Page 1

Số 118 AWN Phụ trương báo Việt Nam

Ngày 1 tháng 7 năm 2013

Tin Tức công nhân châu Á Biên dịch : Vũ Thị Ngọc Anh

Để đọc báo này, mỗi tháng các bạn hãy gửi một phong bì thư có dán tem tới địa chỉ sau đây:

Lại một trường hợp thuyền viên khác Anh L cũng vậy, sau 3 năm hoàn thành hợp đồng để gia hạn thêm 1 năm 10 tháng anh đã trả 3.600.000 won cho công ty quản lý. Công ty quản lý của

SOLIDARITY WITH MIGRANTS: 5F SM BUILDING, 193-39, JEONPO 2DONG, JINGU, BUSAN, SOUTH KOREA 614-865 (부산시 진구 전포2동 193-38 SM빌딩 5층) Số điện thoại: 051-802-3438, Fax: 051-803-9630 E-mail: somi3438@hanmail.net

anh (Công ty giao dịch CE CE) cũng đã nói vậy" Nếu không nạp 3.600.000 won thì không thể gia hạn hợp đồng, anh sẽ trở thành người bất hợp pháp". Vì vậy anh L cũng đã chuyển tiền 3.600.000 won.

Hai thuyền viên trên đã nhận được sự giúp đỡ của Hiệp hội nhân quyền ở Busan viết đơn trình nội dung sự việc công ty

NẠP 3.600.000WON CHO CÔNG TY QUẢN LÝ

quản lý đã làm sai luật thuyền viên đã nhận tiền lệ phí một

KHI GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUYỀN VIÊN

cách bất công. Cũng may lúc các anh gửi tiền cho công ty quản

NƯỚC NGOÀI LÀ BẤT HỢP PHÁP

lý bằng cách thông qua ngân hàng chuyển tiền đến tài khoản mang tên người đại biểu công ty quản lý, và nhờ có sự bảo

Các nhà kinh doanh quản lý với điều kiện gia hạn hợp đồng nhận

quản hoá đơn chuyển tiền và giấy chứng nhận của công ty quản

một khoản lệ phí khổng lồ đối với thuyền viên nước ngoài làm

lý đưa, cho nên đã có thể chứng minh sự thật này.

việc đánh bắt cá ven biển Hàn Quốc (đang làm điều sai trái). Hiện nay hệ thống thuyền viên nước ngoài của Hàn Quốc không

Luật thuyền viên của Hàn Quốc theo điều 111 quy đinh (cấm

phải cơ quan chính phủ đảm nhiệm mà đang được điều hành bởi

nhận các vật như tiền bạc và vật có giá trị)" Người thuê thuyền

Hợp tác xã thuỷ sản và Công ty quản lý tư nhân nên liên tục xảy

viên, người kinh doanh về việc giới thiệu công việc, tuyển

ra các trường hợp bất công như

dụng, thuê, quản lý thuyền viên và ngoài ra người kinh doanh về việc quản lý nhân công, nhân sự thuyền viên bất kể với lý

Anh W thuyền viên người Trung Quốc vào năm 2010 vừa qua

do gì không được nhận tiền bạc vật có giá trị hay các lợi nhuận

anh đã xin nhận được visa E-10 được cư trú hợp pháp có thể làm

khác từ thuyền viên và người đang trở thành thuyền viên liên

thuyền viên gần bờ rồi nhập cảnh Hàn Quốc. Nhờ vào sự làm

quan đến việc giới thiệu việc làm, tuyển dụng, thuê v.v..." Vì

việc chăm chỉ của anh cho dù là công việc nặng nhọc nên chủ

vậy việc nhà kinh doanh quản lý lấy lý do gia hạn hợp đồng

tàu muốn anh ấy tiếp tục làm việc. Sau 3 năm hết hạn để ký kết

thuyền viên nhận lấy tiền là bất hợp pháp một cách rõ ràng.

lại hợp đồng anh đã hỏi đến công ty quản lý(Sam U Seon Park) và đã nghe được câu trả lời " Nếu gia hạn thêm hợp đồng thì

Nhưng lúc đại biểu nhà kinh doanh quản lý tham dự ở Bộ lao

nhất định phải nạp 3.600.000 won ". Anh W cảm thấy bất công

động thuỷ sản đã khẳng định " Số tiền này không phải tôi nhận

nhưng nếu không nạp tiền thì không còn phương pháp nào nên

mà tôi chỉ nhận giùm rồi chuyển đến công ty xuất khẩu lao

anh đã chuyển tiền 3.600.000 won đến tài khoản đứng tên đại

động Trung Quốc. Việc công ty xuất khẩu nhận tiền là theo

biểu công ty quản lý anh.

luật Trung Quốc chúng tôi không biết"rồi trốn tránh trách


Số 118 AWN Phụ trương báo Việt Nam nhiệm. Cho dù như vậy Bộ lao động thuỷ sản đã ra lệnh trả lại

Ngày 1 tháng 7 năm 2013 ♣♧ Tư vấn ♣♧

3.600.000 uân cho thuyền viên vì hai đại biểu nhà kinh doanh quản lý đã vi phạm luật thuyền viên.

Ngùoi lao động nhập cư nhan lại tiền bảo hiểm kinh phí trỏ về nứoc nhủ thế nào?

Theo đà vụ án này sẽ dự kiến được việc làm đơn trình sự việc

Q: Tôi là ngùoi di trú lao động ngùoi Mianma, thông

thuyền viên lao động trả lệ phí khổng lồ khi gia hạn hợp đồng

qua giấy phép họp đồng lao động đang làm việc tại

một cách bất công.

hàn quốc. Khi sang hàn quốc làm việc, nhận tháng lương đầu tiên, bảo hiểm tai nạn do công ty Samsung

[Điều phải biết sẵn]

đã lấy 500000nghìn won tu so ngan hang cua toi . Họ

Việc Nhà kinh doanh quản lý yêu cầu lệ phí khi gia hạn hợp

nói là khi nào quay trỏ về nước thì số tiền đó dùng đẻ

đồng là bất hợp pháp. Nhất định không phải đưa tiền. Hãy ghi âm nội dung cuộc đối thoại mà phải trả tiền lệ phí nếu gia hạn hợp đồng.

mua vé máy bay. Đến bây giò tôi sắp hết thời hạn luu trú . Vì vậy tôi muốn lấy lại số tiền mà bảo hiểm Samsung đã lấy của tôi trước đó, tôi đang muốn nhận lại số tiền đó thế nhưng ông giám đốc nói là bận

Vào trường hợp không thể tránh được việc đưa tiền thì đừng nên đưa tiền mặt, mà phải chuyển tiền vào tài khoản của nhân viên

không lấy hộ cho được ,tụ tôi làm thế nào thì làm, tôi phải làm thế nào? Hãy nói cho tôi biết phủong pháp.

nhà kinh doanh quản lý để có được chứng cớ, và hãy đòi hoá đơn mà nhà kinh doanh quản lý đã nhận tiền. Và cũng hãy ghi

A: Bảo hiểm tai nạn Samsung là bảo hiểm (kinh phí

âm nội dung cuộc đối thoại.

vé máy bay) "bảo hiểm kinh phí quay trỏ về nước"

Sau đó đem nội dung ghi âm và chứng cớ đến Bộ lao động thuỷ

của những ngùoi lao động nhập củ đã tham gia khi hết

sản, có thể ghi đơn, kiếu nại lên Bộ lao động thuỷ sản. (Số điện thoại Bộ lao động tỉnh Pusan 051-609-6352)

thòi hạn củ trú hay ngùng nghỉ làm mà muốn quay trỏ về núoc thì sẽ nhận lại đụoc kinh phí bảo hiểm quay trỏ về nước. Sau đây là những thủ tục .

♣♧ ♧ Tin

địa phương ♣♧ ♧

TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU THUYỀN VIÊN LAO ĐỘNG NHẬP CƯ THÀNH 1.100.000 UÂN Bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 vừa rồi đối với thuyền viên lao động nhập cư làm việc với visa E-10 thì tiền lương tối thiểu đã được tăng lên thành 1.100.000 uân.

1> Phải có vé máy bay khỏi hành trong vòng 30 ngày, giấy chúng minh ngùoi núoc ngoài, hộ chiếu va đỏn khai dụ định xuất cảnh nhận đụoc tủ bộ lao động<giấy xác thục dụ định ngày xuất cảnh>. 2> Và bản sao sổ ngân hàng, bảo sao hộ chiếu và< giấy xác thục dụ định ngày xuất cảnh> nhận tù bộ lao động gủi fax cho công ty bảo hiểm tai nạn

Nếu là thuyền viên lao động nhập cư có visa E-10 mà

Samsung(fax 0505-161-1421/ Tel 02-2119-2400)

lương tối thiểu vẫn chưa được tăng thì hãy yêu cầu

3> Nếu kiẻm tra các giấy tỏ và nội dung không có gì

chủ tàu tăng lương.

bất thùong thì công ty Samsung sẽ gủi lại bảo hiểm

Nếu chủ tàu trả lương thấp hơn so với lương tối thiểu.

chi phí trỏ về núoc thông qua sổ ngân hàng của ngùoi

Hãy yêu cầu sự giúp đỡ ở Hiệp hội nhân quyền đối

đăng ký.

với người lao động nhập cư gần nhất có thể kiện đến

4> Nếu 1 mình làm thủ tục khó thì nên xem ỏ vùng

Bộ lao động thuỷ sản.

mình ỏ có trung tâm giúp đõ cho nguòi lao động nhập củ không nếu có hãy nhò sụ trọ giúp.

Awn july2013 vietnam  

[Asian Workers News/ July-2013/ Vietnamese ver.]

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you