ºÒ·à·‹Ò¹Ñé¹ áÅÐ ÊâÁÊÃã´«×éͺѵþÌÍÁ¡Ñ¹ 10 㺨Ðä´ŒÃѺºÑµÃÍÀԹѹ·¹Ò¡ÒÃÍÕ¡ 1 㺠¹Ñºà»š¹âÍ¡ÒÊÍѹàËÁÒÐà¨ÒзÕè¨ÐàªÔުǹÊÁÒªÔ¡¨Ò¡ÊâÁÊäًÁԵâͧᵋÅÐ ÊâÁÊÃÁÒËÇÁ©Åͧ㹤׹àÅÕé§ÃѺÃͧâ´Â½†ÒÂ਌ÒÀÒ¾ ËÃ×ͨÐ໚¹¡ÒêØÁ¹ØÁ ÊѧÊÃäÃÇÁÃØ‹¹¹Ò¡ÊâÁÊÃáÅмٌNjҡÒÃÀÒ¤¡ç໚¹¡ÒôÕÂÔè§ Ãͧ»Ãиҹ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òý†ÒÂ਌ÒÀÒ¾¨Ñ´§Ò¹ ÃÈ.´Ã.àÊÒÇÅѡɳ Ãѵ¹ÇÔªª ¡Å‹ÒÇÇ‹Ò Êҹѡ§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒèѴ¡ÒûÃЪØÁáÅйԷÃÃÈ¡Òà (ͧ¤¡ÒÃÁËÒª¹) ËÃ× Í ÊÊ»¹. Ë Ç Á¡Ñ ºâõÒÃÕ Ê Ò¡Å·Ø ‹ Á ·Ø ¹ ¡Ç‹ Ò 30 ÅŒ Ò ¹ºÒ·¨Ñ ´ §Ò¹ “¡¤ÃÑÇâÅ¡ÊÙ‹¡ÒûÃЪØÁãËÞ‹” â´Â¨ÒÅͧËÍ»ÃЪØÁ 1-5 ÍÔÁá¾ç¤ ໚¹ ÊǹÍÒËÒà áÅÐÊǹ¼Ñ¡¼ÅäÁŒ ·ÕèäÁ‹ÁÕã¤ÃàËÁ×͹

ºÃÃÂÒ¡ÒÈÊǹÍÒËÒà An artist’s impression of “Culinary Garden”

Ãͧ»Ãиҹ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òà ½†ÒÂ਌ÒÀÒ¾¨Ñ´§Ò¹ ÃÈ. ´Ã. àÊÒÇÅѡɳ Ãѵ¹ÇÔªª Host Organizing Committee Vice Chair Dr. Saowalak Rattanavich

§Ò¹¤‹Ò¤×¹¹Õé¨ÐÃѺ¨Ò¡Ñ´à¾Õ§ 10,000 ¤¹à·‹Ò¹Ñé¹ «Ö觵Œ¹·Ø¹¨Ð෋ҡѺËÑÇÅÐ 3,000 ºÒ· ᵋà¡çº¤‹ÒºÑµÃà¾Õ§ 300 ºÒ·à·‹Ò¹Ñé¹ ã¤Ã¨Í§¡‹Í¹ä´ŒÊÔ·¸Ô졋͹ ¤×¹àÅÕé§ÃѺÃͧâ´Â½†ÒÂ਌ÒÀҾ໚¹§Ò¹»ÃШҧҹ˹Ö觢ͧ¡ÒûÃЪØÁãËÞ‹ âõÒÃÕÊÒ¡Å·Ø¡¹Ñ´ ᵋÊÒËÃѺ¤ÃÑ駹Õéã¹»ÃÐà·Èä·ÂÃٻẺ¨ÐäÁ‹«ŒÒã¤Ã·Õèä˹ ÁÕÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤µŒÍ§¡ÒÃÊÌҧ¤ÇÒÁ»ÃзѺã¨ãˌᢡµ‹Ò§»ÃÐà·Èä´ŒÁÕâÍ¡ÒʪÔÁ ÍÒËÒÃá»Å¡ãËÁ‹¨Ò¡ªÒµÔµ‹Ò§ æ â´Â੾ÒÐÍÒËÒÃä·Â·Õè¢Ö鹪×èÍÅ×ÍªÒ àª‹¹ ¼Ñ´ä·Â µŒÁÂÒ¡ØŒ§ ᡧà¢ÕÂÇËÇÒ¹ µŒÁ¢‹Òä¡‹ ÊŒÁµÒ ¢ŒÒÇà˹ÕÂÇ ä¡‹Â‹Ò§ ·Í´Áѹ»ÅÒ¡ÃÒ 䡋ˋÍãºàµÂ ໚¹µŒ¹

ÊÒüٌNjҡÒÃÀÒ¤ »ÃШÓà´×͹ µØÅÒ¤Á 2554

19


Á¹µÃÒÅÕÅÒ àʹ‹ËÒÅÕÅÒÈ ³ ËÍ»ÃЪØÁ¡Í§·Ñ¾àÃ×Í “Closed Hold” @ Royal Thai Navy Convention Hall

ÃÐàºÕ§˹ŒÒËÍ»ÃЪØÁ¡Í§·Ñ¾àÃ×Í A grand verandah extending across the front of Royal Thai Navy Convention Hall Passionate dancers and your partners are cordially invited to Dinner Dance Party, a fabulous entertainment evening of 2012 RI Convention in Bangkok, featuring a live music band, western set dinner, and dance shows in a relaxed, easy atmosphere on May 6, 2012 at Royal Thai Navy Convention Hall, Wat Arun, Bangkok. Chaopraya, the venue ballroom, is located on the second floor of the Convention Hall, with a total floor space of 1,632 square meters (28.85 x 56.50). Kawee Virojsailee, Organizing Chairperson of Dinner Dance Party, says five solid hours will be devoted to nothing but dancing with the popular Sensation Band. “There will be no Rotary protocol and the only interruption allowed is four eye-opening dance shows by three couples of award-winning dancers.”

ˌͧ਌ҾÃÐÂÒ Chaopraya Ballroom

To prepare Rotarians for this grand entertainment event, Dance Coach Phadungsak Talaengkarn has been appointed to train them on both ballroom and Latin dance moves and dance figures. The course includes such basics as timing & rhythm, body lines & poses, holding & movement, footwork, and floor craft. Dance training is scheduled on every Monday and Thursday between 17.00-20.00 hours at Charoen Sport Club, 179 Soi Intamara 12, Suthisarn. Please contact Phadungsak on 08 1421 1885 for an appointment (course fee is 1,000 baht/month). Date: Tue May 8, 2012 18:30-24.00 hours Venue: Royal Thai Navy Convention Hall, Arun-Amarin Road, Wat Arun, Bangkok Yai, Bangkok 10600 Transportation: Free shuttle service from 58 hotels inside the RI housing block Booking: PP Pattama H/P: 08 1848 9517 (USD60 or equivalent)

18

ÊÒüٌNjҡÒÃÀÒ¤ »ÃШÓà´×͹ ¾ÄȨԡÒ¹ 2554

¡ÒÃáÊ´§ÅÕÅÒÅÕÅÒÈ Dance shows

»Ãиҹ¨Ñ´§Ò¹ ¡ÇÕ ÇÔâ蹏ÊÒÂÅÕ áÅÐÊ Dinner Dance Party is surrounded by hi


ÊËÒÂÅÕÅÒȵ‹Ò§á´¹ Chair Kawee Virojsailee is dance comrades

à¡ÉÁªÑ ¹Ô¸ÔÇÃóҡØÅ »Ãиҹʋ§àÊÃÔÁ 2012 Bangkok Convention ÀÒ¤ 3350

§Ò¹»ÃЪØÁãËÞ‹âõÒÃÕÊÒ¡Å»ÃШӻ‚ ¾.È. 2555 àÃÕ¹àªÔÞ âÃá·àÃÕ¹áÅÐÞÒµÔʹԷÁÔµÃÊËÒ ËÒÂÅÕÅÒ àÃÔ§ÅÕÅÒÈ ¾ÅÔéÇÊØ´àËÇÕè§ ¡ÑºÇ§´¹µÃÕ Sensation 㹤èӤ׹ÇѹÍѧ¤Ò÷Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2555 ³ ËÍ»ÃЪØÁ¡Í§·Ñ¾àÃ×Í ËŒÍ§à¨ŒÒ¾ÃÐÂÒ

ÍÒ¨ÒϽƒ¡Ê͹ÅÕÅÒÈ ¼´Ø§ÈÑ¡´Ôì á¶Å§¡Òó Dance Coach Phadungsak Thalaengkarn

ˌͧ਌ҾÃÐÂÒ à»š¹ËŒÍ§¨Ñ´àÅÕ駢¹Ò´ãËÞ‹ µÑé§ÍÂÙ‹º¹ªÑé¹Êͧ¢Í§ÍÒ¤ÒêØÁ¾Ã ࢵÍØ´ÁÈÑ¡´Ôì ÀÒÂã¹ËŒÍ§ä´ŒÃѺ¡ÒÃÍ͡Ẻµ¡áµ‹§ã¹ÃٻẺʶһ˜µÂ¡ÃÃÁ Ẻä·Â «Öè§ÁÕ¤ÇÒÁâÍ‹Í‹Ò ËÃÙËÃÒáÅÐÊǧÒÁ ÁÕ¾×é¹·Õè 1,632 µÒÃÒ§àÁµÃ ¢¹Ò´ËŒÍ§¡ÇŒÒ§ 28.85 àÁµÃ ÂÒÇ 56.50 àÁµÃ »Ãиҹ¨Ñ´§Ò¹ Dinner Dance Party ¡ÇÕ ÇÔâ蹏ÊÒÂÅÕ á¨Œ§Ç‹Ò ¤³Ð ¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ¨Ñ´àµçÁ¨Ñ´Ë¹Ñ¡Áͺª‹Ç§àÇÅÒáË‹§¤ÇÒÁÊØ¢ÊѹµËÃÃÉÒ 5 ªÑèÇâÁ§ á¡‹¼ÙŒ¹ÔÂÁÅÕÅÒÈ໚¹¡ÒÃ੾ÒÐ â´ÂäÁ‹ÁÕ¾Ô¸Õ¡ÒÃâõÒÃÕá·Ã¡ “¡àÇŒ¹¡ÒÃáÊ´§ ÅÕÅÒÅÕÅÒÈâ´Â¤Ù‹àµŒ¹ª¹Ð¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¡ÕÌÒÅÕÅÒÈ 3 ¤Ù‹ 4 à¾Å§ã¹¨Ñ§ËÇкÍÅÃÙÁ áÅÐÅҵԹ෋ҹÑé¹” ËÅѧ¨Ò¡ÍÔèÁ˹ÓÊÓÃÒÞ¨Ò¡ÍÒËÒêشµÐÇѹµ¡áŌǹѡÅÕÅÒȨЪ×蹪ÁËŧãËŠ仡ѺÁ¹µàʹ‹ËáË‹§à¾Å§ºÃÃàŧ·Õèä¾àÃÒÐàʹÒÐâʵ¢Í§Ç§´¹µÃÕÂÍ´ÎÔµ áË‹§Âؤ Sensation µÑé§áµ‹µŒ¹¨¹¨ºÃÒ¡ÒÃã¹àÇÅÒà·Õ觤׹ à¾×èÍàÍ×éÍÍÓ¹ÇÂãËŒâÃá·àÃÕ¹ä·Â·Õèʹ㨡ÕÌÒÅÕÅÒÈÁÕâÍ¡Òʽƒ¡«ŒÍÁÊÓËÃѺ§Ò¹ Dinner Dance Party ¤ÃÑ駹Õé ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒûÃЪØÁãËÞ‹ âõÒÃÕÊÒ¡ÅÁͺËÁÒÂãËŒ Í.¼´Ø§ÈÑ¡´Ôì á¶Å§¡Òó ໚¹¤ÃÙ½ƒ¡Ê͹ÅÕÅÒÈ ÊÒ¡Åâ´ÂÁØ‹§ËÁÒÂã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃࢌÁ¢Œ¹¢Í§ 1. àÇÅÒáÅо×é¹°Ò¹¢Í§¨Ñ§ËÇÐ 4. ¡ÒÃà¤Å×è͹äËÇ 2. ·Ã§¢Í§ÅÓµÑÇ 5. ¡ÒÃãªŒà·ŒÒ 3. ·‹ÒÂ×¹ áÅСÒÃࢌҤً 6. ¡ÒÃ㪌¾×é¹·Õè¿ÅÍÏ âÃá·àÃÕ¹áÅÐÞÒµÔÁԵà ÊÁѤÃàÃÕ¹ÅÕÅÒÈä´Œ·Õè • ¤ÃÙ½ƒ¡Ê͹ÅÕÅÒÈ ¼´Ø§ÈÑ¡´Ôì á¶Å§¡Òó â·Ã. 08 1421 1885 • ʶҹ·Õ轃¡Ê͹ à¨ÃÔÞÊ»Íϵ¤ÅѺ 179 «ÍÂÍÔ¹·ÒÁÃÐ 12 ¶¹¹ÊØ·¸ÔÊÒà ÊÒÁàʹ㹠• àÇÅÒ½ƒ¡Ê͹ ·Ø¡Çѹ¨Ñ¹·Ã + ¾ÄËÑʺ´Õ àÇÅÒ 17.00-20.00 ¹. • ¤‹Ò½ƒ¡àÃÕ¹ 1,000 ºÒ·/à´×͹ ÇѹàÇÅÒ ÇѹÍѧ¤Ò÷Õè 8 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2555 18.30-24.00 ¹. ʶҹ·Õè ËÍ»ÃЪØÁ¡Í§·Ñ¾àÃ×Í ¶¹¹ÍÃسÍÁÃÔ¹·Ã á¢Ç§ÇÑ´ÍÃس ࢵºÒ§¡Í¡ãËÞ‹ ¡·Á. à´Ô¹·Ò§ ÁÕöÃѺʋ§¿ÃÕ¨Ò¡âçáÃÁ 58 áË‹§ã¹¡·Á. ¨Í§ºÑµÃ ͹.»˜°ÁÒ â·Ã. 08 1848 9517 (ºÑµÃ 6 àËÃÕÂÞËÃ×Íà·Õº෋Ò)

ÊÒüٌNjҡÒÃÀÒ¤ »ÃШÓà´×͹ ¾ÄȨԡÒ¹ 2554

19


¡ÒûÃЪØÁ੾ÒСԨ ¡‹Í¹¡ÒûÃЪØÁãËÞ‹ âõÒÃÕÊÒ¡Å by Kasemchai Nitiwanakun Bangkok Convention Promotion Chair, D-3350

1. Youth Exchange Officers (YEO) Preconvention Meeting Fri-Sat, 4-5 May (Free admission for RI Convention registrants; US$50 for non-Convention registrants; US$50 for YEO Banquet on Fri, 4 May) Venue: IMPACT Muang Thong Thani The YEO Preconvention Meeting brings together Rotarians involved in the Rotary YE program. The meeting provides an opportunity for volunteers new and old to join friends, discover new ideas, and make connections for future exchanges. A welcome reception will be held on the evening of Thu, 3 May. 2. Rotaract Preconvention Meeting Fri-Sat, 4-5 May (Free admission for RI Convention registrants) (Rotaractors who register for both events by 1 December and individuals are eligible for an early registration rate of $50) Venue: IMPACT Muang Thong Thani This event is to strengthen your Rotaract club, learn more about sustainable service projects, and build lasting friendships with Rotaractors from around the world. Rotaractors and Rotarians will have the opportunity to experience Fellowship through Service, exchange ideas, hear from informative speakers, and connect with the global network of friendship, engagement, and action that is Rotaract. The meeting will feature sessions to recognize Outstanding Rotaract Project winners and to train incoming district Rotaract representatives. 3. International Institute Fri-Sat, 4-5 May (US$100 inclusive of the welcome reception; you are not required to register for the RI Convention in order to attend this Institute) Venue: IMPACT Muang Thong Thani Welcome reception: Thu, 3 May, at InterContinental Bangkok Ticketed luncheon: Fri, 4 May, at IMPACT, US$35 This event will bring together past, current, and incoming RI officers for two days of learning and friendship. It’s an opportunity to hear inspiring speakers and exchange ideas. Past and future officers will learn about new developments in Rotary policies and programs and engage in discussions designed to make them better resources for their clubs and districts.

18

ÊÒüٌNjҡÒÃÀÒ¤ »ÃШÓà´×͹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2554

¡‹Í¹¡ÒûÃЪØÁãËÞ‹âõÒÃÕÊÒ¡Å ÃÐËÇ‹Ò§Çѹ·Õè 6-9 ¾.¤. 2555 ¨ÐÁÕ¡ÒûÃЪØÁ੾ÒСԨŋǧ˹ŒÒËÅÒ¡ËÅÒ»ÃÐàÀ·àÃÔèÁµÑé§áµ‹¤èÓÇѹ¾ÄËÑʺ´Õ ·Õè 3 ¨¹¶Ö§ÇѹàÊÒÏ·Õè 5 ¾.¤. 2555 ³ ÍÔÁá¾ç¤ àÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ 1. ¡ÒûÃЪØÁ਌Ò˹ŒÒ·ÕèàÂÒǪ¹áÅ¡à»ÅÕè¹âõÒÃÕ ÇѹÈءÏ-àÊÒÏ·Õè 4-5 ¾.¤. (¿ÃÕÊÓËÃѺ¼ÙŒÅ§·ÐàºÕ¹ RI Convention 50 àËÃÕÂÞÊÓËÃѺ¼ÙŒäÁ‹ä´ŒÅ§·ÐàºÕ¹ 50 àËÃÕÂÞÊÓËÃѺ§Ò¹àÅÕé§㹠¤èӤ׹ÇѹÈءÏ·Õè 4 ¾.¤.) ໚¹âÍ¡ÒÊàËÁÒÐà¨ÒÐÊÓËÃѺÍÒÊÒÊÁѤ÷Ñé§ãËÁ‹ áÅÐà¡‹Òã¹áǴǧàÂÒǪ¹áÅ¡à»ÅÕè¹âõÒÃÕ¨Ðä´ŒÁÒ»ÃЪØÁáÅ¡à»ÅÕè¹ ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ãËÁ‹æ ÊÌҧà¤Ã×Í¢‹ÒÂà¾×èÍ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕè¹㹻‚µ‹Íæ ä» ªØÁ¹ØÁÊѧÊÃä ແ´§Ò¹ YEO àÃÔèÁ´ŒÇ§ҹàÅÕé§ÃѺÃͧ㹤èӤ׹Çѹ ¾ÄËÑʺ´Õ·Õè 3 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2. ¡ÒûÃЪØÁ Rotaract ÇѹÈءÏ-àÊÒÏ·Õè 4-5 ¾.¤. (¿ÃÕÊÓËÃѺ¼ÙŒÅ§·ÐàºÕ¹ RI Convention 50 àËÃÕÂÞÊÓËÃѺ Rotaractors áÅкؤ¤Å·ÑèÇä»àÁ×èͪÓÃС‹Í¹ Çѹ·Õè 1 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á) ËÇÁàÃÕ¹ÃÙŒÇÔ¸Õ¡Ò÷ÓãËŒÊâÁÊà Rotaract ࢌÁá¢ç§ ¡ÒôÓà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒúÓà¾çÞ»ÃÐ⪹ áÅСÒÃÊÌҧàÊÃÔÁÁÔµÃÀÒ¾ ¡ÑºÊâÁÊà Rotaract ·ÑèÇâÅ¡ãËŒà¡ÕÂõÔ¡‹ͧ¼ÙŒª¹Ðâ¤Ã§¡ÒôÕà´‹¹ ¢Í§ Rotaract áÅÐͺÃÁ¼ÙŒá·¹ Rotaract ÀÒ¤ÃѺàÅ×Í¡ 3. ¡ÒûÃЪØÁ Institute ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ÇѹÈءÏ-àÊÒÏ·Õè 4-5 ¾.¤. (100 àËÃÕÂÞÃÇÁ§Ò¹àÅÕ駵ŒÍ¹ÃѺ㹤èӤ׹ Çѹ¾ÄËÑʺ´Õ·Õè 3 ¾ÄÉÀÒ¤Á ³ âçáÃÁÍÔ¹àµÍϤ͹µÔ๹µÑÅ äÁ‹ ¨Ó໚¹µŒÍ§Å§·ÐàºÕ¹ RI Convention à¾×èÍࢌÒËÇÁ»ÃЪØÁ Institute ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È 35 àËÃÕÂÞÊÓËÃѺÍÒËÒÃà·Õè§ã¹ÇѹÈءÏ·Õè 4 ¾.¤. ³ ÍÔÁá¾ç¤ àÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ) ¡ÒûÃЪØÁ Institute ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ໚¹àÇÅÒ 2 ÇѹÊÓËÃѺ਌Ò˹ŒÒ·ÕèâõÒÃÕÊÒ¡Å»˜¨¨ØºÑ¹ Í´ÕµáÅÐ͹Ҥµ à¾×èÍÃѺ¿˜§¡ÒúÃÃÂÒ·Õè´Å㨨ҡ¼ÙŒ»Ò°¡áÅ¡à»ÅÕ蹤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹Ç‹Ò ´ŒÇ¹âºÒ â»Ãá¡ÃÁ áÅСÒþѲ¹Ò¢Í§âõÒÃÕ à¾×èÍ·Ó˹ŒÒ·ÕèÃѺ㪌 ໚¹·ÃѾÂҡúؤ¤Å·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å áÅлÃÐÊÔ·¸ÀÒ¾ãˌᡋÊâÁÊà áÅÐÀÒ¤


Preconvention Meetings & Ticketed Events

਌Ò˹ŒÒ·ÕèàÂÒǪ¹áÅ¡à»ÅÕè¹âõÒÃÕ¨Ò¡»ÃÐà·Èä·Â (¡ÅÒ§¨Ò¡«ŒÒ ¡ÔµµÔì¸à¹È ÍÔÊÃÒ áÅÐ ´¹ÑÂ) ËÇÁ»ÃЪØÁ㹧ҹ»ÃЪØÁ¡‹Í¹¡Òà »ÃЪØÁãËÞ‹ ³ àÁ×ͧÁ͹·ÃÕÍÍÅ Thai YEOs at the Youth Exchange Officers Preconvention Meeting in Montreal, Canada, 2010

»ÃиҹâõÒÃÕÊÒ¡Å ¨Íˏ¹ ह¹Õ 㹡ÒûÃЪØÁ਌Ò˹ŒÒ·ÕèàÂÒǪ¹ áÅ¡à»ÅÕè¹âõÒÃÕ ³ àÁ×ͧÁ͹·ÃÕÍÍÅ á¤¹Ò´Ò RI President John Kenny speaks at the YEO Preconvention Meeting in Montreal, Canada.

਌Ò˹ŒÒ·ÕèàÂÒǪ¹áÅ¡à»ÅÕè¹âõÒÃÕáÅ¡à»ÅÕè¹àÃÕ¹ÃÙŒ ÊÌҧà¤Ã×Í¢‹Ò 㹡ÒûÃЪØÁ YEO ¡‹Í¹¡ÒûÃЪØÁãËÞ‹ At the YEO preconvention meeting, Youth Exchange officers learn through plenary sessions, discussion groups, networking opportunities, and social gatherings with new and old friends.

Rotaractors ËÇÁ»ÃЪØÁ¡‹Í¹¡ÒûÃЪØÁãËÞ‹ ³ àÁ×ͧÁ͹·ÃÕÍÍÅ »ÃÐà·Èá¤¹Ò´Ò Rotaract group photo @ 2010 Rotary International Preconvention Meeting, Montreal

ÊÒüٌNjҡÒÃÀÒ¤ »ÃШÓà´×͹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2554

19

governor monthly letter march  

governor monthly letter march

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you