Page 1

3 1

2

4

5

6 23 10

11

19

8

Çѹ

7 9

20

21 22

CBT Network Road Trip

12

March 2014

18 17

13 16

14

15

01. บานสันตนเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม (01 มีนาคม) 02. แมโจบานดิน อ.แมแตง จ.เชียงใหม (02 มีนาคม) 03. บานดอยปูหมื่น อ.แมอาย จ.เชียงใหม (02-03 มีนาคม) 04. บานบานรองไฮ อ.เมือง จ.พะเยา (03 มีนาคม) 05. บานสันหนองเหนียว อ.เมือง จ.พะเยา (04 มีนาคม) 06. บานปากโสม-ลําภูพาน อ.สังคม จ.หนองคาย (05-06 มีนาคม) 07. บานภู อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร (07 มีนาคม) 08. บานปลาคาว อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ (08 มีนาคม)

ศูนยประสานงานเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT-N-CC) โดยสถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) ไดจัดทําโครงการ “31 วัน บนรอยทาง CBT” มีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันหาแนวทางในการพัฒนาการตลาดของการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยมีศูนยประสานงานฯ เปนแกนกลางในการทํางานรวมกับชุมชน และผูประกอบการทองเที่ยว โดยจะมีการเดินทางเยี่ยมเยือน ทํากิจกรรม และประชุมรวมกับชุมชนและเครือขายตางๆ ตามลําดับและวัน ดังตอไปนี้ 09. บานซะซอม อ.โขงเจียม จ.อุลราชธานี (09 มีนาคม) 10. ชุมชนกูกาสิงห อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด (10 มีนาคม) 11. คุยกับลุงเดช พุมคชา นักพัฒนาอาวุโส "การทองเที่ยวสรางแรงบันดาลใจ" ที่สวนรัก สมุทรสงคราม (12 มีนาคม) 12. เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร (14 มีนาคม) 13. ชุมชนพรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช (15 มีนาคม) 14. เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช (16 มีนาคม) 15. เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล (17 มีนาคม)

16. เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ (18-19 มีนาคม) 17. เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา (20 มีนาคม) 18. เครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฏรธานี (21 มีนาคม) 19. บานเขาบายศรี อ.ทาใหม จ.จันทบุรี (24 มีนาคม) 20. ชุมชนเนินทราย อ.เมือง จ.ตราด (25 มีนาคม) 21. บานสลักคอก อ.เกาะชาง จ.ตราด (26 มีนาคม) 22. เกาะหมาก อ.เกาะชาง จ.ตราด (27 มีนาคม) 23. บานหนองแมนา อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ (29-30 มีนาคม)

ทานที่สนใจสามารถเขารวมกิจกรรมไดตามวาระที่สะดวก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณนุชนารถ สิงหภูติ (แอ) โทรศัพท 08 1111 4871 ติดตามการเดินทางไดที่ Facebook Fan Page : "สถาบันการทองเที่ยวโดยชุมชน" และ "การทองเที่ยวโดยชุมชน CBT Thailand" | www.cbt-i.org |

31 วัน บนรอยทาง CBT  

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-N-CC) โดยสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) ได้จัดทำโครงการ “31 วัน บนรอยทาง CBT” มีวัตถ...

31 วัน บนรอยทาง CBT  

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-N-CC) โดยสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) ได้จัดทำโครงการ “31 วัน บนรอยทาง CBT” มีวัตถ...

Advertisement