__MAIN_TEXT__

Page 3

Maig 2019 | # 29 |

olem: 38 propostes clau GENT ACTIVA, PER PARLAR DE VIDA

CANVIEM EL MODEL ECONÒMIC PER TRANSFORMAR LA SOCIETAT

22 Constituirem el Consell de les Arts i la Cultura com a espai de participació de

31 Treballarem per recuperar de mans privades els serveis i els recursos.

tots els agents culturals locals, i vincularem les seves propostes a la gestió de la Regidoria de Cultura. Farem un cens de les entitats culturals i dels artistes, creadors i intel·lectuals. Elaborarem un mapa dels equipaments per tal d’optimitzar el seu ús. Promourem la creació d’espais i equipaments autogestionats.

23 Ens comprometem a recuperar la història de Santa Coloma de Gramenet.

Farem un arxiu dels colomencs i colomenques represaliats pel franquisme. Assenyalarem els espais de Memòria Històrica de la ciutat. Donarem protagonisme a la Comissió de Memòria Històrica com a gestora de les activitats en aquest àmbit i del pressupost corresponent.

24 Impulsarem la Taula de la Gent Gran, un espai de participació, debat i reflexió sobre temes que afecten la gent gran (ajuts, serveis, vida quotidiana, lleure), integrat per persones grans, teixit associatiu i professionals.

25 Exigirem a la Generalitat la construcció d’una segona residència i de més centres de dia per a la gent gran. 26 Promourem la pràctica esportiva i els hàbits saludables. Obrirem les instal·lacions

a tothom (estigui o no federat/ada). Regularem l’ús gratuït i preferent per al veïnat colomenc. Oferirem un sistema de beques per a la federació d’esportistes amb problemes econòmics. Donarem suport econòmic i material específic a equips esportius de dones per eliminar les desigualtats de gènere a l’esport de base.

Apostarem per una progressiva remunicipalització o municipalització dels serveis públics, amb plantilla pròpia o, segons el servei, contractant per a la gestió una entitat sense ànim de lucre (cooperativa, associació…).

32 Desplegarem en la seva totalitat la “Guia de contractació socialment responsable”.

33 Incorporarem el cooperativisme i l’economia social i solidària com a actors

socioeconòmics en els espais de decisió de la política econòmica local. Crearem el Consell Municipal d’Economia Social i Solidària perquè el conjunt de l’àmbit socioeconòmic cooperatiu proposi, supervisi i avaluï polítiques públiques de promoció cooperativa i generi propostes de transició econòmica i ecològica amb perspectiva de gènere.

34 Impulsarem el consum de proximitat i ecològic. Protegirem el comerç de

barri i consensuarem amb les associacions de veïnat i de comerciants un pla d’impuls del comerç de proximitat en els barris: establirem activitat comercial en zones amb dèficit d’activitat comercial, diversificarem les activitats, etc.

35 Ampliarem i reorientarem l’oferta de plans d’ocupació. Els plans locals

d’ocupació s’han d’adreçar a cobrir necessitats de la ciutat i a crear ocupació estable, tant com sigui possible, amb formes d’economia social i solidària.

RADICALITAT DEMOCRÀTICA, PER UNA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA

REPÚBLICA DES DE BAIX, PER DECIDIR-HO TOT 27 Treballarem per donar cos a l’inici d’un debat constituent per articular

una República socialment justa, ecologista i feminista, un espai de tots i totes, garant dels plens drets de ciutadania per als nostres conciutadans i conciutadanes, vinguin d’on vinguin, parlin la llengua que parlin i tinguin la nacionalitat que tinguin.

28 Reivindiquem la recuperació de les llibertats retallades en els darrers temps:

llibertat de reunió, de manifestació, d’expressió, etc. Que s’acabi la persecució sistemàtica d’activistes per exercir aquests drets.

29 Desplegarem iniciatives i col·laborarem des de l’Ajuntament amb totes les accions i projectes que promoguin la identitat compartida, lingüística i cultural, amb la resta de Països Catalans.

30 Demanem la posada en llibertat de les preses i presos polítics catalans i el retorn dels exiliats i exiliades. Que acabi la persecució política i judicial contra més d’un miler de persones per haver impulsat el referèndum de l’1 d’octubre i contra d’altres per participar en protestes pacífiques.

36 Modificarem el reglament de participació ciutadana vigent perquè permeti

una participació real de la ciutadania i fomenti iniciatives populars de caràcter vinculant, consensuades i prioritzades prèviament amb la població. Així mateix, garantirem els mecanismes de participació ciutadana als grups i col·lectius legalment exclosos (migrants sense documentació, infants i joves, etc.) i establirem mecanismes perquè la ciutadania pugui participar en la fiscalització de les empreses municipals, patronats, etc.

37 Transformarem el Consell de Ciutat i els consells sectorials en òrgans amb

competències i capacitat decisòria, que alhora siguin espais permanents on fiscalitzar l’acció del govern. Els consells sectorials estaran oberts a la participació directa d’entitats, associacions i col·lectius, i als veïns i veïnes interessades.

38 Configurarem un govern més horitzontal on la figura de l’alcalde/essa sigui

menys presidencialista, jeràrquica i protagonista, i on s’apliqui una veritable delegació de funcions i tasques i de coordinació. Farem públiques les agendes dels regidors i regidores i les despeses corresponents a l’exercici dels seus càrrecs. Limitarem el sou dels càrrecs electes. Reduirem al mínim els càrrecs de confiança i/o les persones assessores.

5. Rotación y regeneración democrática

7. Medidas contra las puertas giratorias

9. Regulación de cargos de confianza

El ejercicio de las responsabilidades de los cargos electos de SOM Gramenet es temporal. [...] En caso de acceder a la alcaldía o al gobierno municipal, los concejales tendrán un mandato de cuatro años. En caso de estar en la oposición, el período será de dos años, revisable y ratificable por la Asamblea de SOM Gramenet.

[...] Durante los tres años siguientes a la finalización de su mandato, quienes hayan tenido responsabilidades de gobierno no podrán ocupar cargos de responsabilidad en el sector privado fruto de la influencia adquirida mediante el cargo. [...]

Reduciremos al mínimo los cargos de confianza y/o asesores. En caso de que sean necesarios, no podrán cubrir más puestos de trabajo de perfil técnico del organigrama municipal. [...]

6. Independencia económica y transparencia La financiación de SOM Gramenet será fruto sólo de su actividad y de las aportaciones de sus miembros. SOM Gramenet no se financiará con crédito bancario. Hará público el coste de la campaña electoral.

8. Revocabilidad del cargo Si la Comisión de Garantías o la Asamblea considera conveniente pedir la dimisión o el cese de los cargos electos, y así se aprueba, los firmantes de este código ético se comprometen a acatar la decisión, a dimitir de su condición de cargo electo y a ceder el cargo a la persona siguiente que deba ocuparlo.

10. Respeto a las personas y perspectiva feminista SOM Gramenet sitúa a las personas en el centro, sin discriminación por razón de nacimiento, etnia, género, edad, estética, religión, orientación sexual, condición social, diversidad funcional u otra cuestión. Incorpora la perspectiva feminista en todas las políticas que implementa, así como en la gestión del espacio y los órganos de la organización.

Profile for SOMRIU! 11

SOMRIU! núm. 29  

Especial Campanya Municipals 2019

SOMRIU! núm. 29  

Especial Campanya Municipals 2019

Advertisement