Page 1

ลําดับ หัวขอปริญญานิพนธ 1 ระบบจัดการขอสอบปรนัย

2

3

4

5

6

7

8

9

เครื่องมือวัดไฟฟาพื้นฐานควบคุมผานคอมพิวเตอร

การพัฒนาปายแอลอีดีกราฟก

กลองควบคุมการทํางานของเครื่องบดกาแฟ

การออกแบบและการจัดการระบบโครงขายโทรศัพทบนไอพี

การพัฒนาระบบควบคุมไฟเวทีดวยโปรโตคอล ดีเอ็มเอ็กซ 512

ระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถยนตผานโทรศัพทมือถือดวย SMS

แขนกลคัดแยกสีและจัดเรียงวัตถุ

ระบบตรวจสอบเครื่องหมายบนเอกสารจากกลองเว็บแคม ดวยการประมวลผลภาพ

ชื่อ-นามสุกล นายอนุสรณ ดํานา

นายรพีพัฒน มีทอง นายศราวุฒิ เปลี่ยนปาน

นางสาวกรรณิการ ปนปา นางสาววรรณพร สาตโยธิน

นางสาวภัทรสุดา วังนัยกูล นายธเนศ ธีรสิริสุนทร

นายวิโรจน มีแจง

นายศักดิ์สิริ จันทรสระคู

นายเพทาย เทณฑกูล นายกรกช มาอุตสาห

นายณัฐพงษ กองคําสุข นายวรุฒ ตุมทอง

นางสาวรุจิรา จากกรุง นางสาววริสา ออนปาน

กรรมการสอบ นายไพฑูรย ขยันการนาวี นายอํานาจ ศรีรักษ นายสมเกียรติ บุญรอดดิษฐ นายธงชัย ยมลําภู

หนาที่ ประธาน กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา

วันที่สอบ วันจันทร 18 ตุลาคม 2553

นายไพฑูรย ขยันการนาวี นายอํานาจ ศรีรักษ นายธีระ ค้ําชู นายธงชัย ยมลําภู

ประธาน กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา

วันจันทร 18 ตุลาคม 2553

นายไพฑูรย ขยันการนาวี นายอํานาจ ศรีรักษ นายเอกลักษณ สุมนพันธุ นายธงชัย ยมลําภู

ประธาน กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา

วันจันทร 18 ตุลาคม 2553

นายธีระ ค้ําชู นายสมเกียรติ บุญรอดดิษฐ นายสมคิด สุขสวัสดิ์ นายเอกลักษณ สุมนพันธุ

ประธาน กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา

วันจันทร 18 ตุลาคม 2553

นายเอกลักษณ สุมนพันธุ นางสาวสุวรรณี พิทักษวินัย นายสมเกียรติ บุญรอดดิษฐ นายอํานาจ ศรีรักษ

ประธาน กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา

วันจันทร 18 ตุลาคม 2553

นายเอกลักษณ สุมนพันธุ นายสมคิด สุขสวัสดิ์ นายสมเกียรติ บุญรอดดิษฐ นายอํานาจ ศรีรักษ

ประธาน กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา

วันจันทร 18 ตุลาคม 2553

นายอํานาจ ศรีรักษ นายเอกลักษณ สุมนพันธุ นายสมคิด สุขสวัสดิ์ นายสมเกียรติ บุญรอดดิษฐ

ประธาน กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา

วันจันทร 18 ตุลาคม 2553

นายอํานาจ ศรีรักษ นายเอกลักษณ สุมนพันธุ นายสมเกียรติ บุญรอดดิษฐ นายธีระ ค้ําชู

ประธาน กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา

วันอังคาร 19 ตุลาคม 2553

นายอํานาจ ศรีรักษ นายสมคิด สุขสวัสดิ์ นางสาวสุวรรณี พิทักษวินัย

ประธาน กรรมการ กรรมการ

วันอังคาร 19 ตุลาคม

หองสอบ 616

616

616

616

616

616

616

616

616


10

11

12

13

14

15

16

17

18

การตรวจจับพฤติกรรมผูปวยผานกลองวงจรปด ดวยการประมวลผลภาพ

โปรแกรมรูจําใบหนาผานกลองวงจรปด

ระบบเครือขายเซ็นเซอรไรสายควบคุมความชื้นในดิน ดวยโปรโตคอลซิกบี

ระบบการตรวจสอบการเขา - ออก ชุมชนของรถยนตอัตโนมัติ

นายธเนศ ปาลาศ นายอมรเทพ จันทรหา

นายสุวิทยจันทร ใจเดช นายธีระชัย อรชร

นายกมลภัฐภ หลวงปอ นางสาวอัฉรา บําเพ็ญ

นายณัฐวุฒิ เย็นชุม นายเสนีย ขันสิงหา

ระบบสอดสองความปลอดภัยดวยกลอง จับภาพเคลื่อนไหวขนาดเล็กผาน โทรศัพทเคลื่อนที่

นางสาวภานุรัตน มีบุญกล้ํา นางสาวเกศราภรณ สุดสังข

ระบบกลองวงจรปดตรวจจับ การเคลื่อนไหวจากเสียง

นางสาวจินตหรา เจือจันทร นางสาวณัฐริกา กุลชนะพิไล

หุนยนตเก็บและแยกสีลูกบอลอัตโนมัติ

ระบบรูเสียงพูดแบบเฉพาะบุคคลสําหรับการเปดปดประตูอัตโนมัติ

ระบบการวิเคราะหปายทะเบียนรถยนตเขา - ออกใน ลานจอดรถอัตโนมัติ

นายวีระศักดิ์ แดงซิว นายกฤษฏา คงทอง

นายสมหวัง ทองสุก นายศิวพันธ บุญเกง

นายเฉลิมพล มโนนอม นายณัฐวุฒิ พูลศิริ

นายเอกลักษณ สุมนพันธุ

ที่ปรึกษา

2553

นางสาวสุวรรณี พิทักษวินัย นายธีระ ค้ําชู นายสมคิด สุขสวัสดิ์ นายเอกลักษณ สุมนพันธุ

ประธาน กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา

วันอังคาร 19 ตุลาคม 2553

นายธงชัย ยมลําภู นางสาวสุวรรณี พิทักษวินัย นายสมคิด สุขสวัสดิ์ นายเอกลักษณ สุมนพันธุ

ประธาน กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา

วันอังคาร 19 ตุลาคม 2553

นายอํานาจ ศรีรักษ นายธีระ ค้ําชู นายสมเกียรติ บุญรอดดิษฐ นายเอกลักษณ สุมนพันธุ

ประธาน กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา

วันอังคาร 19 ตุลาคม 2553

นายอํานาจ ศรีรักษ นายเอกลักษณ สุมนพันธุ นายสมเกียรติ บุญรอดดิษฐ นายธีระ ค้ําชู

ประธาน กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา

วันอังคาร 19 ตุลาคม 2553

นายเอกลักษณ สุมนพันธุ นางสาวสุวรรณี พิทักษวินัย นายสมเกียรติ บุญรอดดิษฐ นายอํานาจ ศรีรักษ

ประธาน กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา

วันอังคาร 19 ตุลาคม 2553

นายเอกลักษณ สุมนพันธุ นายธงชัย ยมลําภู นายสมเกียรติ บุญรอดดิษฐ นายอํานาจ ศรีรักษ

ประธาน กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา

วันพุธ 20 ตุลาคม 2553

นายธงชัย ยมลําภู นายเอกลักษณ สุมนพันธุ นายธีระ ค้ําชู นางสาวสุวรรณี พิทักษวินัย

ประธาน กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา

วันพุธ 20 ตุลาคม 2553

นายเอกลักษณ สุมนพันธุ นายธงชัย ยมลําภู นายอํานาจ ศรีรักษ นางสาวสุวรรณี พิทักษวินัย

ประธาน กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา

วันพุธ 20 ตุลาคม 2553

นายเอกลักษณ สุมนพันธุ นายธงชัย ยมลําภู

ประธาน กรรมการ

วันพุธ 20

616

616

616

616

616

616

616

616


19

20

โปรแกรมนับจํานวนเครื่องประดับที่มีรูปรางแตกตางกันโดยใช การประมวลผลภาพดิจิตอล

ระบบควบคุมสมองกลฝงตัวผานเว็บแอปพลิเคชั่นและโทรศัพท

นายวุฒิชัย ผลสุด นายอภิลักษณ พลอาจ

นางสาววราภรณ แตมดี นายวิษณุ คาขาย

นายอํานาจ ศรีรักษ นางสาวสุวรรณี พิทักษวินัย

กรรมการ ที่ปรึกษา

ตุลาคม 2553

นายอํานาจ ศรีรักษ นายธงชัย ยมลําภู นางสาวสุวรรณี พิทักษวินัย นายเอกลักษณ สุมนพันธุ

ประธาน กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา

วันพุธ 20 ตุลาคม 2553

นายไพฑูรย ขยันการนาวี นายธงชัย ยมลําภู นายคมสัน คําบรรลือ นายธานินทร สุเชียง

ประธาน กรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา

วันพุธ 20 ตุลาคม 2553

616

616

616


นายไพฑูรย ขยันการนาวี นายเอกลักษณ สุมนพันธุ นายธงชัย ยมลําภู นายอํานาจ ศรีรักษ นายธีระ ค้ําชู นางสาวสุวรรณี พิทักษวินัย นายสมเกียรติ บุญรอดดิษฐ นายคมสัน คําบรรลือ นายธานินทร สุเชียง นายสมคิด สุขสวัสดิ์


เวลาที่สอบ 08.00-09.00

09.00-10.00

11.00-12.00

10.00-11.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

08.00-09.00

09.00-10.00


10.00-11.00

11.00-12.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

08.00-09.00

09.00-10.00

10.00-11.00


11.00-12.00

13.00-14.00

14.00-15.00

กำหนดการ  

สอบปริญญานิพนธ์