Page 1

-3-

WORKSHOP 1 การติดตั้ง Joomla [บน Windows] วิธีติดตัง้ Joomla การติดตั้ง Joomla ที่จําลองเครื่องเปนเซิรฟเวอรดวย Appserv จากการทดลองติดตั้งพบวา Joomla มีความตองการทั่วๆไป ตามประสา การทํางานบน web base ดังนี้ 1. Apache webserver 2. php Script Language 3. MySQL Database แตถาใหสะดวกก็ติดตั้ง AppServ ที่ทําหนาที่จําลองเครื่องเปนเว็บเซิฟเวอร และมีชุด โปรแกรมดังกลาวติดตั้งใหพรอมอยูแลวดวยไปเลยครับ การติดตั้ง Joomla ผานเว็บเบราเซอร ในที่นี้จะติดตั้งบน windows ใช AppServe จําลองเปนเซิฟเวอร ซึ่งจะมี PHP, MySQL, PhpMyAdmin มาใหอยูแลว 1. ดาวนโหลด JoomlaInstallation เวอรชั่น 1.0.7 2. แตกไฟล ไวในไดเรกทอรีที่ของ web server ที่จะใช run สรางไดเรกทอรี joomla ไวที่ c:/AppServ/www จะได c:/AppServ/www/joomla แตกไฟลในไดเรกทอรีนี้

เปลี่ยนโหมดไดเรกทอรี joomla ใหสามารถ read,write,execute ได โดย ƒ ƒ

คลิ้กขวาที่โฟลเดอร joomla > properties คลิ้กตรง Read Only ออก > apply > ok ดังภาพ


-4-

3. เมื่อเปดดูภายในไดเรกทอรี /joomla จะพบหลายไฟลและหลายไดเรกทอรี ดังภาพ

4. เขาไปที่ "http://localhost/phpmyadmin" จากนัน้ กรอกยูสเซอรและพาสเวิรดที่ได กําหนดไวตอนติดตั้ง AppServ จากนัน้ สรางฐานขอมูลเปลาๆ ชื่ออะไรก็ได ในที่นี้ใชชื่อ joomla_db


-5-

5. แกไขไฟล configuration.php-dist ดังนี้ $mosConfig_offline = '0'; $mosConfig_host = 'localhost'; $mosConfig_user = 'yourUser'; $mosConfig_password = 'yourPassword'; $mosConfig_db = 'joomla_db'; $mosConfig_dbprefix = 'jos_';

// This is normally set to localhost // MySQL username // MySQL password // MySQL database name // Do not change unless you need to!

แกไขแลวเปลีย่ น เปนชื่อไฟล configuration.php


-66. เปด web Browser ขึ้นมาเรียกไปยัง ไดเรกทอรี joomla "http://localhost/joomla" 7. จะเห็นหนาแรก ของการติดตั้ง เปนการตรวจสอบความเรียบรอยของไฟลตางๆ เกี่ยวกับ การติดตั้ง pre-install check

ƒ ƒ

ทุกอยางควร set ตามคําแนะนํา โดยเฉพาะ ตรง configuration.php ควรเปน writeable กด Next


-78. เขาสูหนาแสดง license

ƒ

ถาตองการติดตั้ง หลังจากยอมรับขอตกลง กด Next 9. เขาสู ขั้นตอนที่ 1 step-1


-8ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

ใสคา Hostname ("สวนใหญใช localhost") ใสคา MySQL? Username (ชื่อ user ที่ใชฐานขอมูล ) ใสคา MySQL? Password (พาสเวริ์ด ที่ใชฐานขอมูล) ใสชื่อ MySQL? Database name (ชื่อฐานขอมูลที่ใช ในทีน่ ี้ใช "joomla_db") ใส MySQL? table prefix (ใสหรือไมใสกไ็ ด เปนการตั้งคานําหนาชื่อตารางในฐานขอมูล) กด Next 10. เขาสูขั้นตอนที่ 2 step-2

ƒ ƒ

ใสชื่อเว็บไซต ที่ตองการ ในที่นี้เปน The Home of JoomlaInstallation กด Next


-911. เขาสูขั้นตอนที่ 3 step-3

ƒ ƒ

ยืนยันคาตางๆ ไดแก URL,Path,Admin email,password( จํา หรือแกไขไดตามตองการ) กด Next 12. เขาสูขั้นตอนที่ 4 step-4

ขั้นตอนสุดทาย ของการติดตั้ง ถาติดตั้งสําเร็จ จะแสดงขอความวา "Congratulations! Joomla is installed"


- 10 ƒ

ƒ

แสดงชื่อ admin และ password สําหรับการแกไข รายละเอียดของ joomla ซึ่งจะกลาวใน หัวขอถัดไป ปุมดานบน ขวามือ คือ View Site และ Administration

ถาเกิดโปรแกรมฟอง ใหแกไข globals.php ก็ไปที่ ไฟล C/AppServ/www/Joomla/globals.php/ แลวแกไฟลบรรทัด define( 'RG_EMULATION', 1 ); เปน define( 'RG_EMULATION', 0 ); แลวกด Save สวน php.ini ไปที่ C/WINDOWS/php.ini แลวแกไฟลทบี่ รรทัด register_globals จาก On เปน off (โดยใชโปรแกรม Editplus) แลวทําการ restart ; mysql ใหม ถาเลือก View Site และ Administration ในขณะนีจ้ ะพบหนาจอ ดังนี้

แสดงวาเราตองไปลบ หรือเปลี่ยนขื่อไดเรกทอรี ใน joomla ที่ชื่อวา installation แลวทําการ refresh ใหม


- 11 13. เขาสู JoomlaInstallation ถาเลือก View Site และ Administration (หลังจาก ลบ หรือ เปลี่ยนขื่อไดเรกทอรี installation ) ƒ

ƒ

View site : สําหรับแสดงหนา interface สําหรับ user ของ joomla

Administration : สําหรับหนา interface การปรับแตง แกไข joomla เปนสวนของผูด ูแล ระบบ

14. สิ้นสุดการติดตั้ง joomla


- 12 -

WORKSHOP 2 การติดตั้ง Joomla [บน Hosting] การเตรียมการติดตั้ง การเตรียมไฟลติดตั้งของ Joomla Open Source จะตองทําการดาวนโหลดไฟติดตั้ง JoomlaInstallationไดจากเว็ปไซต http://joomla.org http://www.joomlasiam.com http://mamboxchange.com เปนตน การติดตั้ง Joomla บน Hosting การติดตั้ง Joomla บน Hosting จะแตกตางจากการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรทั่วไป ที่ทํา การติดตั้ง Appserv หรือ WMServer โดยในขั้นแคกทานตองคัดลอก ไฟลติดตั้งขึ้นไปไวบน Hosting โดยการใชโปรแกรม FTP เชน SSH Secure Shell Client, WS_FTP, CuteFTP เปนตน การคัดลอก หรือการ Upload ไฟลติดตั้ง Joomla ขึ้นไปไวบน Hosting โดยใช (SSH Secure Shell Client) กอนอื่นจะตองทราบ Username Password ของ Hosting เพื่อที่จะใชในการ Login และ ตองทําการติดตั้ง SSH Secure Shell Client โดยสามารถดาวนโหลดไดที่ http://www.ssh.com เมื่อ ไดโปรแกรมแลวจึงทําการติดตั้ง ดังนี้

เมื่อดาวนโหลดโปรแกรมไดแลว ทําการดับเบิ้ลคลิกโปรแกรม แลวโปรแกรมจะทําการ ติดตั้งโดยขึ้นหนาจอ ดังรูป


- 13 -

ทําการเลือกปุม Next แลวจะไดหนาจอ ดังรูป

เมื่ออานเงื่อนไขเสร็จแลว ใหคลิก Yes

ทําการ Next


- 14 -

ทําการกด Next

ทําการกด Next

ทําการกด Next


- 15 -

รอจนกวาทําการติดตั้งแลวเสร็จจะขึ้นหนาจอ ดังรูป

หนาจอเมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบรอยแลว ใหกด Finish เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง เมื่ อ ได ทํ า การติ ด ตั้ ง โปรแกรมเสร็ จ เรี ย บร อ ยขั้ น ตอนต อ ไปคื อ การ Upload JoomlaInstallation ขึ้นบน Hosting ทําการเปดโปรแกรม SSH Secure Shell Client ขึ้นมา ดังรูป

File


- 16 -

ทําการ Connect ไปยัง Hosting โดยกดปุม

จะไดหนาถัดไป

หลังจากนัน้ ใหใสขอมูล Host Name: (ตองทราบจากเจาของ Hosting) User Name: (ตองทราบจากเจาของ Hosting) เมื่อทําการกรอกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว คลิกปุม Connect จะไดหนาจอถัดไป ดังนี้

หนาจอสําหรับใส Password หลังจากใส Password เรียบรอยแลว คลิกที่ปุม OK เพื่อ Connect เขาสู Hosting หลังจากที่ Connect เรียบรอยแลว จะไดหนาจอถัดไป


- 17 -

ทําการคลิกที่ปุม OK อีกครั้ง เมื่ อ เข า มายั ง ระบบเรี ย บร อ ยแล ว ให ทํ า การสร า ง Folder โดยใช คํ า สั่ ง $ mkdir public_html สราง Folder public_html แลว ใชคําสั่ง $ ls เพื่อดูวา Folder public_html ถูกสรางหรือยัง หลังจากที่ Folder public_html ถูกสรางขึ้นเรียบรอยแลว ใหทําการเปลี่ยน Permission ของ Folder public_html โดยใชคําสั่ง $ chmod 777 public_html ขั้นตอนตอไป คือ การ Upload file ขึ้นไปยัง Hosting มีขั้นตอนดังนี้ ไปที่ Window --> New File Transfer in Current Directory ดังรูป


- 18 -

ทําการ Upload File โดยการคลิก JoomlaSiam_1[1].0.12-Stable-Full_Package.tar.gz เมาส ปุมขวามือ ที่ไฟล Joomla แลวคลิกที่ Upload เมื่อไฟล Joomla upload ขึ้นไปยัง Hosting เรียบรอยแลว ใหกลับมาที่ ssh ตัวเดิม แลวใช คําสั่ง $ tar –xzvf ตามดวยชือ่ ไฟล เชน $ tar –xzvf JoomlaSiam_1[1].0.12-StableFull_Package.tar.gz รอสักครู แลวใชคําสั่ง ls เพื่อดูวา ดปรแกรมได Unzip เรียบรอยยัง หลังจากนัน้ ใหเปด Browser แลวพิมพ URL ในชอง Address เชน http://www.esanenvi.com จะปรากฏหนาจอแสดงการตรวจสอบขอมูลของ Joomla ขึ้นมาทําการ เลือก Next ดังรูป


- 19 -

ƒ ƒ

ทุกอยางควร set ตามคําแนะนํา โดยเฉพาะ ตรง configuration.php ควรเปน writeable กด Next


- 20 เขาสูหนาแสดง license

ƒ

ถาตองการติดตั้ง หลังจากยอมรับขอตกลง กด Next เขาสู ขั้นตอนที่ 1 step-1


- 21 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

ใสคา Hostname ("สวนใหญใช localhost") ใสคา MySQL? Username (ชื่อ user ที่ใชฐานขอมูล / Username ที่เขา Hosting ) ใสคา MySQL? Password (พาสเวริ์ด ที่ใชฐานขอมูล / Password ที่เขา Hosting ) ใสชื่อ MySQL? Database name (ชื่อฐานขอมูลที่ใช ในทีน่ ี้ใช "joomla_db") ใส MySQL? table prefix (ใสหรือไมใสกไ็ ด เปนการตั้งคานําหนาชื่อตารางในฐานขอมูล) กด Next เขาสูขั้นตอนที่ 2 step-2

ƒ ƒ

ใสชื่อเว็บไซต ที่ตองการ ในที่นี้เปน The Home of JoomlaInstallation กด Next


- 22 เขาสูขั้นตอนที่ 3 step-3

ƒ ƒ

ยืนยันคาตางๆ ไดแก URL,Path,Admin email,password( จํา หรือแกไขไดตามตองการ) กด Next เขาสูขั้นตอนที่ 4 step-4

ขั้นตอนสุดทาย ของการติดตั้ง ถาติดตั้งสําเร็จ จะแสดงขอความวา "Congratulations! Joomla is installed"


- 23 ƒ

ƒ

แสดงชื่อ admin และ password สําหรับการแกไข รายละเอียดของ joomla ซึ่งจะกลาวใน หัวขอถัดไป ปุมดานบน ขวามือ คือ View Site และ Administration

ถาเลือก View Site และ Administration ในขณะนีจ้ ะพบหนาจอ ดังนี้

แสดงวาเราตองไปลบ หรือเปลี่ยนขื่อไดเรกทอรี ใน joomla ที่ชื่อวา installation แลวทําการ refresh ใหม


- 24 เขาสู JoomlaInstallation ถาเลือก View Site และ Administration (หลังจาก ลบ หรือเปลี่ยน ขื่อไดเรกทอรี installation ) ƒ

ƒ

View site : สําหรับแสดงหนา interface สําหรับ user ของ joomla

Administration : สําหรับหนา interface การปรับแตง แกไข joomla เปนสวนของผูด ูแล ระบบ

14. สิ้นสุดการติดตั้ง joomla


- 25 -

การติดตั้ง joomla  

สอนการใช้ การติดตั้ง joomla

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you