Page 1

Ă…rsmelding og rekneskap

2010


Nøkkeltal

Nøkkeltal Hovudtal - mill kroner

2010

2009

2008

2007

2006

Rentenetto

102,9

107,6

107,6

93,0

85,5

67,3

51,2

24,7

26,6

20,1

Sum inntekter

170,2

158,8

132,3

119,6

105,6

Driftskostnader

-86,9

-80,5

-79,5

-67,8

-63,1

Resultat før tap

83,3

78,3

52,8

51,8

42,5

Nto tap

-13,4

-26,9

-15,7

-3,4

1,8

Resultat før skatt

69,9

51,4

37,1

48,4

44,3

Nøkkeltal

2010

2009

2008

2007

2006

Forvaltningskapital 31.12 (mill kroner)

6 822

6 237

5 515

4 978

4 569

Netto utlån (mill kroner)

5 673

5 301

4 701

4 360

3 881

Innskot frå kundar (mill kroner)

3 878

3 441

3 209

2 877

2 467

Utlånsvekst

8,6 %

12,9 %

8,1 %

12,3 %

15,6 %

Utlånsvekst inkl SB1 Boligkreditt

10,7 %

16,8 %

13,4 %

17,2 %

0,0 %

Innskotsvekst

12,9 %

7,2 %

11,6 %

16,6 %

12,7 %

Innskotsdekning

68,4 %

64,9 %

67,8 %

65,7 %

63,2 %

Kapitaldekningsprosent

15,4

16,0

14,3

13,6

14,8

Kjernmekapitaldkningsprosent

12,0

12,2

14,3

13,6

14,8

699

655

468

436

411

EK.avkastning etter skatt, %

11,2 %

7,9 %

7,5 %

8,0 %

9,4 %

Kostnader, % av inntekter

51,1 %

50,7 %

60,0 %

56,6 %

59,8 %

Tap, % av utlån

0,2

0,5

0,3

0,1

-0,1

Tapsavsetningar, % av bto utlån

0,9

0,9

0,7

0,5

0,5

Bto mislighold, % av utlån

2,9

0,9

0,4

0,2

0,3

28,9

96

193

230

151

Andre driftsinntekter

Netto ansvarleg kapital (mill kroner)

Tapsavsetjingar i % av bto misleghald

2

|

Årsmelding og rekneskap 2010


Nøkkeltal

Årsmelding og rekneskap 2010 | 3 »» Foto: Marius Beck Dahle, Bilde av Elena Dalen, Volda Handball


Årsmelding frå styret for 2010

Årsmelding frå styret for 2010 1. Rammevilkåra

gassførekomstar på djupare havstrok er norsk teknologi i verdsklasse. Høge lakseprisar og auka volum gjer at opp­ drettsnæringa fekk eit gullår trass i luseproblematikken.

Internasjonal økonomi var i 2 Internasjonal økonomi har i 2010 følgt fjoråret med oppsving på verdas børsar. Dei

Bustadprisane steig i snitt med 6,6 % i 2010. Styrings­

store vekstnasjonane BRIC - Brasil, Russland, India, Kina

renta var 1,75 % ved årets start, og 2,0 % ved årets

– som saman står for ein fjerdedel av verdas landareal og

utgang. Det låge rentenivået speglar framleis i­ nternasjonale

40% av verdas befolking har økonomisk vekst som bidreg

renter som vart sett ned for å skape vekst­impulsar

til å løfte internasjonal økonomi. USA har store utfor­

i økonomien. Ein for stor forskjell mellom norsk og

dringar med gigantisk gjeld og med Kina som største eigar

internasjonal rente vil kunne skape utfordringar for vår

av denne gjelda påverkar dette forholdet mellom dei to

eksportindustri. Finansnæringa i Noreg har hatt eit bra

største økonomiane i verda. Det er internasjonalt press på

år i 2010. Hovudtrenden er som i 2009 betre inntening

Kina på å endre sin valutakurspolitikk som i dag bidreg

frå verdipapir og andre kjelder, som har kompensert for

til at kinesiske eksportvarer blir gunstige. Kina på si side

ein svakare rentenetto. Dei varsla skjerpa kapitalkrava til

ønskjer å utvide bruken av Reminbin (RMB) internasjonalt

banksektoren har så langt berre gitt mindre konsekvensar

for å styrke si rolle. 2010 ber preg av gjeldsituasjonen i

for norsk banknæring.

delar av Eurosonan og Hellas, Irland har motteke bistand og det er knytt usikkerheit til kva Portugal, Spania og

Lokalt på Søre Sunnmøre viser totaliteten at det står bra

også Italia kan stå over for. Dette kan få innverknad på

til. Arbeidsløysa i kommunane der banken har kontor er

Euro og tilliten til det Europeiske valutasamarbeidet.

låg og var ved årsskiftet 2010-2011, rundt 2 %. L ­ ågaste

Matvareprisane har hatt vesentleg vekst i 2010 og dette

arbeidsløysa finn vi ved årsskiftet i ytre strok med

skapar utfordringar særskilt i den fattige delen av verda.

­arbeidsløyse på 1,4 % i Ulstein og 1,7 % i Herøy. I indre strok der banken har størst marknadsdel er arbeidsløysa

Verdsøkonomien har utvikla seg i rett retning, men

2,3 % i Volda og 2,6 % i Ørsta

utsiktene er framleis usikre. Dei internasjonale børsane har etter finanskrisa utvikla seg positivt. Mange land m.a.

Offshorereiarlaga er i ein syklisk marknad som no

USA og i EU slit med høg arbeidsløyse.

merkar lågare inntening særskilt i spotmarknaden. ­Kontraktsdekninga er framleis god og forventningar til dei

Tilliten til bankane er betra. Sjølv om det framleis

­komande åra er at dette vil ta seg opp. Vi ser at det vert

er bankar som går over ende, har stresstestinga betra

bestilt nye skip og at lokale verft er konkurranse­dyktige.

­situasjonen. Utfordringane for banksektoren heng saman

Det maritime clusteret med hjørnesteinsverksemder som

med nasjonale utfordringar. Irland er særskilt råka etter

Ulstein Group, Kleven Maritime og Rolls Royce som

at staten måtte ta over dei største bankane. Trass i dette,

no også har overteke Odim, er dyktige også internas­

er likviditeten i den internasjonal fundingmarknaden

jonalt og sikrar kontraktar på verdsmarknaden. I Ørsta

tilbake, men prisinga er på eit høgare nivå. Dei nye Basel

er Saferoad i ekspansjon på den europeiske marknaden

III krava vil bidra til at kapitalen i bankane skal aukast og

og har kjøpt fleire verksemder siste året. Behovet for å flytte

at lån vil bli dyrare.

­produksjon til land med lågare kostnader er viktig for å ivareta ­konkurranseevna. Vi ser at ein del verksemder

Norsk økonomi har i 2010 opplevd nok ein opptur. Oslo

som har satsa dei siste 5 åra og som fekk utfordringar

Børs hovudindeks hadde ein oppgang på 18,4 % i 2010.

i 2008 framleis merkar etterverknadene. Området i

Norsk eksport er god og norske verksemder hevdar seg

Furene teiknar til å verte attraktivt for handel i vår

internasjonalt. Med høge energiprisar og med olje og

region. I Ørsta sentrum og Volda sentrum er bevegelsen

4

|

Årsmelding og rekneskap 2010


Årsmelding frå styret for 2010

»» Foto: Gunnar Wangen Bilde av: Ytreflø mot Godøya

inn mot kjøpesentra med på å endre sentrumsbiletet og

arbeid med tilsvarande føretak både i Sogn og Fjordane

­mønsteret for handel.

og nordover i vårt fylke. Kommunane på Søre Sunnmøre ser både på samanslåing og auka samarbeid for å kunne

Kvivsvegenprosjektet er godt i gang. Det er knytt forvent­

tilby tenester som er vanskelege å gjennomføre åleine

ningar til auka samarbeid med indre Nordfjord når dette

gitt d ­ agens ressursar. Fleire av kommunane deltek i

vert opna. Med ein større marknad bør dette gi grunnlag

­Sunnmøre Regionråd. Viktig for dette samarbeidet er dei

for vekst på begge sider av sambandet. Flyplassen på

nye samferdselsprosjekta som bidreg til større marknads­

Hovden vil truleg dra nytte av ein auka andel som vil

områder for lokale næringar.

”sokne” til vår flyplass. Ørsta/Volda Lufthamn vil i 2010 på nytt få eit rekordår. Både Høgskulen og Sjukehuset i

Talet på konkursar i fylket vårt i 2010 var 213 mot 228 i

Volda er delaktig i strukturendringar og ser auka sam­

2009, så kan det sjå ut til at regionen alt i alt er bra stilt.

Årsmelding og rekneskap 2010

|

5


Årsmelding frå styret for 2010

2. Årsrekneskapen for 2010

Banken har i 2010 bokført 13,4 mill. kroner i tap på utlån mot 26,9 mill. kroner i 2009.

SpareBank 1 Søre Sunnmøre rapporterer sitt andre års­ rekneskap etter IFRS per 31.12.10. Alle tal i årsmeldinga er knytt til konsern om ikkje anna er opplyst.

2.2 Balansen

Konsernrekneskapen er konsolidert på grunnlag av

Ved årsskiftet var forvaltningskapitalen i morbanken

rekneskapa frå morbank, dei heileigde dotterselskapa

6.782 mill. kroner. Dette er ein auke i høve til fjoråret

Eiksundregionen Vekst AS, Eiksundregionen Eigedom

med 585,4 mill. kroner som tilsvarar 9,6 %. Forvaltnings­

AS, Eiksundregionen Utvikling AS, Eiksundregionen

kapitalen i konsernet er på 6.814,2 mill. kroner.

Bu & Virke AS og banken sine eigardelar i dei tre felles­ kontrollerte verksemdene Samarbeidende Sparebanker

Utlåna i morbanken auka med 460,4 mill. kroner, ein

AS, Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS og

vekst på 8,6 %, medan innskota auka med 443,1 mill.

­Samarbeidende Sparebanker Bankinvest II AS. Banken

kroner eller 12,9 %. SpareBank 1 Søre Sunnmøre fører

sin eigardel i Samarbeidende Sparebanker AS og Sam­

over lån til SpareBank 1 Boligkreditt. Per 31.12.2010

arbeidende Sparebanker Bankinvest II AS er på kvar 7,20

utgjer denne porteføljen 949,1 mill. kroner. Forretnings­

% og Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS 4,45 %,

kapitalen inklusive porteføljen i SpareBank 1 Boligkreditt

sjå i denne samanheng til kapitlet for rekneskapsprinsipp.

utgjer 7.731 mill. kroner.

2.1 Resultatrekneskapen

2.3 Soliditet

SpareBank 1 Søre Sunnmøre har eit konsernresultat for

Sparebankfondet blir tilført 43,1 mill. kroner frå års­

2010 på 56,4 mill. kroner. Resultatet er positivt påverka

overskotet. Fondet utgjer 481,4 mill. kroner ved årsskiftet.

av bankens del av overskotet i felleskontrollerte føretak.

Samla ansvarleg kapital i morbank utgjer 699,2 mill.

Dette styrkar konsernet sitt resultat med 15,9 mill. kroner.

kroner ved årsskiftet. Målt mot risikovekta balanse utgjer kapitaldekninga 15,4 % (15,9 %).

Morbanken har eit resultat etter skatt for rekneskapsåret på 50,1 mill. kroner eller 0,77 % av gjennomsnittleg for­

Eigenkapitalen i konsernet utgjer 527,7 mill. kroner.

valtningskapital (GFK). Tilsvarande tal for 2009 var 34,1 mill. kroner eller 0,58 % av GFK. Netto renteinntekter ut­ gjer 1,65 % av GFK i morbank og syner såleis ein nedgong på 0,19 prosentpoeng frå 2009. Netto provisjonsinntekter og inntekter frå banktenester auka frå 32,9 mill. kroner til 37,4 mill. kroner i 2010, ein auke på 13,4 %.

2.4 Styret si vurdering av årsrekneskapen SpareBank 1 Søre Sunnmøre har hatt eit godt, men krevjande år i 2010. Det låge rentenivået over lang tid

Verdiutvikling på finansielle plasseringar gir eit positivt

har pressa rentenettoen i % av GFK til eit historisk

resultatbidrag på 24,5 mill. kroner som er 6,4 mill. kroner

lågt nivå. Kostnadane har auka samanlikna med

høgare enn 2009.

fjoråret, men målt mot GFK så har kostnadsprosenten falle.

Driftskostnadene har auka med 6,4 mill. kroner frå 2009, som tilsvarar om lag 7,9 % kostnadsvekst. Målt mot GFK

Styret er i dagens situasjon tilfreds med bankens taps­

har kostnadsnivået gått ned frå 1,37 % til 1,33 % og utgjer

situasjon, risikostyring og resultata samla sett. Det

51,0 % i forhold til samla inntekter. Korrigert for avkast­

vert jobba aktivt med å redusere risiko i porteføljen og

ning på finansielle investeringar så er prosenten 59,6 %.

teke grep for å på sikt kunne redusere tapskostnadene.

6

|

Årsmelding og rekneskap 2010


Årsmelding frå styret for 2010

Styret er vidare godt nøgd med utviklinga i ­bankens nye marknadsområde i kommunane på ytre Søre Sunnmøre.

»» Foto: Gunnar Wangen Bilde av: Hjørundfjorden ved Sæbø

­Eigenkapitalrentabiliteten etter skatt i morbank er

2.5 Framleis drift

11,2 % (7,9 %), noko styret meiner er tilfredsstillande. Føresetnaden om framleis drift er lagt til grunn i års­ Styret er vidare godt nøgd med utviklinga i bankens nye

rekneskapen.

marknadsområde i kommunane på ytre Søre Sunnmøre. Styret er også nøgd med at banken held fram med sunn og positiv vekst også i tradisjonelle marknadsområde trass i stor konkurranse både om utlån og innskotsmidlar.

2.6 Disponering av årsoverskotet Styret gjer framlegg om at morbanken sitt årsoverskot på

Styret er tilfreds med at banken går inn i 2011 med

50.099.607 kroner vert nytta slik:

ei kapitaldekning i morbank på15,43 % (16,85 %). ­Konsolidert utgjer kapitaldekninga 13,92 % (14,90 %). Styret vil ha fokus på at bankens vekst ikkje må vere større enn det dei nye kapitalkrava tillet.

»» Overført til sparebankfondet 43.099.607 kroner »» Overført til gåvefond 1.000.000 kroner »» Avsett til gåver 6.000.000 kroner

Årsmelding og rekneskap 2010

|

7


Årsmelding frå styret for 2010

3. Banken si ­risikoeksponering

3.3 Kredittrisiko Vekst i utlån i 2010 var 8,6 % ekskl. SpareBank 1 Bolig­ kreditt. Veksten i bedriftsmarknaden var

3.1 Risikostyring

8,3 %, og 8,9 % i personmarknaden. Medrekna lån ført

Styret i banken har som målsetting at bankens risikoprofil

over til SpareBank 1 Boligkreditt, er samla utlånsvekst

skal vere låg til moderat. Marknadsmessige ambisjonar

i personmarknaden på 12 %. Samla utlånsvekst inklu­

skal nøye balanserast mot finansiell evne til å ta på seg

siv overføringar til SpareBank 1 Boligkreditt vart 10,9

risiko. Bankens retningsliner knytt til dei ulike risiko­

%. Banken har god bransjespreiing, største bransje er

områda vert reviderte av styret etter behov.

eigedomsdrift. Utlån til bankens seks største konsoliderte engasjement utgjer 566,7 mill. kroner, eller 24,8 % av

3.2 Kapitaldekningsreglar

samla bedriftsengasjement. Misleghald over 90 dagar har auka gjennom året og var på

Banken rapporterer etter regelverket som kviler på tre

167,3 mill. kroner ved utgangen av 2010, mot 50,2 mill.

pilarar:

kroner for eitt år sidan. Auken relaterer seg til nokre få større engasjement, der det er gjort tapsavsetjingar i løpet

»» Pilar 1 omhandlar minimumskrav til kapitaldekning etter ein risikovekta balanse og operasjonell risiko.

av året. Styret følgjer utviklinga månadleg og kreditt­ medarbeidarane prioriterer arbeidet med utsette engasje­ ment høgt.

»» Pilar 2 omhandlar tilsynsfunksjonen til styresmaktene og bankane si totalkapitalvurdering (ICAAP). Bankane

Nedskrivingar på individuelle utlån er auka frå 21 mill.

vil ut frå Pilar 2 få krav om tilleggskapital i forhold til

kroner til 25,7 mill. kroner. Nedskrivingar på g­ rupper

risikoar som det ikkje er teke omsyn til under Pilar 1.

av utlån er redusert frå kr 27,3 mill. kroner. til 22,7 mill. ­kroner. Dette utgjer samla 0,84 % av brutto utlåna i

»» Pilar 3 omhandlar marknadsdisiplin og medfører ­ytterlegare krav til rapportering av risikoforhold.

morbank mot 0,79 % ved førre årsskiftet. Dei gruppevise nedskrivingane er utrekna med basis i regelverket og modellar frå Kompetansesenter for Kreditt i SpareBank1-

Banken nyttar standardmetoden i kapitaldeknings­

alliansen.

regelverket for beregning av naudsynt kapital. Styret legg opp til minimum årleg totalkapitalvurdering (ICAAP).

Styret vurderer kredittrisikoen til å vere relativt låg for

Bankens kapitalstrategi vil vere basert på reell risiko i

personmarknaden, men konjunktursituasjonen tilseier

bankens portefølje, vektingsreglar i kapitaldeknings­

noko høgare, men akseptabel kredittrisiko for bedrift­

regelverket og metodeval for risikoar knytt til Pilar 2 som

marknaden.

i stor grad vil vere felles for bankane i Samarbeidende Sparebanker AS. Totalkapitalvurderingane vil vere fram­

Banken vurderer kredittrisikoen i obligasjonsporteføljen

tidsorienterte og innehalde vurderingar knytt til ulike

til å vere låg.

stresscenarier.

8

|

Årsmelding og rekneskap 2010


Årsmelding frå styret for 2010

3.4 Likviditetsrisiko

3.5 Kursrisiko

Styret har høg fokus på likviditetsrisiko. Arbeidet med

Plasseringar og risikoprofil for verdipapir vert regulert

funding og likviditet er regulert gjennom ”Retningsliner

gjennom ”Retningsliner for handel med verdipapir”.

for funding og likviditetsstyring”, som vart revidert av styret seinast i april 2010. Ved årsskiftet hadde banken

Banken har ein aksje- og fondsportefølje vurdert til verke­

ekstern finansiering på i alt 2.322 mill. kroner, som

leg verdi. Ved årsskiftet var verdien på porteføljen 11,7

utgjorde 40 % av utlåna, mot 41,7 % ved førre årsskiftet.

mill. kroner mot 8,5 mill. kroner pr 31.12.2009. Plasser­

Samla ekstern opplåning auka såleis i løpet av 2010 med

ingane skal ligge innanfor 0,5 % av banken sin forvalt­

93 mill. kroner.

ningskapital og ha moderat risikoprofil. Pr 31.12.2010 utgjorde plasseringane 0,17 %.

Banken er medeigar i SpareBank 1 Boligkreditt og hadde ved utgangen av året 949,1 mill. kroner av låna plassert

Plasseringane i obligasjonar blir verdsett til amortisert

der, dvs. ein auke på 201,4 mill. kroner. Ein vesentleg del

kost, og utgjer 143,4 mill. ved årsskiftet.

av bankens vekst i 2010 vart dermed ført over til Spare­ Bank 1 Boligkreditt.

Styret vurderer kursrisikoen knytt til banken si behald­ ning av verdipapir til å vere låg.

Banken har innvilga kredittramme på 100 mill. kroner på oppgjerskontoen i SpareBank 1 SMN. I tillegg har banken avtalar om kommiterte trekkrettar på til saman 225 mill. kroner fordelt på tre ulike aktørar med 75 mill. med utløp

3.6 Renterisiko

i juni 2011 og 150 mill. til januar 2012. Kredittramme og

Renterisikoen er hovudsakleg knytt til fastrentelån og

trekkrettar var ikkje nytta ved årsskiftet, og vil ved behov

-innskot. Store delar av fastrentelånsporteføljen er sikra

kunne dekke 14 % av samla ekstern finansiering.

gjennom rentebytteavtalar. Styret vurderer renterisikoen løpande. Ved årsskiftet vart netto renterisiko 5,5 mill.

Ved årsskiftet hadde 27,1 % av den samla eksterne

kroner mot 4,9 mill. kroner ved utgangen av 2009.

finansiering ei restløpetid over tre år og lån med restlø­ petid under 18 månader utgjorde 16,6 % av forvaltnings­ kapitalen.

3.7 Valutarisiko

Banken har hatt ein nedgong i den langsiktige delen av

SpareBank 1 Søre Sunnmøre har ikkje lån i valuta eller

finansieringa, men styret vurderer at den eksterne finan­

andre valutaposisjonar.

sieringa har ein god forfallsstruktur. Banken sin mål og strategiplan tilseier at andelen

3.8 Operasjonell risiko

­innskot skal vere minst 65 % av utlåna. Ved årsskiftet var innskots­dekninga 68,4 %, ei klar forbetring samanlikna

Operasjonell risiko knyter seg til feil og manglar som

med førre årsskifte då innskotsdekninga var 64,9 %.

følgje av mangelfulle system, rutinar og kompetanse. Risikoen blir forsøkt avdekt og minimert gjennom

Ved årsskiftet stod dei 5 største innskota for 468,5 mill.

internkontroll, systemtestar, revisjonshandlingar og

kroner eller 12,8 % av samla innskot. Samanlikna med

­kompetanseheving. Risikoen blir vurdert som låg til

2009 var desse tala 347,8 mill. kroner og 10,1 %.

moderat.

Styret vurderer likviditetsrisikoen til å vere godt innanfor det forsvarlege.

10

|

Årsmelding og rekneskap 2010


Årsmelding frå styret for 2010

3.9 Oppsummering Styret har lagt opp til ein låg til moderat risikoprofil.

i finanssektoren framover vil utfordre organisasjonen i

Styret har fastlagt rammer og retningsliner for dei ulike

arbeidet med dei andre risikoområda, og her vil styret

risikoområda og får rapportar om utviklinga jamleg.

følgje utviklinga nøye.

Retningslinene vert reviderte i takt med nye krav og reglar som vert sett til bankdrifta.

Det er styret si oppfatning at SpareBank 1 Søre Sunnmøre arbeider med risikostyring og føremålstenleg

Arbeidet med å kontrollere og redusere kredittrisiko vil

organisering av arbeidet.

framleis vere viktig. Nye regulatoriske krav og utvikling

Årsmelding og rekneskap 2010

|

11


Årsmelding frå styret for 2010

4. Organisasjon og styring

Forstandarskapet har 24 medlemer og er samansett med 12 kundevalde, 6 kommunevalde og 6 representantar

4.1 Verksemda sin art og stad

valde av dei tilsette. Bankens revisor arbeider etter ein årleg plan for revis­

Banken har kontor i fire kommunar: Volda, Ørsta, Ulstein

jonsarbeidet. Ekstern revisor deltar i styremøtet som

og Herøy. Bankens forretningsadresse og hovudkontor er

handsamar årsoppgjeret. Det er også ekstern revisor som

i Volda. Banken er totalleverandør av produkt og tenester

stadfestar internkontrollen i banken og står også føre den

innan finansiering, sparing og plassering, forsikring og

uavhengige vurderinga både av totalkapitalbehovet og

betalingsformidling.

styring/kontroll med likviditetsrisikoen.

Konsernet SpareBank 1 Søre Sunnmøre består av mor­ banken og dei fire heileigde dotterselskapa Eiksund­

4.4 Revisjonsutval

regionen Utviking AS, Eiksundregionen Vekst AS, Eiksundregionen Bu & Virke AS og Eiksundregionen

Bankens styre har vedteke at heile styret skal utgjere

Eigedom AS. I tillegg har banken eigardelar i dei tre

bankens revisjonsutval. Rutinar for denne funksjonen vart

felleskontrollerte verksemdene Samarbeidende Spare­

implementert i 2010.

banker AS, Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS og Samarbeidende Sparebanker Bankinvest II AS.

4.3 Styring av verksemda

4.5 Internal Governance Eigarstyring og selskapsleiing omfattar dei mål og over­ ordna prinsipp som banken vert styrt og k ­ ontrollert etter for å trygge innskytarane, investorar og andre

SpareBank 1 Søre Sunnmøre har alltid forsøkt å etterleve

­interessentar.

strenge etiske prinsipp. Banken sine etiske retningsliner vert revidert jamleg. For å utvikle eit godt tillitsforhold

Styringa av verksemda skal sikre ei forsvarleg formues­

mellom banken og dei viktigaste interessegruppene er det

forvaltning og bidra til at kommuniserte mål vert nådd og

også nødvendig med gode styringssystem for verksemda.

planar realisert. Banken sine styringsdokument omfattar mål og strategiplan som vert revidert årleg, policydoku­

Dette betyr m.a.:

ment som regulerer ulike sider ved bankens verksemd,

»» eit kompetent og uavhengig styre

og administrativt utarbeidde retningsliner som supplerer desse. Marknaden vert fortløpande halden orientert

»» gode interne styringsprosessar

om banken si utvikling gjennom årsrapportar, kvartals­ rapportar, børsmeldingar og pressemeldingar elles.

»» ein objektiv og uavhengig eksternrevisjon

SpareBank 1 Søre Sunnmøre er ein sjølveigd institusjon som har innretta si verksemd i tråd med gjeldande lover,

»» open og god kommunikasjon med tilsette og omgjevnadene Styremedlemene har yrkesbakgrunn frå område som er typiske for næringslivet i distriktet, jamfør eigen omtale av styret. Bankens styre arbeider etter ein årsplan og har også årleg vurdering av arbeidsforma med sikte på forbetringar. Styret fokuserer på strategiske spørsmål og vedtar/reviderer årleg bankens strategidokument.

12

|

Årsmelding og rekneskap 2010

forskrifter og vedtekter.


Årsmelding frå styret for 2010

Styring av veksemda Styret fokuserer på ­strategiske spørsmål og vedtar/reviderer årleg ­bankens strategidokument

Årsmelding og rekneskap 2010

|

13


Årsmelding frå styret for 2010

»» Foto: Gunnar Wangen Bilde av: På ski ned frå vesttoppen av Saudehornet

4.6 Bemanning og organisasjonsstruktur

årlege vernerundar er eit ledd i dette arbeidet. Banken har

SpareBank 1 Søre Sunnmøre har ved årsskiftet 74 fast til­

Totalt sjukefråvær i 2010 var 5,86 % mot 6,04 % i 2009.

sette mot 72 på same tid i fjor. Dette tilsvarar 72 årsverk,

Sjukefråværet har stabilisert seg og vi føler vi har gode

mot 70 årsverk for eitt år sidan. Gjennomsnittsalderen

rutinar for oppfølging av langtidssjukmelde. Det har ikkje

blant dei tilsette har over tid vore fallande med stadig

vore skadar eller ulykker i 2010.

inngått avtale om inkluderande arbeidsliv.

nyrekruttering, og er no rundt 45 år. Fire tilsette har av­ slutta arbeidstilhøvet i banken for å gå over i anna lønna

Samarbeidsutvalet består av tre tillitsvalde og tre frå topp­

arbeid det siste året.

leiinga og hadde 9 møter i 2010. Ny Bedriftsoverenskomst vart forhandla fram i løpet av hausten 2009 og den gjeld

Banken er organisert med 6 salsavdelingar og felles­

for 2010 og 2011.

administrasjon. Salsavdelingane er lokaliserte i Volda, Ørsta, Ulsteinvik, Fosnavåg, Vartdal, Sæbø. Alle desse skal handtere bankens totale tenestespekter.

4.7 Arbeidsmiljø

4.8 Ytre miljø Banken ureinar ikkje det ytre miljøet utover det som er vanleg i bransjen. Banken er sertifisert som klimanøytral bank.

SpareBank 1 Søre Sunnmøre har godt arbeidsmiljø og gjennomfører årlege ”klimamålingar”. Målingane syner god trivsel. Banken arbeider kontinuerleg med tiltak som kan betre arbeidsmiljøet ytterlegare. Livsfasepolitikk og

14

|

Årsmelding og rekneskap 2010


Årsmelding frå styret for 2010

4.9 Kompetansebygging

4.11 Diskriminering

SpareBank 1 Søre Sunnmøre satsar sterkt på kompetan­

Ved stillingsutlysingar og tilsetjingar stiller alle likt uavhengig

sebygging. Gjennom SpareBank 1- samarbeidet vert det

av etnisk bakgrunn, funksjonsevne, kjønn og alder.

lagt til rette for omfattande kompetansebygging gjennom m.a. e-læring. Banken har vedteke at alle kunderåd­ gjevarane i løpet av 2011 skal autoriserast som finansielle

5. SpareBank 1 - Alliansen

råd­gjevarar. Banken har fast internopplæring vekentleg

SpareBank 1 Søre Sunnmøre er med i SpareBank 1-­alliansen.

innan områda sal, produkt og system.

Alliansen er eit breitt samarbeid mellom sjølvstendige bankar. Alliansesamarbeidet blir koordinert gjennom det felles eigde

4.10 Likestilling

finanskonsernet SpareBank 1 Gruppen AS. SpareBank 1alliansens strategi er basert på forventningane om ytterlegare skjerpa konkurranse­situasjon. Ei slik utvikling krev eit

Av bankens fast tilsette er 36 kvinner og 38 menn. I adm.

sterkare samarbeid for å kunne ta ut fordelar i form av lågare

banksjefs leiargruppe er det 1 kvinne og 5 menn. I tillegg

kostnader, auka kompetanse og betre kvalitet i kundearbeidet.

er ein av fire linjeleiarar kvinne. Styreleiar og leiar av

Banken får konsolidert inn resultata frå SpareBank1 Gruppen,

Forstandarskapet er kvinner. Tre av dei fem eksternt valde

gjennom vårt eigarskap i Samarbeidende Sparebanker AS.

styremedlemene er kvinner. Forstandarskapet har gjort vedtak om at det skal vere minimum 40 % av kvart kjønn

Det er etter SpareBank 1 SMN sin inntreden på ­Sunnmøre

i styret. Lønnsnivået er gjennomsnittleg høgare for menn

no tre bankar frå vår allianse som har kontor på ­Sunnmøre.

enn for kvinner. Dette skuldast klar overvekt av menn i

SpareBank 1 Nordvest har vore lokalisert i Ålesund i fleire

leiande stillingar.

år. Det er derimot berre vår bank som har kontor på Søre Sunnmøre som vi definerer som vårt kjerneområde.

Årsmelding og rekneskap 2010

|

15


Årsmelding frå styret for 2010

6. Samfunnsansvar SpareBank 1 Søre Sunnmøre er oppteken av sam­

»» Klima og miljø. I tråd med samfunnsansvaret vil

funnsansvaret og har som eitt av sine overordna mål å

­banken følgje opp Sparebankforeningens tilrådingar

spele ei aktiv rolle og vere ei synleg drivkraft i utviklinga

for berekraftig bankverksemd og banken er allereie

av distriktet.

godkjent som klimanøytral bank. Banken vil også bidra til å sette klima og miljø på dagsorden i lokal­

Bankens samfunnsansvar kjem til syne m.a. på desse

samfunna og motivere til miljøforbetrande tiltak.

områda: SpareBank 1 Søre Sunnmøre er bevisst både sam­

»» Gåveutdeling og sponsing. Her har banken stadig auka

funnsansvaret og den ekstra risiko dette kan medføre.

summane og delte i 2010 ut ca 5 mill. kroner i gåver.

Også i denne samanhengen er det bankens viktigaste opp­

I tillegg kjem sponsing for ca 2 mill. kroner.

gåve å drive god og kontrollert bankverksemd med vekt på inntening og soliditet.

»» Næringsutvikling. Banken har eit nært forhold til næringslivet og er aktiv med rådgjeving, nettverks- og kompetansebygging. Nærleik til kundane og lokal­ samfunnet gjer det også mulig å bidra til berekraftig utvikling av regionen, i motsetning til ei fjernstyrt avdeling av ein storbank.

»» Aktiv deltaking i viktige prosjekt og bedrifter. Banken er gjennom sine heileigde dotterselskap ein viktig medspelar i dei to største samferdsels­ prosjekta i regionen, og er også inne på eigarsida i nokre sentrale bedrifter innan reiseliv, eigedom og handel.

»» Banken kjenner personkundane godt og kan finansiere bustader til grupper som ofte vil få problem ut frå tradisjonell risikovurdering. Dette gjeld t.d. unge som skal etablere seg og bustad­ bygging i utkantane.

16

Visjon

Forretningsidèen

SpareBank 1 Søre Sunnmøre skal gjere det betre å bu og virke i Eiksundregionen.

Forretningsidèen til banken er at den gjennom aktiv og tillitsskapande rådgjeving skal selje eit breitt spekter av finansielle produkt til personar, bedrifter og offentleg sektor i banken sitt nedslagsfelt og til utvalde kundar elles i landet.

|

Årsmelding og rekneskap 2010


Årsmelding frå styret for 2010

»» Foto: Marius Beck Dahle Bilde av Sander Aambø Hallaråker, VTI Symjing

Årsmelding og rekneskap 2010

|

17


Årsmelding frå styret for 2010

7. Utsiktene framover Situasjonen lokalt og nasjonalt synes vere stabil positiv, men ein del usikkerheits­ moment i internasjonale marknader kan gje utfordringar i 2011. Styret trur på tilfredsstillande vekst både i utlån og innskot. Rente­nivået vil truleg halde seg relativt lågt men stigande gjennom 2011. I eit slikt scenario vil avkastninga på banken sin eigenkapital som del av banken sin funding framleis vere låg. På den andre sida vil eit slik rentenivå kunne påverke lånekundane sin økonomi positivt og gje lågare tap for banken i åra framover. SpareBank 1 Søre Sunnmøre forventar lågare inntening i 2011 samanlikna med 2010. Marginpresset gjer at styret vil ha sterkt fokus på elementa i innteninga. Utlånsveksten vil venteleg vere lågare i 2011 enn føregåande år. Styret vil vidare legge vekt på å styre veksten slik at banken vil framstå med god soliditet og lik­ viditet. Styret reknar med at dei felleskontrollerte verksemdene vil levere gode resultat i 2011. Tapa på utlån vil truleg vere høge dei næraste åra, særleg knytt til bedriftsmarknaden. I lys av framtidig vekst og nye regulatoriske krav må arbeidet med å vurdere tilføring av ny eigenkapital halde fram i 2011. Krava til styret, leiinga og dei tilsette aukar. SpareBank 1 Søre ­Sunnmøre er godt budd til å meistre desse utfordringane. Banken arbeider mykje med kompetanse­ heving så vel som omstilling og auka tilgjenge.

18

|

Årsmelding og rekneskap 2010


Årsmelding frå styret for 2010

»» Foto: Gunnar Wangen Bilde av: Klatrefelta ved Aldalen

Årsmelding og rekneskap 2010

|

19


Årsmelding frå styret for 2010

8. Takk Styret vil takke dei mange kundane for den tillit dei har

samarbeid. Styret vil spesielt takke alle tilsette for god

synt banken ved å bruke han til forretningane sine. Styret

innsats og for vilje til å omstille seg og møte nye utfor­

vil vidare takke alle tillitsvalde for stor interesse og godt

dringar.

Volda, 31. desember 2010 / 18. februar 2011 I styret for SpareBank 1 Søre Sunnmøre

John Arne Winsnes Administrerande banksjef

Marthe Styve Holte

Kristian Sætre

Leiar

Nestleiar

Tove Krøvel

Trond Berg

20

|

Årsmelding og rekneskap 2010

Runar Gretland

Helen Kvalsund Vike


Årsmelding frå styret for 2010

Styret vil spesielt takke alle tilsette for god innsats og for vilje til å omstille seg og møte nye utfordringar

»» » Styret frå venstre: Tove Krøvel, Trond Berg, Marthe Styve Holte, Kristian Sætre, Helen Kvalsund Vike, Runar Gretland »»


Erklæring

Erklæring frå styret og administrerande banksjef i SpareBank 1 Søre Sunnmøre Styret og administrerande banksjef har i dag handsama og godkjend årsmeldinga og årsrekneskapen for SpareBank 1 Søre Sunnmøre, konsern og morbank, per 31. desember 2010. Konsernrekneskapen er avlagt i samsvar med dei EU-godkjende IFRS reglane og tilhøyrande tolkningsuttalelsar, samt dei ytterlegare norske opplysningskrava som følgjer av rekneskapslova og som skal nyttast per 31.12.2010. Års­rekneskapen for morbanken er avlagt i samsvar med rekneskapslova og god norsk rekneskapsskikk per 31.12.2010. Årsmeldinga for konsern og mor er i samsvar med rekneskapslova sine krav og god norsk rekneskapsskikk. Etter vår beste overtyding: »» er årsrekneskapen 2010 for morbanken og konsernet utarbeidd i samsvar med gjeldande rekneskapsstandardar »» gir opplysningane i rekneskapen eit rettvisande bilete av konsernet sine eignelutar, gjeld og finansielle stilling og resultat som heilskap per 31. desember 2010 »» gir årsmeldinga for konsernet og morbanken ein rettvisande oversikt over »» utviklinga, resultatet og stillinga til konsernet og morbanken »»

dei mest sentrale risiko- og usikkerheitsfaktorar konsernet og morbanken står overfor

Volda, 31. desember 2010 / 18. februar 2011 I styret for SpareBank 1 Søre Sunnmøre

John Arne Winsnes Administrerande banksjef

Marthe Styve Holte

Kristian Sætre

Leiar

Nestleiar

Tove Krøvel

Trond Berg

22

|

Årsmelding og rekneskap 2010

Runar Gretland

Helen Kvalsund Vike


Oppstilling av totalresultat

Oppstilling av totalresultat Morbank 2008

2009

Konsern 2010

(Tal i heile tusen kroner)

Notar

2010

2009

2008

375 119 268 961 267 377

Renteinntekter

6

265 218

268 961

375 119

267 535 161 356 162 383

Rentekostnader

6

162 334

161 356

267 535

107 584 107 605 104 994

Netto renteinntektar

102 884

107 605

107 584

37 137

32 784

26 227

26 227

32 784

37 137

3 168

2 787

2 631

Provisjonskostnader

2 631

2 787

3 168

1 793

2 966

2 859

Andre driftsinntekter

8 269

3 102

1 793

24 852

32 963

37 365

Netto provisjons- og andre inntekter

42 775

33 099

24 852

1 824

5 941

15 224

Utbytte

0

0

0

-10 724

4 757

2 950

-8 900

10 698

18 174

123 536 151 266 160 533

Provisjonsinntekter

7

5 557

456

741

15 952

12 889

9 907

3 012

4 757

-10 724

24 521

18 102

-76

170 180

158 806

132 360

9,31

38 397

42 377

39 405

Inntekt av eigarinteresser i felleskontrollerte verksemder Netto verdiendring på finansielle eignelutar Netto avk. på finansielle investeringar

8

Sum inntekter

39 405

42 377

38 397

Personalkostnader

24 645

20 245

25 772

Administrasjonskostnader

10

25 772

20 245

24 645

3 873

4 842

4 460

Avskrivingar av varige driftsmidlar

26

4 907

4 842

3 873

11 556

13 055

14 911

Andre driftskostnader

10

17 792

13 055

11 556

79 479

80 519

83 540

Sum driftskostnader

86 868

80 519

79 479

44 057

70 747

76 993

Resultat før tap

83 312

78 287

52 881

10 323

830

0

0

830

10 323

15 708

26 947

13 400

Tap på utlån, garantiar

13 400

26 947

15 708

38 672

44 630

63 593

Resultat før skatt

69 912

52 170

47 496

9 796

10 558

13 493

Skattekostnad

13 527

10 558

9 796

28 876

34 072

50 100

Resultat for rekneskapsåret

56 385

41 612

37 700

43 100

28 672

Gevinst ved sal av anleggsmidlar 15

11

Disponeringar av årsresultat: 28 672

43 100

Overført til Sparebankfondet

3 000

1 000

Overført til gåvefond

1 000

3 000

2 400

6 000

Avsett til utdeling

6 000

2 400

0

0

Overført til fond for vurderingsskilnader

6 285

7 540

34 072

50 100

56 385

41 612

Sum disponeringar

Årsmelding og rekneskap 2010

|

23


Oppstilling av finansiell stilling

Oppstilling av finansiell stilling Morbank 31.12.08

31.12.09

Konsern 31.12.10

(Tal i heile tusen kroner)

Notar

31.12.10

31.12.09 31.12.08

Eignelutar 130 317

49 202

18 063

Kontantar og fordringar på sentralbanken

391 579

399 147

554 784

Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar

4 736 991 5 348 968 5 809 423

Utlån til og fordringar på kundar

12 13,14

18 063

49 387

130 317

554 784

399 147

391 579

5 721 345 5 348 968 4 736 991

15 665

20 996

25 673

Individuelle nedskrivingar

15

25 673

20 996

15 665

19 850

27 261

22 685

Nedskriving på grupper av utlån

15

22 685

27 261

19 850

4 701 476

5 300 711

5 761 065

Netto utlån til kundar

13

5 672 987

1 393

66 393

1 893

Overtekne eigedomar

27

1 893

66 393

1 393

57 891

131 366

143 443

Sertifikat og obligasjonar med fast avkastning

19

143 443

131 366

57 891

51 943

96 761

102 186

Aksjar, andelar og andre eigenkapitalinteresser

21

102 236

96 761

54 043

52 177

52 177

79 269

Investeringar i felleskontrollerte verksemder

24

123 573

92 151

84 747

2 212

2 324

31 136

Investering i konsernselskap

24

0

0

0

1 974

1 294

0

Utsett skattefordel

11

33

1 294

1 974

56 887

54 368

51 103

Varige driftsmidlar

26

161 933

54 368

56 887

10 003

17 219

11 143

Andre eignelutar

27

15 129

19 495

10 003

24 661

25 872

28 114

Forskotsbet. kostnader og oppt.inntekter

27

28 114

25 872

24 661

5 482 513

6 196 834

6 782 199

Eignelutar

6 822 188

5 300 711 4 701 476

6 236 945 5 514 971

Gjeld 313 000

389 147

372 000

Innskot frå kredittinstitusjonar

12

3 209 426 3 440 952

3 884 031

Innskot frå og gjeld til kundar

28

3 878 306 3 440 952 3 209 426

Gjeld stifta ved utferding av verdipapir

29

1 752 429 1 641 587 1 400 000

1 400 000 1 641 587 1 752 429

|

389 147

313 000

47 389

41 635

52 037

Anna gjeld

30

53 448

41 635

47 389

23 942

13 251

15 507

Påkomne kostnader og forsk.bet. inntekter

30

15 507

13 251

23 942

23 614

23 856

15 607

Avsetjing til forpliktingar

30

15 607

23 856

23 614

49 550

199 143

199 225

Ansvarleg lånekapital

32

199 225

199 143

49 550

5 066 921 5 749 571 6 290 836

24

372 000

Årsmelding og rekneskap 2010

Sum gjeld

6 286 522 5 749 571 5 066 921


Oppstilling av finansiell stilling

Morbank 31.12.08

31.12.09

Konsern 31.12.10

(Tal i heile tusen kroner)

Notar

31.12.10

31.12.09 31.12.08

33

481 363

438 400

409 592

Gåvefond

10 000

9 000

6 000

Fond for vurderingskilnader FKV

44 303

39 974

32 570

535 666

487 374

448 162

Eigenkapital 409 592

438 263

481 363

Sparebankfondet

6 000

9 000

10 000

0

0

0

415 592

447 263

491 363

5 482 513

6 196 834

6 782 199

171 372

136 105

131 394

Garantiansvar

131 394

136 105

171 372

20 000

133 000

138 500

Deponert i Norges Bank

138 500

133 000

20 000

Sum eigenkapital

Gjeld og eigenkapital

6 822 188

6 236 945 5 515 083

Årsmelding og rekneskap 2010

|

25


Endring i eigenkapital

Endring i eigenkapital MORBANK Eigenkapital per 31.12.2007 etter NGAAP Endr. i rekneskapsprinsipp v. fyrste gongs impl. IFRS Justert eigenkapital per 01.01.2008

Sparebankfondet

Fond for vurderingsskilnader

Gåvefond

Sum eigenkapital

392 776

0

4 000

396 776

-5 060

0

0

-5 060

387 716

0

4 000

391 716

2 000

2 000

Avsett til gåvefond Åresresultat tillagt eigenkapitalen Eigenkapital per 31.12.2008

21 876 409 592

21 876 0

Avsett til gåvefond Åresresultat tillagt eigenkapitalen Eigenkapital per 31.12.2009

Eigenkapital per 31.12.2010

KONSERN Eigenkapital per 31.12.07 etter NGAAP Endr. i rekneskapsprinsipp v. fyrste gongs impl. IFRS Justert eigenkapital per 01.01.2008

438 263

0

Eigenkapital per 31.12.2010

26

|

Årsmelding og rekneskap 2010

1 000

1 000

0

10 000

491 363

Sparebankfondet

Fond for vurderingsskilnader

Gåvefond

Sum eigenkapital

392 776

0

4 000

396 776

-5 060

0

0

-5 060

387 716

0

4 000

391 716

32 570

32 570 2 000

21 876 409 592

32 570

6 000

7 404

448 162

7 404 3 000

28 808 438 400

2 000 21 876

3 000 28 808

39 974

Avsett til gåvefond Åresresultat tillagt eigenkapitalen

447 263

43 100

Avsett til gåvefond

Eigenkapital per 31.12.2009

9 000

481 363

Fond for vurderingsskildnader

Åresresultat tillagt eigenkapitalen

3 000 28 672

Avsett til gåvefond

Eigenkapital per 31.12.2008

3 000

43 100

Endring i FKV pga. impl. IFRS

Åresresultat tillagt eigenkapitalen

415 592

28 672

Avsett til gåvefond Åresresultat tillagt eigenkapitalen

6 000

42 963

4 329

481 363

44 303

9 000

487 374

1 000

1 000 47 292

10 000

535 666


Kontantstraumanalyse

Kontantstraumanalyse Morbank

Konsern

2008

2009

2010

38 672

44 630

63 593

-10 333

-830

0

3 873

4 842

4 460

0

0

0

-5 000

-2 400

-6 000

-11 022

-11 600

-13 493

16 190

34 642

-5 870

(tusen kroner) Årsoverskot før skatt Gevinst/tap ved sal av anleggsmidlar + av- og nedskrivingar + Tap på utlån/garantiar

2010

2009

2008

69 216

52 170

47 496

0

-830

-10 333

4 907

4 842

5 552

0

0

0

-6 000

-2 400

-5 000

- Betalbar skatt

-13 527

-11 600

11 022

48 560

Tilført frå årets verksemd

54 596

42 182

48 737

-57 828

72 099

Reduksjon/(auke) andre fordringar

60 125

-60 273

-9 633

20 696

-16 445

10 288

Auke/(reduksjon) anna kortsiktig gjeld

14 250

-16 445

20 696

0

242

-8 249

Auke/(reduksjon) pensjonsforplikting

-8 249

0

0

31 016

-74 031

74 138

66 126

-76 718

11 063

- Gåver

Likviditetsendring i resultatrekneskapen

-356 017

-611 977

-460 455

Reduksjon/(auke) utlån

-372 377

-611 977

-356 017

-188 935

-7 568

-155 637

Reduksjon/(auke) utlån kredittinstitusjonar

-155 637

-7 568

-188 935

332 718

231 526

443 079

Auke/(reduksjon) innskot kundar

437 354

231 526

332 718

3 000

76 147

-17 147

Auke/(reduksjon) innskot kredittinst

-17 147

76 147

3 000

0

-73 475

-12 077

Reduksjon/(auke) sertifikat og obligasjonar

-12 077

-73 475

0

-178 218

-424 736

-79 539

A) Netto likviditetsendring frå verksemd

838

-419 883

-149 434

-6 076

-2 217

-1 195

Brutto investeringar bygningar/driftsmidlar

-112 472

-2 217

-6 076

10 333

0

0

Avgang bygningar/driftsmidlar

0

0

10 333

-2212

-112

-28 812

Netto innbetalt kap tilkn. selskap/dotterselsk

0

0

0

-13 817

-45 230

-32 517

Reduksjon/(auke) aksjar og eigarinteresser

-30 614

-50 010

-44 813

-11 772

-47 559

-62 524

B) Netto likviditetsendring investeringar

-143 086

-52 227

-40 556

0

149 593

82

82

149 593

0

0

0

0

0

0

0

125 000

241 587

110 842

Auke/(reduksjon) anna langsiktig gjeld

110 842

241 587

125 000

125 000

391 180

110 924

C) Netto likviditetsendringar finansiering

110 924

391 180

125 000

-64 990

-81 115

-31 139

A) + B) + C) Netto endringar i likvidar i året

-31 324

-80 930

-64 990

195 307

130 317

49 202

Likviditetsbehaldning per 01.01

49 387

130 317

195 307

130 317

49 202

18 063

Likviditetsbehaldning per 31.12

18 063

49 387

130 317

-64 990

-81 115

-31 139

-31 324

-80 930

-64 990

Auke ansvarlig lånekapital Endringar direkte mot eigenkapital

Endring

Årsmelding og rekneskap 2010

|

27


Innhald notar Årsresultat Balanse Endring i eigenkapital Kontantstraumanalyse Note 1 - Generell informasjon Note 2 - Rekneskapsprinsipp IFRS Note 3 - Finansiell risiko Note 4 - Kritiske estimat og vurderingar om bruk av rekneskapsprinsipp Note 5 - Segmentinformasjon Note 6 - Netto renteinntekter Note 7 - Netto provisjons- og andre driftsinntekter Note 8 - Inntekter frå finansiell verksemd Note 9 - Personalkostnader Note 10 - Driftskostnader Note 11 - Skatt Note 12 - Kredittinstitusjonar - krav og gjeld Note 13 - Utlån til og krav på kundar Note 14 - Aldersfordeling på forfalle, men ikkje nedskrivne utlån Note 15 - Tap på utlån, garantiar m.m. Note 16 - Kreditteksponering for kvar interne risikorating Note 17 - Maks kredittrisikoeksponering, utan omyn til pantsetjingar Note 18 - Kredittkvalitet per klasse av finansielle eignelutar Note 19 - Obligasjonar og sertifikat Note 20 - Finansielle derivat Note 21 - Aksjar og andelar i fond Note 22 - Verkeleg verdi på finansielle instrument Note 23 - Verkeleg verdi på finansielle instrument vurdert til amortisert kost Note 24 - Investeringar i eigarinteresser Note 25 - Nærståande partar Note 26 - Eigedom, anlegg og utstyr Note 27 - Andre eignelutar Note 28 - Innskot frå kundar Note 29 - Gjeld ved utferding av verdipapir Note 30 - Andre forpliktingar Note 31 - Pensjon Note 32 - Ansvarleg lånekapital Note 33 - Kapitaldekning Note 34 - Forfallsanalyse av eignelutar og forpliktingar Note 35 - Marknadsrisiko knytt til renterisiko Note 36 - Hendingar etter balansedagen


Note 1 - Generell informasjon

Note 1 Generell informasjon Rekneskapen er utarbeidd og rapportert i samsvar med rekneskapslova og International Financial Reporting Standards (IFRS).

Note 2 Rekneskapsprinsipp Grunnlaget for utarbeiding av den konsoliderte årsrekenskapen Årsrekneskapen for morbanken og konsernet er avgitt i

Konsernet SpareBank 1 Søre Sunnmøre

samsvar med EU-godkjende IFRSar og tilhøyrande for­ tolkningsuttalelsar frå den internasjonale tolkings­komitéen for finansiell rapportering (IFRIC) og forgjengaren tolk­ ingskomiteen (SIC). Årsrekneskapen skal handamast av

Konsernet består av morbanken SpareBank 1 Søre

forstandarskapet 28. februar 2011 for endeleg godkjenning.

­Sunnmøre og dotterselskapa Eiksundregionen Utvikling

Fram til endeleg godkjenning har styret mynde til å endre

AS Eiksundregionen Eigedom AS, Eiksundregionen Vekst

årsrekneskapen.

AS og Eiksundregionen Bu & Virke AS. Drifta i desse ­dotterselskapa er liten, og påverkar rekneskapen i liten

Målegrunnlaget for konsernreknskapen er historisk kost

grad.

med unntak for investeringar klassifisert som tilgjengeleg for sal, finansielle eignelutar og gjeld til verkeleg verdi

I tillegg har banken eigarandelar i dei felleskontrollerte

over resultat, som har vert vurdert til verkeleg verdi.

verksemdene Samarbeidende Sparebanker AS og Sam­ arbeidende Sparebanker Bankinvest AS, og Samarbei­ dende Sparebanker Bankinvest II AS.

Presentasjonsvaluta Presentasjonsvalutaen er norske kroner (NOK), som også

Skildring av verksemda

er bankens funksjonelle valuta. Alle beløp er oppgitt i 1.000 kroner med mindre anna er oppgjeve.

SpareBank 1 Søre Sunnmøresitt kjerneområde er Søre Sunnmøre. Banken har kontor i kommunane Volda, Ørsta, Ulstein og Herøy.

Konsolidering Konsernrekneskapen omfattar banken og alle dotter­

Banken deltek i SpareBank 1-alliansen.

føretak. Som dotterføretak vert rekna alle føretak der banken har kontroll, dvs. makt til å styre føretakets

SpareBank 1 Søre Sunnmøre er ein totalleverandør

­finansielle og driftsmessige prinsipp i den hensikt å

av produkt og tenester innan finansiering, sparing og

oppnå fordelar av føretakets aktivitetar.

­plassering, forsikring og betalingsformidling. Banken er medeigar i EiendomsMegler 1 som tilbyr eigedoms­

Dotterføretak er konsolidert frå det tidspunkt banken har

mekling i heile fylket.

overteke kontroll, og det vert teke ut av konsolideringa frå det tidspunkt banken gir frå seg kontroll.

Felleskontrollert verksemnd Felleskontrollert verksemnd kan bestå av fellskontrollert drift, felleskontrollerte eignelutar og felleskontrollerte føretak. Felles kontroll inneber at banken gjennom avtale utøver kontroll saman med andre deltakarar. Felles­

30

|

Årsmelding og rekneskap 2010


Note 2 -Rekneskapsprinsipp

kontrollert føretak rekneskapsførast ved eigenkapital­

pluss eller minus kumulativ amortisering som følgjer av

metoden i bankens konsernrekneskap.

ein effektiv rentemetode, og trukke frå eventuelle beløp for verdifall eller tapsutsattheit. Den effektive renta er

SpareBank 1 Gruppen er eigd med 19,5 prosent kvar av

den renta som nøyaktig diskonterer estimerte fram­tidige

SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, Sparebank 1

kontante inn- eller utbetalinger over det finansielle

Nord-Norge og Samarbeidende Sparebanker AS. Andre

­instrumentets forventa levetid.

eigarar er Sparebanken Hedemark (12 prosent) og LO (10 prosent). Styringsstrukturen for SpareBank 1-samarbeidet er regulert i ein avtale mellom eigarane, og dette gjeld også dei bankar som indirekte har sitt eigarskap gjennom deltaking i Samarbeidende Sparebanker AS. I konsern­

Individuelle- og gruppevise nedskrivingar

rekneskapen til SpareBank 1 Søre Sunnmøre ­klassifiserer

Nedskrivingar for tap skal utførast når det ligg føre objek­

den indirekte eigarposten i Sparebank 1 ­Gruppen,

tive bevis for at eit utlån eller ei gruppe av utlån har

­gjennom sin aksjepost i Samarbeidende Sparebanker AS,

verdifall. Som objektive bevis reknar ein mellom anna

som ei investering i eit felleskontrollert føretak og banken

vesentlige finansielle problem hos debitor, betalings­

vurderer denne etter eigenkapitalmetoden.

misleghald eller andre vesentlege kontraktsbrot. Ned­ skrivinga vert berekna som forskjellen mellom balanseført

BN Bank vart kjøpt frå Glitnir i 2008 og er no eigd med

verdi og noverdien av estimerte framtidige kontant­

23,5 prosent kvar av SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank

straumar neddiskontert med effektiv rente. Det vert ikkje

1 Nord-Norge, 20 prosent av Samarbeidende Sparebanker

gjort individuell nedskriving basert på forventningar om

Bankinvest AS, og med 33 prosent av Sparebank 1 SMN.

tap. Hendingane som medfører eventuell nedskriving skal

Styringsstrukturen i samband med oppkjøpet er r­ egulert

vere inntruffe på balansedagen.

i ein avtale mellom eigarane, og dette gjeld også dei bankar som indirekte har sitt eigarskap gjennom deltaking

Individuell nedskriving vert gjort på enkeltengasje­

i Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS. Andelar

ment med bakgrunn i tapshending som gir estimerte

i felleskontrollerte verksemder er vurdert etter eigen­

­reduksjonar i lånets framtidige kontantstraumar.

kapitalmetoden i konsernrekneskapen. Gruppenedskrivingar vert gjort med tilsvarande bak­ Bank 1 Oslo AS var eit dotterselskap av SpareBank 1

grunn, men kor tapshendingane ikkje kan identifiserast

­Gruppen AS. Med verknad frå 1.1.2010 var aksjane delte

på enkeltengasjement. Analyseverktøy og statistisk

ut på eigarane av SpareBank 1 Gruppen AS og Sam­

metode med utgangspunkt i tapserfaring vert lagt til

arbeidende Sparebanker AS vart eigar av 19,5%. Denne

grunn for berekningane.

­eigaredelen er seinare fisjonert ut i eit eige felleskontrollert føretak Samarbeidende Sparebanker Bankinvest II AS.

Nedskriving for tap inneber bruk av skjøn, og det kan hefte usikkerheit rundt berekningane. Nedskrivne engasjement

Utlån og tap på utlån

har særleg oppfølging. Reversering av tidlegare nedskrivingar skjer i den utstrekning tap er redusert og objektivt kan ­knytast til ei hending inntruffe etter nedskrivingstidspunktet.

Utlån vert målt til amortisert kost i samsvar med IAS 39. Utlån vert vurdert til verkeleg verdi med tillegg av eventu­

Tapsvurdering blir gjort kontinuerleg gjennom året, og

elle direkte transaksjonskostnader ved fyrste gongs måling.

engasjement der det tidlegare er føreteke tapsnedskriving, blir revurdert periodisk. Friskmelding av tidligere taps­

Utlån skal i seinare periodar vurderast til amortisert kost

avsette engasjement skjer når dette er brakt i orden ved at

med bruk av effektiv rentemetode. Amortisert kost er

gjeldande betalingsplan er fulgt, og engasjementet ikkje

anskaffelseskost minus tilbakebetalingar på hovudstolen,

lenger er tapsutsett.

Årsmelding og rekneskap 2010

|

31


Note 2 -Rekneskapsprinsipp

Utlån med fast rente

Eignelutar klassifisert som tilgjengeleg for sal inkluderer dei eignelutane som ikkje fell inn under kategorien lån og

Fastrenteutlån til kundar vert målt til amortisert kost til

fordringar, eignelutar til verkelig verdi over resultat og

effektiv rente.

h ­ alde til forfall investeringer. Etter første gongs inn­ rekning av eignelutar tilgjengelig for sal vert desse

Verdipapir og derivat

vurdert til verkelig verdi. Urealiserte verdiendringar vert fortløpande rekna inn i eigenkapitalen. Når verdipapir vert selt eller nedskrive, vert akkumulerte verdijusteringar

Verdipapir og derivat består av aksjar og andelar, sertifikat

fjerna fra eigenkapitalen og innrekna i resultatrekneskapen.

og obligasjonar samt rentebytteavtalar. Ved første gångs

Bokført verdi etter nedskriving vert ansett som ny kost­

innrekning blir finansielle eigedelar klassifisert i ein av

pris. Ved seinare verdiauke vil differansen mellom ny

følgjande kategoriar avhengig førmålet med investeringa.

kostpris etter nedskriving og verkeleg verdi verte ført mot

Leiinga avgjer korleis investeringa skal klassifiserast ved

eigenkapitalen.

første gongs innrekning. Kjøp og sal av finansielle eignelutar vert bokført på

»» Finansielle eignelutar til verkeleg verdi over resultat­ rekneskapen

handelsdato, dvs. den dato då konsernet forpliktar seg til å kjøpe eller selje instrumentet. Alle finansielle eigne­ lutar som ikkje vert målt til verkeleg verdi med verdi­

»» Finansielle eignelutar tilgjengeleg for sal

endringar over resultatreknskapen, vert rekna inn første gång til verkeleg verdi inkludert transaksjonskostnader.

Finansielle eignelutar og forpliktingar (skildra nedanfor)

Instrumentet vert fjerna fra reknskapen når rettane til å

klassifisert i kategorien verkeleg verdi over resultat vert

motta kontantstraumar frå investeringa er over, overført

identifisert av leiinga ved første gongs innrekning når

til andre og konsernet har overført ein vesentleg del av

følgjande kriterium er oppfylt:

risiko og eigedomsrett til andre.

»» Eigedelen eller forpliktinga eliminerer eller i vesentleg

Realisert og urealisert gevinst og tap som oppstår som

grad reduserer inkonsistens i måling eller innrekning

følgje av endringar i verkeleg verdi på finansielle eignelutar

(accounting mismatch) som elles ville oppstå av måling

til verkeleg verdi over resultatreknskapen, er inkludert i

av eignelutar eller forpliktinga eller av innrekning av

resultatreknskapet i den perioda dei oppstår. Urealisert

gevinstar etter tap på desse på ulikt grunnlag, eller

gevinst og tap som oppstår som følgje av endringar i verkeleg verdi på finansielle eignelutar tilgjengeleg for

»» ei gruppe av finansielle eignelutar, forpliktingar eller begge delar vert forvalta, og innteninga v ­ urdert

sal, vert innrekna i eigenkapitalen, bortsett frå tap ved verdifall som vert rekna inn i resultatet.

på grunnlag av verkeleg verdi, i samsvar med ­dokumentert risikohandterings- eller investerings­

Verkeleg verdi på noterte instrument tek utgangspunkt

strategi, og informasjonen om konsernet vert gjeve

i gjeldande børskurs. Dersom det ikkje fins ein aktiv

­internt på dette grunnlaget til føretakets nøkkel­

marknad for ein finansiell eignelut (eller eigneluten er

personar i leiinga, eller

unotert), kan konsernet rekne virkeleg verdi ved bruk av ulike verdsettelsesmodellar. Hvis eigneluten ikkje let seg

»» dersom det finansielle instrumentet inneheld eitt eller

måle påliteleg vert eigneluten vurdert til kost, jfr. IAS 39.46.

fleire innebygde derivat, med mindre dei innebygde derivata ikkje har evne til vesentleg å påverke ­kontantstraumane i den sammenette kontrakta eller

32

Eigedom, anlegg og utstyr

det klart framgår at det innebygde derivatet må sjåast

Eigedom, anlegg og utstyr omfattar bygningar, t­ omter

på som uatskillelig frå hovudkontrakta.

og driftslausøyre. Bygningar og driftslausøyre vert

|

Årsmelding og rekneskap 2010


Note 2 -Rekneskapsprinsipp

rekna inn første gong til verkeleg verdi og vert deretter

Nedskrivingar vert gjort når balanseført verdi av ein

avskrive lineært over forventa levetid. Ved fastlegging

eignelut eller kontantstraumgenererande eining oversti

av av­skrivingsplan splittar ein dei enkelte eignelutane

gjenvinnbart beløp.

i naudsynt utstrekning opp i komponentar med ulik levetid, og det vert teke omsyn til estimert restverdi.

Nedskrivingar vert ført over resultatrekneskapen. Ned­

Eigedom, anlegg og utstyr som kvar for seg er av lita

skriving av andre eignelutar reverserer nedskrivingar

­betydning, eksempelvis PC-ar og anna kontorutstyr, skal

dersom det er ei endring i estimat som er nytta for å rekne

ikkje vurderast individuelt for restverdiar, levetid eller

gjenvinnbart beløp.

verdifall, men vurderast som grupper. Tomter er bokført til kostpris. Kostpris inkluderar alle direkte henførbare kostnader knytt til kjøpet av eigneluten.

Renteinntekter og – kostnader

Levetid på ulike klassar av eigedom, anlegg og utstyr er:

Renteinntekter og – kostnader knytt til eignelutar og ­forpliktingar som vert målt til amortisert kost vert

»» »» »» »» »» »» »»

Bygg vert skrive av over 50 år

­resultatført løpande basert på ein effektiv rentemetode.

Tekniske installasjonar vert skrive av over 25 år Innreiing 10%,

For renteberande instrument, som vert målt til v ­ erkeleg

Inventar 15%,

verdi, vil amortiseringseffekten verte klassifisert som

Transportmidlar og maskiner 20%,

renteinntekt eller – kostnad, medan effekten av rente­

PC-ar 30%,

endringar vert klassifisert som inntekt frå andre

Edb-program 30%

­finansielle investeringar.

Eigedom, anlegg og utstyr som vert avskrive, er gjenstand for nedskrivingstest i samsvar med IAS 36 når omstenda indikerer det.

Provisjonsinntekter og - kostnader

Overtekne eignelutar

Provisjonsinntekter og – kostnader vert generelt

Overtekne eignelutar er vurdert i tråd med vurderings­

renteberande instrument blir ikkje ført som provisjonar,

reglar for den enkelte eignelut.

men inngår i rekninga av effektiv rente og vert resultat­

­periodisert i takt med at ei teneste vert ytt. Gebyr knytt til

ført tilsvarande. Honorar for rådgjeving vert opptent i

Nedskriving av ikkje finansielle eignelutar

samsvar med inngått rådgjevingsavtale, som oftast etter kvart som tenest vert ytt. Det samme gjeld for løpande forvaltningstenester. Honorar og gebyr ved omsetnad eller formidling av finansielle instrument, eigedom eller andre

Balanseført beløp av bankens eignelutar med enkelte

investeringsobjekt som ikkje genererer balansepostar i

unntak, vert gjennomgått på balansedagen, for å vurdere

bankens rekneskap, vert resultatført når transaksjonen

om det ligg føre indikasjonar på verdifall. Dersom det

vert sluttført.

ligg føre slike indikasjonar, estimerer ein eigneluten gjen­ vinnbare beløp. Årleg reknar ein gjenvinnbart beløp på balansedagen for eignelutar som har ei ubegrensa utnytt­ bar levetid, og øvrige immaterielle eignelutar som enno ikkje er tilgjengeleg for bruk.

Årsmelding og rekneskap 2010

|

33


Note 2 -Rekneskapsprinsipp

Transaksjonar og behaldningar i utanlandsk valuta

øyremerkt og forvalta saman med finansielle eignelutar slik at den samla innteninga vert vurdert på grunnlag av ­verkeleg verdi.

Transaksjonar i utenlandsk valuta vert omrekna til norske kroner ved transaksjonskursen. Gevinst og tap knytt til gjennomførte transaksjonar eller til omrekning av behald­

Pensjonar

ningar av pengepostar på balansedagen, vert rekna inn i

Banken dekker sine pensjonsforpliktingar overfor dei

resultatet.

tilsette gjennom ei kollektiv pensjonsordning. Basert på forsikringstekniske prinsipp reknar ein noverdien av

Skatt

antekne framtidige pensjonsytingar. Den rekna påløpte

Resultatført skatt består av periodeskatt (betalbar skatt) og

betalte og oppsparte pensjonsmidlar. Differansen vert

endring i utsett skatt. Periodeskatt er rekna skatt på årets

ført som gjeld (hvis negativ) eller eignelut (hvis positiv).

skattepliktige resultat.

Pensjons­kostnaden i perioden består av opptente rettar i

forpliktinga vert sammenhalde med verdien på inn­

perioden og rentekostnader på tidlegare opptente ret­ Utsett skatt vert reknskapsført etter gjeldsmetoden i

tar fråtrukke forventa avkastning på pensjonsmidlene

samsvar med IAS 12. Det vert rekna forplikting eller

og ­periodi­sert ­arbeidsgiveravgift. Pensjonsmidlene er

eignelut ved utsett skatt på mellombelse forskjellar, som

vurdert til v ­ erkeleg verdi fråtrukke forventa transaksjons­

er ­differansen mellom balanseført verdi og skatte­messig

kostnader. Forventa avkastning på pensjonsmidlane tek

verdi på eignelutar og forpliktingar. Det vert likevel

utgangspunkt i historisk avkastning på ulike aktivaklasser

­ikkje rekna forplikting eller eigenlut ved utsett skatt på

korrigert for det faktiske rentenivået. Diskonteringsrenta

goodwill som ikkje gir skattemessige frådrag, og heller

vert fastsett med utgangspunkt i marknadsrenta på stats­

ikkje på førstegångsinnrekna postar som verken påvirkar

obligasjonar og ei løpetid tilsvarande forventa løpetid for

rekneskaps­messig eller skattepliktig resultat.

forpliktingane.

Det vert rekna ein eignelut ved utsatt skatt på framfør­

I tillegg har banken pensjonsavtalar finansiert direkte

bare skattemessige underskot. Eignelut ved utsett skatt

over drifta. Basert på forsikringstekniske prinsipp reknar

vert rekna inn berre i det omfang det er venta framtidig

ein noverdien av antatt framtidige pensjonsytingar. Desse

skattepliktige resultat som gjer det mogleg å utnytte den

pensjonsforpliktingane er avsett som langsiktig gjeld i

tilhøyrande skattefordelen.

rekneskapen.

Langsiktige lån

Endring i netto pensjonsforplikting inngår i posten pensjonar under sum lønn og generelle administrasjons­ kostnader. Uvissa i utrekningane er i stor grad knytt til

Innlån med flytande rente

bruttoforpliktinga og ikkje den nettoforpliktinga som

Lån vert innrekna første gong til opptakskost, som er

kjem fram i balansen. Estimatavviket som oppstår vert

verkeleg verdi av det mottekne vederlaget etter frådrag av

resultatført systematisk over gjennomsnittleg attverande

transaksjonsutgifter. Lån vert deretter målt til amortisert

oppteningstid i den grad det overstig 10% av den største

kost. Einkvar skilnad mellom opptakskost og oppgjers­

av pensjonsforpliktinga og pensjonsmidlane. Arbeids­

beløpet ved forfall vert dermed periodisert over løpetida

gjevaravgifta er inkludert i tala. Planendringane vert

ved hjelp av effektive rente.

­resultatført systematisk over gjennomsnittleg opptenings­ tid. Eventuelle endringer basert på tidlegare opptening

Fastrente innlån Fastrente innlån er klassifisert til verkelig verdi med ­verdiendringar over resultatrekenskapen. Desse er

34

|

Årsmelding og rekneskap 2010

vert resultatført når dei vert vedtekne.


Note 2 -Rekneskapsprinsipp

Usikre forpliktingar

Hendingar etter balansedagen

Banken utferdar finansielle garantiar som ledd i den

Rekneskapen vert rekna som godkjendt for offentleg­

­ordinære verksemda. Tapsvurderingar skjer som ledd

gjering når styret har handsama den. Forstandarskap

i vurderinga av tap på utlån og vert vurdert i henhold

og regulerande mynde vil etter dette kunne nekte å

til IAS 37. Det vert gjort avsetjingar for andre usikre

godkjenne rekneskapen, men ikkje forandre den. Hend­

forpliktingar dersom det er sannsynligheitsovervekt for

ingar fram til rekneskapen vert rekna som godkjend for

at forpliktinga materialiserar seg og dei økonomiske

offentleg­gjering og som vedkjem tilhøve som alt var kjent

­konsekvensane kan reknast påliteleg. Det vert gitt opp­

på balanse­dagen, vil inngå i informasjonsgrunnlaget for

lysningar om usikre forpliktingar som ikkje fyller kriteria

fast­settinga av rekneskapsestimat og såleis bli reflektert

for balanseføring dersom dei er vesentlige. Avsetnad

fullt ut i reknskapen. Hendingar som vedkjem tilhøve

for restruktureringsutgifter vert gjort når banken har ein

som ikkje var kjendte på balansedagen, vil bli opplyst om

avtalemessig eller rettslig forplikting.

dersom dei er vesentlege.

Ansvarlege lån og fondsobligasjonar

Rekneskapen er avlagt etter føresetnad om fortsatt drift.

Ansvarlege lån har prioritet etter all anna gjeld. Tids­

stades på det tidspunkt rekneskapen vart godkjend for

begrensa ansvarleg lån kan telje med 50 % av kjerne­

fram­legging.

Denne føresetnaden var etter styret si oppfatning til

kapitalen i kapitaldekninga, mens evigvarande ­ansvarlege lån kan telje med inntil 100 % av kjerne­kapitalen.

I samsvar med IAS kan vi opplyse om fylgjande endra

Ansvarlege lån vert klassifisert som forplikting i balansen

standardar og tolkingar som er vedtekne men ikkje trådde

og målt til amortisert kost.

i kraft når årsrekneskapen blir vedteken.

Ein fondsobligasjon er ein obligasjon med pålydande

IAS 32 (revidert 2009)

rente, men banken har ikkje plikt til å betale ut renter i ei periode der det ikkje vert utbetalt utbytte, og investor har

Omfattar klassifisering av rettigheiter. IASB effektiv dato

heller ikkje seinare krav på renter som ikkje er utbetalt,

1.2.2010, EU godkjendt pr 17.1.11

dvs. rentene vert ikkje akkumulert. Fondsobligasjon er godkjendt som eit element i kjernekapitalen innan ei ramme på 15 prosent av samla kjernekapital. Finans­

IFRS 9

tilsynet kan krevje at fondsobligasjonane vert skrivne

Ny standard knytt til finansielle instrument. IASB effektiv

ned proporsjonalt med eigenkapitalen dersom bankens

dato 1.1.2013, ikke EU-godkjendt 17.1.11

kjernekapitaldekning fell under 5 prosent eller samla kapitaldekning fell under 6 prosent. Nedskrivne beløp på fondsobligasjonane skal vere skrivne opp før det kan

IFRIC 14 (endret 2009)

utbetalast utbytte til aksjonærane eller eigenkapitalen

Forskotsbetaling av minimum finansieringskrav. IASB

skrive opp. Fondsobligasjonar vert ført som anna lang­

effektiv dato 1.1.2011, EU godkjendt 17.1.11

siktig gjeld til amortisert kost.

Segmentrapportering

IFRIC 19 Amortisering av finansielle forpliktingar ved hjelp av

Banken har i hovudsak to forretningsområde som sitt

eigenkapitalinstrument. IASB effektiv dato 1.7.2010, EU

­rapporteringsformat, personmarknad og bedriftsmarknad.

godkjendt 17.1.11

Sjølv om banken opererer i ulike kommunar, anser banken primært å operere innanfor ein og same geografiske marknad.

Årsmelding og rekneskap 2010

|

35


Note 2 -Rekneskapsprinsipp

IAS 24 (revidert 2009)

IFRS 1(endret 2010)

Notekrav knytt til nærståande partar. IASB effektiv dato

Lempingar knytt til første gångs brukarar ifm hyperin­

1.1.2011. Eu godkjendt pr 17.1.11

flasjon. IASB effektiv dato 1.7.2011, ikkje EU godkjendt 17.1.11

IFRS 1 (revidert 2010) Avgrensa dispensasjon frå samanlikbar IFRS 7 notar for

IAS 12 (endrat 2010)

første gångs brukarar, IASB effektiv dato 1.7.2010 og

Utsett skatt: utnytting av underliggjande eignelutar. IASB

1.1.2011, ikkje EU godkjent pr 17.1.11

effektiv dato 1.1.2012, ikkje EU godkjendt 17.1.11

IFRS 7 (endret 2010) Finansielle instrument - notekrav. IASB effektiv dato 1.7.2011, ikkje EU godkjendt pr 17.1.11.

36

|

Årsmelding og rekneskap 2010


Note 3 - Risikostyring

Note 3 Risikostyring

statistiske. Kvar metode er basert på ulike nivå av uvisse. Banken har risikorapportering for strategisk-, kreditt-,

Overordna Risikotilhøva innanfor bankens verksemd blir handtert gjennom kontinuerlig identifisering, måling og over­vaking

­likviditet-, og renterisiko til styret årleg. Risikorapportering for likviditet-, og renterisiko går til styret kvartalsvis.

Risikoreduserande tiltak

i høve til gitte risikogrenser. Denne risikostyringa er kritisk

Banken er etter vår vurdering relativt lite risikoeksponert

for bankens lønnsemd, og den enkelte tilsette blir holdt

­samanlikna med andre bankar då ein har relativt lite volum

­ansvarleg for risikoeksponeringa relatert til sitt ansvarsområde.

av fastrenteinnskot og -utlån, samt at likviditets­bufferen i stor grad er plassert i konservative papir med liten kreditt­

Banken er eksponert for kredittrisiko, marknadsrisiko,

risiko og som bankinnskot. Samtidig er ­fundinga i all

renterisiko og likviditets- og oppgjersrisiko.

hovudsak flytande rente. Funding inngått med fastrente er sikra med renteswapavtalar. Banken vurderer kontinuerleg

Struktur for risikostyring

om ein bør ta i bruk derivat for ­ytterlegare å redusere ekspo­

Styret er ansvarleg for overordna tilnærming til risiko­

­eksponering knytt til framtidige transaksjonar.

neringa som kjem av ­endringar i rentenivået og eventuell

styring og for å godkjenne risikostrategiar og prinsipp. Leiarane på PM og BM har det operative ansvaret for å utvikle risikostrategien og implementere prinsipp,

Strategi knytt til bruken av finansielle instrument

rammeverk, retningsliner og risikogrenser innan kreditt­ området. Økonomiavdelinga har det operative ansvaret

Banken har i liten grad fastrenteinnskot og har difor

for dei øvrige risikoområda.

­ikkje sett det naudsynt å gjere sikringsforretning gjennom derivat. Når det gjeld fastrentelån følgjer banken til eikvar

Leiargruppa har årleg gjennomgang av risikostyrings­

tid opp den risiko som ligg i denne form for verksemd, og

prosessane. Dette omfattar både ei vurdering av effekten

det vert jamleg gjort sikringsforretning gjennom derivat

av etablerte prosedyrar og etterlevinga av desse. Resultata

for å reduseredenne risikoen.

av gjennomgangane blir rapporterert til styret gjennom internkontrollrapportane.

Banken har ei mindre portefølje aksjefond, og styret har satt ei øvre grense for desse investeringane. Porteføljen

Bankens økonomiavdeling styrer bankens eigne ­plasseringar

av andre verdipapir har banken kun for å tilfredstille dei

på en slik måte at risikoen er innanfor måltal som gjeld for

gjeldande krav til likvidar. Verdipapira består i hovudsak

rente- og kredittrisiki. Banken har for det meste flytande

av papir som kan deponerast som trygd for lån i Norges

rente både på utlån og innskot. Økonomi­avdelinga har også

Bank, dvs spesielt sikre og likvide verdipapir.

det operative ansvaret for likviditetsstyringa.

Risikomålings- og rapporteringssystem

Konsentrasjon av risiko Konsentrasjon oppstår når fleire av bankens motpartar opererer innanfor samme bransje, geografiske område eller har andre samanfallande økonomiske eigen­skapar som gjer at evna

Banken gjer måling og kvantifisering av risiko ved

deira til å oppfylle f­ orpliktingane blir påverka samtidig av

bruk av ulike metodar, både statistiske og ikkje-

endringar i ø ­ konomiske, politiske eller andre tilhøve.

Årsmelding og rekneskap 2010

|

37


Note 3 - Risikostyring

Under prosessen med etterleving av intensjonane og

Operasjonell risiko

­implementeringa av risikostyring etter Basel II og ICAAP, har leiinga saman med styret, ein kontinuerleg prosess

Operasjonell risiko knyter seg til feil/manglar som følgje

med utarbeiding av måltall for ytterlegare å identifisere og

av mangelfulle system, rutinar og kompetanse.

redusere risiki. Den geografiske lokaliseringa av eignelutar og forplik­

Renterisiko

tingar er spesifisert i notar til relevante balansepostar.

Utlån og innskot der banken har adgang til å endre renta,

­Banken søkjer å oppnå ei forsvarleg geografisk s­ preiing av

medfører ein renterisiko som ikkje fullt ut lar seg sikre.

lån innanfor sin lokale marknad, men lokal ­økonomisk

Typisk vil banken ha ein innskotsportefølje med flytande

utvikling og særleg eigedomsprisane vil kunne ha

rente som overstig eignelutar som lar seg reprise innanfor

betydelig innverknad på kundane si evne til å tilbake­

1 måned. Innanfor løpetidsintervallet 0-3 månader vil

betale lån og på verdien av dei underliggjande trygder.

det imidlertid vere ei rimeleg grad av balanse.

Banken vil i første rekkje søkje å avgrense denne type risiko gjennom høg kvalitet i kredittarbeidet, å utnytte sin lokalkunnskap og gjennom å operere i­ nnanfor trygge

Likviditets- og oppgjersrisiko

marginar med omsyn til låntakarane si betalingsevne og

Likviditetskriser i norske bankar har primært oppstått

kvaliteten på stilte trygder.

som eit resultat av store kredittap. Banken har ein mål­ setting om ei konsolidert kapitaldekning på minimum

Kredittrisiko

13 prosent. Bankens styre vil vurdere naudsynte tiltak dersom denne etterlevinga av målsetjingane er truga.

Kredittrisiko er risiko for tap på utlån og plasseringar (hovudstol og rentekrav) som følgje av manglande

Likviditetsrisiko er primært knytt til bankens evne til å

betalingsevne/-vilje hjå bankens kundar. Begrepet dekker

refinansiere innlån i verdipapirmarknadene og innlån

også tap som følge av svikaktig opptreden av kundar i

frå andre finansinstitusjonar. Risikoen vil dels vere knytt

samband med slike lån/plasseringar. Det omfattar også

til den norske rentemarkedet der det t.d. kan oppstå ein

risiko for at realisering av pantsatte trygder/kausjonar ikkje

kortsiktig ubalanse som gjer det umogleg å refinansiere

gir den forutsette dekning for bankens krav. Kredittrisikoen

til akseptable vilkår. Banken søker å minimere denne

for utlån og sjansen for tap vert nøye overvåka gjennom ut­

type risiko gjennom å definere rammer for forfallstruktur

viklinga i misleghald og overtrekk, samt jamleg vurdering

i kvart løpetidsintervall. I tillegg er det definert mini­

av alle større nærings- og personlån etter fastsatte retnings­

mumskrav til likviditetsreservar for å sikre at banken har

liner. At bankens vedtekne retningsliner for kredittyting

tilstrekkelege likviditetsreservar til å kunne handtere eit

vert etterlevd, vert fulgt opp gjennom internkontroll.

stresscenario. Banken gjer minimum årleg stress­testing for å vurdere om likviditetsrisikoen ligg innanfor dei

All plassering av midlar vert kredittvurdert og vurdert

styrevedtekne rammene.

opp mot dei reglane som fins for deponering i Norges Bank. Bankens verdipapirportefølje består i hovudsak av

Ut over dette har banken kommitterte trekkfasilitetar som

spesielt sikre sertifikat og obligasjonar. Styret vurderer

skal kunne dekke forfallet for minimum ein av bankens

kredittrisikoen for våre verdipapir som liten/moderat.

obligasjonar. Banken er også medlem i SpareBank 1­alliansen som også skulle innebere ytterlegare tryggleik.

Kursrisiko Kursrisiko er risiko for at verkeleg verdi på ein balanse­ post avvik frå opprinneleg verdi.

38

|

Årsmelding og rekneskap 2010


Note 4 - Kritiske estimat

Note 4 Kritiske estimat og vurderingar om bruk av rekneskapsprinsipp Tap på utlån og garantiar

marknaden. For opsjonar vil volatilitetar vere observerte implisitte volatilitetar eller rekna volatilitetar basert på

Banken rescorar utlånsporteføljen månadleg. Kundar med

historiske kursbevegelsar for underliggande papir. I dei

svak risikoklasse, betalingsmisleghald, negativ m ­ igrering

tilfella bankens risikoposisjon er tilnærma nøytral, vil

eller andre objektive kriterium vert vurdert med tanke

midtkursar verte nytta. Med nøytral risikoposisjon meiner

på behov for individuell nedskriving. Individuell ned­

vi eksempelvis at renterisiko innanfor eit tidsintervall

skriving vert rekna som forskjellen mellom lånet sin

er tilnærma null. I motsatt fall bruker vi den relevante

bokførte verdi og noverdien av diskontert kontantstraum

kjøps- eller salskurs for å vurdere nettoposisjonen.

basert på effektiv rente på tidspunktet for første gongs rekning av individuelle nedskrivinger.

For derivat der motpart har svakare kredittrating enn ­banken, vil prisen reflektere ein underliggjande kreditt­

Vurdering av behov for nedskriving vert gjort for

risiko. I den utstrekning marknadsprisar vert innhenta

eksponeringar større enn 2 mill kroner som er m ­ is-

med utgangspunkt i transaksjonar med lågare kreditt­

leghalden, eller der banken har anna objektiv informasjon.

risiko, vil dette verte teke omsyn til ved at den opprin­ nelege prisdifferansen målt mot slike transaksjonar med

Gruppevise nedskrivingar vert rekna for grupper av

lavare kredittrisiko vert amortisert over løpetida.

engasjement som har aukende kredittrisiko, men der det ikkje er mogleg å identifisere kva for engasjement som vil medføre tap. Utrekning skjer med utgangspunkt i auke i

Pensjonar

forventa tap for porteføljar som har migrert negativt sidan

Netto pensjonsforpliktingar og årets pensjonskostnad

førre utrekning.

er basert på ein rekke estimat, herunder avkastning på ­pensjonsmidlane, fremtidig rente- og inflasjonsnivå,

Verkeleg verdi eigen­ kapitalinteresser

lønnsutvikling, turnover, utvikling i G og den generelle utviklinga i antal uføretrygda og levealder. Usikker­heiten er i stor grad knyttet til bruttoforpliktinga og ikkje til den nettoforpliktinga som kjem fram i balansen.

Eignelutar som vert vurdert til verkeleg verdi over ­resultatrekneskapen, vil i hovudsak vere verdipapir som vert omsett i ein aktiv marknad. Dei aksjane som ikkje lar seg verdivurdere med rimelig stor visse, vert vidareført til kostpris.

Verkeleg verdi derivat Verkeleg verdi av derivat kjem vanlegvis fram ved bruk av verdivurderingsmodellar der prisen på underliggande storleikar, eksempelvis renter og valuta, vert innhenta i

Årsmelding og rekneskap 2010

|

39


Note 5 - Segmentinformasjon

Note 5 -

Segmentinformasjon Leiinga har vurdert kva for segment som er rapporterbare

segment og kjem fram under posten ufordelt saman

med utgangspunkt i distribusjonsform, produkt og kun­

med aktivitetar som ikkje lèt seg allokere til privat- eller

dar. Det primære rapporteringsformatet tek utgangs­punkt

­bedriftsmarknaden. Banken opererer i eit g­ eografisk

i risikoen i eignelutane og avkastningsprofil og er delt

­avgrensa område og rapportering på geografiske

opp i privatmarknad inkl sjølvstendige nærings­drivande

sekundærsegment gir lite tilleggsinformasjon. Viktige

og bedriftsmarknad. Bankens eigne investerings­aktivitetar

eignelutsklassar (utlån) er imidlertid fordelt geografisk i

er ikkje eit separat rapporterbart

eigen note under utlån.

Konsern 2010

Person

Bedrift

Anna

Totalt

165 966

113 091

-114 638

-58 121

-3 414

-176 173

Sum renteinntekter

51 328

54 970

-3 414

102 884

Netto provisjons og andre inntekter

27 226

3 538

12 011

42 775

-49 130

-25 721

-12 017

-86 868

24 521

24 521

Resultatrekneskap Netto renteinntekter Renter av allokert kapital

Driftskostnader Netto avkastning på finansielle investeringar *) Tap på utlån og garantiar Resultat før skatt

Balanse

279 057

-513

-12 887

28 911

19 900

21 101

69 912

Person

Bedrift

Øvrig

Totalt

-13 400

3 836 606

1 884 739

5 721 345

Individuell nedskriving utlån

-3 418

-22 255

-25 673

Gruppenedskriving utlån

-6 945

-15 740

-22 685

Andre eignelutar

17 776

7 355

1 124 070

1 149 201

Sum eignelutar pr segment

3 844 019

1 854 099

1 124 070

1 670 126

6 822 188  

Innskot frå og gjeld til kundar

2 208 180

Anna gjeld og eigenkapital

1 635 839

266 326

1 041 717

2 943 882

Sum eigenkapital og gjeld pr segment

3 844 019

1 936 452

1 041 717

6 822 188

Utlån til kundar

40

|

Årsmelding og rekneskap 2010

3 878 306


Note 5 - Segmentinformasjon

Konsern

2009

Person

Bedrift

Anna

167 558

117 724

21 463

Totalt

Resultatrekneskap Netto renteinntekter Renter av allokert kapital Sum renteinntekter Netto provisjonsinntekter Driftskostnader

-137 955

-61 185

29 603

56 539

306 745 -199 140

21 463

107 605

24 345

5 315

3 439

33 099

-44 507

-23 843

-12 169

-80 519

Netto avkastning på finansielle investeringar *)

18 932

18 932

Tap på utlån og garantiar

-1 911

-25 410

374

-26 947

Resultat før skatt

7 530

12 601

32 039

52 170

Person

Bedrift

Anna

Totalt

Balanse

3 524 674

1 824 294

5 348 968

Individuell nedskriving utlån

-3 902

-17 094

-20 996

Gruppenedskriving utlån

-6 945

-20 316

-27 261

Andre eignelutar

12 923

89 606

833 705

936 234

Sum eignelutar pr segment

3 526 750

1 876 490

833 705

Innskot frå og gjeld til kundar

2 088 856

1 432 096

6 236 945   3 520 952

Annan gjeld og eigenkapital

1 437 894

444 394

833 705

2 715 993

Sum eigenkapital og gjeld pr segment

3 526 750

1 876 490

833 705

6 236 945

2010

2009

2008

15 952

12 889

9 907

Utbytte verdipapir

5 557

456

741

Kursgevinst aksjar

2 288

3 086

5 808

724

2501

-16 532

24 521

18 932

-76

Utlån til kundar

*)Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle investeringar

Resultatandel felleskontrollert verksemd

Netto gevinstar andre finansielle eignelutar Netto avkastning på finansielle investeringar

Årsmelding og rekneskap 2010

|

41


Note 6 - Netto renteinntekter

Note 6 - Netto renteinntekter Morbank 2008

2009

2010

24 419

7 722

346 876

255 325

3 121

3 874

703

2 040

375 119

268 961

  594

2010

Renteinntekter

Konsern

2008

6 749

7 722

24 419

252 176

255 325

346 876

4 559 Renter sertifikat, obligasjonar, andre renteberande verdipapir

4 559

3 874

3 121

1 734 Andre renteinntekter og liknande inntekter

1 734

2 040

703

265 218

268 961

375 119  

6 749 Renter av utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar 254 335 Renter av utlån til og fordringar på kundar

267 377 Sum renteinntekter

  2 932

2009

Rentekostnader 2 904 Renter på gjeld til kredittinstitusjonar

  2 904

2 932

594

150 137

77 122

74 061 Renter på innskot frå og gjeld til kundar

74 012

77 122

150 137

111 974

72 517

69 355 Renter på utferda verdipapir

69 355

72 517

111 974

3 746

2 337

9 798 Renter på ansvarleg lånekapital

9 798

2 337

3 746

807

2 836

3 116 Avgift til bankanes sikringsfond

3 116

2 836

807

277

3 612

3 149 Andre rentekostnader og liknande kostnader

3 149

3 612

277

267 535

161 356

162 383 Sum rentekostnader

162 334

161 356

107 584  

107 605  

102 884

107 605  

107 584

2008

2009

104 994 Netto renteinntekter   Gj. snittsrenter og gj.snittlege 2010 renteberande eignelutar og gjeld

267 535  

2009

2008

2010

Eignelutar 4 593 846 4 642 115 4 911 251 Gjennomsnittleg renteberande saldo utlån til kundar 5,50%

7,55%

5,18 % Gjennomsnittsrente utlån til kundar

4 867 251 4 642 115 4 593 846 5,18 %

7,55 %

5,50 %

Gjeld 2 993 125 3 270 180 3 469 474 Gjennomsnittleg renteberande saldo innskot 5,02 %

42

|

2,36 %

2,13 % Gjennomsnittsrente innskot

Årsmelding og rekneskap 2010

3 463 749 3 270 180 2 993 125 2,14 %

5,02 %

2,36 %


Note 7 - Netto provisjons- og andre driftsinntekter

Note 7 - Netto provisjons- og andre driftsinntekter Morbank 2008

2009

2010

Konsern 2010

Provisjonsinntekter

2009

2008

1 663

1 540

1 374

Garantiprovisjon

1 374

1 540

1 663

1 877

1 785

1 968

Verdipapiromsetnad

1 968

1 785

1 877

75

84

100

100

84

75

162

1 052

1 926

Formidlingsprovisjon

1 926

1 052

162

1 212

4 104

5 320

Provisjon frå Boligkreditt

5 320

4 104

1 212

14 875

15 547

16 343

Betalingsformidling

16 343

15 547

14 875

5 754

7 222

9 053

Forsikringstenester

9 053

7 222

5 754

609

1 450

1 053

Andre provisjonsinntekter

1 053

1 450

609

26 227

32 784

37 137

Sum provisjonsinntekter

37 137

32 784

360

478

268

Provisjonskostnader

268

478

26 227  

2 808

2 309

2 363

Betalingsformidling

2 363

2 309

2 808

3 168

2 787

2 631

Sum provisjonskostnader

2 631

2 787

23 059

29 997

3 168  

34 506

34 506

29 997

595

505

515

515

505

595

Forvaltning

Sum netto provisjon Driftsinntekter fast eigedom

360

23 059

1 198

2 461

2 344

Andre driftsinntekter

7 754

2 597

1 198

1 793

2 966

2 859

Sum andre driftsinntekter

8 269

3 102

1 793

Årsmelding og rekneskap 2010

|

43


Note 8 - Inntekter fra finansiell verksemd

Note 8

- Inntekter frå finansiell verksemd Morbank 2008 -4 515

2009

2010

2 256

Konsern 2010

Netto inntekter frå finansielle eignelutar til verkeleg verdi 2 288

Verdiendring på eigenkapitalinstrument

2009

2008

2 350

2 256

-4 515

- Eigenkapitalinstrument - halde for trading

2 288

2 256

-4 515

- Eigenkapitalinstrument - til verkeleg verdi

62 -294

3 127

-7 384

2 056

5 383

-11 899

- Utbytte frå eigenkapitalinstrument -4 515

2 256

2 288

-7 384

3 127

-294

-11 899

5 383

1 994

1 824

5 941

Verdiendring på andre derivat Sum netto inntekter frå finansielle eignelutar til verkeleg verdi Netto inntekter frå finansielle eignelutar tilgjengeleg for sal

15 224

Utbytte frå eigenkapitalinstrument Inntekter av andre eigarinteresser

5 557

456

741

15 952

13 006

9 907

21 509

13 462

10 648  

Realiserte tilgjengeleg for sal instrument Nedskriving/oppskriving av tilgjengeleg for sal instrument 1 824    

5 941

15 224

 

Sum netto inntekter frå verdipapir tilgjengeleg for sal   Netto inntekter frå obligasjonar hald-til-forfall

 

Verdiendringar på renteinstrument -43

-1 350

70

-43

-1 350

70

  1 218

  724

Obligasjonar Sum netto inntekter frå obligasjonar til amortisert kost Valutahandel

886

70

-1 350

-43

70

-1 350

-43

- Netto omrekningsgevinst

  886

724

1 218

886

724

1 218

24 521

18 219

-76

- Netto transaksjonsgevinst

44

1 218

724

886

-8 900

10 698

18 174

|

Sum netto inntekter frå valutahandel Sum netto inntekter frå andre finansielle investeringar

Årsmelding og rekneskap 2010


Note 9 - Personalkostnader, bonus og ytingar til leiande tilsette og tillitsvalde

Note 9

- Personalkostnader, bonus og ytingar til leiande tilsette og tillitsvalde Morbank 2008

2009

2010

27 623

31 009

33 417

5 257

3 779

-2 792

6 525

7 589

7 772

39 405

42 377

38 397

Konsern 2010

2009

2008

Lønn

33 417

31 009

27 623

Pensjonskostnader (Note 33)

-2 792

3 779

5 257

7 772

7 589

6 525

38 397

42 377

39 405

Sosiale kostnader Sum personalkostnader

Gjennomsnittleg antall tilsette 63

70

72

Antall årsverk pr 31.12.

72

70

63

64

72

74

Antall tilsette pr 31.12.

74

72

64

Honorar tillitsvalde

Konsern

399

497

538

Godtgjering til styret

538

497

399

103

134

144

* Herav godtgjering til styrets leiar

144

134

103

87

103

100

Godtgjering til kontrollkomite

100

103

87

86

84

86

Godtgjering til forstandarskap

86

84

86

26

31

25

* Herav godtgjering til forstandarskap. leiar

25

31

26

Alle lån til tilsette og tillitsvalde er bokført i morbanken. Det er stilt særskilte krav til trygd for slike lån. Rente­sub­ sidieringa i forhold til normrenta er utrekna til 0,7 mill for år 2010. Det er ikkje gjort vesentlege transaksjonar mellom banken, styret og leiande tilsette. Styret og leiande tilsette Lån

2010

2009

2008

Lån uteståande pr 1.1.

2 942

2 571

1 837

Lån innvilja i løpet av perioden

5 831

450

800

108

79

66

8 665

2 942

2 571

Tilbakebetaling Uteståande lån pr 31.12.

Utlån til tilsette Lån

Styreleiar Styreleiar har verken bonusavtale eller avtale om etterløn.

96 520

95 813

71 387

 

Årsmelding og rekneskap 2010

|

45


Note 10 - Andre driftskostnader

Godtgjering til leiing

2010

2009

2008

1 206

794

160

193

1 366

987

Løn

867

842

Andre kortsiktige ytingar

140

143

92

1 007

985

907

Godtgjering til adm. banksjef John Arne Winsnes Løn frå 1.5.2009 Andre kortsiktige ytingar Sluttvederlag Andre langsiktige ytingar Sum    Viseadministrerande banksjef Per Kristian Langlo

Sum

815

Adm. banksjef har individuell pensjonsavtale med pensjonsalder 64 år. Denne er teken omsyn til ved berekninga av pensjonsskuldnad - jfr note 25.

Note 10 - Andre driftskostnader Morbank 2008

2009

2010

13 252

12 021

13 520

6 914

3 896

6 220

4 479

4 328

3 873

Konsern 2009

2008

13 520

12 021

13 252

Marknadsføring

6 220

3 896

6 914

6 032

Øvrige administrasjonskostnader

6 032

4 328

4 479

4 842

4 460

Ordinære avskrivningar (note 27 og 28)

4 460

4 842

3 873

1 297

2 283

2 557

Leijebetalinger

2 557

2 283

1 297

3 050

3 195

3 974

Driftskostnader faste eigedomar

3 974

3 195

3 050

1 226

1 042

1 500

Formueskatt

1 500

1 042

1 226

822

282

323

323

282

822

5 161

6 253

6 557

9 885

6 253

5 161

40 074

38 142

45 143

48 471

38 142

40 074

|

2010

46

 

IT-kostnader

Eksterne honorar Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader     Godtgjering til revisor (i 1000 kroner)

418

449

440

86

59

31 242

Andre tenester

282

504

508

713

Sum inklusiv meirverdiavgift

815

Årsmelding og rekneskap 2010

Lovpålagt revisjon

 

Andre attestasjonstenester

 

502

449

418

31

59

86

508

504


Note 11 - Skatt

Note 11 - Skatt Nedanfor er det gjeve ein spesifikasjon over skilnaden mellom det rekneskapsmessige resultat før skattekostnad, årets skattegrunnlag og årets skattekostnad. Morbank 2008

2009

2010

38 672

44 630

63 593

-4 716

-7 607

-15 975

0

-447

-7 596

853

-1 212

0

34 809

35 364

40 022

9 747

9 902

11 219

0

0

0

9 747

9 902

11 219

49

24

147

9 796

9 926

11 366

0

0

0

0

632

2 127

9 796

10 558

13 493

2010

2009

2008

69 912

44 630

38 672

-15 975

-7 607

-4 716

+/- endring midlertidige skilnader i henhold til spesifikasjon

-7 596

-447

0

+/- endring midlertidige skilnader ført direkte i balansen

-1 212

853

853

Årets skattegrunnlag/skattepliktig inntekt

46 341

35 364

34 809

    Herav betalbar skatt 28%

11 219

9 902

9 747

0

0

0

11 219

9 902

9 747

Resultat før skattekostnad +/-permanente skilnader

- godtgjering på motteke utbytte Betalbar skatt i balansen For (mykje)/lite avsett skatt føregåande år Årets endring i betalbar skatt +/- endring mellombelse skilnader ført direkte i balansen +/- endring i utsett skatt Årets skattekostnad eksklusiv formueskatt

 

    Endring i netto forplikting ved utsett skatt

Resultatført utsett skatt

Konsern

147

24

49

11 366

9 926

9 796

0

0

0

2 127

632

0

13 493

10 558

9 796

  2 127

632

0

Utsett skatt ført mot eigenkapital

0

0

0

-På verdipapir tilgjengelig for sal

0

0

0

-Prinsippendringar ført direkte mot EK

0

0

0

2 127

632

0

Sum endring i netto forplikting ved utsett skatt

Konsern

Morbank 2008

2009

 

2010

Samansetting av balanseført og resultatført utsett skatt

2010

Mellombelse skilnader på:

2009

2008

6 517

3 259

0

- Utlån

0

3 259

6 517

6 517

3 259

0

Sum mellombelse skilnader

0

3 259

6 517

1 825

913

0

Utsett skatt

0

913

1 825

Midlertidige skilnader på:

16 518

16 990

15 773

-15 607

-23 856

-23 617

-911

-1 014

-5 723

-16 518

-7 880

-13 567

Utsett skattefordel

-4 625

-2 206

-3 799

Netto

-4 625

-1 294

-1 974

15 773

16 990

16 518

- Driftsmidlar

-23 617

-23 856

-15 607

-5 723

-1 014

-911

-13 567

-7 880

0

Sum mellombelse skilnader

-3 799

-2 206

0

-1 974

-1 294

0

- Netto pensjonsforplikting - Andre mellombelse skilnader

Årsmelding og rekneskap 2010

|

47


Note 11 - Skatt

Konsern

Morbank 2008

2009

2010

2009

2008

0

3 259

3 259

Sum mellombelse skilnader

8 249

3 259

3 259

Utsett skatt

2 310

913

913

Samansetting av balanseført og resultatført utsett skatt

2010

Mellombelse skilnader på: 8 249 3 259

3 259

0

3 259

3 259

8 249

913

913

2 310

 

48

    Mellombelse skilnader på:

0

0

2 691

-1 046

-472

-4 612

240

0

-7 230

-4 710

-180

-5 892

-5 516

-652

-1 650

-1 544

-183

-737

-632

2 127

2009

2010

10 828

12 664

17 819

-1 082

-2 130

-4 473

0

0

0

49

24

147

9 796

10 558

13 493

25,3 %

23,7 %

21,2 %

|

8 249

- Utlån

 

3 259

2008

- Pensjonsforplikting

 

 

0

0

3259

-472

-1 046

2 691

0

240

-4 612

- Andre mellombelse skilnader

-180

-4 710

-7 230

Sum mellombelse skilnader

-652

-5 516

-9 151

-183

-1 544

-2 562

2 127

-632

-1 650

- Utlån - Driftsmidlar - Netto pensjonsforplikting

Utsett skattefordel Netto

2010

2009

2008

28% av resultat før skatt

17 819

12 664

10 828

Ikkje skattepliktige resultatpostar (permanente skilnader)

-4 473

-2 130

-1 082

0

0

0

147

24

49

Resultatført periodeskatt

13 493

10 558

9 796

Effektiv skattesats i %

21,2 %

23,7 %

25,3 %

Avstemming av resultatført periodeskatt med resultat før skatt

Godtgjering på utbytte For mykje/lite avsett skatt tidlegare år

Årsmelding og rekneskap 2010


Note 12 - Kredittinstitusjonar - krav og gjeld

Note 12

- Kredittinstitusjonar - krav og gjeld Morbank

Konsern

2008

2009

391 579

399 147

554 784 Utlån til og fordringar utan avtalt løpetid eller oppseiingstid

554 784

0

0

0 Utlån til og fordringar med avtalt løpetid eller oppseiingstid

0

391 579

399 147  

2010 Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar

2010

554 784 Sum

2009

2008

399 147 391 579 0

0

554 784 399 147 391 579

Alle utlån og fordringar er i NOK

3,70 %

1,90 %

2008

2009

0

0

0 Lån og innskot frå kredittinst. utan avt. løpetid el. oppseiingstid

313 000

389 147

372 000 Lån og innskot kredittinst. med avt. løpetid el. oppseiingstid

372 000

313 000

389 147

372 000 Sum

372 000 389 147 313 000

6,50 %

3,00 %

2008

2009

100 000

100 000

2,04% Gjennomsnittsrente utlån til kredittinstitusjonar

2010 Gjeld til kredittinstitusjonar

3,46 % Gjennomsnittsrente utlån frå kredittinstitusjonar

2010 Gjeld stifta ved uferding av verdipapir 99 976 Sertifikat og andre kortsiktige låneopptak

2,04 %

1,90 %

3,70 %

2010

2009

2008

0

0

0

3,46 %

389 147 313 000

3,00 %

6,50 %

2010

2009

2008

99 976

100 000

0

1 300 000 1 541 587 1 652 453 Obligasjonsgjeld

1 652 453

1 400 000 1 641 587 1 752 429 Sum

1 752 429 1 641 587 1 400 000

6,50 %

3,20 %

3,30 % Snittrente verdipapirgjeld

3,30 %

1 541 587 1 400 000

3,20 %

6,50 %

Innskot og utlån frå/til kredittinstitusjonar har i hovudsak flytande rente. Krav og gjeld mot kredittinstitusjonar er ­klassifisert som utlån og fordringar ihht IAS 39 og er vurdert til amortisert kost. Gjennomsnittleg rente er rekna ut på grunnlag av faktisk renteinntekt/-kostnad i året i prosent av gjennomsnittleg for­ dring og gjeld til kredittinstitusjonar.

Årsmelding og rekneskap 2010

|

49


Note 13 - Utlån til og krav på kundar

Note 13 - Utlån til og krav på kundar Morbank

2008

2009

759 589

891 582

261 155

213 005

 

Konsern

2010 Utlån fordelt på fordringstype 1 000 062 Kasse-/drifts- og brukskredittar 297 334 Byggjelån

2010

2009

2008

1 000 062

891 582

759 589

297 334

213 005

261 155

3 716 247

4 244 381

4 512 026 Nedbetalingslån

4 423 949

4 244 381

3 716 247

4 736 991

5 348 968

5 809 422 Brutto utlån og fordringar på kundar

5 721 345

5 348 968

4 736 991

-15 665

-20 996

-25 673 Individuelle nedskrivingar

-25 673

-20 996

-15 665

-19 850

-27 261

-22 685 Gruppevise nedskrivingar

-22 685

-27 261

-19 850

4 701 476

5 300 711

5 672 987

5 300 711

4 701 476

2008

2009

2010

2009

5 761 064 Netto utlån og fordringar på kundar 2010 Utlån fordelt på marknader

3 094 837

3 524 674

3 829 933 Lønnstakarar

3 829 933

3 524 719

3 094 837

1 642 154

1 824 294

1 979 489 Næringsfordelt

1 891 412

1 824 294

1 642 154

0

0

4 736 991

5 348 968

-35 515

-48 257

4 701 476

5 300 711

0 Offentleg 5 809 422 Brutto utlån og fordringar       -48 358 Nedskrivingar 5 761 064 Netto utlån og fordringar

2 365

2 365

0

0

2 365

2 365

0

0

0

5 721 345

5 349 013

4 736 991

-48 358

-27 261

-19 850

5 672 987

5 321 752

4 717 141

Herav ansvarleg lånekapital 2 506 Ansvarleg kapital i andre finansinst. 0 Annan ansvarleg kapital 2 506 Ansvarleg lånekapital bokført under utlån

 

2008

2009

2 603 778

2 811 000

788 085

817 959

1 352 719

1 388 882

256 236

330 365

248 103

474 094

44 436

61 746

5 293 357

5 884 046

|

2 506

2 365

2 365

0

0

0

2 506

2 365

2 365

Konsern

Morbank

50

2008

2010 Totale engasjement fortelt på risikogruppe

2010

2009

2008

3 096 426

2 811 000

2 603 778

920 384

817 959

788 085

1 412 016

1 388 882

1 352 719

356 034 Høg risiko

356 034

330 365

256 236

327 004 Svært høg risiko

327 004

474 094

248 103

173 225 Misleghald

173 225

61 746

44 436

6 285 090

5 884 046

5 293 357

3 096 426 Svært låg risiko 953 461 Låg risiko 1 467 016 Middels risiko

6 373 167 Totalt

Årsmelding og rekneskap 2010


Note 13 - Utlån til og krav på kundar

2008

2009

2010

2 330 095 2 572 574 2 822 528 705 249

748 581

869 122

1 210 535 1 271 078 1 337 250

Brutto utlån fordelt på risikogruppe Svært låg risiko Låg risiko Middels risiko

2010

2009

2008

2 822 528

2 572 574

2 330 095

836 044

748 581

705 249

1 282 250

1 271 078

1 210 535

229 303

302 344

324 541

Høg risiko

324 541

302 344

229 303

222 025

433 882

298 080

Svært høg risiko

298 080

433 882

222 025

39 784

56 510

157 902

Misleghald

157 902

56 510

39 784

5 721 345

5 384 968

4 736 991

2010

2009

2008

4 736 991 5 384 968 5 809 423

Totalt

2008

2009

2010

15 665

20 996

25 673

Misleghald

25 673

20 996

15 665

15 665  

25 673

Totalt     Forventa årleg gj.snittleg netto tap

25 673 2010

20 996   2009

15 665  

2008

20 996   2009

91

97

113

Svært låg risiko

113

97

91

193

199

145

Låg risiko

145

199

193

1 497

2 278

1 178

Middels risiko

1 178

2 278

1 497

1 496

941

1 667

Høg risiko

1 667

941

1 496

3 526

9 174

3 900

Svært høg risiko

3 900

9 174

3 526

2010

Individuelle nedskrivingar fordelt på risikogruppe

2008

841

1 161

1 836

Misleghald

1 836

1 161

841

7 644

13 850

8 839

Totalt

8 839

13 850

7 644

Banken får rekna sannsynlegheita for misleghald for alle kundar i utlånsportefølja på innvilgelsestidspunktet. Sann­ synlegheita for misleghald vert rekna på grunnlag av nøkkeltal knytt til inntening, tæring og adferd. Mislighalds sann­synlegheita vert nytta som grunnlag for nøkkeltal til risikoklassifisering av kunden. I tillegg nyttar ein verdien av ­trygdene for å klassifisere kvar enkelt kunde i ei risikogruppe. Kundane vert scora på nytt månadleg i bankens porteføljestyringssystem. Engasjementsoppfølging vert gjort ut i frå storleiken på engasjementet, risiko og migrering. Risikoprising av bedriftsengasjement vert gjort med bakgrunn i for­ venta tap og naudsynt økonomisk kapital for det einskilde engasjement. Venta årleg gjennomsnittleg netto tap er berekna for dei neste 12 månad ane. Forventa tap ligg under dei styrevedtekne rammene for maks forventa tap. Bankens PD for bedriftsengasjementa er justert etter valideringsprosess gjennomført av KFK. Gruppevise nedskrivingar er utrekna med utgangspunkt i kundar som har migrert negativt sidan innvilgelsestids­ punktet, men der det ikkje er gjort individuelle nedskrivingar

Årsmelding og rekneskap 2010

|

51


Note 13 - Utlån til og krav på kundar

Morbank 2008

2009

2010

 

Totale engasjement fordelt på sektor og næring

2010

2009

2008

4 077 562

3 731 811

3 247 316

0

0

0

152 523

269 986

247 257

3 247 316

3 731 811

4 077 562

0

0

0

247 257

269 986

152 523

11 033

11 201

12 507

Fiske/fangst

12 507

11 201

11 033

6 839

82 720

81 357

Havbruk

81 357

82 720

6 839

62 659

50 588

42 222

Industri og bergverk

42 222

50 588

62 659

434 254

433 921

531 940

Bygg og anlegg, kraft og vassforsyning

531 940

433 921

434 254

195 206

165 081

177 836

Hotell og handel

177 836

165 081

195 206

60 949

136 946

147 217

Transport og anna tenesteytande verksemd

147 217

136 946

60 949

857 611

873 940

910 930

Eigedomsdrift

910 930

873 940

857 611

166 119

121 116

228 460

Forretningsmessig tenesteyting

140 383

121 116

166 119

4 114

6 736

10 613

10 613

6 736

4 114

0

0

0

0

0

0

5 293 357

5 884 046

6 373 167

2008

2009

2010

3 094 837

3 524 719

3 829 933

0

0

0

156 744

142 130

130 908

12 671

11 201

9 394

27 261

82 720

57 874

Lønnstakarar o.l

Konsern

Offentleg forvaltning Jordbruk/skogbruk

Tenesteytande næringar elles Øvrige sektorar Totalt

6 285 090

Brutto utlån fordelt på sektor og næring Lønnstakarar o.l Offentleg forvaltning Jordbruk/skogbruk Fiske/fangst Havbruk

2010

2009

2008

3 829 933

3 524 719

3 094 837

0

0

0

130 908

142 130

156 744

9 394

11 201

12 671

57 874

82 720

27 261

59 382

38 153

36 491

36 491

38 153

59 382

351 343

329 192

426 372

Bygg og anlegg, kraft og vassforsyning

426 372

329 192

351 343

131 979

108 468

113 097

Hotell og handel

113 097

108 468

131 979

53 358

145 766

99 644

99 644

145 766

53 358

707 950

804 218

882 168

Eigedomsdrift

882 168

804 218

707 950

128 896

150 381

214 059

Forretningsmessig tenesteyting

125 981

150 381

128 896

12 570

12 020

9 483

9 483

12 020

12 570

0

0

0

0

0

0

4 736 991

5 348 968

5 809 423

2008

2009

2010

Industri og bergverk

5 884 046 5 293 357

Transport og anna tenesteytande verksemd

Tenesteytande næringar elles Øvrige sektorar Totalt

5 721 345

Brutto utlån fordelt på geografiske område

2010

2009

2008

4 390 193

3 956 272

3 495 552

3 495 552

3 956 272

4 478 271

338 410

318 817

239 927

Andre kommunar i Møre og Romsdal

239 927

318 817

338 410

903 029

1 073 879

1 091 225

Kommunar utanfor Møre og Romsdal

1 091 225

1 073 879

903 029

5 348 968

5 809 423

5 721 345

5 348 968 4 736 991

4 736 991

52

|

Årsmelding og rekneskap 2010

Søre Sunnmøre

5 348 968 4 736 991

 


Note 13 - Utlån til og krav på kundar

2008

2009

2010 Individuelle nedskrivingar fordelt på sektor og næring

2010

2009

2008

3 576

3 901

3 418 Lønnstakarar o.l

3 418

3 901

3 576

0

0

0

0

0

592

346

414

346

592

0

0

0 Fiske/fangst

0

0

0

0

3 567

0 Havbruk

0

3 567

0

3 016

3 915

200

3 915

3 016

3 178

5 231

2 539 Bygg og anlegg, kraft og vassforsyning

2 539

5 231

3 178

3 209

2 134

5 576 Hotell og handel

5 576

2 134

3 209

992

800

0

800

992

0

0

12 297

0

0

1 102

1 102

1 229

1 102

1 102

0

0

0 Tenesteytande næringar elles

0

0

0

0

0

0 Øvrige sektorar

0

0

0

15 665

20 996

25 673

20 996

15 665

2008

2009

2010 Forventa tap fordelt på sektor og næring

2010

2009

2008

2 427

2 985

3 161 Lønnstakarar o.l

3 161

2 985

2 427

0

0

0

0

0

607

610

629

610

607

0

0

0

0

0

143

396

644 Havbruk

644

396

143

284

150

275 Industri og bergverk

275

150

284

568

783

916 Bygg og anlegg, kraft og vassforsyning

916

783

568

253

361

254 Hotell og handel

254

361

253

62

716

196 Transport og anna tenesteytande verksemd

196

716

62

2 391

5 033

1 596 Eigedomsdrift

1 596

5 033

2 391

909

2 816

1 168 Forretningsmessig tenesteyting

1 168

2 816

909

0

0

0 Tenesteytande næringar elles

0

0

0

0

0

0 Øvrige sektorar

0

0

0

7 644

13 850

8 839

13 850

7 644

Offentleg forvaltning 414 Jordbruk/skogbruk

200 Industri og bergverk

0 Transport og anna tenesteytande verksemd 12 297 Eigedomsdrift 1 229 Forretningsmessig tenesteyting

25 673 Totalt

0 Offentleg forvaltning 629 Jordbruk/skogbruk 0 Fiske/fangst

8 839 Totalt

Årsmelding og rekneskap 2010

|

53


Note 14 - Aldersfordeling på forfallne, men ikkje nedskrivne utlån

Verkeleg verdi av trygd Banken nyttar trygd for å redusere risiko avhengig av marknad og type transaksjon. Trygd kan til dømes vere pant, ­garantiar, kontantdepot eller avtale om motrekning. Pant skal som hovudregel vere forsikra og kan til dømes vere ­bygningar, boligar eller varelager. Ved vurdering av verdi på trygda vert det forutsett framleis drift, unnateke i situas­ jonar der det er gjort nedskriving. Det er vidare teke omsyn til forhold som kan påverke verdien på trygda. Ved verdi­ vurderinga er det også teke omsyn til estimert effekt av tvangssal og salskostnader. Verkeleg verdi av utlån utlån til kundar Marknadsprisar blir nytta ved prising av utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar og utlån til kundar. Prisane som vert fastsette inkluderer påslag for aktuell kredittrisiko. Verdi av nedskrivne engasjement vert fastsette ved ned­ diskontering av forventa framtidige kontantstraumar med internrente basert på marknadsvilkår for tilsvarande ikkje nedskrivne utlån. Verkeleg verdi vert estimert til balanseverdi for utlån og fordringar med flytande rente vurdert til ­amortisert kost. Eventuell endring i kredittrisiko utover endring i estimerte framtidige kontantstraumar for nedskrivne utlån er ikkje hensynstatt.

Utlån til tilsette Morbank

Konsern

2008

2009

2010

71 387

95 813

96 520

400

700

700

Lån til tilsette Rentesubsidiering tilsette

2010

2009

2008

96 520

95 813

71 387

700

700

400

Note 14 - Aldersfordeling på forfallne, men ikkje nedskrivne utlån Tabellen viser forfalne beløp på utlån og overtrekk på kreditt/innskot fordelt på antall dagar etter forfall som ikkje skuldast forseinkingar i betalingsformidlinga. ­ Morbank Tal i heile tusen

Under 30 dagar

31 - 60 dagar

0

0

0

Privatmarknad

557

241

Bedrifsmarknad

195

Sum

752

Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar

61 - 90 dagar Over 91 dagar

> 12 mnd

Totalt

0

0

0

189

3 247

11

4 245

84

276

1 474

3 799

5 828

325

465

4 721

3 810

10 073

Utlån til og fordringar på kundar

54

|

Årsmelding og rekneskap 2010


Note 15 - Tap på utlån, garantiar m.m.

Note 15

- Tap på utlån, garantiar m.m. Morbank

Konsern

2010

Tap i resultatrekneskapen

PM

BM

Totalt

0

4 677

4 677

0

-4 576

890

2010 PM

BM

Totalt

Endring i individuelle nedskrivingar i perioda

0

4 677

4 677

-4 576

Endring i gruppenedskrivingar i perioda

0

-4 576

-4 576

14 054

14 944

Konstaterte tap på engasjement som tidlegare er skriven ned

890

14 054

14 944

0

0

0

Konstaterte tap på engasjement som tidlegare ikkje er skriven ned

0

0

0

-41

-1 604

-1 645

-41

-1 604

-1 645

849

12 551

13 400

849

12 551

13 400

Inngang på tidlegare nedskrivne utlån, garantiar m.v. Sum tap på utlån, garantiar m.v.

2010

2010 PM

BM

Totalt

Individuelle nedskrivingar

3 901

17 095

20 996

Individuelle nedskrivingar til dekking av tap på utlån, garantiar, m.v. pr. 01.01. - Konstaterte tap i perioden på utlån, garantiar m.m. der det tidlegare er gjort individuelle nedskrivingar

PM

BM

Totalt

3 901

17 095

20 996

890

14 054

14 944

0

490

490

890

14 054

14 944

0

490

490

- Tilbakeføring av tidlegare års nedskrivingar

148

0

148

+ Auke i nedskrivingar på engasjement der det tidlegare er gjort individuelle nedskrivingar

148

0

148

300

19 704

20 004

+ Nedskrivingar på engasjement der det tidlegare år ikkje er gjort individuelle nedskrivingar

300

19 704

20 004

41

0

41

41

0

41

3 418

22 255

25 673

3 418

22 255

25 673

PM

BM

Totalt

6 945

20 316

27 261

0

-4 576

-4 576

6 945

15 740

22 685

- Inngang på tidlegare konstaterte tap = Individuelle nedskrivingar til dekking av tap på utlån, garantiar, m.v. per 31.12.

PM

BM

Totalt

6 945

20 316

27 261

Gruppevise nedskrivingar for dekking av tap på utlån, garantiar, m.v. per 01.01.

0

-4 576

-4 576

+ Periodens gruppevise nedskriving for dekking av tap på utlån, garantiar, m.v.

22 685

= Gruppevise nedskrivingar for dekking av tap på utlån, garantiar, m.v. per 31.12.

6 945

15 740

Gruppevise nedskrivingar

Årsmelding og rekneskap 2010

|

55


Note 15 - Tap på utlån, garantiar m.m.

2010

PM

BM

Totalt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 127

5 127

Tap fordelt på sektor og næring

2010 PM

BM

Totalt

Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 

0

0

0

Havbruk 

0

0

0

0

Industri og bergverk

0

0

0

0

Bygg og anlegg, kraft og vassforsyning

0

0

0

Varehandel, hotell- og restaurantdrift

0

5 127

5 127

Transport og anna tenesteytande verksemd

0

0

0

Finansiering, eigedomsdrift og forretningsmessig tenestyting

0

12 000

12 000

0

0

0

0

0

0

12 000

12 000

0

0

0

Utland og andre 

0

Personmarknad 

849

0

849

849

0

849

0

-4 576

-4 576

Gruppenedskriving næring 

0

-4 576

-4 576

0

0

0

Gruppenedskriving person 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

849

12 551

13 400

849

12 551

13 400

Gruppenedskriving (tap overtekne eigedomar) Tap på utlån til kundar

Misleghald I desember 2009 bestemte Finanstilsynet at misleghald skal rapporterast etter 30 dagar. SpareBank 1 Søre Sunnmøre held fast på at misleghald over 90 dagar (overtrekk og restanse) er objektivt tapsbevis, og har vurdert vesentlege e­ ngasjement som ­oppfyller desse krava med omsyn til individuelle nedskrivingar. Utlån og andre engasjement som ikkje er misleghaldne, men der objektive indikasjonar tilseier at tap vil materialisere seg på eit seinare tidspunkt vert klassifisert som tapsutsette. Misleghald over 30 dagar Misleghaldne engasjement

Øvrige tapsutsette engasjement Totalt tapsutsette engasjement Individuelle nedskrivingar

Netto tapsutsette engasjement Misleghald over 90 dagar og andre tapsutsette engasjement Misleghaldne engasjement Andre tapsutsette engasjement Totalt tapsutsette engasjement Individuelle nedskrivingar Netto tapsutsette engasjement Morbank 2009

56

|

2010

2009

247 672

66 685

6 085

14 806

253 757

81 491

25 673

20 996

228 084

60 495

2010

2009

2008

2007

2006

2005

167 300

50 174

18 436

9 174

12 604

9 409

6 805

9 733

24 131

35 875

19 218

46 939

174 105

59 907

42 567

45 049

31 822

56 348

25 673

20 996

15 665

13 587

7 038

13 945

148 432

38 911

26 902

31 462

24 784

42 403

Konsern 2009

PM

BM

Totalt

Tap i resultatrekneskapet

PM

BM

738

4 593

5 331

Endring i individuelle nedskrivingar i perioden

738

4 593

5 331

267

7 144

7 411

Endring i gruppevise nedskrivingar i perioden

267

7 144

7 411

179

14 803

14 982

Konstaterte tap på engasjement som tidlegare er skrivne ned

179

14 803

14 982

0

0

0

0

0

0

-777

0

-777

Inngang på tidlegare nedskrivne utlån, garantiar m.v.

-777

0

-777

407

26 540

26 947

Sum tap på utlån, garantiar m.v.  

407

26 540

26 947

Konstaterte tap på engasjement som tidlegare ikkje er skrivne ned

Årsmelding og rekneskap 2010

Totalt


Note 15 - Tap på utlån, garantiar m.m.

2009

2009

Bruttobeløp på lån som er indivi. vurdert for nedskri. før frådrag for tapsavsetting

PM

BM

Totalt

3 576

12 089

15 665

179

0

179

0

-3 024

-3 024

0

0

0

738

8 030

8 768

-592

0

-592

3 901

17 095

20 996

PM

BM

Totalt

4 400

15 450

19 850

2 545

4 866

6 945

Individuelle nedskrivingar

PM

Individuelle nedskrivingar til dekking av tap på utlån, garantiar, m.v. pr. 01.01.

3 576

Konstaterte tap i perioden på utlån, garantiar m.v. der det tidlegare er - føreteke individuelle nedskrivingar

BM

Totalt

12 089 15 665

179

0

179

- Tilbakeføring av tidlegare års nedskrivingar

0

-3 024

-3 024

Auke i nedskrivingar på engasjement der det tidlegare er gjort + individuelle nedskrivingar

0

0

0

738

8 030

8 768

-592

0

-592

Nedskrivingar på engasjement der det tidlegare år ikkje er gjort + individuelle nedskrivingar - Inngang på tidlegare konstaterte tap Individuelle nedskrivingar til dekning av tap på utlån, = garantiar, m.v. per 31.12.

3 901

Gruppevise nedskrivingar

PM

Gruppevise nedskrivingar for dekking av tap på utlån, - garantiar, m.v. pr 01.01.

4 400

7 411

Periodens gruppenedskriving for dekking av tap på utlån, + garantiar, m.v.

2 545

20 316

27 261

Gruppevise nedskrivingar for dekning av tap på utlån, = garantiar, m.v. per 31.12.

6 945

PM

BM

Totalt

0

0

0

0

3 567

0

Tap fordelt på sektor og næring

17 095 20 996 BM

Totalt

15 450 19 850 4 866

7 411

20 316 27 261

PM

BM

Totalt

Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst

0

0

0

3 567

Havbruk

0

3 567

3 567

1 556

1 556

Industri og bergverk

0

1 556

1 556

0

0

0

Bygg og anlegg, kraft og vassforsyning

0

0

0

0

0

0

Varehandel, hotell- og restaurantdrift

0

0

0

0

800

800

Transport og anna tenesteytande verksemd

0

800

800

0

12 076

12 076

Finansiering, eigedomsdrift og forretningsmessig tenesteyting

0

0

0

0

Utland og andre

0

0

0

1 537

0

1 537

Personmarknad

1 537

0

1 537

0

4 866

4 866

Gruppevise nedskrivingar bedrift

0

4 866

4 866

2 545

0

2 545

Gruppe vise nedskrivingar person

2 545

0

2 545

0

0

0

0

0

0

4 082

22 865

Gruppenedskriving (tap overtekne eigedomar)

26 947   Tap på utlån til kundar

4 082

12 076 12 076

22 865 26 947

Årsmelding og rekneskap 2010

|

57


Note 16 - Kreditteksponering for kvar interne risikorating

Note 16

- Kreditteksponering for kvar interne risikorating Banken nytter eit ege klassifiseringssystem for overvåking av kredittrisiko i porteføljen. Risikoklasseinndeling skjer ut frå kvar enkelt engasjements sannsynlegheit for misleghald. I tabellen er denne inndelinga sammenholdt med til­ svarande ratingklasser hos Moody’s. Mislegholdssannsynlegheit grupperer deretter den enkelte kunde inn i risikogrupper som vist nedanfor. Tidlegere har dette vare ein kombinasjon av risikoklasse og sikkerheitsverdiar (LGD). Misleghaldssansynlegheit

Sikkerheitsdekning

Risiko klasse

Frå

Til

Moodys

Historisk misleghald

Sikkerheitsklasse

Nedre grense

Øvre grense

A

0,00 %

0,10 %

Aaa-A3

0,02 %

1

120

2

100

120

B

0,10 %

0,25 % Baa1-Baa3

0,12 %

C

0,25 %

0,50 %

Ba1

0,13 %

3

80

100

D

0,50 %

0,75 %

Ba2-Ba3

0,25 %

4

60

80

E

0,75 %

1,25 %

0,52 %

5

40

60

F

1,25 %

2,50 %

B1

0,69 %

6

20

40

G

2,50 %

5,00 %

B2

2,81 %

7

0

20

H

5,00 %

10,00 %

B3

4,29 %

10,00 % 100,00 %

Caa/C

14,80 %

I J

misleghald

K

nedskrive

Engasjementa vert klassifiserte i risikogrupper på grunnlag av risikoklasse og sikkerheitsklasse. Jfr tabellen nedanfor. Misleghaldssansynlegheit

58

|

Risikoklasse

Risikogruppe

A-C

Svært låg risiko

D-E

Låg risiko

F-G

Middels risiko

H

Høg risiko

I

Svært høg risiko

J-K

Misleghald og nedskrive

Årsmelding og rekneskap 2010


Note 16 - Kreditteksponering for kvar interne risikorating

Morbank Svært låg risiko

Gjennomsnittleg usikra eksponering i %

Totalt engasjement

Gjennomsnittleg usikra eksponering i %

Totalt engasjement

Gjennomsnittleg usikra eksponering i %

Totalt engasjement

2010

2010

2009

2009

2008

2008

2,60 %

3 096 426

2,97 %

2 811 000

2,72 %

2 603 778

7,81 %

953 461

10,84 %

817 959

13,43 %

788 085

Middels risiko

11,59 %

1 467 016

23,21 %

1 388 882

14,81 %

1 352 719

Høg risiko

10,02 %

356 034

12,10 %

330 365

18,57 %

256 236

Svært høg risiko

19,14 %

327 004

19,27 %

474 094

16,49 %

248 103

Misleghald og nedskrive

13,58 %

173 225

28,11 %

61 746

29,59 %

44 436

Låg risiko

Totalt Konsern Svært låg risiko

6 373 167 2010 2,60 %

2010 3 096 426

5 293 357

5 884 046 2009

2009

2,97 %

2 811 000

2008 2,72 %

2008 2 603 778

7,81 %

920 384

10,84 %

817 959

13,43 %

788 085

Middels risiko

11,59 %

1 412 016

23,21 %

1 388 882

14,81 %

1 352 719

Høg risiko

10,02 %

356 034

12,10 %

330 365

18,57 %

256 236

Svært høg risiko

19,14 %

327 004

19,27 %

474 094

16,49 %

248 103

Misleghald og nedskrive

13,58 %

173 225

28,11 %

61 746

29,59 %

44 436

Låg risiko

Totalt

6 285 090

5 884 046

5 293 357

Årsmelding og rekneskap 2010

|

59


Note 17 - Maks kredittrisikoeksponering, utan omyn til pantsetjingar

Note 17 - Maks kredittrisikoeksponering, utan omyn til pantsetjingar Tabellen nedanfor viser maksimal eksponering mot kredittrisiko for komponentane i balansen, inkludert derivat. Eksponeringa er vist brutto før eventuelle pantsetjingar og tillatne motrekningar. Morbank

 

Konsern

Brutto eksponering

 

Brutto eksponering

2008

2009

2010

2010

2009

2008

18 063

49 202

130 317

554 784

399 146

391 579

5 627 987

5 300 711

4 701 476

11 616

8 519

6 384

Verdipapir -målt til amortisert kost

313 282

271 785

155 627

165 147

94 918

Eignelutar 130 317

49 202

18 063

391 579

399 146

554 784

4 701 476

5 300 711

5 761 065

6 384

8 519

11 616

157 839

274 109

344 418

94 918

165 147

92 253

Andre eignelutar

288 504

6 196 834

6 782 199

Sum eignelutar

6 814 236

2009

2010

5 482 513 2008

Kontantar og fordringar på sentralbankar Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar Utlån til og fordringer på kundar Verdipapir - målt til verkeleg verdi over resultatrekneskapen

6 194 510 5 480 301

2010

2009

2008

Forpliktelsar 171 372

136 105

131 394

Betinga forpliktelsar

131 394

136 105

171 372

384 994

398 974

432 351

Ikkje nytta kredittar

432 351

398 974

384 994

0

29 000

70 000

70 000

29 000

0

0

0

0

0

0

0

633 745

564 079

556 366

556 366

564 079

633 745

6 038 879

6 760 913

7 415 944

Lånetilsagn Andre engasjement Sum finansielle garantistillelsar Total kredittrisikoeksponering

7 447 981

6 758 589 6 036 667

Kredittrisikoeksponering knytt til finansielle eignelutar fordelt på geografiske område. Bankaktivitetar 2008

2009

2010

0

0

0

333 570

369 843

535 406

58 009

29 303

19 378

391 579

399 146

554 784

Marknadsaktivitetar 2008

60

|

 

Møre og Romsdal Sør-Trønderlag Andre fylker Totalt

2009

2010

2010

2009

2008

0

0

0

535 406

333 570

333 570

19 378

65 576

58 009

554 784

399 146

391 579

Marknadsaktivitetar 2010

2009

2008

3 946

0

0

0

0

3 946

164 223

282 628

352 088

Norge

357 354

280 304

162 011

164 223

282 628

356 034

Totalt

361 300

280 304

162 011

Årsmelding og rekneskap 2010

Utlandet

 

Bankaktivitetar


Note 18 - Kredittkvalitet pr klasse av finansielle eignelutar

Note 18 - Kredittkvalitet pr klasse av finansielle eignelutar Kredittkvaliteten av finansielle eignelutar vert handtert ved at SpareBank 1-alliansen nyttar sine interne retningsliner for kredittrating. I samråd med Kompetansesenter for kreditt (KFK), vert ymse parameter validerte og evt. justerte. Tabellen nedanfor syner kredittkvaliteten pr klasse av eignelutar for utlånsrelaterte eignelutar i balansen, basert på bankens eige kredittratingsystem. Morbank

(1000 kroner)

Utlån

Bedriftsmarknad Sum utlån

Svært låg risiko

Låg risiko

Middels risiko

Høg risiko

Svært høg

Forfalle eller indiv. nedskrive

Sum

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

Utlån til og fordringar på kredittinst.     Utlån til og fordringar på kundar Privatmarknad

554 784  

554 784  

2 432 688

585 019

621 524

83 340

85 222

22 140

3 829 933

434 295

285 038

695 510

231 048

204 206

129 392

1 979 489

2 866 983

870 057

1 317 034

314 388

289 428

151 532

6 364 206

 

Finansielle investeringar

 

Noterte statsobligasjonar 29 292

84 651

29 500

29 292

84 651

29 500

2 896 275

954 708

1 346 534

Noterte andre obligasjonar

143 443

Unoterte obligasjonar Sum Totalt

 

 

Konsern

143 443   314 388

(1000 kroner)

Utlån

Privatmarknad Bedriftsmarknad

  151 532 6 507 649

Svært låg risiko

Låg risiko

Middels risiko

Høg risiko

Svært høg

Forfalle eller indiv. nedskrive

Sum

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar     Utlån til og fordringar på kundar

Sum utlån  

289 428

554 784  

554 784  

2 432 688

585 019

621 524

83 340

85 222

22 140

3 829 933

434 295

251 917

640 510

231 048

204 206

129 392

1 891 368

2 866 983

836 936    

1 262 034

314 388

289 428

151 532

6 276 085    

29 292

84 651

29 500

29 292

84 651

29 500

2 896 275

921 587

1 291 534

Finansielle investeringar

Noterte statsobligasjonar Noterte andre obligasjonar

143 443

Unoterte obligasjonar Sum Totalt

 

 

143 443   314 388

289 428

  151 532 6 419 528

Årsmelding og rekneskap 2010

|

61


Note 18 - Kredittkvalitet pr klasse av finansielle eignelutar

Morbank

(1000 kroner)

Utlån

Bedriftsmarknad Sum utlån

Svært låg risiko

Låg risiko

Middels risiko

Høg risiko

Svært høg

Forfalle eller indiv. nedskrive

Sum

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2009

Utlån til og fordringar på kredittinst.     Utlån til og fordringar på kundar Privatmarknad

399 147

399 147  

1 979 428

582 870

778 282

82 473

85 369

16 252 3 524 674

189 808

261 905

667 548

188 118

477 773

39 142 1 824 294

2 169 237

844 775

1 445 830

270 590

563 142

55 394

 

Finansielle investeringar

5 748 115    

Noterte statsobligasjonar 29 292

72 651

29 423

29 292

72 651

29 423

2 198 529

917 426

1 475 253

Noterte andre obligasjonar

131 366

Unoterte obligasjonar Sum Totalt

 

 

Morbank

Utlån

Privatmarknad Bedriftsmarknad Sum utlån

  55 394 5 879 481

Svært låg risiko

Låg risiko

Middels risiko

Høg risiko

Svært høg

Forfalle eller indiv. nedskrive

Sum

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Utlån til og fordringar på kredittinst.     Utlån til og fordringar på kundar

563 142

(1000 kroner)

131 366   270 590

391 579

391 579  

1 800 217

462 626

664 988

85 069

71 562

10 375 3 094 837

571 045

245 012

524 048

134 954

139 947

27 148 1 642 154

2 371 262

707 638

1 189 036

220 023

211 509

37 523

 

Finansielle investeringar

5 128 570    

Noterte statsobligasjonar 16 304

9 791

31 796

57 891

16 304

9 791

31 796

57 891

2 387 566

717 429

1 220 832

Noterte andre obligasjonar Unoterte obligasjonar Sum Totalt

 

 

Konsern og morbank har like tal 2008-2009.

62

|

Årsmelding og rekneskap 2010

220 023

211 509

37 523 5 186 461


Note 19 - Obligasjonar og sertifikat

Note 19

- Obligasjonar og sertifikat Generelt Alle obligasjonar og sertifikat er klassifisert som lån/fordring og vert målt til amortisert kost. Morbank

Konsern Sertifikat og obligasjonar fordelt på utstedarsektor

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Stat 15 000

- pålydande

15 000

16 304

- amortisert kost

16 304

Annan offentleg utferdar 30 000

30 000

- pålydande

30 000

30 000

29 292

29 293

- amortisert kost

29 293

29 292

10 000

73 000

85 000

- pålydande

85 000

73 000

10 000

9 791

72 651

84 651

- amortisert kost

84 651

72 651

9 791

Finansielle føretak

Ikkje-finansielle føretak 32 000

30 000

30 000

- pålydande

30 000

30 000

32 000

31 796

29 423

29 499

- amortisert kost

29 499

29 423

31 796

57 891

131 366

143 443

143 443

131 366

57 891

Sum sertifikat og obligasjonar

Obligasjonsporteføljen har kvartalsvis renteregulering og renterisikoen er dermed minimal.

Årsmelding og rekneskap 2010

|

63


Note 20 - Finansielle derivat

Note 20

- Finansielle derivat Generell beskrivelse Alle derivat vert bokførte til verkeleg verdi over resultat. Morbank og konsern Alle beløp er like for morbank og konsern. Tal i mill kr. Til verkeleg verdi over resultatet

2010 Kontraktssum

2009

Verkeleg verdi Eigedeler

Kotraktssum

Forpliktelsar

2008

Verkeleg verdi Eigedeler

Kontraktssum

Forpliktelsar

Verkeleg verdi Eigedeler

Forpliktelsar

Renteinstrument Rentebytteavtalar (inkl. rente- og valutaswap)

273 000

1 271

7 518

294 000

2 627

4 352

153 000

273 000

1 271

7 518

294 000

2 627

4 352

153 000

50 000

359

50 000

1 739

50 000

359

0

50 000

1 739

939

5 608

Korte rentebytteavtalar (FRA) Andre rentekontraktar Sum renteinstrument

0

0

Sikring av innlån Rentebytteavtalar (inkl. rente- og valutaswap)

50 000

Korte rentebytteavtalar (FRA) Andre rentekontraktar Sum renteinstrumenter

0

50 000

0

0

1 078

5 608

5 608

2 661

Andre Hedge agreeement Eksportfinans

5 608

Sum valuta- og rente instrument i mill kr

0

Sum renteinstrument

323 000

1 630

7 518

344 000

4 366

4 352

203 000

0

Sum valutaintrument

0

0

0

0

0

0

0

0

5 608

0

939

5 608

0

1 078

5 608

5 608

2 661

328 608

1 630

8 457

349 608

4 366

5 430

208 608

5 608

2 661

Sum andre Sum

64

|

Årsmelding og rekneskap 2010

0


Note 21 - Aksjar og andelar i fond

Note 21

- Aksjar og andelar i fond Generell skildring Banken klassifiserer aksjar innanfor kategoriane verkeleg verdi og anskaffelseskost. Verdipapir som kan målast p ­ åliteleg og som vert rapportert internt til verkeleg verdi vert klassifisert til verkeleg verdi over resultatet. Andre aksjar vert ­klassifisert som EK instrument som ikkje kan målast påliteleg. Morbank 2008

Aksjar og andelar

2009

2010

11 665

(1000 kroner)

2010

2009

2008

Til verkeleg verdi over resultat

8 518

6 384

Konsern

- Børsnoterte

11665

8 518

6 384

90571

88 431

45 447

102 236

96 949

51 831

EK instrument som ikkje kan målast påliteleg

45 447

88 431

90 521

51 831

96 949

102 186

- Unoterte Sum aksjar og andelar

Morbank Ansk.kost (1000 kr)

Marknadsverdi / bokf. verd (1000 kr)

3 164

3 807

1 236

500

711

Odin Norge

461

1 000

1 067

Odin Norden

732

1 000

1 008

8 954

1 000

816

38 856

3 500

4 256

10 164

11 665

44 000

4 502

4 502

Eksportfinans AS

296

4 323

4 323

Kredittforeningen for Sparebanker

920

948

948

9 409

17

17

359 204

53 920

53 920

52 013

6 502

6 502

300

5 208

5 208

77 717

193

1 334

5 000

5 000

5 000

287 631

5 118

6 059

5 906

2 708

91 637

90 521

101 801

102 186

Spesifikasjon av Allegro totalforvaltning Skagen Kontiki

Odin Europa Argo pro aktiv

Vår behaldning (antal)

Aksjar og andelar til verkeleg verdi Eiendomskreditt AS

Nordito property SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Nærignskreditt AS EiendomsMegler1 Midt-Norge AS Nets Holding Mosflata _Næringsbygg AS Ørsta Hotelleigedom Diverse selskap Unoterte eigenkapitalinstrument vurdert til kostpris Sum morbank

836 490

Årsmelding og rekneskap 2010

|

65


Note 22 - Verkeleg verdi på finansielle instrument

Note 22

- Verkeleg verdi på finansielle instrument Prinsippa som ligg til grunn for å fastsette verkeleg verdi for finansielle instrument som ikkje er rekneskapskapsført til verkeleg verdi er:

»» Eignelutar som vert rekna til å ha verkeleg verdi lik bokført verdi. »» Bokført verdi vert rekna til å tilsvare verkeleg verdi av finansielle eignelutar og forpliktingar som er likvide eller har kort tid til forfall (mindre enn 3 månader).

»» Finansielle instrument med fastrente. Verkeleg verdi vert estimert ved å samanlikne marknadsrenta frå første gongs rekning med marknadsrente som vart tilbode ved liknande finansielle instrument på balansedagen.

Note 23

- Verkeleg verdi av finansielle instrument vurdert til amortisert kost Morbank Eignelutar Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar

31.12.10 Bokført verdi

31.12.09

Endring til verkeleg verdi

Bokført verdi

31.12.08

Endring til verkeleg verdi

Bokført Endring til verdi verkeleg verdi

554 784

399 147

391 579

5 761 065

5 300 711

4 701 476

Netto utlån til og fordringar på kundar: Utlån Verdipapir Derivat Sum finansielle eignelutar

Morbank Forpliktelsar

Gjeld til kredittinstitusjonar

245 629

78

1 630

4 366

6 563 108

78

31.12.10 Bokført verdi

228 015

5 932 239

0

31.12.09

Endring til verkeleg verdi

Bokført verdi

5 093 055

31.12.08

Endring til verkeleg verdi

Bokført Endring til verdi verkeleg verdi

372 000

389 147

313 000

Innskot frå og gjeld til kundar

3 884 031

3 440 952

3 209 426

Gjeld stifta ved utferding av verdipapir

1 752 429

1 641 587

1 400 000

8 458

5 430

2 660

199 225

199 143

-

Derivat Ansvarleg lånekapital Sum finansielle skuldnader

66

|

Årsmelding og rekneskap 2010

6 216 143

0

5 676 259

0

0

4 925 086

0


Note 23 - VErkelEg verdi av finansielle instrument vurdert til amortisert kost

Konsern Eignelutar Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar

31.12.10 Bokført verdi

31.12.09

Endring til verkeleg verdi

Bokført verdi

31.12.08

Endring til verkeleg verdi

Bokført Endring til verdi verkeleg verdi

554 784

399 147

391 579

5 672 987

5 300 711

4 701 476

Netto utlån til og fordringar på kundar: Utlån Verdipapir Derivat Sum finansielle eignelutar

Konsern Forpliktelsar

Gjeld til kredittinstitusjonar

245 629

78

1 630

4 366

6 475 030

78

31.12.10 Bokført verdi

228 015

5 932 239

0

31.12.09

Endring til verkeleg verdi

Bokført verdi

5 093 055

31.12.08

Endring til verkeleg verdi

Bokført Endring til verdi verkeleg verdi

372 000

389 147

313 000

Innskot frå og gjeld til kundar

3 878 306

3 440 952

3 209 426

Gjeld stifta ved utferding av verdipapir

1 752 429

1 641 587

1 400 000

8 458

5 430

2 660

199 225

199 143

-

Derivat Ansvarleg lånekapital Sum finansielle skuldnader

6 210 418

0

0

5 676 259

0

4 925 086

0

Finansielle instrument vurdert til verkeleg verdi Dei fleste finansielle instrument, med unntak av kundeutlån og kundeinnskot med flytande rente samt gjeld til kreditt­ institusjonar vert vurderte til verkeleg verdi. For nærare beskrivelse viser vi til note 2 og 4. Finansielle instrument vurdert til amortisert kost Finansielle instrument som ikkje målast til verkeleg verdi vert rekneskapsført til amortisert kost. For nærare beskriv­ else sjå note 2. Amortisert kost innebær verdsetjing av balansepostar etter opprinneleg avtalte kontantstraumar, even­ tuelt justert for nedskrivningar. Verdsetjing til verkeleg verdi vil alltid medføre ei viss usikkerheit. Verkeleg verdivurdering av postar ført til amortisert kost Ved verkeleg verdivurdering av postar ført til amortisert kost har vi delt inn i følgjånde: utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar, utlån til kundar i personmarknaden og bedriftsmarknaden, innskot frå og gjeld til kundar og gjeld til kredittinstitusjonar. Utlån til kundar og kredittinstitusjonar vert prisa på ulike måtar. Her følgjer ein oversikt over ulike prismodellar fordelt på dei ulike kategoriane:

»» Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar vert prisa med utgangspunkt i nibor. »» Utlån til kundar i personmarknaden vert prisa med flytande og fast kunderente. »» Utlån til kundar i bedriftsmarknaden vert prisa med flytande og fast kunderente og med referanserente med utgangspunkt i NIBOR.

Årsmelding og rekneskap 2010

|

67


Note 24 - Investeringar i eigarinteresser

Note 24 - Investeringar i eigarinteresser Aksjar i dotterselskap er bokførte til kostpris i morbank og eliminert i konsernrekneskapen.

Forretningsadresse

Eigardel

Kostpris

Eiksundregionen Eigedom AS

Ørsta

100 %

15 112

Eiksundregionen Vekst AS

Ørsta

100 %

2 112

Eiksundregionen Utvikling AS

Ørsta

100 %

3 712

Eiksundregionen Bu& Virke AS

Ørsta

100 %

10 200

Investering i dotterselskap

Sum investering i konsernselskap

31 136

Fordringar & gjeld t. felleskontrollerte selskap

Eignelutar

Gjeld

71 610

55 000

2 957

2 857

100

7,20 %

10 100

Eiksundregionen Vekst AS

7 032

4 970

1

168

(167)

4,45 %

150

Eiksundregionen Utvikling AS

7 838

4 074

545

(545)

27 595

24 013

2 453

2 303

150

114 075

88 057

5 411

5 873

(462)

Eiksundregionen Eigedom AS

Eiksundregionen Bu& Virke AS Sum investering i konsernselskap

Morbank

Inntekter Kostnader

Resultat

 

2008

2009

2010

(1000 kr)

2 212

2 212

2 324

0

112

2 212

2 324

Eigardel Antal aksjar

3 700 7,20 %

1 050

Konsern 2010

2009

2008

Balanseført verdi per 01.01.

0

0

0

28 812

Tilgang/avgang

0

0

0

31 136

Balanseført verdi per 31.12.

0

0

0

Land

Forretningsadresse

Eigardel

Kostpris

Norge

Oslo

7,20 %

65 214

Samarbeidene Sparebanker Bankinvest AS

Oslo

4,45 %

2 670

Samarbeidene Sparebanker Bankinvest II AS

Oslo

7,20 %

11 385

Investeringar i felleskontrollerte selskap: Samarbeidende Sparebanker AS

Sum investering i felleskontrollerte føretak

68

|

Årsmelding og rekneskap 2010

79 269


Note 24 - Investeringar i eigarinteresser

Fordringar & gjeld t. felleskontrollerte selskap

Eignelutar

Gjeld

Inntekter Kostnader

Resultat

Eigardel Antal aksjar

Samarbeidende Sparebanker AS

72 640

3 294

12 812

243

12 569

7,20 %

57 411

Samarbeidene Sparebanker Bankinvest AS

24 818

0

1 405

0

1 405

4,45 %

445

Samarbeidene Sparebanker Bankinvest II AS

21 457

0

1 981

3

1 978

7,20 %

57 411

118 915

3 294

16 198

15 952

Tilknytte selskap og felleskontrollert verksemd er bokført til anskaffelseskost i morbanken. Konserntal er presentert etter eigenkapitalmetoden. ­ Morbank

2008

2009

2010

35 931

52 177

52 177 27 092

16 246

 

(1000 kr)

Konsern 2010

2009

2008

Balanseført verdi per 01.01.

92 151

84 859

35 951

Tilgang/avgang

27 092

38 909

Nedskrivning

52 177

52 177

79 269

EK-endringar

-1 955

10 888

1 175

Resultatandel

15 952

1 889

9 907

Utbetalt utbytte

-9 667

-5 485

-1 083

123 573

92 151

84 859

Balanseført verdi per 31.12.

Årsmelding og rekneskap 2010

|

69


Note 25 - Vesentlege transaksjonar med nærståande selskap

Note 25

- Vesentlege transaksjonar med nærståande selskap Transaksjonar mellom nærståande partar. Nærståande partar er her definert som felleskontrollerte verksemder og ­dotterselskap. Note nr 9 og 13 syner mellomværande med tilsette og tillitsvalde. Lån (mill. kroner)

Dotterselskap 2010

2009

Lån utestående pr 1.1.

0

0

Lån innvilget i perioden

88 057

Felleskontrollerte verksemder 2008

2010

2009

2008

2 365

2 365

2 365

2 522

2 365

2 365

2010

2009

2008

157

Tilbakebetaling Utestående lån per 31.12. Renteinntekter Tap ved utlån Innskot (mill. kroner) Innskot per 1.1. Nye innskot i perioden Uttak Innskot per 31.12.

Rentekostnader

88 057

0 2010

2008

23 019 0 23 019

49

Provisjonsinntekt

0

Utstedte garantiar og kausjonsansvar

0

Årsmelding og rekneskap 2010

2009

0

0

|

0

2 159

Valutahandel

70

0

0

0

0

0

0


Note 26 - Eigedom, anlegg og utstyr

Note 26

- Eigedom, anlegg og utstyr Morbank

Maskiner, Bygg, tomter inventar og og annan fast eigedom transportmiddel

  Totalt

42 610

44 300

86 910

671

5 405

6 076

17 936

0

17 936

61 217

49 705

110 922

0

2 217

2 217

0

0

0

0

61 217

51 922

113 139

16 887

37 042

53 929

1 182

3 660

4 842

0

0

0

18 069

40 702

58 771

43.148

11.220

54.368

61 217

51 922

113 139

0

1 195

1 195

0

0

0

Konsern Bygg, tomter Maskiner,   og annan inventar og   fast eigedom transportmiddel

42 610

44 300

671

5 405

6 076

Verdiregulering IFRS implementering

17 936

0

17 936

Anskaffelseskost pr 1.1.2009

61 217

49 705

110 922

Tilgang

0

2 295

2 295

0

Avgang

0

0

0

0

Verdiregulering

0

0

0

Anskaffelseskost pr 31.12.2009

61 217

52 000

113 217

Akk. av-og nedskriving 1.1.2009

16 887

37 107

53 929

1 182

3 673

4 855

0

0

0

Akk. av-og nedskriving 31.12.2009

18 069

40 780

58 849

Balanseført verdi pr 31.12.09

43.148

11.220

54.368

Anskaffelseskost pr 1.1.2010

61 217

52 000

113 217

Tilgang

111 264

1 195

112 459

0

Avgang

0

0

0

0

0

Verdiregulering

0

0

0

61 217

53 117

114 334

172 481

53 195

225 676

18 069

40 702

58 771

18 069

40 767

58 771

1 282

3 178

4 460

1 729

3 178

4 907

0

0

0

0

0

0

19 351

43 880

63 231

Akk. av-og nedskriving 31.12.2010

19 798

43 945

63 743

41 866

9 237

51 103

Balanseført verdi pr 31.12.2010

152 683

9 250

161 933

Anskaffelseskost 1.1.2008

Totalt

Tilgang 2008

Årets avskriving Årets nedskriving

Anskaffelseskost pr 31.12.2010 Akk. av-og nedskriving 1.1.2010 Årets avskriving Årets nedskriving

86 910

Bygningar er vurdert til verkeleg verdi ved førstegångs innrekning og blir avskrivne over forventa levetid. Sikkerhetsstillelse Banken har ikkje pantsett eller akseptert andre rådigheitsbegrensningar for sine varige driftsmidlar.

Årsmelding og rekneskap 2010

|

71


Note 27 - Andre eignelutar

Note 27 - Andre eignelutar Morbank

72

Konsern

2008

2009

2010

2010

2009

2008

1 393

66 393

1 893

Overtekne eignelutar

1 893

66 393

1 393

1 393

66 393

1 893

Eigedomar overteke i samband med tap/misleghald

1 893

66 393

1 393

56 887

54 368

51 103

161 933

54 368

56 887

12 664

11 220

9 130

9 130

11 220

12 664

44 223

43 148

41 973

- bygningar og andre faste eigedomar

152 803

43 148

44 223

10 003

17 219

11 143

Andre eignelutar

15 129

19 495

10 003

8 790

11 940

8 610

8 610

11 940

8 790

Varige driftsmiddel - maskiner, inventar og transportmiddel

- Medlemsinnskot kredittforeningar

1 213

5 279

2 533

6 519

7 555

1 213

24 661

25 872

28 114

Forsk.bet. ikkje påløpte kostnader og oppt. inntekter

28 114

25 872

24 661

24 661

25 872

28 114

- opptente ikkje mottekne inntekter

28 114

25 872

24 661

92 944 163 852

92 253

Sum andre eignelutar

207 069

166 128

92 944

|

- andre debitorar

Årsmelding og rekneskap 2010


Note 28 - Innskot frå kundar

Note 28 - Innskot frå kundar Morbank 2008

2009

2010

Konsern

Innskot fordelt på løpetid

1 891 941

2 181 968

2 259 501

Innskot frå og gjeld til kundar u. avtala løpetid

1 317 486

1 258 984

1 624 530

Innskot frå og gjeld til kundar m. avtala løpetid Sum innskot frå kundar

3 209 427 3 440 952 3 884 031   5,02 %  

2,36 %

2,13 %

Gjennomsnittleg rente

2009

2008

2 181 968

1 891 941

1 624 530

1 258 984

1 317 486

3 878 327

3 440 952 3 209 427

2 253 797

2,13 %

2,36 %

137 933

11 256

51 127

3,6 %

0,3 %

1,6 %

2010

2009

2008

2 188 795

2 029 892

1 916 598

297 218

181 514

162 473

70 473

141 716

76 375

207 284

89 297

101 756

5,02 %

51 127

11 256

137 933

1,6 %

0,3 %

3,6 %

2008

2009

2010

1 916 598

2 029 892

2 188 795

162 473

181 514

297 218

76 375

141 716

70 473

101 756

89 297

207 284

21 140

20 618

35 615

Havbruk

35 615

20 618

21 140

69 602

36 181

47 177

Industri og bergverk

47 177

36 181

69 602

160 960

100 512

86 386

Bygg og anlegg, kraft og vassforsyning

86 386

100 512

160 960

79 002

105 440

140 163

140 163

105 440

79 002

87 502

93 330

96 244

Transport og anna tenesteytande verksemd

96 244

93 330

87 502

Eigedomsdrift

100 999

89 216

99 130

371 056

380 919

419 309

-

12 344

10 347

61 963

159 973

185 890

3 209 426

3 440 952

3 884 031

Fastrenteinnskot

2010

Andel av totale innskot

2008

2009

2010

2 719 443

2 840 240

3 074 693

174 826

165 525

203 138

315 157

435 187

606 200

3 209 426

3 440 952

3 884 031

Innskot fordelt på sektor og næring Lønstakarar o.l Offentleg forvaltning Jordbruk/skogbruk Fiske/fangst

Hotell og handel

Forretningsmessig tenesteyting Tenesteytande næringar elles Øvrige sektorar Sum innskot fordelt på sektor og næring Innskot fordelt på geografiske område

93 426

89 216

100 999

419 309

380 919

371 056

10 347

12 344

-

185 890

159 973

61 963

3 878 327

3 440 952 3 209 426

2010

2009

2008

3 068 989

2 840 240

2 719 443

Andre kommunar i Møre og Romsdal

203 138

165 525

174 826

Kommunar utanfor Møre og Romsdal

606 200

435 187

315 157

Søre Sunnmøre

Totalt

3 878 327

3 440 952 3 209 426

Årsmelding og rekneskap 2010

|

73


Note 29 - Gjeld ved utferding av verdipapir

Note 29 - Gjeld ved utferding av verdipapir Morbank 2008

2009

100 000

100 000

  2010    99 976   Sertifikat og andre kortsiktige låneopptak

Konsern 2010

2009

2008

99 976

100 000

100 000

1 300 000 1 541 587 1 652 453   Obligasjonsgjeld

1 652 453

1 400 000 1 641 587 1 752 429

1 752 429 1 641 587 1 400 000

Sum gjeld stifta ved utferding av verdipapir

6,59 %

3,27 %

   3,59 %   Gjennomsnittleg rente sertifikat

6,50 %

3,21 %

3,28 % Gjennomsnittleg rente obligasjonsgjeld

2008

2009

2010 Obligasjonsgjeld fordelt på forfallstidspunkt

1 541 587 1 300 000

3,59 %

3,27 %

6,59 %

3,28 %

3,21 %

6,50 %

2010

2009

2008

2009

300 000 400 000

490 000

2010

450 000

651 587

650 000   2011

250 000

300 000

700 000   2012

200 000

302 453   2013

300 000 490 000

400 000

650 000

651 587

450 000

700 000

300 000

250 000

302 453

200 000

1 400 000 1 641 587 1 652 453   Obligasjonsgjeld og andre langsiktige låneopptak 1 652 453 1 641 587 1 400 000   2008

2009 149 593

0,00 %

4,86 %

2008

2009

49 550  

49 550

7,56 %

4,09 %

   2010  Obligasjonsansv. lånekap. etter forfallstids. 149 675   Forfell i 2019 og har rente lik 3 mnd. nib.+275 punkt      5,33 %   Gjennomsnittleg rente ansvarleg lånekapital      2010  Fondsobligasjon ansv. lånekap. Etter forfalls. 49 550   Forfell i 2015 og har rente lik 3 mnd. nib. + 175 punkt      3,67   Gjennomsnittleg rente fondsobligasjon

Banken har ikkje gjeld i valuta.

74

|

Årsmelding og rekneskap 2010

2010

2009

149 675

149 593

5,33 %

4,86 %

0,00 %

2010

2009

2008

49 550

49 550

3,67 %

0,04

2008   49 550   7,56 %


Note 30 - Andre forpliktingar

Note 30 - Andre forpliktingar Morbank

2008

2009

2010

23 614

23 856

15 607

650

444

2 170

2 062

0

2 941

44 677

41 191

46 926

Anna

47 389

41 635

52 037

Anna gjeld

23 943

13 251

15 507

Tidsavgrensingar

94 946

78 742

83 151

Sum andre forpliktingar

Konsern

Andre forpliktingar

2010

2009

2008

15 607

23 856

23 614

Leverandørgjeld

2 170

444

650

Gjeld verdipapir

2 941

0

2 062

48 339

41 191

44 677

53 448

41 635

47 389

15 507

13 251

23 943

84 562

78 742

94 946

Pensjonsforpliktingar (note 24)

Stilte garantiar mv. (avtalte garantibeløp)

49 744

8 538

19 007

Betalingsgarantiar

19 007

8 538

49 744

25 759

23 774

11 471

Kontraktsgarantiar

11 471

23 774

25 759

56 654

43 887

29 600

Lånegarantiar

29 600

43 887

56 654

60

60

60

60

60

60

39 155

55 309

69 106

69 106

55 309

39 155

0

4 537

2 150

2 150

4 537

0

171 372

136 105

131 394

131 394

136 105

171 372

Garantiar for skatt Andre garantiar

Sum stilte garantiar

384 994

398 974

432 351

0

29 000

70 000

384 994

427 974

502 351

Sum andre forpliktingar

651 312

642 821

716 896

Totale forpliktingar

Bygg

Verdipapir

Sum

Garanti ovenfor Sparebankenes Sikringsfond

Andre forpliktingar

Unytta kredittar

 

 

Innvilga lånetilsagn

 

Pantstillstillingar

432 351

398 974

384 994

70 000

29 000

0

502 351

427 974

384 994

718 307

642 821

651 312

Bygg

Verdipapir

Sum

0

138 500

138 500

Pantstillelse 2010

0

138 500

138 500

0

133 000

133 000

Pantstillelse 2009

0

133 000

133 000

0

20 000

20 000

Pantstillelse 2008

0

20 000

20 000

Pågåande rettstvistar Verken banken eller konsernet er deltakar i noka form for rettstvistar.

Årsmelding og rekneskap 2010

|

75


Note 31 - Pensjonar

Note 31 - Pensjonar Generell beskrivelse av selskapets pensjonsforpliktelsar SpareBank 1 Søre Sunnmøre har kollektiv pensjonsforpliktelsar for alle tilsette, som tilfredsstiller kravet til obligaorisk tenestepensjon. 18 tilsette og 24 pensjonistar har ytelsesbasert ordning og 51 tilsette har innskotsbasert ordning pr 31.12.2010. Banken har også pensjonsforpliktingar ut over den kollektive pensjonsordningen. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelsar er rekna etter internasjonal standard for reknskapsføring av tilsetteytingar, IAS 19. I tråd med rekneskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning handsamast som ein ytelsesplan. Netto pensjonskostnad vert i sin heilskap ført under lønnskostnader i resultatrekneskapen og omfattar periodens ­pensjonsopptening og rentekostnad på pensjonsforpliktelsar fråtrukke estimert avkastning. Ved verdsetting av pensjons­ midlane (som inkluderer ordinært pensjonspremiefond, premiereserve, andel av tillegsavsettingar og pensjons­ reguleringsfond) nyttar ein estimert verdi ved rekneskapsavslutninga. Denne estimerte verdien vert korrigert kvart år i samsvar med oppgåve frå livsforsikringsselskapet over flytteverdien til pensjonsmidlane. Ved måling av noverdien av påløpte pensjonsforpliktelsar nyttar ein estimerte forpliktingar ved rekneskapsavslutninga. Denne estimerte forpliktinga vert korrigert kvart år i samsvar med en uavhengig aktuarberegning over påløpte pensjons­ forpliktelsar. Endring i pensjonsforpliktelsar som skuldast endra økonomiske eller aktuarmessige føresetnader vert fordelt over den gjennomsnittlege resterande oppteningstid. Selskapets pensjonsforpliktelsar er større enn pensjonsmidlane. Denne underfinansieringa er vist i balansen som ei avsetting for påløpte kostnader og forpliktelsar. Gammal AFP-ordning vart avvikla i februar 2010. Gevinsten av aviklinga er inntetksført i 2010 og presentert som ein reduksjon av lønskostnader. Det er etablert ei ny AFP-ordning til erstatning for den som vart avvikla i februar. Den nye ordninga er ei fleirforetaks­ pensjonsordning som skal finansierast gjennom premie fastsett som ein prosent av lønn. Rekneskapsmessig blir ordninga handsama som ei innskotsbasert pensjonsordning der premien blir kostnadsført løpande. Premie skal betalast første gong i 2011, og estimert årskostnad for banken er 450.000 kroner.

Økonomiske føresetnader

2010

2009

2008

Diskonteringsrente

3,20 %

4,40 %

3,80 %

Forventa avkastning på midlane

4,60 %

5,60 %

5,80 %

Forventa framtidig lønsutvikling

4,00 %

4,25 %

4,00 %

Forventa G-regulering

3,75 %

4,00 %

3,75 %

Forventa pensjonsregulering

1,60 %

2,75 %

2,75 %

14,10 %

14,10 %

14,10 %

Forventa frivillig avgang (etter 50 år)

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Forventa AFP-uttak frå 62 år

0,00 %

10,00 %

10,00 %

Dødlegheitstabell

K2005

Arbeidsgjevaravgift

Uføretariff

76

|

Årsmelding og rekneskap 2010

KU


Note 31 - Pensjonar

Morbank

2008

2009

2010

40 289

38 295

46 074

(26 327)  

(28 050)

(27 813)

13 962

10 245

9 652

Konsern

Netto pensjonsforplikting i balansen Noverdi pensjonsforplikting i fondsbaserte ordningar Verkeleg verdi av pensjonsmidlar

2010

2009

2008

46 074

38 295

40 289

(27 813)

(28 050) (26 327)     10 245 13 962

7 430

    Netto pensjonsforplikting i fondsbaserte ordningar

7 430

10 308

8 177

Noverdi pensjonsforplikting i usikra ordningar

8 177

10 308

9 652

0

3 303

0

Ikkje-innrekna estimatavvik (evt. aktuarielle gevinstar og tap)

0

3 303

0

0

0

0

Ikkje-innrekna tidlegare periodars opptening

0

0

0

23 614

23 856

15 607

15 607

23 856

23 614

2008

2009

2010

2010

2009

2008

1 422

1 164

(2 408)

Ytelsesbasert pensjon opptent i perioden

(2 408)

1 164

1 422

1 591

1 341

1 501

Rentekostnad påløpt pensjonsforplikting

1 501

1 341

1 591

(1 248)

(1 296)

(1 281)

Forventa avkastning på pensjonsmidlar

(1 281)

(1 296)

(1 248)

1 765

1 209

-2 188

Netto ytelsesbasert pensjonskostnad

-2 188

1 209

1 765

2 686

349

(1 601)

Usikra ordningar

(1 601)

349

2 686

806

1 013

997

Innskotsbasert pensjonskostnad

997

1 013

806

5 257  

-2 792

Pensjonskostnad i perioden Herav usikra pensjonskostnad

-2792 -1601

2 571   349

5 257  

2 686

2 571   349

2008

2009

2010

2010

2009

2008

19 004

23 614

23 856

Netto pensjonsforplikting i balansen 1.1

23856

23 614

9 004

-1 601

Netto pensjonsforplikting i balanse etter arbeidsgjevaravgift Pensjonskostnad i perioden

Bevegelse i netto pensjonsforplikting i balansen

2 686

159

0

-2276

Nullstilling av estimatavvik

-2276

0

159

1 765

1 209

-2188

Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad

-2188

1 209

1 765

2 686

349

-1601

Netto resultatført usikra ordningar

-1601

349

2 686

0

-1 316

-2184

Innbetalt pensjonspremie ytelsesbaserte ordningar

-2184

-1 316

0

23 614

23 856

15 607

15 607

23 856

23 614

2008

2009

2010

2010

2009

2008

47

53

51

Antal i innskotsbasert ordning

51

53

47

43

43

42

Antal i ytelsesbasert ordning

42

43

43

19

19

18

herav aktive

18

19

19

24

24

24

herav pensjonistar og uføre

24

24

24

Netto pensjonsforplikting i balansen 31.12 Medlemer

Årsmelding og rekneskap 2010

|

77


Note 32 - Ansvarleg lånekapital (kjernekapital og tilleggskapital)

Note 32 - Ansvarleg lånekapital (kjernekapital og tilleggskapital) Morbank 2008

2009

2010

49 550

49 550

49 550

49 550

49 550

49 550

2009

2010

2009

2008

Fondsobligasjon Evigvarande 3 mnd Nibor + 1,15% (Call opsjon 2015)

49 550

49 550

50

Fondsobligasjon (Kjernekapital)

49 550

49 550

49 550

 

Morbank 2008

Konsern

2010

0

149 593

149 678

Ansvarleg obligasjonslån Tidsavgrensa 3 mnd Nibor + 2,75% (Call opsjon 22.12.2014)

0

149 593

149 678

Ansvarleg lånekapital (Tilleggskapital)

Konsern

2010

2009

2008

149 678

149 593

0

149 678

149 593

0

Note 33 - Kapitaldekning Morbank

 

2008

2009

2010

Ansvarleg kapital

409 592

438 263

481 363

6 000

9 000

10 000

0

0

0

Frådrag konsernselskap

0

0

0

Konsolidert eigenkapital tilknytte selskap

415 592

447 263

491 363

Sparebankens fond Gåvefond

Sum balanseført eigenkapital

Konsern 2010

2009

2008

481 363

440 724

411 804

10 000

9 000

6 000

0

-2 324

-2 212

36 349

39 974

32 570

527 712

487 374

448 162  

-1 974

-1 294

0

49 550

49 550

49 550

4 395

5 970

4 305

467 563

501 489

545 218

78

|

Utsett skattefordel, goodwill og andre immaterielle eignelutar Fondsobligasjon 50% medlemsinnskot kredittforeiningar Sum kjernekapital

0

-1 294

-1 974

49 550

49 550

49 550

4 305

5 970

4 395

581 567

541 600

500 133

Tilleggskapital utover kjernekapital

4 395

5 970

4 305

0

149 593

149 675

4 395

155 563

153 980

Årsmelding og rekneskap 2010

50% medlemsinnskot kreditforeiningar

4 305

5 970

Tidsavgrensa ansvarleg kapital

149 675

149 593

0

153 980

155 563

4 395

4 395


Note 33 - Kapitaldekning

Frådrag

0

0

0

Kapitaldekningsreserve

-79 269

-52 289

-52 289

0

0

0

Konsolidert eigenkapital tilknytte selskap

-36 349

-39 974

-32 570

0

-1 428

0

Andel ansv.kapital i andre finansinst.

0

-1 428

0

0

-1 428

0

-115 618

-93 691

-84 859

471 958

655 624

699 198

619 929

603 472

419 669

Netto ansvarleg kapital Risikovegd berekningsgrunnlag

Statar og sentralbankar 2 000

6 000

82 743

96 832

2 955 Lokale og regionale styresmakter 3 003 Offentleg eigde foretak 114 487 Institusjonar

1 575 372 2 292 265 1 887 199 Foretak 184 372

210 562

969 346 Massemarknadsengasjement

1 149 834 1 072 554 1 004 595 Pant i bustad og fritidseigedom 15 529

42 571 11 600

67 000

149 552

191 300 Forfalne engasjement

248 362

6 000

2 000

96 832

82 743

3 003 114 487 1 887 199 969 346 1 004 595

2 292 265 1 575 372 210 562

42 571

6 996 Obligasjonar med fortrinnsrett

6 996

11 600

2 333 Andelar i verdipapirfond

2 333

99 386 Øvrige engasjement

273 838 Operasjonell risiko

99 386 4 281 600 273 838

184 372

1 072 554 1 149 834

191 300

3 076 850 3 881 937 4 281 600 Sum kreditt- og motpartsrisiko 219 812

2 955

149 552

15 529

67 000

3 881 937 3 076 850 248 362

219 812

Valutarisiko og postar i handelsportefølja -1 428 -19 850

-27 261

Frådrag for: Ansvarleg kapital i andre finansinstitusjonar -22 685 Nedskrivingar Kapitaldekningsreserve

3 276 812 4 101 610 4 532 753 Totalt berekningsgrunnlag

-1 428 -22 685

-27 261

-19 850

-76 269

-52 289

-52 289

4 456 484

4 049 321 3 224 523

14,40 %

15,98 %

15,43 %

Kapitaldekning

13,91 %

14,90 %

13,01 %

14,27 %

12,23 %

12,03 %

herav kjernekapital

13,05 %

13,38 %

12,88 %

0,13 %

3,75 %

3,52 %

0,86 %

1,52 %

0,00 %

herav tilleggskapital

Årsmelding og rekneskap 2010

|

79


Note 34 - Balanseført verdi av finansielle eignelutar som er blitt reforhandla

Note 34 - Forfallsanalyse av eignelutar og forpliktingar i morbank Restløpetid på viktige balansepostar Løpetid

Mindre enn 1 mnd.

Mellom 1 Mellom 3 og 3 mnd. mnd. og 1 år

Eignelutar

Mellom 1 og 5 år

Over 5 år

Andre postar

Totalt

18 063

Kontantar og fordringar på sentralbankar

18 063

554 784

Innskot i og utlån til kredittinstitusjonar

297 334

554 784

1 000 000

Utlån til kundar etter tapsavsetjingar

3 762 089

750 000

138 443

5 000

Renteberande verdipapir Aksjar

119 024

Andre eignelutar

572 847 1 000 000

Sum eignelutar

297 334

3 900 532 755 000

-48 358

5 761 065 143 443

217 857

217 857

119 024

119 024

288 523

6 814 236

372 000

389.146

3 878 306

3.440.952

Gjeld og eigenkapital

372 000

Lån og innskot frå kredittinstitusjonar

2 250 776

Innskot frå kundar

1 489 597

137 933 749 976

Gjeld stifta ved utferding av verdipapir

1 002 453

1 752 429 199 225

Ansvarleg lånekapital

92 053

13 253

10 000

481 363

15 607

612 276

2 622 776 1 581 650 901 162

1 012 453

680 588

15 607

6 814 236

Anna gjeld og eigenkapital Sum gjeld og eigenkapital

199 225

Kasse-, drifts- og rammekredittar er klassifiserte som lån med løpetid 1-3 måned. Rentenivået vert vurdert fort­løpande. Normalt vil banken endre sine utlåns- og innskotsvilkår i tråd med utviklinga i det generelle rentenivået.

Tidspunkt fram til avtalt/sannsynleg endring av rentevilkår Løpetid

Mindre enn 1 mnd.

Eignelutar Kontantar og fordringar på sentralbankar Innskot i og utlån til kredittinstitusjonar

Mellom 1 Mellom 3 og 3 mnd. mnd. og 1 år

Mellom 1 og 5 år

Over 5 år

Andre postar

Totalt

18 063

18 063

554 784

554 784

Utlån til kundar etter tapsavsetjingar Renteberande verdipapir

5 375 922

330 501

138 443

5 000

103 000

-48 358

5 761 065 143 443

Aksjar

217 857

217 857

Andre eignelutar

119 024

119 024

288 523

6 814 236

Sum eignelutar

80

|

Årsmelding og rekneskap 2010

572 847

5 514 365

335 501

103 000


Note 35 - Marknadsrisiko knyttet til renterisiko

Løpetid

Mindre enn 1 mnd.

Mellom 1 Mellom 3 og 3 mnd. mnd. og 1 år

Mellom 1 og 5 år

Over 5 år

Andre postar

Totalt

Gjeld og eigenkapital 372 000

Lån og innskot frå kredittinstitusjonar Innskot frå kundar

3 740 373

Gjeld stifta v.utferding av verdipapir

1 682 429

372 000 137 933

3 878 306 70 000

1 752 429

199 225

Ansvarleg lånekapital

199 225 612 276

Anna gjeld og eigenkapital Sum gjeld og eigenkapital

5 994 027

137 933

70 000

612 276

612 276 6 814 236

Note 35 - Marknadsrisiko knyttet til renterisiko Banken har som formål å begrense sin renterisiko. Fastsette måltall for bankens sensitivitet for rente er 2% av ansvarleg kapital ved 1 % endring i marknadsrenta.

Morbank 2008

2009

2010

Sensitivitet på netto rentekost 3,6

4,9

(mill.kroner) 5,5

Endring i basis punkt +100

Konsern 2010

2009

2008

Sensitivitet på netto rentekost 5,5

4,9

3,6

Note 36 - Hendingar etter balansedagen Det er ikkje registert vesentlege hendingar etter balansedagen som påverkar banken sin rekneskap.

Årsmelding og rekneskap 2010

|

81


Revisjonsmelding

82

|

Ă…rsmelding og rekneskap 2010


Revisjonsmelding

Ă…rsmelding og rekneskap 2010

|

83


Ă…rsmelding frĂĽ Kontrollnemda

84

|

Ă…rsmelding og rekneskap 2010


sommersethdesign.no

Hovudkontor Postboks 55 6101 Volda Tlf: 70 07 00 00 Fax: 70 07 00 01

Avdeling Volda Gymnasvegen 2 Pb. 55, 6101 Volda Tlf: 70 07 00 00 Fax:70 07 41 02

Ope 09.00 - 15.45 (man-fre)

Avdeling Ørsta Vikegata 11 Pb. 54, 6151 Ørsta Tlf: 70 07 00 00 Fax: 70 04 72 01

E-post: sparebanken@sparebanken.no Internett: www.sparebanken.no Kundesenter: Tlf 70 07 00 00 Ope 09.00 - 20.00 (man-fre)

Avdeling Sæbø Pb. 10, 6166 Sæbø Tlf: 70 07 00 00 Fax: 70 04 83 99 Avdeling Vartdal 6170 Vartdal Tlf: 70 07 00 00 Fax: 70 04 84 99 Avdeling Ulstein Sjøgata 13 Pb. 350, 6067 Ulsteinvik Tlf: 70 07 00 00 Fax: 70 01 03 00 Avdeling Herøy Rådhusgata Pb. 144, 6099 Fosnavåg Tlf: 70 00 00 00 Fax: 70 08 70 21

Sparebank1 Sore Sunnmore arsrapport 2010  

annual report, sore sunnmore, sparebank1