Page 1

โครงการจัดกิจกรรม FAM TRIP แนะนําแหลงทองเที่ยวและภารกิจงานของสถาบันแกสอื่ มวลชน เรื่อง โปรแกรม Check in กินเจ @ ลี้ ตามรอยหนัง “คิดถึงวิทยา” ณ โครงการหลวงพระบาทหวยตมอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน .................................................................... ๑. หลักการและเหตุผล ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ดําเนินกิจกรรมสงเสริมดานการทองเที่ยวใหกับชุมชนในพื้นที่ โครงการหลวง โดยจัดทําโครงการจัดกิจกรรม FAM TRIP แนะนําแหลงทองเที่ยวและภารกิจงานของ สถาบันแกสื่อมวลชนขึ้น มีวัตถุประสงคหลักเพื่อสนับสนุนใหชุมชนในพื้นที่ศูนยพัฒนาโครงการหลวง มี สวนรวมในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว มุงเนนความสําคัญในการมีสวนรวมของชุมชนในการ บริหารจัดการการทองเที่ยวรวมกับศูนยพัฒนาโครงการหลวง เพื่อเกิดกิจกรรมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน มี การเพิ่ ม พู น ความรู ประสบการณ ส ร า งความประทั บ ใจ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย ว ที่ แ สดงถึ ง ความสําเร็จของการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจน การอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันหลากหลายของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง โดยมีชุมชนเปน ผูขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาอยางมีระบบ และมีหนวยงานคอยใหการสนับสนุน มุงเนนการสรางความรู ความเขาใจรวมกัน และเกิดการทํางานแบบบูรณาการ สงผลใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมและประชาสัมพันธภารกิจและการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและ พัฒนาพื้นที่สูง และการทองเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง โครงการจัดกิจกรรม FAM TRIP แนะนําแหลง ทองเที่ยวและภารกิจงานของสถาบันแกสื่อมวลชน จึงจัดโปรแกรม Check in กินเจ @ ลี้ ตามรอยหนัง “คิดถึงวิทยา”

ณ โครงการหลวงพระบาทหวยตม เที่ยวชมแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น รวมเรียนรู

วัฒนธรรมชุมชน เปนการกระตุนใหนักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยวตลอดทั้งป และชวยใหเกิดการกระจาย นักทองเที่ยว นําไปสูการสรางรายไดใหกับชุมชนและเกิดความยั่งยืนตอไป ๒. วัตถุประสงค ๒.๑ เพื่อประชาสัมพันธภารกิจและการดําเนินงานของสถาบันใหเปนที่รูจักกวางขวางมากยิ่งขึ้น ๒.๒ เพื่อถายทอดองคความรูโครงการขยายผลโครงการหลวง ใหกับประชาชนทั่วไป ไดศึกษา เรียนรู และทราบถึงการดําเนินงานหลักของสถาบัน ๒.๓ เพื่อประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของโครงการหลวง กิจกรรมการทองเที่ยวและทรัพยากร ดานการทองเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง ใหเปนที่รูจัก ๒.๔ เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน และสรางรายไดใหแกชุมชน จากการจําหนายผลผลิต การเกษตร ของที่ระลึก และหัตถกรรมทองถิ่น


๒.๕ เพื่อเปนการสรางภาพลักษณที่ดีของสถาบันตอชุมชนและประชาชนทั่วไป ๓. ระยะเวลาดําเนินการ และสถานที่ วันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ชุมชนพระบาทหวยตม ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาท หวยตม อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ๔. กิจกรรม ๔.๑ เชิ ญ สื่ อ มวลชนด า นต า งๆ ศึ ก ษาเรี ย นรู ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมของโครงการหลวง โดยการ ดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โดยชุมชนภายใตกระบวนการกลุมเพื่อสรางรายไดใหกับ ชุมชน และเกิดการทํางานรวมกันแบบบูรณาการ ๔.๒ จัดทําขอมูลประชาสัมพันธแกสื่อมวลชน ๕. กลุมเปาหมาย จํานวน ๒5 คน ประกอบดวย ๑. สื่อมวลชนภาคเหนือ ๒. หนวยงานและองคกรในพื้นที่และคณะผูจัด ๖. งบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ๗. ผลที่คาดวาจะไดรับ ๗.๑ ประชาชนทั่ ว ไปทราบถึ ง ภารกิ จ และการดํ า เนิ น งานของสถาบั น ได รั บ การเผยแพร แ ละ ประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักกวางขวางมากยิ่งขึ้น ๗.๒ ผูเขารวมกิจกรรมไดศึกษา และเขาใจองคความรูโครงการขยายผลโครงการหลวง เกิดการ ประชาสัมพันธตอของขอมูลที่ไดรับ ๗.๓ ผลจากการประชาสัมพันธทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวโดยเฉลี่ยในพื้นที่โครงการหลวงและ ชุมชนเพิ่มมากขึ้น ๗.๔ ชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม และสรางรายไดในของชุมชน จากการจําหนายผลผลิต การเกษตร ของที่ระลึก และงานหัตถกรรมทองถิ่น รวมทั้งการรักษาทรัพยากรในพื้นที่ใหมีความยั่งยืน ๗.๕ ชุ ม ชนและประชาชนทั่ว ไปมีทัศ นคติ ที่ดี แ ละให ความร ว มมื อ ในการปฏิบั ติห นา ที่ รว มกั บ สถาบันตอไป


โครงการจัดกิจกรรม FAM TRIP แนะนําแหลงทองเที่ยวและภารกิจงานของสถาบันแกสอื่ มวลชน เรื่อง โปรแกรม Check in กินเจ @ ลี้ ตามรอยหนัง “คิดถึงวิทยา” ณ โครงการหลวงพระบาทหวยตมอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ............................................................................... วันที่ 28 พ.ค. 57 เวลา 11.00 น.

- เดินทางมาถึงพรอมกัน ณ วัดพระบาทหวยตม

เวลา 11.00 - 12.00 น. - ตัวแทนกลุมทองเที่ยวตอนรับคณะ ณ วัดพระบาทหวยตม พักผอน เขาหองน้ํา ฟงบรรยายประวัติชุมชนและวัดพระบาทหวยตม เวลา 12.00 – 13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 – 14.00 น. - เขาบานพัก และเจาของบานสงแขกที่ศูนยวิจัย เวลา 14.00 – 16.30 น. - ชมแหลงเรียนรูกระบวนการทอผา ณ ศูนยวิจัยหัตถกรรม - เยี่ยมชมใจบาน เปนศูนยกลาง ของชุมชนบานหวย หลวงปูครูบาชัยยะวงศา พัฒนา นําชาวบานเผากะเหรี่ยงกอสรางใจบาน เนื่องจากการมีใจบานจะทํา ให คนในหมูบานเกิดความรมเย็นเปนสุขมีความมั่นคงทางวัฒนธรรม - ยอมสีธรรมชาติการยอมสีธรรมชาติ เปนศิลปวัฒนธรรมของ ซึ่งมีมาแตโบราณ สามารถนําเอาของตนไมมายอมใหเกิดเปนสีสันบน เสนใยได - แปรรูปผลิตภัณฑผาทอกะเหรี่ยง เพื่อเพิ่มมูลคาและสรางมูลคาแก ผลิตภัณฑผาทอกะเหรี่ยง ไดแก พวงกุญแจ กลองใสดินสอ ถาดใสของ เสื้อคลุม ฯลฯ เวลา 16.30

- เขาพัก

เวลา 19.00-21.00 น

-รับประทานอาหารเย็นพรอมชมการแสดง ณ ศูนยวิจัยหัตถกรรม - การแสดงรําดาบ ดีดเตะหนา อังกะลุง - รวมกิจกรรมเวียนเทียน

วันที่ 29 พ.ค. 57 เวลา 06.00 – 8.00 น. - เที่ยวชมชุมชนพระบาทหวยตมและวัดพระบาทหวยตมตามอัธยาศัย เวลา 08.00- 09.00 น - รับประทานอาหารเชา เวลา 09.00 - 11.30 น. - รวมกัน ณ ศาลา ม.8 - ดูตีเหล็ก เปนภูมิปญญาทองถิ่นที่ทํากันตั้งแตในสมัยอดีต การผลิตภัณฑ


ไดแก มีดขนาดใหญ มีดเล็ก เสียม จอบ แชลง - ยอดฉัตร เรียนรูการทํายอดฉัตร การทําหัวใจพระพุทธเจา เพื่อถวายวัดใน การสรางวัดและพระพุทธรูป - เครื่องเงิน เรียนรูกระบวนการผลิตเครื่องเงินที่ขึ้นรูปดวยมือ ใชเม็ดเงิน บริสุทธิ์ และเปนแหลงผลิตที่ใหญที่สุดในจังหวัดลําพูน - ชมแปลงสาธิตการเกษตรของโครงการหลวง - บานน้ําบอนอย เรียนรูการปลูกบานที่ไมใชตะปูโดยภูมิปญญาของ กะเหรี่ยง และยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมของกะเหรียงบานน้ําบอนอย - พระมหาธาตุเจดียศรีเวียงชัย หลวงปูครูบาชัยยะวงศาไดพบมูลโคขององคสมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจา ในสมัยที่ทรงมาเสวยพระชาติเปนโค พระโพธิสัตว และมูลโคนี้ก็ไดกลายสภาพเปน พระบรมธาตุจึงมีไดสรางพระมหาธาตุเจดียครอบทับสถานที่แหงนี้ หลวงปูฯ ไดจําลองแบบมาจากพระ มหาธาตุเจดียชเวดากอง ประเทศพมา เพื่อใหศรัทธา สาธุชนสําหรับผูที่เกิดปมะเมีย (ปมา) ที่ไมมีโอกาสไป กราบไหวถึงที่พระมหาธาตุเจดียชเวดากอง แตไดมากราบไหวที่พระมหาธาตุเจดียนี้ ก็มีอานิสงสมาก เชนกัน ความสูงขององคพระมหาธาตุเจดีย โดยวัดจากพื้นถึงบัวยอดฉัตร 71 เมตร เวลา 12.00-13.00 น.

รับประทานอาหาร

เวลา 13.00-16.00 น.

ชมความงาม น้ําตกกอหลวง

เวลา 16.00-18.00 น.

ทุงกิ๊ก

เวลา 18.00-19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

เวลา 19.00 น.

กิจกรรมสองสัตว กลางคืน

เวลา 21.00 น.

เขาที่พัก พักผอนตามอัธยาศัย

วันที่ 30 พ.ค. 57 เวลา 07.00 – 8.00 น.

- เดินทางขึ้นแพที่แกงกอ - เดินทางไป พระธาตุแกงสรอย โรงเรียนเรือนแพ สัมผัสกับมนตเสนห โรงเรียนกลางน้ําและการดําเนินชีวิตของการเรียนการสอนของนักเรียน บนเรือนแพ

เวลา12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนเรือนแพ - เดินทางไปทองเที่ยว ถ้ําชางรอง

เวลา 15.00 น.

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

FAM Trip พระบาทห้วยต้ม : Check in กินเจ @ ลี้ ตามรอยหนัง “คิดถึงวิทยา”  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you